Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden. deel twee Nazorg vanuit het perspectief vanuit de Penitentiaire Inrichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden. deel twee Nazorg vanuit het perspectief vanuit de Penitentiaire Inrichting"

Transcriptie

1 Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden deel twee Nazorg vanuit het perspectief vanuit de Penitentiaire Inrichting

2 Colofon Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden deel twee nazorg vanuit het perspectief van de penitentiaire inrichting Handreiking bij het Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten Justitie Den Haag, september 2010 Vereniging Nederlandse Gemeenten Uitgave Vereniging Nederlandse Gemeenten Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Ministerie van Justitie Postbus , 2500 EH Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Stichting Stimulansz Postbus 2758, 3500 GT Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Tekst Vivian den Hartogh, Stimulansz Projectleiding en eindredactie Wim Vonk, Stimulansz Vormgeving en opmaak Chris Koning, VNG Drukwerk Drukkerij Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. De uitgevers kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

3 Inhoudsopgave I Inleiding 5 II De brede taak van de MMD er 7 III De werkwijze 9 IV Hoogeveen, het nazorgloket 13 V De Penitentiaire Inrichting Vught - gemeente Eindhoven: het team Nazorg en het Veiligheidshuis regio Eindhoven 17 VI De Penitentiaire Inrichting Zoetermeer, samenwerking met Palier en Ipse de Bruggen 23 Bijlagen De bijlagen zijn niet opgenomen binnen dit werkboek. Zij zijn te downloaden via U treft daar de volgende documenten: Hoogeveen Werkinstructie Identiteitsbewijs Procedure aanvraag ID-bewijs Input MMD Schulderkenning

4 Gemeente Assen: Nazorg ex-gedetineerde volwassenen (draaiboek) Folder t.b.v. gedetineerden Aanbiedingsbrief gedetineerden Folder t.b.v. partners Verklaring van geen bezwaar informatieuitwisseling Vught Convenant Veiligheidshuis Zoetermeer Projectafspraken Ministerie van Justitie, Palier en Ipse de Bruggen

5 I Inleiding De recidive onder ex-gedetineerden is hoog 1 : ruim 60% van de ex-gedetineerden wordt binnen vier jaar opnieuw door de rechter voor een misdrijf veroordeeld en bijna 50% van de ex-gedetineerden wordt binnen vier jaar opnieuw in een penitentiaire inrichting ingesloten. De kans op recidive neemt toe als basisvoorzieningen ontbreken. Tot voor kort keerden veel ex-gedetineerde burgers onvoorbereid terug in de maatschappij, zonder te beschikken over noodzakelijke basisvoorzieningen als: een geldig identiteitsbewijs, inkomen, een plan voor schuldsanering, huisvesting, passende verslavings- of psychiatrische zorg. Het ministerie van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen bereiken dat minimaal tachtig procent van de ex-gedetineerde burgers bij ontslag uit detentie over de noodzakelijke basisvoorzieningen beschikt. Deze gezamenlijke ambitie is vastgelegd in het bestuursakkoord Samen aan de slag (juni 2007), en uitgewerkt in het Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-) gedetineerde burgers, gemeenten Justitie (juli 2009). De bedoeling is dat eind 2010 overal in het land regionale afspraken zijn gemaakt over de structurele aanpak van de nazorg, tussen gemeenten, penitentiaire inrichtingen en maatschappelijke partners. Bij voorkeur op het niveau van het Veiligheidshuis. Het Gevangeniswezen wil de screening van gedetineerden op de vijf basisvoorzieningen eind 2010 in tenminste tachtig procent van de gevallen op orde hebben. Ook het uitwisselen van informatie op de basisvoorzieningen tussen het Gevangeniswezen en de gemeenten moet dan goed verlopen. Daartoe zijn bij het Gevangeniswezen in elke Penitentiaire Inrichting, Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening (MMD ers) aangesteld. 1 WODC, Cahier , De Monitor Nazorg Ex-gedetineerden Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5

6 In het voorjaar van 2009 heeft Stimulansz in samenwerking met de VNG en het ministerie van Justitie een praktische handreiking geschreven om de uitvoerders (gemeenten én MMD ers) te ondersteunen bij de uitvoering van het Samenwerkingsmodel Nazorg. Daarop is in het voorjaar van 2010 het werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden verschenen. Hierin stond de organisatie vanuit gemeentelijk perspectief centraal. Door de praktijk in een drietal gemeenten te beschrijven is inzichtelijk gemaakt op welke wijze de nazorg georganiseerd kan worden. In dit tweede werkboek benaderen we de nazorg vanuit uit het perspectief van de penitentiaire inrichting. De nazorg begint feitelijk al zodra er sprake is van detentie. Eigenlijk is er sprake van doorzorg. De inzet is immers dat de betreffende persoon na de periode van detentie zijn leven dermate op de rails heeft, dat terugval in strafbaar gedrag voorkomen wordt. Dit betekent dat de basisvoorzieningen waarop de nazorg betrekking heeft beschikbaar moeten zijn en dat trajecten voor, tijdens en na detentie op elkaar aansluiten. Dit kan deels door de dienstverlening reeds tijdens de detentieperiode te continueren of te activeren of door te voorkomen dat de betrokkene na de detentieperiode voorlopig niet voor hulpverlening in aanmerking komt als gevolg van wachtlijsten bij de diverse organisaties. De MMD er speelt een belangrijke rol in de activering van de noodzakelijke dienstverlening. Hij/zij is de schakel met de buitenwereld. De kwaliteit van het geleverde werk van de MMD er is bepalend voor de effectiviteit waarmee het vervolgproces kan worden opgepakt. Worden de juiste problemen correct en tijdig gesignaleerd bij de gemeentelijke contactpersoon? Welke zaken kunnen tijdens de detentie reeds worden geregeld? Is er een goede samenwerking met de relevante instellingen op de vijf basisvoorzieningen? De dienstverlening van de MMD er is echter geen persoonlijke invulling van een taakopvatting. Er zijn een aantal factoren die bepalend zijn voor de mogelijkheden van de MMD er. a. De visie van de directie van de penitentiaire inrichting op zijn taak en de wijze waarin de MMD er daarin wordt gefaciliteerd. b. De samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente waar de gedetineerde woont c. Het plaatsingsbeleid, de mogelijkheid tot regionale plaatsing Wellicht dat regionale plaatsing van gedetineerden een van de meest bepalende factoren is om de nazorg kwalitatief goed op te zetten. De nazorg aan ex-gedetineerden gaat over individuele mensen. Mensen met individuele problemen. De nazorg is dan ook een zaak van maatwerk. Constateert de MMD er een probleem op één of meerdere basisvoorzieningen, dan zou reeds tijdens de detentie afstemming moeten plaatsvinden met de gemeentelijk contactpersoon of een instelling waarmee de betrokkene voor de detentie reeds in contact was. De dienst- en hulpverlening kan dan zodanig worden gestroomlijnd of in de tijd worden gezet dat een soepele overgang van detentie naar vrijheid mogelijk wordt. Het niet beschikken over huisvesting hoeft niet pas te worden opgepakt op het moment dat de gemeentelijke contactpersoon in kennis wordt gesteld van de (voorgenomen) vrijlating. Afstemming tussen de MMD er en de gemeentelijke contactpersoon vraagt echter interactie. Om dergelijke processen goed te laten verlopen is het wenselijk dat er een samenwerkingsrelatie wordt opgebouwd. Van een MMD er werkzaam bijvoorbeeld in Leeuwarden kan moeilijk worden verwacht dat hij een samenwerkingsrelatie opbouwt met de gemeentelijke contactpersoon in Hulst. Van de gemeentelijke contactpersoon in Hulst kan niet worden verwacht dat hij een samenwerkingsrelatie opbouwt met alle MMD ers in de verschillende penitentiaire inrichtingen. Regionale plaatsingen zijn dan ook een basisvoorwaarde om de nazorg aan ex-gedetineerden tijdig op de rails te zetten. Gezien de huidige spreiding van de Penitentiaire Inrichtingen is volledige regionale plaatsing niet mogelijk. Het melden via DPAN is dan een noodzakelijk en het best mogelijk alternatief bij plaatsingen buiten de regio waar de gedetineerde woonachtig is. Een administratief hulpmiddel dat, mits goed gebruikt, een positieve bijdrage kan leveren. 6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7 II De brede taak van de MMD er Zoals hiervoor reeds is aangegeven, speelt de MMD er een belangrijke rol in de nazorg. Bij de MMD er begint het proces. Alleen als een goede basis wordt gelegd, kunnen de volgende schakels in het proces effectief inspelen op de hulpvraag. De kwaliteit van de informatieoverdracht aan de gemeentelijke contactpersoon is dan ook essentieel. In het functiedocument MMD worden rond de nazorg dan ook eisen gesteld die uitgaan van een initiërende taakinvulling van MMD er: het voor iedere gedetineerde in kaart brengen en vastleggen van diens behoeften op de vijf basis basisvoorzieningen. het verzamelen en interpreteren van gegevens van de gedetineerde door het (laten) raadplegen van het cliëntvolgsysteem (reclassering) en andere hulpverleningscontacten. het interpreteren van de screeningsresultaten, het zoeken naar oplossingen, het maken van afwegingen en keuzes en het vertalen naar een dienstverleningstraject dat beantwoordt aan de ondersteuningsaanvraag. het, in overleg met gedetineerde, bepalen van de te bieden dienstverlening en de prioritering daarvan. het stimuleren van gedetineerden om eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het invullen van hun behoeften op de vijf basisvoorzieningen. het ondersteunen van gedetineerden bij het invullen van formulieren, het doen van aanvragen en het regelen van zaken om hun behoeften op de basisvoorzieningen in te vullen. het vertalen van het dienstverleningstraject naar activiteiten die binnen de inrichting moeten worden uitgevoerd. het betrekken van uiteenlopende organisaties om de invulling van de hulpbehoefte te organiseren. Het plannen van de begeleiding en het maken van afspraken en het bewaken van de voortgang. het overdragen van de gegevens van gedetineerden bij ontslag aan de gemeenten. Het adviseren van gemeenten over te ondernemen acties in het kader van het verder structureren van de terugkeer van gedetineerden in de samenleving. het opstellen van eindrapportages ten behoeve van gemeenten en andere instanties. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 7

8 het periodiek afstemmen met gemeenten en andere instanties over de terugkeer van gedetineerden in de samenleving en over de resultaten van ondernomen acties. In het samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers is de taak van de MMD er (zonder deze met name te noemen) geconcretiseerd en zijn termijnen benoemd. Duidelijk hierbij is dat een goede taakinvulling alleen mogelijk is bij een actieve samenwerking met de gemeente. Een belangrijk uitgangspunt is de continuïteit van de aanpak. Samen met de gemeente moet worden geïnventariseerd welke (maatschappelijke) trajecten er al voor aanvang van de detentie liepen op de relevante basisvoorzieningen. Voor zover trajecten in detentie worden opgestart is het zaak dat deze aansluiten op de trajecten die vóór detentie waren gestart en (indien nodig) na detentie worden voortgezet. Bij langverblijvende gedetineerden (bij het Gevangeniswezen gedefinieerd als gedetineerden met een strafrestant van vier maanden of meer na vonnis in eerste aanleg) gaat het dan meestal om gedetineerden met totale detentieduur van zes maanden of meer. Het betreft ongeveer 15% van alle gedetineerden. Voor deze groep wordt op basis van de RISc een re-integratieplan opgesteld. Hierbij worden relevante gegevens vanuit gemeentelijke inzet meegenomen. Afgesproken is dan ook dat in alle gevallen dit vooraf wordt afgestemd met het gemeentelijk coördinatiepunt. De grootste groep gedetineerden verblijft tussen twee weken en zes maanden in detentie, voor die groep wordt door de MMD ers samen met de gemeentelijk medewerkers zoveel mogelijk getracht gesinaleerde knelpunten voor het einde van de detentie op te lossen. Omdat bij zeer kortverblijvende gedetineerden (korter dan twee weken) het niet mogelijk is een reintegratieplan op te stellen en in gang te zetten, is de samenwerking rond deze groep gericht op de informatie-uitwisseling. De gemeente weet dan in elk geval dat een burger voor korte tijd gedetineerd was, eventuele problemen zullen vooral na detentie moeten worden aangepakt. 8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9 III De werkwijze De wijze waarop de samenwerking tussen gemeenten en de penitentiaire inrichtingen gestalte krijgt, is nog sterk in ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de organisatie van het werk van de MMD er binnen de penitentiaire inrichtingen als voor de samenwerking met en vanuit gemeenten en veiligheidshuizen. De intensiteit van de dienstverlening door de MMD er wordt naast de problematiek van de gedetineerde bepaald door: de herkomst van de gedetineerde. Indien er sprake is van een regionale plaatsing kan er goed worden samengewerkt met de gemeentelijke contactpersoon en de lokale en regionale instanties. Elkaar kennen en kennis hebben van de mogelijkheden van elkaars organisaties is belangrijk om tot een adequaat re-integratieplan te komen. Komt de gedetineerde uit een andere regio dan beperkt de samenwerking zich veelal tot het invullen van het Basisdocument Nazorg en de melding hiervan via DPAN aan de gemeentelijk contactpersoon. Daarbij is een terugmelding door de gemeentelijk contactpersoon nog niet in alle gemeenten goed georganiseerd. Hierdoor kan er niet voor worden ingestaan dat tijdens de detentie de re-integratie goed wordt ingezet. de organisatie binnen het veiligheidshuis of de gemeente. Daar waar het veiligheidshuis of een gemeentelijke afdeling de nazorg gestructureerd heeft, is er een duidelijk aanspreekbare samenwerkingspartner voor de MMD er. Die samenwerking kan variëren van gerichte informatie-uitwisseling, in overleg inhoud geven aan de noodzakelijk dienstverlening op de vijf basisvoorzieningen, tot volledige overdracht van de nazorg aan het veiligheidshuis of de betreffende gemeentelijke afdeling. In de taakomschrijving van de MMD er staan drie zaken centraal: (1) het screenen van de gedetineerde, (2) het tijdig overdragen van deze informatie aan de gemeente en (3) het samen met gemeentelijke medewerkers oplossen van gesignaleerde knelpunten. In de praktijk blijkt dit op verschillende wijze te worden ingevuld. a. Regisseur De penitentiaire inrichting biedt derden de mogelijkheid om binnen de inrichting afspraken te ma- Vereniging van Nederlandse Gemeenten 9

10 ken met de gedetineerde. Het kan daarbij gaan om de woningcorporatie, de maatschappelijke opvang, een re-integratie bedrijf etc. Doel is om de overgang naar het reguliere leven zo drempelloos mogelijk te laten verlopen. Gedurende de detentie heeft de MMD er duidelijk de taak van regisseur. Voor de gedetineerde is duidelijk voor welke zaken hij een beroep kan doen op de MMD er. b. Makelaar De MMD er als makelaar zorgt voor een interactieve overdracht van de informatie (en problematiek) aan de gemeentelijk contactpersoon. In feite is er sprake van een warme overdracht en wordt actief meegedacht over de geëigende oplossingsrichting. Waar mogelijk wordt de hulpverlening al tijdens de detentie voorbereid of ingezet. c. Informant De MMD er als informant beperkt zich tot het invullen van het Basisdocument Nazorg en de melding hiervan via DPAN aan de gemeentelijk contactpersoon. Of er vervolgacties worden genomen is mede afhankelijk van de interactie met de gemeente. De MMD er kan zich tot de rol van informant beperken in de situatie dat het veiligheidshuis of de gemeentelijke afdeling de volledige regie voert op de nazorg. De MMD er moet zich tot deze rol beperken indien de gemeente nog geen actieve uitvoering geeft aan de nazorg aan ex-gedetineerden. De genoemde werkwijzen kunnen dus binnen één penitentiaire inrichting voorkomen. Intensieve samenwerking vindt dan plaats met de gemeenten in de regio. De rol van informant wordt met name toegepast bij gedetineerden die vanuit een andere regio zijn geplaatst en waarbij de gemeentelijke nazorg nog gestructureerd moet worden. In onderstaande tabel worden de regisseur en de makelaar verder geïllustreerd. 10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11 Basisvoorwaarde Identiteitsbewijs Huisvesting Inkomen Regisseur De MMD er screent de gedetineerde en bevraagt en checkt of hij in bezit in van een geldig ID-bewijs. Als dat niet het geval is dan zorgt de MMD er er voor dat binnen de P.I. een foto en vingerafdruk gemaakt kan worden. De MMD er staat in nauw contact met gemeente en (eventueel) politie om een nieuw document te regelen. Het ID-bewijs wordt uitgereikt binnen P.I. aan de gedetineerde. De MMD er onderzoek de mogelijkheden voor betaling (tijdens detentie), als de gedetineerde over onvoldoende saldo beschikt en zet dit in gang. Dit om te voorkomen dat de gedetineerde zonder ID-bewijs de inrichting verlaat. De MMD er onderzoekt of er een probleem op het gebied van huisvesting speelt. Gaat het om een huurwoning, dan wordt contact gezocht met de desbetreffende gemeente en corporatie om een traject tot woningbehoud in te zetten. Bij een koopwoning wordt contact met de bank opgenomen in verband met de hypotheek. Is er geen zicht op een woning na detentie, dan spreekt de MMD er zijn samenwerkingspartners aan om opvang na detentie te regelen. De MMD er heeft hierin een actieve rol. De MMD er onderzoekt of er problemen na detentie spelen op het gebied van inkomen. Is dit het geval dan worden de desbetreffende samenwerkingspartners ingelicht. Dat kan betekenen dat er tijdens detentie afspraken worden gemaakt over het behoud van een uitkering of het moment van heropstarten. Samenwerkingspartners zijn welkom binnen de P.I. om gedetineerden te spreken, formulieren in te vullen, etc. Deze contacten worden door de MMD ers in werking gezet. Had de gedetineerde voor detentie werk en is het mogelijk daar terug te keren, dan onderhandelt de MMD er, op verzoek van de gedetineerde, met de werkgever over de voorwaarden en het moment van terugkeer. Makelaar De MMD er meldt dat er geen ID-bewijs is aan de contactpersoon nazorg. Deze zet in werking dat er een nieuw document wordt gemaakt, afhankelijk van de afspraken die met de omliggende gemeenten zijn gemaakt. Op verzoek van de contactpersoon wordt de MMD er ingezet om de zaken te regelen. Bijvoorbeeld om bij de politie een melding van vermissing of diefstal door te geven. Biedt de gemeente geen regeling voor betaling van de kosten aan, dan wordt de MMD er ingezet om intern een afbetaling te regelen. De MMD er meldt problemen rondom huisvesting aan samenwerkingspartners (met name de gemeentelijke contactpersoon nazorg of de contactpersoon binnen het Veiligheidshuis). Deze pakken het verder op om huisvesting te regelen of te voorkomen dat de gedetineerde huisvesting verliest tijdens detentie. De MMD er verricht op verzoek van de ketenpartners eventueel onderzoek of denkt mee welke mogelijkheden er zijn om de problematiek op te lossen. De MMD er meldt problemen rondom inkomen bij de instanties die daarbij betrokken zijn (zoals uitkeringsinstanties of de werkgever van de gedetineerde). De instanties pakken het traject verder op om het probleem rondom inkomen op te lossen. De MMD er komt alleen in actie als dat van de externe partijen wordt gevraagd. In dat geval wordt er actief meegedacht over oplossingen of alternatieve trajecten. Bijvoorbeeld door de gedetineerde tijdelijk bij de gemeente waar de P.I. is gevestigd in te schrijven. Maar de regie ligt bij de externe partners. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 11

12 Basisvoorwaarde Schulden Zorg Regisseur De MMD er inventariseert of de gedetineerden kampt met schuldenproblematiek. Gaat het om dringende zaken, dan wordt er contact opgenomen met de schuldeisers en eventueel betalingsregelingen (voor na detentie) besproken. De MMD er informeert de gemeentelijke contactpersoon of de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente van herkomst over zijn of haar bevindingen. De MMD er screent de gedetineerde en vraagt daarbij of er een zorgcontact voor detentie was. Als dat zo was wordt nagegaan of dat zorgcontact kan worden voortgezet. De MMD er constateert of de gedetineerde tijdens en/of na detentie behoefte heeft aan zorg. Voor het traject tijdens detentie wordt het PMO ingeschakeld, dit ook om informatie uitwisseling te vergemakkelijken met zorginstellingen. Wordt vanuit het PMO een plaatsing na detentie geregeld dan is de MMD er hiervan op de hoogte en informeert ook de contactpersoon nazorg. Kan er vanuit het PMO niets geregeld worden dan worden de samenwerkingspartners en de contactpersoon nazorg betrokken om een passend traject op te zetten. Met betrekking tot de zorgverzekering wijst de MMD er de gedetineerde op de noodzaak om deze te deactiveren en te activeren. Makelaar De MMD er meldt aan de gemeentelijke contactpersoon dat er problemen spelen met betrekking tot schulden, maar onderneemt geen actie om schuldeisers te benaderen. Het is mogelijk dat vanuit de gemeente de eerste stappen worden gezet om de schuldenproblematiek aan te pakken, maar dan op verzoek van de gemeente of de contactpersoon van het Veiligheidshuis. De MMD er meldt een geconstateerde zorgbehoefte of een zorg contact voor detentie aan het PMO en verzoekt of van daaruit contact opgenomen kan worden met externe ketenpartners. Deze ketenpartners worden ook door de MMD er benaderd en geïnformeerd over de problematiek of het traject voor detentie. De MMD er kan ingeschakeld worden om mee te denken over plaatsingsmogelijkheden na detentie. Met betrekking tot de zorgverzekering wijst de MMD er de gedetineerde op de noodzaak om deze te deactiveren en te activeren. 12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

13 IV Hoogeveen, het nazorgloket Extern In de penitentiaire inrichting Hoogeveen zijn medio 2010 gedetineerden geplaatst uit 103 gemeenten, verspreid over vrijwel geheel Nederland. Dit betekent dat men voor de opgave staat samen te werken met. al deze gemeenten. Binnen de eigen regio is de samenwerking goed opgezet. Het gaat hierbij om de gemeenten Assen, Emmen en Hoogeveen. Deze werken elk met een eigen Veiligheidshuis waarbij de regiogemeenten zich hebben aangesloten. De informatie die noodzakelijk is voor het nazorgtraject wordt overgedragen aan de coördinatoren nazorg bij de Veiligheidshuizen, deze voert met name de regie over het traject buiten de penitentiaire inrichting. Door het tijdsbeslag is het niet altijd mogelijk om alle casusoverleggen bij de Veiligheidshuizen bij te wonen. Daarom wordt er zo veel als mogelijk informatie vooraf overgedragen (telefonisch en schriftelijk) en vindt terugkoppeling plaats omtrent de genomen beslissingen of de inwerking gezette trajecten en acties. Binnen de penitentiaire inrichting wordt nazorg als een belangrijk onderwerp gezien. Om de noodzakelijke samenwerking te bevorderen zijn ook letterlijk de deuren opengezet voor de externe partners. Binnen de penitentiaire inrichting is een nazorgloket ingesteld. Hierbij gaat het om een fysieke ruimte die kan worden gebruikt door medewerkers van externe organisaties die belast zijn met een deel van de nazorg. Het gaat daarbij om re-integratiebedrijven, zorginstellingen etc. Zij kunnen op verzoek met gedetineerden overleg plegen, intake gesprekken voeren, aanvragen behandelen etc. Zo kunnen door de gemeente ingeschakelde re-integratiebedrijven vooruitlopend op het ontslag in overleg met de gedetineerde een arbeids-re-integratieplan opstellen. Zelfs kunnen gedetineerden worden gekeurd door een keuringsarts, de medische dienst is vlak bij het loket gesitueerd. Effect van de situering van het nazorgloket binnen de penitentiaire inrichting is dat het contact met de instellingen die daarvan gebruik maken is verbeterd. Gemaakte afspraken worden goed nageleefd. Door de persoonlijke contacten is er immers sprake van gericht overleg en warme overdracht. Belangrijk is dat de communicatie niet alleen verloopt via de technische kanalen zoals DPAN. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 13

14 MMD ers melden vaak bepaalde ontwikkelingen of hulpvragen alvast telefonisch aan, zodat de partners op de hoogte zijn of de informatie kunnen meenemen bij overleg of afstemmingsmomenten. Hiermee wordt ook geborgd dat de informatie daadwerkelijk bij de juiste persoon terecht komt. Door de persoonlijke contacten tussen de MMD er en de externe partner binnen de penitentiaire inrichting kunnen werkprocessen ook beter op elkaar worden aangesloten. Met andere woorden; wat hebben de externe partners nodig van de penitentiaire inrichting om iets te kunnen realiseren? Hoe kan de output van de MMD er van die kwaliteit worden voorzien, dat het voldoende input geeft voor de ketenpartner? Hoe kan de vraagstelling van de ketenpartner worden afgestemd op de mogelijkheden binnen de penitentiaire inrichting? Ketenpartners worden dus onderdeel van de eigen werkprocessen, zodat de samenwerking soepel verloopt. Men weet elkaar makkelijk te vinden, ook buiten formele overlegmomenten om. Het stimuleert vooral om naar oplossingen te zoeken, niet naar beperkingen. Intern Binnen de penitentiaire inrichting Hoogeveen werken momenteel vier MMD ers, goed voor 3 fte op 210 gedetineerden. De werkdruk is dan ook hoog, terwijl de verwachting is dat het aantal fte zal worden teruggebracht. Omdat het team goed op elkaar is ingespeeld, beschikt over duidelijke werkprocessen en er een coördinator is aangesteld die de werkverdeling organiseert, loopt men geen achterstanden op. Hierbij wordt gelet op de competenties van mensen. Wat zijn sterke punten en past dat binnen het profiel van een MMD er? Welke eisen stel je aan een MMD er als het gaat om de invulling van het werk? Ben je bijvoorbeeld als MMD er hulpverlener of ben je een makelaar van diensten? Het is van belang dat hierin een gezonde mix wordt gevonden. Gestart is met het herijken van het gehele nazorgproces. Hiervoor zijn de werkbeschrijvingen van de MMD ers als uitgangspunt genomen. Dit is het fundament. Per onderdeel is er gekeken hoe dit werkproces ten uitvoer wordt gelegd en met wie daarover afspraken zijn gemaakt. Dit gaat om interne en externe afspraken (gemeenten, de Veiligheidshuizen en instanties uit de regio). Blijkt in de uitvoeringspraktijk dat deze afspraken voor verbetering vatbaar zijn, dan worden deze gelijk aangepast in de werkbeschrijvingen. Zodoende zijn de werkbeschrijvingen altijd up-to-date (voor een voorbeeld zie bijlage Procedure aanvraag identiteitsbewijs). Er is vastgelegd wat de MMD er doet en hierop kan ook aangesproken worden. Het behalen van resultaten binnen nazorg is daarbij een belangrijke component. De werkprocessen van de MMD zijn gekoppeld met de werkprocessen van het Bureau Selectie en Detentiebegeleiding (BSD). Gekeken wordt welke kruisbestuivingen er mogelijk en logisch zijn tussen bepaalde disciplines binnen de penitentiaire inrichting. Op deze wijze krijgt nazorg een gedegen basis en raakt verweven in het gehele detentieproces. Binnen de penitentiaire inrichting. is de MMD er regievoerder op het nazorgtraject. Dat betekent dat hij ook duidelijk moet maken aan de gedetineerde wat deze van hem kan verwachten en waar zijn rol ophoudt. Als hulpmiddel daarbij is met de gemeente Assen een gezamenlijke folder gemaakt waarin wordt beschreven wat de gemeente Assen kan bieden en welke rol er is weggelegd voor de MMD-er. Op de afdelingen binnen de penitentiaire inrichting zijn posters opgehangen waarop staat waarvoor een gedetineerde de MMD er kan inschakelen. Hierover is ook informatie opgenomen in de intakemap. Zodra een gedetineerde binnenkomt draagt de MMD er verantwoording voor het traject en wordt de gedetineerde gevolgd. Dit geldt voor interne en externe acties en trajecten. Nazorg is daarmee niet meer verschoven tot de laatste maanden van detentie, maar begint op de dag van binnenkomst. Als het een gedetineerde uit de regio betreft dan wordt de casus besproken in het Veiligheidshuis. Intern 14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

15 wordt de casus besproken in het Multi Disciplinair Overleg 2 (MDO). Alle kerndisciplines nemen deel aan dit overleg 3. De uitkomsten t.a.v. verlofaanvragen, detentiefassering en extramurale plaatsingen worden vastgelegd in een rapportage. Dit is het begeleidings-/re-integratieplan, dat wordt voorgelegd aan de Vrijhedencommissie 4. In dit plan staat niet alleen wat er intern nodig is voor de gedetineerde en zijn specifieke problematiek, maar ook extern. Binnen de P.I. is een omslag gaande. Het is de bedoeling om afzonderlijke afdelingen zoals het MMD, het BSD de BVA (Bevolkingsadministratie) en TR (Terugdringen Recidive) op termijn samen te brengen onder één afdeling met de noemer bureau gedetineerden zaken. Hiermee wordt nazorg meer dan nu een onderdeel van het gehele proces binnen de P.I. en niet meer een afzonderlijk onderdeel. DPAN wordt uiteraard ingezet bij de uitwisseling van informatie met externen. Daarnaast is DPAN belangrijk om de kwantitatieve gegevens vast te leggen en te monitoren. De informatieoverdracht binnen de penitentiaire inrichting gebeurt op verschillende manieren en momenten. Niet alleen tijdens vaste overlegmomenten, zoals het MDO, maar ook door rapportages, die opgeslagen kunnen worden in TULP-selectie en directe mondelinge overdracht. Warme overdracht is het uitgangspunt. In de toekomst wil men er naar toe dat MMD ers het directe werk met de gedetineerde voor een belangrijk gedeelte met een laptop op de afdeling doet waar de gedetineerde verblijft. Dit werkt efficiënter omdat soepeler kan worden ingespeeld op dagschema s en de gevraagde gegevens gelijk kunnen worden ingevoerd. De MMD er krijgt doordat hij meer op de afdeling aanwezig is ook meer zicht op het gedrag van gedetineerden. Dat kan van belang zijn bij de re-integratie activiteiten die moeten worden opgezet. Op de basisvoorzieningen zijn een aantal praktische samenwerkings- / afstemmingsafspraken gemaakt. Inkomen/werk De MMD er gaat na of er sprake was van een inkomen voor detentie en uit welke bron. Is er sprake van inkomen uit arbeid dan wordt er contact met de werkgever opgenomen om de mogelijkheden van terugkeer na te gaan en afspraken te maken over de voorwaarden waaronder. Gaat het om een uitkering dan meldt de MMD er bij de uitkeringsinstantie dat de betrokkene gedetineerd zit. Gemeenten in de regio hebben het beleid om tijdens de detentie de uitkering te blokkeren. Hierdoor kan na de detentie weer snel worden opgestart. De omliggende gemeentes hebben een broodnood regeling, waardoor de ex-gedetineerde over geld kan beschikken direct na detentie. Dit geld wordt overgemaakt op de detentierekening in de penitentiaire inrichting en van daaruit aan de (ex-)gedetineerde verstrekt. Indien op basis van de verstrekte gegevens er reden is om aan te nemen dat de gedetineerde na zijn vrijlating in aanmerking komt voor een uitkering van de UWV, dan zorgt de MMD er voor het aanleveren van de benodigde bescheiden. Ook heeft de MMD er een rol bij het helpen van de gedetineerde om een baan te verwerven. Zo kan de gedetineerde ondersteund worden bij het vinden van vacatures, sollicitaties, het schrijven van brieven en het opstellen van een CV. Dit wordt in de toekomst mogelijk 2 Taken van het MDO zijn; adviseren aan de Vrijhedencommissie over de detentiefasering en externe vrijheden, monitoren door gedetineerden periodiek te bespreken en trajecten te evalueren, het beoordelen van bijzondere omstandigheden zoals interne bewegingsvrijheid, incidenten, privileges en interne zorgbehoefte. Tot slot de bewaking van extramurale detentietrajecten (de inrichting blijft in die gevallen administratief verantwoordelijk voor de gedetineerde). 3 Deelnemers zijn; de inrichtingspsycholoog, medewerker van de medische dienst, sportinstructeur, geestelijk verzorger, het afdelingshoofd van de verblijfsafdeling, penitentiaire inrichtingswerkers van de afdeling, een BSD er, MMD er, een trajectbegeleider, een medewerker van de arbeid en van educatie en scholing. Het afdelingshoofd van de verblijfsafdeling is eindverantwoordelijk. De BSD er zorgt voor de rapportage. 4 Deze interne commissie beslist over verlof, detentiefasering en fasering binnen een ISD-maatregel en/of adviseert hierover aan de selectiefunctionaris. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 15

16 verzorgd door de afdeling onderwijs en educatie of in samenwerking tussen MMD en die afdeling. Schulden De MMD er proberen zo veel mogelijk tijdens detentie in kaart te brengen hoe het ervoor staat met de schuldenproblematiek. In de praktijk lukt het vaak om de schulden die lopen via een deurwaarder/incassobureau tijdens de detentie te laten bevriezen. Dit heeft als gevolg dat er geen verhogingen meer plaatsvinden, geen deurwaarders bij familieleden op de stoep staan en de gedetineerde gestimuleerd wordt om te kiezen voor schuldhulpverlening of ambulante begeleiding na detentie. Huisvesting Van de gedetineerden vertrekt 92% met enige vorm van huisvesting uit penitentiaire inrichting Hoogeveen. Er is een nauwe samenwerking met het Prison Gate Office van het Leger des Heils. Deze organisatie kan ex-gedetineerden in meerdere provincies onder brengen (bijvoorbeeld; Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel). Indien de gedetineerde beschikt over huisvesting gaat de MMD er de mogelijkheden om de woning te behouden. Als de gedetineerde zelf niets kan regelen wordt contact opgenomen met de woningbouwcorporatie (voor opschorten van de huur) en/of de gemeente (voor de mogelijkheid om de vaste lasten tijdens detentie door te betalen) of de hypotheekverstrekker. De MMD er meldt het bezit van een huurwoning ook gelijk bij het Veiligheidshuis. Vandaar uit probeert men ook te voorkomen dat de gedetineerde wordt uitgezet. Dit is mede mogelijk omdat de regionale woningbouwverenigingen samenwerken. Identiteitbewijs De MMD er onderzoekt of de gedetineerde beschikt over een geldig legitimatiebewijs (zie ook de bijlage werkinstructie identiteitsbewijs ). Is dit niet het geval en de gedetineerde komt uit de regio dan wordt er een nieuw legitimatiebewijs aangevraagd. Komt de gedetineerde van buiten de regio, dan wordt de desbetreffende gemeente verzocht mee te werken aan een tijdelijk inschrijving in de gemeente Hoogeveen. De gedetineerde betaalt in principe zelf de kosten van het identiteitsbewijs. Heeft hij onvoldoende saldo dan tekent de gedetineerde een schuldbekentenis (zie bijlage schulderkenning ) of wordt het bedrag voor de penitentiaire inrichting voorgeschoten. De gemeenten eisen namelijk betaling vooraf. De gedetineerde lost maandelijks het openstaande bedrag af. Als het legitimatiebewijs gereed is dan kan de gedetineerde dit afhalen bij het nazorgloket binnen de inrichting. De gemeente verstrekt hier aan de gedetineerde het legitimatiebewijs. 16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

17 V De Penitentiaire Inrichting Vught - gemeente Eindhoven: het team Nazorg en het Veiligheidshuis regio Eindhoven De partners Zowel binnen de gemeente Eindhoven en als binnen de penitentiaire inrichting Vught wordt het belang van nazorg ingezien. Er wordt ondersteuning geboden op personeelsvlak, maar ook technisch, bijvoorbeeld om het uitwisselen van informatie en kennis mogelijk te maken. Zo heeft de penitentiaire inrichting letterlijk haar deuren open gezet voor kennis en invloed van buitenaf. Belangrijk is ook dat bij de uitvoering van de nazorg mensen betrokken zijn die affiniteit hebben met de doelgroep. De penitentiaire inrichting Vught kent meerdere regimes. Er is zowel een Huis van Bewaring, als een gevangenis en een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) gevestigd. Ook beschikt Vught over een Extra Beveiligde Inrichting en is het een Inrichting voor Stelselmatige daders (ISD) In totaal zijn er 15 verschillende regimes gehuisvest met een capaciteit van 811 plaatsen. Het team MMD van penitentiaire inrichting Vught bestaat uit tien personen. In Eindhoven is men al in een vroeg stadium aan de slag gegaan met nazorg. Het betrof in het begin vooral de nazorg aan veelplegers. Door samen te gaan werken bemerkte men een forse afname van het aantal veelplegers (40%). Daarom staat de veelplegers aanpak aan de basis van de nazorg aan alle volwassen ex-gedetineerden, die in 2006 van start is gegaan. Als doelstellingen zijn geformuleerd: Recidive tegen te gaan en de maatschappelijke kosten te drukken. Het welzijn van de individuele burger te bevorderen. Het gevoel van maatschappelijk succes te creëren bij de ex-gedetineerde. Een gevoel van veiligheid te creëren bij de inwoners van de gemeente Eindhoven. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 17

18 In Eindhoven wordt liever gesproken over doorzorg in plaats van nazorg, omdat dit passend is binnen de levensloop filosofie 5. Om nazorg te verlenen wordt er samengewerkt tussen de gemeente Eindhoven, de Penitentiaire Inrichtingen in de regio Noord-Brabant en Limburg waaronder P.I. Vught, het Veiligheidshuis regio Eindhoven, de GGz Eindhoven 6, Novadic-Kentron (verslavingszorg), Reclassering Nederland, de verslavingsreclassering, het Leger des Heils, re-integratiebedrijven 7 en het ROC 8. Deze brede samenwerking heeft er toe geleid dat de geslotenheid van instanties is doorbroken. Het samenwerkingsverband richt zich op zowel beleids- als uitvoeringsniveau. Door de zaken op beleidsniveau te regelen is het ook mogelijk dat er op uitvoeringsniveau goed gefunctioneerd kan worden. Eenmaal in de twee weken vindt met deze partijen in het Veiligheidshuis een casusoverleg plaats. Iedere betrokken ketenpartner is verantwoordelijk voor het deel aan hulp- en dienstverlening dat hij of zij vanuit zijn professie kan bieden. Er wordt geen ketenregisseur aangewezen. Binnen de gemeente Eindhoven zijn naast de beleidsmedewerkers in het kader van nazorg casemanagers-reg actief. REG staat voor Reïntegratie (Ex-)Gedetineerden en is een samenwerkingsverband van de Sector Openbare Orde en Veiligheid en de Sector Werk van de gemeente Eindhoven. Dit valt binnen WZI (Werk, Zorg en Inkomen). Het team Nazorg bestaat uit 10 medewerkers en werken vanuit het Veiligheidshuis Regio Eindhoven. Per leefgebied heeft een casemanager van het REG weer andere taken en expertises dan de MMD er van de P.I. Er zijn afspraken gemaakt wie wat doet en wanneer binnen het traject. De werkwijze De samenwerking tussen de partijen vloeit voort uit het samenwerkingsconvenant. Al werkende wijs zijn deze richtlijnen omgezet in concrete afspraken. Deze afspraken wijzigingen als blijkt dat een andere insteek beter werkt. De afspraken zijn nog niet concreet vastgelegd of beschreven in werkprocessen. Binnen het samenwerkingsverband wordt informatie niet alleen overgedragen maar vooral uitgewisseld. De MMD er verzorgt binnen een dag na de binnenkomst van de gedetineerde de melding aan het team Nazorg van de gemeente Eindhoven. In deze melding staat alleen wie er gedetineerd is. Binnen een werkweek koppelt de gemeente de informatie, die bij hen bekend is, terug. Dit kan informatie zijn over iemand zijn inkomen, opleiding, werk en eventueel ingezette trajecten, etc. Deze informatie, het nu complete DPAN-formulier, vormt het uitgangspunt voor de MMD er om het gesprek met de gedetineerde aan te gaan. De MMD er bekijkt op welke basisvoorzieningen er problemen spelen en of er hulpverlening geboden kan worden. Het hoofddoel is re-integratie van de gedetineerde, naar het hoogst haalbare; participatie in de samenleving. Dit kan zijn het verkrijgen van een betaalde baan (en daarmee uitstroom uit de uitkering) en als dat niet mogelijk is, dagbesteding. Een voorwaarde voor hulpverlening is dat de gedetineerde uit de regio Eindhoven afkomstig is. Daarnaast is de motivatie 9 van de gedetineerde een basisvoorwaarde. Is deze niet aanwezig dan wordt er niet ingezet op een re-integratie of resocialisatie- 5 Volgens de levensloop filosofie is de detentieperiode, slechts een fase in het leven van de gedetineerde burger. Doel is dat de trajecten voor, tijdens en na detentie zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd, worden voortgezet en doorlopen. 6 De samenwerking is vooral gericht op het verlenen van zorg aan langgestraften en gedetineerden met een ISD-maatregel. 7 Er zijn twee re-integratiebedrijven die een speciaal aanbod voor (ex-)gedetineerden hebben ontwikkeld. 8 De samenwerking met het ROC betreft het aanbieden van opleidingen tijdens detentie en het voorzetten van opleidingen na detentie. 9 Bij de motivatie wordt bijvoorbeeld gekeken naar de huidige situatie waarin de gedetineerde zich bevindt en de gewenste situatie, de verantwoordelijkheid van de gedetineerde, het zelfbeeld, normen en waarden, arbeidsethos, prestaties, vaardigheden, sociaal netwerk, thuissituatie en dergelijke. 18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

19 traject. Het voor wat, hoort wat principe is hierbij het uitgangspunt. De casemanagers REG zijn zowel tijdens als na detentie actief betrokken bij de nazorg. Zij bezoeken, mits mogelijk, de gedetineerde al tijdens detentie. Ze komen eenmaal in de twee weken in de penitentiaire inrichting. Er is daarbij op casusniveau een constante wisselwerking tussen de MMD ers en de casemanagers REG. Ook de andere partijen die bij de nazorg zijn betrokken bezoeken regelmatig de gedetineerden. Daarnaast is er een PIX (personen index systeem) dat speciaal voor de informatie overdracht rondom veelplegers is opgezet. De deelnemers van het Veiligheidshuis kunnen dit systeem raadplegen en vullen en zijn zo op de hoogte van de meest recente informatie. Zo kan hier dus eigenlijk niet meer gesproken worden over nazorg, maar doorzorg. Op de vijf basisvoorzieningen zijn een aantal praktische samenwerkings- / afstemmingsafspraken gemaakt. Inkomen/werk Als de gedetineerde na de detentie in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, dan wordt door het REG-team contact gelegd met de dienst Werk, Zorg en Inkomen. Een casemanager bij de gemeente Eindhoven wordt ingelicht over de stand van zaken en zodra de gedetineerde vrij komt, kan hij zich bij die casemanager melden. Heeft de gedetineerde naar verwachting recht op een uitkering van het UWV, dan worden de contacten onderhouden door de MMD er. De gemeente biedt de mogelijkheid om bijstandsuitkeringen maximaal drie maanden te blokkeren. Als een gedetineerde dan vrij komt, kan de oude uitkering herleven, zodat lange aanvraagtermijnen vermeden kunnen worden. Om de uitkering te laten herleven hoeft slechts het ontslagbewijs te worden overhandigd. Indien de gedetineerde inkomsten uit arbeid had gaat de MMD er na of het mogelijk is om terug te keren naar de oude werkgever. Als dat niet mogelijk is, dan wordt gekeken of de gedetineerde gemotiveerd genoeg is om deel te nemen aan een re-integratietraject. Op het gebied van werk zijn er twee trajecten mogelijk. Of de gedetineerde wordt begeleid bij de sollicitatie activiteiten of de gedetineerde wordt een re-integratietraject aangeboden. Hierbij voert het REG-team de regie. Binnen de penitentiaire inrichting wordt niet zomaar een opleiding aangeboden. Wat wil en kan de gedetineerde en is daar ook, na detentie, werk in te vinden? De motivatie is daarbij een belangrijk aspect. Door de samenwerking met het ROC is er op het gebied van opleidingen veel mogelijk. Een beroep kan worden gedaan op een loopbaanadviseur en vindt er onderwijsbegeleiding plaats. De werkmeesters van penitentiaire inrichting Vught geven de lessen en het ROC neemt de examens binnen de penitentiaire inrichting af. Een re-integratietraject betekent niet alleen het volgen van een opleiding, het is veel breder. Zo wordt er ook gewerkt aan iemands verslaving, houding en gedrag. Als blijkt dat voor een gedetineerde werk (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, wordt er ingezet op zinvolle dagbesteding 10. Door de samenwerking tussen de penitentiaire inrichting en de gemeente is het mogelijk om ingezette trajecten na detentie voort te zetten. Zo kijkt het REG-team bijvoorbeeld 10 Rentree verzorgt een traject van wonen en werken en is voortgekomen uit bemoeizorg. De gedetineerde komt in een woning van Rentree terecht, waar zij woonbegeleiding ontvangen. Als ex-gedetineerden geen reguliere baan hebben dan volgen zij een dagbestedingprogramma binnen de faciliteiten van Rentree. Dat kan bijvoorbeeld werken in de kwekerij zijn of meedraaien met de klussendienst. De dagbesteding gaat ook volgens werktijden, dus aantreden om acht uur. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 19

20 naar de mogelijkheden voor een vervolgopleiding of een (stage/werk)plek na detentie. Ook kan het REG-team de re-integratiebedrijven inzetten waar de gemeente een contract mee heeft. Daarnaast zijn er sociale werkplaatsen waar ex-gedetineerden geplaatst kunnen worden. Schulden De MMD ers doen veel voorwerk als blijkt dat een gedetineerde kampt met schuldenproblematiek. Zij inventariseren de hoogte van de schulden, vragen schuldenoverzichten op en onderzoeken bij wie de gedetineerde schulden heeft. Schuldeisers worden aangeschreven en waar mogelijk worden betalingsregelingen getroffen. Het complete overzicht krijgt de gedetineerde bij ontslag mee. De afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Eindhoven is dan al op de hoogte van de komst van de gedetineerde. Gedetineerden worden direct geholpen. Door het voorwerk is een snelle start van het schuldhulpverleningstraject mogelijk. Snelle hulpverlening is noodzakelijk om de motivatie van de (ex-) gedetineerde vast te houden. Als een gedetineerde goed meewerkt dan wordt hij hiermee beloond. Huisvesting De MMD er onderzoekt of de gedetineerde beschikt over een woning en of er problemen kunnen ontstaan op het gebied van huurachterstanden / schulden. De gemeente tracht problemen met de huisvesting zo veel mogelijk te voorkomen. Woonlasten kunnen worden doorbetaald als de detentie niet langer dan zes maanden duurt en de gedetineerde gemotiveerd meewerkt aan een re-integratie traject. Mocht een ex-gedetineerde niet over woonruimte beschikken dan zijn er verschillende mogelijkheden die door het REG-team worden onderzocht. De MMD er gaan samen met de leden van het REG-team ook na of het wenselijk is dat de gedetineerde terugkeert naar de oude woning, zoals bij een zedendelict. Bij het ontbreken van eigen huisvesting wordt gekeken welke woonvoorziening het beste past. In een woonvoorziening van Rentree worden ex-gedetineerden begeleid 11, met als doel hen uiteindelijk te laten doorstromen naar zelfstandige huisvesting. Als de ex-gedetineerde succesvol een traject bij Rentree doorloopt, dan is doorstroom naar een woning van DOOR mogelijk. Gemotiveerde ex-gedetineerden kunnen gebruikmaken van de hulp- en dienstverlening van DOOR. Hij komt dan eerst in een groepswoning terecht. Als dit goed gaat en betrokkene houdt zich aan de afspraken (met andere woorden, blijft gemotiveerd) dan kan hij doorstromen naar een DOOR!-woning. In een jaar kan hij zijn rechten als huurder verwerven, waarbij er door de woningbouwcorporatie en zorginstelling toezicht wordt gehouden. De corporatie kijkt naar de betaling van de huur, de verzorging van de woning en of betrokkene overlast in de buurt veroorzaakt. De corporatie benadert de ex-gedetineerde vanuit het perspectief van de buurt. De ex-gedetineerde moet zijn best doen om in de buurt te passen en zich aan te passen. De zorginstellingen zien erop toe dat een ex-gedetineerde niet vervalt in verslaafd gedrag en monitoren zijn psychisch welzijn. Na het proefjaar wordt de woning, bij een succesvol einde, op de naam van de ex-gedetineerde overgeschreven. Het project Horizon wordt door het Leger des Heils geboden. Na de detentie wordt de ex-gedetineerde aan de poort opgehaald en krijgt dan onderdak in combinatie met nazorg aangeboden. Het doel is om uit te stromen naar een zelfstandige woonruimte. Identiteitbewijs De MMD er inventariseert of er een identiteitsbewijs aanwezig is. Bij vermissing of diefstal neemt de MMD er een aangifte op, die vergezeld van een begeleidend schrijven naar de politie Brabant Noord 11 De begeleiding bestaat ook uit het op de huid te zitten van de ex-gedetineerden. Zij krijgen aangekondigd en onaangekondigd bezoek, waarbij er wordt gekeken of alles goed gaat. Blijkt dat er een strafbaar feit is gepleegd dan worden zij naar de politie gebracht door de werkers van Rentree. Ook worden de ex-gedetineerden getest op drugsgebruik. 20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

21 wordt gestuurd. Zodra het proces-verbaal binnen is, wordt de gedetineerde in de gemeente Vught ingeschreven om een ID-bewijs aan te vragen. De ambtenaar van afdeling Burgerzaken van de gemeente Vught komt één keer per maand naar de P.I. om de aanvragen af te handelen. Een maand later ontvangt de gedetineerde zijn ID-bewijs. De gemeente wordt door middel van DPAN op de hoogte gebracht dat de gedetineerde een nieuw ID-bewijs heeft ontvangen. Zorg De mogelijkheden om zorg te organiseren voor kortgestraften zijn beperkt. De MMD er kan bemiddelen naar de GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen). De GGzE heeft een eigen procedures en wachtlijsten, waardoor directe plaatsing of opname vaak niet gelijk mogelijk is. Bij gedetineerden met een langere strafduur is er meer mogelijk. De trajectbegeleiders van het Coördinatie Bureau Terugdringen Recidive werken hierbij nauw samen met de MMD-ers, de medewerkers van het REG-team en het veiligheidshuis. Omdat justitie nu zelf bedden inkoopt is het mogelijk om gedetineerden daar te plaatsen. Daarnaast heeft justitie zelf ook veel zorg in huis, waardoor gedetineerden al tijdens detentie goed begeleid worden. Intern is er een goede informatie-uitwisseling met de psychologen. Informatie die niet onder het medisch geheim vallen kan worden gedeeld en benut bij het opzetten van re-integratietrajecten. De informatie vanuit het REG-team wordt aan de psycholoog doorgegeven. Zo kan ook de psycholoog gekeken een zorgtraject op maat bieden. Bijvoorbeeld door de inschakeling van de GGzE. Tijdens detentie kunnen behandelaars van zorginstellingen de gedetineerde bezoeken om alvast kennis te maken of een intake te doen. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 21

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat:

Nadere informatie

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving dienstverlening in de praktijk Voor organisaties en instellingen is het Coördinatiepunt hét aanspreekpunt

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou.

Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou. Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou. Hij wordt je aangeboden door de gemeente Assen om je te helpen bij je terugkeer in de maatschappij.

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Eén van de manieren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de hoge recidive onder ex-gedetineerden omlaag te brengen is door al tijdens detentie

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier Samenvatting Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden te verminderen, wordt in het kader van re-integratie al tijdens detentie begonnen met het werken aan de problematiek van gedetineerden.

Nadere informatie

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Gemeente Purmerend 7 oktober 2010 Bea van Meerten Inhoud van deze presentatie Organisatie van de nazorg Informatie over gerealiseerde zaken op de 5 leefgebieden:

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle sv 2008.129 RIS 156287 Regnr. BSD/2008.2918 Den Haag, 23 september 2008 Inzake: nazorg ex-gedetineerden De gemeenteraad

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

Workshop DJI / PI Dordrecht

Workshop DJI / PI Dordrecht Deze workshop richt zic h op instroom, doorstroom en uitstroom van de gedetineerde burger. Detentie als onderdeel van een levensloop, een tijdelijke onderbreking waarbij een goede terugkeer in de maatschappij

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Raadsvergadering : 15 december 2008 Agendapunt : 10 Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Samenvatting voorstel In maart 2006 heeft het Ministerie van Justitie aan alle gemeenten in Nederland verzocht om

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie 2009/06-101 101 - samenwerkingsmodel volwassen ex-gedetineerden - omslag.indd 1 26-6-2009 12:45:32 Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Aanleiding In maart

Nadere informatie

Dienstverleningsbeschrijving

Dienstverleningsbeschrijving Dienstverleningsbeschrijving Integrale Loopbaanbegeleiding Second Chance Force ( SCF) Inleiding: Second Chance Force ( SCF) is een jonge onderneming die de doelstelling heeft om (ex) gedetineerden aan

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010 Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger Workshop oktober 2010 2 Hoger doel Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie en werken, samen met onze partners

Nadere informatie

Werkwijze Arbeidstoeleiding

Werkwijze Arbeidstoeleiding Werkwijze Arbeidstoeleiding versie 3 februari 2011 1. Voorwoord Een manier om de re-integratiekansen te vergroten is om er voor te zorgen dat in de basisvoorwaarden voor re-integratie is voorzien wanneer

Nadere informatie

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Ketensamenwerking in Rotterdam SAMENVATTING Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie

Nadere informatie

Handreiking bij Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie

Handreiking bij Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie Handreiking bij Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie Handreiking bij Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie Colofon

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 08.0689, d.d. 15-07-2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Protocol Gegevensoverdracht Digitaal Platform aansluiting nazorg BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Factsheet 2010-2 Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Auteurs: G. Weijters, P.A. More, S.M. Alma Juli 2010 Aanleiding Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gedetineerden verblijft

Nadere informatie

Toelichting Checklist Van 18- naar 18+

Toelichting Checklist Van 18- naar 18+ Toelichting Checklist Van 18- naar 18+ Wat? In Groningen is een checklist Van 18- naar 18+ (checklist 18-/+) opgesteld door jeugdhulpaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. De checklist Van 18-

Nadere informatie

Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden Cahier 2011-3 Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden Resultaten en vergelijking tussen twee metingen in de tijd P.A. More G. Weijters Cahier De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers. Actualisatie 2011

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers. Actualisatie 2011 Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers Actualisatie 2011 Colofon Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland Bureau Buitenland heeft drie hoofdtaken: Gedetineerdenbegeleiding De Buitenlandbalie Internationale samenwerking

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon:

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon: Tekst en samenstelling: ministeries van OCW, VenJ en VWS, DJI, Jeugdzorg Nederland, Taakgroep Onderwijs in gesloten instellingen en Gedragswerk. Deze succesfactoren zijn vooral bedoeld voor managers en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod Algemene informatie Rentree hulpverleningsaanbod WAT DOET RENTREE? Met een integraal hulpverleningsaanbod wil Rentree exgedetineerden, veelal met een meervoudige problematiek, ondersteunen en begeleiden

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Versterking juridische grondslag voor Gegevensverwerking Detentie en Terugkeer geboden

Versterking juridische grondslag voor Gegevensverwerking Detentie en Terugkeer geboden Versterking juridische grondslag voor Gegevensverwerking Detentie en Terugkeer geboden Datum 2 november 2016 Van Taskforce Gegevensverwerking Detentie en Terugkeer Aan Aan de Burgemeesters van Amsterdam,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Politie en Veiligheidsregio Twente

Politie en Veiligheidsregio Twente Introductie Wilma van Raalte Veiligheidsregio Twente Programmamanager CO24 Politie en Veiligheidsregio Twente Brede taakopvatting: rampen en grootschalige incidenten, maar ook: samenwerken in het (sociaal)

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN SAMENVATTING EVENTUELE VERLENGING

DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN SAMENVATTING EVENTUELE VERLENGING DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN EVENTUELE VERLENGING AUTEURS: FRANK VAN ZUTPHEN, MARJOLEIN GODERIE & JAN JANSSEN SAMENVATTING Aanleiding

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Begrippen en ketenpartners

Begrippen en ketenpartners Begrippen en ketenpartners Afdeling Detentie en Re-integratie In elke penitentiaire inrichting is een afdeling Detentie & Re-integratie. De casemanager voert de regie op de uitvoering van het Detentie

Nadere informatie

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive Toetsingskader Exodus, 15 januari 2008 De normering is gebaseerd op de kwaliteitscriteria resocialisatietrajecten ex-gedetineerden zoals geformuleerd door de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Nazorg aan gedetineerden

Nazorg aan gedetineerden ONDERZOEKSRAPPORT Nazorg aan gedetineerden Een ongemakkelijke keten mei 2013 Rekenkamer Amsterdam ONDERZOEKSRAPPORT Nazorg aan gedetineerden Een ongemakkelijke keten mei 2013 Dit is het onderzoeksrapport

Nadere informatie

Bijlage 2: Casusbeschrijvingen

Bijlage 2: Casusbeschrijvingen Bijlage 2: Casusbeschrijvingen Een zorgwekkende zorgmijder in de ISD (trajectregime) Peter is een 32-jarige man met een rijke historie aan hulpverleningscontacten. Vanaf zijn 9 e jaar waren er al contacten

Nadere informatie

Jeugd en jong volwassenen

Jeugd en jong volwassenen Rentree Jeugd en jong volwassenen Omdat thuiskomen niet altijd vanzelf gaat. Even voorstellen In deze folder kun je lezen wat de afdeling Rentree voor jongeren kan betekenen. Bij Rentree kun je een op

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. Saskia Westerink en Jardy ten Kleij zullen informatie geven over de schuldhulpverlening in Almere. Jardy ten Kleij is de projectleider van PLANgroep Almere.

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier: Wat van belang is: Print dit aanmeldingsformulier uit en vul het daarna zo compleet mogelijk in. Moeilijk?, dat valt wel mee. Kom je er niet uit, vraag dan de hulpverlening om advies.

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT Even voorstellen Annemarie de Vries SPV bij het ACT team Dimence Zwolle Elles van der Hoeven SPV bij de PI Zwolle locatie Penitentiair Psychiatrisch

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle : Bijzondere Doelgroepen en Bemoeizorg Jeugd Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Nazorg ex-gedetineerden

Nazorg ex-gedetineerden Gemeente Utrecht Nazorg ex-gedetineerden 2008 Mei 2008 1 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ versiegeschiedenis versie datum Auteur geadresseerden Aanpassingen Versie 0.10 14 oktober

Nadere informatie

Bijlage 2 bij besluitnota MODEL HSL. Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren. HSL-model; d.d. juli / CMO/BI

Bijlage 2 bij besluitnota MODEL HSL. Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren. HSL-model; d.d. juli / CMO/BI Bijlage 2 bij besluitnota MDEL HSL Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren HSL-model; d.d. juli 2005 1/7 Het HSL-model De Sluitende Aanpak Jongeren in Haren, Hoogezand/Sappemeer en Slochteren Status

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Project achtergrond Project Ontwerp

Project achtergrond Project Ontwerp PI project zoetermeer, een project gericht op intensieve samenwerking binnen de keten ten bate van justitiabelen en het verminderen van recidive door continuïteit van zorg, drang en dwang te bewerkstelligen.

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen Aanvullende vragen burgerraadslid mw. A. van Esch (fractie PK) betreffende plan van aanpak re-integratie van uitkeringsgerechtigden (n.a.v. Politieke avond d.d. 12 maart 2009) en beantwoording. Politieke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie