Wijzigingen in de voorkoming van dubbele successiebelastingheffing Mr. Maria de L. Monteiro 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen in de voorkoming van dubbele successiebelastingheffing Mr. Maria de L. Monteiro 1"

Transcriptie

1 Wijzigingen in de voorkoming van dubbele successiebelastingheffing Mr. Maria de L. Monteiro 1 1 Mazars Belastingadviseurs te Rotterdam, Universiteit Utrecht en Notariskantoor Rompes te Nieuwerkerk aan den IJssel. 2 In geval van dubbele successiebelastingheffing heeft Nederland slechts met zeven landen verdragen gesloten, waarvan alleen twee verdragen ook betrekking hebben op dubbele heffing van schenkingsrechten. Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze materie, Sonneveldt en Zuiderwijk, Internationale aspecten van schenkings- en successierecht, Fed Fiscale Brochures, Kluwer, 2e druk. 3 Zulks naar aanleiding van het arrest De Groot, HvJ EG, 12 december 2002 (C-385/00), BNB 2003/182, NTFR 2003/93. Zie voor een beschrijving van dit arrest en het belang daarvan voor onderhavige materie onder meer Van Beelen, De Groot en de gevolgen voor het successie- en schenkingsrecht, Belastingbrief 2005/6. 4 In het besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/1649M, is aangegeven dat een aantal regelingen nog verder terugwerkt dan 1 nuari Zowel in de oude als in de nieuwe tekst van het BvdB 2001 gaan de tot en met 50 in beginsel uit van overlijdenssituaties. In art. 51 BvdB 2001 worden deze artikelen van overeenkomstige toepassing op schenkingen verklaard. 6 Indien een verkrijger in een land woont dat voor de heffing van successierecht aanknoopt bij de woonplaats van de verkrijger, kan ook bij Nederlandse woonachtigheid van de overledene met slechts Nederlands vermogen, toch sprake zijn van dubbele heffing. 7 De vraag kan overigens worden gesteld of de nieuwe regeling niet reeds werking zou kunnen hebben op overlijdenssituaties en schenkingen die hebben plaatsgevonden vanaf 12 december 2002, zijnde na het arrest De Groot. Indien sprake is van dubbele of meervoudige belastingheffing doordat meerdere landen over de vererving of schenking van dezelfde goederen heffen, bestaan er enkele regelingen ter vermindering van deze dubbele heffing. Allereerst is het van belang of er een verdrag met het desbetreffende land is gesloten. 2 In geval van dubbele heffing in de relatie Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba, kan voor een regeling ter vermindering van dubbele belasting worden aangeknoopt bij de Belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna: BRK). Als geen verdrag is gesloten en de BRK niet van toepassing is, kent Nederland nog een eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belastingheffing, het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting 2001 (hierna: BvdB 2001). Vorig ar zijn wijzigingen aangebracht in het BvdB De regeling werkt in beginsel terug tot 1 nuari In dit artikel bespreek ik de regelingen en de wijzigingen in het BvdB 2001 met betrekking tot dubbele heffing van schenkings- en successierecht. Voor de duidelijkheid zal hierna steeds over overlijdenssituaties worden gesproken Domicilie in Nederland, situsvermogen in het buitenland 1.1. Regeling van 1 nuari 2001 tot en met 31 december 2004 Dubbele heffing van succesierecht komt steeds vaker voor in situaties waarbij zowel de overledene als de verkrijgers 6 in Nederland wonen en er sprake is van vermogen in de vorm van een tweede woning in het buitenland. Indien sprake is van een overlijden vóór 1 nuari 2005, 7 biedt voor de vermindering in geval van een dubbele heffing, de toenmalige tekst van BvdB 2001 uitkomst. Deze tekst luidde als volgt: Art. 47 BvdB 2001 (tekst van 1 nuari 2001 tot en met 31 december 2004) overlijden van iemand die ten tijde van dat overlijden in Nederland woonde, wordt ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting een vermindering verleend van het recht van successie voor de in de verkrijging begrepen bezittingen behorende tot een door hem gedreven buitenlandse onderneming als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, en voor de in de verkrijging begrepen onroerende zaken die binnen het gebied van een andere Mogendheid zijn gelegen en rechten waaraan deze zijn onderworpen, voorzover de verkrijging van vorenbedoelde bezittingen aan een gelijksoortige belasting is onderworpen die vanwege een andere Mogendheid als daar bedoeld wordt geheven. a. het bedrag van de vanwege de andere Mogendheid geheven belasting; volgens de Successiewet 1956 verschuldigd zou zijn zonder toepassing van dit besluit, in dezelfde verhouding staat als de gezamenlijke waarde van de in de verkrijging begrepen, in het eerste lid bedoelde, bezittingen in de andere Mogendheid staat tot de waarde van alle verkregen bezittingen. 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt: a. de waarde van de in het eerste lid bedoelde bezittingen verminderd met de waarde van de tot een buitenlandse onderneming als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, behorende schulden, daaronder begrepen schulden voortspruitende uit een medegerechtigdheid anders dan als aandeelhouder tot een zodanige onderneming, en met de waarde van de niet tot een zodanige onderneming behorende schulden verzekerd door hypotheek op een binnen het gebied van een andere Mogendheid gelegen onroerende zaak of een recht waaraan deze is onderworpen; nuari/februari ESTATE PLANNER 3

