LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA"

Transcriptie

1 Versie DB 2011

2 2

3 Inhoudsopgave LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA 1. RUIMTE PROGRAMMA 2. LANDSCHAP...17 PROGRAMMA 3. SAMENLEVING...21 PROGRAMMA 4. VEILIGHEID PROGRAMMA 5. ECONOMIE PROGRAMMA 6. BESTUUR EN MIDDELEN Inhoudsopgave

4 4

5 Leeswijzer Voor u ligt de Bestuursrapportage 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW). In deze rapportage wordt zowel inhoudelijk als financieel gerapporteerd over de uitvoering van de begroting Het betreft de werkelijke cijfers van het eerste half jaar van 2011 aangevuld met de prognose voor de tweede helft van Op basis van de voortgang van de projecten en de prognose van het resultaat aan het einde van 2011 worden voorstellen gedaan voor het bijstellen van de begroting De begroting 2011 is opgebouwd uit 6 programma s, te weten: 1. Ruimte 2. Landschap 3. Samenleving 4. Veiligheid 5. Economie 6. Bestuur en middelen Met uitzondering van programma 3 en 4 zijn op de programma s projecten en producten gedefinieerd met de bijbehorende financiële middelen. De bestuursrapportage volgt qua inhoud de begroting Aangezien de begroting 2011 financieel geen betrekking heeft op de programma s 3 en 4 worden deze domeinen in de bestuursrapportage 2011 financieel buiten beschouwing gelaten. Wel wordt er inhoudelijk gerapporteerd over de voortgang. In de begroting 2011 was niet zichtbaar hoe de inwonerbijdrage en het regiofonds naar de programma s waren toegedeeld. Dit was alleen op totaalniveau zichtbaar. In deze Burap is dit wel (conform BBV) per programma weergegeven. De rapportage begint met een samenvattend overzicht. Dit is een financieel overzicht, waarin per programma de primaire begroting 2011 is opgenomen, de voorgestelde begrotingswijziging en de begroting na wijziging. Ook wordt inzicht gegeven in het Regiofonds. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende programma s. De programmabladen zijn, indien van toepassing, als volgt opgebouwd: Inleiding: een beschrijving van de doelstelling van het programma. Algemene ontwikkelingen: toelichting op ontwikkelingen, die in 2011 hebben plaatsgevonden. Voortgang projecten: voortgangsinformatie van de projecten, die zijn opgenomen in de begroting Voorstellen begrotingswijziging 2011 inclusief toelichting: voorstellen voor het bijstellen van de begroting 2011 op basis van de huidige inkomsten / uitgaven en de prognose voor eind Wij stellen het Dagelijks Bestuur van het SOHW voor akkoord te gaan met de in deze bestuursrapportage opgenomen voorstellen voor het wijzigen van de begroting Leeswijzer

6 6

7 Samenvatting Totaal resultaat Begroting Begroting Begroting Primair Wijziging Programma Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur Saldo voor bestemming Mutaties Regiofonds Saldo na bestemming De voorgestelde begrotingswijzigingen worden toegelicht in het volgende hoofdstuk bij de desbetreffende programma s. De bijstelling van de begroting leidt totaal tot een lagere onttrekking uit het Regiofonds. Regiofonds Rekening Begroting Begroting Primitief Bijgesteld Lasten Totaal programma/projecten kosten Totaal ontrekking Baten Vaste bijdrage inwoner Variabele bijdrage regionaal bedrijventerrein Variabele bijdrage locale ontwikkelingen Totaal bijdragen resultaat/jaar Resultaat (cumulatief) Uit recente informatie blijkt dat de inkomsten vanuit het regionale bedrijventerrein waarschijnlijk gedeeltelijk of zelfs geheel niet gerealiseerd gaan worden. Nog in 2011 zullen wij met scenario s komen. 7 Samenvatting

8 8

9 Programma s 9 Programma s

10 10 Programma s

11 Programma 1. RUIMTE 1.1 Inleiding Het programma Ruimte is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals die zijn opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu. Ook integrale gebiedsontwikkeling en monitoring en kwaliteitsborging vallen onder dit programma. Algemene hoofddoelstelling is dat de ruimtelijke ontwikkeling zodanig wordt vorm gegeven dat de functies wonen, werken en recreëren zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd en dat deze functies elkaar zoveel mogelijk versterken. Daarnaast is duurzame ontwikkeling het uitgangspunt als het gaat om de toekomst van de Hoeksche Waard tot De projecten die gerealiseerd worden in het programma Ruimte zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: S1 Wonen S8 Milieu en Energie G1 Regiopark Noordrand G2 Zuidrand aan de Delta G3 Noord zuid verbindingen M1 Leefbaarheid en Economie M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 1.2 Algemene voortgangsinformatie Het PFO Ruimte heeft overlegd met de maatschappelijke partners hoe de diverse projecten aangepakt zullen worden. Ook bestuurlijk en ambtelijk zijn voor alle projecten trekkers benoemd. Omdat nog niet voor alle projecten cofinanciering aanwezig was, is gezocht naar alternatieve mogelijkheden. Daarbij is ook gekeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden binnen Europa. Samen met een Engelse en een Franse partner is een Interreg-subsidievoorstel ontwikkeld waarbij een aantal projecten is opgenomen. In oktober 2011 valt de beslissing of hiermee door de EU kan worden ingestemd. Bij de provincie is de 2 e herziening van de provinciale structuurvisie gestart. Door de regio is inbreng geleverd voor deze herziening. Het wijzigingsverzoek betreft de kartbaan in Strijen en de bebouwingscontour van Mijnsheerenland. Bezwaar is gemaakt tegen het voornemen van de provincie voor een bovenregionale glastuinbouwlocatie in de noordrand van de Hoeksche Waard. In het kader van de ontwerp provinciale woonvisie is door de regio een zienswijze ingediend. Kern is dat de regio wil staan voor het behoud en versterken van een optimaal woon- en leefklimaat in de Hoeksche Waard. De provincie hecht er steeds meer waarde aan dat ruimtelijke keuzes en uitvoering, die het gemeentelijk niveau overstijgen, regionaal worden afgestemd. Een goede afstemming en wisselwerking tussen onze regionale visies / plannen en het provinciale ruimtelijke kader is daarbij van groot belang. Hiervoor heeft de regio met de provincie in het voorjaar een procesconvenant afgesloten. 11 Programma Ruimte

12 1.3 Voortgang projecten S1 Projecten Wonen Doel Binnen de projecten Wonen wordt gewerkt aan afstemming van de concrete lokale woningbouwplannen, om te komen tot een optimaal regionaal woningbouwprogramma, op basis van de behoefte van de eigen bevolking. Hierbij wordt rekening gehouden met nieuwe inzichten op het gebied van de demografische veranderingen en de invloed van de economische crisis. Regionale afstemming is noodzakelijk om het risico op het mislukken van lokale plannen te verkleinen en de gewenste ontwikkeling van de Hoeksche Waard als geheel te realiseren. Of de doelstellingen (zoals migratie saldo nul) gehaald gaan worden is sterk hiervan afhankelijk. Stand van zaken De voorgenomen projectuitvoering van de projecten Wonen, loopt zoals gepland. De geraamde inzet van personeel van derden voor de tijdelijk benodigde extra capaciteit projectleiding voor de uitvoering woonvisie is onvoldoende gebleken. De werkelijk benodigde inzet ligt hoger doordat de beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen zich versneld voltrekken. Risico s De komende periode en in 2012 zal gewerkt worden aan de afronding van het regionale woningbouwprogramma, onder andere door een conferentie over demografische ontwikkelingen. Risico s doen zich voornamelijk voor wanneer de (eventueel) benodigde aanpassing van lokale plannen niet in overeenstemming te brengen is met een optimaal regionaal woningbouwprogramma. De risico s bestaan voornamelijk uit verlies aan leefbaarheid, niet halen van migratiesaldo nul en een onevenwichtige ontwikkeling van de Hoeksche Waard. S8 Projecten Milieu en Energie Doel De projecten Milieu en Energie geven invulling aan de realisatie van de duurzaamheiddoelstellingen. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor verbetering van het woon- en werkkwaliteit van de Hoeksche Waard. Stand van zaken Voor de meeste projecten Milieu en Energie is nog geen cofinanciering aanwezig, waardoor ze doorgeschoven moeten worden totdat de financiering is geregeld. In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden van cofinanciering nader onderzocht. Zowel bij de provincie Zuid Holland als bij het Europese subsidieprogramma Interreg IVa zijn verzoeken gedaan voor financiële bijdragen. In oktober 2011 is er hierover meer duidelijk. Voor project S8.1 Conferentie Energie en Klimaat zijn de voorbereidingen gestart. Hierin wordt samengewerkt met de coöperatie HW Duurzaam. Afhankelijk of de Interreg subsidie wordt toegekend zal het tijdstip voor de conferentie worden bepaald, zodat hiervoor ook nog gebruik van de subsidie kan worden gemaakt. De eerste fase van project S8.3 Regionale Verwerking Biomassa wordt mede gefinancierd door de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (en de provincie Zuid Holland). Resultaat van deze eerste fase wordt verwacht in oktober Programma Ruimte

13 Risico s Risico s doen zich voornamelijk voor wanneer onvoldoende cofinanciering voor de projecten beschikbaar komt. Tevens dient er bereidheid te zijn om te investeren in duurzame maatregelen voor de langere termijn. Gevolgen kunnen zijn dat de voorgenomen duurzaamheiddoelstellingen niet worden gerealiseerd. G1 Projecten Regiopark Noordrand Doel De projecten Regiopark Noordrand zijn projecten waarbij door de integrale aanpak een sterke kwaliteitsverbetering van het gebied wordt gerealiseerd. Ze kenmerken zich door het mobiliseren van veel partijen die zorgdragen voor concrete uitvoering op basis van een hoog kwaliteitskader. De projecten hebben een uitstraling en invloed die verder gaat dan de Hoeksche Waard, waardoor ze per definitie sterk extern gericht zijn, om de realisatie tot een succes te maken. Het Regiopark Noordrand richt zich met name op afstemming met het project Deltapoort en de projecten aan de zuidzijde van de Regio Rotterdam, met de Oude Maas als centrale as. Stand van zaken Het masterplan Regiopark Noordrand (G1.1) is zo spoedig mogelijk na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma en de programmabegroting SOHW, in het voorjaar opgestart. Voor het project is een subsidie beschikbaar vanuit het programma Mooi Nederland van het rijk. Door de provincie is het verzoek gehonoreerd om dit jaar (2011) 800 uren van de Dienst Landelijk Gebied beschikbaar te stellen voor het project. Na de opstart is het niet gelukt om op korte termijn overeenstemming te bereiken over de bestuurlijke rolverdeling en de keuze van de gemeentelijke ambtelijk opdrachtgever. Ook de inzet van DLG en de door DLG voorgestelde aanpak voor de 1 e fase werd bestuurlijk onwenselijk geacht. Het project is in de zomer opnieuw opgestart met een vertraging van circa een half jaar. Van de mogelijkheid om DLG in te zetten voor het project wordt geen gebruik gemaakt. De overige projecten binnen het Regiopark Noordrand vertragen door bovengenoemde oorzaak. De eerste fase van project G1.2 Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas is opgenomen in het project G1.1. en kan pas worden gestart na afronding van G1.1. Datzelfde geldt voor project G1.3 Inpassing Regionaal Bedrijventerrein. Beide projecten schuiven door naar Risico s De vertraging in het project Regiopark Noordrand geeft risico s op kwaliteitsverlies van de noordrand van de Hoeksche Waard mede doordat de externe druk op ontwikkelingen in die noordrand toeneemt. Door het ontbreken van kwaliteitsverbetering of zelfs kwaliteitsverlies kunnen ook al geplande ontwikkelingen in gevaar komen. Door de landelijke bekendheid van het project binnen het programma Mooi Nederland is ook een risico op imagoschade op rijksniveau. Tenslotte is er een risico op geheel of gedeeltelijk mislopen van de Mooi Nederland subsidie door onvoldoende projectresultaat. De subsidiedeadline voor het project is 31 december G2 Projecten Zuidrand aan de Delta Doel De projecten Zuidrand aan de Delta zijn projecten waarbij door de integrale aanpak een sterke kwaliteitsverbetering van het gebied wordt gerealiseerd. Ze kenmerken zich door het mobiliseren van veel partijen die zorgdragen voor concrete uitvoering op basis van een hoog kwaliteitskader. De projecten hebben een uitstraling en invloed die verder gaat dan de Hoeksche Waard, waardoor ze per definitie sterk extern gericht zijn, om de realisatie tot een succes te maken. De Zuidrand aan de Delta richt zich voornamelijk op afstemming met het programma Zuid Westelijke Delta en het deelprogramma Hollandsdiep / Haringvliet. Kwaliteitsverbetering van het recreatief toeristisch profiel is een belangrijke doelstelling. 13 Programma Ruimte

14 Stand van zaken Voor het project G2.1 Masterplan Zuidrand aan de Delta is een subsidieaanvraag gedaan bij het Interreg programma IVa. In oktober 2011 is bekend of deze subsidieaanvraag wordt toegekend. Mocht deze subsidie worden toegekend dan gaat het project deel uitmaken van een internationaal uitwisselingsproject. De voorziene start is dan in het voorjaar In het project wordt verder een concretisering gemaakt van de toepassing van het project Groenblauwe Diensten (programma Landschap) en mogelijkheden van Duurzame energie en landbouw (deelprogramma Milieu en Energie). De projecten Swaneblake (G2.3) en Opwaardering Hitserse kade (G2.4) dienen in het najaar 2011 te worden opgestart. Dit vraagt om een adequate afstemming met het project G2.1 Masterplan Zuidrand aan de Delta. M1 Projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Leefbaarheid en Economie Doel Steeds belangrijker wordt het om, op basis van feiten, trends te begrijpen en op basis daarvan beleid te ontwikkelen of bij te sturen. Het is tevens een vorm van kwaliteitsborging en verantwoording van het beleid. De projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Leefbaarheid en Economie zijn bedoeld voor de ontwikkeling en voortdurende monitoring op het gebied van leefbaarheid en (economische) vitaliteit van het gebied. Stand van zaken Het project M1.1 Woningbouwmonitor is gedeeltelijk gereed en de eerste resultaten worden gebruikt voor de uitwerking van de projecten uit de woonvisie. Het project Bedrijvenmonitor (M1.2) wordt in het najaar opgestart. Voorlopig wordt dit jaar nog gebruik gemaakt van de gegevens uit het Bedrijvenregister. M2 Projecten Monitoring en kwaliteitsborging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Doel Steeds belangrijker wordt het om op basis van feiten, trends te begrijpen en op basis daarvan beleid te ontwikkelen of bij te sturen. Het is tevens een vorm van kwaliteitsborging en verantwoording van het beleid. De projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit zijn bedoeld voor de ontwikkeling en voortdurende monitoring op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Stand van zaken Voor de projecten M2.1 Energiemonitor en M2.3 Biodiversiteitmonitor is een subsidieverzoek gedaan (Interreg). De start van deze projecten is voorlopig uitgesteld tot bekend is of deze subsidie wordt toegekend (oktober 2011). Bij het project Kwaliteitsteam was uitgegaan van een bijdrage door de provincie Zuid Holland. De provincie heeft inmiddels aangegeven dit een zaak van de regio te vinden en geen financiële bijdrage te leveren. Besloten is daarna om op eigen kracht een kleiner kwaliteitsteam op te richten, mogelijk in samenwerking met Goeree Overflakkee. De oprichting is voorzien eind 2011, waarna in 2012 het kwaliteitsteam daadwerkelijk van start gaat. 14 Programma Ruimte

15 1.4 Voorstellen begrotingswijziging 2011 Begroting Begroting Begroting Primair Wijziging Ruimte Wonen Mileu en energie Regiopark Noordrand Zuidrand aan de Delta Noord Zuid verbindengen - Leefbaarheid en economie Duurzaamheid en ruimtelijke kwal Subtotaal uitgaven Doorbelasting middelen Totaal uitgaven Inwonerbijdrage Totaal baten Saldo Ruimte voor bestemming Regiofonds Resultaat na bestemming Toelichting -Verschuiving projecten naar 2012: - Uitgesteld wegens Masterplan Regiopark Noordrand : - Inpassing Regionaal Bedrijventerrein ,- - Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas ,- - Uitgesteld wegens nog niet toegekende interregionale subsidie - Masterplan Zuidrand (gedeeltelijk) ,- - Energiemotor 7.500,- - Biodiversiteitmotor (gedeeltelijk) 6.750,- - Project Kwaliteitsteam: alleen kosten voor oprichting nog geen adviezen ,- - Project Regionale volkshuisvesting Hoeksche Waard ten onrechte niet opgenomen - Ten onrechte salariskosten beleidsmedewerker niet opgenomen ,- in de begroting - Aanpak vervolgacties op rapport Woningbouwprogrammering Hoeksche Waard 2011 (reeds besloten DB 8/9/2011) ,- 15 Programma Ruimte

16 16 Programma Ruimte

17 Programma 2. LANDSCHAP 2.1 Inleiding Het programma Landschap is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale opgaven op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en het bevorderen van recreatie&toerisme zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van groenblauwe projecten, cultuurhistorie en archeologie, routestructuren en verbindingen en promotie van het gebied. Algemene hoofddoelstelling is behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, door verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Dit houdt in dat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden moeten blijven, duurzaam beheerd worden en waar mogelijk worden versterkt. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Landschap zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: S3 Groen blauwe structuur S4 Cultuurhistorie, archeologie en landschap S5 Recreatie en Toerisme S6 Voorlichting en Promotie Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 2.2 Algemene ontwikkelingen De aangekondigde bezuinigingen door het kabinet hebben grote consequenties voor de beschikbare externe financiering van provincie en rijk (ILG) voor projecten vanuit het programma Landschap. Ook de laatste EU-gelden (POP) zijn met de tranche van maart 2011 toebedeeld. Als gevolg van de crisis zijn alle tegoeden vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) door de provincie bevroren. Hierdoor zijn de subsidieaanvragen van oktober 2010 voor de Deltapontjes 3 e fase (2011 t/m 2013) en Fijnmazig Netwerk fase 3B onder voorbehoud van financiering beschikt. De ILG-tranche van maart 2011 is zelfs niet opengesteld. Naar verwachting rondt de provincie pas eind 2011 de herijking af, nadat de onderhandelingen met de staatssecretaris van EL&I over nog openstaande verplichtingen op gebied van robuuste natuur (EHS) en recreatie om de stad (RODS) zijn afgerond. Vervolgens gaat de provincie na of er nog geld beschikbaar is en waar zij prioriteit aan geeft in de uitvoering. Bestuurlijke actie noodzakelijk Het is dus noodzakelijk dat de Hoeksche Waard bestuurlijk veel aandacht geeft en de lobby aangaat bij de provincie. Door de successen, die de Hoeksche Waard de afgelopen jaren heeft geboekt goed onder de aandacht te brengen bij de provincie, en tevens aan te geven welke kansen de streek en de provincie missen als hier geen vervolg aan kan worden gegeven, is het wellicht mogelijk om het tij te keren. Mogelijk dat bij de herverdeling van middelen het resterende budget voor Nationaal Landschap Hoeksche Waard naar beneden wordt bijgesteld of zelfs volledig komt te vervallen. Daarmee zouden alle kansen voor co-financiering verdampen. Hierdoor zullen er per oktober 2011 geen nieuwe externe subsidies worden aangevraagd. 17 Programma Landschap

18 2.3 Voortgang projecten S3 Groenblauwe Structuur Na 7 jaar hard werken en onafgebroken uitvoering is op 12 mei jl. het Vlietproject Hoeksche Waard opgeleverd. Een project dat voor Zuid-Hollandse en landelijke begrippen in een ongekend tempo is uitgevoerd door de streek. Op 14 mei 2011 was het de beurt aan burgers om het Vlietproject te beleven. Vanuit een drietal centrale locaties waren er diverse activiteiten opgezet met als doel de inwoners van de Hoeksche Waard en omliggende regio s mee te nemen in het gebied. In totaal zijn er circa 1000 geregistreerde bezoekers geweest. De fietsers en wandelaars die op eigen gelegenheid zijn gegaan zijn hierbij niet meegerekend. Het afgelopen jaar is door de projectgroep hard gewerkt aan een structuur om te komen tot een regeling voor groenblauwe diensten. Het 4 sporenmodel is geïntroduceerd waarlangs de opgaven nader zullen worden uitgewerkt (2011/2012). De provincie Zuid-Holland faciliteert hierbij totaal ruim 500 mensuren aan DLG - capaciteit. Tot slot hebben de betrokken partners (OHW, Rietgors, HWL, LTO, SOHW) tijdens het werkbezoek van staatssecretaris Bleker op 13 juli jl. met de ondertekening van het Manifest uiting gegeven aan de uitwerking van het 4-sporen model. Ook de provincie en het waterschap waren deelnemer maar ondertekenden het manifest niet. Dit, als gevolg van de huidige herijking van taken. Voor de inhoudelijke uitwerking zijn naast DLG-capaciteit extra middelen nodig. Hiervoor heeft SOHW samen met partners in Kent (UK) en Nord-Pas de Calais (Fr) een Interreg IVA (EU-subsidie) aanvraag ingediend. Met deze aanvraag wordt ook invulling gegeven aan diverse opgaven uit het programma Ruimte. S4 Cultuurhistorie, archeologie en landschap In de 1 e helft van 2011 was er geen extern budget meer beschikbaar voor renovatie/ontwikkeling van erfgoed vanuit PZH/ILG. Wel lopen de renovaties/ontwikkeling van t Hof van Assendelft en boerderij Oost- Leeuwenstein volgens planning. Naar verwachting zal t Hof van Assendelft het 2 e kwartaal 2012 worden opgeleverd en Oost-Leeuwenstein begin Met de renovatie van de stenen schoorsteen van de vlasroterij bij Strijen is in augustus 2011 begonnen. De eindafrekening voor de ophaalbrug bij Strijen-Sas is in het 1 e kwartaal van 2011 ingediend. Helaas bleek het niet mogelijk ook het sluizencomplex te renoveren als gevolg van nieuwe (Delta-)normen bij het waterschap. Als gevolg hiervan zal er een vrijval aan subsidies plaatsvinden. SOHW heeft inmiddels al bij PZH verzocht deze middelen voor de Hoeksche Waard bestemd te houden. Na de herijking (eind 2011) zal hierover meer duidelijkheid komen. S5 Recreatie & Toerisme Ondanks het voorbehoud van financiering heeft het project Deltapontjes (in afgeslankte vorm) voortgang gekregen in Het project moet nog worden geëvalueerd maar de passagiersaantallen tot nu toe bevestigen evenals in 2010 het succes van dit project. Voor dit project is het totaal beschikbare budget uit het Uitvoeringsprogramma ingezet. Indien er geen cofinanciering door de provincie afkomt, is de voortzetting van dit project in volgende jaren onzeker. Met de realisatie van de nieuwe wandelroutes langs het Vlietproject (incl. dorpsrondjes Oud-Beijerland en Westmaas) is het wandelroutenetwerk in de Hoeksche Waard weer flink uitgebreid. De route vanaf Oud- Beijerland langs de zuidoever van de Binnenbedijkte Maas maakt een koppeling met de wandelroutes van Plan Argusvlinder mogelijk. Ook voor fietsers zijn er diverse routes langs het Vlietproject ontwikkeld (de Krekenroutes). De brochure hiervan is bij de open dag van het Vlietproject op 14 mei jl. gelanceerd. Ook voor het wandelroutenetwerk is er een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe brochure. Deze zal eind 2011 worden opgeleverd en bevat dan alle actuele wandelroutes in de Hoeksche Waard. Nadat in 2010 De Boterham bij de molen van Goidschalxoort als (voorlopig) laatste kunstpicknickplaats was opgeleverd in het kader van het project De kunst van het picknicken, diende SOHW in maart 2011 nog een aanvraag voor 3 objecten in bij de provincie. We zijn op dit moment (oktober) nog in afwachting van het subsidiebesluit. 18 Programma Landschap

19 Diverse rustpunten en objecten/locaties zullen binnenkort voorzien worden van mini Steqi s. De kleinere zus van onze Steqi s zal op een twintigtal plaatsen ontwikkeld worden bij o.a. kunstpicknickplekken en cultuurhistorische objecten. Binnen het Vlietproject is hiermee al een start gemaakt. Inmiddels zijn voor dit project op 8 locaties in de Hoeksche Waard mini-steqi s geplaatst. S6 Voorlichting & promotie Voor het toeristisch jaar 2011 zijn er weer veel marketing & promotie producten opgeleverd. Vernieuwend is de samenwerking met het Recreatieoord Binnenmaas m.b.t. de Erop uit krant. Hierdoor bleek een oplage van gedrukte exemplaren mogelijk die huis-aan-huis zijn verspreid in de Hoeksche Waard, Barendrecht, Alblasserwaard, Goeree-Overflakkee, Dordrecht en Moerdijk. De cursus Ambassadeur van het Nationaal Landschap. Recreatieve exploitanten namen deel aan deze 4- dagdelen durende vijfdelige cursus. De cursus is succesvol verlopen. Dit initiatief zal verder ontwikkeld worden binnen het Platform Recreatie & Toerisme. Ook voor het educatieprogramma Voor t Voetlicht mocht SOHW onlangs een positieve beschikking ontvangen. Hiermee wordt in samenwerking met het Hoekschewaards Landschap niet alleen invulling gegeven aan natuur en milieueducatie in de Hoeksche Waard maar komen ook de thema s als cultuurhistorie en landbouw aan bod. Voor de ontwikkeling van Nieuwendijk is uitstel gevraagd en verleend m.b.t. de uitvoering. In juni 2012 moet dit project worden opgeleverd. 2.4 Voorstellen begrotingswijziging 2011 Begroting Begroting Begroting Primair Wijziging Landschap Groenblauwe structuur Cultuurhistorie, archeologie etc Recreatie en tourisme Voorlichting en promotie Landschapsbeheerplan CHW Vlietproject Subtotaal uitgaven Doorbelasting middelen Totaal uitgaven Inwonerbijdrage Bijdrage NME CHW Bijdrage uit reservering voorfinanciering Totaal baten Saldo Landschap voor bestemming Regiofonds Resultaat Landschap na bestemming Programma Landschap

20 Toelichting: - In de begroting heeft geen doorberekening aan projecten van salariskosten personeel plaatsgevonden. Daardoor ontstaat ten opzichte van de werkelijke uitgaven een nadeel van ,- - Landschapsbeheerplan is wel in uitvoering maar was niet opgenomen in begroting ,- - Het Monumentenloket wordt doorgeschoven naar ,- 20 Programma Landschap

21 Programma 3. SAMENLEVING 3.1 Inleiding De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en culturele voorzieningen en het polderlandschap bepalen de aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard voor haar inwoners en bedrijven. Hierin zal de komende jaren blijvend moeten worden geïnvesteerd om met elkaar een vitale samenleving te creëren in de vijf gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Waarbij de aandacht de komende tijd sterk gericht zal zijn op de sociale kwaliteit en vitaliteit (leefbaarheid) van de dorpskernen Heinenoord, Mijnsheerenland, Westmaas, Maasdam, Puttershoek, s-gravendeel, Numansdorp, Klaaswaal, Nieuw- Beijerland, Piershil, Goudswaard, Zuid-Beijerland, Oud-Beijerland, Strijensas, Mookhoek en Strijen. De sociale kwaliteit en vitaliteit in de dorpen komt tot uiting in het aanbod van sociaal-maatschappelijke voorzieningen als supermarkten, banken, huisartsen, apotheken, tandartsen, fysiotherapeuten, kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, sportvelden, zwembaden en bibliotheken. Daarnaast spelen sportverenigingen, sociaal-culturele verenigingen, muziekverenigingen en kerken hierin een belangrijke rol. Het vrijwilligerskader en de mantelzorgers zijn voor de Hoeksche Waard steunpilaren in het behouden en zelfs versterken van de leefbaarheid. 3.2 Algemene ontwikkelingen In algemene zin is in de 1 e helft van 2011 voor de uitvoering van de Jaarschijf 2011 van het domein Samenleving Hoeksche Waard gewerkt aan de uitwerking van het principe bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever uit dezelfde gemeente. Circa een jaar na de verkiezingen voor de gemeenteraad met soms nieuwe bestuurders in het PFO Samenleving, heeft hier en daar een verschuiving van projecten plaatsgevonden tussen gemeenten Voortgang projecten Prestatieveld 0 Wmo/WWZ/RAS 0.1. Monitoring Pact van mijn Hart Hoeksche Waard Wonen-Welzijn-Zorg staat gepland voor de 2 e helft van 2011; 0.2. Kanteling Wmo is voortvarend opgepakt als pilot -project door Oud-Beijerland, waarbij andere gemeenten op termijn zullen kunnen aanhaken; 0.3. Wmo Beleidsplan is gepland voor de 2 e helft van 2011/begin 2012; 0.5 Gezamenlijke front-office regionale subsidies Hoeksche Waard verwerkt aanvragen van verenigingen ter voorbereiding op besluitvorming in PFO. Uitbreiding van de regionale functie wordt onderzocht met daarbij inbegrepen het onderbrengen van regionale subsidies in de programmabegroting SOHW. Prestatieveld 1 Bevorderen sociale samenhang 1.7. Uitvoering De C-Factor en De Rode Prinses in het kader van de jaarschijf 2011 van het Cultuurprogramma Hoeksche Waard RAS; 1.8. Met de welzijnsinstellingen wordt gewerkt aan de opzet van een regionale samenwerkingsvorm voor de Hoeksche Waard; 1.9. Gekoppeld daaraan is onderzoek gedaan naar de opzet van een Vrijwilligerssteunpunt voor de Hoeksche Waard; Ontwikkeling beleid voor werving van vrijwilligers is gepland voor de 2 e helft van Programma Samenleving

Programmabegroting 2011 2014 SOHW

Programmabegroting 2011 2014 SOHW Programmabegroting 2011 2014 SOHW Programmabegroting 2011 2014 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Vastgesteld door het AB d.d. 23-12- 10 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 PROGRAMMA

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SOHW

Algemeen Bestuur SOHW Vergadering: Algemeen Bestuur SOHW Datum: 23-12-2010 Agendapunt: 6 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: begroting 2011 Voorstel/Besluit: Voorgesteld wordt: a. de ontwerp begroting 2011 vast te stellen b.

Nadere informatie

Actieprogramma Noordrand 2013

Actieprogramma Noordrand 2013 Actieprogramma Noordrand 2013 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, 18 juli 2013 1 Inleiding Dit Actieprogramma Noordrand 2013 bevat de activiteiten uit het Masterplan Noordrand die in 2013 regionaal worden

Nadere informatie

het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard de regiosecretaris, de heer G.J. Metselaar Postbus 7059 3286 LS KLAASWAAL Datum Verzonden Documentnummer Behandeld door

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Programmabegroting 2014-2017. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Programmabegroting 2014-2017 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Vastgesteld AB 18 juni 2013 Programmabegroting 2014 2017 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard AB 18 juni 2013 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...

Nadere informatie

Projectleider Projectmedewerker. : Dhr. J. Ridderhof Mevr. N. Maric

Projectleider Projectmedewerker. : Dhr. J. Ridderhof Mevr. N. Maric Projectopdracht : Regiopark Noordrand Hoeksche Waard Programma- en themanummer : Uitvoeringsprogrammma SHW 2010-2014, nr. G1.1 projectnummer: 810003000 Datum : 23-08-2011 Bestuurlijk opdrachtgever : Mevr.

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Jaarstukken 2012. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Jaarstukken 2012 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Vastgesteld AB 18 juni 2013 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 JAARVERSLAG... 9 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 11 PROGRAMMA 1. RUIMTE...

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Jaarstukken 2013. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Jaarstukken 2013 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard AB juli 2014 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 JAARVERSLAG... 9 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 11 PROGRAMMA 1. RUIMTE... 13 PROGRAMMA

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Vergadering: AB SOHW. Datum: 19 juni 2012. Agendapunt: 6. Kenmerk: Onderwerp: Jaarrekening 2011

Vergadering: AB SOHW. Datum: 19 juni 2012. Agendapunt: 6. Kenmerk: Onderwerp: Jaarrekening 2011 Vergadering: AB SOHW Datum: 19 juni 2012 Agendapunt: 6 Kenmerk: Rapporteur: K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2011 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2011 vaststellen 2. Kennisnemen van de controleverklaring

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013 .. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 8 juli 2014 Agendapunt: 9 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2013 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2013 vaststellen; 2. Kennisnemen van de controleverklaring

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard december 2010. Uitvoering regionale projecten en budgetten goedgekeurd

Nieuwsbrief van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard december 2010. Uitvoering regionale projecten en budgetten goedgekeurd Nieuwsbrief Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard behartigt gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale

Nadere informatie

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE Roerdalen stuknummer RD/2013-3937 Ontvangstdatum: 15-8-2013 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Intentieverklaring Groenbeheer Hoeksche Waard Definitief pagina 1

Intentieverklaring Groenbeheer Hoeksche Waard Definitief pagina 1 pagina 1 Intentieverklaring Groenbeheer Hoeksche Waard tussen waterschap Hollandse Delta en de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. DE ONDERGETEKENDEN: 1. Waterschap

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Het bedrijventerreinenaanbod is voor de korte termijn richting 2020, ca. 45 ha en voor de lange termijn richting 2030 ongeveer 115 ha.

Het bedrijventerreinenaanbod is voor de korte termijn richting 2020, ca. 45 ha en voor de lange termijn richting 2030 ongeveer 115 ha. Aan: Pfo Economie Van: A.J. Moerkerke Betreft: Aanbodanalyse bedrijventerreinen Hoeksche Waard Samenvatting en conclusie In deze notitie is met behulp van beschikbare gegevens van provincie en gemeenten

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 477024352 (DOS-201 2-0008970) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel: 5.40 Agendapunt: 7 Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Datum 28 juni 2016 Beslispunten

Nadere informatie

PACT VAN DE HOEKSCHE WAARD

PACT VAN DE HOEKSCHE WAARD INTENTIEVERKLARING om te komen tot een PACT VAN DE HOEKSCHE WAARD Betreffende Wonen, Welzijn en Zorg, 2009-2020 Ondertekend op 25 juni 2009 te Binnenmaas Kerngroep Wonen, Welzijn, Zorg Gemeenten Hoeksche

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ Regionale Ontwikkelingsorganisatie (ROZ) Bijlage 3.3 AB ROZ en Grondbank 30 september 2013 Aan: - de gemeenteraden van Gouda, Rotterdam, Waddinxveen en - de colleges van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

agendapunt nummer portefeuillehouder

agendapunt nummer portefeuillehouder V O O R S T E L A A N D E R A A D afdeling Ruimte en Groen in behandeling bij M. Roobol doorkiesnummer 078 633 45 50 agendapunt nummer portefeuillehouder E.C. Lafeber datum voorstel 8-9-2010 raadsvergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :09-09-08 Onderwerp Nota duurzame ontwikkeling Boxtel 2008; 100 stappen in een sprong naar duurzaamheid Status besluitvormend Voorstel Vast te stellen de Nota duurzame ontwikkeling Boxtel

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland DE ONDERGETEKENDEN: Waterschap Rivierenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Bassa, lid van het Dagelijks Bestuur, hierna

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 3 maart 2015 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen 1 november 2009 M. Roobol / P. Bakker Openbare Werken en Ruimtelijke Zaken 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleidend 3 1.2 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Huidige

Nadere informatie

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030 Begroting 2005 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2004 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2005. Voor het opstellen van

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CROMSTRIJEN AGENDA-BESLUITENLIJST van 16 juli 2013 Aanwezig Afwezig Aanvang : J.J. Luteijn, voorzitter H.J. Flieringa, wethouder A.J. Herweijer, wethouder P.R. Riedijk, wethouder

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie. 1.1 Groepsaankoop zonnepanelen Conform RBZ mededeling

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie. 1.1 Groepsaankoop zonnepanelen Conform RBZ mededeling BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CROMSTRIJEN AGENDA-BESLUITENLIJST van 17 september 2013 Aanwezig Aanvang : G.P. Boluijt, secretaris J.J. Luteijn, voorzitter B. Boelhouwers, wethouder H.J. Flieringa, wethouder

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-547104711 (DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 22 maart

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 1 november 2016 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J.Luteijn Secretaris: A. Buijserd Aanwezig: B. Boelhouwers, A. Buijserd, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 6 december 2011 Het project Regionalisering Leerplicht/RMC West-Brabant Niveau 1 (gemeenschappelijke leerlingenadministratie)

Nadere informatie

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch?

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch? Vraag In het begrotingsvoorstel wordt extra iets meer dan 500.000 gevraagd voor incidentele frictie kosten. In de begroting op pagina 8 staat dat frictiekosten ten laste komen van de reserve frictie en

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Eerste burap 2013 Nr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 I/S 1 Diverse budgetten voor de raad, nl: 21.100 I Vertrek burgemeester 3.500 Werving nieuwe burgemeester

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Memo. Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014

Memo. Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014 Memo Onderwerp: Raadsbericht stand van zaken regionale Energievisie Datum: 20 januari 2014 In april 2012 is tijdens de Conferentie Energie & Klimaat afgesproken dat de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2013.868 RIS 260186 WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - door rijksbezuinigingen op EHS

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 2019. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Programmabegroting 2016 2019. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Programmabegroting 2016 2019 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard DB juni 2015 2 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA 1. VITALITEIT IN DE DORPEN... 11 PROGRAMMA

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

Ontwerp begroting 2008

Ontwerp begroting 2008 Ontwerp begroting 2008 Colofon Datum/versie: januari 2007 Documentnaam: ontwerp begroting 2008 Opgesteld door: stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 Ondersteund door: projectbureau Regio Groningen-Assen

Nadere informatie

Verbetering stationsomgeving Wezep

Verbetering stationsomgeving Wezep Verbetering stationsomgeving Wezep Startdocument Januari 2014 Intern projectnummer gemeente Oldebroek: E23 Kenmerk 164348 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 3 Regiocontract. 3 Plangebied 3 Resultaat 4 Werkwijze.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr.

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr. Raadsvoorstel Bestuursopdracht beleidsnota recreatie en toerisme Brunssum, d.d. 11-12-2007 Gemeenteblad 2008/20 Afdeling Nr. B&S 2007/16656 Portefeuillehouder Heinen Onderwerp Beleidsnota recreatie en

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Dhr. J.J. Atsma Postbus EZ S-GRAVENHAGE

Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Dhr. J.J. Atsma Postbus EZ S-GRAVENHAGE Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Dhr. J.J. Atsma Postbus 20951 2500 EZ S-GRAVENHAGE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen;

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen; Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : werkgroep Lange Termijn Visie Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouder : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010 Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland fase 1 van het project Ontwikkeling en Exploitatie Rustpunten Laag Holland Juli 2010 Een project van Water, Land & Dijken,

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie