Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949. Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre"

Transcriptie

1 Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel Discussienotitie Toekomst parkeergarage Hengelo centre Inleiding In deze discussienotitie gaan we in op de toekomst van parkeergarage Hengelo centre. Op hoofdlijnen is uitgewerkt wat de verschillende opties zijn voor de voorzetting of beëindiging van de parkeergarage Hengelo centre. Daarnaast worden de verbanden tussen de drie openbare parkeergarages en de gemeente Hengelo toegelicht. Op 15 juli 1999 besloot de gemeenteraad tot de bouw van de parkeergarage aan de B.P. Hofstedestraat. Toen is besloten om de parkeergarage in eigendom te houden en het beheer en de exploitatie uit te besteden. Nu 14 jaar later is opnieuw het moment aangebroken om te bepalen hoe we verder gaan met de parkeergarage aan de B.P. Hofstedestraat. Tarieven Hengelo telt rondom het centrum verschillende betaalde parkeerterreinen, met in totaal zo n parkeerplaatsen en drie parkeergarages, goed voor circa plaatsen. De betaalde parkeerterreinen op maaiveld genereren inkomsten voor de gemeente. Hengelo kent een gedifferentieerd parkeertarief, de ligging van het terrein ten opzichte van het centrum bepaalt de hoogte van het tarief. Binnen de centrumring betaalt de parkeerder 1,90/uur en buiten de centrumring betaald de parkeerder 1,60/uur. In Hengelo geldt betaald parkeren van ma t/m za van t/m uur, op do van tot uur en op koopzondagen van tot De parkeertarieven voor de parkeergarages Hengelo Centre en Thiemsbrug zijn gelijk ( 1,70 per uur en met een maximaal dagtarief van 14). Het tarief in De Brink garage bedraagt 2,14 per uur en met een maximaal dagtarief Rond het centrum zijn gebieden aangewezen als blauwe zone. Bewoners en bedrijven in deze gebieden kunnen een ontheffing aanvragen. De bewoners van de blauwe zone hebben via de zogeheten draagvlakonderzoeken in 2012 en 2013 ingestemd met het behoud van de blauwe zone. Bewoners betalen per kalenderjaar voor de aanvraag van ontheffingen in de blauwe zone. Verbanden tussen de gemeente en parkeergarages in Hengelo? Hengelo heeft drie openbare parkeergarages: Hengelo centre (aan de BP Hofstedestraat) Thiemsbrug (op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Wemenstraat) De Brink (aan de Marskant) Hengelo centre (vanaf 1 november 2014 volledige zeggenschap) De parkeergarage Hengelo centre is eigendom van de gemeente Hengelo. Het beheer en de exploitatie van de parkeergarage is uitbesteed met een huurovereenkomst aan het bedrijf P1. De gemeente draagt op basis van een overeenkomst bij in de exploitatie van parkeergarage Hengelo Centre (P1). De overeenkomst met P1 loopt tot 29 oktober Thiembrug (deels zeggenschap en meedelen in winst) De parkeergarage Thiemsbrug is eigendom van het Nederlands Duits Winkelfonds (NDW). Het beheer en de exploitatie wordt verzorgd door het NDW. De grond onder de parkeergarage is eigendom van de gemeente Hengelo. De gemeente Hengelo heeft een erfpacht overeenkomst afgesloten met het NDW. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente een vergoeding krijgt voor de grond. Ook zijn er afspraken gemaakt over de tarieven in de parkeergarage in relatie tot de tarieven op straat. 1

2 De Brink (geen zeggenschap) De parkeergarage De Brink is eigendom van Bouwfonds REIM. De garage is door het bouwfonds voor 45 jaar verhuurd aan Q-park. De gemeente Hengelo heeft geen invloed op de parkeergarage. Parkeergarage Hengelo centre Vanaf 1 november 2014 is de gemeente Hengelo weer eigenaar, exploitant en beheerder van de parkeergarage Hengelo centre. Dit betekent dat voor 1 november 2014 duidelijk moet zijn hoe we verder gaan met de parkeergarage. De afkoopsom voor de bestaande huur- en exploitatieovereenkomst met P1 van is in de begroting opgenomen. Ook is vanaf 2015 een structurele bezuiniging van op het beheer, exploitatie en eigendom van de garage opgenomen in de begroting. Hierbij is er van uitgegaan dat de exploitatie na afloop van de huidige overeenkomst inclusief garantieregeling- gunstiger (minder onvoordelig) kan worden voortgezet. Hoe deze exploitatie er zou kunnen uitzien wordt in deze discussienotitie verkend. Ook worden de scenario s sloop en verkoop nader verkend. Alle opties zijn op hoofdlijnen uitgewerkt. Nadere uitwerking vindt plaats na input van de gemeenteraad over de verschillende opties voor de toekomst van de parkeergarage Hengelo Centre en deels na besluitvorming van de gemeenteraad over de gewenste optie voor voortzetting of beëindiging van de parkeergarage Hengelo centre. Opties Hengelo centre? 1 Verkoop van de parkeergarage 2 Sloop van de parkeergarage 3 Nieuw contract beheer en exploitatie met P1 4 Nieuw contract beheer en exploitatie met een marktpartij 5 Alleen beheer uitbesteden aan een marktpartij 6 Beheer en exploitatie wordt door Stadstoezicht uitgevoerd 1 Verkoop Verkoop van de garage is een mogelijkheid. Er zijn op dit moment investeerders geïnteresseerd in parkeergarages. Parkeergarage De Brink is eind 2011 gekocht door het Bouwfonds REIM. De mogelijke verkoop van een parkeergarage is sterk afhankelijk van de (verwachte) exploitatie resultaten van de parkeergarage. Op basis van de kostprijs van de parkeergarage Hengelo centre en de verwachte inkomsten is een inschatting gemaakt van de verkoopprijs voor de parkeergarage Hengelo centre. Op basis van de huidige cijfers is (excl. grond en inclusief parkeerapparatuur ) de inschatting voor een verkoopprijs waarbij een budget neutrale exploitatie kan worden gedraaid. Dit zou betekenen met een boekwaarde van de garage van 3,7 miljoen dat de gemeente eenmalig een verlies neemt van ruim Wanneer de marktpartij een winst/risicodekking wil halen uit de investering, dan is de inschatting dat de garage voor een symbolisch bedrag verkocht gaat worden. Het eenmalig te nemen verlies wordt dan aanmerkelijk groter dan genoemde Omdat er in 1 keer wordt afgerekend met het verlies op de parkeergarage verdwijnt de rente en afschrijving op de grond en de parkeerapparatuur (maximaal en dalend naar nul). De garage heeft na de start meerdere gebreken gekend. De garage wordt over 40 jaar afgeschreven. Nu is lastig in te schatten of er nieuwe gebreken in die resterende 30 jaar zullen ontstaan. Door de garage te verkopen rekent de gemeente in een keer af met de risico s die aan het eigendom van een parkeergarage zijn verbonden. 2

3 Bij verkoop van de garage krijgt de gemeente een groot eenmalig verlies van 3,7 miljoen te verwerken. Dit grote eenmalige verlies heeft effect op het resultaat en ons weerstandsvermogen. Door verkoop van de parkeergarage heeft de gemeente geen invloed meer op onder andere de parkeertarieven en de openingstijden van de parkeergarage. Hierdoor bestaat de kans dat in Hengelo centre ook hoge tarieven zoals in de Brink garage, waar het tarief nu 2,14/uur is t.o.v. 1,70/uur in Hengelo centre, worden toegepast. Ook kunnen de openingstijden veranderen waardoor de garage minder geschikt is voor onder andere het Hampshire City Hotel en het Rabotheater. 2 Sloop Bij sloop van de parkeergarage praten we over een afschrijving van (excl. grond en sloopkosten). De grond is dan beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen of voor het realiseren van de parkeerplaatsen zoals aanwezig voor de aanleg van de parkeergarage. De garage heeft snel na ingebruikname meerdere gebreken gekend. De garage wordt over 40 jaar afgeschreven. Het is lastig in te schatten of er nieuwe gebreken in die resterende 30 jaar zullen ontstaan. Door de garage te slopen is de gemeente in een keer verlost van de risico s die aan het eigendom van een parkeergarage zijn verbonden. Bij sloop van de garage krijgt de gemeente een groot eenmalig verlies van 3,7 miljoen te verwerken. Dit grote eenmalige verlies heeft effect op het resultaat en ons weerstandsvermogen. Naast de afschrijving op de parkeergarage moet er ook dekking gevonden worden voor de sloop van de parkeergarage. Door sloop van de parkeergarage neemt de invloed van de gemeente op parkeren en mobiliteit verder af. Hierdoor zijn parkeerders bijvoorbeeld aangewezen op de Brink garage, waar het tarief nu 2,14/uur is t.o.v. 1,70 in Hengelo centre. Als er gekozen wordt voor de sloop van de parkeergarage dan verdwijnt er een goede parkeervoorziening voor het Hampshire City Hotel en het Rabotheater. Bij sloop van de parkeergarage zal de parkeervraag niet opgevangen kunnen worden door het straat parkeren in de omgeving. Hier zal op meerdere momenten de parkeerdruk over de 100% gaan. Dit kan impact hebben op de ondernemingen in dit deel van de binnenstad. Sloop van de garage kan ook invloed hebben op de nog te maken keuze voor de herinrichting van de Enschedesestraat en Bataafse Kamp. Omdat de beschikbare parkeercapaciteit in het gebied dan met 315 parkeerplaatsen afneemt en het behoud van de maaiveld parkeerplaatsen belangrijker wordt. Voor- en nadeel Bij sloop van de parkeergarage is de grond beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijk kan dit ook een nadeel zijn als er geen ontwikkeling voor de locatie beschikbaar is. Dan ontstaat er een braakliggend terrein. 3

4 3 Nieuw contract beheer en exploitatie met P1 In 2011 heeft de gemeente gesprekken gevoerd met P1 over continuering van de huurovereenkomst. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de gemeente op 27 augustus 2012 P1 Parking Hengelo centre B.V. per brief met kenmerk: schriftelijk de beëindiging van de huurovereenkomst medegedeeld. In 2013 heeft de nieuwe directie van P1 contact gezocht met de gemeente Hengelo. Op 28 augustus heeft een vrijblijvend gesprek plaatsgevonden met de directie van P1. Op basis van dit gesprek heeft P1 een vrijblijvende aanbieding gedaan. Deze aanbieding is gebruikt om te beoordelen of het verlengen van de overeenkomst financieel interessant is voor de gemeente. Op verzoek van P1 is de aanbieding niet openbaar. Als de gemeente de exploitatie uitbesteedt aan P1 is de gemeente de komende 10 jaar niet daarmee belast. De huidige overeenkomst had een duur van 10 jaar ingaande op 29 oktober De overeenkomst is daarom op 28 oktober 2014 beëindigd. In de overeenkomst is opgenomen dat als deze na 28 oktober 2014 niet voor 10 jaar wordt voortgezet, de gemeente een eenmalige afkoopsom van voldoet. Een bedrag dat wij uiterlijk voor 14 augustus 2014 zouden moeten voldoen (artikel 3.3). Partijen kunnen over een voortzetting van de overeenkomst in overleg treden welk overleg uiterlijk op 28 oktober 2013 overeenstemming moeten hebben bereikt (artikel 3.2). Uit de brief van 27 augustus 2012 blijkt dat we minimaal 2 jaar voor het verstrijken van de termijn van 28 oktober 2014 in overleg zijn getreden en dat we geen overeenstemming hebben bereikt. De gesprekken die daarvoor met P1 zijn gevoerd hebben daartoe aanleiding gegeven. Nieuwe gesprekken kunnen leiden tot andere beelden/verwachtingen. Bij eventuele verlenging van het contract zal ook de afkoopsom onderdeel van de onderhandeling moeten zijn. De huidige overeenkomst kan niet ongewijzigd worden voortgezet. Er zal bij een nieuwe overeenkomst sprake moeten zijn van een zogenaamde dienstenconcessie. De daarmee strijdige bepalingen uit de huidige overeenkomst moeten komen te vervallen. Bij een nieuw contract kan daarom bijvoorbeeld geen sprake meer zijn van een afkoopsom. Als het aantal bezoekers aan de binnenstad (fors) daalt is dit risico de komende 10 jaar voor P1. In het financiële overzicht (pag. 7) is weergegeven dat het uitbesteden van de exploitatie minimaal gaat kosten. Als het meer dan gaat kosten halen we de begrote bezuiniging van niet. Huurovereenkomsten voor lange periodes zijn complex en kunnen leiden tot juridische conflicten. Dit was helaas ook het geval bij de huidige huurovereenkomst met P1. Dit risico is ook aanwezig als er opnieuw een huur- en exploitatieovereenkomst met P1 wordt afgesloten. Door het afsluiten van een huur- en exploitatieovereenkomst heeft de gemeente minder invloed op onder andere de parkeertarieven en de openingstijden van de parkeergarage. Hierdoor bestaat de kans dat in Hengelo centre ook hoge tarieven, zoals in de Brink garage (waar het tarief nu 2,14/uur is t.o.v. 1,70/uur in Hengelo centre), worden toegepast. Ook kunnen de openingstijden veranderen waardoor de garage minder geschikt is voor onder andere het Hampshire City Hotel en het Rabotheater. 4

5 4 Nieuw contract beheer en exploitatie met een marktpartij Als er een aanbesteding wordt gedaan voor de exploitatie en beheer van de parkeergarage zal dit naar verwachting een lastige zaak worden. In het huidige contract zijn de risico s voor de exploitant (zeer) beperkt. De verwachting is dat een nieuw contract alleen tot stand zal komen als veel van het risico weer door de gemeente wordt gedekt. Als de gemeente de exploitatie weer voor 10 jaar uitbesteed aan een marktpartij wordt de gemeente de komende 10 ontzorgd zoals dat ook de afgelopen 10 jaar is gebeurd. Als het aantal bezoekers van de binnenstad (fors) daalt, is dit risico de komende 10 jaar voor de marktpartij. In het financiële overzicht (pag. 7) is weergegeven dat het uitbesteden van de exploitatie minimaal gaat kosten. Dit betekent dat we de begrote bezuiniging van niet gaan halen. Huurovereenkomsten voor lange periodes zijn complex en kunnen leiden tot juridische conflicten. Dit was helaas ook het geval bij de huidige huurovereenkomst met P1. Dit risico is ook aanwezig als er opnieuw een huur- en exploitatieovereenkomst met een marktpartij wordt afgesloten Door het afsluiten van een huur- en exploitatieovereenkomst heeft de gemeente minder invloed op onder andere de parkeertarieven en de openingstijden van de parkeergarage. Hierdoor bestaat de kans dat in Hengelo centre ook hoge tarieven zoals in de Brink garage, waar het tarief nu 2,14/uur is t.o.v. 1,70/uur in Hengelo centre, worden toegepast. Ook kunnen de openingstijden veranderen waardoor de garage minder geschikt is voor onder andere het Hampshire City Hotel en het Rabotheater. 5 Alleen beheer uitbesteden aan een marktpartij De gemeente kan er ook voor kiezen de exploitatie zelf te doen en het beheer uit te besteden. Afhankelijk van het aantal uren met toezicht in de garage zal de aanbesteding tussen de en euro liggen. Het tekort op de garage ligt hierdoor minimaal op De in de begroting verwerkte bezuiniging van wordt waarschijnlijk gehaald. Als er gekozen wordt voor toezicht op afstand levert dit naar verwachting een aanvullende besparing op van ongeveer Door alleen het beheer uit te besteden kan de gemeente continue invloed uitoefenen op de tarieven in de parkeergarage en de openingstijden. Als de gemeente het beheer uitbesteedt aan een marktpartij is de gemeente de komende jaren alleen belast met de exploitatie. In het financiële overzicht is weergeven dat uitbesteding van het beheer met 30 uur toezicht minimaal gaat kosten. De verwachting is op basis van deze cijfers dat de begrote bezuiniging van waarschijnlijk volledig wordt gehaald. Als het aantal bezoekers aan de binnenstad (fors) daalt, is dit risico de komende 10 jaar voor de gemeente Hengelo. De afdeling stadstoezicht zal de exploitatie van de parkeergarage gaan verzorgen. Dit betekent een toename van de werkzaamheden en de werkdruk. 5

6 6 Beheer en exploitatie wordt door Stadstoezicht uitgevoerd Als voorbereiding op directie opdracht 13 parkeren is in 2012 een second opinion op parkeren uitgevoerd door het adviesbureau Spark. Uit dit onderzoek blijkt dat parkeren marktconform werkt. Op basis van dit rapport en onze eigen kennis kan parkeren ook de exploitatie en het beheer van de parkeergarage Hengelo centre marktconform uitvoeren. Daarnaast biedt deze uitbreiding van taken de mogelijkheid om op een aantal vlakken een win win situatie te creëren. Bijvoorbeeld door de taak gevonden en verloren voorwerpen te combineren met dagelijks toezicht in de garage en de garage onderdeel te maken van het betaald parkeren gebied. Als het beheer en de exploitatie bij Stadstoezicht komt te liggen is het mogelijk om de garage onderdeel te maken van het fiscale gebied. Een parkeergarage met een slagboom is verplicht 21 % belasting af te dragen. Als de parkeergarage Hengelo centre open wordt gesteld zonder slagboom en onderdeel wordt van het betaald parkeren gebied dan kan de gemeente 21% meer inkomsten over houden. Dit kan een besparing opleveren van rond de /jaar, er vanuit gaande dat de bezetting gelijk blijft. Een globale fiscale beoordeling van deze variant heeft al plaatsgevonden. Met een proef kunnen we de voor- en nadelen van fiscalisering van de garage inzichtelijk maken. In het financiële overzicht is weergegeven dat het uitvoeren van de exploitatie en het beheer van de parkeergarage Hengelo centre door de afdeling Stadstoezicht minimaal gaat kosten. De verwachting is daarom dat de begrote bezuiniging van wordt gerealiseerd. Daarnaast is de inschatting dat met deze optie een aanvullende bezuiniging van maximaal gerealiseerd kan worden. De afdeling Stadstoezicht is verantwoordelijk voor de taak gevonden en verloren voorwerpen waaronder fietsen. Deze taak wordt nu 2 jaar met succes door de afdeling uitgevoerd. Door de ontvangst van gevonden en verloren voorwerpen te combineren met het dagelijks toezicht in de parkeergarage wordt een win win situatie gecreëerd. Over de inkomsten uit openbare parkeergarages met een slagboom moet 21% belasting worden betaald. Op het moment dat de gemeente Hengelo de parkeergarage onderdeel maakt van het gefiscaliseerd gebied komt deze 21% rechtstreeks ten goede van de gemeente. Hierdoor kan het tekort op de parkeergarage, op basis van de inkomsten over 2012, verder worden verminderd met ongeveer Als de afdeling Stadstoezicht de exploitatie en het beheer uitvoert kan de gemeente continue invloed uitoefenen op de tarieven in de parkeergarage en de openingstijden. Als de afdeling Stadstoezicht de exploitatie en het beheer van de parkeergarage gaat verzorgen zal de werkdruk op de betrokken medewerkers toenemen. Dit geldt vooral voor de medewerkers die de coördinatie en vergunningverlening gaan verzorgen en natuurlijk voor de medewerkers verantwoordelijk voor gevonden en verloren voorwerpen. Als de garage onderdeel wordt van het betaald parkeren gebied zal ook bij de toezichthouders een verhoging van de werkdruk ontstaan. Als het aantal bezoekers aan de binnenstad verder daalt en daarmee de inkomsten uit de parkeergarage, is dit risico voor rekening van de gemeente Hengelo. Conclusie De tekorten op de huidige exploitatie van de parkeergarage Hengelo centre zijn het gevolg van een aantal oorzaken. De belangrijkste zijn de daling van het aantal bezoekers aan de binnenstad en huidige huur- en exploitatieovereenkomst. Zoals in het voorgaande beschreven zijn er verschillende opties om de exploitatie van de parkeergarage Hengelo centre te verbeteren. Sommige zijn ingrijpender dan andere. In alle gevallen geldt geen voordeel zonder nadeel. Het in eigen beheer en exploitatie nemen levert een groot financieel voordeel op maar verhoogt de werkdruk. Het uitbesteden van de exploitatie houdt de werkdruk op het zelfde niveau maar kost veel meer geld. Daarom is het van belang discussie te voeren over de opties voor de voortzetting of beëindiging van de parkeergarage Hengelo centre en te bepalen voor welke optie binnen de gemeente het meeste draagvlak is te creëren. 6

7 Financieel overzicht Opties Parkeergarage Hengelo centre Vaste lasten 90% regeling huur beheer inkomsten Investeri ng inrichting Voordeel voortzetten exploitatie /jaar Tekort (structureel /jaar) Huidige exploitatie door P Toekomstige exploitatie uitbesteden aan P / * Toekomstige exploitatie uitbesteden aan een andere marktpartij / A Beheer uitbesteden met 30 uur toezicht in de garage B Beheer uitbesteden met toezicht op afstand A Alles zelf doen *** *** B Alles zelf doen incl. fiscaliseren garage *** *** ** ** Noot: bedragen in het overzicht zijn excl. BTW. * Bij verlenging van het contract met P1 komt de afkoopsom van te vervallen. Een verlenging van het contract wordt voor 10 jaar aangegaan vandaar een voordeel van /jaar met deze optie. ** Het fiscaliseren van de parkeergarage (onderdeel maken van het betaald parkeergebied) is alleen mogelijk als de garage in exploitatie en beheer van de gemeente is. Fiscalisering van de parkeergarage zal naar verwachting aan extra inkomsten opleveren waardoor het tekort afneemt naar ,-/jaar. *** Beheerskosten die nu door exploitant worden betaald. Gas, Electra, schoonmaken, geldophalen enz. 7

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Parkeertaken bij gemeenten

Parkeertaken bij gemeenten Parkeertaken bij gemeenten Uitbesteden of zelf doen? Door Stefaan Lumen, Senior Projectleider bij Grontmij Parkconsult Onderzoeksvragen 2 Wat is de kracht van marktpartijen en de gemeente zelf? Welke ervaringen

Nadere informatie

Kennismaking met PD. Annet van der Elst Parking Delft 14 oktober 2014

Kennismaking met PD. Annet van der Elst Parking Delft 14 oktober 2014 Kennismaking met PD Annet van der Elst Parking Delft 14 oktober 2014 Agenda 1. Kennismaking 2. Toelichting op ons financieel model en onze resultaten 3. Onze belangrijkste dossiers. 4. Vragen en discussie

Nadere informatie

*Z007C7BFD19* Nee. Ja Juridisch Ja Agendacommissie. Voorstel voor de gemeenteraad

*Z007C7BFD19* Nee. Ja Juridisch Ja Agendacommissie. Voorstel voor de gemeenteraad *Z007C7BFD19* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00182 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar W.F.L. Moors Zaaknummer Z.13-05164 Datum: juni 2014 Afdeling Regie

Nadere informatie

Telefoonnummer Definitief scenario eiland gerelateerd parkeren

Telefoonnummer Definitief scenario eiland gerelateerd parkeren Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00147* GR16.00147 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 26 oktober 2016 Agendanummer 11 Datum Raad 9 november 2016 Agendanummer 10 Opsteller

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op de Cauberg ligt

Nadere informatie

Bijdrage # 11. Voordelen door integratie van parkeren in het planproces. Peter Martens, Director business intelligence Q-Park

Bijdrage # 11. Voordelen door integratie van parkeren in het planproces. Peter Martens, Director business intelligence Q-Park Bijdrage # 11 Voordelen door integratie van parkeren in het planproces Peter Martens, Director business intelligence Q-Park woensdag 31 oktober 2012 Imago van parkeren 2 Er wordt steeds meer geparkeerd:

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Gratis Londerzeel Thermaalbad Arcen Gratis Thermae wellness & hotel Boetfort Wellnessboot Mill Gratis Thermae wellness & hotel Grimbergen

Gratis Londerzeel Thermaalbad Arcen Gratis Thermae wellness & hotel Boetfort Wellnessboot Mill Gratis Thermae wellness & hotel Grimbergen Raadsnota Raadsvergadering de dato 29 mei 2017 Onderwerp: Parkeertarieven parkeerplaats Cauberg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Thermae 2000 gaat de komende jaren

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013

herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013 herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013 DOEL WAT HOE Door de Raad: 200.000,- bezuinigen in Harmelen Focus op 3 locaties: - Dezibel - Dorpshuis - H20 TOT NU TOE - Dezibel 50.000 - Dorpshuis

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut

het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut Deze notitie bevat een (hernieuwd) onderzoek naar de consequenties van: het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut. Deze opdracht tot nader

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren

Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren Inleiding Op 1 november 2012 is Gepast Parkeren in Helmond als pilot geïntroduceerd met kortingsregelingen voor leden van Gepast Parkeren in de gemeentelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren Vergadering 2 december 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren B&W vergadering : 28 oktober 2014 Dienst / afdeling : Ruimtelijke Ordening en Verkeer Aan de gemeenteraad, Op 1 november 2012

Nadere informatie

Dagtarief parkeergarages per 1 november 2013 Het nieuwe dagtarief wordt 1,60 per 41 minuten (voorheen 44 minuten).

Dagtarief parkeergarages per 1 november 2013 Het nieuwe dagtarief wordt 1,60 per 41 minuten (voorheen 44 minuten). Bijlage 0: samenvatting tariefswijzigingen Het tarief voor parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de 'Verordening parkeerbelastingen 2013 bedraagt per tijdseenheid van

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond RAADSVOORSTEL 16R.00355 gemeente WOERDEN 16R.00355 Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 30 augustus 2016 Portefeuillehouder(s): de Weger Portefeuille(s): Parkeren Contactpersoon: M.

Nadere informatie

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk)

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Koers autoluwe binnenstad Doel autoluwe binnenstad (wat staan we voor): Verbeteren bereikbaarheid binnenstad Verbeteren leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016 Memo Registratienummer 2016-36408 / 16Z.002701 Van Aan : Guido de Bruijn : College van burgemeester en wethouders Datum : 16 november 2016 Onderwerp : Parkeeroplossingen Centrum Schipluiden Inleiding De

Nadere informatie

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013 Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA 12 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Vergelijking en conclusie 4 1. Exploitatie 5 2. Leegstandsrisico

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr /105363

Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr /105363 Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr. 105301/105363 Raadsvergadering van 27 januari 2015 Agendanummer Onderwerp: Parkeerautomaten 1e en 2e Slag Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd besluit Er worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Lodewijk Zweers (CDA) 18 juni 2017 Datum indiening : Betreft : Raadsvoorstel Parkeerbeleid Gooise Meren, zaaknr. 307923

Nadere informatie

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken (

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( dagtarieven zone 1 en 2 gelijk trekken Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( Opbrengsten Worden ingediend. 1,30) - 11.500,00 Amendementen PvdA (5) en VVD-WL

Nadere informatie

SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders

SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders Nijmegen, 16 september 2005 Raadsvoorstel nr. 272/2005 SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders Inleiding De parkeerdruk in de parkeerregime gebieden van Nijmegen neemt voortdurend

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 Kern Woerden 11 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 Flexibiliteit... 3 Aanleiding... 3 Problematiek... 3 Doelstelling... 3 Leeswijzer... 3 2 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 1. Tarieven vast gebruik zonder vaste parkeerplaats (abonnement om garage in te rijden) De jaarlijkse

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007BEM34 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : Binnekamp

Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007BEM34 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : Binnekamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007BEM34 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2007INT201571 Portefeuillehouder : Binnekamp Titel : Parkeren rond de nieuwbouw

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Parkeerautomaten 1 e en 2 e Slag. Besluit:

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Parkeerautomaten 1 e en 2 e Slag. Besluit: AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 105301 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Parkeerautomaten 1 e en 2 e Slag Besluit: 1. Kennis te nemen van het globale exploitatieoverzicht

Nadere informatie

2. het koppelen van de parkeernormen aan de gebruiksfuncties uit het bouwbesluit.

2. het koppelen van de parkeernormen aan de gebruiksfuncties uit het bouwbesluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 5 Onderwerp: Beleidsnota Parkeernormen Valkenburg aan de Geul 2012 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel In

Nadere informatie

FORMULIER RAADSVRAGEN

FORMULIER RAADSVRAGEN FORMULIER RAADSVRAGEN Datum : 10 maart 2016 Soort : Te behandelen/beantwoorden tijdens Debat thema Bestuur 15 maart 2016 Vragensteller : Koos van Gemeren Onderwerp : Betaald parkeren in Zeist De fractie

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Besluitvormend

> Raadsvoorstel / Besluitvormend > Raadsvoorstel / Besluitvormend Raadsvergadering van: 16 december 2010 Datum: 6 december 2010 Onderwerp: Aanpassing tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en verhoging van de kosten

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING OPGEHEVEN

GEHEIMHOUDING OPGEHEVEN gemeente Haarlemmermeer onderwerp Raadsvoorstel 2011.0025370 Parkeer- en Reisvoorziening (P+R) Beukenhorst Zuid Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk/ drs. M.J. Bezuijen steller Aafke Kaspers Collegevergadering

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

Gemeente Ede. Quickscan optimalisatie parkeerregulering

Gemeente Ede. Quickscan optimalisatie parkeerregulering Gemeente Ede Quickscan optimalisatie parkeerregulering Gemeente Ede Quickscan optimalisatie parkeerregulering Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T +31 (0)70 317 70 05 F +31 (0)70 317 80 66 E info@spark-parkeren.nl

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Parkeren Bruisende Binnenstad. Informatieavond gemeenteraad 15-3

Parkeren Bruisende Binnenstad. Informatieavond gemeenteraad 15-3 Parkeren Bruisende Binnenstad Informatieavond gemeenteraad 15-3 programma 1. De aanleiding 2. De vragen 3. Het proces 4. De resultaten 5. Het voorstel 1. aanleiding Oosterhoutse binnenstad: minder bezoekers,

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Stuknummer: a08.00096

Stuknummer: a08.00096 Stuknummer: a08.00096 gemeente Den Helder Aan: Portefeuillehouder: Classificatie: Kenmerk: het college van B&W C.J.M. Hienkens Openbaar Paraaf financieel adviseur d.d. Van afdeling: Adviseur: Telefoonnummer:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE Datum : 8 februari 2017 Aan : Kopie aan : Van : Vincent van Zuijlen Onderwerp : Toelichting parkeerregime parkeergarage Raalte Inleiding Vanwege het afschaffen van

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst rob afdeling gbo/lco telefoon 0182-588212 voorstelnummer 7 steller F. Riesewijk/M. de Lange/P. Vuijk onderwerp Uitbreiding parkeerterrein

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van der Ree van 29 juni 2016 inzake het parkeren in parkeergarages op de Zuidas.

Schriftelijke vragen. Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van der Ree van 29 juni 2016 inzake het parkeren in parkeergarages op de Zuidas. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2016 Datum akkoord 20 september 2016 Publicatiedatum 20 september 2016 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van der ee van 29 juni 2016 inzake

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013 Notitie: 16 december 2013 Stedelijk parkeren 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling/achtergronden Er zijn verschillende projecten en ontwikkelingen gaande in de binnenstad met invloed op de parkeerbehoefte.

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein

Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Aanpak van het pand Nijlânsdyk Kenmerk

Aanpak van het pand Nijlânsdyk Kenmerk Aanpak van het pand Nijlânsdyk 4 ----------------------------------------------------------- Kenmerk Aan de gemeenteraad. Inleiding Op 1 oktober 2008 heeft de gemeente Leeuwarden het schoolgebouw aan de

Nadere informatie

95 Statistisch Jaarboek 2005 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

95 Statistisch Jaarboek 2005 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 95 verkeer vervoer 8 96 Verkeer en vervoer Minder personenauto's Het aantal motorvoertuigen in Hengelo is in 2004 met 0,4 procent toegenomen tot ruim 42.500 stuks. Het aantal personenauto's daarentegen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Parkeren (1 e fase)

Plan van Aanpak Parkeren (1 e fase) Plan van Aanpak Parkeren (1 e fase) 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Definitie Modernisering Parkeren 4. Doel van het Programma 5. Door het Programma op te leveren resultaten 6. Planning

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

ANALYSE EN VERGELIJKEND ONDERZOEK PARKEERBELEID STAD GENT

ANALYSE EN VERGELIJKEND ONDERZOEK PARKEERBELEID STAD GENT Parkeren de financiële melkkoe van het Gents stadbestuur? Wat kost het parkeren in Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Mechelen, Leuven in vergelijking met Gent? De invoering van het nieuwe parkeerplan in het

Nadere informatie

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp 2013 aanvullende vragen div fracties Datum 01-11-2012 Nummer RV-1253 Steller vraag W. Tielemans, J. Adriaans en L. Cuijpers Fractie DeurneNU, PvdA en CDA Portefeuillehouder

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 10-6-2014 B en W-besluit nr.: 14.0493 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Wet markt en overheid Aanleiding: Op 1 juli 2012 is de Wet markt

Nadere informatie

Naar een optimale parkeerexploitatie

Naar een optimale parkeerexploitatie Naar een optimale parkeerexploitatie Commissie Ruimte, 8 oktober 2014 Eddy Jongen, parkeerregisseur AGENDA Wat weten we van parkeren? Landelijk Weert Dynamiek in het betaald parkeren (DBP) Besluit, stavaza,

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Windvogel

Jaarverslag 2014 De Windvogel Jaarverslag 2014 De Windvogel Algemeen Het bestuur heeft een drietal speerpunten van beleid in 2014 vastgesteld, te weten: - Groei van het aantal leden - Uitbreiding van het aantal windmolens - Zelflevering

Nadere informatie

Parkeerupdate 2014 Gemeente Alphen aan den Rijn. PEX Gemeente Alphen aan den Rijn Rapportage 2013

Parkeerupdate 2014 Gemeente Alphen aan den Rijn. PEX Gemeente Alphen aan den Rijn Rapportage 2013 Parkeerupdate 2014 Gemeente Alphen aan den Rijn PEX Gemeente Alphen aan den Rijn Rapportage 2013 Opzet 1. Managementsamenvatting pagina 3 2. Inleiding pagina 4 3. Wet Markt en Overheid pagina 6 4. Realisatie

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Bemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Parkeernota 2014 Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 1 8 november 2014 inlichtingen Rik Thorborg (023 5676082) Registratienummer 2014.0051148

Nadere informatie

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Ruimte voor parkeren Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Doel presentatie Informeren over: Proces. Totstandkoming nieuwe parkeernota. Inspraak. Voorstel maatregelen nieuw parkeerbeleid. Financiële gevolgen

Nadere informatie

Investering terreinverbetering Houtrak

Investering terreinverbetering Houtrak Adviescommissie 18 maart 2013 agendapunt 9 Dagelijks bestuur 3 april 2013 Algemeen bestuur 24 april 2013 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Geen Investering terreinverbetering

Nadere informatie

RV Wijze uitbreiding parkeercapaciteit Morsweg. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 november 2010,

RV Wijze uitbreiding parkeercapaciteit Morsweg. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 november 2010, RV 10.0126 Wijze uitbreiding parkeercapaciteit Morsweg Amendement: A100126/2 Onderwerp: toevoegen alternatieven De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 november 2010, constaterende

Nadere informatie

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand Aan de gemeenteraad 13 september 2011 Onderwerp: Driehoek 't Zand 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. een aanvullend krediet van 1.344.800,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van de sporthal met horecagelegenheid

Nadere informatie

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico Bijlage b: : risicoanalyse r nieuwbouw MFA/BHS Bij de raadsbehandeling van de informatie omtrent de mogelijkheden om het MFA/BHS nieuw te bouwen heeft de raad gevraagd om een risicoanalyse op de beoogde

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0763, d.d. 24 augustus 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verbetervoorstel t.b.v. exploitatie en beheer parkeergarage Haarlemmerstraat BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1) bijgaande

Nadere informatie

W. Hofman / J. Bekkink PF Mu

W. Hofman / J. Bekkink PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201434 418149 / 418149 ONDERWERP Ombuiging contract M-kwadraat. W. Hofman / J. Bekkink PF Mu AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN. Fase 1

PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN. Fase 1 PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN Fase 1 PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN Fase 1 Maessen 21 december 2004 concept Inhoudsopgave Aanleiding... 2 Fase 1... 3 Vergroten transparantie... 3 Acties...

Nadere informatie

Nr Houten, 2 november 2010

Nr Houten, 2 november 2010 Raadsvoorstel Nr. 2010-052 Houten, 2 november 2010 Onderwerp: Openbare Verlichting Beslispunten: 1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het verstrekken van een totaal aan kredieten van 3.895.000

Nadere informatie

vervoer afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

vervoer afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 95 verkeer vervoer 8 96 Verkeer en vervoer Stijging aantal motorvoertuigen Het aantal motorvoertuigen in Hengelo is in 2005 met 2,3 procent toegenomen tot ruim 43.500 stuks. Het aantal personenauto's nam

Nadere informatie

Parkeerregulering 2.0

Parkeerregulering 2.0 Passende aanpak uitwijkgedrag in woongebieden F. van Weert Internationale hogeschool NHTV Breda P. van Loon Empaction Definitie parkeerregulering ASVV 2004 Het invoeren en zorgdragen voor de effectuering

Nadere informatie

ii inn HUI ii ii urn MÍ GR

ii inn HUI ii ii urn MÍ GR Raadsinformatiebrief GEMEENTE HARLINGEN ii inn HUI ii ii urn MÍ GR16.00051 Openbaar Verzonden aan de raad op: 'I 3 APR. ZOtB Onderwerp: Eiland gerelateerd parkeren Kennisnemen van: 1. Informatie met betrekking

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz.

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz. gemeente Schiedam notitie DANM 01 oktober 2010 ONDERWERP stelselherziening erfpacht in het kader van de kerntaken analyse sdoor 3 1. Aanleiding Al geruime tijd wordt hard gewerkt om de bedrijfsvoering

Nadere informatie