2 Alleen ten aanzien van situsgoederen in de zin van het BvdB 2001 wordt een vermindering verleend 8 Spanje knoopt voor de heffing van successierecht in beginsel aan bij de verkrijger en kent daarnaast een, vergelijkbaar met het Nederlandse recht van overgang, heffing ten aanzien van de vererving van situsvermogen. Hierbij is de woonplaats van de erflater of de verkrijger niet van belang. 9 Wel kan eventueel een beroep worden gedaan op BvdB De Spaanse belasting over de levensverzekeringsuitkering kan dan als boedelschuld in mindering worden gebracht. Zie voor een uitgebreidere beschrijving van het Spaanse recht, Sonneveldt en Zuiderwijk, t.a.p. 10 Dit is de kwestie die speelde in de De Groot -problematiek. Zie voor een uitgebreide uitleg, D. van Beelen, t.a.p., Sonneveldt, Een nieuwe lente een vernieuwd besluit, WPNR 2005/6625, Sonneveldt, FBN 2005/6 en Sonneveldt en Zuiderwijk, t.a.p. 11 Op de dubbele heffing in geval van heffing op grond van de tienarsfictie zal hieronder nader worden ingegaan. 12 Vaak is dit een vaststaand bedrag. In geval van uitsluitend tweede woningen in het buitenland zal de gehele buitenlandse belasting zien op situsvermogen. 13 Formule ontleend aan Sonneveldt, Een nieuwe lente een vernieuwd besluit, WPNR 2005/6625. Zie dit artikel ook voor de getalsmatige voorbeelden. b. de waarde van alle verkregen bezittingen verminderd met de waarde van de tot een onderneming behorende schulden, daaronder begrepen schulden voortspruitende uit een medegerechtigdheid anders dan als aandeelhouder, en met de waarde van de niet tot een onderneming behorende schulden verzekerd door hypotheek op een onroerende zaak of een recht waaraan deze is onderworpen. We zien dat op grond van deze tekst Nederland een vermindering verleent voor wat betreft successieheffing door een buitenland over aldaar gelegen situsgoederen. Alleen ten aanzien van situsgoederen in de zin van het BvdB 2001 wordt een vermindering verleend. Indien het betreffende buitenland een ruimer situsbegrip kent, geldt de regeling niet, met als gevolg dat in beginsel geen vermindering wordt verleend over goederen die niet vallen onder het Nederlandse situsbegrip. Voorbeeld 1 De heer Jansen woont in Nederland. Naast zijn Nederlandse bezittingen en schulden behoort ook een vakantiewoning in Spanje en een daarop rustende hypotheekschuld tot zijn vermogen. Daarnaast heeft de heer Jansen een levensverzekering bij een Spaanse maatschappij afgesloten. Bij overlijden van de heer Jansen heft Spanje niet alleen successierecht 8 over de vererving van de vakantiewoning (verminderd met de daarop rustende hypotheekschuld), maar ook over de uitkering van de levensverzekering. Nederland verleent op grond van BvdB 2001 alleen een vermindering ten aanzien van de heffing over de vakantiewoning verminderd met de hypotheekschuld. De Spaanse heffing over de levensverzekeringsuitkering komt niet voor vermindering ex BvdB 2001 in aanmerking. 9 We zien in de tekst die vóór 1 nuari 2005 geldig was, dat niet alleen het buitenlandse situsbegrip afwijkt van het Nederlandse situsbegrip, maar dat ook de Nederlandse regelingen onderling terzake afwijken. Art. 5 lid 2 Succ.w. was immers op meer vermogensrechten van toepassing en kende een ander schuldenbegrip dan het toenmalige BvdB In het BvdB 2001 van vóór 1 nuari 2005 werd evenmin rekening gehouden met de 90%-regeling ex art. 1 lid 4 Succ.w. Op grond van deze regeling hebben de verkrijgers indien 90% of meer van de gehele nalatenschap bestaat uit Nederlandse situsgoederen de keuze om in plaats van recht van overgang, successierecht op hun verkrijging van toepassing te laten zijn. Verder zien we in de tekst van het oude lid 3 onder b BvdB 2001 dat voor de berekening van de vermindering alleen bepaalde situsschulden in mindering kunnen worden gebracht, terwijl alle bezittingen in aanmerking kunnen worden genomen. 10 Opvallend is overigens ook dat BvdB 2001, zoals dat gold vóór 1 nuari 2005, zowel van toepassing was als de erflater daadwerkelijk als fictief in Nederland woonde. 11 Om de vermindering vast te stellen moeten twee berekeningen worden gemaakt. Allereerst een berekening 12 van de buitenlandse belasting over de situsgoederen. Vervolgens berekent men de Nederlandse belasting die gerelateerd is aan de betreffende situsgoederen. Deze laatste berekening kan worden samengevat in de volgende formule. SB47 -/- SS47 x S 13 TB -/- TSS De afkortingen hebben hierbij de volgende betekenis: SB47 = De waarde van de buitenlandse situsbezittingen in de zin van BvdB 2001 SS47 = De waarde van de buitenlandse situsschulden in de zin van BvdB 2001 TB = De waarde van de totale bezittingen TSS = De waarde van de totale situsschulden betrekking hebbend op zowel de in Nederland als de in het buitenland gelegen situsbezittingen S = Nederlands successierecht dat volgens de Successiewet verschuldigd zou zijn zonder toepassing van het BvdB ESTATE PLANNER - nuari/februari 2006

3 Het nieuwe BvdB 2001 heeft betrekking op de daadwerkelijk in Nederland woonachtige erflater met buitenlands situsvermogen 14 En dus niet fictief Regeling na 1 nuari 2005 Indien de daadwerkelijk in Nederland wonende erflater met buitenlands situsvermogen na 1 nuari 2005 overlijdt, is terzake van vermindering van dubbele heffing van successierecht, BvdB 2001 van toepassing. Het nieuwe heeft betrekking op de daadwerkelijk 14 in Nederland woonachtige erflater met buitenlands situsvermogen. Tevens is voor wat betreft het situsbegrip meer aansluiting gezocht bij de Successiewet. Zo worden in lid 5 ook de economische eigendom en de fictieve onroerende zaken als situsvermogen aangemerkt. De nieuwe tekst luidt als volgt: Artikel 47 BvdB 2001 (tekst vanaf 1 nuari 2005) Vermindering recht van successie bij in Nederland wonende erflater overlijden van iemand die ten tijde van dat overlijden in Nederland woonde, wordt ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting een vermindering verleend van het recht van successie voor de in de verkrijging begrepen bezittingen behorende tot een door hem gedreven buitenlandse onderneming als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, en voor de in de verkrijging begrepen onroerende zaken die binnen het gebied van een andere Mogendheid zijn gelegen en rechten waaraan deze zijn onderworpen, voorzover de verkrijging van vorenbedoelde bezittingen aan een gelijksoortige belasting is onderworpen die vanwege een andere Mogendheid als daar bedoeld wordt geheven. Deze bepaling geldt niet bij een verkrijging krachtens erfrecht door het overlijden van iemand die op grond van artikel 1, vierde lid, eerste volzin, of artikel 3, eerste lid, van de Successiewet 1956 geacht wordt ten tijde van het overlijden in Nederland te hebben gewoond. nuari/februari ESTATE PLANNER 5

4 Van dubbele heffing is in de regel ook sprake indien de erflater binnen de tienarstermijn ex art. 3 lid 1 Succ.w. komt te overlijden 15 Met betrekking tot de geldigheid van de tienarstermijn in samenhang met het Europese verwijs ik onder meer naar Van Beelen, De Nederlandse tienarstermijn, hoe lang nog?, VP Bulletin 2005/11, Nijs en Verhagen, Tienarstermijn: een conclusie à la légère?, WPNR 2005/6640, Smit, De woonplaatsfictie in de Successiewet: een overzicht en de stand van zaken, Estate Planner 2005/8. 16 De vermindering wordt per verkrijger berekend, art. 50 BvdB Dit artikel is niet gewijzigd. a. het bedrag van de vanwege de andere Mogendheid geheven belasting; volgens de Successiewet 1956 verschuldigd zou zijn zonder toepassing van dit besluit, in dezelfde verhouding staat als de gezamenlijke waarde van de in de verkrijging begrepen, in het eerste lid bedoelde, bezittingen in de andere Mogendheid staat tot de waarde van alle verkregen bezittingen. 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt: a. de waarde van de in het eerste lid bedoelde bezittingen verminderd met de waarde van de schulden in verband met die bezittingen; b. de waarde van alle verkregen bezittingen verminderd met de waarde van alle schulden die op grond van de Successiewet 1956 in aftrek komen en verminderd met de vrijstellingen, bedoeld in artikel 32 van de Successiewet 1956, voorzover belastingplichtige daarvoor in aanmerking komt. 4. De vermindering volgens dit artikel bedraagt ten hoogste het bedrag aan recht van successie dat volgens de Successiewet 1956 verschuldigd zou zijn zonder de toepassing van dit besluit. 5. Met onroerende zaken als bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld: a. de niet tot een buitenlandse onderneming, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, behorende economische eigendom, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, van de binnen het gebied van een andere Mogendheid gelegen onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen; b. aandelen in lichamen en lidmaatschapsrechten als bedoeld in artikel 4 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, welke onroerende zaken en in dit artikel daarmee gelijkgestelde goederen binnen het gebied van een andere Mogendheid vertegenwoordigen. De waarde van de aandelen en lidmaatschapsrechten is gelijk aan de waarde van de onroerende zaken en daarmee gelijkgestelde goederen die door de aandelen en lidmaatschapsrechten middellijk of onmiddellijk worden vertegenwoordigd, verminderd met de waarde van de schulden in verband met die zaken en goederen. 2. Fictieve domicilie in Nederland 2.1. Regeling van 1 nuari 2001 tot en met 31 december 2004 Van dubbele heffing is in de regel ook sprake indien de erflater binnen de tienarstermijn ex art. 3 lid 1 Succ.w. komt te overlijden. 15 Vaak zal namelijk ook het land waar de erflater woonde heffen ten aanzien van de vererving van de nalatenschap. Woonde de overledene in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten en is het BRK niet van toepassing, dan zal voor de vermindering van dubbele heffing betreffende deze verkrijging, 16 het BvdB 2001 uitkomst kunnen bieden. Wij zagen in het voorgaande al dat ten aanzien van de dubbele heffing over situsgoederen in situaties van vóór 1 nuari 2005, het toenmalige BvdB 2001 regels gaf ter berekening van de vermindering. Voor de vermindering van het dubbele successierecht dat zag op niet-situsgoederen verminderd met de daaraan gerelateerde schulden, diende te worden aangeknoopt bij art. 48 BvdB 2001: Artikel 48 BvdB 2001 (tekst van 1 nuari 2002 tot en met 31 december 2004) overlijden van iemand die op grond van artikel 3, eerste lid, van de Successiewet 1956 geacht wordt ten tijde van het overlijden in Nederland te hebben gewoond, wordt voorts, ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting, een vermindering van het recht van successie verleend voor in die verkrijging begrepen bezittingen andere dan die bedoeld in artikel 47, voorzover ter zake van de verkrijging van die bezittingen vanwege een andere Mogendheid een gelijksoortige belasting is geheven omdat de erflater aldaar ten tijde van het overlijden zijn daadwerkelijke woonplaats had. Deze vermindering is niet van toepassing ten aanzien van die bezittingen over de verkrijging waarvan op de voet van artikel 5 van de Successiewet 1956 recht van overgang zou zijn verschuldigd, indien artikel 3, eerste lid, van die wet niet van toepassing zou zijn. 6 ESTATE PLANNER - nuari/februari 2006

5 Het nieuwe art. 48 BvdB 2001 ziet exclusief op de situatie van de fictief in Nederland wonende erflater a. het bedrag van de vanwege de andere Mogendheid geheven belasting; volgens de Successiewet 1956 verschuldigd zou zijn zonder toepassing van dit besluit, in dezelfde verhouding staat als de gezamenlijke waarde van de in de verkrijging begrepen, in het eerste lid van dit artikel bedoelde, bezittingen staat tot de waarde van alle verkregen bezittingen verminderd met de waarde van de tot een onderneming behorende schulden, daaronder begrepen schulden voortspruitende uit een medegerechtigdheid anders dan als aandeelhouder, en met de waarde van de niet tot een onderneming behorende schulden verzekerd door hypotheek op een onroerende zaak of een recht waaraan deze is onderworpen. De formule 17 voor de berekening van de vermindering op grond van het oude art. 48 BvdB 2001, luidt dan als volgt: B48 x S TB -/- TSS tefeuille aangehouden bij een Nederlandse bank, tegoeden op bankrekeningen in Nederland en België en een appartement in Frankrijk. Art. 47 BvdB 2001 (tekst vóór 1 nuari 2005) verleent een vermindering terzake van het Belgische en Franse (successie)recht dat ziet op de vererving van de woning in België en het appartement in Frankrijk. Art. 48 BvdB 2001 (tekst vóór 1 nuari 2005) verleent een vermindering terzake van het Belgische successierecht dat ziet op de bankrekeningen en de effectenportefeuille. Nederland geeft geen vermindering in verband met de successierechten die zien op het in Nederland gelegen appartement Regeling vanaf 1 nuari 2005 Het per 1 nuari 2005 geldende art. 48 BvdB 2001 ziet exclusief op de situatie van de fictief 20 in Nederland wonende erflater. Op grond van dit artikel wordt een vermindering verleend van het door het (daadwerkelijke) woonland van de erflater geheven successierecht dat ziet op alle goederen, met uitzondering van in Nederland gelegen situsgoederen. 17 Ook deze formule is ontleend aan Sonneveldt, Een nieuwe lente een vernieuwd besluit, WPNR 2005/ Dit zijn dus niet-situsgoederen; alle goederen met uitzondering van situsgoederen in welk land dan ook gelegen. 19 Zie hieronder. Na 1 nuari 2006 dient overigens bedacht te worden dat de introductie van de algehele vrijstelling voor goede doelen alleen het successieen schenkingsrecht betreft. Aangezien art. 24 lid 4 Succ.w. is geschrapt, zullen de verkrijgingen ingevolge het recht van overgang door goeddoelinstellingen onderworpen zijn aan het hoge derdentarief. Hiervoor wordt dus geen vermindering verleend. 20 Op grond van art. 1 lid 4, eerste volzin, of art. 3 lid 1 Succ.w. De afkortingen hebben hierbij de volgende betekenis: B48 = De waarde van de goederen waarop art. 48 BvdB 2001 ziet 18 TB = De waarde van alle goederen TSS = De waarde van alle situsschulden S = Nederlands successierecht dat volgens de Successiewet verschuldigd zou zijn zonder toepassing van het BvdB 2001 Nederland zal geen vermindering verlenen voor het successierecht dat ziet op in Nederland gelegen situsgoederen. Dit element is niet gewijzigd. De vóór 1 nuari 2005 geldende regeling verwijst naar de situsgoederen in BvdB Na 1 nuari 2005 wordt verwezen naar goederen die anders aan het recht van overgang zouden zijn onderworpen. 19 Voorbeeld 2 Acht ar na emigratie overlijdt de heer Willemsen in 2004 in België. Hij laat na een woning in België, een appartement in Nederland, een effectenpor- Artikel 48 BvdB 2001 (tekst vanaf 1 nuari 2005) Vermindering van het recht van successie bij fictief in Nederland woonachtige erflater overlijden van iemand die op grond van artikel 1, vierde lid, eerste volzin, of artikel 3, eerste lid, van de Successiewet 1956 geacht wordt ten tijde van het overlijden in Nederland te hebben gewoond, wordt ter verrekening van vanwege een andere Mogendheid geheven belasting, een vermindering van het recht van successie verleend voor in die verkrijging begrepen bezittingen, voorzover ter zake van de verkrijging van die bezittingen vanwege een andere Mogendheid, waarin de erflater ten tijde van het overlijden zijn daadwerkelijke woonplaats had, een gelijksoortige belasting is geheven. Deze vermindering is niet van toepassing ten aanzien van die bezittingen over de verkrijging waarvan op de voet van artikel 5 van de Successiewet 1956 recht van overgang zou zijn verschuldigd, indien artikel 1, vierde lid, eerste volzin, of artikel 3, eerste lid, van die wet niet van toepassing zou zijn. nuari/februari ESTATE PLANNER 7

6 Bij besluit van 15 december 2005, Stb 2005, 686 is de omissie in art. 48 BvdB 2001 gerepareerd 21 Sonneveldt geeft in Het vernieuwde besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en de internationale estate planningspraktijk, FBN 2005/34 en in Een nieuwe lente en een vernieuwd besluit, WPNR 2005/6625 aan dat dit niet de bedoeling kan zijn geweest. Na overleg zijnerzijds met het Ministerie is dit bevestigd en gerepareerd. a. het bedrag van de vanwege de andere Mogendheid geheven belasting; volgens de Successiewet 1956 verschuldigd zou zijn zonder toepassing van dit besluit, in dezelfde verhouding staat als de gezamenlijke waarde van de in de verkrijging begrepen, in het eerste lid van dit artikel bedoelde, bezittingen staat tot de waarde van alle verkregen bezittingen. 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt: a. de waarde van de in het eerste lid bedoelde bezittingen verminderd met de waarde van alle schulden, behoudens de waarde van de schulden in verband met de bezittingen, bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Successiewet b. de waarde van alle verkregen bezittingen verminderd met de waarde van alle verkregen schulden en verminderd met de vrijstellingen bedoeld in artikel 32 van de Successiewet 1956, voorzover belastingplichtige daarvoor in aanmerking komt. 4. De vermindering volgens dit artikel bedraagt ten hoogste het bedrag aan recht van successie dat volgens de Successiewet 1956 verschuldigd zou zijn zonder de toepassing van dit besluit. De oplettende lezer zal zien dat art. 48 BvdB 2001 vanaf 1 nuari 2005 geen vermindering meer verleent in verband met het successierecht dat geheven is door een land waar de erflater daadwerkelijk noch fictief zijn woonplaats had. 21 Op grond van de oorspronkelijke letterlijke wettekst, kon het successierecht dat door dit land is geheven, slechts als een passiefpost van de boedel op grond van BvdB 2001 in aanmerking worden genomen. Bij besluit van 15 december 2005, Stb 2005, 686 is deze omissie gerepareerd. In art. 48 lid 1 wordt na de eerste volzin ingevoegd: Voorts wordt een vermindering van het recht van successie verleend voor in die verkrijging begrepen bezittingen, behorende tot een door hem gedreven buitenlandse onderneming als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, en op in de verkrijging begrepen onroerende zaken als bedoeld in artikel 47 die binnen het gebied van een andere Mogendheid zijn gelegen en rechten waaraan deze zijn onderworpen, voorzover de verkrijging van vorenbedoelde bezittingen aan een gelijksoortige belasting is onderworpen die vanwege een andere Mogendheid als daar bedoeld wordt geheven. Tekst artikel 49 BvdB 2001 (ongewijzigd) Indien een verkrijging van een erflater die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde, bezittingen omvat welke zich binnen het gebied van een andere Mogendheid bevinden en niet op grond van de artikelen 47 en 48 aanspraak bestaat op een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting, wordt bij het bepalen van de waarde van die verkrijging een vanwege die andere Mogendheid over deze bezittingen geheven gelijksoortige belasting in mindering gebracht op die verkrijging. Voorbeeld 3 Acht ar na emigratie overlijdt de heer Willemsen in 2004 in België. Hij laat na een woning in België, een appartement in Nederland, een effectenportefeuille aangehouden bij een Nederlandse bank, tegoeden op bankrekeningen in Nederland en België en een appartement in Frankrijk. Art. 48 BvdB 2001 (tekst na 1 nuari 2005) verleent een vermindering terzake van het successierecht dat ziet op het door België geheven successierecht over de vererving van alle goederen met uitzondering van het in Nederland gelegen appartement. Nederland geeft naar aanleiding van de reparatiewetgeving ook een vermindering in verband met de buitenlandse successierechten die zien op het in Nederland gelegen appartement en het door Frankrijk geheven recht in verband met de vererving van het aldaar gelegen appartement. 3. Stroomschema vermindering successierecht ex BvdB 2001 Hoe nu te handelen indien een nalatenschap openvalt met buitenlandse elementen? In dit artikel kunnen uiteraard niet alle varianten worden behandeld, casu quo de oplossingen worden aangedragen. Voor de wat eenvoudigere internationale nalatenschappen, heb ik het navolgende stroomschema in verband met de voorkoming van dubbele heffing 8 ESTATE PLANNER - nuari/februari 2006

7 22 Indien bijvoorbeeld de verkrijging van de langstlevende echtgenoot onder de Nederlandse vrijstelling is gebleven, zal de vermindering ten aanzien van diens verkrijging per definitie nihil zijn. van successierecht ex het BvdB 2001 opgesteld. Dit stroomschema is alleen van toepassing indien vooraf is geconstateerd dat: a. Nederland geen verdrag op het gebied van successierecht met het betreffende andere land heeft gesloten; b. aan de desbetreffende verkrijger zowel een Nederlandse als een buitenlandse aanslag is opgelegd. 22 Volledigheidshalve merk ik op dat dit stroomschema alleen de hoofdlijnen weergeeft. En betrekking heeft op het successierecht en de vermindering van de Nederlandse heffing die ziet op de desbetreffende vermogensbestanddelen. Voor een uitgebreidere uitwerking verwijs ik naar de in de voetnoten gemelde publicaties Overlijden vóór 1 nuari 2005 Vermogen in het buitenland? daadwerkelijk in NL? art. 48 Heffing door woonland? o.g.v. art. 3 lid 1 Succ.w. fictief in NL? Heffing door een derde land? 3.2. Overlijden na 1 nuari 2005 Vermogen in het buitenland? daadwerkelijk in NL? Heffing door woonland? art. 48 o.g.v. art. 1 lid 4 of 3 lid 1 Succ.w. fictief in NL? art. 48 Heffing door een derde land? art. 48 tweede zin? nuari/februari ESTATE PLANNER 9

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M, Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 789 Modernisering Successiewetgeving Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting.

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting. Henriette van Zelm van Eldik Office de Maître Paul-Etienne DUPONT, Notaire 81-83 Avenue Ledru Rollin 75012 PARIS Tel : + 33(0)1.71.19.45.28 Fax: + 33(0)1.43.43.17.56 henriette.vanzelm.75243@paris.notaires.fr

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken)

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) Mr. Caroline J.M. Martens 1 Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) De verkrijging krachtens de renteafspraak is een verkrijging op grond van een fictiebepaling In deze bijdrage

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken. I f^l öobuicq3~o\ Den Haag, 2 O MRT 2012 Kenmerk: DGB 2012-753 TL Motivering van liet beroepsciirir: in cassatie (rolnummer 12/00641) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 21 december

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Den Haag, J A N 2014 Kenmerk: DGB 2014-20 X Beroepschrift in cassatie tegen de uitspraak van de Rechtbank te Breda van 4 december 2013, nr. 12/04836, op een beroepschrift van H i H n N M te «(Duitsland)

Nadere informatie

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956

Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 Besluit van 20 juli 1956, ter uitvoering van de Successiewet 1956 Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz.,

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 C-181/12-1 Zaak C-181/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 april 2012 Verwijzende rechter: Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Uw tweede woning: vererving & belasting

Uw tweede woning: vererving & belasting Uw tweede woning: vererving & belasting Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Erfbelasting Nederland 2. Nederlandse erfbelasting

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s GRAVENHAGE Directie Internationale Fiscale Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING. Inkomstenbelasting Art. 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen.

INKOMSTENBELASTING. Inkomstenbelasting Art. 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen. I INKOMSTENBELASTING Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001), Stb. 2000, 215, zoals laatstelijk gewijzigd op 30 december 2014, Stb. 2014, 196

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:9396

ECLI:NL:RBDHA:2015:9396 ECLI:NL:RBDHA:2015:9396 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 31-07-2015 Datum publicatie 20-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_2521 ERF Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37880

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 153 25 688 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale structuurversterking) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 27 november 1997 Wij Beatrix,

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil

Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Vergeten testament. Informele wil 1 Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37792

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

DE AFWIKKELING VAN EEN NALATENSCHAP IN FRANKRIJK

DE AFWIKKELING VAN EEN NALATENSCHAP IN FRANKRIJK Paul-Etienne DUPONT Notaire 81-83 Avenue Ledru Rollin 75012 PARIS etude.paul-etienne.dupont@paris.notaires.fr Téléphone : 01.43.43.17.06 Télécopie : 01.43.43.17.56 Parking : Fb Saint Antoine Metro Ledru

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, Stcrt. 2009, 20619 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Reikwijdte Artikel 1. Reikwijdte en definitie 1. Deze regeling

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/04/2015

Datum van inontvangstneming : 17/04/2015 Datum van inontvangstneming : 17/04/2015 Vertaling C-123/15-1 Zaak C-123/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 12 maart 2015 Verwijzende rechter: Bundesfinanzhof (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Internationale aspecten van schenkings- en successierecht

Internationale aspecten van schenkings- en successierecht prof.dr. F. Sonneveldt mr. J.C.L Zuiderwijk met medewerking van prof.mr. M.H. ten Wolde mw.mr. M. de L Monteiro Internationale aspecten van schenkings- en successierecht Tweede geheel herziene druk KLUWER

Nadere informatie

Zitting

Zitting Zitting 1969-1970 - 10 464 Overeenkomst, op 15 juli 1969 te Washington ondertekend, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het

Nadere informatie

Recht van gebruik en bewoning

Recht van gebruik en bewoning Recht van gebruik en bewoning MR. THEO C. HOOGWOUT 1 Recent zijn in de jurisprudentie de consequenties voor het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting van het afstand doen van het recht van gebruik

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES)

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) 2010/555; Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:382 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/00712

ECLI:NL:GHAMS:2015:382 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/00712 ECLI:NL:GHAMS:2015:382 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-02-2015 Datum publicatie 26-03-2015 Zaaknummer 13/00712 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Eerste

Nadere informatie

Cassatieberoepsehrift zaaknummer F12/01402

Cassatieberoepsehrift zaaknummer F12/01402 Cassatieberoepsehrift zaaknummer F12/01402 1, B

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 365 Besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de invoering van een bankenbelasting

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

2. Wettelijke regeling tarief echtgenoten en partners

2. Wettelijke regeling tarief echtgenoten en partners Successiewet 1956. Tarief. Verkrijging door aanstaande echtgenoot, aanstaande partner, ex-echtgenoot of ex-partner. Gemeenschappelijke huishouding bij opname in tehuis 1 Successiewet 1956. Tarief. Verkrijging

Nadere informatie

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap.

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap. EPN-EXAMEN EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE) I ONDERDEEL HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1. Geef aan welke vier varianten er bestaan op het geboed van finale verrekenbedingen en beschrijf de gevolgen voor

Nadere informatie

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek Schenk- en erfbelasting. Overdrachtsbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Dany DE DECKER, erkend boekhouder-fiscalist en Tax Partner bij Baker Tilly Belgium Tanja DE DECKER, Tax Partner

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

3. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde lid tot vierde lid.

3. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde lid tot vierde lid. WIJZIGING VAN DE SUCCESSIEWET 1956 EN ENIGE ANDERE BELASTINGWETTEN (VEREENVOUDIGING BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING EN HERZIENING TARIEFSTRUCTUUR IN DE SUCCESSIEWET 1956, ALSMEDE INTRODUCTIE VAN EEN REGELING

Nadere informatie

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij schenking en vererving van aanmerkelijkbelangaandelen Mr. Maria de L. Monteiro 1 Ruim een jaar geleden schreef T.C. Hoogwout een lezenswaardig artikel in dit blad

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE

Nadere informatie

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen Geachte heer X, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte van

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. Juridische fusie 1 Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht.

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie

Aanmerkelijk belang Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Erf- en schenkbelasting. Niek Op den Kamp

Aanmerkelijk belang Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Erf- en schenkbelasting. Niek Op den Kamp Aanmerkelijk belang Kwalificerende buitenlandse Erf- en schenkbelasting Niek Op den Kamp ESJ Accountants & Belastingadviseurs 14 april 2015 Agenda 1. Aanmerkelijk belang 2. Kwalificerende buitenlandse

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Opvolgend vruchtgebruik: een koerswijziging?

Opvolgend vruchtgebruik: een koerswijziging? Page 1 of 5 Publicatie Publicatiedatum 07-05-2010 Afleveringnummer 5 Artikelnummer 16 Titel Auteurs Rubriek Wet- en regelgeving Overige verwijzingen NTFR: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Opvolgend

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen; stand van zaken

Algemeen nut beogende instellingen; stand van zaken Mr. Dirk van Beelen 1 Algemeen nut beogende instellingen; stand van zaken De vrijstelling geldt slechts voor het schenkings- en successierecht en niet voor het recht van overgang 1 Als estate planner werkzaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981 17 041 Technische herziening van de Successiewet 1956 Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Huwen, erven en schenken in Nederlands Duits gebied. mr. Kerstin M.L.L van de Ven

Huwen, erven en schenken in Nederlands Duits gebied. mr. Kerstin M.L.L van de Ven Huwen, erven en schenken in Nederlands Duits gebied mr. Kerstin M.L.L van de Ven Programma 1. Huwelijksvermogensrecht in Nederland en in Duitsland 2. Erfrecht in Nederland en Duitsland 3. Internationaal

Nadere informatie

De vererving van een vakantiewoning in Spanje. Publicatie. Laatste update: februari 2015

De vererving van een vakantiewoning in Spanje. Publicatie. Laatste update: februari 2015 Alle informatie voor de afwikkeling van een nalatenschap in Spanje Met update voor de gewijzigde situatie in de Spaanse erfbelasting per 1 januari 2015 voor niet-residenten Publicatie De vererving van

Nadere informatie

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1 Onderstaande voorbeelden zijn afkomstig uit de Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 De volledige tekst kunt u vinden via onderstaande link https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/overige-fiscale-maatregelen-

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 26-09-2008 Datum publicatie 16-10-2008 Zaaknummer AWB 08/537 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

Successiewet en rente na 1 januari 2010

Successiewet en rente na 1 januari 2010 Successiewet en rente na 1 januari 2010 Mr. Caroline J.M. Martens 1 Renteovereenkomsten en rentebepalingen in testamenten houden ons voortdurend bezig. Wanneer kan er successierecht en wanneer schenkingsrecht

Nadere informatie

Minder belasting op erven en schenken, bedrijfsoverdracht eenvoudiger

Minder belasting op erven en schenken, bedrijfsoverdracht eenvoudiger DD-NR 0904-491 Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.211 verwachte wijzigingen Minder belasting op erven en schenken, bedrijfsoverdracht eenvoudiger bronnen Nieuwsbericht ministerie van Financiën, 20.4.2009;

Nadere informatie

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Mr. Sabine A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en Paul-Johan Swank LLM 1 Met de verschillende doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling

Nadere informatie

Samenloop tussen verkrijgingen vrij en niet vrij van recht

Samenloop tussen verkrijgingen vrij en niet vrij van recht Samenloop tussen verkrijgingen vrij en niet vrij van recht MR. PASCAL BAARD 1 Medio 2005 is in dit blad een artikel van mij opgenomen over verkrijgingen vrij van recht. 2 Niet lang daarna diende de staatssecretaris

Nadere informatie

[Essentie] Verslag van de Belastingadviseursdag, gehouden op 12 juni 2009

[Essentie] Verslag van de Belastingadviseursdag, gehouden op 12 juni 2009 WFR 2009/896 De Successiewet 1956 ten grave gedragen... en een nieuwe wet geboren Verslag van de Belastingadviseursdag 2009, gehouden op 12 juni 2009 Mr. M.F. Dijkstra FB NOOT * [Essentie] Verslag van

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:1466

ECLI:NL:CRVB:2014:1466 pagina 1 van 5 ECLI:NL:CRVB:2014:1466 Instantie Datum uitspraak 09-05-2014 Datum publicatie 12-05-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Centrale Raad van Beroep 13-5281 ANW Bestuursrecht Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54257

Nadere informatie

Geheven successierecht vormt aftrekpost ex art 3.108 Wet IB 2001 bij afkoop kapitaalverzekering

Geheven successierecht vormt aftrekpost ex art 3.108 Wet IB 2001 bij afkoop kapitaalverzekering Geheven successierecht vormt aftrekpost ex art 3.108 Wet IB 2001 bij afkoop kapitaalverzekering LJN: BZ6601, Rechtbank Haarlem, AWB 12/227 Datum uitspraak: 05-04-2013 Datum publicatie: 09-04-2013 Rechtsgebied:

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Gerechtshof s-hertogenbosch Onderwerp Successiebelasting Bepalingen van het vrije kapitaalverkeer - Woonplaatsfictie Nederlandse tienjaarstermijn Datum 12 december 2002 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 660 Wet van 18 december 1995 tot wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen

Nadere informatie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Mr. Almer M.A. de Beer 1 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Wanneer is een houdstervennootschap beleidsbepalend? 1 Werkzaam bij Arenthals

Nadere informatie

AdviesbureauJournaal SPECIAL

AdviesbureauJournaal SPECIAL AdviesbureauJournaal SPECIAL ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken januari 2010 Schenk- en erfbelasting Wetsvoorstel schenk- en erfbelasting 2010 is wet Op 3 november 2009 is het wetsvoorstel schenk-

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie