Eindevaluatie implementatie KinderROND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindevaluatie implementatie KinderROND"

Transcriptie

1 Eindevaluatie implementatie KinderROND Juli 2009 Gert Dedel, projectleider KinderROND

2 Inhoudsopgave. Inleiding 3 1. Aanleiding 4 2. Doelstellingen implementatie 5 3. Enquête medewerkers 6 4. Conclusies een aanbevelingen enquête medewerkers 9 5. Enquête ouders Conclusies en aanbevelingen enquête ouders Eindconclusie implementatie Bijlagen 13 2

3 Inleiding. Voor u ligt de eindevaluatie van de implementatie van het KinderROND op de mytylschool De Sprienke en kinderrevalidatiecentrum Reigerbos. Medewerkers en ouders hebben een enquête ingevuld. Er zijn 90 enquêtes verspreid onder medewerkers van De Sprienke en Reigerbos. De respons van de medewerkers was gemiddeld, 46 enquêtes zijn ingevuld, dat is een respons van 51%. Er zijn 73 ouders benaderd en 14 ouders hebben de vragen beantwoord. Daarnaast zijn de ouders gevraagd een toelichting te geven op hun antwoord en op- en aanmerkingen te maken over het onderwerp van de vraag. De enquête onder de medewerkers en de interviews met ouders hebben waardevolle informatie opgeleverd. In de volgende hoofdstukken kunt u lezen welke informatie. Het KinderROND kan met deze informatie de organisatie, vorm en inhoud verbeteren. Dat zullen wij zeker gaan doen! Ja, en Een medewerker verwoordde het als volgt: het is een ontwikkeling, dus er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar we zijn goed bezig. Alle medewerkers en ouders worden bedankt voor hun medewerking en openhartigheid. 3

4 1. Aanleiding. In augustus 2008 is er binnen de organisaties van mytylschool De Sprienke en kinderrevalidatiecentrum Reigerbos begonnen met de implementatie van de behandelcommunicatiestructuur KinderROND. In de periode van januari juni 2008 heeft er een pilot plaatsgevonden. Uit deze pilot zijn een conclusie en aanbevelingen naar voren gekomen: Het goed kunnen uitvoeren van de methodiek en systematiek van het KinderROND vraagt een continue bewaking van de competenties en middelen die deze systematiek en methodiek stelt aan de medewerkers. Het is een cyclisch proces van uitvoeren, evalueren en verbeteren. De uitvoering binnen verschillende teams gaat snel een automatisme worden en vraagt daarom continue om feedback. Professionals leren met name door feedback te krijgen op hun functioneren en handelen. Binnen het samenwerkingsverband tussen De Sprienke en Reigerbos wordt het KinderROND opnieuw integraal ingevoerd en gebruikt als leidraad voor de onderlinge communicatie. Deze invoering vraagt kennis van de methodiek en systematiek. Maar nog veel meer vraagt het een bewaking van het toepassen van deze methodiek en systematiek. De kwaliteitsbewaking van de methodiek en systematiek van het KinderROND is ondergebracht in het team van kwaliteitsbewakers. Hoe een en ander binnen dit team plaats gaat vinden en vorm krijgt binnen de De Sprienke en Reigerbos zal aan het begin van het implementatietraject (september 2008) van het KinderROND vastgelegd moeten worden. Voor de gebruikers van de behandelcommunicatiestructuur KinderROND, medewerkers van De Sprienke en Reigerbos, vraagt dit een goede scholing om te kunnen omgaan met het invullen van de verschillende formulieren. Deze scholing zal enerzijds moeten bestaan uit het inhoudelijk kunnen invullen van de formulieren en anderzijds het kunnen omgaan met het digitale systeem waarbinnen deze formulieren worden gebruikt. Scholing zal een cyclisch proces worden, waarbinnen kennis en vaardigheden steeds up to date gehouden zullen worden. Medewerkers moeten competent zijn om met het KinderROND te kunnen werken. Het toepassen van de behandelcommunicatiestructuur KinderROND vraagt om verschillende competenties. Specifieke vaardigheden om de hulpvraag bij ouders en kind uit te vragen, om positief te formuleren, om SMART doelstellingen te maken en een kernpunt te formuleren. Om deze competenties zich eigen te maken hebben medewerkers van De Sprienke en Reigerbos wellicht trainingen nodig op deze specifieke onderdelen. De kwaliteitsbewakers kunnen in deze trainingen een rol van betekenis spelen. Communicatie met ouders over de voorgestelde behandelcommunicatiestructuur blijft een belangrijk aandachtspunt. Ouders moeten op de hoogte worden gesteld welke kinderen wel een BLP bespreking krijgen en welke niet. Welke criteria gelden zijn daarvoor opgesteld? Hetzelfde geldt voor OOA. Welke criteria bepalen waarom kinderen wel of niet groeps-ooa krijgen? De website en de schoolgids van De Sprienke kunnen hierbinnen een rol spelen. De middelen die nodig zijn voor het kunnen laten slagen van de implementatie KinderROND liggen op het vlak van huisvesting en ICT. Medewerkers hebben ruimtes nodig waarin zijn hun werkzaamheden als professionals kunnen uitvoeren. Dat zijn directe en indirecte patiënt gebonden werkzaamheden die nodig zijn om het primaire proces van patiëntenzorg te kunnen laten slagen. Op ICT gebied betekent dat een mogelijkheid om goede informatie te kunnen verstrekken aan collega s en ouders door middel van verslaglegging. De verslaglegging vindt plaats op PC s en moet overal binnen De Sprienke en Reigerbos mogelijk zijn. 4

5 2. Doelstellingen implementatie KinderROND. In het plan van aanpak implementatie KinderROND zijn de vragen beschreven. Deze vragen zullen in het implementatiejaar beantwoord moeten worden: Kunnen alle medewerkers van De Sprienke en Reigerbos de handleiding van de communicatiestructuur KinderROND op effectieve wijze toepassen, zowel organisatorisch, als inhoudelijk? Aan het einde van het implementatietraject zijn de volgende vragen beantwoord: Verloopt het invullen van de BLP formulieren inhoudelijk op een adequaat wijze? Zijn medewerkers van De Sprienke en Reigerbos voldoende geschoold in het toepassen van KinderROND? Is er een plan ontwikkeld voor continue kwaliteitsbewaking van het toepassen van de principes van KinderROND? Is het voor alle medewerkers duidelijk hoe OOA aangevraagd, georganiseerd en uitgevoerd wordt? Is het voor alle medewerkers duidelijk hoe de planning van RBU s en OOA s wordt geregeld en hoe wijzigingen daarin kunnen worden aangevraagd? Verloopt het voorzitten van BLP s en klassenteams op de duidelijke georganiseerde manier? Wordt de eindredactie van de formulieren adequaat uitgevoerd? Zijn ouders tevreden over de nieuwe samenwerkingsvorm, maw. zijn ouders tevreden over de verslaglegging en de BLP overleggen. Zijn medewerkers tevreden over de nieuwe behandelcommunicatiestructuur KinderROND? Weten ouders welke criteria er zijn opgesteld voor het wel of niet plaatsvinden van een BLP bespreking en groeps-ooa? Is het mogelijk om verslaglegging te doen van de werkzaamheden in het KinderROND verslag (BLP formulier), op PC s in De Sprienke en Reigerbos? Voldoet het formulier aan de gestelde eisen: is het leesbaar voor ouders en kunnen alle onderwerpen die te maken hebben met de zorg rondom een kind in het versslag gedocumenteerd worden? Zijn de behandelruimtes voldoende qua inrichting en oppervlak om de zorg aan een kind te kunnen bieden? Zijn de kantoren voldoende qua inrichting en oppervlak om de indirecte werkzaamheden rondom de zorg van het kind te kunnen uitvoeren? Het uiteindelijke resultaat van de implementatie van KinderROND zal zijn: 1. Een handleiding en een communicatiestructuur die voor beide organisaties en ouders het volgende opleveren. Een gestroomlijnde behandelcommunicatie: afstemmen en vaststellen van de plannen van verschillende medewerkers die betrokken zijn bij een kind. Alle medewerkers die betrokken zijn bij een kind en de ouders vormen samen een team. Een samenhangend plan van het team, optimaal afgestemd op de wensen van het kind en de ouders. 1 kind, 1 plan, een klein team (maw.: zo weinig mogelijk therapeuten betrokken bij 1 klas). 2. Een samenwerking, die de gestelde doelen in de visie van de handleiding KinderROND kan verwezenlijken en binnen alle groepen van de verschillende leerwegen wordt toegepast. 5

6 3. Enquête medewerkers. Om te weten te komen hoe de medewerkers van de school en het kinderrevalidatiecentrum het werken met de nieuwe behandelcommunicatiestructuur ervaren is er een enquête verspreid onder alle medewerkers van de school en het revalidatiecentrum. In deze enquête worden 20 vragen gesteld over onderwerpen waar medewerkers binnen het KinderROND mee te maken hebben: het kinderrond/ EKEP als structuur, de BLP formulieren, de vergaderstructuur, de meeloopdagen, kwaliteitsbewakers, ICT, de infomap KinderROND en scholing. Uiteindelijk wordt gevraagd het KinderROND als geheel een cijfer te geven. De enquête is te lezen in bijlage 1. Er zijn 90 enquêtes verspreid en er zijn er 46 ingevuld geretourneerd. De respons was 51%. In vergelijking met de tussenevaluatie zijn er minder enquêtes verspreid. Alleen medewerkers die met de behandelcommunicatiestructuur werken hebben een enquête toegestuurd gekregen. Uiteindelijk zijn er 10 enquêtes meer geretourneerd. De enquêtes zijn over het algemeen volledig ingevuld. Er zijn ook een aantal enquêtes onvolledig ingevuld. Daarom verschilt het aantal antwoorden per vraag. De uitslag van de enquête is te lezen in bijlage 2. In bijlage 3 is de uitslag van de enquête van de tussentijdse evaluatie van januari 2009 te lezen, zodat er een vergelijk gemaakt kan worden. Nu volgt een interpretatie van de uitslag per vraag. KinderROND/EKEP Is KinderROND als behandelcommunicatie structuur een meerwaarde voor ouders? Het grootste gedeelte van de respondenten vindt het een meerwaarde. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Is KinderROND als behandelcommunicatie structuur een verbetering voor het interdisciplinair behandelen? Het grootste gedeelte van de respondenten vindt het een verbetering. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. We zijn nu 6 maanden bezig met KinderROND. Hoe kijk je aan tegen jouw rol binnen KinderROND? Het grootste gedeelte van de respondenten vindt zijn eigen rol goed werkzaam. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. BLP formulieren Voldoen de BLP formulieren(deel 1, 2, 3) qua bruikbaarheid? Het grootste gedeelte van de respondenten vindt de formulieren bruikbaar. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Voldoen de BLP formulieren qua lay-out? Het grootste gedeelte van de respondenten vindt de lay-out voldoen. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Weet je waar je de informatie betreffende het kind en zijn omgeving kwijt kunt in de BLP formulieren? Het grootste gedeelte van de respondenten weet waar de informatie in het formulier geschreven kan worden. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. 6

7 Vergaderstructuur Is het doel van de klassenteams duidelijk? Het grootste gedeelte van de medewerkers vindt het doel van het klassenteam duidelijk. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Er is nog een groot aantal medewerkers voor wie het doel niet duidelijk is. Deze groep is in vergelijking met de tussenevaluatie afgenomen. Wordt het klassenteam gebruikt om doelstellingen bij te stellen? Een groot gedeelte van de respondenten vindt dat het klassenteam zelden gebruikt wordt om doelstellingen bij te stellen. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Wordt het klassenteam gebruikt om onderling af te stemmen? Het grootste gedeelte van de respondenten vindt altijd. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Er is een grote groep die vindt dat het klassenteam niet gebruikt wordt om af te stemmen. Wordt het klassenteam gebruikt om afspraken te maken? Het grootste gedeelte van de respondenten vindt altijd. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Wordt tijdens het klassenteam het kernpunt vastgesteld? Het grootste gedeelte van de respondenten vindt altijd. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Worden tijdens de BLP de hoofddoelstelling, onderwijs- en behandeldoelstellingen vastgesteld en geëvalueerd? Het grootste gedeelte van de respondenten vindt altijd. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Is er voor de BLP bespreking een organisatorische agenda en is deze duidelijk en bruikbaar? Het grootste gedeelte van de respondenten vindt het goed te begrijpen. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Is het duidelijk wanneer een kind, volgend schooljaar, wel of geen BLP bespreking krijgt? Het grootste gedeelte van de respondenten vindt het niet duidelijk. Meeloopdagen Is de organisatie van de meeloopdagen duidelijk? Een groot gedeelte van de respondenten vindt de organisatie niet duidelijk. Het gedeelte van de respondenten die de organisatie wel duidelijk vinden is stijgende in vergelijking met de tussenevaluatie. Kwaliteitsbewakers Is het je duidelijk wie de kwaliteitsbewakers zijn en wat hun rol is? De rol van de kwaliteitsbewakers is in vergelijking met de tussenevaluatie bij het grootste deel van respondenten duidelijk. Toch blijft er een groot gedeelte die de rol onduidelijk vinden. 7

8 ICT Is het bekend bij wie je ondersteuning kan krijgen bij problemen aangaande ICT en Kinderrond? Bij het grootste gedeelte van de respondenten is dit bekend. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Infomap Kinderrond Gebruik je de map bij het schrijven van BLP verslagen? Het grootste gedeelte van de respondenten altijd. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Gebruik je de informatie uit de map om je vragen over Kinderrond beantwoord te krijgen? Het grootste gedeelte van de respondenten altijd. In vergelijking met de tussenevaluatie is er een stijgende lijn waar te nemen. Scholing Heb je nog scholing nodig om goed met het KinderROND te kunnen werken? Bij deze vraag is de verdeeldheid groot. Een groot aantal respondenten vindt scholing niet nodig en een groot aantal respondenten wel. Cijfer Op de vraag wanneer je KinderROND in zijn geheel een cijfer zou mogen geven, welk cijfer geef je, is een gemiddeld cijfer gegeven van 6,8. Ja, en Op de vraag wat er volgens jou nog nodig is om het KinderROND te verbeteren? zijn de volgende trends te lezen: De klassenteams kunnen verbeteren door per klas te kijken of de frequentie aangepast kan worden aan de vraag, door meer interdisciplinair uitwisseling over de behandeling van kinderen, door aanwezigheid van therapeuten en meer duidelijkheid over het doel. De meeloopdagen kunnen verbeteren door een beteren spreiding per groep, meer tijd om met ouders te praten, en 1 ouderpaar per groep. Een betere invuldiscipline en betrokkenheid bij het invullen van de formulieren. Bij scholing wordt aangegeven meer aan teambuilding te gaan doen. Specifieke opmerkingen per onderdeel zijn te lezen in bijlage 2. 8

9 4. Conclusies en aanbevelingen enquête medewerkers. Conclusies. In vergelijking met de tussentijdsevaluatie is er voor de meeste vragen een stijgende lijn waar te nemen. Er zijn meer medewerkers die de enquête hebben ingevuld en op de vragen positief antwoorden (dwz. score3 of hoger). Medewerkers geven KinderROND het gemiddelde cijfer van 6,8. Het grootste gedeelte van de respondenten vindt het KinderROND meerwaarde voor ouders, een verbetering voor het interdisciplinair behandelen en vindt zijn/haar eigen rol goed werkzaam. Ten aanzien van de BLP formulieren is het grootste gedeelte van de respondenten tevreden over de bruikbaarheid en lay-out en weet men waar de informatie betreffende het kind kwijt kan. Over de klassenteams vindt het grootste gedeelte van de respondenten dat het doel van de klassenteams duidelijk is en wordt het team te goed gebruikt om doelstellingen bij te stellen. Het grootste gedeelte is bekend waar men ondersteuning kan krijgen aangaande ICT, toch blijft er een grote groep waarbij het onbekend is. Het grootste gedeelte van de respondenten weet niet wanneer een kind volgend schooljaar wel of geen BLP bespreking krijgt, vindt de organisatie van de meeloopdag onduidelijk. Bij scholing is de verdeeldheid groot. Een aantal medewerkers wil wel scholing en een ander deel niet. Aanbevelingen. De vorm en de inhoud van de klassenteams blijft een punt van aandacht. In de enquête antwoorden veel medewerkers positief. Aan de andere kant worden er veel opmerkingen gemaakt om het klassenteam te verbeteren. Er wordt nu een plan gemaakt waarin het doel en de vorm van het klassenteam wordt beschreven, zodat duidelijkheid ontstaat over het klassenteam en de verwachtingen bij medewerkers gelijkgestemd worden. De BLP criteria, wanneer een leerling wel of geen BLP bespreking krijgt, zal naar medewerkers gecommuniceerd moeten worden. Deze informatie wordt tevens toegevoegd aan de infomap KinderROND. De organisatie van de meeloopdag, hoe deze gepland wordt, wie er uitgenodigd wordt, wie wel en geen meeloopdag krijgt en wat het doel is, wordt uitgelegd aan medewerkers. Deze informatie is te lezen in de infomap KinderROND. In de werkgroep kwaliteitsbewakers wordt de rol van de kwaliteitsbewakers besproken en komt er een plan waarin de rol en de taken van de kwaliteitsbewakers wordt gespecificeerd en gecommuniceerd naar medewerkers. Er wordt een plan geformuleerd De vloer op, waarin kwaliteitsbewakers team gaan voorzien van feedback over de inhoud van het BLP formulier. Over scholing bestaat verdeeldheid. Een grote groep vindt het niet nodig en een grote groep wel. De behoefte van scholing peilen en scholing aanbieden waarop medewerkers kunnen intekenen, betekent op maat scholen. Wellicht dat medewerkers die geen scholing behoeven collega s kunnen scholen in de specifieke vragen die zij hebben. 9

10 5. Enquête ouders Ouders hebben een enquête toegestuurd gekregen met 5 vragen. Er zijn 73 ouders benaderd, die geselecteerd zijn op de volgende criteria: er is een meeloopdag geweest voor hun kind en er heeft een BLP bespreking plaatsgevonden. Van de 73 ouders hebben er 19 antwoord gegeven op de vragen gesteld zoals in bijlage 4. Een percentage van 26%. De uitslag op de vragen is te lezen in bijlage 5. Hieronder volgt een interpretatie van de gegeven antwoorden. De geënquêteerde ouders zijn de ouders die de enquête hebben teruggestuurd. Bent u op de hoogte van de invoering van het KinderROND, de nieuwe gezamenlijke overlegstructuur van de mytylschool De Sprienke en kinderrevalidatiecentrum Reigerbos? De geënquêteerde ouders zijn op de hoogte van de invoering van EKEP. Vindt u de invoering van het KinderROND een verbetering ten opzichte van de oude overlegstructuur? Eén ouder vindt het geen verbetering, twee een beetje verbetering, twee een matige verbetering, één een redelijke verbetering en vijf een goede verbetering. De meerderheid van de geïnterviewde ouders vindt het een verbetering. Geeft de verslaglegging in het BLP formulier u de informatie die u nodig heeft? De meerderheid van de geënquêteerde ouders vinden de informatieverstrekking redelijk tot voldoende. Bent u tevreden over de BLP bespreking? De meerderheid van de geënquêteerde ouders is tevreden tot zeer tevreden over de BLP bespreking. Vindt u de meeloopdag zinvol? Een meerderheid van de geënquêteerde ouders vindt de meeloopdag zinvol tot zeer zinvol. Cijfer Op de vraag wanneer je KinderROND in zijn geheel een cijfer zou mogen geven, welk cijfer geef je, is een gemiddeld cijfer gegeven van 7,6 Er is aan de ouders gevraagd om de antwoorden toe te lichten. De toelichting op de antwoorden wordt hier beschreven. Heeft u nog tips voor verbeteringen?: Ga zo door met de verbeteringen Bij de BLP besprekingen moeten alle personen aanwezig zijn en alle verslagen en informatie Vooral LW 3 en LW 2 kinderen moeten minder wisselingen van therapeuten en leerkrachten meemaken Net als therapieën moeten ook de lesstof en aanpak van het kind op school afgestemd zijn op de mogelijkheden en behoeften van het kind en minder streven naar homogene groepen Informatie verslaglegging bij nieuwe kinderen vooraf geven zodat er een gesprek kan plaatsvinden ipv mededelen en onvoorbereid reageren Tijdens de meeloopdag de vaste leerkracht in de klas Meeloopdag beter organiseren Meer therapeuten plannen tijdens de meeloopdag 10

11 Verslaglegging kan duidelijker Meer verslaglegging over het kind geschreven Het plan KinderROND is mooi, de uitwerking is mij nog niet helder Een duidelijk aanspreekpunt per kind, zodat er ook naast de BLP bespreking en meeloopdag mogelijkheden zijn voor communicatie Betere inplanning van de therapieën De regel van maximaal aantal therapeuten per klas komt een kind niet ten goede De meeloopdag is een zeer goed element van KinderROND 11

12 6. Conclusies en aanbevelingen enquête ouders Conclusies. Ouders geven aan tevreden te zijn over de informatieverstrekking en zijn op de hoogte van het KinderROND. Tevens geven zij aan de invoering een verbetering te vinden. De meerderheid van de ouders vinden de informatie in het BLP formulier voldoende. De BLP besprekingen verlopen voor ouders naar tevredenheid. Ouders vinden de meeloopdag zinvol. Ouders geven KinderROND het cijfer 7.6. Aanbevelingen. Ouders geven aan dat alle personen betrokken bij hun kind aanwezig behoren te zijn bij een BLP. En dat de verslaglegging vooraf opgestuurd moet worden en duidelijker kan. De organisatie van de meeloopdag mag verbeteren, zodat ouders meer therapeuten kunnen spreken. Er zou een aanspreekpunt per kind kunnen worden ingesteld om de communicatie te vergemakkelijken. Binnen de kaders van de organisatie van KinderROND kunnen een aantal zaken verbeterd worden. De kwaliteitsbewakers gaan zich concreet bezig houden met de inhoud van het BLP formulier en kijken daarbij ook naar de leesbaarheid voor ouders. Ten aanzien van de BLP besprekingen voor nieuwe kinderen op school, die voor het eerst een BLP bespreking krijgen is afgesproken dat ouders nu aanwezig zijn bij de 1 ste BLP en de informatie vooraf opgestuurd krijgen. De organisatie van de meeloopdag wordt besproken met de planning. Het idee van een aanspreekpunt/casemanager wordt besproken in de projectgroep KinderROND. In de uitslag van de enquête is te lezen dat er toch ouders zijn die ontevreden zijn over de behandelcommunicatiestructuur KinderROND. Het vraagt van de organisaties van De Sprienke en Reigerbos een voortdurende aandacht om ouders betrokken te houden bij het KinderROND. Het uiteindelijke doel is dat alle ouders tevreden zijn over het KinderROND in al zijn facetten. 7. Eindconclusie 12

13 Aan het begin van het implementatietraject in augustus 2008 werd er door de projectgroep KinderROND het volgende geschreven. Het uiteindelijke resultaat van de implementatie van KinderROND zal zijn: 1. Een handleiding en een communicatiestructuur die voor beide organisaties en ouders het volgende opleveren. Een gestroomlijnde behandelcommunicatie: afstemmen en vaststellen van de plannen van verschillende medewerkers die betrokken zijn bij een kind. Alle medewerkers die betrokken zijn bij een kind en de ouders vormen samen een team. Een samenhangend plan van het team, optimaal afgestemd op de wensen van het kind en de ouders. 1 kind, 1 plan, een klein team (maw.: zo weinig mogelijk therapeuten betrokken bij 1 klas). 2. Een samenwerking, die de gestelde doelen in de visie van de handleiding KinderROND kan verwezenlijken en binnen alle groepen van de verschillende leerwegen wordt toegepast. Ten aanzien van het uiteindelijke resultaat van de implementatie van het KinderROND kan gesteld worden dat wij goed op weg zijn en het altijd beter kan. In het schooljaar hebben wij bereikt, datgene wat onder punt 1 en 2 beschreven is. De implementatie en uitvoering van de behandelcommunicatiestructuur KinderROND wordt bij ouders met een hoger cijfer gewaardeerd dan bij medewerkers. Respectievelijk een 7,6 en een 6,8. Tevredenheid alom, maar wel met een kritisch randje. Er worden door medewerkers en ouders suggesties gedaan ter verbetering van BLP besprekingen, klassenteam, meeloopdag, interdisciplinair werken en informatieverstrekking. Sinds de implementatie van het KinderROND is er veel werk verzet en zijn er gaande het traject verbeteringen ingevoerd. Het KinderROND heeft zijn eerste jaar erop zitten. Het werken met KinderROND vraagt een continue inhoudelijke kwaliteitsbewaking om de behandelstructuur up-to-date te houden. We zij er nog lang niet. Dat vergt een inspanningsverplichting van ouders en medewerkers. Laten wij elkaar feedback blijven geven op een opbouwende manier, waardoor er een open sfeer blijft waar verbeteringen kunnen plaatshebben. Blijven communiceren over samenwerken, ouders met medewerkers en medewerkers onderling. Telkens weer verbeteren, daar draait het om. Ja, en we zijn begonnen en gaan door met het aanbrengen van verbeteringen. Zoals een medewerker het verwoordde: het is een ontwikkeling, dus er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar we zijn goed bezig. En zoals een ouders schrijft: ga zo door met de verbeteringen. 13

Tussentijdse evaluatie implementatie KinderROND

Tussentijdse evaluatie implementatie KinderROND Tussentijdse evaluatie implementatie KinderROND Maart 2009 Gert Dedel, projectleider KinderROND Inleiding. Voor u ligt de tussentijdse evaluatie van de implementatie van het KinderROND op de mytylschool

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Onderwijs-en behandelcommunicatie

Onderwijs-en behandelcommunicatie Onderwijs-en behandelcommunicatie 1 Inleiding De St. Maartenschool en het revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek willen leerlingen in staat stellen zich optimaal te ontwikkelen, zodat ze volwaardig

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING We meten op onze school twee keer per jaar het sociaal-emotionele functioneren van onze leerlingen mee. Dat doen we met VISEON van Cito. Viseon staat voor Volg Instrument

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken.

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken. In april 2015 gaven 80 VOROC gebruikers hun mening over de applicatie VOROC en het gebruik ervan. De reacties zijn overwegend positief, VOROC werd beoordeeld met een 7,5. Ook zijn er waardevolle suggesties

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Plaats: Goes BRIN-nummer: 02CK Onderzoeksnummer: 117283 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 29 juni 2009 Rapport

Nadere informatie

Jagernieuws 4 2014-2015

Jagernieuws 4 2014-2015 Jagernieuws 4 2014-2015 Van de directie Het nieuwe jaar 2015 is begonnen. Op maandag heb ik een aantal van u ontmoet en zijn er wensen uitgesproken. Vanaf hier wil ik dat aan u allen doen. Alle goeds wensen

Nadere informatie

Intro. Theo van Rijzewijk. WSNS Tilburg. Regio Passend onderwijs Midden-Brabant

Intro. Theo van Rijzewijk. WSNS Tilburg. Regio Passend onderwijs Midden-Brabant Intro Theo van Rijzewijk WSNS Tilburg Regio Passend onderwijs Midden-Brabant Aanleiding Aanleiding Uit de vele toelichtende opmerkingen die de respondenten hebben gegeven bij de antwoorden, vallen nog

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding Resultaten Brugklas Tevredenheidonderzoek 2015-201 Inleiding De jaarlijkse enquête onder leerlingen brugklas is in 2015-201 weer in het najaar 2015 gehouden, de respons was 1% en de enquête is daarmee

Nadere informatie

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten SAMENVATTING Het project betreft het verbeteren van de aanvraagroute, uitvoering en planning van tilt-tafeltesten

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

4 Enquête personeel en directies

4 Enquête personeel en directies 4 Enquête personeel en directies Toelichting Deze vragenlijst dient ertoe om de opinies en ideeën van het personeel (leerkrachten, leidsters, welzijnswerkers, etc.. ) en de betrokken directies over de

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Workshop 4. Inventariseren en uitwisselen van nieuwe oefeningen voor RAPP-trainers tijdens de cursussen.

Workshop 4. Inventariseren en uitwisselen van nieuwe oefeningen voor RAPP-trainers tijdens de cursussen. Workshop 4 Inventariseren en uitwisselen van nieuwe oefeningen voor RAPP-trainers tijdens de cursussen. Anne-Marie Wijffels (Sint Maartenschool) Carine van de Laar (Sint Maartenskliniek) Vragenlijsten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Handleiding 360 feedback. Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus

Handleiding 360 feedback. Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus pagina 2 van 6 Colofon pagina 3 van 6 datum 2-10-2012 auteurs Linda Lemmens status Definitief (geactualiseerd

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire P- en C-toets Kompaan en De Bocht Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire Agenda Onderzoek uitvoering, respons en scores In het oog springende resultaten Implementatie

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Inleiding bij de handreiking

Inleiding bij de handreiking Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen Inleiding bij de handreiking 2 Inleiding bij de handreiking Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen: werken met MY POD Waarom aandacht

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen.

Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen. Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen. 1. Inleiding. Om goede resultaten te kunnen boeken, werkt de gemeente samen met burgers, bedrijven en instellingen in een bestuurlijk netwerk. Een

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek.

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek. IKB Inleiding: In juli 2005 is de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning

Nadere informatie

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2)

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2) KMPO 2015/2016 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2015. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team)

Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team) Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team) Passende perspectieven taal Bijeenkomst 7 Doel: Team bijeenkomst Evalueren op schoolniveau Evaluatie van de werkwijze van Passende perspectieven met het

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Evaluatie POVO 2014-2015

Evaluatie POVO 2014-2015 Evaluatie POVO 2014-2015 Auteurs: Hilde van Baal, Marit van Luijn Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Overstapprocedure en planning... 3 2. Document Planning en overstapprocedure... 3 3. Opbouw overstapdossier

Nadere informatie

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 1 Introductie Doel Afstemming tussen de ontwikkelwensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstelling van de afdeling (juiste persoon

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Eindevaluatie patient advocates project B-bewust in bedrijf

Eindevaluatie patient advocates project B-bewust in bedrijf Eindevaluatie patient advocates project B-bewust in bedrijf Jouw naam: Naam ziekenhuis: 1. Algemeen Je contactpersonen in het ziekenhuis (en hun functie) Startdatum project in dit ziekenhuis Hoe lang heeft

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle Akkoord, 11-11-2009/HMJ - Laatste opdracht vervangen door iets anders (is gelijk aan 1 e verplichte opdracht, voegt dus niets toe). Je kunt dit ook eerst even afwachten: er doet zich waarschijnlijk wel

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie Kwaliteitsimpuls op sectieniveau De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten:

Nadere informatie

Evaluatie van de PMTO Boosterdag

Evaluatie van de PMTO Boosterdag Evaluatie van de PMTO Boosterdag Door: Gonnie Albrecht Ger Kerkstra Emilie van Leeuwen Ellen Lubberts Marna Ouwehand Ella Tacq Jolle Tjaden Willemijn van Vlerken 16-11-2011 Naam Training: Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

WVS/ Zuid Kennemerland/ Paswerk

WVS/ Zuid Kennemerland/ Paswerk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij?

Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij? Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij? Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij? Medewerkers in de ouderenzorg weten vaak heel goed waar knelpunten

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Verdiepingsmodule. Aanvragen van incontinentiemateriaal. een verbeteringsplan op. 1. Toelichting op de module. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur

Verdiepingsmodule. Aanvragen van incontinentiemateriaal. een verbeteringsplan op. 1. Toelichting op de module. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur : een verbeteringsplan 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Stanaard M46 van september 2006 (eerste herziening). Deze module geeft de deelnemer meer inzicht in het gebruik van

Nadere informatie

1. Voorbereiden. Horizontaal doorlopende leerlijn. Verticaal doorlopende leerlijn. 3. Uitvoeren

1. Voorbereiden. Horizontaal doorlopende leerlijn. Verticaal doorlopende leerlijn. 3. Uitvoeren Verticaal doorlopende leerlijn Beleidscyclus Om de doorlopende leerlijn een stevige basis te bieden, is het van belang dat het een fundamentele plek krijgt in het beleidsplan. Tevens is het belangrijk

Nadere informatie

Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen

Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen 201500272 Dr. ir. T. Bor Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen bevatten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen

Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen Agenda 1. Kwaliteitsontwikkeling in Brede Scholen in Brussel en Kent - Verwachtingen? 2. Extended Schools & kwaliteitsontwikkeling

Nadere informatie

Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer

Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer Sine Limite, Panta rhei en het Kenniscentrum Dyslexie op weg naar Passend Onderwijs in de regio Deventer Dikla de Munnik, coördinator Kenniscentrum Dyslexie d.demunnik@po-deventer.nl Wat is Sine Limite?

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)

Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Schooljaar 2012/2013 Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Binnen Stichting Op Kop is sinds enkele jaren op alle basisscholen het handelingsgericht

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

* Kamp groep 8 Over een paar weken wordt er een overleg gepland voor de voorbereiding van het kamp met de ouders die zich hiervoor opgegeven hebben.

* Kamp groep 8 Over een paar weken wordt er een overleg gepland voor de voorbereiding van het kamp met de ouders die zich hiervoor opgegeven hebben. Notulen van de medezeggenschapsraad d.d.donderdag, 22 januari 2015 Aanwezig: Karen Borrenbergs, Patrick van den Dungen, Marcel Jeurgens, Wilma Louwers, Guido Smolders, Geert Versteeg, Christel Janssen

Nadere informatie

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school.

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school. Bevindingen vanuit de tevredenheidsonderzoeken Respons Ouders respons 50% Medewerkers respons 90% Leerlingen(groep 7 en groep 8) respons 100% Bevindingen op hoofdlijnen De positieve punten: 1. Informatievoorziening

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Co-teaching 1 en 1 = 3? Margot Willemsen M.Willemsen@kentalis.nl

Co-teaching 1 en 1 = 3? Margot Willemsen M.Willemsen@kentalis.nl Co-teaching 1 en 1 = 3? Margot Willemsen M.Willemsen@kentalis.nl Co-teaching Definities (Gedurende een langere periode) zijn twee professionals Gezamenlijk verantwoordelijk voor het lesgeven aan alle leerlingen

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie