LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA"

Transcriptie

1 Versie DB 2011

2 2

3 Inhoudsopgave LEESWIJZER... 5 SAMENVATTING... 7 PROGRAMMA S... 9 PROGRAMMA 1. RUIMTE PROGRAMMA 2. LANDSCHAP...17 PROGRAMMA 3. SAMENLEVING...21 PROGRAMMA 4. VEILIGHEID PROGRAMMA 5. ECONOMIE PROGRAMMA 6. BESTUUR EN MIDDELEN Inhoudsopgave

4 4

5 Leeswijzer Voor u ligt de Bestuursrapportage 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW). In deze rapportage wordt zowel inhoudelijk als financieel gerapporteerd over de uitvoering van de begroting Het betreft de werkelijke cijfers van het eerste half jaar van 2011 aangevuld met de prognose voor de tweede helft van Op basis van de voortgang van de projecten en de prognose van het resultaat aan het einde van 2011 worden voorstellen gedaan voor het bijstellen van de begroting De begroting 2011 is opgebouwd uit 6 programma s, te weten: 1. Ruimte 2. Landschap 3. Samenleving 4. Veiligheid 5. Economie 6. Bestuur en middelen Met uitzondering van programma 3 en 4 zijn op de programma s projecten en producten gedefinieerd met de bijbehorende financiële middelen. De bestuursrapportage volgt qua inhoud de begroting Aangezien de begroting 2011 financieel geen betrekking heeft op de programma s 3 en 4 worden deze domeinen in de bestuursrapportage 2011 financieel buiten beschouwing gelaten. Wel wordt er inhoudelijk gerapporteerd over de voortgang. In de begroting 2011 was niet zichtbaar hoe de inwonerbijdrage en het regiofonds naar de programma s waren toegedeeld. Dit was alleen op totaalniveau zichtbaar. In deze Burap is dit wel (conform BBV) per programma weergegeven. De rapportage begint met een samenvattend overzicht. Dit is een financieel overzicht, waarin per programma de primaire begroting 2011 is opgenomen, de voorgestelde begrotingswijziging en de begroting na wijziging. Ook wordt inzicht gegeven in het Regiofonds. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende programma s. De programmabladen zijn, indien van toepassing, als volgt opgebouwd: Inleiding: een beschrijving van de doelstelling van het programma. Algemene ontwikkelingen: toelichting op ontwikkelingen, die in 2011 hebben plaatsgevonden. Voortgang projecten: voortgangsinformatie van de projecten, die zijn opgenomen in de begroting Voorstellen begrotingswijziging 2011 inclusief toelichting: voorstellen voor het bijstellen van de begroting 2011 op basis van de huidige inkomsten / uitgaven en de prognose voor eind Wij stellen het Dagelijks Bestuur van het SOHW voor akkoord te gaan met de in deze bestuursrapportage opgenomen voorstellen voor het wijzigen van de begroting Leeswijzer

6 6

7 Samenvatting Totaal resultaat Begroting Begroting Begroting Primair Wijziging Programma Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur Saldo voor bestemming Mutaties Regiofonds Saldo na bestemming De voorgestelde begrotingswijzigingen worden toegelicht in het volgende hoofdstuk bij de desbetreffende programma s. De bijstelling van de begroting leidt totaal tot een lagere onttrekking uit het Regiofonds. Regiofonds Rekening Begroting Begroting Primitief Bijgesteld Lasten Totaal programma/projecten kosten Totaal ontrekking Baten Vaste bijdrage inwoner Variabele bijdrage regionaal bedrijventerrein Variabele bijdrage locale ontwikkelingen Totaal bijdragen resultaat/jaar Resultaat (cumulatief) Uit recente informatie blijkt dat de inkomsten vanuit het regionale bedrijventerrein waarschijnlijk gedeeltelijk of zelfs geheel niet gerealiseerd gaan worden. Nog in 2011 zullen wij met scenario s komen. 7 Samenvatting

8 8

9 Programma s 9 Programma s

10 10 Programma s

11 Programma 1. RUIMTE 1.1 Inleiding Het programma Ruimte is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals die zijn opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu. Ook integrale gebiedsontwikkeling en monitoring en kwaliteitsborging vallen onder dit programma. Algemene hoofddoelstelling is dat de ruimtelijke ontwikkeling zodanig wordt vorm gegeven dat de functies wonen, werken en recreëren zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd en dat deze functies elkaar zoveel mogelijk versterken. Daarnaast is duurzame ontwikkeling het uitgangspunt als het gaat om de toekomst van de Hoeksche Waard tot De projecten die gerealiseerd worden in het programma Ruimte zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: S1 Wonen S8 Milieu en Energie G1 Regiopark Noordrand G2 Zuidrand aan de Delta G3 Noord zuid verbindingen M1 Leefbaarheid en Economie M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 1.2 Algemene voortgangsinformatie Het PFO Ruimte heeft overlegd met de maatschappelijke partners hoe de diverse projecten aangepakt zullen worden. Ook bestuurlijk en ambtelijk zijn voor alle projecten trekkers benoemd. Omdat nog niet voor alle projecten cofinanciering aanwezig was, is gezocht naar alternatieve mogelijkheden. Daarbij is ook gekeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden binnen Europa. Samen met een Engelse en een Franse partner is een Interreg-subsidievoorstel ontwikkeld waarbij een aantal projecten is opgenomen. In oktober 2011 valt de beslissing of hiermee door de EU kan worden ingestemd. Bij de provincie is de 2 e herziening van de provinciale structuurvisie gestart. Door de regio is inbreng geleverd voor deze herziening. Het wijzigingsverzoek betreft de kartbaan in Strijen en de bebouwingscontour van Mijnsheerenland. Bezwaar is gemaakt tegen het voornemen van de provincie voor een bovenregionale glastuinbouwlocatie in de noordrand van de Hoeksche Waard. In het kader van de ontwerp provinciale woonvisie is door de regio een zienswijze ingediend. Kern is dat de regio wil staan voor het behoud en versterken van een optimaal woon- en leefklimaat in de Hoeksche Waard. De provincie hecht er steeds meer waarde aan dat ruimtelijke keuzes en uitvoering, die het gemeentelijk niveau overstijgen, regionaal worden afgestemd. Een goede afstemming en wisselwerking tussen onze regionale visies / plannen en het provinciale ruimtelijke kader is daarbij van groot belang. Hiervoor heeft de regio met de provincie in het voorjaar een procesconvenant afgesloten. 11 Programma Ruimte

12 1.3 Voortgang projecten S1 Projecten Wonen Doel Binnen de projecten Wonen wordt gewerkt aan afstemming van de concrete lokale woningbouwplannen, om te komen tot een optimaal regionaal woningbouwprogramma, op basis van de behoefte van de eigen bevolking. Hierbij wordt rekening gehouden met nieuwe inzichten op het gebied van de demografische veranderingen en de invloed van de economische crisis. Regionale afstemming is noodzakelijk om het risico op het mislukken van lokale plannen te verkleinen en de gewenste ontwikkeling van de Hoeksche Waard als geheel te realiseren. Of de doelstellingen (zoals migratie saldo nul) gehaald gaan worden is sterk hiervan afhankelijk. Stand van zaken De voorgenomen projectuitvoering van de projecten Wonen, loopt zoals gepland. De geraamde inzet van personeel van derden voor de tijdelijk benodigde extra capaciteit projectleiding voor de uitvoering woonvisie is onvoldoende gebleken. De werkelijk benodigde inzet ligt hoger doordat de beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen zich versneld voltrekken. Risico s De komende periode en in 2012 zal gewerkt worden aan de afronding van het regionale woningbouwprogramma, onder andere door een conferentie over demografische ontwikkelingen. Risico s doen zich voornamelijk voor wanneer de (eventueel) benodigde aanpassing van lokale plannen niet in overeenstemming te brengen is met een optimaal regionaal woningbouwprogramma. De risico s bestaan voornamelijk uit verlies aan leefbaarheid, niet halen van migratiesaldo nul en een onevenwichtige ontwikkeling van de Hoeksche Waard. S8 Projecten Milieu en Energie Doel De projecten Milieu en Energie geven invulling aan de realisatie van de duurzaamheiddoelstellingen. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor verbetering van het woon- en werkkwaliteit van de Hoeksche Waard. Stand van zaken Voor de meeste projecten Milieu en Energie is nog geen cofinanciering aanwezig, waardoor ze doorgeschoven moeten worden totdat de financiering is geregeld. In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden van cofinanciering nader onderzocht. Zowel bij de provincie Zuid Holland als bij het Europese subsidieprogramma Interreg IVa zijn verzoeken gedaan voor financiële bijdragen. In oktober 2011 is er hierover meer duidelijk. Voor project S8.1 Conferentie Energie en Klimaat zijn de voorbereidingen gestart. Hierin wordt samengewerkt met de coöperatie HW Duurzaam. Afhankelijk of de Interreg subsidie wordt toegekend zal het tijdstip voor de conferentie worden bepaald, zodat hiervoor ook nog gebruik van de subsidie kan worden gemaakt. De eerste fase van project S8.3 Regionale Verwerking Biomassa wordt mede gefinancierd door de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (en de provincie Zuid Holland). Resultaat van deze eerste fase wordt verwacht in oktober Programma Ruimte

13 Risico s Risico s doen zich voornamelijk voor wanneer onvoldoende cofinanciering voor de projecten beschikbaar komt. Tevens dient er bereidheid te zijn om te investeren in duurzame maatregelen voor de langere termijn. Gevolgen kunnen zijn dat de voorgenomen duurzaamheiddoelstellingen niet worden gerealiseerd. G1 Projecten Regiopark Noordrand Doel De projecten Regiopark Noordrand zijn projecten waarbij door de integrale aanpak een sterke kwaliteitsverbetering van het gebied wordt gerealiseerd. Ze kenmerken zich door het mobiliseren van veel partijen die zorgdragen voor concrete uitvoering op basis van een hoog kwaliteitskader. De projecten hebben een uitstraling en invloed die verder gaat dan de Hoeksche Waard, waardoor ze per definitie sterk extern gericht zijn, om de realisatie tot een succes te maken. Het Regiopark Noordrand richt zich met name op afstemming met het project Deltapoort en de projecten aan de zuidzijde van de Regio Rotterdam, met de Oude Maas als centrale as. Stand van zaken Het masterplan Regiopark Noordrand (G1.1) is zo spoedig mogelijk na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma en de programmabegroting SOHW, in het voorjaar opgestart. Voor het project is een subsidie beschikbaar vanuit het programma Mooi Nederland van het rijk. Door de provincie is het verzoek gehonoreerd om dit jaar (2011) 800 uren van de Dienst Landelijk Gebied beschikbaar te stellen voor het project. Na de opstart is het niet gelukt om op korte termijn overeenstemming te bereiken over de bestuurlijke rolverdeling en de keuze van de gemeentelijke ambtelijk opdrachtgever. Ook de inzet van DLG en de door DLG voorgestelde aanpak voor de 1 e fase werd bestuurlijk onwenselijk geacht. Het project is in de zomer opnieuw opgestart met een vertraging van circa een half jaar. Van de mogelijkheid om DLG in te zetten voor het project wordt geen gebruik gemaakt. De overige projecten binnen het Regiopark Noordrand vertragen door bovengenoemde oorzaak. De eerste fase van project G1.2 Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas is opgenomen in het project G1.1. en kan pas worden gestart na afronding van G1.1. Datzelfde geldt voor project G1.3 Inpassing Regionaal Bedrijventerrein. Beide projecten schuiven door naar Risico s De vertraging in het project Regiopark Noordrand geeft risico s op kwaliteitsverlies van de noordrand van de Hoeksche Waard mede doordat de externe druk op ontwikkelingen in die noordrand toeneemt. Door het ontbreken van kwaliteitsverbetering of zelfs kwaliteitsverlies kunnen ook al geplande ontwikkelingen in gevaar komen. Door de landelijke bekendheid van het project binnen het programma Mooi Nederland is ook een risico op imagoschade op rijksniveau. Tenslotte is er een risico op geheel of gedeeltelijk mislopen van de Mooi Nederland subsidie door onvoldoende projectresultaat. De subsidiedeadline voor het project is 31 december G2 Projecten Zuidrand aan de Delta Doel De projecten Zuidrand aan de Delta zijn projecten waarbij door de integrale aanpak een sterke kwaliteitsverbetering van het gebied wordt gerealiseerd. Ze kenmerken zich door het mobiliseren van veel partijen die zorgdragen voor concrete uitvoering op basis van een hoog kwaliteitskader. De projecten hebben een uitstraling en invloed die verder gaat dan de Hoeksche Waard, waardoor ze per definitie sterk extern gericht zijn, om de realisatie tot een succes te maken. De Zuidrand aan de Delta richt zich voornamelijk op afstemming met het programma Zuid Westelijke Delta en het deelprogramma Hollandsdiep / Haringvliet. Kwaliteitsverbetering van het recreatief toeristisch profiel is een belangrijke doelstelling. 13 Programma Ruimte

14 Stand van zaken Voor het project G2.1 Masterplan Zuidrand aan de Delta is een subsidieaanvraag gedaan bij het Interreg programma IVa. In oktober 2011 is bekend of deze subsidieaanvraag wordt toegekend. Mocht deze subsidie worden toegekend dan gaat het project deel uitmaken van een internationaal uitwisselingsproject. De voorziene start is dan in het voorjaar In het project wordt verder een concretisering gemaakt van de toepassing van het project Groenblauwe Diensten (programma Landschap) en mogelijkheden van Duurzame energie en landbouw (deelprogramma Milieu en Energie). De projecten Swaneblake (G2.3) en Opwaardering Hitserse kade (G2.4) dienen in het najaar 2011 te worden opgestart. Dit vraagt om een adequate afstemming met het project G2.1 Masterplan Zuidrand aan de Delta. M1 Projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Leefbaarheid en Economie Doel Steeds belangrijker wordt het om, op basis van feiten, trends te begrijpen en op basis daarvan beleid te ontwikkelen of bij te sturen. Het is tevens een vorm van kwaliteitsborging en verantwoording van het beleid. De projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Leefbaarheid en Economie zijn bedoeld voor de ontwikkeling en voortdurende monitoring op het gebied van leefbaarheid en (economische) vitaliteit van het gebied. Stand van zaken Het project M1.1 Woningbouwmonitor is gedeeltelijk gereed en de eerste resultaten worden gebruikt voor de uitwerking van de projecten uit de woonvisie. Het project Bedrijvenmonitor (M1.2) wordt in het najaar opgestart. Voorlopig wordt dit jaar nog gebruik gemaakt van de gegevens uit het Bedrijvenregister. M2 Projecten Monitoring en kwaliteitsborging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Doel Steeds belangrijker wordt het om op basis van feiten, trends te begrijpen en op basis daarvan beleid te ontwikkelen of bij te sturen. Het is tevens een vorm van kwaliteitsborging en verantwoording van het beleid. De projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit zijn bedoeld voor de ontwikkeling en voortdurende monitoring op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Stand van zaken Voor de projecten M2.1 Energiemonitor en M2.3 Biodiversiteitmonitor is een subsidieverzoek gedaan (Interreg). De start van deze projecten is voorlopig uitgesteld tot bekend is of deze subsidie wordt toegekend (oktober 2011). Bij het project Kwaliteitsteam was uitgegaan van een bijdrage door de provincie Zuid Holland. De provincie heeft inmiddels aangegeven dit een zaak van de regio te vinden en geen financiële bijdrage te leveren. Besloten is daarna om op eigen kracht een kleiner kwaliteitsteam op te richten, mogelijk in samenwerking met Goeree Overflakkee. De oprichting is voorzien eind 2011, waarna in 2012 het kwaliteitsteam daadwerkelijk van start gaat. 14 Programma Ruimte

15 1.4 Voorstellen begrotingswijziging 2011 Begroting Begroting Begroting Primair Wijziging Ruimte Wonen Mileu en energie Regiopark Noordrand Zuidrand aan de Delta Noord Zuid verbindengen - Leefbaarheid en economie Duurzaamheid en ruimtelijke kwal Subtotaal uitgaven Doorbelasting middelen Totaal uitgaven Inwonerbijdrage Totaal baten Saldo Ruimte voor bestemming Regiofonds Resultaat na bestemming Toelichting -Verschuiving projecten naar 2012: - Uitgesteld wegens Masterplan Regiopark Noordrand : - Inpassing Regionaal Bedrijventerrein ,- - Ontwikkeling Binnenbedijkte Maas ,- - Uitgesteld wegens nog niet toegekende interregionale subsidie - Masterplan Zuidrand (gedeeltelijk) ,- - Energiemotor 7.500,- - Biodiversiteitmotor (gedeeltelijk) 6.750,- - Project Kwaliteitsteam: alleen kosten voor oprichting nog geen adviezen ,- - Project Regionale volkshuisvesting Hoeksche Waard ten onrechte niet opgenomen - Ten onrechte salariskosten beleidsmedewerker niet opgenomen ,- in de begroting - Aanpak vervolgacties op rapport Woningbouwprogrammering Hoeksche Waard 2011 (reeds besloten DB 8/9/2011) ,- 15 Programma Ruimte

16 16 Programma Ruimte

17 Programma 2. LANDSCHAP 2.1 Inleiding Het programma Landschap is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale opgaven op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en het bevorderen van recreatie&toerisme zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van groenblauwe projecten, cultuurhistorie en archeologie, routestructuren en verbindingen en promotie van het gebied. Algemene hoofddoelstelling is behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, door verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Dit houdt in dat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden moeten blijven, duurzaam beheerd worden en waar mogelijk worden versterkt. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Landschap zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard onder de deelprogramma s: S3 Groen blauwe structuur S4 Cultuurhistorie, archeologie en landschap S5 Recreatie en Toerisme S6 Voorlichting en Promotie Een nadere beschrijving van de te realiseren projecten is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 2.2 Algemene ontwikkelingen De aangekondigde bezuinigingen door het kabinet hebben grote consequenties voor de beschikbare externe financiering van provincie en rijk (ILG) voor projecten vanuit het programma Landschap. Ook de laatste EU-gelden (POP) zijn met de tranche van maart 2011 toebedeeld. Als gevolg van de crisis zijn alle tegoeden vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) door de provincie bevroren. Hierdoor zijn de subsidieaanvragen van oktober 2010 voor de Deltapontjes 3 e fase (2011 t/m 2013) en Fijnmazig Netwerk fase 3B onder voorbehoud van financiering beschikt. De ILG-tranche van maart 2011 is zelfs niet opengesteld. Naar verwachting rondt de provincie pas eind 2011 de herijking af, nadat de onderhandelingen met de staatssecretaris van EL&I over nog openstaande verplichtingen op gebied van robuuste natuur (EHS) en recreatie om de stad (RODS) zijn afgerond. Vervolgens gaat de provincie na of er nog geld beschikbaar is en waar zij prioriteit aan geeft in de uitvoering. Bestuurlijke actie noodzakelijk Het is dus noodzakelijk dat de Hoeksche Waard bestuurlijk veel aandacht geeft en de lobby aangaat bij de provincie. Door de successen, die de Hoeksche Waard de afgelopen jaren heeft geboekt goed onder de aandacht te brengen bij de provincie, en tevens aan te geven welke kansen de streek en de provincie missen als hier geen vervolg aan kan worden gegeven, is het wellicht mogelijk om het tij te keren. Mogelijk dat bij de herverdeling van middelen het resterende budget voor Nationaal Landschap Hoeksche Waard naar beneden wordt bijgesteld of zelfs volledig komt te vervallen. Daarmee zouden alle kansen voor co-financiering verdampen. Hierdoor zullen er per oktober 2011 geen nieuwe externe subsidies worden aangevraagd. 17 Programma Landschap

18 2.3 Voortgang projecten S3 Groenblauwe Structuur Na 7 jaar hard werken en onafgebroken uitvoering is op 12 mei jl. het Vlietproject Hoeksche Waard opgeleverd. Een project dat voor Zuid-Hollandse en landelijke begrippen in een ongekend tempo is uitgevoerd door de streek. Op 14 mei 2011 was het de beurt aan burgers om het Vlietproject te beleven. Vanuit een drietal centrale locaties waren er diverse activiteiten opgezet met als doel de inwoners van de Hoeksche Waard en omliggende regio s mee te nemen in het gebied. In totaal zijn er circa 1000 geregistreerde bezoekers geweest. De fietsers en wandelaars die op eigen gelegenheid zijn gegaan zijn hierbij niet meegerekend. Het afgelopen jaar is door de projectgroep hard gewerkt aan een structuur om te komen tot een regeling voor groenblauwe diensten. Het 4 sporenmodel is geïntroduceerd waarlangs de opgaven nader zullen worden uitgewerkt (2011/2012). De provincie Zuid-Holland faciliteert hierbij totaal ruim 500 mensuren aan DLG - capaciteit. Tot slot hebben de betrokken partners (OHW, Rietgors, HWL, LTO, SOHW) tijdens het werkbezoek van staatssecretaris Bleker op 13 juli jl. met de ondertekening van het Manifest uiting gegeven aan de uitwerking van het 4-sporen model. Ook de provincie en het waterschap waren deelnemer maar ondertekenden het manifest niet. Dit, als gevolg van de huidige herijking van taken. Voor de inhoudelijke uitwerking zijn naast DLG-capaciteit extra middelen nodig. Hiervoor heeft SOHW samen met partners in Kent (UK) en Nord-Pas de Calais (Fr) een Interreg IVA (EU-subsidie) aanvraag ingediend. Met deze aanvraag wordt ook invulling gegeven aan diverse opgaven uit het programma Ruimte. S4 Cultuurhistorie, archeologie en landschap In de 1 e helft van 2011 was er geen extern budget meer beschikbaar voor renovatie/ontwikkeling van erfgoed vanuit PZH/ILG. Wel lopen de renovaties/ontwikkeling van t Hof van Assendelft en boerderij Oost- Leeuwenstein volgens planning. Naar verwachting zal t Hof van Assendelft het 2 e kwartaal 2012 worden opgeleverd en Oost-Leeuwenstein begin Met de renovatie van de stenen schoorsteen van de vlasroterij bij Strijen is in augustus 2011 begonnen. De eindafrekening voor de ophaalbrug bij Strijen-Sas is in het 1 e kwartaal van 2011 ingediend. Helaas bleek het niet mogelijk ook het sluizencomplex te renoveren als gevolg van nieuwe (Delta-)normen bij het waterschap. Als gevolg hiervan zal er een vrijval aan subsidies plaatsvinden. SOHW heeft inmiddels al bij PZH verzocht deze middelen voor de Hoeksche Waard bestemd te houden. Na de herijking (eind 2011) zal hierover meer duidelijkheid komen. S5 Recreatie & Toerisme Ondanks het voorbehoud van financiering heeft het project Deltapontjes (in afgeslankte vorm) voortgang gekregen in Het project moet nog worden geëvalueerd maar de passagiersaantallen tot nu toe bevestigen evenals in 2010 het succes van dit project. Voor dit project is het totaal beschikbare budget uit het Uitvoeringsprogramma ingezet. Indien er geen cofinanciering door de provincie afkomt, is de voortzetting van dit project in volgende jaren onzeker. Met de realisatie van de nieuwe wandelroutes langs het Vlietproject (incl. dorpsrondjes Oud-Beijerland en Westmaas) is het wandelroutenetwerk in de Hoeksche Waard weer flink uitgebreid. De route vanaf Oud- Beijerland langs de zuidoever van de Binnenbedijkte Maas maakt een koppeling met de wandelroutes van Plan Argusvlinder mogelijk. Ook voor fietsers zijn er diverse routes langs het Vlietproject ontwikkeld (de Krekenroutes). De brochure hiervan is bij de open dag van het Vlietproject op 14 mei jl. gelanceerd. Ook voor het wandelroutenetwerk is er een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe brochure. Deze zal eind 2011 worden opgeleverd en bevat dan alle actuele wandelroutes in de Hoeksche Waard. Nadat in 2010 De Boterham bij de molen van Goidschalxoort als (voorlopig) laatste kunstpicknickplaats was opgeleverd in het kader van het project De kunst van het picknicken, diende SOHW in maart 2011 nog een aanvraag voor 3 objecten in bij de provincie. We zijn op dit moment (oktober) nog in afwachting van het subsidiebesluit. 18 Programma Landschap

19 Diverse rustpunten en objecten/locaties zullen binnenkort voorzien worden van mini Steqi s. De kleinere zus van onze Steqi s zal op een twintigtal plaatsen ontwikkeld worden bij o.a. kunstpicknickplekken en cultuurhistorische objecten. Binnen het Vlietproject is hiermee al een start gemaakt. Inmiddels zijn voor dit project op 8 locaties in de Hoeksche Waard mini-steqi s geplaatst. S6 Voorlichting & promotie Voor het toeristisch jaar 2011 zijn er weer veel marketing & promotie producten opgeleverd. Vernieuwend is de samenwerking met het Recreatieoord Binnenmaas m.b.t. de Erop uit krant. Hierdoor bleek een oplage van gedrukte exemplaren mogelijk die huis-aan-huis zijn verspreid in de Hoeksche Waard, Barendrecht, Alblasserwaard, Goeree-Overflakkee, Dordrecht en Moerdijk. De cursus Ambassadeur van het Nationaal Landschap. Recreatieve exploitanten namen deel aan deze 4- dagdelen durende vijfdelige cursus. De cursus is succesvol verlopen. Dit initiatief zal verder ontwikkeld worden binnen het Platform Recreatie & Toerisme. Ook voor het educatieprogramma Voor t Voetlicht mocht SOHW onlangs een positieve beschikking ontvangen. Hiermee wordt in samenwerking met het Hoekschewaards Landschap niet alleen invulling gegeven aan natuur en milieueducatie in de Hoeksche Waard maar komen ook de thema s als cultuurhistorie en landbouw aan bod. Voor de ontwikkeling van Nieuwendijk is uitstel gevraagd en verleend m.b.t. de uitvoering. In juni 2012 moet dit project worden opgeleverd. 2.4 Voorstellen begrotingswijziging 2011 Begroting Begroting Begroting Primair Wijziging Landschap Groenblauwe structuur Cultuurhistorie, archeologie etc Recreatie en tourisme Voorlichting en promotie Landschapsbeheerplan CHW Vlietproject Subtotaal uitgaven Doorbelasting middelen Totaal uitgaven Inwonerbijdrage Bijdrage NME CHW Bijdrage uit reservering voorfinanciering Totaal baten Saldo Landschap voor bestemming Regiofonds Resultaat Landschap na bestemming Programma Landschap

20 Toelichting: - In de begroting heeft geen doorberekening aan projecten van salariskosten personeel plaatsgevonden. Daardoor ontstaat ten opzichte van de werkelijke uitgaven een nadeel van ,- - Landschapsbeheerplan is wel in uitvoering maar was niet opgenomen in begroting ,- - Het Monumentenloket wordt doorgeschoven naar ,- 20 Programma Landschap

21 Programma 3. SAMENLEVING 3.1 Inleiding De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en culturele voorzieningen en het polderlandschap bepalen de aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard voor haar inwoners en bedrijven. Hierin zal de komende jaren blijvend moeten worden geïnvesteerd om met elkaar een vitale samenleving te creëren in de vijf gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Waarbij de aandacht de komende tijd sterk gericht zal zijn op de sociale kwaliteit en vitaliteit (leefbaarheid) van de dorpskernen Heinenoord, Mijnsheerenland, Westmaas, Maasdam, Puttershoek, s-gravendeel, Numansdorp, Klaaswaal, Nieuw- Beijerland, Piershil, Goudswaard, Zuid-Beijerland, Oud-Beijerland, Strijensas, Mookhoek en Strijen. De sociale kwaliteit en vitaliteit in de dorpen komt tot uiting in het aanbod van sociaal-maatschappelijke voorzieningen als supermarkten, banken, huisartsen, apotheken, tandartsen, fysiotherapeuten, kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, sportvelden, zwembaden en bibliotheken. Daarnaast spelen sportverenigingen, sociaal-culturele verenigingen, muziekverenigingen en kerken hierin een belangrijke rol. Het vrijwilligerskader en de mantelzorgers zijn voor de Hoeksche Waard steunpilaren in het behouden en zelfs versterken van de leefbaarheid. 3.2 Algemene ontwikkelingen In algemene zin is in de 1 e helft van 2011 voor de uitvoering van de Jaarschijf 2011 van het domein Samenleving Hoeksche Waard gewerkt aan de uitwerking van het principe bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever uit dezelfde gemeente. Circa een jaar na de verkiezingen voor de gemeenteraad met soms nieuwe bestuurders in het PFO Samenleving, heeft hier en daar een verschuiving van projecten plaatsgevonden tussen gemeenten Voortgang projecten Prestatieveld 0 Wmo/WWZ/RAS 0.1. Monitoring Pact van mijn Hart Hoeksche Waard Wonen-Welzijn-Zorg staat gepland voor de 2 e helft van 2011; 0.2. Kanteling Wmo is voortvarend opgepakt als pilot -project door Oud-Beijerland, waarbij andere gemeenten op termijn zullen kunnen aanhaken; 0.3. Wmo Beleidsplan is gepland voor de 2 e helft van 2011/begin 2012; 0.5 Gezamenlijke front-office regionale subsidies Hoeksche Waard verwerkt aanvragen van verenigingen ter voorbereiding op besluitvorming in PFO. Uitbreiding van de regionale functie wordt onderzocht met daarbij inbegrepen het onderbrengen van regionale subsidies in de programmabegroting SOHW. Prestatieveld 1 Bevorderen sociale samenhang 1.7. Uitvoering De C-Factor en De Rode Prinses in het kader van de jaarschijf 2011 van het Cultuurprogramma Hoeksche Waard RAS; 1.8. Met de welzijnsinstellingen wordt gewerkt aan de opzet van een regionale samenwerkingsvorm voor de Hoeksche Waard; 1.9. Gekoppeld daaraan is onderzoek gedaan naar de opzet van een Vrijwilligerssteunpunt voor de Hoeksche Waard; Ontwikkeling beleid voor werving van vrijwilligers is gepland voor de 2 e helft van Programma Samenleving