Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS"

Transcriptie

1 Heuvelland JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS info 113 Digitale nieuwsbrief Overzicht sportkampen in 2014 Geboortebos Rodeberg Infoavond energie besparen HL_januari_2014.indd 1 13/12/13 11:48

2 Algemeen Opgepast met vuurwerk Het gemeentebestuur wenst alle inwoners een goede gezondheid en een vreugdevol Opgepast met vuurwerk: toelating verplicht! Elk jaar opnieuw wordt met oudejaarsavond op tal van plaatsen vuurwerk afgeschoten. Bij aankoop en gebruik van vuurwerk in Heuvelland hebt u volgens artikel van de algemene gemeentelijke politieverordening altijd een machtiging van de burgemeester nodig. Officieel luidt de tekst van het artikel als volgt: Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht, is het gebruik van vuurwapens, voetzoekers, thunderflaches, klank- en rookbussen op de openbare weg of in private of openbare eigendommen verboden, tenzij de Burgemeester een voorafgaande en schriftelijke toestemming geeft. Toelating kan alleen verleend worden aan meerderjarige personen. De uren waarop gebruik mag gemaakt worden van dergelijke tuigen zal in de machtiging worden bepaald, en mag niet later zijn dan uur. Bij feestelijkheden of andere manifestaties mag alleen gebruikgemaakt worden van tuigen die enkel kunnen ontploffen. Tuigen die uit eigen beweging kunnen rondvliegen zijn verboden. De burgemeester kan in zijn machtiging uitzonderingen toestaan naar uur en type van vuurwerk naar aanleiding van de jaarlijkse kermis en oudejaarsnacht. Het gooien met voorwerpen die schade kunnen berokkenen aan personen of goederen is verboden. Meer info: Kies in de rubriek consumentenbescherming voor veiligheid van de consument. Kies daarna in de rubriek gevaarlijke producten voor feestvuurwerk. RUP Kemmel: woonontwikkeling mogelijk aan de Willebeek De gemeente Heuvelland heeft al voor verschillende dorpskernen een ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt. Het recentste was dat voor de dorpskern van Kemmel, dat werd goedgekeurd op 22 augustus 2013 en van kracht werd na de publicatie in het staatsblad op 7 oktober Hierdoor is er nieuwe woonontwikkeling mogelijk aan de Willebeek en kan er een parking aangelegd worden in de Kasteeldreef. De stedenbouwkundige voorschriften zullen gebruikt worden bij de beoordeling van stedenbouwkundige aanvragen. U kunt deze voorschriften ook raadplegen op de website van Heuvelland onder de rubriek WONEN/ruimtelijke planning. Sluitingsdagen gemeentehuis De Warande Het gemeentehuis is gesloten op 1 en 2 januari Start to help: gratis cursus eerste hulp Na een geslaagde sessie in november organiseren het gemeentebestuur Heuvelland en het Rode Kruis afdeling Ieper een nieuwe sessie. Inhoud: Wat doen in geval van nood? Correct 112 verwittigen Wat bij hartproblemen? Reanimatie volwassene en gebruik AED Wat bij ernstige bloedingen? Duur van de sessie: 2u30 Geen voorkennis vereist Wanneer: 28 januari 2014 om 19u30 Waar: O.C. De Galoye, Dikkebusstraat 131, Heuvelland-Loker Hoe inschrijven: tel. 057/ of mail naar (minstens 2 weken voor datum) Sociaal Huis Heuvelland wordt werkelijkheid De renovatiewerken aan het OCMW-gebouw te Wijtschate (St.Medardusplein 1) naderen stilaan hun voltooiing. De diverse leefruimtes van de vroegere conciërgewoning zijn verbouwd tot ruime moderne bureaus die de realisatie van het Sociaal Huis mogelijk maken. Met de uitbouw van een Sociaal Huis Heuvelland wenst ons OCMW te voorzien in een open huis waar je terecht kunt met alle vragen omtrent welzijn en het wil een wegwijzer zijn naar alle sociale dienstverlening. Het Sociaal Huis staat open voor iedereen zonder enig onderscheid. De datum van de opening en de data van de opendeurdagen zullen in de loop van januari gecommuniceerd worden via en via de plaatselijke kranten. Welke diensten komen er in het Sociaal Huis? Onthaal, secretariaat en sociale dienst van het OCMW, de financiële dienst en dorpsdienst N.E.S.T.O.R. De dienst pensioenen, buitenschoolse kinderopvang en habito komen van het gemeentehuis De Warande naar het sociaal huis. In een volgende editie komen de diensten uitgebreid aanbod. 2 HL_januari_2014.indd 2 13/12/13 11:48

3 Uit de gemeenteraad Gemeenteraad van 2 september 2013 De gemeenteraad kwam voor het eerst na de zomervakantie samen op maandag 2 september. Bij het begin van het nieuwe schooljaar keurde de raad het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool unaniem goed. Ook de overeenkomst met de Belgische staat met betrekking tot de biometrische verblijfstitels en paspoorten wordt goedgekeurd met algemene stemmen. Indien alle hardware- en softwareaanpassingen tijdig kunnen gebeuren, zal Heuvelland nog dit najaar starten met de uitreiking van dit type verblijfstitels en paspoorten. Het werkingsverslag 2012 en de jaarrekening van het intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7 krijgen unaniem goedkeuring. De raad besluit vervolgens ook om dit intergemeentelijk samenwerkingsverband verder te zetten in de periode Per inwoner zal jaarlijks e1,65 financiering in de budgetten opgenomen worden. De raad bespreekt een aanpassing van het wegentracé voor een verkaveling aan de Kerkhofweg in deelgemeente De Klijte en keurt de wijziging goed. Architect Dries Vanhove heeft in opdracht van het gemeentebestuur een lastenboek en ontwerp gemaakt voor de restauratie van de daken van het gemeentehuis De Warande te Kemmel. De totale kostprijs wordt geraamd op bijna e Aangezien de Warande als monument beschermd is, kunnen er subsidies verkregen worden ten belope van ongeveer e De werken zullen gegund worden na openbare aanbesteding. De raad keurt dit dossier unaniem goed. Ook een motie in verband met de financiële toestand van de lokale besturen wordt door alle raadsleden goedgekeurd. Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) krijgt algemene goedkeuring. In de besloten vergadering worden de heren Steven Bossaert en Bart Vandenbussche bevorderd tot korporaal bij brandweerpost Kemmel en de heren Bert Hardeman en Bram Vanrenterghem tot respectievelijk adjudant en eerste sergeant bij post Westouter. Gemeenteraad 21 oktober 2013 Tijdens deze zitting wijzigt de gemeenteraad het budget van het lopende jaar Dit gebeurt met algemene stemmen. De raad neemt akte van de rekening van de kerkfabriek van Mesen en de budgetwijzigingen van de kerkfabrieken van Dranouter, Kemmel en Nieuwkerke. De voorgestelde meerjarenplanning van alle Heuvellandse kerkfabrieken wordt evenwel niet goedgekeurd. Opdat de kerkfabrieken toch hun werking zouden kunnen voortzetten, keurt de raad wel het budget 2014 unaniem goed. Na de definitieve rijbewijzen zullen nu ook de voorlopige rijbewijzen afgeleverd worden in bankkaartmodel. Naar analogie met de eerste categorie, zal er voortaan ook 25 euro aangerekend worden bij de aflevering van een voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel. De raad verleent unaniem zijn goedkeuring aan de lastvoorwaarden en gunningswijze voor volgende projecten: opmaak RUP Dranouter (raming: e incl. BTW, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking), centrale branddetectie gebouwen technische dienst Nieuwkerke (raming: e incl. BTW, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) en het structureel onderhoud van landelijke wegen (raming: e incl. BTW, open aanbesteding). Ook het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein krijgt van alle raadsleden een ja -stem. Tot slot krijgen de gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van WVI en Gaselwest het mandaat de voorgelegde agendapunten goed te keuren. In besloten vergadering wordt de heer Toon Devos bevorderd tot sergeant bij de brandweer in Kemmel. inhoud 02 Opgepast met vuurwerk 03 Uit de gemeenteraad 04 Uit het leven gegrepen 05 Gouden, Diamanten en Briljanten bruiloft 06 Lichtfront 07 Bibliotheek 08 Slim wandelen met je smartphone 09 Toeristische autoroute Frontleven 10 Sport voor iedereen 11 Enthousiaste animatoren gezocht 12 Geboortebos Rodeberg 13 Let s do it in de vuilbak in je buurt 14 Infoavond energie besparen 15 Goedkope plantpakketten 16 Uit in Heuvelland Gemeenteraad 25 november 2013 De gemeenteraad vergaderde op maandag 25 november in het gemeentehuis en nam akte van de goedkeuring van de gemeentelijke jaarrekening 2012 door de heer provinciegouverneur en de jaarrekening 2012 van het OCMW. Conform de bepalingen van het Gemeentedecreet besliste de raad ook over de verplaatsing van de feestdagen van 1 en 2 november Eentje wordt verplaatst naar 30 mei, de andere kunnen de personeelsleden bij het vakantieverlof voegen en dus op een vrij te kiezen dag opnemen. Het OCMW besliste om een strookje grond nabij de Bloementuil te Nieuwkerke kosteloos over te dragen aan de gemeente om die zone in het openbaar domein te voegen. De gemeenteraad aanvaardt dit. De beheerraad van de bibliotheek stelde voor om het uitleenreglement lichtjes te wijzigen. De raad gaat hiermee akkoord. De voorgelegde gebruiksovereenkomsten voor een tentoonstellingsruimte in de kerk van Kemmel en een bunker uit WO II op de flanken van de Zwarte Berg worden besproken, evenals de verlengde samenwerkingsovereenkomst tussen Westtoer en de gemeente Heuvelland. Het gemeentebestuur zal jaarlijks e budgetteren. De lichtstraten en de verwarmingsinstallatie in de sporthal de Croonaert zijn aan vernieuwing toe. De kostprijs is geraamd op respectievelijk e en e inclusief BTW. De opdracht zal telkens gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Daarna komen een aantal agendapunten in bespreking die allemaal te maken hebben met het collectorproject van Aquafin in deelgemeente Nieuwkerke. Een deel van de werken valt ten laste van de gemeente (raming ongeveer e exclusief BTW, te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) maar ook hiervoor kan deels op de dienstverlening en het studiewerk van Aquafin teruggevallen worden. Ten slotte worden er nog vertegenwoordigers aangeduid voor algemene vergaderingen van IVVO, Psilon, FIGGA en WVI en wordt hun mandaat vastgelegd. Alle agendapunten op deze zitting zijn goedgekeurd met algemene stemmen. 3 HL_januari_2014.indd 3 13/12/13 11:48

4 Leven Uit het leven gegrepen Geboorten Laura KNOCKAERT, dochter van Giovanni en Ellen WORM, Wijtschate, Simon DECORTE, zoon van Bert en Kimberley GILLEBERT, De Klijte, Jore SCHOUTETEN, zoon van Hein en An ROMMENS, Kemmel, Emme PACQUET, dochter van Stijn en Lies BECUWE, Wijtschate, Anne-Lou GEURTS, dochter van Armand en Maïté HELLEM, Wijtschate, Mira DESRAMAULTS, dochter van Kobe en Eva DEVRIENDT, Dranouter, Joppe LESTHAEGHE, zoon van Christophe en Tine DELHAYE, Wijtschate, Enora HAECK, dochter van Anthony en Emilie LOOTEN, Nieuwkerke, Edward DERAEDT, zoon van Frederik en Joke DEMYTTENAERE, Kemmel, Justine BOUSSERY, dochter van Klaas en Charlien DELEFORTRIE, Kemmel, Anaïs BULTEEL, dochter van Nicolas en Aline BAUW, Westouter, Peyton en Chayanne MILLET, zoontjes van Christophe en Sandra HERREMAN, Wijtschate, Romanie VANDEWEGHE, dochter van Frederik en Marieke VANNESTE, Wijtschate, Camiel LEFEVERE, zoon van Dieter en Charlotte VANDROMME, Loker, Loïc DECONINCK, zoon van Nico en Ulrike BOUTECA, Nieuwkerke, Orval JANSSENS, zoon van Pieter en Veerle VANDENBERGHE, Loker, Titus LIETAER, zoon van Wouter en Benedicte COVEMAEKER,Loker, Huwelijken Jan HEMELSOEN van Loker en Ann DERYCKE van Oostende, Elie VERFAILLIE en Sandra VANDOOL- AEGHE, beiden uit Loker, Patrick CEUNINCK en Liesbet DENYS, beiden uit Wijtschate, Joachim VANHOVE en Nathalie DESTAILLEUR, beiden uit Westouter, David HAUSPIE en Wendy POELMANS, beiden uit Westouter, Lorenzo LIVA en Lindsey HOEKX, beiden uit Wijtschate, Eric VANBRUWAENE uit Nieuwkerke en Georgette MUKANDAHUNGA uit Beaumont, Dieter VERMEERSCH uit Nieuwkerke en Lies THEUNYNCK uit Vleteren, Hendrik DAMBRE en Cleo DENECKERE, beiden uit Kemmel, Patrick ROELENS en Lolita VERSAVELE, beiden uit Nieuwkerke, Overlijdens Roger Vandooren, echtgenoot van Leona STORME, 87 jaar, voorheen Kemmel, Lucien PLANCKAERT, wed. Antoinette DEPUYDT, 86 jaar, Nieuwkerke, Jules DECONINCK, wed. Lucienne BUTSTRAEN, 88 jaar, Nieuwkerke, Bertha MINNEKEER, wed. Roger BRAEM, 97 jaar, Kemmel, Marie Louise ROUSSEAU, wed. René VANDERHULST, 89 jaar, Wijtschate, Germaine VANDENBUSSCHE, wed. Marcel RAEKELBOOM, 97 jaar, Westouter, Simonne PARDIEU, weduwe van Daniel UGILLE, 83 jaar, Dranouter, Rosette POORTEMAN, wed. van Michel BLANCKAERT, 60 jaar, Wulvergem, Yvan DELANOYE, echtgenoot van Cécile Turbé, 52 jaar, Westouter, Gilbert HAEZEBROUCK, weduwnaar van Alice ROOM, 89 jaar, Loker, René DEBACKER, echtgenoot van Georginne DECROCK, 76 jaar, Wijtschate, Noël PATTOU, echtgenoot van Gilberte FYNAUT, 77 jaar, Nieuwkerke, Alice BOUDRIJ, ongehuwd, 83 jaar, Wijtschate, Noël CARNEL, echtgenoot van Denise COVEMAEKER, 67 jaar, Nieuwkerke, Denis BARTIER, weduwnaar van Yvonne MENU, 91 jaar, Wijtschate, Herwig PEFEROEN, echtgenoot van Martine COENE, 61 jaar, Westouter, Rosa MAHIEU, echtgenote van Daniël DEMEULEMEESTER, 85 jaar, Wijtschate, Adrienne DELANNOY, wed. van Ernest VANDOOLAEGHE, 90 jaar, Dranouter, Pierre BIERVLIET, echtgenoot van Annie DESCHOENMAKER, 73 jaar, Nieuwkerke, Marie-José PYNNAERT, weduwe van Michel CNUDDE, 82 jaar, Westouter, Maria VERKRUYSSE, weduwe van Firmin LEEUWERCK, 93 jaar, Wijtschate, Louis DECROCK, echtgenoot van Thérèse LOOTGIETER, 80 jaar, Westouter, Patrick GOVAERT, 57 jaar, Wijtschate, Robert NOPPE, echtgenoot van Jacqueline BERVOET, 85 jaar, Wijtschate, André KNOCKAERT, 91 jaar, Westouter, Angela LEWYLLIE, wed. van Jozef De Meyer, 87 jaar, Kemmel, HL_januari_2014.indd 4 13/12/13 11:48

5 Gouden, Diamanten en Briljanten bruiloft 50 jaar huwelijk (Gouden Bruiloft) Eliterius Deklerck Agnes Boudry (Wijtschate) 05 februari André Debrabander Germaine Bril (De Klijte) 13 februari Gilbert Vandamme Annie Parret (Kemmel) 08 april André Capoen Paula Gruwier (Wijtschate) 08 mei Willy Rappelet Claudine Bulteel (Westouter) 20 juni Roger Dewulf Maria De Cat (Wijtschate) 30 juni Ademar Wostyn Rosa Jonckheere (De Klijte) 11 juli Joseph Debrabander Hilda Geerardyn (Nieuwkerke) 15 juli Jules Lippinois Anny Vanhaelewyn (Wijtschate) 04 augustus Frans Lasure Bertha Donche (Nieuwkerke) 03 september Roger Warlop Simone Isbled (Nieuwkerke) 07 september Maurice Vanhaecke Monique Vandeputte (Nieuwkerke) 10 september Joseph Lambrey Monica Keyngnaert (Westouter) 10 oktober Robert Clynck lie Odette Bafcop (Kemmel) 17 oktober Gerard Lootgieter Jeanne Dejonghe (Westouter) 24 oktober Valère Ghelein Godelieve Billiet (Westouter) 14 november Johan Top Antoinette Suffys (Westouter) 24 december 60 jaar huwelijk (Diamanten Bruiloft) Daniel Pyck Julia Bentein (Wijtschate) 23 februari Frans Werbrouck Alberte Rassalle (Wijtschate) 17 juli Juliaan Gouwy Agnes Joseph (Kemmel) 04 september Renatus Zyde Yvonne Laplace (Wijtschate) 30 oktober Gilbert Spenninck Jeannine Theite (Westouter) 20 november Fernand Cardinael Géorgette Huyghe (Wijtschate) 20 november Albert Capoen Maria Fremeaux (Loker) 04 december 65 jaar huwelijk (Briljanten Bruiloft) Joël Houwen Helena Vandooren (De Klijte) 05 augustus Marcel Depuydt Giselle Dumont (Kemmel) 12 oktober Marcel Richet Georgette Vandevoorde (Kemmel) 15 oktober André Gryson Georgette Duflo (Wijtschate) 19 november (Dit overzicht is opgesteld op 20 november 2013) 1 Seniorencongres voor alle Heuvellandse senioren Welkom op 27 maart 2014 in de kerk te De Klijte voor het seniorencongres Oud is niet out ouder worden in Heuvelland. Gastspreker: Prof. Luc Van de Ven, panelgesprek met Heuvellandse senioren en aansluitend maaltijd in oc de Fontein. Aanvang om 9u30. Reserveer deze datum reeds in uw agenda. Meer info volgt via de website (www.heuvelland.be), via de plaatselijke kranten en de verenigingen. Biometrie doet haar intrede in uw paspoort Wat betekent biometrie? Biometrie heeft tot doel meetbare fysieke, psychologische of gedragseigenschappen te bepalen zodat iemand onomstotelijk geïdentificeerd kan worden. De meest gebruikte biometrische methodes zijn: de DNA-test, irisherkenning, vingerafdrukken, gelaatsherkenning en stemherkenning. Om paspoorten en visa afgegeven door de lidstaten te beveiligen, heeft Europa gekozen voor twee types van biometrische gegevens: vingerafdrukken gelaatsherkenning (via een pasfoto van hoge kwaliteit) De biometrische paspoorten Alle aanvragers van een Belgisch paspoort behoudens de uitzonderingen zoals voorzien in de Europese Verordening moeten zich nu al (wanneer ze in het buitenland wonen) of binnenkort (wanneer ze in België wonen) persoonlijk aanbieden bij hun administratie om hun biometrische gegevens te laten registreren. Op de chip van hun paspoort worden de volgende gegevens opgeslagen: Alfanumerieke gegevens: naam, voornaam, geboortedatum Vingerafdruk van 2 vingers (bij voorkeur de wijsvingers) Foto (foto die direct genomen wordt op de ambassades en consulaten, of die op de gemeenten ingescand wordt) Handtekening Ook de gemeente Heuvelland start met het afleveren van biometrische paspoorten. De huidige reispassen, waarvan de geldigheidsdatum nog niet verstreken is, blijven geldig. Verkiezingen 25 mei: inschrijving EU-burgers voor Europese verkiezingen Op zondag 25 mei 2014 vinden de federale, regionale en Europese verkiezingen plaats. Belgen hebben kiesplicht. EU-burgers die de Belgische nationaliteit niet hebben, kunnen zich vanaf nu tot 28 februari 2014 inschrijven (met het inschrijvingsformulier C/1) als kiezer voor de Europese verkiezingen. U kunt het formulier C/1 samen met de informatiefolder ophalen op het gemeentehuis bij de dienst bevolking (bureel nr. 2) of downloaden op de website verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken: De verschillende tabbladen ( Kiezer, Kandidaat ) geven duidelijke informatie, zodat u snel een antwoord op uw vraag kunt vinden. Ook hier verneemt u welke voorwaarden vervuld moeten worden om bij volmacht te stemmen en welke formulieren u hiervoor moet gebruiken. De officiële formulieren kunnen er ook gedownload worden. Het formulier C/1 moet uiterlijk op 28 februari 2014 ingediend worden bij het gemeentebestuur van Heuvelland, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland. 5 HL_januari_2014.indd 5 13/12/13 11:48

6 Vrije Tijd Lichtfront Lichtfront: een frontlijn van lichtjes 100 jaar na de Groote Oorlog Op 17 oktober 2014 organiseert GoneWest, het artistiek herdenkingsproject voor de periode van de provincie West-Vlaanderen, dit groot participatief evenement. De gemeente Heuvelland werkt hieraan mee. Met het lichtfront 14 volgen we de frontlinie zoals die tot stilstand kwam in najaar 14 na de onderwaterzetting eind oktober. Aan het front, s nachts, zagen de verschillende troepen elkaar door de lichtjes van de vijandelijke partij. Tijdens het openingsweekend van GoneWest willen we deze lijn terug gaan oplichten door middel van deelnemers, die de afstand tussen het strand van Nieuwpoort en Ploegsteert met fakkels zullen verlichten. Naast deze frontlinie van licht, zullen er ook in de negen betrokken gemeenten artistieke vuurinstallaties worden opgesteld, geïnspireerd op de historische achtergrond van negen historische plaatsen, met o.a. de Pool of Peace in Heuvelland. In Heuvelland zoeken we een 800-tal vrijwilligers om met fakkels de frontlinie te verlichten. Wilt u meewerken op 17 oktober? Schrijf u dan in via Frans monument in de Kriekstraat gerestaureerd Wie de laatste maanden langs de Kriekstraat in Kemmel passeerde, merkte ongetwijfeld de werkzaamheden ter hoogte van het oorlogsmonumentje op de Hoge Basseie. Op 8 september 1919, vrij kort dus na de Eerste Wereldoorlog, onthulden de oud-strijders van de Franse 32ste divisie hier hun oorlogsmonument. Het bestaat uit een obelisk of gedenkzuil van 4 meter hoog op een bredere sokkel, omringd door een klein perk tussen zware hoekpalen. De marmeren druiventros verwijst naar de wijnstreek in zuidoostelijk Frankrijk vanwaar de soldaten afkomstig waren. Het monument herdenkt de inzet en de slachtoffers van de operaties van Franse troepen in de omgeving. Het gaat zowel over gevechten aan het begin van de oorlog rond 1 november 1914 bij Wijtschate als over de nasleep in mei 1918 van de Slag om de Kemmelberg. De plaats van het monument ligt 44 meter hoog, kijkt daarmee uit over de onmiddellijke omgeving en was voor de militairen dan ook een interessante stelling waarvoor zwaar gevochten werd in april en mei Dezelfde Franse eenheden waren nogmaals in België bij de aftocht van de geallieerden richting Duinkerke eind mei Het monument raakte uit de aandacht en werd in de jaren 1960 al eens aangepakt onder impuls van de Ieperse oorlogskenner A. Caenepeel. De herdenkingsplaat dateert van toen. Na de 90ste herdenking van de Slag om de Kemmelberg besliste het gemeentebestuur om het monument zelf onder handen te nemen. Gezien de zware bouwvalligheid van het bouwwerk had dit nogal wat voeten in de aarde, maar door de inzet van de gemeentelijke technische dienst, kon dit werk afgelopen zomer geklaard worden. Met deze en andere inspanningen bereidt de gemeente zich voor op de komende herdenkingperiode. Info: archiefdienst, 057/ , Erfgoedcel CO7 subsidieert erfgoed projecten. De inhoudelijke kwaliteit van het project, de regionale samenwerking en de publiekswerking zijn belangrijke beoordelingscriteria. Het project mag niet op regelmatige basis herhaald worden. Het mag bijvoorbeeld niet tot de structurele werking van een organisatie behoren. Er zijn 3 indiendata op jaarbasis. De volgende indiendata zijn: 1 januari 2014, 1 mei 2014 en 1 oktober Het toegekende minimum subsidiebedrag is 250 euro, het maximum subsidiebedrag is euro. Om impulsen te geven aan projecten die het thema Het dagelijks leven in de Zuidelijke Westhoek vóór de Eerste Wereldoorlog ( ) behartigen, is er een apart projectsubsidiereglement (min. bedrag 750 euro max. bedrag euro). Voor deze financiële ondersteuning is de laatste indiendatum 1 januari Zeer diverse projecten zijn mogelijk: voorstellingen, publicaties, vertelwandelingen, educatieve projecten, enz. U kan zich laten inspireren door het filmpje en de onderzoeksgids: Bij CO7 kan u ook terecht voor ondersteuning op communicatief vlak, het ontlenen van materiaal via de uitleendienst en allerlei adviesverlening en vorming. Sinds 2009 is Erfgoedcel CO7 actief als regionale erfgoedcel voor de Zuidelijke Westhoek. Erfgoedcel CO7 wil alles in het werk stellen om het cultureel erfgoed van de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke uit de marge én voor het voetlicht te halen. Dit kan door ondersteuning te bieden, maar ook door eigen projecten uit te werken. Samenwerking met lokale partners en het inspelen op reeds bestaande initiatieven zijn hierbij cruciaal. Meer info: 6 HL_januari_2014.indd 6 13/12/13 11:48

7 Bibliotheek Nieuwsbrief Uit in Heuvelland In 2014 starten we met de uitgave van een maandelijkse digitale nieuwsbrief over activiteiten in Heuvelland. Indien u die wenst te ontvangen, kunt u dit laten weten door een mail te sturen naar U wordt dan opgenomen in ons bestand en krijgt de nieuwsbrief maandelijks in uw mailbox. Boekenverkoop Boekenverkoop in de bib van 15 januari tot 15 maart. Aanpassingen van tarieven Bij verlies van de bibliotheekkaart wordt vanaf nu 2 euro aangerekend. Per verzonden boetebrief wordt 1 euro administratiekosten aangerekend. De aanvraag van een IBL (interbibliothecair leenverkeer) is gratis voor -18 jarigen. +18 jarigen betalen 1 euro voor een IBL. Printen/kopiëren in zwart-wit kost 0,15 euro. Een kleurenprint kost tot op vandaag 0,25 euro. Voorleesmomentje Gezien het succes van de voorleesmomentjes zetten wij die trend verder in januari, februari en maart 2014, opnieuw de laatste zondag van de maand maar dan om 10u45 en 11u. Inkomprijs: GRATIS Locatie: Bibliotheek van Heuvelland Tijdstip: Op 26 januari, 23 februari en 30 maart om 10u45 en 11 uur Inschrijven: niet verplicht Tentoonstelling Jean-Marie Gouwy Van 15 januari tot 15 maart stelt Jean-Marie Gouwy een aantal van zijn werken tentoon in de bibliotheek in Wijtschate. In tegenstelling tot de vorige tentoonstelling in Heuvelland betreft het dit keer enkel schilderijen met olieverf op doek. Landschappen van de Lage Landen en natuurtaferelen vormen de rode draad doorheen de tentoonstelling met César De Cock en Rien Poortvliet als belangrijkste inspiratiebronnen. Maart: Jeugdboekenweek 2014 In 2014 worden alle Heuvellandse klassen opnieuw verwelkomd in de Heuvellandse bibliotheek in het kader van de jeugdboekenweek met als thema gevaar. Op 11 maart komt Evelien Devlieger vertellen voor de eerste graad. Op 17 maart vertelt Aline Sax voor de derde graad. En op 20 maart kunnen de kinderen van de tweede graad luisteren naar Tine Mortier. 25 maart: De Leesgroep Nacht van de geschiedenis In 2014 staat De nacht van de geschiedenis van het Davidsfonds in het teken van de Groote Oorlog. Op 25 maart 2014 neemt de bibliotheek in samenwerking met het Davidsfonds Kemmel-Wijtschate- Mesen deel aan de Nacht van de Geschiedenis Onze leesgroepbegeleider Jooris Van Hulle zal Stefan Brijs interviewen over het boek Post voor mevrouw Bromley. Inkomprijs: 5 euro voor leden van het Davidsfonds, 6 euro voor niet-leden Locatie: Bibliotheek Heuvelland Tijdstip: dinsdag 25 maart om 20 uur Inschrijven: Iedereen is welkom! Inschrijven is niet verplicht. De bibliotheek van Heuvelland. Schoolstraat 12a te Wijtschate. Openingsuren: woensdag van 13u30 tot 18u30, vrijdag van 16u tot 20u en zondag van 9u30 tot 12u. Stel uw kunst ten toon in de bib. De bibliotheek doet een warme oproep aan alle kunstenaars van Heuvelland om hun kunst tentoon te komen stellen in de bibliotheek. Contacteer ons op: of 057/ april: voorstelling van Jozef De Witte Migratie. Op donderdag 24 april 2014 komt Jozef De Witte naar de bibliotheek tussen 19 u en 21 u. Jozef De Witte werkt voor het Centrum voor Gelijkheid van kansen en Racismebestrijding en zal in zijn voorstelling uitleg geven over migratie. Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met VormingPlus. Iedereen welkom in de bibliotheek vanaf 19 uur met een drankje. De inkomprijs: 5 euro met drankje inbegrepen. Locatie: Bibliotheek Heuvelland Tijdstip: op donderdag 24 april om 19 uur. Inschrijven: kan in de bibliotheek of 057/ ) of bij vormingsplus op het nummer 058/ of via 7 HL_januari_2014.indd 7 13/12/13 11:48

8 Vrije Tijd Slim wandelen met je smartphone Slim wandelen met uw smartphone De gemeente Heuvelland en de provincie West-Vlaanderen lanceren een smartphone-applicatie waarmee u het lokale wandelnetwerk op een originele en intelligente manier kunt verkennen. De app is geënt op het wandelroutenetwerk. U volgt een bepaalde knooppuntenroute en de app toont op een kaart bij welke punten er informatie voorhanden is. Altijd een gids op zak! De info snijdt diverse thema s aan: WOI, natuur, landschap, dorpen. Ervaren, lokale gidsen werkten mee aan de samenstelling van de app. Bij verschillende punten op de route ziet u interviews, foto s en filmpjes. Kortom: dankzij de app wandelt er altijd een ervaren gids met u mee. Hoe gebruikt u de app? Thematisch De app selecteert die knooppunten die voor het gekozen thema relevant zijn. Zo kunt u op de Kemmelberg kiezen voor de punten met verhalen over de Eerste Wereldoorlog, of u gaat voor punten die meer info geven over de specifieke natuurelementen van de streek. Scannen U scant een QR-code op een paaltje van het wandelroutenetwerk. U gaat vrij op ontdekking en op uw pad komt u paaltjes met een QR-code tegen. Als u die scant, dan krijgt u informatie over die bepaalde plek. Aan één plek kunnen verschillende verhalen (thema s) gekoppeld zijn. Zo sprokkelt u gaandeweg allerlei weetjes over oorlog, natuur, bewoning, landschap... De app De Bergen Heuvelland is gratis te downloaden via Google Play en de App Store. Tentoonstelling Mensen en Grenzen Sinds 1 juni 2013 loopt de gratis tentoonstelling Mensen en Grenzen in de kerk van Kemmel. Op een interactieve manier ontdekt u er niet alleen de geschiedenis van het ontstaan van de grens zelf, maar ook grensverhalen van mensen uit de streek. In de maanden september en oktober bezochten gemiddeld bezoekers de tentoonstelling. Hebt u de tentoonstelling n.a.v. 300 jaar grens nog niet gezien? Geen nood. Mensen en grenzen loopt nog tot eind mei De openingsuren van de tentoonstelling zijn gelijklopend met de openingsuren van de dienst toerisme, onder voorbehoud van kerkelijke plechtigheden. In de wandelgids Mensen en grenzen vindt u meer info over de tentoonstelling maar ook over de vijf wandelingen die ontwikkeld werden. Deze zijn ook digitaal te raadplegen met de app De Bergen Heuvelland voor smartphone of tablet. De wandelgids Mensen en Grenzen is verkrijgbaar bij Toerisme Heuvelland voor slechts E3. In het voorjaar 2014 worden, naar aanleiding van de tentoonstelling Mensen en Grenzen, diverse activiteiten georganiseerd. In maart kunt u vijf zondagnamiddagen op rij de vijf wandelingen van de app Mensen en Grenzen mee wandelen onder gidsbegeleiding. Voorafgaand aan de begeleide wandeling is een bezoek aan de tentoonstelling voorzien in de Kemmelse kerk. Noteer volgende data in uw agenda en reserveer alvast uw plaats bij Toerisme Heuvelland: Zondag 9 maart: begeleide wandeling op de Rodeberg Zondag 16 maart: begeleide wandeling in Watou Zondag 23 maart: begeleide wandeling in Mesen Zondag 30 maart: begeleide wandeling in Abele Zondag 6 april: begeleide wandeling in Nieuwkerke Telkens van 14u tot 17u. Afspraak om 14u bij de tentoonstelling Mensen en Grenzen in de Sint-Laurentiuskerk van Kemmel. Aansluitend gegidste wandeling al dan niet op locatie (busrit). Wandeling van 4 à 5 km. Zorg ervoor dat u stevige wandelschoenen mee hebt. Meer info over de activiteiten gekoppeld aan het jaarthema Mensen en Grenzen vindt u binnenkort in een speciaal hiervoor gemaakte kalender. Deze zal vanaf januari 2014 beschikbaar zijn bij Toerisme Heuvelland. Meer info of reservatie: Toerisme Heuvelland 057/ HL_januari_2014.indd 8 13/12/13 11:48

9 Toeristische autoroute Frontleven Twee wandellussen, uitgetekend op het wandelnetwerk, vormen samen het Vredespad van 14,6 km. Onderweg zijn er 14 haltes, in de grond gemarkeerd door een keramische tegel, die u uitnodigen om letterlijk en figuurlijk stil te staan bij wat vrede brengt. Benieuwd naar deze vredeswandeling? De brochure is verkrijgbaar voor E7 bij Toerisme Heuvelland 057/ Toeristische autoroute Frontleven Naar aanleiding van de WOI-herdenkingen, brengt Westtoer zes nieuwe toeristische autoroutes uit. Heuvelland komt aan bod in de autoroute Frontleven. Het traject van 87 km verkent het verhaal van de stad achter het front (Poperinge), van de Slag om de Kemmelberg en de Mijnenslag van 1917 in Wijtschate. De route loopt langs de belangrijkste sites en monumenten, zoals de dodencellen en Lyssenthoek Military Cemetery voor Poperinge en de Pool of Peace en Bayernwald voor Heuvelland. De brochure met aanduiding van de bewegwijzering en beschrijving is voor E6 te koop bij Toerisme Heuvelland 057/ Fakkeltocht Blauwen in de wind De fakkeltochten van muziekcentrum Dranouter, voor de ene klinkt het bekend in de oren, voor anderen nog niet! De fakkeltochten zijn gebaseerd op een combinatie van cultuur & culinair genieten in een winters kader in Dranouter. We steken de fakkels aan en vertrekken om 18u aan het Muziekcentrum Dranouter in het gezelschap van verteller/muzikant Yves Bondue. Het thema dit jaar is smokkelen en we trekken even de grens over naar Noord-Frankrijk. Na leuke verhalen, anekdotes en muzikale intermezzo s komen we opnieuw aan in het Muziekcentrum en wacht er een heerlijk stoofpotje van everzwijn, gevulde peertjes en amandelkroketten op ons. Meer info over deze themawandeling is te vinden op de site of vraag de folder bij Toerisme Heuvelland! Data: 17/01-11/01-24/01-01/02-07/02-15/02-22/02 Start: 18u Prijs: E28 pp (tocht + maaltijd) Reserveren op voorhand is noodzakelijk want het aantal plaatsen is beperkt! Vegetariërs zijn ook welkom, vergeet dit niet door te geven bij de reservatie! Info en reservatie: Dranouter Centrum 057/ Vredeswandeling Met Franciscus op Vredespad Na oorlog komt vrede. Sinds kort heeft Heuvelland ook een vredespad. Volg Franciscus van Assisi op een wandeling door Heuvelland, meer bepaald in Westouter, de Rodeberg en Loker. 9 HL_januari_2014.indd 9 13/12/13 11:48

10 Vrije Tijd Sport voor iedereen Swimmathon: Loker wint! Op 20 november organiseerde de Heuvellandse sportdienst samen met de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) hun jaarlijkse swimmathon in Poperinge. Een tiental scholen kwamen samen om het tegen elkaar op te nemen. In totaal zwommen 95 kinderen samen 2136 lengtes (van 25m). Op basis van de gemiddelden wordt een klassement opgemaakt en voor het tweede jaar op rij won de school van Loker. Met een gemiddelde van 25,71. Op de tweede plaats Oost-Vleteren-Woesten met een gemiddelde van 25. Op de derde en vierde plaats Wijtschate 3 en 2 met een gemiddelde van 24,28 en 24,16. Op de 5de plaats staat Nieuwkerke met 24,12. Iedere school kreeg van SVS een aandenken. Sportreeksen Zumba Voor +15-jarigen in het OC De Fontein in de Klijte. Iedere woensdag van 19u30-20u30. Deelnameprijs: 20/25 euro (10 lessen). Eerste les op 8 januari. Zumba Voor +15-jarigen in het OC De Klaverhulle in Wijtschate. Iedere donderdag van 20u - 21u. Deelnameprijs: 20/25 euro (10 lessen). Eerste les op 16 januari. Bewegingslessen voor 55-plussers Iedere dinsdag van 9u tot 10u in OC de Klakeye in Dranouter. Deelnameprijs: 5 euro (5 lessen). De eerste les start op 25 februari. Trofee voor sportverdienste 2013: stuur uw kandidatuur in De sportraad reikt jaarlijks een trofee van sportverdienste uit aan een persoon of sportclub die tijdens het voorbije sportjaar uitzonderlijke sportprestaties heeft geleverd, of aan een persoon die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport. Wilt u zich individueel of als vereniging kandidaat stellen voor de Trofee voor Sportverdienste 2013, dan moet u dat schriftelijk doen voor 31 januari 2014 (poststempel geldt als bewijs) bij de sportraad, gemeentehuis De Warande, Bergstraat 24 in 8950 Kemmel. Voeg bij uw kandidatuur informatie over de loopbaan en de bijzondere prestaties. U krijgt het volledige reglement bij de sportdienst: 057/ of mail naar Sportkampen in 2014 Krokusvakantie: 03/03/14 09/03/14 SK1: Kleutersportkamp SK2: Omnisportkamp Paasvakantie 07/04/14 11/04/14 SK3: Kleutersportkamp 14/04/14 18/04/14 SK4: Kleutersportkamp Zomervakantie 30/06/14 04/07/14 18/08/14 22/08/14 SK5: Kleutersportkamp SK10: Voetbalkamp SK6: Omnisportkamp SK11: Voetbal en kicks SK7: Windsurfen en zeilen SK12: Omnisport en kicks SK13: Windsurfen en zeilen 07/07/14 11/07/14 25/08/14 29/08/14 SK8: Omnisportkamp SK14: Kleutersportkamp SK9: Windsurfen en zeilen SK15: Omnisportkamp SK16: Windsurfen en zeilen Herfstvakantie (27/10/ /10/2014) SK17: Kleutersportkamp SK18: Omnisportkamp Kerstvakantie (22, 23, 29 en 30 december 2014) Grabbelpasactiviteiten Algemene info Voor de sportkampen zorgen de deelnemers zelf voor hun lunchpakket. De gemeente Heuvelland zorgt voor soep. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Warande in Kemmel of kunnen telefonisch meer informatie krijgen bij de sportdienst van de gemeente Heuvelland (057/ of mail naar Inschrijven kan telefonisch of via mail. Na bevestiging wordt er overgeschreven op het rekeningnummer BE van de gemeente Heuvelland, voorzien van de nodige mededeling. Inschrijvingen gebeuren ten laatste 5 dagen voor de aanvang van de activiteit. Vermindering inschrijvingsgeld Kinderen uit: Een gezin waarvan het gezinshoofd: een ziekte of invaliditeitsuitkering trekt een werkloosheidsvergoeding ontvangt van het leefloon geniet onder budgettaire begeleiding staat van het OCMW krijgen 50 % vermindering op het inschrijvingsgeld voor de sportactiviteiten. Grote gezinnen krijgen vanaf het derde kind 30% korting op het inschrijvingsgeld van het derde kind. Niet-Heuvellandse deelnemers aan kampen of reeksen betalen 5 euro meer per sportactiviteit. OPVANG s Morgens vanaf 7u30 en s avonds tot 18 uur. De opvang wordt aangerekend tot 8u45 en s avonds vanaf 16u15. Eenmaal per maand wordt een factuur aan de gebruikers verstuurd. 10 HL_januari_2014.indd 10 13/12/13 11:48

11 Enthousiaste animatoren gezocht De Bergbengels zoeken enthousiaste animatoren (m/v) Ben je op zoek naar een leuke vakantiejob? Kan je goed met kinderen omgaan? Weet je met je creativiteit geen blijf? Wil je een hoop nieuwe vrienden maken? Stel je dan zeker kandidaat op het speelplein van Heuvelland. De speelpleinwerking zoekt gemotiveerde animatoren om kinderen tussen 3 en 12 jaar een vakantie vol speelplezier te bezorgen. Waaraan moeten de animatoren van de speelpleinwerking voldoen? Als vrijwilliger: Je bent minstens 16 jaar. Je hebt bij voorkeur een cursus animator in het jeugdwerk gevolgd en/of ervaring in het jeugdwerk. Je krijgt een dagvergoeding van 25 of 30 euro (afhankelijk van attest jeugdwerk). Als jobstudent: Je bent minstens 17 jaar en hebt een attest van animator in het jeugdwerk. Je hebt minimum één jaar ervaring als animator op het speelplein. Je hebt het attest animator in het jeugdwerk en/of ervaring in het jeugdwerk. Je krijgt een overeenkomst (tijdelijke tewerkstelling in de sociaal-culturele sector) en een loon. Schrijf je snel in bij de jeugddienst op 057/ of Je kunt het inschrijvingsformulier ook downloaden via Onder de rubriek cultuur&vrije tijd / jeugd / speelpleinwerking. Ook voor de paasvakantie zijn we nog op zoek naar begeleiders. Heb je interesse om tijdens de paasvakantie een paar dagen te helpen tijdens de grabbelpas? Stuur een mailtje naar Wist je trouwens dat we elk jaar een pak nieuwe animatoren mogen verwelkomen op het speelplein? Dus schrijf je gerust in en neem al je vriend(inn)en mee! als je een cursus animator in het jeugdwerk volgt en twee weken komt helpen op het speelplein, je dan 50 euro terugkrijgt van de opleidingskosten? in de krokusvakantie een cursus animator georganiseerd wordt door de VDS? Deze cursus vindt plaats in de Lork in Kemmel. Meer info op Facebook voor alle inwoners van Heuvelland Wist u dat u de gemeente Heuvelland ook kan volgen op Facebook? Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten voor jeugd, sport, cultuur en bibliotheek met leuke foto s. Dag van de jeugdbeweging Ook dit jaar stelde één van de jeugdbewegingen zijn deuren open voor alle Heuvellandse jeugdverenigingen. KSA Kemmel verwelkomde alle kinderen op de Dries voor een namiddag vol spelplezier. Er werd muur geklommen, op gekke fietsjes gereden, geklauterd door speleoboxen, een spannend bosspel gespeeld Maar ook voor de leiders werd op 18 oktober een avondje georganiseerd door de jeugdraad. De leiders kwamen samen in O.C. Utendoale om tegen elkaar te strijden. Binnen de minuut werden een pak opdrachtjes uitgevoerd. Kortom, opnieuw een geslaagde dag van de jeugdbeweging voor groot en klein! Grabbelpas 2014: gevarieerd spel- en sportplezier In de paasvakantie is er Grabbelpaswerking voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. De jeugd- en sportdienst zorgen opnieuw voor een gevarieerd aanbod met sport, ontspanning, creativiteit Voor de kleuters worden tijdens de paasvakanties twee weken sportkamp voorzien. Een grabbelpasje kost 3 euro. Hiermee kunt u zich inschrijven voor een aantal activiteiten naar keuze. Inschrijven hiervoor kan op de jeugddienst tijdens de openingsuren (elke dag van 9 uur tot 12 uur, dinsdag ook van 15uur tot 19uur) vanaf dinsdag 4 maart Jeugdraad Heuvelland Wist je dat de jeugdraad van Heuvelland vier keer per jaar samenkomt? Zou je graag iets te zeggen hebben over de jeugd in Heuvelland? Zit je vol ideeën of vind je net dat er nieuwe projecten kunnen opgestart worden voor de jeugd? De volgende jeugdraad vindt plaats op zaterdag 1 maart om 9u30 in het KSA-lokaal in Westouter. Zou je graag aanwezig zijn, graag een seintje aan Iedereen is welkom! 11 HL_januari_2014.indd 11 13/12/13 11:48

12 Milieu Geboortebos Rodeberg Geboortebos Rodeberg De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis in een mensenleven, die we dan ook graag vereeuwigd zien. Daarom is het planten van een boom een ideaal geboorteritueel. Met hun lange levensduur zijn bomen het perfecte symbool voor een lang en gelukkig leven. Naast een symboolwaarde heeft een geboorteboom uiteraard nog andere troeven. Hij zorgt namelijk ook voor een beetje natuur in uw directe omgeving. Vogels en vlinders vinden er hun nestplaats en voedsel. Bomen zijn belangrijke schakels in een ecosysteem. En ze produceren zuurstof. Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet voor de deelnemende kindjes elzen om het geboortebos verder aan te planten. Op 29 maart 2014 plant Heuvelland verder aan het geboortebos Rodeberg. Afspraak om 10 uur op de parking langs de Rodebergstraat om samen een boom te planten. Alle ouders waarvan hun kindjes geboren zijn tussen 1 september 2012 en 31 december 2013 worden uitgenodigd om op deze dag een boom te komen planten! Ook ouders die hun kindje te vroeg verloren, zijn welkom om een boompje te planten. Alle gezinsbonden van Heuvelland en de gemeente Heuvelland zelf slaan de handen in elkaar om er een aangename voormiddag van te maken en nodigen jullie uit om daarna een hapje en drankje te nuttigen in OC De Fontein (Dikkebusstraat 30 te 8950 Heuvelland, De Klijte). Er wordt ook een boomdiploma uitgereikt aan alle deelnemende kindjes. Schrijf u voor 20 februari 2014 in of tel 057/ ) en kom naar het geboortebos om samen een geboorteboom aan te planten voor uw jongste telg! Hoe energiezuinig verwarmen met mijn huidige verwarmingsinstallatie? Hoe kunt u zonder of met kleine investeringen energie besparen met uw bestaande verwarmingsinstallatie? Deze infosessie geeft praktische tips over eenvoudige maatregelen. Het gaat om het onderhoud van de ketel en radiatoren, het regelen en inregelen van de installatie en het isoleren van onderdelen van de installatie. U komt alles te weten op de infoavond georganiseerd door de gemeente i.s.m. het steunpunt duurzaam bouwen van de Provincie West-Vlaanderen. Praktisch: De infoavond is gratis en vindt plaats in OC De Galoye, Dikkebusstraat 131 te Heuvelland (Loker) op donderdag 23 januari om 19u30. Inschrijven VERPLICHT bij de milieudienst van de gemeente: of tel. 057/ Sinds 3 mei van dit jaar is er een nieuwe regelgeving voor centrale stooktoestellen: BRANDSTOFTYPE KEURING (vóór eerste PERIODIEK ONDERHOUD VIJFJAARLIJKSE ingebruikname VERWARMINGSAUDIT VAST Door een geschoold Elk jaar door een Door een erkende technicus vakman. geschoold vakman. verwarmingsaudit. VLOEIBAAR Door een erkende Elk jaar door een erkende Door een erkende technicus technicus vloeibare technicus vloeibare vloeibare brandstof. brandstof. brandstof. GAS Door een erkende Elke twee jaar door een Door een erkende technicus technicus gasvormige erkende technicus gasvormige brandstof. brandstof. gasvormige brandstof. Je ontvangt Een keuringsrapport, Een reinigings- en Een verwarmingsauditrapport dat je moet bewaren verbrandingsattest: dat je moet bewaren bij het bij het toestel. de laatste twee reinig- toestel. ings- en verbrandingsattesten moeten bij het toestel blijven. Verplichting De eigenaar De huurder, die een kopie De eigenaar voor van de attesten aan de eigenaar bezorgt. De eigenaar als die niet verhuurt. Voor een overzicht met alle verplichtingen voor jouw installatie: surf naar Afvalkalender Download nu de gratis app Recycle! Dankzij deze slimme app weet je perfect wat je waar én wanneer kan sorteren. Download Recycle! Gratis voor iphone en Android. Surf naar of voor meer info. In samenwerking met: FOS-IVVO-ad APP A5.indd 1 24/10/13 17:27 12 HL_januari_2014.indd 12 13/12/13 11:48

13 Let s do it in de vuilbak in je buurt Let s do it in de vuilbak in uw buurt De gemeente Heuvelland, de Provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse intercommunales maken de eigen inwoners warm om de handen uit de mouwen te steken tegen zwerfvuil. Bewoners, bedrijven, verenigingen, scholen, enz. die zich engageren om hun eigen buurt net te houden, kunnen hun stukje grond in die buurt claimen. Alleen of samen met uw buren en vrienden kunt u een opruimactie organiseren of een engagement aangaan om uw eigen straat of buurt net te houden. In ruil voor dit engagement wordt er opruimmateriaal (prikstok, handschoenen, vuilniszakken, enz.) en raamaffiches ter beschikking gesteld. De gemeente dankt van harte de vrijwilligers die het engagement aangingen in De grote opruimacties in Heuvelland vinden plaats tijdens de week van 17 tot 23 maart Tijdens het afsluitmoment worden alle deelnemers bedankt met een attentie van de gemeente en de milieuraad. Meld uw deelname nu aan bij de milieudienst (057/ of Help de gemeente af te rekenen met zwerfvuil! Benieuwd: Inzamel- en ruilsysteem voor silobanden nu ook voor actieve landbouwers Sedert 1 november kunnen actieve landbouwers hun oude silobanden laten ophalen en een deel van de kosten recupereren. Sinds januari 2013 konden landbouwers die hun activiteiten stopzetten of afbouwen, al gebruikmaken van dit inzamel- of ruilsysteem, maar dit wordt nu dus uitgebreid. Voor de inzameling wordt een beroep gedaan op een netwerk van gespecialiseerde bedrijven. Gemeenten en afvalintercommunales spelen geen rol bij deze logistiek. Landbouwers gebruiken oude autobanden om de plastic folie over hun veevoer of over hun gras- of maïskuil op zijn plaats te houden. Al vele jaren kampen landbouwers met overtollige of beschadigde silobanden. Dankzij een overeenkomst tussen Vlaams minister Joke Schauvliege, de OVAM en Recytyre (beheersorganisme verantwoordelijk voor de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor afvalbanden) met de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat, kunnen zowel actieve landbouwers als landbouwers die hun activiteiten stopzetten of afbouwen, een beroep doen op een inzamel- en ruilsysteem voor silobanden. De financiële regeling is voor de verschillende systemen anders. Voor het inzamelsysteem van overtollige silobanden komen OVAM en Recytyre tussen in de kosten tot maximaal twee derde van de factuur. De kosten voor het inruilen van oude silobanden voor nieuwe exemplaren zijn volledig ten laste van de landbouwer. Meer informatie over dit project is beschikbaar via de website van de en Cursus Fruitbomen snoeien Tegenwoordig planten heel wat mensen opnieuw een fruitboomgaard aan. Een goed onderhoud van de bomen is essentieel. Tijdig snoeien geeft de boom een mooie vorm, zorgt voor een rijke oogst en kan heel wat ziektes voorkomen. Tijdens onze 3-delige cursus leert u efficiënt fruitbomen te onderhouden. Deze cursus is voor iedereen die graag zelf wil leren snoeien. Donderdag 20 februari (19u00 tot 22u00) BC De Palingbeek, Vaartstraat 7 te Zillebeke Theorie: basisprincipes, winter- en zomersnoei, snoeien van jonge en oude bomen Lesgever: Wouter Demey Zaterdag 1 maart (9u00 tot 12u00) vzw Matthijs, Vinkenlaan 3 te Ieper Praktijk: wintersnoei Lesgever: Wouter Demey Zaterdag 28 juni (14u00 tot 17u00) Fam. Leyssens-Deboosere, Kerkstraat 3 te Mesen Praktijk: zomersnoei Lesgever: Wouter Demey Inschrijven kan tot 10 februari op 057/ of bij regine. Het aantal deelnemers is beperkt. Deelname: 15 euro voor 3 lessen. De inschrijving is definitief na overschrijving op het rekeningen. BE , met vermelding naam + snoeicursus groep 2 Deze activiteit is een samenwerking tussen het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en vzw t Boerenlandschap. Paddenoverzet 2013 te Kemmel Dit jaar werden er maar liefst padden overgezet! Daarnaast brachten we ook 3 bruine kikkers veilig aan de overkant. Er werd 1 alpenwatersalamander gezien, spijtig genoeg als verkeersslachtoffer. Groene kikkers werden dit jaar niet gezien. Wat het aantal padden betreft, betekent dit een tweede plaats over de 27 jaar heen. Na de twee zware terugvallen in 2002 en 2006 is dit een echte opkikker. Dergelijke schommelingen zijn moeilijk of niet te verklaren, al kan een deel misschien wel verklaard worden door de draad die vroeg geplaatst én laat weggenomen werd. Zo werden zeker alle trekkende exemplaren overgezet én geteld. Dit houdt ook in dat er meer dagen zijn waarop er geen padden te vinden zijn maar er toch gecontroleerd moet worden. Zeker dit jaar was dit het geval. Dit kan minder aangenaam zijn maar levert goede resultaten. Dit jaar stond de draad er dus uitzonderlijk lang: 79 dagen (01/02-22/04). Er waren 26 trekdagen (vergelijkbaar met andere jaren), met 2 grote pieken. Onnodig te zeggen dat het een heel bizar voorjaar was, waarbij onder andere zelfs enkele padden konden overgezet worden in de smeltende sneeuw... Deze actie gaat terug van start langs de Bergstraat in het voorjaar HL_januari_2014.indd 13 13/12/13 11:48

14 Milieu Infoavond energie besparen Infoavond Energie besparen Jaarlijks besteden we een aanzienlijk deel van ons budget aan de betaling van onze energiefactuur. Hoewel op vandaag al heel wat mogelijkheden bestaan om ons energieverbruik te drukken, zijn nog veel mensen niet overtuigd van de voordelen van dergelijke investeringen. Vanuit de ervaringen aan het loket van de HABITO-woonwinkel, merken we eveneens dat het niet altijd even duidelijk is van welke premies of andere voordelen men kan genieten. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen de juiste weg vindt naar de juiste premies en voordelen, willen we op een duidelijke en eenvoudige manier de verschillende maatregelen op een rijtje zetten. Welke thema s komen aan bod? Energiezuinig bouwen en verbouwen Het belang van isoleren Premies bij energiebesparende werken Goedkoop lenen voor energiebesparende werken met een FRGE lening Energieverbruik en energiefactuur Geld besparen met een groepsaankoop energie Iedereen welkom op dinsdag 7 januari om 19u30 in de cafetaria WZC Sint-Medard, ingang Hospicestraat, 8950 Heuvelland - Wijtschate. Meer informatie: HABITO-woonwinkel 057/ Samenaankoop groene stroom Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop. Wilt u besparen op uw energiefactuur? En wilt u daarbij ook uw steentje bijdragen voor een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de Provincie West- Vlaanderen. Ook de gemeente Heuvelland ondersteunt dit initiatief. Vanaf 1 december 2013 tot 31 januari 2014 kunt u vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Bewust kiezen Maandelijks betaalt u een energiefactuur. Hebt u er al eens bij stilgestaan dat u op deze uitgave kunt besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust uw energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. De Provincie West-Vlaanderen biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. U hoeft zich alleen maar in te schrijven vóór 31 januari U kunt inschrijven voor elektriciteit en/of gas. Zo biedt u zich samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Begin februari 2014 kunnen energieleveranciers op de online veiling hun beste bod uitbrengen. U hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijgt u een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslist u of u van energieleverancier verandert. Sinds september 2012 moet u ook geen verbrekingsvergoeding meer betalen bij het vroegtijdig opzeggen van uw contract. Stap voor stap begeleiding De Provincie en Heuvelland zullen u hierbij stap voor stap begeleiden. De inschrijvingen worden verzameld via U vindt er ook een antwoord op de veelgestelde vragen. Na de veiling begin februari krijgt u een gepersonaliseerd aanbod. Pas dan beslist u of u op het nieuwe aanbod ingaat. Voor wie Alle particulieren kunnen gratis deelnemen. Daarnaast ook bedrijven met een jaarverbruik beperkt tot kwh elektriciteit in laagspanning en kwh gas. Inschrijven Neem uw laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en/of aardgas bij de hand en schrijf u online in op (doorklikken op provincie West-Vlaanderen). Inschrijven kan tot 31 januari Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven. Hebt u geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente u graag verder. Iedere dinsdagnamiddag van 15 u tot 19u kunt u terecht bij HABITO-woonwinkel op bureau 1 op het gemeentehuis. Maak hiervoor liefst vooraf een afspraak zodat u zeker bent dat er iemand beschikbaar is om u te helpen (tel. 057/ , Breng uw laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Workshop ECO driving Het gemeentebestuur, de milieuraad en Ecolife organiseren een ecodriving workshop: een interactieve workshop met vijf rijsimulatoren over een energiezuinige en milieuvriendelijke rijstijl! Deze workshop duurt 3 uur en wordt begeleid door een ervaren Ecodriving-coach van Ecolife vzw. Waar? OC De Klaverhulle, G.Gezellestraat 1, Wijtschate Wanneer? maandag 10 februari om 19u Deelname is gratis, inschrijvingen verplicht bij de milieudienst Heuvelland of tel 057/ ). Voor info over Ecodriving: Ecolife vzw, Valkerijgang 26, 3000 Leuven 016/ of 14 HL_januari_2014.indd 14 13/12/13 11:48

15 Goedkope plantpakketten BeHaag het landschap met goedkope plantpakketten De landschapscampagne BeHaag het landschap wil hagen, houtkanten, kleine bosjes, groepjes knotwilgen rond veedrinkpoelen herwaarderen. Die zogenaamde kleine landschapselementen maken een landschap aantrekkelijk en aangenaam om te wonen en werken. Veel hagen en houtkanten zijn al verdwenen, onder andere door nieuwe landbouwtechnieken die bredere toegangslanen tot boerderijen vereisen en een grote wendbaarheid voor de landbouwmachines op de akkers. Op veel plaatsen is streekeigen groen wel nog mogelijk: op afsluitingsstroken, verloren hoekjes, uitkanten, rond huizen, tuinen, boomgaarden, stallingen en garages is ruimte voor groen. Ook u kunt meehelpen om nieuwe hagen of streekeigen groen aan te planten. De gemeente Heuvelland stelt daarvoor goedkope plantpakketten ter beschikking. Er zijn vijf soorten: hoge soorten voor brede houtkant of bos, middelhoge voor smallere houtkant of kleine bosjes, plantmateriaal voor geschoren hagen, struiken voor bloesem- en bessenhagen en plantpakketten voor natte gronden en waterkanten. Eén pakket bestaat uit twintig tot dertig streekeigen planten en kost ongeveer 8 euro. U kunt uw plantpakketten bestellen voor 31 januari 2014 en afhalen (in maart) bij de dienst landbouw (bureau 17) in het gemeentehuis. Voor meer informatie over soorten planten of bestellingen, neemt u contact op met Luc Gruson: 057/ of Plannen voor planten! Woont u op het platteland en hebt u een prachtig stukje landschap rondom u waar u iets moois van wilt maken? Een fruitboomgaard of een houtkant aanleggen, knotbomen of hagen planten, poelen graven, Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw helpt u hierbij. Samen met u stellen we gratis een plan op met inheemse planten. Vaak kunt u voor de uitvoering ervan een beroep doen op financiële ondersteuning. Wij helpen u om hieruit wegwijs te geraken. Neem alvast een kijkje op onze website > projecten > landschap en draag uw steentje bij aan een mooi landschap. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info op 057/ of Wegbermbeheer door de gemeente Heuvelland In het landelijk gebied worden de bermen jaarlijks twee maal gemaaid. Het zogenaamde wegbermbeheer dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het Wegbermbesluit. In het artikel 3 van deze toepasselijke wetgeving wordt gesteld dat bermen niet vóór 15 juni mogen worden gemaaid. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Bescherm de berm 1. Naast de gemeente heeft de burger een aandeel in goed bermbeheer: wees voorzichtig met groenafval. In de ideale wereld is het de grondstof voor compost. Kieper groenafval dus niet overal rond, daarmee legt u immers de basis van iets wat u meestal liever niet ziet gebeuren. U krijgt verruiging met onkruid. 2. Aan de groenbeheerders: herbicidengebruik kan in veel gevallen vermeden worden. 3. De landbouwer heeft hierbij ook een belangrijke aandeel om de bermen goed te onderhouden. We hebben het hier niet over de gemeentelijke bermen, maar randen die grenzen aan de akker en beheerd worden door de landbouwer. Het gaat over smalle stroken die de overgang vormen tussen productieve landbouwgronden en andere landschapselementen (zoals bermen, grachten, waterlopen, bosranden, wandelpaden, enz.) en die zich op die manier in het landschap verweven. Deze bermen vervullen volgende landbouwkundige en ecologische meerwaarde: een buffer voor uitspoeling van meststoffen en voor gewas beschermingsmiddelen naar nabijgelegen waterlopen of grachten; de bermvegetatie helpt de oever vasthouden; beperken van erosie; onderdak en voedsel voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten (bv. loopkevers, spinnen, zweefvliegen ); bloeiende planten in de rand leveren nectar en stuifmeel voor bijen en hommels; toevluchtsoord voor akker en weidevogels. Een goede randenbeheer draagt zo bij tot een meer duurzame productiewijze en een goed imago voor de landbouw! Om als landbouwer kwetsbare elementen zoals waterlopen, bosranden, holle wegen, enz. beter te beschermen, kunt u een beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij. Meer info. Het beheer van niet-productieve grazige stroken behoort op vandaag zeker niet tot de normale bedrijfsvoering. Maar Inagro onderzoekt momenteel de mogelijkheden in West-Vlaanderen en staat landbouwers bij met praktische tips omtrent goed beheer. In andere provincies leidde de problematiek reeds tot een gemeenschappelijke aankoop van een geschikte klepelmaaier voor dit soort werken. Meer info: INAGRO ontwikkelde de folder Bescherm de berm met tips voor de landbouwers. U kunt deze folder downloaden van de website van INAGRO via Publicaties > Brochures > Natuur en Landschap, ofwel opvragen via U kunt ook steeds bij de milieudienst van de gemeente terecht met uw vragen en opmerkingen over bermbeheer: heuvelland.be of 057/ Directe link naar de INAGRO-brochure: Publicaties/Paginas/Brochures-NatuurEnLandschap.aspx 15 HL_januari_2014.indd 15 13/12/13 11:48

16 Uit in Heuvelland KVLV Wijtschate JANUARI - MAART 2014 KVLV Wijtschate De KVLV is ontstaan als vrouwenvereniging van de Belgische Boerenbond. De vroegere benaming Boerinnenbond was van 1911 tot 1975 de officiële naam. Bijna 40 jaar geleden, in 1975, werd de naam van de vereniging gewijzigd in Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen, en in 2005 werd het KVLV, Vrouwen met vaart. De vereniging is anno 2014 de grootste sociaal-culturele vrouwenbeweging in Vlaanderen. Ze organiseert algemeen vormende activiteiten, zet aan tot creativiteit en laat u genieten van lekker en gezond koken. Ook KVLV Wijtschate organiseert elk jaar tal van activiteiten. Dit jaar maakt het ontbijtbuffet opnieuw, en dit voor de 5de keer, deel uit van het uitgebreide programma. Honderden aanwezigen zullen opnieuw kunnen proeven van ovenverse Wijtschaatse broodjes, sandwiches, boterkoeken, croissants, chocoladekoeken, krentenbrood en dit met allerlei lekkere hoeveproducten: vaste kazen en smeerkaas, hesp, gekookte en gebakken eitjes met spek, zelfgemaakte confituren, choco, yoghurt, chocolade- en aardbeimelk Wanneer: zondag 30 maart vanaf 7u30 tot 11u30 Waar: OC De Klaverhulle, G. Gezellestraat 1 in Wijtschate Prijs: E7 voor volwassenen en E4 voor lagereschoolkinderen (kleuters gratis) Inschrijven: kaarten te bestellen bij de bestuursleden van KVLV Wijtschate Tel 0477/ of 16 Zaterdag 4 januari: 19u Kerstboomverbranding op akker achter oc de Galoye te Loker. Org. KLJ Loker De Klijte. Zaterdag 10 januari: 18u30 Fakkelwandeling van de school tot aan de Dries met daarna kerstboomverbranding op de Dries. Org. Oudercomité school Kemmel Zaterdag 11 januari: 10u-12u Kaartenverkoop voor de voorstelling van Flor Barbry s volkstoneel voor Frans-Vlaanderen in o.c. Utendoale. Vanaf 13u bij Katrien Delannoy- Barbry op 057/ Donderdag 30 januari: 20u Toneelvoorstelling Menschen in den Grooten Oorlog met Tine Ruysschaert, Bart Cafmeyer en Arnold Sercu in o.c. Utendoale. Organisatie: Flor Barbry s volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. Kaarten (niet genummerd) te bekomen bij de bestuursleden van het volkstoneel vanaf 1 januari. Meer info: Zaterdag 8 februari: 7u-15u. Wandeltocht wintertocht. Start en inschrijvingen in OC Utendoale, Westouter. Org.: Heuvellandstappers Zaterdag 8 februari: 18u30 Warme beenhesp met groenten in OC De Fontein in De Klijte ten voordele van de kleuter- en lagere school Loker De Klijte. Info 057/ Zondag 9 februari: 8u-11u Mountainbiketocht met vertrek en aankomst aan o.c. Utendoale te Westouter. Diverse afstanden: 35, 45 en 60 km. Org. Wielertoeristen de Berghazen. Zondag 9 februari: 11u30 Warme beenhesp met groenten in OC De Fontein in De Klijte ten voordele van de kleuter- en lagere school Loker De Klijte. Info 057/ Zaterdag 22 februari: 18u Kaarting in OC De Gaper in Kemmel ten voordele van de kleuter- en lagere school Kemmel. Info: 057/ Zondag 23 februari: 11u30 Kip aan t spit in OC De Gaper in Kemmel ten voordele van de kleuter- en lagere school Kemmel. Info: 057/ Zaterdag 1 maart: 20u t Kruus van n Coin Perdu voorstelling door Flor Barbry s volkstoneel voor Frans-Vlaanderen in o.c. Utendoale in Westouter. Zondag 2 maart: 16u t Kruus van n Coin Perdu voorstelling door Flor Barbry s volkstoneel voor Frans-Vlaanderen in o.c. Utendoale in Westouter. Zaterdag 15 maart: 17u15 Borelle: verzamelen aan de wandelboom op het Planciusplein in Dranouter. Om 17u30: familiewandeling met muzikale begeleiding en stropoppenverbranding. Bij zonsondergang: lentevuur op de Monteberg & fakkeltocht naar het dorp. Na de wandeling gezellige sfeer op de Platse met muziek en barbecueworsten. Voor en tijdens de wandeling: jeneverkar met Borelle-koeken en fakkels. Dinsdag 25 maart: Nacht van de geschiedenis Zie onder de rubriek bibliotheek de activiteit die plaatsvindt in samenwerking met Davidsfonds Kemmel en Wijtschate-Mesen in de bibliotheek te Wijtschate. Zondag 30 maart: 7u30 tot 11u30 KVLV Wijtschate organiseert haar 5 ontbijtbuffet in OC de Klaverhulle in Wijtschate. Zondag 30 maart: namiddag Doortocht wielerklassieker Gent- Wevelgem in Kemmel Verantwoordelijke uitgever: Wieland De Meyer, Schepen van Communicatie en Inspraak, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland. HL_januari_2014.indd 16 13/12/13 11:48

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven!

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Sportreeksen in het najaar 2016 D Voor +15 jarige dames in het OC De Galoye in Loker. D Iedere dinsdag van 20u - 21u. D De eerste les start op 20 september

Nadere informatie

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur.

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Heuvelland 2017 2018 Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten 2018 Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Er wordt online ingeschreven via: https://webshopheuvelland.recreatex.be. Dit

Nadere informatie

Heuvelland. Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 NIEUW! Online inschrijven. Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur.

Heuvelland. Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 NIEUW! Online inschrijven. Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur. Heuvelland 2016 2017 Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur. NIEUW! Online inschrijven NIEUW! Vanaf nu kan online ingeschreven worden via:

Nadere informatie

portreeksen Sportreeksen in het najaar 2017 Sportkampen in het najaar

portreeksen Sportreeksen in het najaar 2017 Sportkampen in het najaar Heuvelland. Sportreeksen in het najaar 2017 Zumba D Voor +15 jarige dames D Iedere dinsdag van 20-21 uur in het OC de Galoye in Loker D De deelnameprijs bedraagt 25/30 euro (12 lessen) D De eerste les

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE Beste ouders, De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

EERSTE WERELDOORLOG: EDUCATIEF AANBOD VOOR LAGERE SCHOLEN

EERSTE WERELDOORLOG: EDUCATIEF AANBOD VOOR LAGERE SCHOLEN EERSTE WERELDOORLOG: EDUCATIEF AANBOD VOOR LAGERE SCHOLEN Gemeente Evergem ontwikkelde een aanbod rond de Eerste Wereldoorlog in de eigen gemeente voor scholen van het lager onderwijs. Het aanbod is meest

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2015 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2015 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2015 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 In te vullen door het secretariaat ontvangstgegevens Waarvoor dient het inschrijvingsformulier? Met het invullen van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps!

ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! Wil je met je klas een project uitwerken rond WOI en gebruik maken van nieuwe media? Dan zijn deze drie apps

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN Hallo! Om te evolueren moet je evalueren. Vandaar deze vragenlijst. Namen jouw kinderen als eens deel aan de sportweken,

Nadere informatie

Kemmelbergwandelroute - Kemmel 9,4 km Dranouter- Kemmel- Wulvergem

Kemmelbergwandelroute - Kemmel 9,4 km Dranouter- Kemmel- Wulvergem Wandelroutes Kemmelbergwandelroute - Kemmel 9,4 km Dranouter- Kemmel- Wulvergem 1 Tweebergenwandelroute - Westouter 7,1 km Westouter 2 Flankrijkwandelpad-Loker 8 km Loker- Westouter 3 Kraters en Mijnenwandelroute

Nadere informatie

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus INITIATIELESSEN POTTENDRAAIEN Wil je leren pottendraaien met klei op een echte draaischijf? In 5 lessen maken we tasjes, schaaltjes of

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom Help je bedrijven besparen!

Groepsaankoop groene stroom Help je bedrijven besparen! Groepsaankoop groene stroom Help je bedrijven besparen! Milieubewuste bedrijven zijn goud waard. Motiveer ze daarom om zich in te schrijven voor de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas, in samenwerking

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Webshop Gemeentebestuur Zwevegem Handleiding inschrijvingen

Webshop Gemeentebestuur Zwevegem Handleiding inschrijvingen Webshop Gemeentebestuur Zwevegem Handleiding inschrijvingen Inhoud 1. Een antwoord op al uw vragen... 2 1.1. Wie kan inloggen?... 2 1.2. Hoe moet ik inloggen?... 2 1.3. Hoe ziet mijn gebruikersnaam/wachtwoord

Nadere informatie

Sportkampen 2015. I.s.m. Ideekids en ISBvzw

Sportkampen 2015. I.s.m. Ideekids en ISBvzw I.s.m. Ideekids en ISBvzw Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Krokusvakantie 3 Paasvakantie 4 Zomer 1 4 Zomer 2 5 Praktische informatie 6 Inschrijvingen 6 Prijzen 6 Uren 6 Locatie 7 Wat breng je mee 7 Inbegrepen

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016 * Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed Ingelmunster : 10810 inwoners Als kleine gemeente groot aanbod op het vlak van vrije tijdsmogelijkheden 46

Nadere informatie

Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft:

Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft: PROFIEL TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft:

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets 2015

Vakantiewerking Geetbets 2015 En wat gaan we doen op het speelplein? Week 1: 6-10 juli: kleuterweek: Op wereldreis Iedere dag op tocht door een ander connent. Tipi s bouwen met de indianen, eten met stokjes bij de chinezen,... Week

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN Vastgesteld in het college van Nevele in zitting van 1 februari 2016 Vastgesteld in de raad van OCMW Nevele in zitting van 9 februari 2016 De aanstellingsvoorwaarden

Nadere informatie

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle Dienstreglement Openbare bibliotheek LangemarkPoelkapelle 1. Welkom In de bibliotheek van LangemarkPoelkapelle kan iedereen terecht. Je vindt er o.a. boeken, strips, digitale bronnen en films voor alle

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gezocht! Enthousiaste animatoren voor op 't Speelplein!

Gezocht! Enthousiaste animatoren voor op 't Speelplein! Animatoren Gezocht! Enthousiaste animatoren voor op 't Speelplein! Elk jaar zijn wij op zoek naar enthousiaste jongeren om onze animatorenploeg te versterken. Wat bieden wij aan? Een vrijwilligersvergoeding

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017 Nieuwsbrief december 2017 Appwijs - ontdek tientallen onmisbare apps voor je tablet en smartphone Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele apps uitgeprobeerd! Maar zo zijn

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMP 1 4 T.E.M. 8 JULI 2016 Thema Summertime Extra: Poolparty / RSOlympics / 10.000 zeepbellen ZOMERSPORTKAMP 2 11 T.E.M. 15 JULI 2016 Thema

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Jaargang 2008 Editie 1 (januari) De eerste nieuwsbrief SPORT van 2008 De eerste nieuwsbrief SPORT van 2008 is een feit. Daarom eerst en vooral de beste wensen, een goede

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging)

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Datum:.. Volgnummer:... Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen,

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 5 - september/oktober 2017 GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

Openbare verlichting in Heuvelland Jean-Pierre Geelhand de Merxem Schepen van Milieu

Openbare verlichting in Heuvelland Jean-Pierre Geelhand de Merxem Schepen van Milieu Openbare verlichting in Heuvelland Jean-Pierre Geelhand de Merxem Schepen van Milieu Jeanpierre.geelhanddemerxem@heuvelland.be Caroline Oost Milieuambtenaar Caroline.oost@heuvelland.be Agenda 1. Het project

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014 SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER 2013-31 AUGUSTUS 2014 AANVRAAGFORMULIER VOOR JEUGDSUBSIDIES Naam vereniging:... Wij, ondergetekenden Secretaris van de vereniging: en voorzitter van de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007 Maand van het Bos Ieper Heuvelland Poperinge Zonnebeke Mesen - Vleteren 24 september 26 oktober 2007 Speciaal voor de lagere scholen van Ieper wordt in de herfstperiode een Maand van het Bos PROGRAMMA

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

Huiskrantje WZC De Boomgaard 3de jaargang, nr 12

Huiskrantje WZC De Boomgaard 3de jaargang, nr 12 t Blad Huiskrantje WZC De Boomgaard 3de jaargang, nr 12 Beste bewoner Inleiding In de oktobereditie van t Blad had ik het over de vluchtelingenproblematiek en de snelheid waarop nieuws ons bereikt. Twee

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie Infoavond Samenaankoop muurisolatie SAMENaankoop Een samenwerking tussen IGEMO en 8 gemeenten IK LEEF VERSTANDIG 2010 2 Samenaankoop Voor iedereen die (extra) muurisolatie wil laten plaatsen Geïnteresseerde

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie