RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 november 2004 (30.11) (OR. en) 14943/04 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2003/0282 (COD)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 november 2004 (30.11) (OR. en) 14943/04 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2003/0282 (COD)"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 november 2004 (30.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0282 (COD) 14943/04 ADD 1 ENV 631 ENT 150 CODEC 1259 ADDENDUM BIJ DE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: de delegaties nr. vorig doc.: 14372/04 ENV 605 ENT 144 CODEC 1212 nr. Comv.: 15494/03 ENV 655 ENT 221 CODEC COM(2003) 723 def. Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook afvalbatterijen en afvalaccu's - Effectbeoordeling In de bijlage bij deze nota staat een herzien ontwerp van de effectbeoordeling van een pakket mogelijke inhoudelijke wijzigingen op het bovengenoemde Commissievoorstel /04 ADD 1 ons/lep/aa 1 DG I NL

2 BIJLAGE ONTWERP-EFFECTBEOORDELING VAN BELANGRIJKE WIJZIGINGEN DOOR DE RAAD VAN HET COMMISSIEVOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN OVER BATTERIJEN INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Proefproject inzake effectbeoordelingen De richtlijn inzake batterijen: doelstellingen en beleidsopties Toepassingsgebied van deze effectbeoordeling GESELECTEERDE WIJZIGINGEN EFFECTBEOORDELING VAN EEN GEDEELTELIJK VERBOD OP CADMIUM Milieu-effect Economisch effect Economisch effect op de producenten van nikkel en cadmium Economisch effect op de fabrikanten van batterijen Economisch effect op andere industriesectoren Beschikbaarheid van vervangende batterijtechnologieën Economisch effect voor de consument Sociaal effect EFFECTBEOORDELING VAN HET SCHRAPPEN VAN MONITORING VEREISTEN EN DE SPECIFIEKE INZAMELINGSTREEFCIJFERS VOOR NIKKEL-CADMIUM-BATTERIJEN Milieu-effect Economisch effect Sociaal effect CONCLUSIE /04 ADD 1 ons/lep/aa 2

3 1. INLEIDING 1.1. Proefproject inzake effectbeoordelingen De Raad (Concurrentievermogen) heeft in mei 2004 conclusies aangenomen over betere regelgeving. Deze conclusies verbinden de Raad ertoe om in het kader van het interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving een benadering betreffende eventuele effectbeoordelingen van belangrijke door de Raad aangebrachte wijzigingen te ontwikkelen, die in de loop van 2004 worden ingevoerd. 1 Op 20 juli 2004 heeft het Coreper: de keus van het voorzitterschap voor dit proefproject 2 bevestigd, namelijk het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake batterijen en accu's; besloten dat de Groep milieu verantwoordelijk zal zijn voor het identificeren van geschikte wijzigingen en voor het uitvoeren van een effectbeoordeling; besloten dat de uitvoerige impactevaluatie (UIE) 3 van de Commissie het uitgangspunt zal zijn voor het werk van de Groep, en erop gewezen dat ernaar moet worden gestreefd het proefproject uiterlijk in mei 2005 af te ronden, zodat het Coreper medio 2005 kan bezien welke lering uit een en ander moet worden getrokken De richtlijn inzake batterijen: doelstelling en beleidsopties In de toelichting bij het Commissievoorstel wordt gesteld dat de belangrijkste impuls voor het onderhavige voorstel komt van het zesde Milieuactieplan van de Europese Gemeenschap (6MAP) doc. 9995/04, bijlage II, blz. 7. doc /03 - COM(2003) 723 def. doc /03 ADD 1 - SEC(2003) /04 ADD 1 ons/lep/aa 3

4 In artikel 8 van 6MAP worden de volgende doelen gesteld: "een significante vermindering van de hoeveelheid afval die wordt verwijderd en van de geproduceerde hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen" en "voor de bevordering van hergebruik voor afval dat nog ontstaat [ ] verdienen nuttige toepassing, en vooral recycling, de voorkeur". In artikel 8 wordt tevens bepaald dat de herziening van communautaire wetgeving inzake batterijen moet bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelen. In de communautaire wetgeving worden batterijen die cadmium, lood en kwik bevatten als gevaarlijke afvalstoffen gedefinieerd. Er bestaan echter reeds strikte beperkingen voor kwik en de recycling van lood uit batterijen vindt reeds in hoge mate plaats. De UIE wordt derhalve toegespitst op cadmium. Hierbij worden de volgende beleidsopties in overweging genomen: de status-quo; de geleidelijke afbouw van het gebruik van cadmium in batterijen (zowel draagbare als industriële) wanneer er vervangers beschikbaar zijn; en strikte eisen inzake de inzameling, recycling en afvalstoffenmonitoring van nikkelcadmium-batterijen. Wat betreft de tweede optie wordt in het kader van de UIE geen verbod overwogen van cadmium in draadloos elektrisch gereedschap omdat in de studie van Bio Intelligence werd geconcludeerd dat er geen betrouwbare alternatieven voor nikkel-cadmium-batterijen voor draadloos elektrisch gereedschap bestaan Toepassingsgebied van deze effectbeoordeling In haar UIE concludeerde de Commissie dat een verbod op het gebruik van cadmium in batterijen niet wenselijk is, aangezien de voorgestelde eisen inzake inzameling, recycling en afvalstoffenmonitoring tot hetzelfde milieubeschermingsniveau zouden leiden tegen lagere kosten. Deze stelling was gebaseerd op de bevindingen van een studie die Bio Intelligence had uitgevoerd ten behoeve van de Commissie. 4 4 BIO Intelligence Service, "Impact Assessment on Selected Policy Options for Revision of the Battery Directive (impactbeoordeling van beleidsopties voor de herziening van de richtlijn betreffende batterijen)" juli /04 ADD 1 ons/lep/aa 4

5 In de onderhavige effectbeoordeling wordt een beleidsoptie bestudeerd die afwijkt van die welke in de UIE is gehanteerd en wordt nieuwe informatie gepresenteerd waarover de Commissie nog niet beschikte toen zij tot haar conclusie kwam. Deze effectbeoordeling bevat evenmin als de UIE van de Commissie een analyse van het milieu-effect van nikkel in nikkel-cadmium-batterijen of andere batterijen. Zoals hierboven reeds werd vermeld, stempelt de aanwezigheid van cadmium, lood of kwik, en niet die van nikkel, batterijen tot een gevaarlijke afvalstof volgens de communautaire wetgeving. Door de geselecteerde wijzigingen is het effect van nikkel niet relevant omdat zowel nikkel-cadmium-batterijen als sommige van de vermelde alternatieven (bijvoorbeeld nikkel-metaalhydride- en nikkel-zink-batterijen) nikkel bevatten. 2. GESELECTEERDE WIJZIGINGEN De Groep milieu selecteerde het onderstaande pakket wijzigingen voor het proefproject: de voorgestelde toevoeging in artikel 4 van een gedeeltelijk verbod op cadmium de daaruit voortvloeiende wijzigingen in bepaalde definities, en de daaruit voortvloeiende schrapping van artikel 6 (monitoring van de afvalstroom) en artikel 13, lid 1, tweede alinea (specifieke inzamelingsstreefcijfers voor nikkelcadmium-batterijen). Deze wijzigingen zijn de afspiegeling van een compromisvoorstel dat het voorzitterschap heeft ingediend in een poging tot overeenstemming te komen. Dat was nodig omdat verscheidene delegaties zich aanvankelijk, net als het Europees Parlement, uitspraken vóór een breder verbod op gevaarlijke stoffen in batterijen. Verscheidene andere delegaties zagen aanvankelijk, net als de Commissie, geen goede redenen voor zo'n breder verbod, noch voor bijkomende beperkingen bovenop de eisen van de huidige richtlijn. 5 5 Richtlijn 91/157/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/101/EG van de Commissie /04 ADD 1 ons/lep/aa 5

6 De wijziging van artikel 4 houdt in dat draagbare batterijen of accu's, al dan niet ingebouwd in apparatuur, die meer dan 20 ppm cadmium bevatten, niet op de markt mogen worden gebracht, terwijl deze batterijen of accu's in draadloos elektrisch gereedschap na verscheidene jaren geleidelijk verdwijnen. Het voorzitterschap heeft vier jaar voorgesteld als een redelijke periode voor de industrie en de consument om over te schakelen op milieuvriendelijker technologieën. Ook stelde het voorzitterschap een herziene definitie voor van "draagbare batterijen" aangezien dit van invloed is op de reikwijdte van het voorgestelde verbod. Het verbod geldt niet voor autobatterijen en industriële batterijen of accu's. In artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken worden reeds beperkingen opgelegd aan cadmium, onder voorbehoud van een aanpassing door de Commissie eind Industriële batterijen worden omschreven als iedere batterij of accu voor industriële doeleinden, bijvoorbeeld als reserve- of tractievermogen, of in noodverlichting of alarmsystemen, en iedere batterij of accu voor elektrische voertuigen. Het voorgestelde verbod wijkt derhalve af van het in de UIE bestudeerde verbod doordat het een verschillend toepassingsgebied heeft. Door zo'n gedeeltelijk verbod zouden de voorgestelde specifieke inzamelingsstreefcijfers voor draagbare nikkel-cadmium-batterijen (artikel 13, lid 1, tweede alinea) en de voorgestelde eis om de hoeveelheid draagbare nikkel-cadmium-batterijen in de stroom vast stadsafval (artikel 6) te monitoren, kunnen worden geschrapt. Deze wijzigingen vormen een pakket. Voor het beoordelen van het effect moeten het gedeeltelijke verbod op cadmium en de wijzigingen in de monitoring en de inzamelingseisen evenwel apart worden bekeken, aangezien zij zeer verschillende praktische gevolgen zullen hebben /04 ADD 1 ons/lep/aa 6

7 3. EFFECTBEOORDELING VAN EEN GEDEELTELIJK VERBOD OP CADMIUM 3.1. Milieu-effect Er bestaat geen verschil van mening over de volgende basisfeiten: cadmium is gevaarlijk (het is een giftige en persistente verontreinigende stof die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en voor het milieu); batterijen zijn een belangrijke bron van cadmium (herlaadbare nikkel-cadmium-batterijen zijn goed voor 75% van het totale gebruik van geraffineerd cadmium in producten op de communautaire markt, hoewel geraffineerd cadmium minder dan 2% vertegenwoordigt van de totale lozingen van cadmium in het milieu; het gebruik van meststoffen vormt namelijk de hoofdoorzaak 6 ), en batterijen behelzen het risico dat er cadmium in het milieu terechtkomt (tijdens de productie en, nog belangrijker, bij het vernietigen van nikkelcadmium-batterijen, vooral in de vorm van verbrandingsresten en door insijpeling in het grondwater uit stortplaatsen) 6 Zie /04 ADD 1 ons/lep/aa 7

8 De milieurisico s die voortvloeien uit de verwijdering van cadmiumbatterijen worden geëvalueerd in het Targeted Risk Assessment Report (TRAR) 7. Volgens het TRAR kan de cadmiumuitstoot ten gevolge van de verbranding van draagbare nikkel-cadmium-batterijen worden geraamd op 323 à 1617 kg cadmium per jaar in de lucht en 35 à 176 kg cadmium per jaar in het water. De totale cadmiumemissie ten gevolge van het storten van draagbare nikkel-cadmium-batterijen werd becijferd op 131 à 655 kg cadmium per jaar. 8 In het TRAR wordt gewezen op het ontbreken van een methodiek voor de beoordeling van bepaalde effecten: noch het effect van de uitgestelde cadmiumemissies bij hergebruik van verbrandingsresiduen, noch het effect van de verwachte toekomstige toename van het cadmiumgehalte van bodemas en vliegas op de herbruikbaarheid van die verbrandingsresiduen werd gekwantificeerd (blz. 6) en de vervuiling van het grondwater ten gevolge van de vluchtige emissies van stortplaatsen werd in dit TRAR niet gekwantificeerd omdat een leidraad ontbreekt waarop die berekeningen zouden kunnen worden gebaseerd (blz. 7). Vervolgens stelt het TRAR : Indien NiCd-batterijen niet doeltreffend kunnen worden ingezameld, moet ervan worden uitgegaan dat het cadmiumgehalte in de MSW-stroom in de toekomst zal toenemen. De effecten van deze potentiële toename op toekomstige emissies werd uitsluitend onderzocht voor een scenario waarin MSW wordt verbrand. De effecten van toekomstige veranderingen in de samenstelling van het MSW op de samenstelling van het stortplaatspercolaat kon niet worden geëvalueerd omdat de kennis en de methodiek terzake momenteel nog tekortschieten. Bio Intelligence schatte 4 dat in 2002 in de toenmalige 15 lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland meer dan 2000 ton draagbare nikkel-cadmium-batterijen in de stroom vast stadsafval is terechtgekomen. Voorts raamde het dat dit gelijk is aan een inbreng van 13 tot 66 kilo cadmium in het grondwater. 7 8 Targeted Risk Assessment Report over Gebruik van cadmium(oxide) in batterijen", definitief ontwerp van mei Zie TRAR. Een en ander is gebaseerd op de volgende aannames: draagbare NiCd-batterijen zijn verantwoordelijk voor 10 à 50% van de totale hoeveelheid cadmium in MSW; het totale cadmiumgehalte van MSW op drooggewichtbasis bedraagt 10 g/ton; en 24,4% van de gebruikte draagbare nikkel-cadmium-batterijen wordt uiteindelijk verbrand, 75,6% gestort /04 ADD 1 ons/lep/aa 8

9 Op basis van het TRAR kwam Bio Intelligence tot de conclusie dat vanuit het gezichtspunt van een globaal risico, een verbod op alle nikkel-cadmium-batterijen niet bijdraagt aan een vermindering van de totale blootstelling van de mens aan cadmium, omdat batterijen geen aanzienlijke bron zijn van cadmiumuitstoot in het milieu. Wat betreft draagbare nikkel-cadmium-batterijen en plaatselijke risico's zijn er geen gegevens beschikbaar op basis waarvan kan worden vastgesteld of een verbod invloed heeft op het terugdringen van de risico's. De Commissie stelde in haar UIE vast dat, zolang er geen efficiënte en doeltreffende systemen bestaan in de gehele EU voor verzameling en hergebruik, een toenemend aantal batterijen in stortplaatsen of verbrandingsinstallaties dreigt terecht te komen, hetgeen leidt tot verhoogde risico's voor milieu en gezondheid in verband met de in batterijen gebruikte zware metalen. Deze trend is niet duurzaam en moet worden omgekeerd. In zijn advies over het TRAR zegt het Wetenschappelijk Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en het milieu 9 dat de in het TRAR gebruikte simplistische karakteriseringmethodologie niet geschikt is voor chemische stoffen zoals cadmium die veel gegevens bevatten en dat de validering/rechtvaardiging van verscheidene aannames lijdt onder de beperkingen van de beschikbare gegevens. In zijn slotsom steunde het Wetenschappelijk Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en het milieu de TRAR-conclusies niet. In de UIE van de Commissie wordt ook verwezen naar een andere recente studie waarin wordt geconcludeerd dat de vervanging van nikkel-cadmium-batterijen door nikkel-metaalhydride- en door lithium-ion-batterijen zou leiden tot lagere negatieve milieu-effecten 10. De UIE van de Commissie erkent echter dat het zeer moeilijk is om milieu-effect van een verbod op het gebruik van cadmium in draagbare batterijen te kwantificeren en om te bepalen in welke mate verschillende beleidsopties dit effect zouden vergroten of verkleinen. Dit geldt ook voor het door de Commissie voorgestelde gesloten-lussysteem, voor een verbod op cadmium of voor andere opties Wetenschappelijk Comité voor toxiciteit, ecotoxiciteit en het milieu van de EU, mei Rydh, C.J., Svärd, B. "Impact on global metal flows arising from the use of portable rechargeable batteries" /04 ADD 1 ons/lep/aa 9

10 Het voorgestelde verbod heeft één beperking, namelijk dat het slechts ongeveer de helft bestrijkt van de totale markt voor nikkel-cadmium-batterijen. (Aanvankelijk zou het verbod gelden voor een nog kleiner deel van de markt. Voor draadloos elektrisch gereedschap, dat zo'n 70% vertegenwoordigt van de markt voor draagbare nikkel-cadmium-batterijen, zou een overgangsperiode voor geleidelijke afschaffing gelden, waarvoor het voorzitterschap vier jaar heeft voorgesteld). Het verbod zou niet gelden voor cadmium dat wordt gebruikt in noodverlichting, alarmsystemen, voertuigen en andere industriële toepassingen of toepassingen in auto's. (Volgens schattingen van de UIE door de Commissie vertegenwoordigen deze toepassingen 49% van de totale markt voor nikkel-cadmium-batterijen.) Het is echter minder waarschijnlijk dat deze andere batterijen, vanwege hun omvang en omdat ze meestal beroepsmatig worden gebruikt, in de stroom vast stadsafval terecht zullen komen. Voorts wordt het in de voorgestelde richtlijn verboden industriële batterijen en autobatterijen te verwijderen. Cadmium is een nevenproduct van de zinkproductie. Bij het overlopen van de mogelijkheden van een geleidelijke afschaffing van cadmium in batterijen wanneer er vervangers beschikbaar zijn, stelt de UIE dat wanneer maagdelijk cadmium wordt gegenereerd als een nevenproduct van de zinkproductie, dit cadmium direct op de plaats van productie op een meer gecontroleerde wijze kan worden beheerd dan indien cadmium in batterijen en accu's wordt gebruikt. 11. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de eventuele invloed van een verbod op draagbare nikkel-cadmiumbatterijen op de wereldmarkt voor cadmium. Momenteel maakt de industrie melding van een gebrek aan bevoorrading voor geraffineerd cadmium op de wereldmarkt. 12 Een verbod op draagbare nikkel-cadmium-batterijen zou kunnen leiden tot een cadmiumoverschot, hoewel cadmium nog steeds gebruikt zou kunnen worden in industriële batterijen. Een belangrijk voordeel van een verbod is dat het een duurzaam middel zou zijn om het milieueffect van cadmium op de langere termijn te beperken, in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel. Een verbod zou ook stroken met de autowrakken- en BGS-richtlijnen waarin beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van cadmium in voertuigen en elektrische en elektronische apparatuur Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) en het BREF over de non-ferrometaalindustrie, december Recharge. Commentaar op effectbeoordeling van de Raad, 17 november /04 ADD 1 ons/lep/aa 10

11 Nadeel van een verbod zou zijn dat de consumenten misschien elektrische en elektronische apparatuur (EEA) die nikkel-cadmium-batterijen gebruikt, moeten vervangen omdat er geen vervangende nikkel-cadmium-batterijen meer zullen zijn. Dat kan leiden tot meer EEA-afval. Als de batterij leeg is, wordt echter vaak het product vervangen en niet de batterij. Voor sommige apparaten, zoals elektronische tandenborstels, kan een herlaadbare batterij niet altijd vervangen worden. Er zijn geen gegevens over deze mogelijke toename van EEA-afval en het milieu-effect ervan. Ook is het waar dat het milieurisico dat wordt veroorzaakt door de draagbare nikkel-cadmiumbatterijen die EU-burgers momenteel hamsteren, blijft bestaan. Deze gehamsterde batterijen kunnen echter onder de algemene inzamelingsdoelstellingen van artikel 13 vallen. Onafhankelijk van het gekozen beleid hangt de omvang van dit risico bovendien in de eerste plaats af van de mate waarin het publiek deelneemt aan inzamelingprogramma's, en niet van regelgeving. Derhalve lijkt de conclusie die de Commissie in haar UIE trekt met betrekking tot het milieu-effect van een totaal cadmiumverbod, ook voor een gedeeltelijk verbod op te gaan: iedere beperking van het gebruik van cadmium in batterijen zou moeten leiden tot minder negatieve milieu-effecten in de toekomst, aangezien nikkel-cadmium-batterijen worden ingedeeld bij schadelijk afval, in tegenstelling tot hun vervangers (bijvoorbeeld nikkel-metaalhydride-batterijen (NiMH) en lithium-ion- (Li-I) batterijen). Het blijft een punt van discussie of op lange termijn het compromispakket van het voorzitterschap doeltreffender zal zijn dan het door de Commissie voorgestelde "gesloten-lus"-systeem, dat vereist dat draagbare nikkel-cadmium-batterijen worden ingezameld en hergebruikt /04 ADD 1 ons/lep/aa 11

12 Het voorzitterschap stelt voor dat de inzamelingsstreefcijfers voor deze batterijen dezelfde zouden zijn als voor alle andere draagbare batterijen, namelijk dat zij over een periode van 10 jaar geleidelijk zouden oplopen tot 60% van de gemiddelde jaarlijkse verkoop in de voorafgaande vier jaar. Dit houdt in dat cadmium uit draagbare nikkel-cadmium-batterijen op de korte termijn nog altijd in de stroom vast stadsafval terechtkomt. Het Commissievoorstel (een specifiek inzamelingsstreefcijfer voor draagbare nikkel-cadmium-batterijen van 80% van de hoeveelheid van dergelijke ingezamelde en verwijderde batterijen) impliceert echter dat tot 20% van de nikkel-cadmium-batterijen, of meer dan 400 ton op basis van bovengenoemde raming - nog jaar na jaar met de stroom vast stadsafval zou worden verwijderd. In dit geval zou de "gesloten lus" niet volledig zijn gesloten. Het lijkt voorts twijfelachtig dat een inzamelingsniveau van 80% voor nikkel-cadmiumbatterijen (dat overeenkomstig het Commissievoorstel verplicht wordt binnen vier jaar na omzetting van de richtlijn in nationaal recht) kan worden bereikt, tenzij het consumentengedrag beduidend verandert. Verscheidene lidstaten hebben aangegeven dat zij dit inzamelingspercentage te ambitieus vinden. Bio Intelligence heeft het inzamelingspercentage van verwijderde draagbare nikkel-cadmium-batterijen in de toenmalige lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland in 2002 namelijk geraamd op 51% van de hoeveelheid draagbare nikkel-cadmium-batterijen die wordt ingezameld en verwijderd. Met gebruikmaking van dezelfde berekeningsmethode meldde Nederland een ingezamelde hoeveelheid van alle draagbare batterijen in 2002 van 71%, negen jaar na de instelling van een inzamelingssysteem. Daarentegen is het verbieden van gevaarlijke stoffen een vertrouwd en deugdelijk beleidsinstrument, dat zeer doeltreffend zou moeten zijn voor het voorkomen van negatieve milieueffecten op de lange termijn. Dit effect kan niet in absolute termen worden gekwantificeerd. In vergelijking met het alternatief van een gesloten-lussysteem zou een verbod evenwel voorkomen dat meer dan 1600 ton draagbare nikkel-cadmium-batterijen in de stroom vast stadsafval terechtkomt, gebaseerd op de eerder genoemde ramingen. Een gesloten-lussysteem zou tevens veel moeilijker tot stand te brengen en uit te voeren zijn en de naleving ervan zou voortdurend moeten worden afgedwongen /04 ADD 1 ons/lep/aa 12

