Voorwoord. The future is not in the hands of fate, it s in our own

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. The future is not in the hands of fate, it s in our own"

Transcriptie

1 v 2012, 2013, 2014

2 Voorwoord The future is not in the hands of fate, it s in our own Dit oud chinees gezegde zegt dat de wereld is wat wij ervan maken. En deze wereld maken we niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en alle generaties die volgen. Daarom is het belangrijk een leefomgeving te creëren en te behouden die ook voor hen kwaliteit van leven waarborgt. Dat al onze handelingen, hoe klein ze ook lijken, invloed hebben op onze leefomgeving is niet altijd duidelijk en dit maakt milieuzorg complex. Zeker als deze gevolgen niet meteen zichtbaar zijn of zich zelfs aan de andere kant van de wereld afspelen. Aan de andere kant is het niet zinvol om te prakkiseren over grootse zaken, maar ons te richten op zaken waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen. Want hoe je het ook went of keert, milieuzorg is een keuze. En de keuzes die wij nu maken zijn bepalend voor de toekomst die wij onze kinderen en kleinkinderen bieden. Sandra Korff de Gidts Milieu- en energiecoördinator Jo Schmitz Stafmedewerker Gevaarlijke Stoffen Pagina 2 van 20

3 Samenvatting Beoordeling verslag 2012 Het verslag van 2012 is door de Gemeente Eindhoven, Waterschap de Dommel en namens de Raad van Bestuur door de manager Facilitair Bedrijf beoordeeld en door allen goedgekeurd. Wetgeving Op basis van de reguliere controles, audits en gemeentelijke milieu-inspectie zijn drie PGS15 brandveiligheidskasten vervangen. Daarnaast zijn verbeteringen ten behoeve van de opslag voor gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Milieuklachten en incidenten Er zijn in 2013 geen milieuklachten kenbaar gemaakt. Milieuresultaten: Energie en water Het verbruik van elektriciteit, warmte&stoom en aardgas is gestegen met respectievelijk 3,2%, 3,8% en 14,4%. Deze toename ligt in de lijn der verwachtingen. Het gelijk gebleven verbruik aan koude is gezien het aantal koeldagen opmerkelijk. Dit is mogelijk te danken aan de goede werking van het energieopslagsysteem. Het waterverbruik is gestegen met 6,9%. Milieuresultaten: Afval en afvalwater De hoeveelheid afval, geproduceerd door het Catharina Ziekenhuis, is gedaald met 1,8%. Met name de afvoer van bedrijfsafval (restafval) en Swill (restanten voedsel) hebben hieraan bijgedragen. Opvallend is de toename van het (potentieel) besmet medisch afval (sza). Een mogelijke oorzaak kan de toename in het gebruik van disposables zijn. De kwaliteit van het geloosde afvalwater is binnen de wettelijke lozingsnormen gebleven. Het aantal vervuilingseenheden, een maat voor het volume en de kwaliteit van het afvalwater, is op basis van de voorlopige aanslag gedaald. Milieuresultaten: Gevaarlijke stoffen Het gebruik van laboratoriumchemicaliën is beperkt en bedroeg in 2012 ongeveer 320 liter. De inkoop van schoonmaakmiddelen met een gevarenindicatie is toegenomen, net als de hoeveelheid bestelde desinfectiemiddelen. De strengere hygiënische eisen t.b.v. de bestrijding van de ziekenhuisbacterie is een waarschijnlijke oorzaak. Het volume aan bestelde gassen is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Milieuresultaten: Overige Alle verplichte controles en onderhoud zijn uitgevoerd. Pagina 3 van 20

4 Inhoudsopgave SAMENVATTING INLEIDING ORGANISATIE ACTIVITEITEN MILIEUASPECTEN AFDELINGEN BEOORDELING MILIEUJAARVERSLAG REACTIE RAAD VAN BESTUUR REACTIE WATERSCHAP DE DOMMEL REACTIE GEMEENTE EINDHOVEN OVERIGE REACTIES STAND VAN ZAKEN MILIEUZORG MILIEUZORG BINNEN DE ORGANISATIE MILIEUBELEIDVERKLARING REALISATIE MILIEUACTIVITEITEN MILIEUZORGSYSTEEM INTERNE MILIEUCONTROLES INCIDENTMANAGAMENT MILIEUWETGEVING WET MILIEUBEHEER WATERWET ADR MILIEUKLACHTEN EN INCIDENTEN MILIEURESULTATEN VERANDERINGEN CZE ENERGIE- EN WATERVERBRUIK AFVAL EN AFVALWATER GEVAARLIJKE STOFFEN Laboratoria Schoonmaakmiddelen Desinfectiemiddelen Gassen LUCHT BODEM VERVOER KEURINGEN EN ONDERHOUD Persluchtinstallatie Brandblusmiddelen Gasdetectie Aardgasgestookte Toestellen Controle rioolsysteem Gasflessen en zuurstofreservoir Koelmiddelen DUURZAAMHEID EN NIEUWBOUW & RENOVATIE OVERZICHT FIGUREN, TABELLEN, GRAFIEKEN EN BIJLAGEN Pagina 4 van 20

5 1 Inleiding 1.1 Organisatie Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een algemeen opleidingsziekenhuis waar ongeveer 3000 mensen werken. Naast zijn reguliere basisfuncties, biedt het ziekenhuis op een aantal gebieden topklinische zorg. Het Catharina Ziekenhuis kent een "platte" organisatiestructuur met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De medische afdelingen zijn op basis van gerelateerde zorgprocessen ondergebracht in 4 Zorggroepen. De niet medische afdelingen zijn aangeduid als Service-eenheden. De medisch specialisten zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis. Figuur 1; Organogram CZE 1.2 Activiteiten De hoofdtaak van het Catharina Ziekenhuis is het verlenen van medische zorg. Om deze zorg mogelijk te maken vinden er vanuit vele verschillende werkgebieden activiteiten plaats. In veel gevallen is er sprake van dienstverlening maar in een aantal gevallen kan gesproken worden van productie van goederen. Hierbij kan gedacht worden aan het vervaardigen van medicijnen, de bereiding van maaltijden en het vervaardigen van drukwerk. Pagina 5 van 20

6 1.3 Milieuaspecten afdelingen Het Catharina Ziekenhuis herbergt een grote diversiteit aan activiteiten op een beperkte oppervlakte. Deze intensiteit zorgt ervoor dat gelet op bijvoorbeeld energie & watergebruik en productie van afvalstoffen het hele ziekenhuis als milieurelevant geldt. Er zijn afdelingen die activiteiten uitvoeren die potentieel een extra milieubelasting kunnen veroorzaken en/ of door hun activiteiten aan bepaalde milieuwetgeving gebonden zijn. Deze afdelingen zijn in tabel 1 opgesomd. Afdeling Milieuaspect Diverse medische afdelingen Vrijkomen van potentieel biologisch besmet afval en KCA Diverse afdelingen Gebruik desinfectiemiddelen/ schoonmaakmiddelen Algemeen klinisch Laboratorium Opslag en werken met gevaarlijke stoffen Apotheek Opslag en werken met gevaarlijke stoffen en cytostatica* 1 Facilitair bedrijf/ Technische dienst Opslag en distributie van gassen en energieopslagsysteem Facilitair bedrijf/ Centraal magazijn Opslag van gevaarlijke stoffen Facilitair bedrijf/ Hotel en Opslag en werken met gevaarlijke stoffen Patientenservices Radiotherapie/ Radiologie/ ICMT/ Activiteiten die onder de kernenergiewet vallen Nucleaire geneeskunde. *1 Cytostatica vallen niet onder de milieuwetgeving Tabel 1, overzicht van afdelingen met bijzondere milieuaspecten 2 Beoordeling Milieujaarverslag 2012 Het milieujaarverslag is naar de Gemeente Eindhoven gestuurd in kader van de Wet Milieubeheer en verplichtingen vanuit de milieuvergunning. Het waterschap is materiedeskundige in kader van lozingen via het riool/ afvalwater en heeft daarom een exemplaar ontvangen. Tevens is het verslag gestuurd aan de Raad van Bestuur. Voor interne afdelingen is een elektronisch exemplaar via het intranet ter beschikking gesteld. 2.1 Reactie Raad van Bestuur De Manager Facilitair Bedrijf heeft namens de RvB het verslag van 2012 beoordeeld en goedgekeurd. 2.2 Reactie Waterschap de Dommel Waterschap de Dommel heeft geen opmerkingen kenbaar gemaakt. 2.3 Reactie Gemeente Eindhoven De gemeente Eindhoven heeft het verslag goedgekeurd. 2.4 Overige reacties Er zijn geen overige reacties geweest. Pagina 6 van 20

7 3 Stand van Zaken milieuzorg 3.1 Milieuzorg binnen de organisatie Binnen het CZE is de coördinatie van milieuzorg ondergebracht in het Kam-team van de service-eenheid Facilitair bedrijf; onderdeel milieu en energiebeheer. Er is reguliere samenwerking met de stafafdelingen Bedrijfshulpverlening, Arbo-advies en Infectiepreventie. Tevens zijn op de afdelingen die PGS15 opslaglocaties onder hun beheer hebben, milieucontactpersonen aanwezig. De praktische uitvoering van het onderdeel afval is ondergebracht bij de dienst Logistieke Dienstverlening. Tweewekelijks vindt er een afvaloverleg plaats. 3.2 Milieubeleidverklaring Het Catharina Ziekenhuis is een professionele organisatie die hoogwaardige zorg biedt binnen een veelheid aan disciplines. Deze hoogwaardige zorg is ondenkbaar indien hierdoor onherstelbare schade aan de leefomgeving ontstaat. Daarom is in 2006 door de Raad van Bestuur een milieubeleidsverklaring opgesteld. Hierin zijn onder andere de volgende elementen opgenomen: Activiteiten ontplooien om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Het ontwerpen, implementeren en certificeren van een milieuzorgsysteem. Zorg voor milieu stimuleren bij zowel medewerkers als buitenfirma s en toeleveranciers. De volledige tekst is opgenomen in bijlage Realisatie milieuactiviteiten 2013 De rapportages op gebied van milieu en energie zijn uitgevoerd. Ter verbetering van processen zijn de afvalscheidinginstructies (afvalhandboek) verder uitgebreid en via het document beheersysteem digitaal beschikbaar gesteld aan alle medewerkers van het ziekenhuis. Het beleidsdocument gevaarlijke stoffen is opgesteld. Beoordeling en goedkeuring zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. Het opstellen van het afvalbeleidsplan en het beleidsplan energie zijn uitgesteld tot Alle interne controles en audits hebben volgens planning plaatsgevonden. In 2013 is een aanvang gemaakt aan het implementeren van het registratieprogramma voor gevaarlijke stoffen. Het samenvoegen en aanvullen van de milieu- en duurzaamheidactiviteiten in een milieuzorgsysteem is uitgesteld tot Milieuzorgsysteem Het CZE streeft naar een goede balans tussen zijn activiteiten, omgeving en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om dit te bereiken heeft het ziekenhuis een centraal milieubeleidsplan opgesteld met het voornemen om de komende jaren op de grotere milieuthema s beleid te ontwikkelen en uit te voeren. In 2013 is hiervoor de eerste aanzet gegeven tot het opstellen van beleid op gebied van gevaarlijke stoffen. Het ontwikkelen van een milieuzorgsysteem staat geplan in Interne milieucontroles Als onderdeel van milieuzorg vinden ieder jaar milieucontroles in eigen beheer plaats. Naast controles op de naleving van de voorschriften uit de vigerende milieuwetgeving en interne afspraken, streeft het ziekenhuis naar continue verbetering van zijn processen. In 2013 zijn alle PGS15 locaties bezocht. De uit de controles voortgekomen verbeteracties zijn door de afdelingen opgepakt. 3.6 Incidentmanagament Onder incidentmanagement wordt het systeem aan maatregelen verstaan, dat ervoor zorgt dat het risico op schade bij het onbedoeld en ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke stoffen zo beperkt mogelijk blijft. Conform voorschrift uit de PGS15 is een incidentmanagementprocedure ingevoerd met als doel de bescherming van de bodem. De procedure is opgenomen in het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis (DKS). Het externe laboratorium (Pamm) en de Apotheek hebben in 2013 de procedure uitgevoerd en hiervan een logboek bijgehouden. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan waarbij risico heeft bestaan voor verontreiniging van de bodem. Pagina 7 van 20

8 4 Milieuwetgeving Er vindt binnen het CZE een hoge diversiteit aan activiteiten plaats, waarbij verschillende wetten van toepassing zijn. De volgende wetten/ besluiten worden hierbij als milieuwetgeving aangemerkt. Wet Milieubeheer (WM) / Barim Activiteitenbesluit / Wabo Waterwet ADR / Wet Vervoer Gevaarlijke stiffen (WvGS) Activiteiten die onder de kernenergiewet vallen, worden in dit verslag buiten beschouwing gelaten. Wel is in tabel 2 een lijst opgenomen met hierin de in kader van de kernenergiewet verleende vergunningen. Beheer van deze vergunningen valt onder de afdeling ICMT (Informatie-, communicatie- en medische technologie). Onderwerp Het gebruik van ingekapselde radioactieve bronnen t.b.v. medisch-therapeutische toepassingen. (Brachytherapie) Het gebruik van ioniserende straling uitzendende toestellen t.b.v. therapieplanning en radiotherapie Vergunning kenmerk AI/CK/B/KEW Nr. 2000/24713 Datum van Bijzonderheden afgifte onderdeel van verzamelvergunning taakgebied RT AI/IO/BES/gh Nr. 2004/ onderdeel van verzamelvergunning taakgebied RT De invoer van radioactieve stoffen (jodium-125) Nr. 2007/ onderdeel van verzamelvergunning taakgebied RT De invoer van radioactieve stoffen (strontium-90) Nr. 2007/ onderdeel van verzamelvergunning taakgebied RT Het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen (diagnostisch + therapeutisch); niettherapeutisch gebruik van I125-zaadjes Het in gebruik hebben van röntgentoestellen t.b.v. medisch-diagnostische doeleinden (40 syst. <150kV) No. 2012/ Tabel 2, vergunningenoverzicht Kernenergiewet per Wet milieubeheer verzamelvergunning taakgebied NG 2010/ Verzamelvergunning taakgebied RD Het Catharina Ziekenhuis is binnen het Besluit Algemene Regels Inrichtingen wet Milieubeheer (BARIM) aangewezen als type C inrichting en is daarom vergunningplichtig. Bevoegd gezag in deze is de Gemeente Eindhoven. Pagina 8 van 20

9 In tabel 3 zijn alle wijzigingen van de milieuvergunning opgenomen. Type beschikking Onderwerp Datum van afgifte Revisievergunning WM Alles omvattende revisie Melding artikel 8.19 WM Aanbouw ruimte voor extra MRI s Melding artikel 8.19 WM Bouw extra polikliniekruimte Melding artikel 8.19 WM Verplaatsing en vernieuwing zuurstofnoodvoorziening Melding artikel 8.19 WM Herziening locatie zuurstofnoodvoorziening Melding artikel 8.19 WM Uitbreiding Gebouw verdieping 1& Melding artikel 8.19 WM NSA s gebouw M Melding artikel 8.19 WM Terugkoop van de Noodstroomaggregaten Melding artikel 8.19 WM Uitbreiding Kinderkamer Melding artikel 8.19 WM Uitbreiding en renovatie Spoedeisende hulp Melding artikel 8.19 WM Realisatie CO2 bronnen in de vorm van gasflessen t.b.v. de OKs Veranderingsvergunning WM Toepassing Gentherapie Veranderingsvergunning WM Gebruik nieuw soort desinfectiemiddel Milieu neutrale wijziging Vervanging Zuurstoftank WVO-vergunning Alles omvattende vergunning tbv afvalwater Melding artikel 7.5 WVO Beëindiging afvalwaterstroom van fotografische processen Tabel 3, vergunningenhistorie Wet Milieubeheer Inspectie Gemeente Eindhoven Omdat het CZE zorg en onderdak biedt aan een groep mensen die in geval van nood beperkt mobiel is en er binnen het ziekenhuis gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en gassen, is het CZE geclassificeerd als een risicovolle inrichting. Daarom vindt er een keer per jaar een inspectie plaats door Gemeente Eindhoven. Deze heeft in 2013 plaatsgevonden op 29 augustus. In tabel 4 zijn de constateringen en de door het ziekenhuis genomen acties weergegeven. Constatering Actie Catharina Ziekenhuis Opslagvoorziening TD voor Onderzoek wees uit dat het een werkvoorraad betrof met een volume spuitbussen te lage brandwerendheid beneden de drempelwaarde van de PGS15, waardoor een brandwerendheid van de opslagkast van 60 minuten niet verplicht was. Verdere acties waren niet nodig. Enkele opslagvoorzieningen Apotheek Opslagvoorzieningen zijn vervangen bleken verouderd. Tabel 4, constateringen van de inspecteur van de Gemeente Eindhoven en de acties van het Catharina Ziekenhuis. 4.2 Waterwet Het CZE beschikt over een energieopslagsysteem in de bodem waarbij warmte en koude in een aquifer (grondwaterlaag) wordt opgeslagen. Hiervoor is een vergunning verplicht. Deze vergunning schrijft bepaalde werkcondities, metingen en rapportages voor en stelt een maximum aan het volume water dat rondgepompt mag worden. Bij een energieopslagsysteem wordt buiten de spuivolumes nodig voor onderhoud geen grondwater onttrokken. De verplichte rapportages, opgesteld door een gespecialiseerd adviesbureau zijn opgesteld en verstuurd aan de Provincie Noord Brabant. Het Catharina Ziekenhuis heeft ten behoeve van het beheer van het grondwatersysteem een gespecialiseerd adviesbureau ingehuurd. De adviseur heeft meetinformatie uit de automatische systemen, aangevuld met handmatige metingen, geanalyseerd. Hieruit zijn geen afwijkingen gebleken. Zowel de verplaatste volumes, het spui volume, als de infiltratietemperaturen zijn binnen de vergunde waarden gebleven. De kwaliteitsmeting heeft geen verandering in samenstelling van het grondwater laten zien. In 2013 heeft Provincie Noord-Brabant geen inspectie uitgevoerd. 4.3 ADR ADR staat voor Accord europeen relatif au transport international des marchendises Dangereuses par Route en is wetgeving die eisen stelt aan het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen de Nederlandse wetgeving is het Pagina 9 van 20

10 ADR verankerd in de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen. Voor deze wetgeving heeft het CZE geen vergunning nodig. De ADR stelt onder andere eisen aan de wijze waarop gevaarlijke stoffen die vervoerd (gaan) worden, verpakt zijn. Voor het CZE heeft dit betrekking op gevaarlijke stoffen die aangeleverd worden door toeleveranciers, gevaarlijke afvalstoffen en het versturen van diagnostische monsters. De Inspectie Leefomgeving en Milieu van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) is belast met de handhaving van de ADR. Hierbij controleert zij niet alleen vrachtwagens op de weg maar voert zij ook broncontroles uit binnen bedrijven en instelling waar de goederen verpakt worden. Naast de controles door de overheid laat het Catharina Ziekenhuis ieder jaar een ADR-audit uitvoeren door een externe ADR-veiligheidskundige. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in 2013 geen controle binnen het Catharina Ziekenhuis uitgevoerd. De Inspectie heeft wel aangekondigd in 2014 het Catharina ziekenhuis te zullen bezoeken. Op 29 oktober 2013 heeft een gecertificeerde ADR-veiligheidskundige een audit uitgevoerd. De verbetervoorstellen uit deze audit zijn door de afdelingen opgepakt. 5 Milieuklachten en incidenten 5.1 Milieuklachten Een milieuklacht is gedefinieerd als een klacht ten aan zien van hinder veroorzaakt door activiteiten door of namens het Catharina ziekenhuis die buiten het terrein ervaren wordt. Bijvoorbeeld op gebied van geur, geluid en licht. Ook klachten die intern zijn aangeven waarbij de oorzaak de potentie heeft om buiten het terrein hinder te veroorzaken valt binnen deze definitie. In 2013 zijn geen milieuklachten kenbaar gemaakt. 5.2 Milieu-incidenten Een milieu-incident is een gebeurtenis waarbij risico op ongecontroleerd vrijkomen van een gevaarlijke stof heeft bestaan. Alle milieu-incidenten die in 2013 zijn gesignaleerd, hadden betrekking op specifiek ziekenhuisafval. Het betrof hier vooral sza-containers die niet goed waren gesloten. De betreffende afdelingen hebben hier maatregelen op genomen. 6 Milieuresultaten 6.1 Veranderingen CZE Om de milieuresultaten te kunnen beoordelen is in tabel 5 een aantal parameters opgenomen die de veranderingen van het Catharina Ziekenhuis inzichtelijk maken. In de gegevens is te zien dat de dagbehandelingen en poliklinische behandelingen zijn afgenomen. Daarnaast laten de gegevens zien dat er in 2013 meer behoefte is geweest aan koeling en verwarming dan dat dit in 2012 het geval was. De uitbreiding van het gebouw zal hierbij een verhogend effect hebben gehad op de energie en water behoefte van het ziekenhuis Verschil % verschil Fte % 1ste Poliklinische behandelingen ,0% Dagbehandelingen (Licht + Zwaar) ,5% Opnames ,2% Gem. klinische ligduur 4,21 5,90 +1,69 +40,1% Vloeroppervlakte (BVO) (m 2 ) ,9% Graaddagen ,1% Koeldagen ,2% Tabel 5, overzicht van enkele algemene parameters 2012 en 2013 Pagina 10 van 20

11 6.2 Energie- en waterverbruik Het Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van diverse energiestromen en water om de zorgprocessen mogelijk te maken. In grafiek 1 staat het verbruik van deze energiestromen en water weergegeven. Grafiek 1, overzicht energie- en waterverbruik 2012 en 2013 In grafiek 1 is te zien dat het verbruik van alle energiestromen behalve koeling is toegenomen. De toename is gezien het weersverloop en de buitentemperatuur (aantal graad/ koeldagen) en de uitbreiding van het gebouw niet uitzonderlijk te noemen. Opmerkelijk is wel het gelijk gebleven verbruik van koude. Op basis van de koeldagen zou een toename in de lijn der verwachting liggen. Waarschijnlijk dat deze verwachte toename door het WKO-systeem is opgevangen. Energie- en waterbesparingsprojecten In 2013 en 2014 zijn de plannen opgezet voor de renovatie van de centrale energievoorziening. Eind 2014 zal met de werkzaamheden begonnen worden. 6.3 Afval en afvalwater Het afval dat binnen het CZE ontstaat, is zeer divers en wordt gescheiden in verschillende afvalstromen. Het afval verlaat het ziekenhuis via het externe afvalbedrijf of via het riool. Via het afvalbedrijf In tabel 6 is het totaal aan afval in kilogram dat is afgevoerd door het ziekenhuis per categorie opgenomen tot en met Afvalstroom Verschil 2012/2013 Bedrijfsafval % Papier en Karton % Glas x* x* x* % KCA ,8% Specifiek ziekenhuisafval ,8% (Ver) bouw gerelateerd afval ,9% Swill ,3% Totaal ,253,172-1,8% Tabel 6, vrijgekomen afvalstoffen per afvalstroom van 2008 tot en met 2013 * Tot 2011 werd glas in aantal ledigingen gemeten Het totaalvolume aan afval dat aan de inzamelaar is aangeboden, is de afgelopen twee jaar redelijk stabiel; zowel in volume als in aandeel per afvalstroom. Opvallend is de toename van de afvoer van specifiek Pagina 11 van 20

12 ziekenhuisafval. Mogelijk dat de gelijdelijke switch naar disposables binnen de medische disciplines hier aan ten grondslag ligt. Via het riool De belasting op het riool wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden (VE). De VE komen tot stand door een berekening op basis van het volume en de mate van organische en anorganische vervuiling van het afvalwater op basis van een steekproef. Het aantal VE voor 2013 is nog niet definitief bekend. De eerste inschatting laat een flinke daling zien ten opzichte van het voorgaande jaar Aantal VE * Tabel 7, aantal vervuilingseenheden (VE) van 2007 t/m 2013 *het aantal VE van 2013 is gebaseerd op de voorlopige aanslag verontreinigingsheffing Naast de bepaling van het aantal VE vindt jaarlijks een kwaliteitsanalyse plaats ten behoeve van de Waterwet. In tabel 8 is het resultaat van deze analyse opgenomen voor de jaren 2009 tot en met Meting eindafvoer Norm Som Cr Ni Cu Zn Pb ( g/l) 5000 < < 325 < 216 < 319 < 213 Benzeen ( g/l) 0.32 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 Tolueen ( g/l) < 0.20 < 0.20 Ethyl-benzeen ( g/l) < < 0.20 < 0.20 < 0.20 o-xyleen 0.34 < 0.20 < 0.20 < 0.20 m.p Xyleen 0.73 < 0.20 < 0.20 < 0.20 Som Xylenen ( g/l) < 0.4 < 0.40 < 0.40 Totaal BTEX ( g/l) < 1.0 < 0.1 E.O.X. ( g/l) 100 < Arseen ( g/l) < 10 < 2.0 < 1.5 < Cadmium ( g/l) 20 < 1 < 0.40 < 0.40 < 0.40 < 0.40 Chroom ( g/l) 2.6 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 Koper ( g/l) Kwik ( g/l) 10 < 0.1 < 0.10 < 1.10 < 0.10 < 0.10 Lood ( g/l) < 8 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 Nikkel ( g/l) 2.3 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 Zink ( g/l) Tabel 8, resultaten van de jaarlijkse periodieke metingen in kader van de wvo-vergunning (afvalwaterservices, 2013). De kwaliteit van het rioolwater voldoet aan de wettelijke normen. 6.4 Gevaarlijke stoffen Binnen het CZE worden stoffen gebruikt die als gevaarlijke stof zijn geclassificeerd. Deze stoffen kennen binnen dit ziekenhuis grofweg drie toepassingsgebieden, namelijk laboratoriumactiviteiten, schoonmaak/ desinfectie en gassen voor medicinale en technische toepassingen. De categorie technische vloeistoffen is komen te vervallen omdat de bulkhoeveelheden niet onder de vergunning van het CZE vallen en de overige vloeistoffen ruim onder de drempelwaarde van de PGS15 vallen Laboratoria Het CZE heeft de beschikking over drie laboratoria. Twee laboratoria maken gebruik van gevaarlijke stoffen, namelijk het Algemeen Klinisch Laboratorium en het Laboratorium van de Apotheek. Pagina 12 van 20

13 Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) Het AKL analyseert lichaamsvloeistoffen. Hiervoor zijn diverse chemicaliën nodig. Omdat het AKL gebruik maakt van een groot aantal verschillende stoffen in lage hoeveelheden is ervoor gekozen alle chemicaliën op te nemen, inclusief de niet gevaarlijke stoffen. In 2013 is ongeveer 190 liter en 17,5 kg aan chemicaliën besteld. Laboratorium Apotheek (LA) Binnen het LA worden binnengekomen medicijnen en grondstoffen getest. Hiervoor is een grote variëteit aan chemicaliën nodig die in lage hoeveelheden aanwezig zijn. Daarom is ook voor het LA de hoeveelheid aan vaste stoffen en vloeistoffen inclusief niet gevaarlijk stoffen over de jaren gesommeerd. In 2013 is totaal ongeveer 153 aan chemicaliën besteld tegenover 138 liter in Schoonmaakmiddelen De meeste schoonmaakmiddelen die binnen het CZE in gebruik zijn, vallen niet onder de noemer gevaarlijke stof. Er zijn activiteiten waarbij door hygiënische eisen zwaardere schoonmaakmiddelen nodig zijn. Het betreft hierbij schoonmaakmiddelen met de gevarenindicatie ontvlambaar, schadelijk voor de gezondheid en corrosief. Vaste stoffen zijn hierin niet meegenomen. In 2013 is ongeveer liter aan schoonmaakmiddel met gevaren indicatie besteld. Dit is ongeveer 5% meer dan in De intensivering van de schoonmaak in kader van de bestrijding van de ziekenhuisbacterie heeft hieraan naar verwachting een bijdrage geleverd Desinfectiemiddelen Binnen ziekenhuizen vormen micro-organismen een risico voor patiënten. Daarom zijn er diverse desinfectiemiddelen in gebruik. Veel van deze middelen zijn ontvlambaar (F), Corrosief (C) of Irriterend (Xi). Alleen de volumes van de desinfectiemiddelen bedoeld voor gebruik op een lichaam zijn in deze paragraaf opgenomen. De overige desinfectiemiddelen zijn ondergebracht onder schoonmaakmiddelen. In 2013 is totaal ongeveer liter aan desinfectiemiddelen besteld. Dit is 9.2 % meer dan in Voornamelijk door verscherpte eisen op hygiëne in verband met de bestrijding van de ziekenhuisbacterie is naar verwachting meer desinfectiemiddel gebruikt Gassen Het grootste deel van de gassen is in gebruik voor medische doeleinden. Naast deze medische gassen zijn er ook technische gassen, bijvoorbeeld voor lasactiviteiten in de werkplaats van de Dienst Onderhoud en Beheer, voor koeling en voor de (technische) werking van bepaalde (medische) apparaten. In tabel 9 zijn de bij de gasleverancier ingekochte gassen weergegeven van 2007 tot en met De gegevens van 2012 waren niet beschikbaar in verband met een wisseling van leverancier. De gegevens van 2013 waren beschikbaar vanaf mei. Pagina 13 van 20

14 Omdat de volumes zijn teruggerekend naar een jaar, kunnen waarden afwijken. Gas WMS Eenheid Argon geen ltr Acetyleen F ltr Helium geen ltr Waterstof F ltr Zwavelhexafluoride Geen ltr Koolzuur Geen ltr Lachgas O ltr Stikstof Geen ltr Zuurstof (los) O ltr Lucht Geen ltr Propaan F ltr Menggassen Geen ltr Totaal (ltr) ltr Zuurstof (bulk) O kg Droogijs Geen kg R22 Recycling Xn kg Totaal (kg) kg Tabel 9; overzicht van bestelde gassen 6.5 Lucht Op gebied van lucht zijn geen ontwikkelingen te melden. 6.6 Bodem De meeste activiteiten die door het CZE worden uitgevoerd spelen zich in het gebouw af en hebben weinig invloed op de bodem. Voor PGS-15 opslaglocaties die zich op het laagste niveau van de gebouwen bevinden is een incidenten management procedure ingevoerd om het risico voor het ontstaan van bodemverontreinigingen als gevolg van incidenten te minimaliseren. In 1998 is door een milieuadviesbureau een nulmeting gedaan. Daarnaast worden op het terrein nieuwbouwprojecten gerealiseerd waarbij in kader van de bouwvergunning bodemonderzoeken uitgevoerd zijn. In de volgende tabel zijn resultaten en de conclusies van deze onderzoeken weergegeven. Onderzoek in kader van Jaar Afwijkingen Conclusie adviesbureau Nulmeting 1998 Lichte verhogingen zink en cadmium in grondwater. Niet ongewoon voor regio. Geen reden voor nader onderzoek Uitbreiding D&F 2001 Zandige bovengrond is licht Geen reden voor nader onderzoek. verontreinigd met minerale olie. Het freatische grondwater is licht verontreinigd met aromaten. Bouw Parkeergarage 2005 Gegevens niet beschikbaar Gegevens niet beschikbaar Bouw Tijdelijke Polikliniek 2005 Grondwater is verontreinigd met lood. Geen aanwijsbare oorzaak. Geen reden voor nader onderzoek Nieuwbouw Gebouw M 2007 Lichte verhoging Nikkel grondwater. Waarschijnlijk diffuse verhoging achtergrondniveau. Geen reden voor verder onderzoek. Pagina 14 van 20

15 Politiebureau (extern) 2011 Licht verhoogde concentraties aangetroffen in grondslag en bodemwater. Gebouw V 2011 Alle onderzochte parameters minder dan achtergrondwaarde of detectiegrens Vanuit milieuhygiënisch oogpunt en op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek, zijn er geen bezwaren tegen de geplande werkzaamheden op de onderzoekslocatie. Het criterium voor nader onderzoek wordt voor de genoemde parameters niet overschreden, naderonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Gebouw Z (schoongrondverklaring) 2014 Geen afwijkingen geconstateerd. Geen van de onderzochte parameters heeft de gestelde achtergrondwaarden overschreden. De partij grond altijd toepasbaar op landbodems. Tabel 10; afwijkingen en conclusies uit bodemonderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. 6.7 Vervoer In 2012 zijn geen ontwikkelingen geweest ten aanzien van vervoer. 6.8 Keuringen en onderhoud Persluchtinstallatie Binnen het ziekenhuis is een installatie aanwezig waarmee perslucht wordt gemaakt. Perslucht wordt gezien als een medisch gas en wordt jaarlijks gecontroleerd op kwaliteit. Daarnaast vinden er regelmatig visuele inspecties plaats. Rapporten liggen ter inzage bij de technische dienst van het Catharina Ziekenhuis Brandblusmiddelen Binnen het Catharina Ziekenhuis zijn diverse brandblusmiddelen aanwezig die periodiek gekeurd worden. Rapportages omtrent deze keuringen liggen ter inzage bij beveiliging van het Catharina Ziekenhuis Gasdetectie In het ventilatiesysteem van het ketelhuis bevindt zich een detectiesysteem voor aardgas. Dit systeem wordt jaarlijks gecontroleerd. Informatie hierover kan opgevraagd worden bij de Technische Dienst van het Catharina Ziekenhuis Aardgasgestookte Toestellen Binnen het ziekenhuis zijn twee typen aardgasgestookte toestellen aanwezig, de toestellen in dienst van de energievoorziening en keukentoestellen. Alle aardgasgestookte toestellen worden periodiek gekeurd. De documentatie voor de energie gerelateerde toestellen kan opgevraagd worden bij de energieleverancier van het ziekenhuis, Nuon Business b.v.. Nuon is eigenaar van deze installaties. Voor de Keukenapparatuur kunnen rapportages ingezien worden bij het Facilitair bedrijf, afdeling Hotel en Patientenservices Controle rioolsysteem Het ziekenhuis heeft twee gescheiden rioolsystemen op haar terrein liggen, een schoon en een vuil water systeem. Via het schoonwatersysteem wordt regenwater afgevoerd. Het vuilwatersysteem voert het afvalwater van de gebouwen af. Het rioolsysteem wordt regelmatig gecontroleerd. Bij problemen wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Informatie hierover kan ingewonnen worden bij de Technische Dienst. Pagina 15 van 20

16 6.8.6 Gasflessen en zuurstofreservoir Het ziekenhuis is in het bezit van een registratiesysteem voor gasflessen. Van iedere gasfles is de keuringsdatum bekend. Flessen waarvan de keuringsdatum is verstreken of dreigt te verstrijken worden door het leveringsbedrijf, de Air Liquide b.v., ingenomen. Het zuurstofreservoir is in eigendom van het leveringsbedrijf en wordt iedere zes jaar gekeurd. De laatste keuring heeft in 2011 plaatsgevonden Koelmiddelen Binnen het ziekenhuis zijn diverse koelsystemen aanwezig. Deze systemen worden beheerd door een gespecialiseerde medewerker van de technische dienst van het ziekenhuis. Deze medewerker is STEK-erkend. 6.9 Duurzaamheid en Nieuwbouw & Renovatie Renovatie en nieuwbouwprojecten zijn geschikte momenten om de gebouwen van het Catharina ziekenhuis duurzamer en energiezuiniger te maken. Tot 2018 staan diverse renovaties gepland. In de voorbereiding hierop zijn op gebied van duurzaamheid o.a. de volgende zaken in de plannen opgenomen: Er is gekozen voor renovatie in plaats van nieuwbouw. Hierdoor zal ongeveer 60% van de bestaande materialen hergebruikt worden. De gerenoveerde afdelingen die dit nog niet zijn, worden aangesloten op het energieopslagsysteem in bodem, zodat een deel van de warmte en koude opwekking duurzaam wordt. In de gerenoveerde verpleegafdelingen staan klimaatplafonds gepland, waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van de WKO-installatie en minder extreme temperatuurinstellingen nodig zijn om de behaaglijkheid te waarborgen. Douches en toiletten zijn voorzien van waterbesparende onderdelen. Er is gekozen voor hoogrendement verlichting. Daar waar dit bedrijfseconomisch rendabel is toe te passen, wordt LED-verlichting geplaatst. Voor ruimten waar dit nuttig is, vindt daglichtregeling plaatst. Voor algemene ruimten zoals toiletten en garderobes zijn aanwezigheidsschakelingen gepland. Van de te renoveren afdelingen zullen de geveldelen beter geïsoleerd worden. (bron: Notitie Renovatie; Valstar Simonis, 2010) Pagina 16 van 20

17 Overzicht figuren, tabellen, grafieken en bijlagen. Figuren Figuur 1; Organogram CZE (versie december 2012) Tabellen Tabel 1, overzicht van afdelingen met bijzondere milieuaspecten Tabel 2, vergunningenoverzicht Kernenergiewet per Tabel 3, vergunningenhistorie Wet Milieubeheer Tabel 4, constateringen van de inspecteur van de Gemeente Eindhoven en de acties van het Catharina Ziekenhuis. Tabel 5, overzicht van enkele algemene parameters 2012 en 2013 Tabel 6, volume vrijgekomen afvalstoffen per afvalstroom van 2007 tot en met 2013 Tabel 7, aantal vervuilingseenheden (VE) van 2007 t/m 2013 Tabel 8, resultaten van de jaarlijkse metingen in kader van de Waterwet Tabel 9, inkoop van gassen 2007 t/m Tabel 10; afwijkingen en conclusies uit bodemonderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. Grafieken Grafiek 1, overzicht energie- en waterverbruik 2012 en 2013 Bijlagen Bijlage 1, Milieubeleidverklaring Bijlage 2, overzicht Klein Chemisch Afval (KCA) Bijlage 3, overzicht milieuplanning Pagina 17 van 20

18 Bijlage 1; Milieubeleidverklaring CZE Pagina 18 van 20

19 Bijlage 2; Overzicht KCA en specifiek ziekenhuisafval 2013 Afvalstroomnummer Omschrijving Gewicht (kg) 10CA Halogeenarme oplosmiddelen Midcal (20 MJ<x<30 MJ) 96 10CA Organische materialen 14 10CA Medicijnen en cosmetica (RO) CA Batterijen < 1kg/stuk CA Kwikhoudend afval 4 10CA Medicijnen en cosmetica (RO) CA Specifiek ziekenhuisafval CA Fotochemicalien gemengd (kv) CA fotografisch papier/-filmafval CA Vast organisch halogeen rijk afval CA Laboratorium chemicalien cat III 8 10CA Lijmen, harsen en kitten, halogeen rijk 88 10CA Halogeenarme oplosmiddelen (kv) CA Halogeenrijke organische vloeistof (chloor < 40%) 68 10CA Lijmen, harsen en kitten (in kleinverpakking) 42 10CA Loodplaatjes 10 10CA Laboratorium chemicalien cat V 6 10CA Laboratorium chemicalien cat II 6 10CA Laag calorische mengsels (kv) 26 10CA Laag calorische mengsels (DTO) 30 10CA Organische zuren 44 10CA Loodaccu's 98 10CA Spuitbussen 10 10CA Lege ongereinigde emballage 14 10CA Spaarlampen los 2 10CA Chemocar voor bedrijven pakket CA Laboratorium chemicalien cat I CA Halogeenarme oplosmiddelen (kv) 64 10CA Organische materialen CA Laboratorium chemicalien cat VI 55 10CA Laag calorische mengsels (kv) 232 Pagina 19 van 20

20 Bijlage 3; overzicht milieuplanning

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

Veilig werken op het laboratorium. Gevaarlijke stoffen, van bestelling tot afval

Veilig werken op het laboratorium. Gevaarlijke stoffen, van bestelling tot afval Veilig werken op het laboratorium Gevaarlijke stoffen, van bestelling tot afval Het Erasmus MC Cijfers grootste umc meeste disciplines 3 ziekenh/med. Faculteit 11.000 medewerkers 41.000 opnames 160.000

Nadere informatie

sectorplan 27 Industrieel afvalwater

sectorplan 27 Industrieel afvalwater sectorplan Industrieel afvalwater 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Industriële afvalwaterstromen (niet reinigbaar in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties) 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips MPZ 14 november 2006 Renate Hofmann Inhoud Melding of veranderings- / revisievergunning Coördinatie met WvO, bouwvergunning Vooroverleg Inventarisatie

Nadere informatie

Reinier de Graaf Gasthuis

Reinier de Graaf Gasthuis Reinier de Graaf Gasthuis Het meest duurzame ziekenhuis van Nederland Bron: Sterrengids voor Gastvrijheid 2012 Cradle2Cradle Café en de Zorg 26 maart 2013 Since 1252 1 Facts & Figures Reinier de Graaf

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Avebe u.a. te Gasselternijveen 2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Algemeen 3 2 AFVALSTOFFEN 3 3 BODEM

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/UJB/BES No. 2003/94538 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen

Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen Checklist VHLS - PREZPUNT - ZKN versie 19072015 Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen Voorbeelden van gebruikte etiketten en pictogrammen Transportetiketten Pictogrammen Pictogrammen GHS EU (oud) Totale

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor: Vergunning RWS-2015/279 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor: BP Europa SE BP Nederland, Hornweg 10, 1045 AR Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 967 [2003/200311] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de vervaardiging van kleurstoffen

Nadere informatie

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Versie WEB 5 In het calamiteitenplan zijn de procedures vastgelegd die binnen de Gorlaeus Laboratoria gevolgd worden in geval van een (milieu)calamiteit of brand.

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2011/1630-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 24 augustus 2011 en de aanvullende informatie d.d. 7 november 2011 van Eindhoven Airport N.V., gelegen

Nadere informatie

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 10 Colofon

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 20 mei 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN 1.Inleiding 14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN WATERVERONTREINIGING IN HET BRUSSELS GEWEST Het Brussels Gewest ligt voor het grootste deel in het subbekken van de Zenne. Deze waterloop en zijn

Nadere informatie

Medische gassen NVK-FAZ 24-05-2011. Joris van den Heuvel ZAPO Sint Lucas Andreas ziekenhuis

Medische gassen NVK-FAZ 24-05-2011. Joris van den Heuvel ZAPO Sint Lucas Andreas ziekenhuis Medische gassen NVK-FAZ 24-05-2011 Joris van den Heuvel ZAPO Sint Lucas Andreas ziekenhuis Medische gassen - Inleiding (aanleiding) - Medische gassen in ziekenhuizen - IGZ-rapport en wetgeving - Medische

Nadere informatie

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen Toepassingsgebied en definities Gevarenkaart nr. 1 NB. Achtergrondinformatie m.b.t. de motivatie en verantwoording van keuzes en uitgangspunten voor deze gevarenkaart is opgenomen in het Achtergronddocument,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV O M G E VI N G S D I E N S T FLEVOLAND & G007 EN VECHTSTREEg Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV Emmeloord Kenmerk aanvraag: OLO 187563, dd. 6 juli 2015 Aanvrager: Westermeerwind

Nadere informatie

Sectorplan 8 Afval van verlichting

Sectorplan 8 Afval van verlichting Sectorplan 8 Afval van verlichting 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Hoge- en lagedruk kwiklampen, hoge- en lagedruk natriumlampen en fluorescentiepoeder 2. Belangrijkste bronnen Dienstverlening,

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Opslag Gevaarlijke stoffen

Opslag Gevaarlijke stoffen Opslag Gevaarlijke stoffen CPR / PGS Wet of richtlijn? Inhoudsopgave Inleiding Wetgeving CPR naar PGS Wijzigingen Etikettering & verpakkingscategorieën Ondergrenzen Diverse bepalingen Stappenplan Tot Inleiding

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

In de volgende figuur is het aandeel in de stikstofdepositie van verkeer en industrie rood omcirkeld.

In de volgende figuur is het aandeel in de stikstofdepositie van verkeer en industrie rood omcirkeld. Achtergrondinformatie voor achterbanberaad milieubeleid regio Eemsdelta Het milieubeleid omvat veel onderwerpen. Teveel om in één keer allemaal te behandelen. Op basis van onze ervaringen in de regio en

Nadere informatie

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid Z o r g v o o r h et mili eu Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

: Gevaarlijke stoffen

: Gevaarlijke stoffen Versie : 1.4 Onderwerp : Preventie-informatie Deze preventie-informatie behandelt de risico s van het behandelen en/of de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Wat is een gevaarlijke stof? Een gevaarlijke

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Onderwerp Wij hebben op 2 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

provinci renthe 1.1. Onderwerp Wij hebben op 2 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Prooincieh uis \ü/este brink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl t (o592) 36 tt tt n (o592) 36 t7 77 provinci renthe VERZONDEN O2JIJLI ZO12 Assen, 29 juni2012 Ons kenmerk lf-h12012004593

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Afdeling Vergunningverlening

Afdeling Vergunningverlening Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 31 juli 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet belastingen op milieugrondslag Vastgestelde tekst per 1 april 2014 Wet belastingen op milieugrondslag HOOFDSTUK IV. AFVALSTOFFENBELASTING AFDELING 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 22 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING Gegevens aanvrager Naam aanvrager : De heer Van Manen namens Kloosterboer Elst Bv Adres : Handelsweg 5 Postcode en plaats : 6662 NH ELST Gegevens inrichting Naam inrichting

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Sunny-Egg-Systems BV te Rogat INHOUDSOPGAVE 1 AFVALSTOFFEN 3 1.1. Afvalscheiding 3 2 BODEM 3 2.1. Doelvoorschriften

Nadere informatie

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de afdeling nucleaire geneeskunde van het St. Lucas Ziekenhuis Winschoten op 5 december 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Bevindingen inspectiebezoek.

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2013 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht 2 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN BESLUIT BEHEER AUTOWRAKKEN 3

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

Pharmafilter. april 2012

Pharmafilter. april 2012 Pharmafilter Resultaten DEMONSTRATIEPROJECT IN HET Reinier de Graaf Gasthuis Delft april 2012 Pharmafilter een schoner ziekenhuis, een schoner milieu Afval door de riolering afvoeren, voor een schoner

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2010/1571-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 20 juli 2010 van Philips Stralingsbeschermingsdienst

Nadere informatie

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval Overzicht milieunormen en taakverdeling Belangrijke aspecten Normering Eigenaar pand Huurder / beheerder Gebruiker Milieuzorg algemeen Zorgplicht Nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen of beperken

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Module 4.1 Milieuzorg II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Module 4.1 Milieuzorg II UMC St Radboud Milieuzorg Module 4.1 Milieuzorg II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Milieuzorg vroeger 1 1.2 Een internationaal probleem 1 1.3 Milieubeleid in Nederland 1 1.4 Doelgroepenbeleid 2 2. Milieubelasting

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Milieujaarplan 2014. Ziekenhuis. Auteur: Ada Zon Functie: IVIilieucoördinator Datum: December 2013. milieu kernteam. 3^ beter { veiliger vriendelijker

Milieujaarplan 2014. Ziekenhuis. Auteur: Ada Zon Functie: IVIilieucoördinator Datum: December 2013. milieu kernteam. 3^ beter { veiliger vriendelijker milieu kernteam Milieujaarplan 2014 ^ Ziekenhuis Auteur: Ada Zon Functie: IVIilieucoördinator Datum: 2013 3^ beter { veiliger vriendelijker Sint Lucas Ziekenhuis Postbus 9243 1006 AE Amsterdam Bank 23

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V.

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. A D V I E S V E R S L A G 2013 Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen B.V. EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 Bedrijfsgegevens Naam:

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/4015 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Algemene wet bestuursrecht/wet milieubeheer INLEIDING Op 6 juni 2006 hebben wij het verzoek van De Jong Gameren B.V.

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1

WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1 WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1 Naam inrichting : RC Horse Trucks Locatie : Burgemeester Moslaan 20, te Hattem Activiteit : Carroseriebouw t.b.v. vervaardigen van paardenwagens Aanvrager : J. Hamming

Nadere informatie

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen PROCEDURE AUDITS Inleiding Overeenkomstig de complexvergunning Randwijck 2009/0677-06 en de Regeling Stralingshygiëne Randwijck, worden per toepassing of afdeling schriftelijk interne toestemmingen (SIT)

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL

REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL Ingang: juni 2003 revisiedatum: mei 2010 Looptijd: tot 2015 Afdeling Veiligheid Gezondheid en Milieu 2010 Vastgesteld door het College van Bestuur 21

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Buro Ruimte en Groen, t.a.v. dhr. W. J. Joosse Plein 19 4454AS Borssele B-BSBE140034/00083264 Afdeling: Vergunningen Datum: 15 september 2014

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 3.1 3.1 Is de vloer vrij van oneffenheden, zodat transportmiddelen veilig kunnen rijden en geen ongemakken geeft? Verwijder drempels in de vloer. Egaliseer

Nadere informatie

Team Milieu. Afval scheiden: dat doen we samen! Arbo & Milieu. Met het oog op een gezond milieu!

Team Milieu. Afval scheiden: dat doen we samen! Arbo & Milieu. Met het oog op een gezond milieu! Team Milieu Afval scheiden: dat doen we samen! Arbo & Milieu Met het oog op een gezond milieu! De basis van de werkzaamheden van de sector Arbo & Milieu van de directie Personeel van Erasmus MC is neergelegd

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3. 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4

1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3. 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4 Inhoud 1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4 3 Installatie 2: Afvalwaterzuiveringinstallaties 6 3.1 Mogelijke LOC-scenario s bij afvalwaterzuiveringinstallaties

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN No. 2013/0255-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Gezien de aanvraag d.d. 8 maart 2013 en de aanvullende informatie d.d. 7 juni 2013 van Wintershall Noordzee B.V. te Rijswijk om een vergunning als bedoeld

Nadere informatie

BELEIDSKADER MILIEU, een zorg voor het UMC St Radboud

BELEIDSKADER MILIEU, een zorg voor het UMC St Radboud BELEIDSKADER MILIEU, een zorg voor het UMC St Radboud Oktober 2004 Hoofdlijnen van milieuzorg in het UMC St Radboud voor de periode 2005-2008 Inleiding In dit beleidskader wordt richting gegeven aan de

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECI..ASSIFICEERD beschikking 27 SEP. 2075 Nummer Onderwerp Maatwerkbesluit op grond van artikel 3.5, vijfde lid van het Activiteitenbesluit

Nadere informatie

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver Mobiele waterzuivering voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver ing Afvalwater zuiveren voor de deur Afvalwater zuiveren voor de deur? Niet

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

Aanpak hemelwater Chemie-Pack

Aanpak hemelwater Chemie-Pack Aanpak hemelwater Chemie-Pack Commissie Bestuur en Middelen, 7 juni 2012 Jeroen de Vugt Projectleider Uitvoering Chemie-Pack Onderwerpen Situatie en omstandigheden Algemene aanpak Aanpak (hemel)water Zuiveringsstudie

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater april 2005 One Cue Systems Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

sectorplan 10 Specifiek ziekenhuisafval

sectorplan 10 Specifiek ziekenhuisafval sectorplan Specifiek ziekenhuisafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Afval afkomstig van de gezondheidszorg van mens en dier 2. Belangrijkste bronnen Intramurale instellingen, extramurale

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen)

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Blauwzaam EC 1 Milieubarometer - 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest O M G EVI N G S D I E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Beschikking Milieuneutraal veranderen Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest OMBEVINGSDIENST FLEVOLAND & B000 EN VEcHTsTREEK Aanvraagnummer:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/3675 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen sectorplan Metaalafvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Ferro en non-ferro metaalafvalstoffen 2. Belangrijkste bronnen Metaalindustrie, huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN Volwaardige implementatie heeft nog lange weg te gaan Voor bedrijven die, al dan niet tijdelijk,

Nadere informatie