Donaties en abonnementen: giro Overige betalingen: giro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Donaties en abonnementen: giro 26655 Overige betalingen: giro 600657"

Transcriptie

1 NiZA s maatschappelijk jaarverslag 2004 Auteur: Beleidsafdeling NiZA Datum: Augustus 2005

2

3 Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika Prins Hendrikkade 33 Postbus ES Amsterdam T: +31 (0) F: +31 (0) E: I: Donaties en abonnementen: giro Overige betalingen: giro

4 NiZA s maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inleiding... 2 GRI-richtlijnen... 2 Visie en strategie Profiel... 4 Profiel van de organisatie... 4 Profiel van dit verslag Organisatiestructuur en management... 5 Management van duurzaamheid... 5 Relatie met stakeholders... 5 Duurzaamheidsbeleid Prestatie-indicatoren... 9 Economische prestatie-indicatoren... 9 Milieuprestatie-indicatoren... 9 Sociale prestatie-indicatoren... 9

5

6 NiZA s maatschappelijk jaarverslag 2004 Inleiding Vorig jaar heeft NiZA haar eerste maatschappelijk jaarverslag uitgebracht. De hoofddoelstelling van NiZA bevorderen van democratisering in zuidelijk Afrika is op zich al maatschappelijk verantwoord. Wat we doen om die doelstelling te realiseren, kunt u lezen in het NiZA Jaarverslag 2004, op te vragen bij het secretariaat en te downloaden via Het maatschappelijk jaarverslag richt zich met name op NiZA s interne organisatie: milieuprestatie-indicatoren en sociale prestatie-indicatoren. Op milieugebied vormen de vliegkilometers de grootste belasting: NiZAmedewerkers vliegen regelmatig naar Afrika voor partnerbezoeken en partnermedewerkers vliegen regelmatig naar Nederland voor lobby, conferenties of overleg. Voor de compensatie van de hiermee gemoeide CO 2 -uitstoot loopt NiZA tegen het probleem aan dat we al onze activiteiten financieren met publiek geld, aangevraagd voor specifieke programma s of voor het draaiend houden van de organisatie (instellingssubsidie). Dit geld is dus niet in eerste instantie bedoeld voor het aankopen van CO 2 -certificaten. In 2004 heeft NiZA de CO 2 -uitstoot niet gecompenseerd, omdat we eerst willen uitzoeken of de financiers van NiZA hiermee akkoord gaan. Bij voorkeur willen we de CO 2 -uitstoot compenseren via een project van een van onze partnerorganisaties in zuidelijk Afrika. Op die manier kunnen de compensatiemaatregelen ook nog een kleine bijdrage leveren aan het realiseren van NiZA s doelstellingen. In 2005 willen we hierover helderheid bereiken. GRI-richtlijnen Dit maatschappelijk jaarverslag volgt, voorzover mogelijk, de richtlijnen van het VN-Global Reporting Initiative (GRI). Voor organisaties als NiZA is er nog geen specifiek supplement. Net zoals vorig jaar zal dit rapport dan ook vooral kwalitatieve informatie bevatten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Christine Brackmann,

