Voorwoord. The future is not in the hands of fate, it s in our own

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. The future is not in the hands of fate, it s in our own"

Transcriptie

1 v 2012, 2013, 2014

2 Voorwoord The future is not in the hands of fate, it s in our own Dit oud chinees gezegde zegt dat de wereld is wat wij ervan maken. En deze wereld maken we niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en alle generaties die volgen. Daarom is het belangrijk een leefomgeving te creëren en te behouden die ook voor hen kwaliteit van leven waarborgt. Dat al onze handelingen, hoe klein ze ook lijken, invloed hebben op onze leefomgeving is niet altijd duidelijk en dit maakt milieuzorg complex. Zeker als deze gevolgen niet meteen zichtbaar zijn of zich zelfs aan de andere kant van de wereld afspelen. Aan de andere kant is het niet zinvol om te prakkiseren over grootse zaken, maar ons te richten op zaken waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen. Want hoe je het ook went of keert, milieuzorg is een keuze. En de keuzes die wij nu maken zijn bepalend voor de toekomst die wij onze kinderen en kleinkinderen bieden. Sandra Korff de Gidts Milieu- en energiecoördinator Jo Schmitz Stafmedewerker Gevaarlijke Stoffen Pagina 2 van 20

3 Samenvatting Beoordeling verslag 2012 Het verslag van 2012 is door de Gemeente Eindhoven, Waterschap de Dommel en namens de Raad van Bestuur door de manager Facilitair Bedrijf beoordeeld en door allen goedgekeurd. Wetgeving Op basis van de reguliere controles, audits en gemeentelijke milieu-inspectie zijn drie PGS15 brandveiligheidskasten vervangen. Daarnaast zijn verbeteringen ten behoeve van de opslag voor gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Milieuklachten en incidenten Er zijn in 2013 geen milieuklachten kenbaar gemaakt. Milieuresultaten: Energie en water Het verbruik van elektriciteit, warmte&stoom en aardgas is gestegen met respectievelijk 3,2%, 3,8% en 14,4%. Deze toename ligt in de lijn der verwachtingen. Het gelijk gebleven verbruik aan koude is gezien het aantal koeldagen opmerkelijk. Dit is mogelijk te danken aan de goede werking van het energieopslagsysteem. Het waterverbruik is gestegen met 6,9%. Milieuresultaten: Afval en afvalwater De hoeveelheid afval, geproduceerd door het Catharina Ziekenhuis, is gedaald met 1,8%. Met name de afvoer van bedrijfsafval (restafval) en Swill (restanten voedsel) hebben hieraan bijgedragen. Opvallend is de toename van het (potentieel) besmet medisch afval (sza). Een mogelijke oorzaak kan de toename in het gebruik van disposables zijn. De kwaliteit van het geloosde afvalwater is binnen de wettelijke lozingsnormen gebleven. Het aantal vervuilingseenheden, een maat voor het volume en de kwaliteit van het afvalwater, is op basis van de voorlopige aanslag gedaald. Milieuresultaten: Gevaarlijke stoffen Het gebruik van laboratoriumchemicaliën is beperkt en bedroeg in 2012 ongeveer 320 liter. De inkoop van schoonmaakmiddelen met een gevarenindicatie is toegenomen, net als de hoeveelheid bestelde desinfectiemiddelen. De strengere hygiënische eisen t.b.v. de bestrijding van de ziekenhuisbacterie is een waarschijnlijke oorzaak. Het volume aan bestelde gassen is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Milieuresultaten: Overige Alle verplichte controles en onderhoud zijn uitgevoerd. Pagina 3 van 20

4 Inhoudsopgave SAMENVATTING INLEIDING ORGANISATIE ACTIVITEITEN MILIEUASPECTEN AFDELINGEN BEOORDELING MILIEUJAARVERSLAG REACTIE RAAD VAN BESTUUR REACTIE WATERSCHAP DE DOMMEL REACTIE GEMEENTE EINDHOVEN OVERIGE REACTIES STAND VAN ZAKEN MILIEUZORG MILIEUZORG BINNEN DE ORGANISATIE MILIEUBELEIDVERKLARING REALISATIE MILIEUACTIVITEITEN MILIEUZORGSYSTEEM INTERNE MILIEUCONTROLES INCIDENTMANAGAMENT MILIEUWETGEVING WET MILIEUBEHEER WATERWET ADR MILIEUKLACHTEN EN INCIDENTEN MILIEURESULTATEN VERANDERINGEN CZE ENERGIE- EN WATERVERBRUIK AFVAL EN AFVALWATER GEVAARLIJKE STOFFEN Laboratoria Schoonmaakmiddelen Desinfectiemiddelen Gassen LUCHT BODEM VERVOER KEURINGEN EN ONDERHOUD Persluchtinstallatie Brandblusmiddelen Gasdetectie Aardgasgestookte Toestellen Controle rioolsysteem Gasflessen en zuurstofreservoir Koelmiddelen DUURZAAMHEID EN NIEUWBOUW & RENOVATIE OVERZICHT FIGUREN, TABELLEN, GRAFIEKEN EN BIJLAGEN Pagina 4 van 20

5 1 Inleiding 1.1 Organisatie Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een algemeen opleidingsziekenhuis waar ongeveer 3000 mensen werken. Naast zijn reguliere basisfuncties, biedt het ziekenhuis op een aantal gebieden topklinische zorg. Het Catharina Ziekenhuis kent een "platte" organisatiestructuur met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De medische afdelingen zijn op basis van gerelateerde zorgprocessen ondergebracht in 4 Zorggroepen. De niet medische afdelingen zijn aangeduid als Service-eenheden. De medisch specialisten zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis. Figuur 1; Organogram CZE 1.2 Activiteiten De hoofdtaak van het Catharina Ziekenhuis is het verlenen van medische zorg. Om deze zorg mogelijk te maken vinden er vanuit vele verschillende werkgebieden activiteiten plaats. In veel gevallen is er sprake van dienstverlening maar in een aantal gevallen kan gesproken worden van productie van goederen. Hierbij kan gedacht worden aan het vervaardigen van medicijnen, de bereiding van maaltijden en het vervaardigen van drukwerk. Pagina 5 van 20

6 1.3 Milieuaspecten afdelingen Het Catharina Ziekenhuis herbergt een grote diversiteit aan activiteiten op een beperkte oppervlakte. Deze intensiteit zorgt ervoor dat gelet op bijvoorbeeld energie & watergebruik en productie van afvalstoffen het hele ziekenhuis als milieurelevant geldt. Er zijn afdelingen die activiteiten uitvoeren die potentieel een extra milieubelasting kunnen veroorzaken en/ of door hun activiteiten aan bepaalde milieuwetgeving gebonden zijn. Deze afdelingen zijn in tabel 1 opgesomd. Afdeling Milieuaspect Diverse medische afdelingen Vrijkomen van potentieel biologisch besmet afval en KCA Diverse afdelingen Gebruik desinfectiemiddelen/ schoonmaakmiddelen Algemeen klinisch Laboratorium Opslag en werken met gevaarlijke stoffen Apotheek Opslag en werken met gevaarlijke stoffen en cytostatica* 1 Facilitair bedrijf/ Technische dienst Opslag en distributie van gassen en energieopslagsysteem Facilitair bedrijf/ Centraal magazijn Opslag van gevaarlijke stoffen Facilitair bedrijf/ Hotel en Opslag en werken met gevaarlijke stoffen Patientenservices Radiotherapie/ Radiologie/ ICMT/ Activiteiten die onder de kernenergiewet vallen Nucleaire geneeskunde. *1 Cytostatica vallen niet onder de milieuwetgeving Tabel 1, overzicht van afdelingen met bijzondere milieuaspecten 2 Beoordeling Milieujaarverslag 2012 Het milieujaarverslag is naar de Gemeente Eindhoven gestuurd in kader van de Wet Milieubeheer en verplichtingen vanuit de milieuvergunning. Het waterschap is materiedeskundige in kader van lozingen via het riool/ afvalwater en heeft daarom een exemplaar ontvangen. Tevens is het verslag gestuurd aan de Raad van Bestuur. Voor interne afdelingen is een elektronisch exemplaar via het intranet ter beschikking gesteld. 2.1 Reactie Raad van Bestuur De Manager Facilitair Bedrijf heeft namens de RvB het verslag van 2012 beoordeeld en goedgekeurd. 2.2 Reactie Waterschap de Dommel Waterschap de Dommel heeft geen opmerkingen kenbaar gemaakt. 2.3 Reactie Gemeente Eindhoven De gemeente Eindhoven heeft het verslag goedgekeurd. 2.4 Overige reacties Er zijn geen overige reacties geweest. Pagina 6 van 20

7 3 Stand van Zaken milieuzorg 3.1 Milieuzorg binnen de organisatie Binnen het CZE is de coördinatie van milieuzorg ondergebracht in het Kam-team van de service-eenheid Facilitair bedrijf; onderdeel milieu en energiebeheer. Er is reguliere samenwerking met de stafafdelingen Bedrijfshulpverlening, Arbo-advies en Infectiepreventie. Tevens zijn op de afdelingen die PGS15 opslaglocaties onder hun beheer hebben, milieucontactpersonen aanwezig. De praktische uitvoering van het onderdeel afval is ondergebracht bij de dienst Logistieke Dienstverlening. Tweewekelijks vindt er een afvaloverleg plaats. 3.2 Milieubeleidverklaring Het Catharina Ziekenhuis is een professionele organisatie die hoogwaardige zorg biedt binnen een veelheid aan disciplines. Deze hoogwaardige zorg is ondenkbaar indien hierdoor onherstelbare schade aan de leefomgeving ontstaat. Daarom is in 2006 door de Raad van Bestuur een milieubeleidsverklaring opgesteld. Hierin zijn onder andere de volgende elementen opgenomen: Activiteiten ontplooien om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Het ontwerpen, implementeren en certificeren van een milieuzorgsysteem. Zorg voor milieu stimuleren bij zowel medewerkers als buitenfirma s en toeleveranciers. De volledige tekst is opgenomen in bijlage Realisatie milieuactiviteiten 2013 De rapportages op gebied van milieu en energie zijn uitgevoerd. Ter verbetering van processen zijn de afvalscheidinginstructies (afvalhandboek) verder uitgebreid en via het document beheersysteem digitaal beschikbaar gesteld aan alle medewerkers van het ziekenhuis. Het beleidsdocument gevaarlijke stoffen is opgesteld. Beoordeling en goedkeuring zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. Het opstellen van het afvalbeleidsplan en het beleidsplan energie zijn uitgesteld tot Alle interne controles en audits hebben volgens planning plaatsgevonden. In 2013 is een aanvang gemaakt aan het implementeren van het registratieprogramma voor gevaarlijke stoffen. Het samenvoegen en aanvullen van de milieu- en duurzaamheidactiviteiten in een milieuzorgsysteem is uitgesteld tot Milieuzorgsysteem Het CZE streeft naar een goede balans tussen zijn activiteiten, omgeving en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om dit te bereiken heeft het ziekenhuis een centraal milieubeleidsplan opgesteld met het voornemen om de komende jaren op de grotere milieuthema s beleid te ontwikkelen en uit te voeren. In 2013 is hiervoor de eerste aanzet gegeven tot het opstellen van beleid op gebied van gevaarlijke stoffen. Het ontwikkelen van een milieuzorgsysteem staat geplan in Interne milieucontroles Als onderdeel van milieuzorg vinden ieder jaar milieucontroles in eigen beheer plaats. Naast controles op de naleving van de voorschriften uit de vigerende milieuwetgeving en interne afspraken, streeft het ziekenhuis naar continue verbetering van zijn processen. In 2013 zijn alle PGS15 locaties bezocht. De uit de controles voortgekomen verbeteracties zijn door de afdelingen opgepakt. 3.6 Incidentmanagament Onder incidentmanagement wordt het systeem aan maatregelen verstaan, dat ervoor zorgt dat het risico op schade bij het onbedoeld en ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke stoffen zo beperkt mogelijk blijft. Conform voorschrift uit de PGS15 is een incidentmanagementprocedure ingevoerd met als doel de bescherming van de bodem. De procedure is opgenomen in het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis (DKS). Het externe laboratorium (Pamm) en de Apotheek hebben in 2013 de procedure uitgevoerd en hiervan een logboek bijgehouden. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan waarbij risico heeft bestaan voor verontreiniging van de bodem. Pagina 7 van 20

8 4 Milieuwetgeving Er vindt binnen het CZE een hoge diversiteit aan activiteiten plaats, waarbij verschillende wetten van toepassing zijn. De volgende wetten/ besluiten worden hierbij als milieuwetgeving aangemerkt. Wet Milieubeheer (WM) / Barim Activiteitenbesluit / Wabo Waterwet ADR / Wet Vervoer Gevaarlijke stiffen (WvGS) Activiteiten die onder de kernenergiewet vallen, worden in dit verslag buiten beschouwing gelaten. Wel is in tabel 2 een lijst opgenomen met hierin de in kader van de kernenergiewet verleende vergunningen. Beheer van deze vergunningen valt onder de afdeling ICMT (Informatie-, communicatie- en medische technologie). Onderwerp Het gebruik van ingekapselde radioactieve bronnen t.b.v. medisch-therapeutische toepassingen. (Brachytherapie) Het gebruik van ioniserende straling uitzendende toestellen t.b.v. therapieplanning en radiotherapie Vergunning kenmerk AI/CK/B/KEW Nr. 2000/24713 Datum van Bijzonderheden afgifte onderdeel van verzamelvergunning taakgebied RT AI/IO/BES/gh Nr. 2004/ onderdeel van verzamelvergunning taakgebied RT De invoer van radioactieve stoffen (jodium-125) Nr. 2007/ onderdeel van verzamelvergunning taakgebied RT De invoer van radioactieve stoffen (strontium-90) Nr. 2007/ onderdeel van verzamelvergunning taakgebied RT Het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen (diagnostisch + therapeutisch); niettherapeutisch gebruik van I125-zaadjes Het in gebruik hebben van röntgentoestellen t.b.v. medisch-diagnostische doeleinden (40 syst. <150kV) No. 2012/ Tabel 2, vergunningenoverzicht Kernenergiewet per Wet milieubeheer verzamelvergunning taakgebied NG 2010/ Verzamelvergunning taakgebied RD Het Catharina Ziekenhuis is binnen het Besluit Algemene Regels Inrichtingen wet Milieubeheer (BARIM) aangewezen als type C inrichting en is daarom vergunningplichtig. Bevoegd gezag in deze is de Gemeente Eindhoven. Pagina 8 van 20

9 In tabel 3 zijn alle wijzigingen van de milieuvergunning opgenomen. Type beschikking Onderwerp Datum van afgifte Revisievergunning WM Alles omvattende revisie Melding artikel 8.19 WM Aanbouw ruimte voor extra MRI s Melding artikel 8.19 WM Bouw extra polikliniekruimte Melding artikel 8.19 WM Verplaatsing en vernieuwing zuurstofnoodvoorziening Melding artikel 8.19 WM Herziening locatie zuurstofnoodvoorziening Melding artikel 8.19 WM Uitbreiding Gebouw verdieping 1& Melding artikel 8.19 WM NSA s gebouw M Melding artikel 8.19 WM Terugkoop van de Noodstroomaggregaten Melding artikel 8.19 WM Uitbreiding Kinderkamer Melding artikel 8.19 WM Uitbreiding en renovatie Spoedeisende hulp Melding artikel 8.19 WM Realisatie CO2 bronnen in de vorm van gasflessen t.b.v. de OKs Veranderingsvergunning WM Toepassing Gentherapie Veranderingsvergunning WM Gebruik nieuw soort desinfectiemiddel Milieu neutrale wijziging Vervanging Zuurstoftank WVO-vergunning Alles omvattende vergunning tbv afvalwater Melding artikel 7.5 WVO Beëindiging afvalwaterstroom van fotografische processen Tabel 3, vergunningenhistorie Wet Milieubeheer Inspectie Gemeente Eindhoven Omdat het CZE zorg en onderdak biedt aan een groep mensen die in geval van nood beperkt mobiel is en er binnen het ziekenhuis gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en gassen, is het CZE geclassificeerd als een risicovolle inrichting. Daarom vindt er een keer per jaar een inspectie plaats door Gemeente Eindhoven. Deze heeft in 2013 plaatsgevonden op 29 augustus. In tabel 4 zijn de constateringen en de door het ziekenhuis genomen acties weergegeven. Constatering Actie Catharina Ziekenhuis Opslagvoorziening TD voor Onderzoek wees uit dat het een werkvoorraad betrof met een volume spuitbussen te lage brandwerendheid beneden de drempelwaarde van de PGS15, waardoor een brandwerendheid van de opslagkast van 60 minuten niet verplicht was. Verdere acties waren niet nodig. Enkele opslagvoorzieningen Apotheek Opslagvoorzieningen zijn vervangen bleken verouderd. Tabel 4, constateringen van de inspecteur van de Gemeente Eindhoven en de acties van het Catharina Ziekenhuis. 4.2 Waterwet Het CZE beschikt over een energieopslagsysteem in de bodem waarbij warmte en koude in een aquifer (grondwaterlaag) wordt opgeslagen. Hiervoor is een vergunning verplicht. Deze vergunning schrijft bepaalde werkcondities, metingen en rapportages voor en stelt een maximum aan het volume water dat rondgepompt mag worden. Bij een energieopslagsysteem wordt buiten de spuivolumes nodig voor onderhoud geen grondwater onttrokken. De verplichte rapportages, opgesteld door een gespecialiseerd adviesbureau zijn opgesteld en verstuurd aan de Provincie Noord Brabant. Het Catharina Ziekenhuis heeft ten behoeve van het beheer van het grondwatersysteem een gespecialiseerd adviesbureau ingehuurd. De adviseur heeft meetinformatie uit de automatische systemen, aangevuld met handmatige metingen, geanalyseerd. Hieruit zijn geen afwijkingen gebleken. Zowel de verplaatste volumes, het spui volume, als de infiltratietemperaturen zijn binnen de vergunde waarden gebleven. De kwaliteitsmeting heeft geen verandering in samenstelling van het grondwater laten zien. In 2013 heeft Provincie Noord-Brabant geen inspectie uitgevoerd. 4.3 ADR ADR staat voor Accord europeen relatif au transport international des marchendises Dangereuses par Route en is wetgeving die eisen stelt aan het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen de Nederlandse wetgeving is het Pagina 9 van 20

10 ADR verankerd in de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen. Voor deze wetgeving heeft het CZE geen vergunning nodig. De ADR stelt onder andere eisen aan de wijze waarop gevaarlijke stoffen die vervoerd (gaan) worden, verpakt zijn. Voor het CZE heeft dit betrekking op gevaarlijke stoffen die aangeleverd worden door toeleveranciers, gevaarlijke afvalstoffen en het versturen van diagnostische monsters. De Inspectie Leefomgeving en Milieu van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) is belast met de handhaving van de ADR. Hierbij controleert zij niet alleen vrachtwagens op de weg maar voert zij ook broncontroles uit binnen bedrijven en instelling waar de goederen verpakt worden. Naast de controles door de overheid laat het Catharina Ziekenhuis ieder jaar een ADR-audit uitvoeren door een externe ADR-veiligheidskundige. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in 2013 geen controle binnen het Catharina Ziekenhuis uitgevoerd. De Inspectie heeft wel aangekondigd in 2014 het Catharina ziekenhuis te zullen bezoeken. Op 29 oktober 2013 heeft een gecertificeerde ADR-veiligheidskundige een audit uitgevoerd. De verbetervoorstellen uit deze audit zijn door de afdelingen opgepakt. 5 Milieuklachten en incidenten 5.1 Milieuklachten Een milieuklacht is gedefinieerd als een klacht ten aan zien van hinder veroorzaakt door activiteiten door of namens het Catharina ziekenhuis die buiten het terrein ervaren wordt. Bijvoorbeeld op gebied van geur, geluid en licht. Ook klachten die intern zijn aangeven waarbij de oorzaak de potentie heeft om buiten het terrein hinder te veroorzaken valt binnen deze definitie. In 2013 zijn geen milieuklachten kenbaar gemaakt. 5.2 Milieu-incidenten Een milieu-incident is een gebeurtenis waarbij risico op ongecontroleerd vrijkomen van een gevaarlijke stof heeft bestaan. Alle milieu-incidenten die in 2013 zijn gesignaleerd, hadden betrekking op specifiek ziekenhuisafval. Het betrof hier vooral sza-containers die niet goed waren gesloten. De betreffende afdelingen hebben hier maatregelen op genomen. 6 Milieuresultaten 6.1 Veranderingen CZE Om de milieuresultaten te kunnen beoordelen is in tabel 5 een aantal parameters opgenomen die de veranderingen van het Catharina Ziekenhuis inzichtelijk maken. In de gegevens is te zien dat de dagbehandelingen en poliklinische behandelingen zijn afgenomen. Daarnaast laten de gegevens zien dat er in 2013 meer behoefte is geweest aan koeling en verwarming dan dat dit in 2012 het geval was. De uitbreiding van het gebouw zal hierbij een verhogend effect hebben gehad op de energie en water behoefte van het ziekenhuis Verschil % verschil Fte % 1ste Poliklinische behandelingen ,0% Dagbehandelingen (Licht + Zwaar) ,5% Opnames ,2% Gem. klinische ligduur 4,21 5,90 +1,69 +40,1% Vloeroppervlakte (BVO) (m 2 ) ,9% Graaddagen ,1% Koeldagen ,2% Tabel 5, overzicht van enkele algemene parameters 2012 en 2013 Pagina 10 van 20

11 6.2 Energie- en waterverbruik Het Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van diverse energiestromen en water om de zorgprocessen mogelijk te maken. In grafiek 1 staat het verbruik van deze energiestromen en water weergegeven. Grafiek 1, overzicht energie- en waterverbruik 2012 en 2013 In grafiek 1 is te zien dat het verbruik van alle energiestromen behalve koeling is toegenomen. De toename is gezien het weersverloop en de buitentemperatuur (aantal graad/ koeldagen) en de uitbreiding van het gebouw niet uitzonderlijk te noemen. Opmerkelijk is wel het gelijk gebleven verbruik van koude. Op basis van de koeldagen zou een toename in de lijn der verwachting liggen. Waarschijnlijk dat deze verwachte toename door het WKO-systeem is opgevangen. Energie- en waterbesparingsprojecten In 2013 en 2014 zijn de plannen opgezet voor de renovatie van de centrale energievoorziening. Eind 2014 zal met de werkzaamheden begonnen worden. 6.3 Afval en afvalwater Het afval dat binnen het CZE ontstaat, is zeer divers en wordt gescheiden in verschillende afvalstromen. Het afval verlaat het ziekenhuis via het externe afvalbedrijf of via het riool. Via het afvalbedrijf In tabel 6 is het totaal aan afval in kilogram dat is afgevoerd door het ziekenhuis per categorie opgenomen tot en met Afvalstroom Verschil 2012/2013 Bedrijfsafval % Papier en Karton % Glas x* x* x* % KCA ,8% Specifiek ziekenhuisafval ,8% (Ver) bouw gerelateerd afval ,9% Swill ,3% Totaal ,253,172-1,8% Tabel 6, vrijgekomen afvalstoffen per afvalstroom van 2008 tot en met 2013 * Tot 2011 werd glas in aantal ledigingen gemeten Het totaalvolume aan afval dat aan de inzamelaar is aangeboden, is de afgelopen twee jaar redelijk stabiel; zowel in volume als in aandeel per afvalstroom. Opvallend is de toename van de afvoer van specifiek Pagina 11 van 20

12 ziekenhuisafval. Mogelijk dat de gelijdelijke switch naar disposables binnen de medische disciplines hier aan ten grondslag ligt. Via het riool De belasting op het riool wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden (VE). De VE komen tot stand door een berekening op basis van het volume en de mate van organische en anorganische vervuiling van het afvalwater op basis van een steekproef. Het aantal VE voor 2013 is nog niet definitief bekend. De eerste inschatting laat een flinke daling zien ten opzichte van het voorgaande jaar Aantal VE * Tabel 7, aantal vervuilingseenheden (VE) van 2007 t/m 2013 *het aantal VE van 2013 is gebaseerd op de voorlopige aanslag verontreinigingsheffing Naast de bepaling van het aantal VE vindt jaarlijks een kwaliteitsanalyse plaats ten behoeve van de Waterwet. In tabel 8 is het resultaat van deze analyse opgenomen voor de jaren 2009 tot en met Meting eindafvoer Norm Som Cr Ni Cu Zn Pb ( g/l) 5000 < < 325 < 216 < 319 < 213 Benzeen ( g/l) 0.32 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 Tolueen ( g/l) < 0.20 < 0.20 Ethyl-benzeen ( g/l) < < 0.20 < 0.20 < 0.20 o-xyleen 0.34 < 0.20 < 0.20 < 0.20 m.p Xyleen 0.73 < 0.20 < 0.20 < 0.20 Som Xylenen ( g/l) < 0.4 < 0.40 < 0.40 Totaal BTEX ( g/l) < 1.0 < 0.1 E.O.X. ( g/l) 100 < Arseen ( g/l) < 10 < 2.0 < 1.5 < Cadmium ( g/l) 20 < 1 < 0.40 < 0.40 < 0.40 < 0.40 Chroom ( g/l) 2.6 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 Koper ( g/l) Kwik ( g/l) 10 < 0.1 < 0.10 < 1.10 < 0.10 < 0.10 Lood ( g/l) < 8 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 Nikkel ( g/l) 2.3 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 Zink ( g/l) Tabel 8, resultaten van de jaarlijkse periodieke metingen in kader van de wvo-vergunning (afvalwaterservices, 2013). De kwaliteit van het rioolwater voldoet aan de wettelijke normen. 6.4 Gevaarlijke stoffen Binnen het CZE worden stoffen gebruikt die als gevaarlijke stof zijn geclassificeerd. Deze stoffen kennen binnen dit ziekenhuis grofweg drie toepassingsgebieden, namelijk laboratoriumactiviteiten, schoonmaak/ desinfectie en gassen voor medicinale en technische toepassingen. De categorie technische vloeistoffen is komen te vervallen omdat de bulkhoeveelheden niet onder de vergunning van het CZE vallen en de overige vloeistoffen ruim onder de drempelwaarde van de PGS15 vallen Laboratoria Het CZE heeft de beschikking over drie laboratoria. Twee laboratoria maken gebruik van gevaarlijke stoffen, namelijk het Algemeen Klinisch Laboratorium en het Laboratorium van de Apotheek. Pagina 12 van 20

13 Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) Het AKL analyseert lichaamsvloeistoffen. Hiervoor zijn diverse chemicaliën nodig. Omdat het AKL gebruik maakt van een groot aantal verschillende stoffen in lage hoeveelheden is ervoor gekozen alle chemicaliën op te nemen, inclusief de niet gevaarlijke stoffen. In 2013 is ongeveer 190 liter en 17,5 kg aan chemicaliën besteld. Laboratorium Apotheek (LA) Binnen het LA worden binnengekomen medicijnen en grondstoffen getest. Hiervoor is een grote variëteit aan chemicaliën nodig die in lage hoeveelheden aanwezig zijn. Daarom is ook voor het LA de hoeveelheid aan vaste stoffen en vloeistoffen inclusief niet gevaarlijk stoffen over de jaren gesommeerd. In 2013 is totaal ongeveer 153 aan chemicaliën besteld tegenover 138 liter in Schoonmaakmiddelen De meeste schoonmaakmiddelen die binnen het CZE in gebruik zijn, vallen niet onder de noemer gevaarlijke stof. Er zijn activiteiten waarbij door hygiënische eisen zwaardere schoonmaakmiddelen nodig zijn. Het betreft hierbij schoonmaakmiddelen met de gevarenindicatie ontvlambaar, schadelijk voor de gezondheid en corrosief. Vaste stoffen zijn hierin niet meegenomen. In 2013 is ongeveer liter aan schoonmaakmiddel met gevaren indicatie besteld. Dit is ongeveer 5% meer dan in De intensivering van de schoonmaak in kader van de bestrijding van de ziekenhuisbacterie heeft hieraan naar verwachting een bijdrage geleverd Desinfectiemiddelen Binnen ziekenhuizen vormen micro-organismen een risico voor patiënten. Daarom zijn er diverse desinfectiemiddelen in gebruik. Veel van deze middelen zijn ontvlambaar (F), Corrosief (C) of Irriterend (Xi). Alleen de volumes van de desinfectiemiddelen bedoeld voor gebruik op een lichaam zijn in deze paragraaf opgenomen. De overige desinfectiemiddelen zijn ondergebracht onder schoonmaakmiddelen. In 2013 is totaal ongeveer liter aan desinfectiemiddelen besteld. Dit is 9.2 % meer dan in Voornamelijk door verscherpte eisen op hygiëne in verband met de bestrijding van de ziekenhuisbacterie is naar verwachting meer desinfectiemiddel gebruikt Gassen Het grootste deel van de gassen is in gebruik voor medische doeleinden. Naast deze medische gassen zijn er ook technische gassen, bijvoorbeeld voor lasactiviteiten in de werkplaats van de Dienst Onderhoud en Beheer, voor koeling en voor de (technische) werking van bepaalde (medische) apparaten. In tabel 9 zijn de bij de gasleverancier ingekochte gassen weergegeven van 2007 tot en met De gegevens van 2012 waren niet beschikbaar in verband met een wisseling van leverancier. De gegevens van 2013 waren beschikbaar vanaf mei. Pagina 13 van 20

14 Omdat de volumes zijn teruggerekend naar een jaar, kunnen waarden afwijken. Gas WMS Eenheid Argon geen ltr Acetyleen F ltr Helium geen ltr Waterstof F ltr Zwavelhexafluoride Geen ltr Koolzuur Geen ltr Lachgas O ltr Stikstof Geen ltr Zuurstof (los) O ltr Lucht Geen ltr Propaan F ltr Menggassen Geen ltr Totaal (ltr) ltr Zuurstof (bulk) O kg Droogijs Geen kg R22 Recycling Xn kg Totaal (kg) kg Tabel 9; overzicht van bestelde gassen 6.5 Lucht Op gebied van lucht zijn geen ontwikkelingen te melden. 6.6 Bodem De meeste activiteiten die door het CZE worden uitgevoerd spelen zich in het gebouw af en hebben weinig invloed op de bodem. Voor PGS-15 opslaglocaties die zich op het laagste niveau van de gebouwen bevinden is een incidenten management procedure ingevoerd om het risico voor het ontstaan van bodemverontreinigingen als gevolg van incidenten te minimaliseren. In 1998 is door een milieuadviesbureau een nulmeting gedaan. Daarnaast worden op het terrein nieuwbouwprojecten gerealiseerd waarbij in kader van de bouwvergunning bodemonderzoeken uitgevoerd zijn. In de volgende tabel zijn resultaten en de conclusies van deze onderzoeken weergegeven. Onderzoek in kader van Jaar Afwijkingen Conclusie adviesbureau Nulmeting 1998 Lichte verhogingen zink en cadmium in grondwater. Niet ongewoon voor regio. Geen reden voor nader onderzoek Uitbreiding D&F 2001 Zandige bovengrond is licht Geen reden voor nader onderzoek. verontreinigd met minerale olie. Het freatische grondwater is licht verontreinigd met aromaten. Bouw Parkeergarage 2005 Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar Bouw Tijdelijke Polikliniek 2005 Grondwater is verontreinigd met lood. Geen aanwijsbare oorzaak. Geen reden voor nader onderzoek Nieuwbouw Gebouw M 2007 Lichte verhoging Nikkel grondwater. Waarschijnlijk diffuse verhoging achtergrondniveau. Geen reden voor verder onderzoek. Pagina 14 van 20

15 Politiebureau (extern) 2011 Licht verhoogde concentraties aangetroffen in grondslag en bodemwater. Gebouw V 2011 Alle onderzochte parameters minder dan achtergrondwaarde of detectiegrens Vanuit milieuhygiënisch oogpunt en op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek, zijn er geen bezwaren tegen de geplande werkzaamheden op de onderzoekslocatie. Het criterium voor nader onderzoek wordt voor de genoemde parameters niet overschreden, naderonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Gebouw Z (schoongrondverklaring) 2014 Geen afwijkingen geconstateerd. Geen van de onderzochte parameters heeft de gestelde achtergrondwaarden overschreden. De partij grond altijd toepasbaar op landbodems. Tabel 10; afwijkingen en conclusies uit bodemonderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. 6.7 Vervoer In 2012 zijn geen ontwikkelingen geweest ten aanzien van vervoer. 6.8 Keuringen en onderhoud Persluchtinstallatie Binnen het ziekenhuis is een installatie aanwezig waarmee perslucht wordt gemaakt. Perslucht wordt gezien als een medisch gas en wordt jaarlijks gecontroleerd op kwaliteit. Daarnaast vinden er regelmatig visuele inspecties plaats. Rapporten liggen ter inzage bij de technische dienst van het Catharina Ziekenhuis Brandblusmiddelen Binnen het Catharina Ziekenhuis zijn diverse brandblusmiddelen aanwezig die periodiek gekeurd worden. Rapportages omtrent deze keuringen liggen ter inzage bij beveiliging van het Catharina Ziekenhuis Gasdetectie In het ventilatiesysteem van het ketelhuis bevindt zich een detectiesysteem voor aardgas. Dit systeem wordt jaarlijks gecontroleerd. Informatie hierover kan opgevraagd worden bij de Technische Dienst van het Catharina Ziekenhuis Aardgasgestookte Toestellen Binnen het ziekenhuis zijn twee typen aardgasgestookte toestellen aanwezig, de toestellen in dienst van de energievoorziening en keukentoestellen. Alle aardgasgestookte toestellen worden periodiek gekeurd. De documentatie voor de energie gerelateerde toestellen kan opgevraagd worden bij de energieleverancier van het ziekenhuis, Nuon Business b.v.. Nuon is eigenaar van deze installaties. Voor de Keukenapparatuur kunnen rapportages ingezien worden bij het Facilitair bedrijf, afdeling Hotel en Patientenservices Controle rioolsysteem Het ziekenhuis heeft twee gescheiden rioolsystemen op haar terrein liggen, een schoon en een vuil water systeem. Via het schoonwatersysteem wordt regenwater afgevoerd. Het vuilwatersysteem voert het afvalwater van de gebouwen af. Het rioolsysteem wordt regelmatig gecontroleerd. Bij problemen wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Informatie hierover kan ingewonnen worden bij de Technische Dienst. Pagina 15 van 20

16 6.8.6 Gasflessen en zuurstofreservoir Het ziekenhuis is in het bezit van een registratiesysteem voor gasflessen. Van iedere gasfles is de keuringsdatum bekend. Flessen waarvan de keuringsdatum is verstreken of dreigt te verstrijken worden door het leveringsbedrijf, de Air Liquide b.v., ingenomen. Het zuurstofreservoir is in eigendom van het leveringsbedrijf en wordt iedere zes jaar gekeurd. De laatste keuring heeft in 2011 plaatsgevonden Koelmiddelen Binnen het ziekenhuis zijn diverse koelsystemen aanwezig. Deze systemen worden beheerd door een gespecialiseerde medewerker van de technische dienst van het ziekenhuis. Deze medewerker is STEK-erkend. 6.9 Duurzaamheid en Nieuwbouw & Renovatie Renovatie en nieuwbouwprojecten zijn geschikte momenten om de gebouwen van het Catharina ziekenhuis duurzamer en energiezuiniger te maken. Tot 2018 staan diverse renovaties gepland. In de voorbereiding hierop zijn op gebied van duurzaamheid o.a. de volgende zaken in de plannen opgenomen: Er is gekozen voor renovatie in plaats van nieuwbouw. Hierdoor zal ongeveer 60% van de bestaande materialen hergebruikt worden. De gerenoveerde afdelingen die dit nog niet zijn, worden aangesloten op het energieopslagsysteem in bodem, zodat een deel van de warmte en koude opwekking duurzaam wordt. In de gerenoveerde verpleegafdelingen staan klimaatplafonds gepland, waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van de WKO-installatie en minder extreme temperatuurinstellingen nodig zijn om de behaaglijkheid te waarborgen. Douches en toiletten zijn voorzien van waterbesparende onderdelen. Er is gekozen voor hoogrendement verlichting. Daar waar dit bedrijfseconomisch rendabel is toe te passen, wordt LED-verlichting geplaatst. Voor ruimten waar dit nuttig is, vindt daglichtregeling plaatst. Voor algemene ruimten zoals toiletten en garderobes zijn aanwezigheidsschakelingen gepland. Van de te renoveren afdelingen zullen de geveldelen beter geïsoleerd worden. (bron: Notitie Renovatie; Valstar Simonis, 2010) Pagina 16 van 20

17 Overzicht figuren, tabellen, grafieken en bijlagen. Figuren Figuur 1; Organogram CZE (versie december 2012) Tabellen Tabel 1, overzicht van afdelingen met bijzondere milieuaspecten Tabel 2, vergunningenoverzicht Kernenergiewet per Tabel 3, vergunningenhistorie Wet Milieubeheer Tabel 4, constateringen van de inspecteur van de Gemeente Eindhoven en de acties van het Catharina Ziekenhuis. Tabel 5, overzicht van enkele algemene parameters 2012 en 2013 Tabel 6, volume vrijgekomen afvalstoffen per afvalstroom van 2007 tot en met 2013 Tabel 7, aantal vervuilingseenheden (VE) van 2007 t/m 2013 Tabel 8, resultaten van de jaarlijkse metingen in kader van de Waterwet Tabel 9, inkoop van gassen 2007 t/m Tabel 10; afwijkingen en conclusies uit bodemonderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. Grafieken Grafiek 1, overzicht energie- en waterverbruik 2012 en 2013 Bijlagen Bijlage 1, Milieubeleidverklaring Bijlage 2, overzicht Klein Chemisch Afval (KCA) Bijlage 3, overzicht milieuplanning Pagina 17 van 20

18 Bijlage 1; Milieubeleidverklaring CZE Pagina 18 van 20

19 Bijlage 2; Overzicht KCA en specifiek ziekenhuisafval 2013 Afvalstroomnummer Omschrijving Gewicht (kg) 10CA Halogeenarme oplosmiddelen Midcal (20 MJ<x<30 MJ) 96 10CA Organische materialen 14 10CA Medicijnen en cosmetica (RO) CA Batterijen < 1kg/stuk CA Kwikhoudend afval 4 10CA Medicijnen en cosmetica (RO) CA Specifiek ziekenhuisafval CA Fotochemicalien gemengd (kv) CA fotografisch papier/-filmafval CA Vast organisch halogeen rijk afval CA Laboratorium chemicalien cat III 8 10CA Lijmen, harsen en kitten, halogeen rijk 88 10CA Halogeenarme oplosmiddelen (kv) CA Halogeenrijke organische vloeistof (chloor < 40%) 68 10CA Lijmen, harsen en kitten (in kleinverpakking) 42 10CA Loodplaatjes 10 10CA Laboratorium chemicalien cat V 6 10CA Laboratorium chemicalien cat II 6 10CA Laag calorische mengsels (kv) 26 10CA Laag calorische mengsels (DTO) 30 10CA Organische zuren 44 10CA Loodaccu's 98 10CA Spuitbussen 10 10CA Lege ongereinigde emballage 14 10CA Spaarlampen los 2 10CA Chemocar voor bedrijven pakket CA Laboratorium chemicalien cat I CA Halogeenarme oplosmiddelen (kv) 64 10CA Organische materialen CA Laboratorium chemicalien cat VI 55 10CA Laag calorische mengsels (kv) 232 Pagina 19 van 20

20 Bijlage 3; overzicht milieuplanning