13 3.2. Economisch effect Beperkingen op het gebruik van cadmium in batterijen zou een economisch effect kunnen hebben op: producenten van nikkel en cadmium; fabrikanten van nikkel-cadmium-batterijen; fabrikanten van apparaten met nikkel-cadmium-battterijen, en consumenten Economisch effect op producenten van nikkel en cadmium Nikkel en cadmium worden in een reeks producten gebruikt, waaronder industriële nikkelcadmium-batterijen en nikkel-metaalhydride-batterijen en nikkel-zink-batterijen. Voorts vindt de productie van draagbare nikkel-cadmium-batterijen voornamelijk buiten de EU plaats. Het is derhalve niet duidelijk of een verbod op draagbare nikkel-cadmium-batterijen een belangrijk economisch effect zou hebben op EU-producenten van nikkel en cadmium Economisch effect op fabrikanten van batterijen In de UIE van de Commissie wordt vermeld dat de industrie de activiteiten voor het maken van nikkel-cadmium-batterijen op een jaarlijkse omzet van zo'n 1 miljard euro schat. SAFT is de enige Europese fabrikant van nikkel-cadmium-batterijen, met productie-, recycleer- en assemblagefabrieken in Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zweden. De primaire productie van draagbare nikkel-cadmium-batterijen gebeurt alleen in Frankrijk. De productie van nikkel-cadmium-batterijen in de EU bestaat voorts hoofdzakelijk uit industriële batterijen. Het voorgestelde gedeeltelijke verbod zou derhalve geen groot rechtstreeks effect op EU-industrie, hoewel gesuggereerd is dat een verbod negatieve gevolgen zou hebben op de fabrieken in Frankrijk /04 ADD 1 ons/lep/aa 13

14 Het verlies van uitvoermogelijkheden voor buiten de EU gevestigde ondernemingen kan een indirect effect hebben op de Europese activiteiten van de betrokken ondernemingen. Er is echter een aantal factoren dat het netto economische effect voor de industrie zou moeten beperken: het voorgestelde verbod zou alleen op draagbare nikkel-cadmium-batterijen betrekking hebben; het zou alleen betrekking hebben op toepassingen waarvoor vervangers bestaan (zie onder); en in het algemeen zijn dezelfde actoren betrokken bij de productie en distributie van vervangers voor draagbare nikkel-cadmium-batterijen (tabel 1). 13 Inzameling NiCd Collect NiCad Portable Rechargeable Battery Market Actoren Technological bij de technologische Innovation vernieuwing Actors Fabrikanten Manufacturers van herlaadbare of Portable Rechargeable draagbare batterijen Batteries Firma Companies Pb-zuur Pb-Acid Ni-Cd Ni-MH Li-Ion Li-Polymer Li-Polymeer SAFT - Y Y Y - VARTA Y Y Y Y - SANYO - Y Y Y Y PANASONIC Y Y Y Y Y YUASA Y Y Y Y Y MOLTECH - Y Y Y Y EMMERICH - Y GP Battery - Y Y Y Y BYD - Y Y Y Y TOSHIBA - - Y Y Y SONY Y Y GS Melcotech Y Y HITACHI Y Y Y Y Y Y:Manufacturer Y:Fabrikant Markt voor herlaadbare draagbare batterijen Tabel 1 13 Tabel 1 staat in het verslag van Bio Intelligence waarnaar in voetnoot 4 wordt verwezen en is gebaseerd op gegevens van de organisatie die de industrie van herlaadbare batterijen vertegenwoordigt (toen bekend als CollectNiCad, maar thans omgedoopt tot Recharge). Het is onjuist of achterhaald aangezien Emmerich ook draagbare NiMH- en Li-Ion-batterijen produceert (zie /04 ADD 1 ons/lep/aa 14

15 Economisch effect op andere industriesectoren Er kan een economisch effect zijn op fabrikanten van apparaten met batterijen. Dit zou echter alleen het geval zijn als de vervangers voor nikkel-cadmium-batterijen de apparaten minder aantrekkelijk voor eventuele kopers zouden maken (doordat de prijs zou worden verhoogd of hun prestaties zouden afnemen). Voor veel toepassingen (bijvoorbeeld GSM's en digitale camera's) worden reeds op grote schaal vervangers voor nikkel-cadmium-batterijen gebruikt. 14 In draadloos elektrisch gereedschap hebben nikkel-cadmium-batterijen echter een belangrijk marktaandeel. Sommige producenten van elektrisch gereedschap hebben nog geen nikkel-metaalhydridealternatieven in hun productengamma opgenomen. Om die reden voorziet artikel 4 in een overgangsperiode, teneinde de industrie de tijd te geven hun producten aan te passen aan alternatieve batterijtechnologieën. De markt voor draadloos elektrisch gereedschap vertegenwoordigt zo'n 800 miljoen en groeit met 5 tot 12% per jaar. Het feit dat draadloos elektrisch gereedschap een relatief nieuwe technologie is en dat de sector nog steeds groeit, zou de kosten van een cadmiumverbod kunnen beperken. Draadloos elektrisch gereedschap vertegenwoordigt iets minder dan een derde van de totale verkoop van elektrisch gereedschap, maar heeft een veel lagere marktpenetratie in sommige lidstaten. Aangezien de markt evenwel zeer prijsgevoelig is, zeker in de consumentensector, voorspelt de European Power Tool Association (Europese vereniging van fabrikanten van gereedschapswerktuigen) negatieve gevolgen indien er een duurder alternatief (resulterend in een hogere eerste-aankoopprijs voor draadloos elektrisch gereedschap) wordt opgelegd In haar officiële bijdrage aan het raadplegingsproces van de Commissie over de herziening van de batterijenrichtlijn, steunde de organisatie die de Europese sector van huishoudelijke apparatuur vertegenwoordigt een verbod op nikkel-cadmium-batterijen met een geleidelijk verbod voor toepassingen waarvoor nog geen rendabele toepassingen bestaan. Voorts zei zij dat nikkel-metaalhydride-batterijen hadden bewezen een rendabel alternatief te zijn voor handproducten, en dat zij m.b.t. verscheidene producten beter presteren dan nikkel-cadmiumbatterijen. European Power Tool Association, eerste commentaar op effectbeoordeling van de Raad, 17 november /04 ADD 1 ons/lep/aa 15

16 Over de relatieve kosten en de prestaties van nikkel-cadmium-batterijen en hun vervangers wordt hierna verder gesproken. Een verbod op draagbare nikkel-cadmium-batterijen zal tevens een invloed hebben op de drie Europese recyclers van dergelijke batterijen (in Frankrijk, Duitsland en Zweden). De betrokken ondernemingen verwerken echter niet alleen draagbare nikkel-cadmium-batterijen, maar ook industriële nikkel-cadmium-batterijen en andere soorten batterijen Beschikbaarheid van vervangende batterijtechnologieën Het verslag van Bio Intelligence bevatte de volgende tabel (tabel 2). Batterijsegment Op de markt beschikbare batterijtechnologie Toepassing NiCd Lood-zuur Ni-MH Li-ion Li-polymeer Verkoop van NiCd-batterijen in EU (ton per jaar, 1999) Draagbare batterijen (< 1 kg) Huishoudelijk - GSM's - draagbare PC's - camcorders - digitale camera's - speelgoed met afstandsbediening - andere kleine huishoudapparaten (kleine stofzuigers, scheerapparaten) X X X X X draadloos elektrisch gereedschap X X draadloos elektrisch gereedschap X X Professioneel systemen voor noodverlichting (gebouwen, vliegtuigen) X X medische apparatuur X???? 200 Industrieel gebruik (> 1 kg) Vast Mobiel Gespecialiseerd - stroomvoorziening (operatiekamers in ziekenhuizen, offshore boorplatformen, reservestroom in de industrie, noodstroomvoorziening op luchthavens, grote telecommunicatiepost, ) - reservestroom (grote computersystemen in banken en verzekeringsmaatschappijen, ) spoorwegen, vliegtuigen (rem- en veiligheidsfuncties) ruimtevaart- en militaire toepassingen (starten van motor, reserve-noodfuncties) (X) X X (X) X???? 200 Elektrische voertuigen off-road voertuigen (X) X off-road voertuigen X (X) x (proef) x (proef) x (proef) 600 Tabel /04 ADD 1 ons/lep/aa 16

17 In een studie van de universiteit van Stockholm 16 wordt geconcludeerd dat de technische prestaties van nikkel-metaalhydride-batterijen zodanig beter worden dat de nikkelmetaalhydride-technologie de nikkel-cadmium-technologie in draadloos elektrisch gereedschap kan vervangen. Uit een tegenstudie blijkt echter dat de nikkel-cadmiumtechnologie voor verscheidene toepassingen de voorkeur blijft verdienen. 17 In de studie van Bio Intelligence wordt geconcludeerd dat een verbod op cadmium in batterijen haalbaar is voor elektrische huishoudapparaten, met uitzondering van draadloos elektrisch gereedschap waarvoor de nikkel-cadmium-batterij de enige betrouwbare technologie blijft. Deze nieuwe informatie suggereert dat ook andere technologieën betrouwbaar kunnen zijn in draadloos elektrisch gereedschap. Verscheidene producenten van professioneel elektrisch gereedschap zijn reeds bijna volledig overgeschakeld op nikkel-metaalhydride-technologie (bijvoorbeeld Makita). Zowel nikkel-cadmium-batterijen als nikkel-metaalhydride-batterijen hebben technische voor- en nadelen (zie tabel 3) 18, maar draadloos elektrisch gereedschap met nikkel-metaalhydride-batterijen wordt reeds op grote schaal gebruikt door vaklieden Substitution of Rechargeable NiCd batteries, Prof. D. Noreus, augustus Zie Substitution of Rechargeable NiCd batteries, A.O. Nilsson. Zie Deze tabel is afkomstig van de website energiser.com /04 ADD 1 ons/lep/aa 17

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van [...] tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (20.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 E ER 390 E V 847 CO SOM 188 CODEC 1585 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi

Nadere informatie

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing.

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 april 2001 (04.05) (OR. en) 7725/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0211 (COD) LIMITE ENT 55 ENV 166 CODEC 319 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT C6-0114/2007. Gemeenschappelijk standpunt. Zittingsdocument 2006/0018(COD) 24/04/2007

EUROPEES PARLEMENT C6-0114/2007. Gemeenschappelijk standpunt. Zittingsdocument 2006/0018(COD) 24/04/2007 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Zittingsdocument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Gemeenschappelijk standpunt Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 19 april 2007 met het

Nadere informatie

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.1.2015 C(2015) 383 final GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE van 30.1.2015 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) PUBLIC 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE AGRIORG 80 AGRIFI 81 VERSLAG van: de Groep dierlijke producten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 december 2004 (07.01) (OR. en) 16303/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0282 (COD) ENV 712 ENT 165 CODEC 1373

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 december 2004 (07.01) (OR. en) 16303/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0282 (COD) ENV 712 ENT 165 CODEC 1373 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 december 2004 (07.01) (OR. en) 16303/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0282 (COD) ENV 712 ENT 165 CODEC 1373 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal aan:

Nadere informatie

MOTIVERING VAN DE RAAD

MOTIVERING VAN DE RAAD RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 april 2007 (17.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2006/0018 (COD) 5665/07 ADD 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk Standpunt

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0371 (COD) 7105/15 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ENV 162 MI 162

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht.

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 november 2004 (16.11) (OR. en) PUBLIC 14287/04 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449/B (COD) LIMITE SOC 523 CODEC 1208 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 10.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 329/5 RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juni 2000 (16.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0158 (COD) 9410/00 ADD 1 LIMITE DENLEG 40 CODEC 453 ADDENDUM BIJ DE NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 januari 2003 (31.01) (OR. en) PUBLIC 5731/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 10 ENER 23 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) 9919/04 ENER 150 CODEC 780 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 37/19 RICHTLIJN 2002/95/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 november 2003 Betreft:

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2003/0119(COD) 21 oktober 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.11.2013 COM(2013) 761 final 2013/0371 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 september 2001 (07.09) (OR. fr) 11646/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0136 (COD) ENT 177 ENV 425 CODEC 485 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal

Nadere informatie

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2015 (OR. en) 6074/15 Interinstitutioneel dossier: 2014/0258 (NLE) SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI 78 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

E-bike : regelgeving & evolutie bekeken vanuit de fietssector en mobiliteitsmarkt

E-bike : regelgeving & evolutie bekeken vanuit de fietssector en mobiliteitsmarkt + E-bike : regelgeving & evolutie bekeken vanuit de fietssector en mobiliteitsmarkt Philippe Decrock, directeur studiedienst (federatie FEDERAUTO, FEDERVELO- FEDERPROCYCLE) + AANDACHTSPUNTEN E-bikes Elektronisch

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Regeling beheer batterijen en accu s 2008 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, nr. K&K 2008088170, houdende regels met betrekking tot het afvalbeheer

Nadere informatie

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449}

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449} COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 20.11.2006 SEC(2006) 1448 WERKDOCUMENT VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 6792/10 LIMITE JUSTCIV 34 CODEC 142 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Brussel, 1 augustus 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 13037/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0297 (COD)

Brussel, 1 augustus 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 13037/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0297 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 augustus 2012 (OR. en) 13037/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0297 (COD) DROIPE 115 EF 188 ECOFI 736 CODEC 2004 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 27 juli 2012 Nr.

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij het. Voorstel

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij het. Voorstel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.11.2013 SWD(2013) 443 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij het Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.10.2008 SEC(2008) 2616 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend Document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 31 juli 2012 (OR. en) 13023/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0295 (COD) EF 187 ECOFI 734 DROIPE 114 CODEC 1999

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 31 juli 2012 (OR. en) 13023/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0295 (COD) EF 187 ECOFI 734 DROIPE 114 CODEC 1999 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 31 juli 2012 (OR. en) 13023/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0295 (COD) EF 187 ECOFI 734 DROIPE 114 CODEC 1999 GEWIJZIGD VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.:

Nadere informatie

13234/1/14 REV 1 ver/jel/mt 1 DGE 2 A

13234/1/14 REV 1 ver/jel/mt 1 DGE 2 A Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0186 (COD) 13234/1/14 REV 1 AVIATION 182 CODEC 1822 VERSLAG van: aan: het secretariaat-generaal het Coreper/de

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft:

Nadere informatie

TL-buizen en -armaturen

TL-buizen en -armaturen TL-buizen en -armaturen Omschrijving Kwikdamp-verlichtingselementen kunnen opgesplitst worden in twee fracties: - Armaturen; - Lampen. De verwerking van kwikdamp-verlichtingselementen houdt risico s in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE EF 76 ECOFIN 269 CRIMORG 137 CODEC 744 NOTA van: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) PUBLIC 6094//09 REV LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 2 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité burgerlijk recht (overeenkomsten)

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) PUBLIC 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE JUSTCIV 150 CODEC 660 NOTA van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S)

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) Conseil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) 14625/08 LIMITE FISC 138 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

De zilveroxidebatterij (primaire knoopbatterij) is de meest gebruikte knoopbatterij voor bijvoorbeeld polshorloges, rekenmachines, snuisterijen,...

De zilveroxidebatterij (primaire knoopbatterij) is de meest gebruikte knoopbatterij voor bijvoorbeeld polshorloges, rekenmachines, snuisterijen,... 1. In welke apparaten gebruikt men batterijen? Batterijen worden gebruikt voor tal van toepassingen: GSM s, draagbare computers, uurwerken, rekenmachines, elektronische spelletjes, draagbare CD-spelers,

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD)

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 juli 2003 (14.07) (OR. en) 10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) CODEC 891 JUR 273 ENV 362 MI 157 IND 96 ENER 204 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.5.2008 COM(2008) 314 definitief 2008/0097 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) 12039/14 ENV 682 CLIMA 76 ENT 165 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D034584/01 Betreft: de Europese Commissie het

Nadere informatie

6325/03 md 1 DG C II

6325/03 md 1 DG C II RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2003 (13.02) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2001/0078 6325/03 ENER 43 CODEC 156 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juni 2002 (02.07) (OR. en) 9841/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0040 (COD) CODEC 741 ENT 101 ENV 368

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juni 2002 (02.07) (OR. en) 9841/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0040 (COD) CODEC 741 ENT 101 ENV 368 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 juni 2002 (02.07) (OR. en) 9841/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0040 (COD) CODEC 741 ENT 101 ENV 368 INFORMATIEVE NOTA Betreft: Voorstel voor een richtlijn van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.1.2004 COM(2004) 53 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Italië wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die afwijkt

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2013 SWD(2013) 67 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DIERPROEVEN IN VERORDENING (EG) NR.

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 24 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 14957/15 ADD 1 ENFOPOL 403 CSC 305 CODEC 1655 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 28 juli 2000 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 december 2000 (9.2) (OR. fr) 4647/00 Interinstitutioneel dossier: 2000/0208 (CNS) LIMITE FIN 595 EUM 34 EUROPOL 49 DROIPEN 62 VERSLAG van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) PUBLIC 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake een standpunt

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 810.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 810. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2007 (18.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0108 (CNS) 10706/07 ADD 2 SIRIS 109 COMIX 558 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 1 september 2008 (02.09) (OR. en) 12583/08 ADD 2 FISC 109

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 1 september 2008 (02.09) (OR. en) 12583/08 ADD 2 FISC 109 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 september 2008 (02.09) (OR. en) 12583/08 ADD 2 FISC 109 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2167.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2167. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 juli 2008 (09.07) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0141 (COD) 11555/08 ADD 2 SOC 413 CODEC 936 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Het plan dient ingediend te worden in het Frans of in het Nederlands. De gegevens worden opgenomen in het

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 18 juni 2009 (OR. en) 2008/0084 (COD) LEX 1035 PE-CO S 3748/2/08 REV 2 DRS 84 COMPET 600 CODEC 1918 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden

O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 juni 2008 (20.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2007/0013 (COD) 8332/08 ADD 1 REV 1 AVIATIO 89 CODEC 455 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

Aantal opladingen PV100 PC500 iphone 5 1440 mah 2.16 2.33 iphone 4S 1420 mah 2.17 2.34 Nokia Lumia 928 2000 mah 1.56 1.68

Aantal opladingen PV100 PC500 iphone 5 1440 mah 2.16 2.33 iphone 4S 1420 mah 2.17 2.34 Nokia Lumia 928 2000 mah 1.56 1.68 1. Wat is het verschil tussen de feitelijke en de nominale capaciteit van de power bank? A. Verschillen: De capaciteit van de power bank is hetzelfde als de batterij. Echter, er is een verschil tussen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) 8642/03 ADD 1 EDUC 79 CODEC 518 OC 348 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2001 COM(2001) 261 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd om overeenkomstig de procedure van artikel

Nadere informatie

- De ontwerp-verklaringen voor de notulen van de Raadszitting tijdens welke de verordening wordt aangenomen (bijlage II).

- De ontwerp-verklaringen voor de notulen van de Raadszitting tijdens welke de verordening wordt aangenomen (bijlage II). Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2010 (03.06) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0118 (CNS) 10189/10 ADD 1 LIMITE FISC 49 NOTA - ADDENDUM van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2005 (03.01) 15929/05 EDUC 197 STATIS 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2005 (03.01) 15929/05 EDUC 197 STATIS 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2005 (03.01) 15929/05 EDUC 197 STATIS 100 NOTA van aan: nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap het Onderwijscomité 11704/05 EDUC 123 STATIS 75 - COM(2005)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en) BEGELEIDENDE NOTA de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en) BEGELEIDENDE NOTA de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0340 (NLE) 16240/14 CORDROGUE 94 BEGELEIDENDE NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.11.2007 SEC(2007) 1425 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging

Nadere informatie

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 oktober 2008 (21.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2007/0163 (COD) 11263/08 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

4. Het voorzitterschap verzoekt de Raad derhalve de ontwerp-conclusies in bijlage dezes aan te nemen.

4. Het voorzitterschap verzoekt de Raad derhalve de ontwerp-conclusies in bijlage dezes aan te nemen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 maart 2008 7150/1/08 REV 1 (de,nl,da,el,pt,sv,cs,et,lt,mt,sl) AGRI 62 AGRISTR 8 AGRIORG 21 VERSLAG van: het Speciaal Comité landbouw d.d.: 10 maart 2008 aan: de Raad

Nadere informatie

8977/15 gar/yen/hw 1 DG E 2B

8977/15 gar/yen/hw 1 DG E 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 20 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0340 (COD) 8977/15 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties TELECOM 121 CONSOM 83 MI 321 CODEC 733 nr.

Nadere informatie