Correctievoorschrift VMBO-GL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correctievoorschrift VMBO-GL"

Transcriptie

1 Correctievoorschrift VMBO-GL 04 CSPE GL technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4. Beoordelingsschema 4. Toelichting bij het beoordelingsschema 5 Berekening cijfer 6 Inzenden scores Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 4, 4a en 4 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel lid d van de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 4, 4a en 4 van het Eindexamenbesluit van belang: De directeur doet een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen van het examen toekomen aan de examinator. Deze beoordeelt de prestaties, voor zover van toepassing tijdens het maken van de praktijkopdrachten, volgens de door het College voor Examens gegeven richtlijn en legt zijn bevindingen schriftelijk vast in het beoordelingsschema (4.). 3 De door de directeur aangewezen tweede examinator beoordeelt het resultaat van de praktijkopdrachten, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit de in het vorige lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur overhandigt de tweede examinator daartoe een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen. PG-507-b-4--c lees verder

2 4 De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. 5 De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de directeur. Algemene regels Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Examens van toepassing: De examinator vermeldt op het beoordelingsschema de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere opdracht toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. De examinator kent voor een prestatie scorepunten toe in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Wijzigen, weglaten of toevoegen van onderdelen van het beoordelingsmodel is niet toegestaan. Scorepunten zijn alleen de gehele getallen 0,,.., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een opdracht is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 3. voor een volledig juiste prestatie wordt bij de desbetreffende opdracht het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend; 3. indien een prestatie gedeeltelijk juist is, wordt indien het beoordelingsmodel dit toelaat, een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 3.3 indien een andere prestatie is geleverd dan aangegeven in het beoordelingsmodel en deze is aantoonbaar vakinhoudelijk juist of gedeeltelijk juist worden scorepunten toegekend naar analogie van het beoordelingsmodel; 3.4 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van eenzelfde prestatie. 4 Mocht tijdens het examen een hulpmiddel niet werken en dit is niet te wijten aan het verkeerd gebruik door de kandidaat dan mag dat geen invloed hebben op de beoordeling van de kandidaat. De kandidaat mag daar in tijd en scorepunten niet door benadeeld worden. 5 Indien de examinator voor het begin van het examen meent dat in het examen of in het beoordelingsmodel een fout of onvolkomenheid zit, deelt hij dit onverwijld mee aan het College voor Examens. Indien een vermeende fout of onvolkomenheid pas tijdens de afname blijkt, beoordeelt de examinator het werk van de kandidaten alsof het examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid dan alsnog mededelen aan het College voor Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve vaststelling van de normering van het examen rekening gehouden (zie ook 5 Berekening cijfer). PG-507-b-4--c lees verder

3 6 Als een onvolkomen prestatie in een onderdeel van het examen doorwerkt in een daaropvolgend gedeelte, mag alleen die onvolkomen prestatie en niet de verdere uitwerking daarvan worden aangerekend, tenzij daardoor het volgende gedeelte aanzienlijk wordt vereenvoudigd of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 7 Scorepunten worden toegekend op grond van de door de kandidaat geleverde prestaties voor iedere opdracht. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. NB Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de opdracht is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. 3 Vakspecifieke regels Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. PG-507-b-4--c 3 lees verder

4 4 Beoordelingsmodel Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 4.) en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 4.). In de toelichting bij het beoordelingsschema staan de uitwerkingen van schriftelijke en ICT-opdrachten. Wanneer een beoordelingsaspect is aangeduid met een asterisk * moet de kandidaat aan alle criteria van dat aspect voldoen. De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen beoordeeld worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname beoordeeld worden. In het beoordelingsschema zijn vakjes opgenomen, waarin aangegeven kan worden of de kandidaat wel (vinkje ) of niet (streepje -) aan het criterium / de criteria heeft voldaan. Als in het beoordelingsschema bij een opdracht klokjes ( of ) zijn weergegeven, wordt bij die opdracht het werktempo beoordeeld. Achter de klokjes noteert u de begin- en eindtijd van iedere kandidaat. U vermeldt de score van de kandidaat bij een minitoets achter het bijbehorende opdrachtnummer in het beoordelingsschema samen met de letter van de variant. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een ingevuld beoordelingsschema voor een minitoets. kandidaatnummer opdrachtnr. omschrijving beoordelingsaspect max. score naam van de kandidaat Hiske Reinier Havah José Evert ONDERDEEL A x minitoets 0 8 a b c a b Toelichting: kandidaat nr. 07 (Hiske) heeft variant b gemaakt en daarvoor 7 scorepunten behaald. PG-507-b-4--c 4 lees verder

5 4. Beoordelingsschema kandidaatnummer naam van de kandidaat max. score opdrachtnr. omschrijving beoordelingsaspect ONDERDEEL A opmerking: De beoordelingsaspecten van opdracht en dienen in samenhang met elkaar beoordeeld te worden. Deze aspecten lopen van de ene opdracht over in de andere. De kandidaat heeft alle informatie verzameld die op de kubus moet komen, namelijk:* informatie over de afsluitende vuurwerkshow informatie over de nieuwe attractie informatie over het nieuwe restaurant informatie over de Waliflags kidsbox inclusief de prijs de openingstijden van Waliflags en het logo van Waliflags alle aspecten juist PG-507-b-4--c 5 lees verder

6 kandidaatnummer max. opd. omschrijving beoordelingsaspect a De kandidaat heeft een tekening van de kubus gemaakt, die voldoet aan de volgende eisen: Op de linkerzijde staat informatie over de vuurwerkshow met als achtergrond een afbeelding van vuurwerk. Op de rechterzijde staat informatie over de nieuwe attractie. Op de voorzijde staat informatie over het nieuwe restaurant. Op de achterzijde staat informatie over de Waliflags kidsbox inclusief de prijs. Op de bovenzijde staan de openingstijden van Waliflags en het logo van Waliflags. Op de onderzijde staat en de naam van de kandidaat. Eén van de plakranden is zichtbaar op een zijde en voorzien van de actiecode ASRKE###. alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - b Als de kubus op de onderzijde staat, staat de informatie van de zijkanten en vooren achterzijde rechtop. c De zijden van de kubus hebben een afmeting van 6 cm x 6 cm. d De kandidaat heeft de kubus netjes uitgeknipt en in elkaar geplakt (netjes geknipt, scherpe, rechte vouwlijnen, geen lijmresten). PG-507-b-4--c 6 lees verder

7 kandidaatnummer max. opd. omschrijving beoordelingsaspect ONDERDEEL B 3 De kandidaat heeft de offerte in de spreadsheet afgemaakt met de gegevens van de offerte in de bijlage (zie 4.). De gegevens van de offerte zijn juist aangevuld. De kandidaat heeft bij berekeningen gebruik gemaakt van de juiste formules. De kandidaat heeft gezorgd dat de spreadsheat automatisch doorberekent wat de kosten zijn als je het aantal zonnepanelen aanpast. De cellen waarin bedragen (komen te) staan hebben de celeigenschap financieel. De kandidaat heeft het aantal zonnepanelen dat kan worden aangeschaft in cel C9 van blad ingevuld met behulp van een celverwijzing. 3 alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - 4a De kandidaat heeft op blad een juiste formule voor de volgende berekeningen gebruikt: (zie 4.) de elektriciteitsopbrengst in kilowattuur (kwh) per jaar in cel C4 benodigd oppervlak in m in cel C besparing per energieleverancier in cel E6 tot en met cel E8 alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - 4b De kandidaat heeft een absolute verwijzing opgenomen in de formules van E6:E8. PG-507-b-4--c 7 lees verder

8 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer max. 3 opd. 5a De kandidaat heeft een grafiek met de besparing per energieleverancier gemaakt. (zie 4.) Alle energieleveranciers worden weergegeven in de grafiek. De grafiek heeft de volgende grafiektitel: besparing energiekosten per energieleverancier Op de horizontale as van de grafiek staat het aantal jaren in gebruik. De titel van de horizontale as is: aantal jaren in gebruik Op de verticale as van de grafiek staat de winst. De titel van de verticale as is: winst De verticale as heeft de notatie financieel. De grafiek is voorzien van een legenda. alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - 5b De kandidaat heeft de namen van de werkbladen juist veranderd:* blad : offerte blad : berekening blad 3: gegevens blad 4: grafiek PG-507-b-4--c 8 lees verder

9 kandidaatnummer max. opd. omschrijving beoordelingsaspect ONDERDEEL C 6a De kandidaat heeft een digitale presentatie gemaakt die aan alle van de volgende inhoudelijke eisen voldoet:* De presentatie bestaat uit zes dia s. Een dia bevat de openingstijden. Een dia bevat informatie over de shows die te zien zijn met de tijden. Een dia bevat informatie over wat er te koop is in de souvenirshops en waar die te vinden zijn. Een dia bevat informatie over welke horecagelegenheden er op het park zijn. Een dia bevat informatie over de Waliflags App Een dia bevat informatie over de afsluiting van de dag met vuurwerk. De informatie op de dia s is kernachtig weergegeven. alle aspecten juist PG-507-b-4--c 9 lees verder

10 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer max. 4 opd. 6b De kandidaat heeft een digitale presentatie gemaakt die aan de volgende eisen aan de vormgeving voldoet: De presentatie is een doorlopende presentatie. De hele presentatie duurt 30 seconden. Bij iedere dia is een afbeelding geplaatst. De presentatie bevat het audiobestand pretpark. Het geluid is de hele presentatie te horen. Het lettertype is op iedere dia hetzelfde. Het lettertype is goed leesbaar. De dia s zijn automatisch genummerd. Op iedere dia staat het logo. De vormgeving is op elke dia hetzelfde. alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - PG-507-b-4--c 0 lees verder

11 kandidaatnummer max. opd. omschrijving beoordelingsaspect ONDERDEEL D 7a De kandidaat voert een telefoongesprek dat voldoet aan de volgende telefoonconventies:* De kandidaat begint het gesprek op correcte wijze, bijvoorbeeld met Goedemorgen/goedemiddag u spreekt met [voor- en achternaam].. De kandidaat eindigt het gesprek op correcte wijze, bijvoorbeeld met Bedankt voor uw tijd, dag meneer/mevrouw Williams.. Het taalgebruik van de kandidaat is passend bij het formele karakter van het telefoongesprek. alle aspecten juist PG-507-b-4--c lees verder

12 kandidaatnummer max. opd. omschrijving beoordelingsaspect 7b De kandidaat heeft een telefoongesprek met de volgende inhoud gevoerd: De kandidaat heeft uitgelegd wat de reden van het telefoongesprek is. De kandidaat heeft gevraagd naar de periode van de stage. De kandidaat heeft gevraagd naar de duur van de stage. De kandidaat heeft gevraagd naar een reisvergoeding. De kandidaat heeft een vierde vraag gesteld én deze vraag is van belang voor het schrijven van een goede sollicitatiebrief voor de betreffende vacature. De kandidaat heeft een vijfde vraag gesteld én deze vraag is van belang voor het schrijven van een goede sollicitatiebrief voor de betreffende vacature. 3 alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - 7c De kandidaat heeft de telefoonnotitie correct ingevuld: volledig De gegevens op de telefoonnotitie zijn bruikbaar voor het invullen van het sollicitatieformulier. alle aspecten juist PG-507-b-4--c lees verder

13 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer max. opd. 8a De kandidaat heeft het sollicitatieformulier correct ingevuld: vacaturenummer functie gegevens sollicitant alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - 8b De kandidaat heeft gemotiveerd waarom hij op de functie wil solliciteren én de motivatie is relevant. PG-507-b-4--c 3 lees verder

14 kandidaatnummer max. opd. omschrijving beoordelingsaspect 8c De kandidaat heeft drie kernkwaliteiten en voorbeelden genoemd: De kandidaat heeft een eerste kernkwaliteit genoemd die nodig is voor de functie. De kandidaat heeft een voorbeeld genoemd waaruit blijkt dat hij deze kernkwaliteit heeft. De kandidaat heeft een tweede kernkwaliteit genoemd die nodig is voor de functie. De kandidaat heeft een voorbeeld genoemd waaruit blijkt dat hij deze kernkwaliteit heeft. De kandidaat heeft een derde kernkwaliteit genoemd die nodig is voor de functie. De kandidaat heeft een voorbeeld genoemd waaruit blijkt dat hij deze kernkwaliteit heeft. alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - opmerking: Als de kandidaat een relevante kernkwaliteit noemt, die niet in de bijlage wordt genoemd, dient die ook goed gerekend te worden. 9a De zelfreflectie komt overeen met het oordeel van de examinator. 9b (zie 4.) De beoordeling van de kandidaat komt overeen met score C of D De beoordeling van de kandidaat komt overeen met score B De beoordeling van de kandidaat komt overeen met score A 0 PG-507-b-4--c 4 lees verder

15 kandidaatnummer max. opd. omschrijving beoordelingsaspect ONDERDEEL E 0 De kandidaat heeft op de bestellijst juist ingevuld welke materialen aangevuld moeten worden. (zie 4.) 7 alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - minitoets ONDERDEEL F a De kandidaat heeft de lege werkplanning nagemaakt en de tabel heeft de volgende opmaak: (zie 4.) Kolom is grijs gearceerd. Rij is grijs gearceerd. De tekst in rij is vetgedrukt. Rij is lichtgrijs gearceerd. Alle cellen zijn omrand. Tussen de kolommen van en tot bestaat de rand uit een stippellijn. De aangeleverde tekst is gecentreerd in de cellen weergegeven. alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - PG-507-b-4--c 5 lees verder

16 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer max. 5 opd. b De kandidaat heeft een juist weekplanning gemaakt die voldoet aan de volgende eisen. (zie 4.) Op dinsdag is het juiste aantal medewerkers ingepland (van.00 tot 4.00 uur twee medewerkers, van 4.00 tot 6.00 één medewerker, van 6.30 tot 9.00 uur twee medewerkers). Op donderdag is het juiste aantal medewerkers ingepland (van.30 tot 4.30 uur drie medewerkers). Op vrijdag is het juiste aantal medewerkers ingepland (van.30 tot 3.30 uur twee medewerkers, van.30 tot 4.30 uur één medewerker, van 3.30 tot 5.30 uur twee medewerkers). Op zaterdag is het juiste aantal medewerkers ingepland (van 4.00 tot 6.00 uur één medewerker, van 6.30 tot 8.30 uur één medewerker). Een medewerker is een half uur voor de geplande aankomst van de gast ingepland. Een medewerker is tot en met een half uur na het gepland vertrek van de gast ingepland. Als er tussen twee reserveringen minder dan twee uur tijd zit, wordt dezelfde medewerker voor deze reserveringen ingezet. Alex is niet ingepland voor de groep die op vrijdag start om uur. Sarah is niet ingepland voor groepen die een vertrektijd hebben van 8 uur of later. De medewerkers zijn alleen ingepland op de dagen van hun voorkeur. (Alex op di, do of vrij, Myrthe op za, Sarah op di, do, vrij of za, Aisha op di, do, vrij of za.) alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - PG-507-b-4--c 6 lees verder

17 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer max. opd. 3 De kandidaat heeft het bedrag juist berekend: 7 x 59,00 = 43,00 x 45,50 = 9,00 x 0,00 = 0,00 7 x 7,50 = 5,50 4 x 3,50 = 4,00 (of x 3,50 = 7,00 en x 3,50 = 7,00) 43,00 + 9,00 + 0,00 + 5,50 + 4,00 (of + 7,00 + 7,00) = 570,50 een juiste berekening juiste uitkomst PG-507-b-4--c 7 lees verder

18 omschrijving beoordelingsaspect kandidaatnummer max. opd. ONDERDEEL G 4a De kandidaat heeft een mappenstructuur gemaakt die aan de volgende eisen voldoet: hoofdmap met de naam stage Waliflags submap opdrachten marketing submap opdracht business control submap opdracht EHBO-post submap sollicitatie vervolgstage submap opdracht planning In submap opdrachten marketing zitten bestanden voorbereiding [naam kandidaat], kubus [naam kandidaat], presentatie [naam kandidaat] en het audiobestand pretpark. In submap opdracht business control zit bestand zonnepanelen [naam kandidaat].xls. In submap opdracht EHBO-post zit bestand bestellijst_ehbo [naam kandidaat].xls. In submap sollicitatie vervolgstage zit bestand sollicitatieformulier [naam kandidaat].doc. In submap opdracht planning zit bestand weekplanning [naam kandidaat]. alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect - PG-507-b-4--c 8 lees verder

19 kandidaatnummer max. opd. omschrijving beoordelingsaspect 4b werktempo mappenstructuur maken: minder dan 0 minuten nodig tussen 0 en 5 minuten nodig meer dan 5 minuten nodig 0 Noteer hier de begintijd van iedere kandidaat. begintijd: Noteer hier de eindtijd van iedere kandidaat. eindtijd: totaal 66 PG-507-b-4--c 9 lees verder

20 4. Toelichting bij het beoordelingsschema opdracht 3 en voorbeeld van een correcte uitwerking Zonne-energie Beste contactpersoon, Naar aanleiding van uw aanvraag sturen we u hierbij de offerte. Offerte pakket Zonne-energie Basis aantal zonnepanelen per stuk totaal formules zonnepanelen 90 Wattpiek (inclusief omvormer, montagemateriaal, bekabeling) 65, ,00 =C7*E7 vaste kosten arbeidskosten elektrawerk arbeidskosten installatie en in werking stellen 50,00 750,00 subtotaal btw eindtotaal 5% 4.80,00 67, ,00 =SOM(F7:F) =F4*E5 =SOM(F4:F5) Wij zijn ervan overtuigd u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie dan ook met belangstelling tegemoet. In afwachting van uw reactie verblijven wij, Met vriendelijke groet, Zonne-energie B.V. Opmerking Bepaalde formules kunnen afwijken van de formules in de voorbeelduitwerking. Als deze formule ook een juiste formule is, moet u deze formule ook goed rekenen. PG-507-b-4--c 0 lees verder

21 opdracht 4 een voorbeeld van een correcte uitwerking Besparing energiekosten m.b.v. zonnepanelen Wattpiek per zonnepaneel 90 paneelmaat 60 x 80 cm besparing per jaar energieleverancier prijs kwh rendement 90% 48,8 Budgetstroom 0,3 56,34 Groenstroom 0,6 496,79 Energiek 0,4 aantal panelen benodigd oppervlak in m 5,36 elektriciteitsopbrengst (kwh per jaar) 05 PG-507-b-4--c lees verder

22 Besparing energiekosten m.b.v. zonnepanelen Wattpiek per zonnepaneel 90 paneelmaat 60 x 80 cm besparing per jaar energieleverancier rendement 0,9 =$C$4*G6 Budgetstroom 0,348 =$C$4*G7 Groenstroom 0,565 =$C$4*G8 Energiek 0,4 aantal panelen ='blad '!C7 prijs kwh benodigd oppervlak in m =C9*(,6*0,8) elektriciteitsopbrengst (kwh per jaar) =C9*C6*C4 Opmerking Bepaalde formules kunnen afwijken van de formules in de voorbeelduitwerking. Als deze formule ook een juiste formule is, moet u deze formule ook goed rekenen. PG-507-b-4--c lees verder

23 opdracht 5 een voorbeeld van een correcte uitwerking van de grafiek besparing energiekosten per energieleverancier 7.000,00 winst 6.000, , , ,00.000,00.000, , , , , ,00 Legenda: winst Budgetstroom winst Groenstroom winst Energiek aantal jaren in gebruik Opmerking Als de kandidaat bij opdracht 4 de besparing niet kon berekenen en daarom de getallen 400, 500 en 600 heeft gebruikt én de grafiek is verder juist, rekent u de uitwerking van de grafiek van deze kandidaat goed. PG-507-b-4--c 3 lees verder

24 opdracht 9b toelichting bij score score A score B droge beschrijvingen score C - afwegingen score D gevoel betrekken Idem aan C, én de kandidaat beschrijft zijn gedachten en gevoelens en mogelijk ook die van de contactpersoon. De kandidaat beschrijft waarom de contactpersoon hem op basis van het telefoongesprek wel of niet zou uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. De kandidaat laat zien dat hij weet dat het telefoongesprek op een bepaalde manier gevoerd moet worden, maar legt niet perse uit waarom een bepaalde handelswijze beter is dan een andere. De kandidaat beschrijft droog waarom de contactpersoon hem op basis van het telefoongesprek wel of niet zou uitnodigen voor een sollicitatiegesprek, maar de kandidaat gaat niet in op waarom hij het telefoongesprek op een bepaalde manier heeft gevoerd en hoe zijn werkwijze invloed had op de contactpersoon. Het antwoord van de kandidaat heeft geen specifieke betrekking op de gedane taak. Toelichting bij score Opmerkingen Bij de beoordeling is het belangrijk om de kwaliteit van de reflectie in gedachten te houden. Heeft een kandidaat een onjuist oordeel over zichzelf, maar weet hier wel goed op te reflecteren dan verdient de kandidaat toch punten. Bij opdrachtnummer 9a geeft u een score voor de zelfbeoordeling van de kandidaat. De beschrijvingen op de volgende pagina zijn slechts voorbeelden. Het zijn geen letterlijke antwoorden die de kandidaat hoeft te gebruiken. U kunt ze gebruiken voor het inschatten van het reflectieniveau (A, B, C of D) van de kandidaat. PG-507-b-4--c 4 lees verder

25 voorbeelden van correcte antwoorden A Weet ik niet, Dat was gewoon zo, Dat wist ik gewoon, Ging wel goed B Ik was heel beleefd aan de telefoon en heb de vragen die ik wilde stellen goed gesteld. Ik heb duidelijk en goed verstaanbaar gesproken. Aan het eind van het gesprek heb ik bedankt voor het gesprek en heb ik het gesprek afgesloten met dag mevrouw/meneer Williams. Ik denk daarom dat ik wel zou worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. C Ik weet dat het bij dit soort telefoongesprekken belangrijk is dat je beleefd bent en goed voorbereid bent. Ik was beleefd tijdens het gesprek en heb de vragen die ik wilde stellen goed voorbereid. Ik heb duidelijk en goed verstaanbaar gesproken. Aan het eind van het gesprek heb ik bedankt voor het gesprek en heb ik het gesprek afgesloten met dag mevrouw/meneer Williams. Ik denk daarom dat ik wel zou worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. D Ik weet dat het bij dit soort telefoongesprekken belangrijk is dat je beleefd bent en goed voorbereid bent, want dan maak je en goede indruk. Door de zenuwen sprak ik mevrouw/meneer Williams één keer met je aan, maar dat herstelde ik snel. Ik was beleefd tijdens het gesprek en heb de vragen die ik wilde stellen goed voorbereid. Ik vond het best spannend en sprak daardoor een beetje sneller dan normaal, maar het was wel duidelijk en goed verstaanbaar. Aan het eind van het gesprek heb ik bedankt voor het gesprek en heb ik het gesprek afgesloten met dag mevrouw/meneer Williams. Ik denk daarom dat ik wel zou worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. PG-507-b-4--c 5 lees verder

26 opdracht Inhoud volgens richtlijnen Oranje Kruis Elastisch hydrofiel windsel 6 cm x 4 m Ideaal windsel incl. verbandklemmen 8 cm x 5 m Zelfklevend windsel 8 cm x 4 m Synthetische watten 0 cm x 3 m Classic Textiel kleefpleister 5 m. x,5 cm Driekante doek Viscose / Katoen Wondpleister ET assortiment - 0 stuks Strip wondpleister m x 6 cm Desinfecterende lotion 30 ml Set Vinyl handschoenen Safe kiss Lister verbandschaar 9 cm met kunststof heft Splinterpincet 9 cm Feilchenfeld RVS Reddingsdeken goud/zilver Stroomdiagram (Stappenplan) Oranje Kruis Tekenpincet 9 cm Artikelnummer A A A A A A A A A A A A A A A A Bestellen 3 Steriele materialen* Hechtpleister 6 mm x 00 mm ( x 5 strips) steriel Wondsnelverband nr. - 6 x 8 cm steriel Snelverband gerold nr. 3-0 x cm steriel Kompressen 5 cm x 9 cm (/6) steriel Kompressen 0 cm x 0 cm steriel Niet verklevende kompressen 0 x 0 cm steriel A A A A A A PG-507-b-4--c 6 lees verder

27 opdracht naam Ma 9 juni Di 0 juni Wo juni Do juni Vr 3 juni Za 4 juni Zo 5 juni van tot van tot van tot van tot van tot van tot van tot een voorbeeld van een juiste uitwerking Ma 9 juni Di 0 juni Wo juni Do juni Vr 3 juni Za 4 juni Zo 5 juni naam van tot van tot van tot van tot van tot van tot van tot Alex Myrthe Sarah Aisha Opmerking Iemand die een groep bedient tot 3.00, kan niet ingepland worden voor een groep die om 3.00 aankomt. PG-507-b-4--c 7 lees verder

28 5 Berekening cijfer Het cijfer voor het cspe wordt als volgt verkregen. De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur. De directeur stelt het cijfer voor het cspe vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer. Daartoe past de directeur de door het College voor Examens vastgestelde normeringsterm (N-term) toe. De N-term wordt bekendgemaakt via Examenblad.nl op het tijdstip dat in de Septembermededeling is vermeld. Het cijfer voor het cspe kan niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld. Op voortgezet onderwijs centrale examens normering staat een Excel-applicatie, waarin u de schaallengte (= de maximumscore van het cspe) en een door uzelf bedachte N-term kunt invullen. U kunt dan zien welke cijfers uw kandidaten bij deze door uzelf ingevulde N-term zouden behalen. Hieraan kan geen enkel recht worden ontleend. 6 Inzenden scores Let op: sommige praktische opdrachten moeten op meer aspecten beoordeeld worden. Verwerk de scores van minstens de eerste tien kandidaten per examinator in het programma WOLF. Gebruik hierbij alleen de scores van vóór een eventuele herkansing. Zend de gegevens uiterlijk op mei naar Cito. PG-507-b-4--c 8 lees verder

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 metaaltechniek CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 015 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 05 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-GL 2014 gedurende 375 minuten CSPE GL technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 013 handel en administratie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 01 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

CSPE GL 2014. bijlage 1. opdrachten 1 en 2 voorbeeld uitslag kubus (niet op ware grootte)

CSPE GL 2014. bijlage 1. opdrachten 1 en 2 voorbeeld uitslag kubus (niet op ware grootte) CSPE GL 2014 technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal bijlage 1 opdrachten 1 en 2 voorbeeld uitslag kubus (niet op ware grootte) PG-5017-b-14-1-b1 1 / 10 lees verder opdracht 3,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 01 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 013 grafimedia CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel.1 Beoordelingsschema. Toelichting

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 010 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische techniek CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 014 metaaltechniek CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 014 techniek breed CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2011 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 handel en verkoop CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 consumptief-bakken CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel.1 Beoordelingsschema.2

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 06 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2013 CSPE GL elektrotechniek - installatietechniek - metaaltechniek - metalektro - instalektro - techniek breed Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 techniek breed CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 010 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 01 handel en administratie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 206 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 015 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Spaans CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 013 intersectoraal CSPE BB technologie en commercie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 01 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 2 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak HANDEL EN VERKOOP CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 016 profielvak economie en ondernemen CSPE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 04 landbouw en natuurlijke omgeving verwerking agrarische producten CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 04 tijdvak wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 intersectoraal CSPE BB technologie en commercie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 204 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 203 sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 0 bouwtechniek-metselen CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4. Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 techniek breed CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 beeldende vakken CPE GL en TL tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen en audiovisuele vormgeving Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 installatietechniek CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 20 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 0 landbouw en natuurlijke omgeving verwerking agrarische producten CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 010 CSPE GL landbouw-breed - afdelingsprogramma landbouw Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2011 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 014 grafimedia CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 205 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 2014 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 010 bouw-breed CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2008 tijdvak 1 instalektro CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE KB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 2 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 205 tijdvak 2 wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 203 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 2 ENGELS CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 015 pilot - CSPE E&O GL profiel Economie en Ondernemen Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 203 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 1 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2017 landbouw en natuurlijke omgeving plantenteelt gesloten teelten CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 202 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 INSTALEKTRO CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR

Nadere informatie