:1 9 DEC 2008 ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. T. a. v. de heer S. Peeraer Postbus ND AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ":1 9 DEC 2008 ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. T. a. v. de heer S. Peeraer Postbus 79130 1070 ND AMSTERDAM"

Transcriptie

1 ENERGIEKAMER Aan Atmstrm B.V. T. a. v. de heer S. Peeraer Pstbus ND AMSTERDAM DatfJm Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) :1 9 DEC 2008 Onderwerp Infrmele zienswijze: SWAP-methde bij strmetikettering Geachte heer Peerae r, U heeft de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautriteit (hierna: Energiekamer) verzcht m een zienswijze p de verenigbaarheid van een dr u vrgestelde methde vr de vaststelling van het strmetiket dr Atmstrm B.V. met de hiervr geldende regelgeving. I n een gesprek p 17 maart 2008 heeft u de methde aan de hand van een prcesbeschrijving tegelicht. Bij e-mai lbericht van 28 maart 2008 heeft de Energiekamer een eerste reactie gegeven p de dr u vrgestelde methde. Naar aanleiding daarvan heeft u bij brief van 8 april 2008 de dr u vrgestelde methde nader tegelicht. Om de dr u vrgestelde methde ged te kunnen berdelen, heeft de Energiekamer CE Delft gevraagd m deze methde technisch-inhudelijk te berdelen. CE Delft heeft haar bevindingen neergelegd in het rapprt 'Onderzek SWAP-methde', waarvan ik een k pie heb bijgevegd. Naar aanleiding van uw verzek geeft de Energiekamer met deze brief een infrmele zienswijze p de verenigbaarheid van de dr u vrgestelde methde met de regelgeving inzake strmetiketteri ng. Pstbus Wijnnven 24 Muzenstraat 8T T: [070} BH Den Haag 2511 GA Den Haag 2511 WB Den Haag F: {OlO] Web:

2 Delstelling en reikwijdte van deze inf rmele zienswijze Met deze infrmele zienswijze schetst de Energiekamer het regelgevend kader vr de berdeling van de telaatbaarheid va n de dr u vrgestelde methde vr vastste ll ing van het strmetiket. De Energiekamer heeft niet tt taak m aan hem vrgelegde methden hiervr frmeel ged- f af te keuren. Ik wijs u erp dat deze infrmele zienswijze uitsluitend is gebaseerd p de dr u verstrekte infrmatie. In het kader van deze zienswijze gaat de Energiekamer ervan uit dat die infrmatie vlledig en crrect is. De Energiekamer heeft hiernaar geen eigen nderzek verricht. Vrts wil ik benadrukken dat deze zienswijze een mmentpname vrmt, die betrekking heeft p de methde zals die dr u is gepresenteerd en de regelgeving zals die nu geldt. Of de wijze waarp Atmstrm het strmetiket vaststelt, in vereenstemming is met de daarvr geldende vrschriften, zal uitsluitend achteraf beantwrd kunnen wrden. Daarmee verband hudende merk ik p dat de hier gegeven zienswijze een infrmeel karakter draagt. De zienswijze bindt de Raad van Bestuur van de N Ma niet en het staat hem te allen tijde vrij anders te rdelen. Deze zienswijze belet dus niet dat de Energiekamer in een later stadium nderzek det naar de wijze van va ststelling van het strmetiket dr Atmstrm en p basis van dat nderzek cncludeert dat de handelwijze van Atmstrm in strijd is met de (dan) geldende vrschriften inzake strmetikettering. Ten sltte wijs ik u erp dat deze zienswijze nverlet laat dat andere natinale wetgeving dan de hiernder genemde wetgeving relevant is vr de uitvering van de dr u vrgestelde methde en dat derhalve mgelijk andere instanties terzake bevegd zijn. In het bijznder wijst de Energiekamer u in dit verband p de bevegdheid van de Cnsumentenautriteit m tezicht te huden p neerlijke handelspraktijken en misleidende verkpmethden. Deze andere instanties zijn eve nmin aan deze zienswijze gebnden. De achtergrnd van uw verzek Atmstrm is vrnemens strm te leveren die zveel mgelijk is pgewekt met nucleaire energie. Atmstrm streeft naar een strmetiket waarin het aandeel van dr kernenergie pgewekte strm z grt mgelijk is. Om dit te kunnen realiseren heeft Atmstrm aangegeven gebruik te willen maken van een methde (hierna k aangeduid als de SWAPmethde), waarbij zij vrafgaand aan de levering van strm met een andere energieleverancier vereenkmt delen van de strmetiketten nderling uit te wisselen. Deze andere leverancier krijgt het fssiele deel uit het strmetiket van dr Atmstrm p de handelsvler ingekchte strm, in ruil waarvr Atmstrm van hem een equi va lent aan dr nucleaire energie pgewekte strm verkrijgt. De andere leverancier zal z een grter fssiel aandeel in zijn strmetiket krijgen, terwijl Atmstrm een strmetiket krijgt dat geheel f gedeeltelijk 2

3 bestaat uit dr nucleaire energie pgewekte strm. Eventueel zal Atmstrm een accuntant inschakelen m als nafhankelijke derde de transacties te cntrleren. Uitleg wettelijk kader Op grnd van artikel 9Sk Elektricitetiswet 1998 (hierna: E-wet) zijn leveranciers verplicht jaarlijks aan afnemers de pwekkingsgegevens te verstrekken van de dr hen aan zijn eindafnemers geleverde elektriciteit. Dit verzicht van pwekkingsgegevens wrdt k wel het 'strmetike!' genemd. De pwekkingsgegevens dienen p basis van dit vrschrift achteraf p f bij de rekening aan afnemers te wrden vermeld. De verplichting geldt jegens alle eindafnemers en is niet tt cnsumenten beperkt. In de Regeling Afnemers en mnitring Elektriciteitswet en Gaswet zijn nadere regels gesteld aan de vrm en de inhud van het strmetiket (artikel '3 tt en met 17). Uit bvenstaande wet- en regelgeving kan - mede in het licht van de daarp dr de wetgever gegeven te lichting - wrden afgeleid dat vr leveranciers de vlgende verplichtingen gelden: Een leverancier dient ten minste eenmaal per jaar een strmetiket te verstrekken (p f bij de rekening en p het prmtiemateriaal). Het strmetiket dient daarbij de pwekkingsgegevens van de in het vrgaande kalenderjaar geleverde elektriciteit te bevatten. De pwekkingsgegevens dienen betruwbaar en vlledig te zijn zdat eindafnemers kunnen vertruwen p de verstrekte infrmatie. De pwekkingsgegevens dienen te wrden uitged rukt in het aantal kilwatturen, uitgesplitst naar energiebrnnen en nder vermelding van het prcentuele aandeel van elke energiebrn in zijn ttale brandstfmix. Om tt een z betruwbaar en vlledig mgelijk infrmatieverstrekking te kmen, zijn in wet- en regelgeving de vlgende waarbrgen pgenmen: Prducenten en handelaren zijn verplicht m na aflp van een leveringsjaar vr strm waarvan de herkmst bekend is, te specificeren heveel van de geprduceerde f verhandelde elektriciteit is pgewekt met welke energiebrn. Indien strm is ingekcht via de handelsvler f geïmprteerd is en de herkmst derhalve bij een handelaar niet meer bekend is, mgen geaggregeerde cijfers ver het vrgaande jaar wrden gebruikt. De betruwbaarheid van de pwekkingsgegeven van elektriciteit waarvr certificaten van rsprng zijn afgegeven, wrdt gewaarb rgd dr de betreffende certificaten f garanties van rsprng. 3

4 In het licht van bvenstaande verplichtingen en waarbrgen verdienen de vlgende twee vragen bij de berdeling van de dr u vrgestelde methde bijzndere aandacht. Ten eerste is dat de vraag f met de dr u vrgestelde methde een vldende betruwbaar strmetiket tt stand kmt. Ten tweede is dat de vraag f het p basis van deze methde vastgestelde strmetiket de pwekkingsgegevens bevat van de in het vrafgaande jaar geleverde strm; het ruilen van etiketdelen achteraf, nadat de strm is geleverd, past niet binnen de uitgangspunten die de wetgever vr gen heeft gehad. In het navl gende zal ik p deze vragen ingaan. Is het strmetiket vldende betruwbaar? Zals hiervr aangegeven heeft de Energiekamer CE Delft gevraagd m de dr u vrgestelde methde vr de vaststelling van het strmetiket technisch-inhudelijk te berdelen. Ee n van de vragen die in dat verband aan CE Delft is vrgelegd, is de vraag f de methde leidt tt een strmetiket dat een getruw beeld geeft van de pwekkingsgegevens van de dr Atmstrm geleverde elektriciteit. In het rapprt dat CE Delft van haar nderzek heeft uitgebracht, beantwrdt zij deze vraag bevestige nd. CE Delft stelt hierver het vlgende: "Het gebruiken van de SWAP-methde leidt er vr zver te verzien niet te dat het strmetiket een minder getruw beeld geeft dan als er geen SWAP wrdt uitgeverd. Ok is de handelsmix, die vr de SWAP-methde gebruikt wrdt, betruwbaar geneg m met vldende zekerheid de samenstelling an de individuele strmetiketten te bereken. " In aanvul ling hierp cncludeert CE Delft bvendien dat tepassing van de SWAP-methde niet leidt tt een verstring van de ttale energiebalans, vrpgesteld dat geen percentages, maar MWh-eenheden tegen elkaar wrden uitgeruild. De Energiekamer acht vrts van belang dat uit het nderzek van CE Delft blijkt dat de SWAP-methde geen negatief effect heeft p de strmetiketten van andere vergunninghuders en er k geen dubbeltellingen ptreden. Heeft het strmetiket betrekking p reeds geleverde strm? U heeft aangegeven dat Atmstrm gedurende het jaar strm zal inkpen via de handelsvler. De pwekkingsgegevens van deze strm w rden pas bekend als na aflp van het leveringsjaar de samenstelling van de handels mix is bepaald. Zdra de handels mix van het jaar waarver is gehandeld bekend wrdt, kunnen de precieze pwekkingsgegevens van de geleverde energie wrden berekend en kunnen p basis daarvan de strmetiketten wrden vastgesteld. 4

5 CE Delft heeft in haar rapprt aangegeven dat de samenstelling van handels mix va n jaar tt jaar weinig verschilt. Gelet daarp kan gedurende het jaar, bij de inkp van strm p de handelsvler, vlgens CE Delft een gede schatting wrden gemaakt van de vlumes die meten wrden uitgeruild, m tt een strmetiket te kmen dat een z hg mgelijk aandeel kernenergie bevat. Eventuele crrecties daa rp na het bekend wrden van de precieze sa menstelling van de handelsmix va n het jaar waa rin is geleverd, zullen naar verwachting dan k bescheiden zijn. In dit licht bezien kan wrden gezegd dat de dr u vrgestelde methde niet leidt tt een ruil achteraf van reeds geleverde energie, maar enkel een crrectie van de gedurende het jaar uitgewisselde vlumes p het mment dat de exacte samenstelling daarvan, na het bekend wrden van de samenstelling van de handelsmix van dat jaar, berekend kan wrden. Hierbij gaat de Energiekamer ervan uit dat Atmstrm reeds bij de inkp van strm - en dus vrafgaand aan de daadwerkelijke levering van strm aan haar afnemers - met haar 'rui l' partner vereenkmt vlumes uit te wisselen en dat de heveelheden strm k daadwerkelijk en aantnbaar tussen partijen wrden verhandeld. De Energiekamer verwijst in dit verband naar hetgeen CE Delft hierver in haar rapprt heeft pgemerkt. Cnc/usie Gelet p het vrgaande ziet de Energiekamer p dit mment, en afgaande p de dr u aangeleverde infrmatie, geen aanleiding m te rdelen dat de dr u vrgestelde methde niet verenigbaar is met de thans geldende regelgeving inzake strmetikettering. Daarbij merk ik p dat de Energiekamer zal tezien p naleving van deze regelgeving dr Atmstrm en haar 'ruil-partner(s) '. Om te kunnen berdelen fhet dr Atmstrm verstrekte strm etiket is vastgesteld in vereenstemming met de regelgeving inzake strmetikettering, acht de Energiekamer het van belang dat Atmstrm en haar 'ruil-partner(s)' desgevraagd de vlgende infrmatie kunnen verstrekken: (1) vereenkmsten die aantnen dat de uitruil van vl umes vóór de levering van de strm aan de afnemers is vereengekmen, waarin is pgenmen dat gedurende het jaar de uit te ruilen heveelheden p basis van schattingen zullen wrden vastgesteld, (2) infrmatie waaruit blijkt dat Atmstrm gedurende het jaar maandelijks schattingen heeft gemaakt van de vlumes die uitgeruild wrden en haar 'ruil-partner(s)' hiervan p de hgte heeft gesteld en (3) accuntantsverklaringen waaruit blijkt dat de uitruil van vlumes daadwerkelijk en p een rekenkundig juiste manier heeft plaatsgevnden.

6 Sltpmerkingen De Energiekamer acht het, gelet p de delstellingen van de regelgeving inzake strmetikettering, van grt belang dat afnemers ged wrden ingelicht ver de herkmst van de aan hen geleverde strm. De Energiekamer verwacht dan k dat Atmstrm en haar 'ruilpartner(s)' hun afnemers p transparante, duidelijke wijze zullen infrmeren ver de wijze waarp de dr hen samengestelde strmetiketten tt stand zijn gekmen. In dit verband brengt de Energiekamer nadrukkelijk nder uw aandacht dat claims van Atmstrm en haar 'ruilpartner(s)' ver het aandeel kernenergie in hun strmetiketten meten vereenkmen met de gegevens die uiteindelijk p deze strmetiketten wrden vermeld. Ten sltte merk ik p dat twee weken na dagtekening van deze brief p de website van de Energiekamer (wwwenergieka mer l) een penbare versie van deze zien swijze zal wrden gepubliceerd. Mcht deze zienswijze naar uw mening vertruwelijke gegevens bevatten, dan verzek ik u dit vr die tijd aan de Energiekamer, ter attentie van mevr. mr. H. de Krm, dr te geven. Hgachtend, ( I -} ( 111/ Drs. P.J. Plu ) Directeur Energiekamer 6