7 NiZA s maatschappelijk jaarverslag 2003 Visie en strategie NiZA s missie is: Het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika verklaart zich, als politiek onafhankelijke organisatie, solidair met de gewone mensen in zuidelijk Afrika. NiZA wil hen in staat stellen armoede, onrecht en ongelijkheid op een structurele wijze te bestrijden. Dit doet NiZA primair door zich aan te sluiten bij organisaties van mensen in zuidelijk Afrika die zich inzetten voor vrijheid van meningsuiting, vrije media, mensenrechten, vredesopbouw en economische rechtvaardigheid. Met en namens hen werkt NiZA aan de versterking van deze organisaties en beleidsbeïnvloeding in het Zuiden en het Noorden. NiZA werkt daarnaast aan betrokkenheid van de Nederlanders bij zuidelijk Afrika door het verzamelen en verspreiden van documentatie en informatie en door voorlichting aan pers en publiek. Deze missie geeft aan dat NiZA armoede, onrecht en ongelijkheid op een structurele wijze wil bestrijden. Ons doel is dus primair duurzaam van aard. Van essentieel belang bij het werken aan dit doel is de gelijkwaardige samenwerking tussen NiZA en de organisaties en individuen in zuidelijk Afrika. NiZA verwerpt de oude topdown-benadering van ontwikkelingssamenwerking en wil de zeggenschap van partnerorganisaties over beleid, projecten en financieringen nadrukkelijk waarborgen. Dit doet NiZA door partnerorganisaties de mogelijkheid te bieden mee te praten over het beleid van de programma s Media, Mensenrechten en Economie. NiZA heeft in 2004 gewerkt aan een participatief kwaliteitssysteem waarin partnerorganisaties en NiZA gezamenlijk de kwaliteit van projecten en programma s toetsen. NiZA hanteert het uitgangspunt dat monitoring en evaluatie geen control tool moet zijn, maar een learning tool. Organisaties kunnen alleen leren wanneer ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun kwaliteit en wanneer ze zelf geformuleerd hebben waaraan die kwaliteit moet voldoen. Dit geldt voor NiZA evenzeer als voor NiZA s partnerorganisaties. NiZA onderscheidt monitoring van rapportage. Het eerste is met name een organisatie-intern proces van partners en NiZA om de eigen kwaliteit en voortgang te bewaken. Het tweede is een extern gericht proces: de partners rapporteren eenmaal per jaar aan NiZA, NiZA rapporteert op haar beurt weer aan PSO, het ministerie van Buitenlandse Zaken, donateurs en andere financiers. In de rapportages zijn vanzelfsprekend monitoringsresultaten opgenomen. Als werkgever in Nederland wil NiZA een prettige en duurzame werkomgeving bieden aan haar medewerkers. In 2004 is veel aandacht besteed aan de scholing van medewerkers. Zie ook de hieronder vermelde sociale indicatoren. 3

8 NiZA s maatschappelijk jaarverslag Profiel Profiel van de organisatie De stichting NiZA ondersteunt organisaties in de SADC-landen bij het versterken van hun capaciteiten om zich in te zetten voor vrije media, naleving van mensenrechten en economische rechtvaardigheid. Daarnaast voert NiZA met en namens de partnerorganisaties lobby in Nederland en de Europese Unie (EU), zowel bij overheid als bedrijfsleven. NiZA wil Nederlanders betrekken bij zuidelijk Afrika en zet daarvoor diverse voorlichtingsmiddelen in. NiZA had eind medewerkers in dienst, tezamen zo n 48 fte. NiZA s belangrijkste stakeholders zijn: partnerorganisaties in zuidelijk Afrika, donateurs, subsidieverstrekkers (ministerie van Buitenlandse Zaken, PSO, NCDO, EU), NiZA-medewerkers, het Nederlandse publiek, studenten en onderzoekers, nationale en internationale zusterorganisaties, Nederlandse overheid, EU, bedrijven met relaties met zuidelijk Afrika, nationale en internationale pers. Profiel van dit verslag Dit tweede maatschappelijke verslag van NiZA bestrijkt het kalenderjaar 2004 en is vooral kwalitatief van aard. Dit verslag beperkt zich tot NiZA s activiteiten tot en met de samenwerking met de partnerorganisaties. De impact van het werk van de partnerorganisaties zelf blijft dus buiten beschouwing. 4

9 NiZA s maatschappelijk jaarverslag Organisatiestructuur en management Management van duurzaamheid Voor het onderwerp duurzaamheid in de kerntaken heeft NiZA geen aparte commissies in het leven geroepen omdat duurzaamheid verweven is in al onze strategische en tactische beleidsvorming en in ons operationeel handelen, in Nederland en in zuidelijk Afrika. Dit blijkt ook uit de volgende uitgangspunten die NiZA in diverse beleidsstukken heeft geformuleerd voor al haar werkzaamheden: NiZA en partnerorganisaties gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om. Partnerorganisaties hebben zeggenschap over het beleid. Dit sluit een kritische betrokkenheid op elkaars beleid en handelen beslist niet uit. NiZA ontwikkelt haar beleid in participatie met partners en voert monitoring en evaluatie zoveel mogelijk participatief uit. Solidariteit is van oudsher de drijvende kracht achter NiZA s werk: solidariteit met de kwetsbaren, de armen, de onderdrukten en met hun organisaties. NiZA kent geen bonussysteem voor het behalen van doelstellingen. NiZA s bestuur ontvangt nihil vergoeding. Duurzaamheid in de interne organisatie is een taak en verantwoordelijkheid die door de directie is gedelegeerd aan de coördinator van het secretariaat. In 2004 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals registratie van papierverbruik, energieverbruik en waterverbruik. Zie verder pagina 7, Duurzaamheidsbeleid. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort ook een transparante verslaglegging van de besteding van gelden en de resultaten. NiZA publiceert jaarlijks een algemeen publieksjaarverslag, een door de accountant gecontroleerde jaarrekening, een maatschappelijk jaarverslag en diverse verplichte rapportages aan financiers. De eerste drie zijn opvraagbaar bij het secretariaat en/of te downloaden via Relatie met stakeholders Hierboven staan de stakeholders opgesomd. NiZA onderhoudt met hen de volgende relaties: Partnerorganisaties, donateurs en subsidieverstrekkers: NiZA-medewerkers: Nederlands publiek: Studenten en onderzoekers:. Zusterorganisaties: Financiële en samenwerkingsrelaties. Werkgever-werknemerrelatie. NiZA informeert hen via pers en voorlichtingsactiviteiten met het doel hen bij zuidelijk Afrika te betrekken. NiZA bedient hen met name via de producten en diensten van NiZA s Bibliotheek, Documentatieen Informatiecentrum (Bidoc). Samenwerkingsrelaties. 5

10 NiZA s maatschappelijk jaarverslag 2004 Nederlandse overheid, EU, bedrijven, pers: Informatieoverdracht en/of lobby. Informatie en raadpleging van stakeholders heeft in 2004 op verschillende manieren plaatsgevonden: Partnerorganisaties: Donateurs: Medewerkers: Subsidieverstrekkers: Studenten en onderzoekers: met vaste programmamedewerker, vier nieuwsbrieven per jaar, jaarlijkse individuele contacten en bezoeken, jaarlijkse partner consultation meetings, projectverslagen, jaarverslag. NiZA Informatie (4 per jaar), website, voorlichtingsactiviteiten, donateursonderzoek, jaarverslag op aanvraag. Interne NiZA Informatie (4 per jaar), jaarlijkse brainstormdag, één à twee afdelingsdagen, wekelijks werkoverleg, één functioneringsgesprek, één beoordelingsgesprek. Meerjarenaanvragen, jaarplannen, jaarverslagen, jaarlijkse beleidsdialoog. Website, Bidoc-producten en diensten, door NiZA georganiseerde conferenties en debatten, Scriptieprijs Zusterorganisaties: NiZA Informatie (4 per jaar), website, 20 à 30 netwerkbijeenkomsten, diverse samenwerkingsverbanden, door NiZA georganiseerde conferenties en debatten, meerdere expertbijeenkomsten. Nederlandse overheid: Ruim 20 individuele en groepsontmoetingen (lobby), NiZA Informatie (4 per jaar), door NiZA georganiseerde conferenties en debatten, meerdere expertbijeenkomsten, website. Europese Unie: Bedrijven: Pers: Lobbyactiviteiten, 2 expertbijeenkomsten (NePad, ondernemen voor vrede), NiZA Informatie (4 per jaar), website. Lobbyactiviteiten, 1 expertbijeenkomst (ondernemen voor vrede), NiZA Informatie (4 per jaar), website. Persberichten, individuele contacten, voorlichtingsactiviteiten, website, Bidoc-producten en diensten, door NiZA georganiseerde conferenties en debatten. Aan de expertbijeenkomsten nemen zowel vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven als de zusterorganisaties deel. Doel van deze bijeenkomsten is dialoog en wederzijdse beleidsbeïnvloeding. De belangrijkste onderwerpen op het gebied van duurzaamheid die door de stakeholders worden aangedragen, dan wel die NiZA bespreekt met de stakeholders zijn: 6

11 NiZA s maatschappelijk jaarverslag 2003 Het duurzame effect van NiZA s interventies in zuidelijk Afrika. Dit is een onderwerp dat tot de core business van NiZA mag worden gerekend. De meetbaarheid van effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking is op dit moment zowel binnen de branche als bij de overheid een onderwerp van uitgebreide discussie. In NiZA s Jaarverslag 2004 komt het aan de orde in hoofdstuk 1, Programma s. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2004 heeft NiZA diverse expertmeetings en conferenties belegd en rapporten gepubliceerd over business in conflict areas/ondernemen voor vrede en conflictgerelateerde handel in grondstoffen (zoals diamanten). NiZA spreekt overheden aan op hun verantwoordelijkheid voor eerlijke en controleerbare wetgeving en handelsovereenkomsten. Tot nu toe is NiZA niet zelf aangesproken op mogelijk negatieve effecten op economisch, sociaal of milieugebied van haar activiteiten. Duurzaamheidsbeleid Op kantoor: Bij de selectie van leveranciers van producten en diensten geeft NiZA voorrang aan bedrijven of instellingen met een maatschappelijke functie, zoals sociale werkplaatsen en werkplaatsen voor taakstrafjongeren. Voor koerierstukken binnen Amsterdam maakt NiZA gebruik van de fietskoerier. Voor drukwerk gebruikt NiZA alleen hergebruikt papier. Om papier intern beter te gebruiken en herbruiken was voor 2004 de aanschaf van een printer gepland die dubbelzijdig kan printen of op hergebruikt papier. Deze aanschaf is niet doorgegaan om financiële redenen. Intern verspreide stukken worden dubbelzijdig gekopieerd. Hardware (computers, toetsenborden, beeldschermen, printers) wordt gebruikt tot het op is. Meubels worden zoveel mogelijk bij een tweedehands kantoormeubelzaak ingeslagen, met inachtneming van arbo-wetgeving en RSI-preventie. Koffie en thee zijn fair trade. Voor de lunch worden zoveel mogelijk fair trade producten ingekocht. In het NiZA-kantoor worden geen plastic bekers en borden gebruikt. De vaatwassers draaien pas als ze vol zijn. Vrijwel al het woon-werkverkeer gebeurt per fiets of met de trein. Voor bezoeken aan Den Haag of Brussel reizen de NiZA-medewerkers per trein; overige reizen binnen Europa gebeuren uit oogpunt van efficiëntie over het algemeen per vliegtuig. Reizen van NiZA-medewerkers naar zuidelijk Afrika en van partnervertegenwoordigers naar Nederland gaan eveneens per vliegtuig. Video-conferencing is technisch gezien met veruit de meeste partners nog niet mogelijk. Tele-conferencing gebeurt al wel regelmatig. De vele vliegreizen vormen een relatief grote milieubelasting. De toenemende inzet van lokale deskundigen (in 2004 meer dan 75 procent) brengt met zich mee dat het aantal vliegkilometers niet al te snel oploopt. Zie voor de obstakels voor CO 2 -compensatie de Inleiding van dit jaarverslag. 7

12 NiZA s maatschappelijk jaarverslag 2004 In samenwerking met partners: Bij de selectie van partners zijn behalve inhoudelijke en organisatorische aspecten de volgende zaken essentieel: de organisatie moet een sociale legitimatie hebben, dat wil zeggen: een duidelijke achterban vertegenwoordigen. Daarnaast moet de organisatie een track record hebben van goede resultaten en financiële betrouwbaarheid. Bij de selectie van partners speelt gender een rol. Elk programma heeft enkele vrouwenorganisaties als partner geselecteerd. Voor de overige partners onderzoekt NiZA in hoeverre men aandacht heeft voor specifieke gender-aspecten. De uitgangspunten van gelijkwaardigheid, zeggenschap en participatie bepalen alle contacten met de partners. Uitbesteding van werk: Bij het inhuren van of adviseren van de partners over consultants en deskundigen gaat de voorkeur uit naar mensen uit zuidelijk Afrika, in 2004 werd dit bij 75 procent van de inzetten gerealiseerd. NiZA streeft daarbij een gelijke verdeling tussen vrouwen en mannen na. NiZA maakt deel uit van diverse netwerken op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, onder meer het MVO-platform, de Publish What You Pay-campagne en het OorlogsEconomieënPlatform. 8

13 NiZA s maatschappelijk jaarverslag Prestatie-indicatoren Economische prestatie-indicatoren Volgens de GRI-richtlijnen moet een bedrijf aangeven welk direct economische effect het heeft per groep stakeholders. NiZA verwijst voor deze gegevens naar de Jaarrekening die is op te vragen bij het secretariaat. Milieuprestatie-indicatoren Materialen: In 2004 heeft NiZA besteld: Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld aantal fte van 42, kg A4-kantoorpapier en 2126 kg drukwerk. Dit komt neer op 96,4 kg/fte (2003: 147,25 kg/fte). 44 tonercartridges (2003: 23 stuks) De bestelcijfers zeggen nog niet zoveel over een stijging of daling van het gebruik. Begin 2004 was er bijvoorbeeld nog vrij veel papiervoorraad over van Energie: Tot 2004 ontving NiZA geen verbruiksgegevens omdat NiZA niet de hoofdhuurder was. In 2004 heeft NiZA de eerste verbruiksgegevens ontvangen: Elektriciteit: kwh. Gas: kuub. Water: Tot 2004 ontving NiZA geen verbruiksgegevens omdat NiZA niet de hoofdhuurder was. In 2004 heeft NiZA de eerste verbruiksgegevens ontvangen: 995 kuub water. Uitstoot en afval: Aantal vliegkilometers van medewerkers is in 2004 nog niet bijgehouden. Overige indicatoren: Niet van toepassing. Sociale prestatie-indicatoren Arbeidsomstandigheden Werkgelegenheid: In 2004 is de werkgelegenheid bij NiZA s kantoor in Nederland toegenomen van 37,6 fte naar 48 fte. Eind 2004 had NiZA 55 medewerkers in dienst, waarvan 46 op basis van een vast contract en 9 op basis van een tijdelijk contract. 42 van de 55 medewerkers waren in parttimedienst. NiZA had in 2004 twee trainees in dienst. In 2004 heeft NiZA werk uitbesteed aan enkele tientallen consultants en experts uit de SADClanden. Verhouding werkgever/ werknemer: De Personeelsvertegenwoording (PVT) is het onafhankelijke aanspreekpunt voor de medewerkers. In 2004 heeft NiZA de oprichting van een ondernemingsraad voorbereid. Op 1 9

14 NiZA s maatschappelijk jaarverslag 2004 Gezondheid en veiligheid: januari 2005 is de PVT overgegaan in een OR. Begin 2005 vonden daarvoor verkiezingen plaats. NiZA volgt vrijwillig de CAO Welzijn. NiZA verzorgt jaarlijks RSI-preventietrainingen. De werkplekken zijn ingericht volgens de Arbowetgeving en door een RSI-deskundige per medewerker gecontroleerd. In 2004 had NiZA een ziekteverzuim van 4,2 %. NiZA heeft vier bedrijfshulpverleners onder haar medewerkers. In 2004 heeft geen brandweeroefening plaatsgevonden. De arbeidsomgeving vereist verder geen specifiek veiligheidsbeleid. Opleiding: NiZA heeft een scholingsplan. Medewerkers kunnen zowel groepstrainingen als individuele trainingen volgen. Daarnaast worden ook organisatiebrede trainingen aangeboden. Diverse medewerkers maken gebruik van een persoonlijke coach. Medewerkers kunnen maximaal 4 procent van de werktijd aan opleiding besteden. Diversiteit: Verhouding mannen-vrouwen was in %. Bij sollicitaties kijkt NiZA met extra belangstelling naar reacties van allochtone kandidaten. In principe nodigt NiZA per vacature minimaal één allochtone kandidaat uit voor een sollicitatiegesprek. In 2004 had NiZA zes medewerkers van allochtone afkomst in dienst, waarvan vijf in vaste dienst. Dit is een substantiële toename ten opzichte van Het managementteam bestond in 2004 uit vier vrouwen en twee mannen. De directie bestond in 2004 uit twee mannen. Het bestuur bestond in 2004 uit twee mannen en twee vrouwen. Mensenrechten De indicatoren die de GRI-richtlijnen voorschrijven op het gebied van mensenrechten zijn niet te verbinden aan de activiteiten van NiZA doordat NiZA zelf geen mensen in dienst heeft in zuidelijk Afrika. NiZA onderschrijft ten volle de Universele Verklaring van de Mensenrechten. NiZA s eigen programma Mensenrechten en Vredesopbouw ondersteunt organisaties in zuidelijk Afrika die zich inzetten voor het naleven van de mensenrechten. 10

15 NiZA s maatschappelijk jaarverslag 2003 Maatschappij NiZA s economieprogramma ondersteunt onder meer organisaties die opkomen voor gemeenschappen die lijden onder de sociale, economische of milieu-effecten van bedrijfsmatige activiteiten. Productverantwoordelijkheid NiZA vervaardigt geen producten. Deze GRI-richtlijnen zijn daarom niet van toepassing. 11

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5. 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7

01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5. 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7 Inhoudsopgave 01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7 1. Agrico legt rekenschap af over effecten op de maatschappij, de economie en het milieu... 8 2.

Nadere informatie

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam vooruit Dakaccent wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, klanten, leveranciers en overige

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 318 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie Aanvullende stakeholderinformatie SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie 319

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

Index van de GRI-inhoud

Index van de GRI-inhoud Index van de GRI-inhoud Algemene informatie-elementen G4-32 Algemene informatieelementen Jaarlijks Financieel Verslag 204 Pagina( s) Externe controle Strategie en Analyse G4-2: Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

MVO VRAGENLIJST LEVERANCIERS

MVO VRAGENLIJST LEVERANCIERS 1 MVO VRAGENLIJST LEVERANCIERS 2 Algemene gegevens Naam organisatie Sector Adres Postcode/plaats Telefoon Website. Aantal medewerkers.. Deze vragenlijst bestaat uit vier delen. Het eerste deel bestaat

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 BMA Ergonomics b.v. rapporteert volgens de core variant van versie G4 van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Op de indicatoren en de informatie in het

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Met een OR heb je méér te vertellen!

Met een OR heb je méér te vertellen! HET NAADJE VAN DE KOUS John: Ik wil altijd het naadje van de kous weten. Dat zit gewoon in me. Als ik hoor over veranderingen op het bedrijf, wil ik altijd alles weten. Waarom gaat er iets veranderen,

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

maatschappelijk verantwoord ondernemen

maatschappelijk verantwoord ondernemen 6 maatschappelijk verantwoord ondernemen 6.1 inleiding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt in onze samenleving snel aan belang toe. Ook Wakker Dier spreekt anderen, met name bedrijven, aan

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 info@koopmans.nl www.koopmans.nl IBAN NL20ABNA0496344447 BIC ABNANL2A KvK 06028999 BTW NL001401889B01

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

2012 MVO Jaarverslag

2012 MVO Jaarverslag 2012 MVO Jaarverslag MVO-beleid Tomingroep Als mensontwikkelbedrijf werkt Tomingroep aan duurzaamheid in de volle breedte. Wij willen op een maatschappelijk verantwoorde wijze zaken doen in samenwerking

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 3 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 3 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag ,9 ha per jaar. 15,3 Ton Ambitie s 64 Ambitie 2016 s 30. 2,2% Ambitie ,5%

Jaarverslag ,9 ha per jaar. 15,3 Ton Ambitie s 64 Ambitie 2016 s 30. 2,2% Ambitie ,5% Bedrijf: Adres: Plaats: Vloeroppervlak [m²]: Verslag periode Datum verslag NIBE bv Bussumergrindweg 1b, 1406 NZ Bussum 72 1 januari tot 31 december 1 januari 2016 MVO-impact indicatoren NIBE bv NL NL NL

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

Toelichting GRI tabel

Toelichting GRI tabel Toelichting GRI tabel Bij de samenstelling van het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijke organisatie, gevestigd in

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding Pagina 1 van 5 Communicatieplan Datum : 1 maart 2011 Inleiding Van Wijnen Holding N.V. streeft altijd naar een zo transparant mogelijke communicatie met al haar in- en externe doelgroepen. Dat doen wij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Milieujaarverslag Adviesbureau SAM b.v.

Milieujaarverslag Adviesbureau SAM b.v. Milieujaarverslag Adviesbureau SAM b.v. 2010 ALGE/0042/JS/MV 1 september 2011. 1 1. Inleiding Voor u ligt het milieujaarverslag van Adviesbureau SAM Dit jaarverslag beschrijft de milieugevolgen van ons

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

2008-318. Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling

2008-318. Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling 2008-318 Van klimaatneutraliteit naar millenniumdoelstelling Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 2 april 2008 - provinciale staten op 23 april 2008 - fatale beslisdatum: n.v.t.

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 prestatieladder

Communicatieplan CO2 prestatieladder ERA Contour B.V. 1e Stationsstraat 185 2712 HG Zoetermeer Postbus 62 2700 AB Zoetermeer Telefoon 079-31 70 170 Fax 079-31 65 800 info@eracontour.nl www.eracontour.nl Communicatieplan CO2 prestatieladder

Nadere informatie

Praktijk Voorbeeld nº 1

Praktijk Voorbeeld nº 1 1. Bedrijfs ID Naam van het bedrijf: Praktijk Voorbeeld nº 1 Van Dorp installaties bv Sector: Technische installaties Core Business / Belangrijkste Brandpreventie, technische ondersteuning, klimaatbeheersing

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers: Onze kernwaarden ondersteunen het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijk draagvlak voor onze service en dienstverlening is een voorwaarde voor onze continuïteit. Ons beleid is gebaseerd

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

IZ/BSB/2001/ De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (W.A. Vermeend) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

IZ/BSB/2001/ De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (W.A. Vermeend) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de algemene commisie voor Europese Zaken en de Voorzitter van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede

Nadere informatie

4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 2012

4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 2012 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 212 Evaluatie 212 t.o.v. 211 brandstof-, elektriciteits- en gasverbruik (Scope 1 en 2) en water en afval (Scope 3) voor Van Steenis Geodesie en Encon

Nadere informatie

CO2 footprint. 2011 InTraffic

CO2 footprint. 2011 InTraffic CO2 footprint 2011 InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 22/2/2012 Marije de Vreeze Gegevens CO2 footprint 0.3 13/3/2012 Marije de

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren De statutaire doelstelling van deze stichtingen is het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens- dier- en

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie