De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen p. 12/ Stopzetting van de activiteit en onttrekking aan de beroepsuitoefening van een goed dat voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen In dit artikel bespreken we de fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS 30 december 2011). Deze wet bevat wel nog niet alle fiscale wijzigingen die in het regeerakkoord van de regering Di Rupo zijn overeengekomen. Aan het einde van deze tekst vindt u een beknopt overzicht van wat nog te verwachten valt. Verhoging van de roerende voorheffing (RV) en het afzonderlijk belastingtarief voor sommige roerende inkomsten Interesten De RV op interesten wordt in principe verhoogd van 15 % naar 21 % (art. 269, eerste lid, 1 bis WIB 1992) en hetzelfde geldt voor het tarief van de afzonderlijke aanslag (art. 171, 2 ter, a) WIB 1992). De verhoging geldt echter niet voor : interesten van spaarboekjes. De interesten van spaarboekjes die het vrijgesteld bedrag (1 830 euro voor aanslagjaar 2013) overschrijden blijven dus onderworpen aan een RV van 15 % (art. 269, eerste lid, 5 WIB 1992); interesten uit Staatsbons uitgegeven tijdens de periode van 24 november 2011 tot 2 december 2011 en waarop tijdens diezelfde periode is ingeschreven (art. 534 WIB 1992). Het gaat hier in eerste instantie over de laatste staatsbon die de vorige eerste minister nog aan de man heeft gebracht. Er is echter volgens de Minister van Financiën geen strijdigheid met de Europese reglementering, aangezien het tarief van 15 % niet beperkt is tot Belgische staatsbons. Dit tarief is bv. ook van toepassing op de Italiaanse staatsbon die in dezelfde periode werd uitgeschreven (Verslag over het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl.St., Senaat , nr ). In de formateursnota van Di Rupo stond het plan om de vrijstelling van interesten op spaarboekjes anders te organiseren. De bank zou volgens dit plan altijd RV moeten inhouden, waarna de belastingplichtige de RV op het vrijgestelde gedeelte terug zou krijgen na verrekening in de aangifte personenbelasting. Het P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in de weken

2 regeerakkoord spreekt echter van een behoud van de huidige vrijstellingsmodaliteiten en de wet van 28 december 2011 wijzigt inderdaad niets aan het bestaande systeem. Dit betekent dat de banken nog altijd de vrijstelling per spaarboekje zullen toepassen. Aangezien het uiteindelijk vrijgestelde bedrag geldt per belastingplichtige, en niet per spaarboekje, moeten belastingplichtigen met meerdere spaarboekjes dus nog steeds de eventueel teveel vrijgestelde interesten spontaan in hun aangifte personenbelasting vermelden (De reden waarom in de formateursnota een wijziging van het systeem werd voorgesteld, is dat belastingplichtigen dit vaak niet doen.). Inwerkingtreding : interesten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012 Dividenden toegekend aan VVPRaandelen VVPR-aandelen zijn o.a. bepaalde beursgenoteerde aandelen en aandelen die werden uitgegeven door het openbaar aantrekken van spaargelden, maar ook, belangrijker voor de meeste kmo s, aandelen die vanaf 1 januari 1994 werden uitgegeven ter vertegenwoordiging van maatschappelijk kapitaal dat overeenstemt met inbrengen in geld en die vanaf hun uitgifte het voorwerp uitmaken van een inschrijving op naam bij de uitgever, of in België in open bewaargeving zijn gegeven bij bv. een bank. Concreet zijn de aandelen van alle BVBA s die na 1 januari 1994 werden opgericht met een volledige inbreng in geld VVPR-aandelen. Voor dividenden die toegekend worden aan VVPRaandelen was het tarief van de RV en van de afzonderlijke aanslag tot nu toe 15 % i.p.v. het normale tarief van 25 % (VVPR staat voor verlaagde voorheffing/précompte réduit ). Die 15 % wordt nu echter verhoogd naar 21 % (RV : art. 269, tweede en derde lid WIB 1992; afzonderlijke aanslag : art. 171, 2 ter, b) WIB 1992). Inwerkingtreding : dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012 Inkoopboni Het tarief van de RV en de afzonderlijke aanslag op zgn. inkoopboni, dit zijn de winstuitkeringen door een vennootschap n.a.v. de inkoop van eigen aandelen, wordt verhoogd van 10 % naar 21 % (RV : art. 269, eerste lid 2 ter WIB 1992; afzonderlijke aanslag : art. 171, 2 ter, c) WIB 1992). Inwerkingtreding : inkoopboni toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012 Roerende inkomsten waarvoor het tarief van de RV en de afzonderlijke aanslag niet wordt verhoogd Er verandert niets aan het tarief van de RV en de afzonderlijke aanslag voor alle andere roerende inkomsten dan de genoemde, dus o.a. voor : liquidatieboni : het tarief blijft 10 % (art. 269, eerste lid 2 bis en art. 171, 2 f) WIB 1992); inkomsten uit de verhuring van roerende goederen zoals meubels en inkomsten uit auteursrechten het tarief blijft 15 % (art. 269, eerste lid, 1 en art. 171, 2 bis WIB 1992); dividenden toegekend aan aandelen die geen VVPR-aandelen zijn : het tarief blijft 25 % (art. 269, eerste lid, 2 en art. 171, 3 WIB 1992); de in 19ter WIB 1992 bedoelde interesten uit gemeenschappelijke beleggingsfondsen : het tarief blijft 25 % (art. 269, eerste lid, 4 en art quater WIB 1992). Voorbeeld : RV op interesten en dividenden, 2011 vergeleken met 2012 Een bedrijfsleider heeft een BVBA die in 1997 is opgericht met een inbreng in geld (de aandelen zijn dus VVPR-aandelen). Hij heeft aan zijn vennootschap een lening toegestaan waarvan de interesten niet moeten worden geherkwalificeerd in dividenden. Zijn totale roerende inkomsten bedragen euro, samengesteld als volgt : dividend uit zijn BVBA : euro; interest uit zijn BVBA : euro; interest spaarboekje : euro; interesten obligaties : euro. 2

3 dividend bruto ,00 bruto ,00 RV 15% ,00 RV 21% ,00 netto ,00 netto ,00 interest BVBA bruto 3 000,00 bruto 3 000,00 RV 15% -450,00 RV 21% -630,00 netto 2 550,00 netto 2 370,00 interest spaarboekje bruto 2 000,00 bruto 2 000,00 vrijgesteld 1 770,00 vrijgesteld 1 830,00 belastbaar 230,00 belastbaar 170,00 RV 15% -34,50 RV 15% -25,50 netto 1 965,50 netto 1 974,50 interest obligaties bruto 4 500,00 bruto 4 500,00 RV 15% -675,00 RV 21% -945,00 netto 3 825,00 netto 3 555,00 totaal bruto ,00 bruto ,00 RV ,50 RV ,50 netto ,50 netto ,50 Bijkomende heffing op interesten en dividenden boven een grensbedrag Belastbare inkomsten en berekening van het grensbedrag Belastingplichtigen die in een jaar meer interesten en dividenden hebben ontvangen dan ongeindexeerd euro (geïndexeerd voor aanslagjaar 2013 is dat euro), moeten op de interesten en dividenden boven dat grensbedrag een bijkomende heffing betalen van 4 % (art. 174/1 WIB 1992). Op deze bijkomende heffing zijn geen gemeentelijke opcentiemen verschuldigd. Om te beoordelen of de grens al dan niet overschreden is, moet het nettobedrag van de interesten en dividenden in aanmerking worden genomen. Dit nettobedrag is het bedrag inclusief de RV, de eventuele woonstaatheffing en de bijkomende heffing wanneer die in de vorm van een voorheffing is afgehouden (art. 174/1, 1, derde lid en art. 22, 1 WIB 1992). Sommige interesten en dividenden zijn vrijgesteld van de heffing en moeten ook niet meegeteld worden om te beoordelen of het grensbedrag is overschreden : de inkomsten die volgens artikel 21 WIB 1992 geen inkomsten van roerende goederen en kapitalen zijn. Hiertoe behoren de vrijgestelde interesten uit spaarboekjes (art. 21, 5 WIB 1992); de interesten op Staatsbons die zijn uitgegeven tijdens de periode van 24 november 2011 tot 2 december 2011 (art. 534, tweede lid WIB 1992); liquidatieboni (art. 174/1, 1, laatste zin WIB 1992). Daarnaast zijn er ook interesten en dividenden die vrijgesteld zijn van de heffing, maar wel meegeteld moeten worden om te beoordelen of het grensbedrag overschreden is (art. 174/1, 1, vierde lid WIB 1992) : dividenden en interesten die onderworpen zijn aan het tarief van 25 %; interesten op spaarboekjes voor zover ze het vrijgestelde bedrag overschrijden. Om te beoordelen of het grensbedrag is overschreden, worden volgens de wet deze interesten en dividenden eerst berekend (art. 174/1, 1, vijfde lid WIB 1992). Dit betekent concreet : Wanneer deze interesten en dividenden minder bedragen dan het grensbedrag, is de belastbare basis voor de bijkomende heffing gelijk aan het verschil tussen de inkomsten die voor de berekening van de grens in aanmerking komen en het grensbedrag. Wanneer deze interesten en dividenden meer bedragen dan het grensbedrag, is de belastbare basis voor de bijkomende heffing gelijk aan het verschil tussen de inkomsten die voor de berekening van de grens in aanmerking komen en het bedrag van deze interesten en dividenden. Liquidatieboni zijn vrijgesteld van de bijkomende heffing, maar inkoopboni niet. De bijkomende heffing is niet verschuldigd op andere roerende inkomsten dan interesten en dividenden, zoals bv. inkomsten uit de verhuring van roerende goederen of inkomsten uit auteursrechten. Deze roerende inkomsten moeten 3

4 ook niet in aanmerking worden genomen om het grensbedrag te berekenen. De heffing wordt toegepast per belastingplichtige, en niet per gezin. Voor een (al dan niet getrouwd) koppel moeten dus de aan elke partner toekomende interesten of dividenden apart vergeleken worden met het grensbedrag. Inwerkingtreding : interesten en dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012 Voorbeeld We hernemen de gegevens van het hoger gegeven voorbeeld inzake RV voor het jaar Het bedrag aan interesten en dividenden dat in aanmerking moet worden genomen om te berekenen of de grens is overschreden, is euro, nl euro min de euro vrijgestelde interest van het spaarboekje. De belastbare interesten op het spaarboekje, die vrijgesteld zijn van de heffing, bedragen 170 euro. Ze bedragen dus minder dan het grensbedrag van euro, en dus is de belastbare grondslag voor de bijkomende heffing gelijk aan het verschil tussen de inkomsten die voor de berekening van de grens in aanmerking komen ( euro) en het grensbedrag ( euro). De grondslag voor de bijkomende heffing is dus euro. De bijkomende heffing bedraagt euro x 4 % = 106 euro. Stel dat euro van de euro belastbare interesten van een spaarboekje zouden zijn of dividenden waarvoor het tarief van de RV 25 % bedraagt, m.a.w. inkomsten die wel meetellen om te berekenen of het grensbedrag overschreden is, maar vrijgesteld zijn van de bijkomende heffing. Wanneer dergelijke interesten en dividenden hoger zijn dan het grensbedrag, wordt zoals gezegd de heffing berekend op het verschil tussen de inkomsten die voor de berekening van de grens in aanmerking komen ( euro) en het bedrag van deze interesten en dividenden ( euro). De grondslag voor de bijkomende heffing is dus slechts euro. De bijkomende heffing bedraagt euro x 4 % = 66,80 euro. Inning van de heffing Voor de inning van de heffing heeft de belastingplichtige de keuze. Ofwel geeft hij aan de schuldenaar van de interesten of dividenden de toestemming om op de inkomsten bovenop de RV (van 21 %) nog 4 % extra aan de bron in te houden. De schuldenaar van de interesten of dividenden moet over die inkomsten dan geen informatie meedelen aan het zgn. centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank (zie verder). Ofwel geeft de belastingplichtige aan de schuldenaar van de inkomsten geen toestemming om aan de bron een extra heffing in te houden. De schuldenaar van de interesten of dividenden informeert dan wel het centraal aanspreekpunt (zie verder) en de belastingplichtige moet de interesten of dividenden waarop de heffing is verschuldigd vermelden in zijn aangifte personenbelasting. De inhouding aan de bron wordt in principe geregeld door de bepalingen inzake de RV, behalve wanneer hiervan wordt afgeweken. Bij KB kunnen bijzondere regels worden vastgelegd (art. 174/1, 3 WIB 1992). Wanneer de inhouding aan de bron het uiteindelijk verschuldigde bedrag van de heffing overschrijdt, kan de belastingplichtige de inkomsten waarop de heffing is ingehouden wel nog altijd aangeven en dan wordt het teveel ingehouden bedrag verrekend met de personenbelasting en, in voorkomend geval, terugbetaald (art. 284/1 WIB 1992). Mededelingsplicht schuldenaars inkomsten De schuldenaars van de RV (zie artikel 261 WIB 1992) zijn voortaan verplicht om de gegevens over de dividenden en interesten waarop ze de RV moeten inhouden van de inkomsten mee te delen aan het zgn. centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank met identificatie van de verkrijgers (art. 174/1, 2, eerste lid WIB 1992). Het centraal aanspreekpunt zendt deze gegevens op zijn beurt aan de bevoegde operationale fiscale administratie, hetzij op verzoek van die administratie, hetzij automatisch wanneer voor een belastingplichtige het totaal van alle meegedeelde dividenden en interesten het grensbedrag voor de bijkomende heffing overschrijdt (art. 174/1, 2, vierde lid WIB 1992). De bedoeling van deze mededelingsplicht is dat de fiscus weet welke belastingplichtigen dividenden en interesten hebben ontvangen die het grensbedrag 4

5 voor de bijkomende heffing overschrijden, zodat de controleurs kunnen nagaan of deze belastingplichtigen de aangifte voor die bijkomende heffing hebben gedaan en eventueel de heffing kunnen vestigen met de bij het aanspreekpunt gemelde gegevens die niet waren aangegeven (art. 174/1, 2, derde lid WIB 1992). Wanneer de verkrijger van de inkomsten kiest voor de inhouding van de bijkomende heffing bovenop de RV, moeten de schuldenaars van de RV (en de bijkomende heffing) het bedrag van de dividenden en interesten waarop de bijkomende heffing wordt ingehouden niet meedelen aan het centraal aanspreekpunt (art. 174/1, 2, tweede lid WIB 1992). De mededelingsplicht geldt niet enkel voor banken, maar voor alle schuldenaars van de RV, dus ook voor elke vennootschap die interesten of dividenden betaalt. De inkomsten die moeten meegedeeld worden zijn volgens de wet dividenden en interesten bedoeld in artikel 17, 1, 1 en 2 WIB Hieronder vallen in principe ook de liquidatieboni, de interesten op spaarboekjes die het vrijgesteld bedrag overschrijden en de interesten van Staatsbons die zijn uitgegeven tijdens de periode van 24 november 2011 tot 2 december 2011, ook al is op deze inkomsten de bijkomende heffing niet van toepassing. Dit centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank is een ander aanspreekpunt dan datgene voorzien in de wet op het bankgeheim (Verslag over het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl.St., Senaat , nr , antwoord op een vraag van mevrouw N. Maes). De mededelingsplicht geldt niet voor de vrijgestelde interesten uit spaarboekjes en de andere inkomsten die volgens artikel 21 WIB 1992 geen inkomsten van roerende goederen en kapitalen zijn (zie Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Amendementen, Verantwoording, Parl.St., Kamer, , nr. 1952/004, p ). De modaliteiten voor het toezenden van de gegevens zullen nog bij KB worden bepaald (art. 174/1, 2, vijfde lid WIB 1992). Inwerkingtreding : inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012 RV niet langer bevrijdend Vroeger bevrijdende RV De RV is al tientallen jaren zgn. bevrijdend. Roerende inkomsten waarop RV werd ingehouden, moesten tot nu toe niet meer worden aangegeven in de aangifte personenbelasting (oud art. 313 WIB 1992). Het was echter steeds mogelijk om deze inkomsten toch aan te geven, maar dat was in principe niet interessant. Ze werden dan afzonderlijk belast, tegen het tarief van de RV, maar met bijkomend ook gemeentelijke opcentiemen. Voortaan algemene aangifteplicht voor roerende inkomsten De RV is voortaan niet meer bevrijdend of m.a.w. in de aangifte personenbelasting moeten voortaan alle inkomsten van roerende goederen en kapitalen vermeld worden, behalve de interesten en dividenden waarop de bijkomende heffing van toepassing is en op voorwaarde dat die heffing aan de bron werd afgehouden (nieuw artikel 313 WIB 1992). Wanneer de belastingplichtige kiest voor een afhouding aan de bron van de bijkomende heffing en de inkomsten waarop die heffing slaat, niet aangeeft, kunnen logischerwijze de RV en de bijkomende heffing op die niet aangegeven inkomsten noch met de personenbelasting worden verrekend, noch worden terugbetaald. Werd er teveel afgehouden aan de bron, dan kan de belastingplichtige echter zoals reeds gezegd de inkomsten toch aangeven, en dan is de verrekening en eventuele terugbetaling van de teveel ingehouden heffing wel mogelijk. De aangifteplicht geldt ook voor de in artikel 90, 6 en 11 WIB 1992 bedoelde en in de praktijk zelden voorkomende diverse inkomsten. Inwerkingtreding : inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari

6 Voortaan ook gemeentelijke opcentiemen op alle roerende inkomsten? De regering heeft nagelaten om in het wetsontwerp artikel 466 WIB 1992 aan te passen. Door de huidige formulering van dit artikel heeft de invoering van de aangifteplicht tot gevolg dat er in principe voortaan ook gemeentelijke opcentiemen verschuldigd zijn op roerende inkomsten waarvoor eerder de bevrijdende RV gold. Gerekend met gemeentelijke opcentiemen van bv. 7 %, zou de uiteindelijke belasting +/- 22,5 % zijn voor inkomsten met een RV van 21 %, en 26,75 % voor inkomsten met een RV van 25 %. Deze kwestie werd gesignaleerd in de pers (zie bv. De Standaard van 23 december 2011) en de Minister van Financiën werd hierover geïnterpelleerd in de Senaat. De Minister liet weten dat hij uitdrukkelijk (kon) bevestigen dat geen gemeentelijke opcentiemen op die roerende voorheffing zullen worden geheven 1. De huidige tekst van artikel 466 WIB 1992 zegt weliswaar iets anders, maar wat nu is goedgekeurd, zijn de bepalingen die onmogelijk tot na 31 december kunnen worden uitgesteld. (Verslag over het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl.St., Senaat , nr ). Naar verluidt zou artikel 466 WIB 1992 met een reparatiewet worden aangepast. Autofiscaliteit Nieuwe berekeningswijze voordeel van alle aard De pas twee jaar geleden ingevoerde wijze om het voordeel van een firmawagen te berekenen wordt alweer afgeschaft. De nieuwe berekeningswijze is opgenomen in het WIB 1992, en niet zoals vroeger in het KB/WIB Het voordeel van een gratis ter beschikking gestelde auto is voortaan gelijk aan de cataloguswaarde van de gratis ter beschikking gestelde auto x 6/7 x een CO 2 -percentage (art. 36, 2, eerste lid WIB 1992). Het kan nooit minder bedragen dan 820 euro per jaar (ongeïndexeerd, voor aanslagjaar 2013 is dat euro). 1 Merk op dat dit antwoord technisch niet helemaal correct is geformuleerd, de eventuele gemeentelijke opcentiemen zouden immers niet op de RV worden geheven, maar op de afzonderlijke aanslag. De cataloguswaarde is de gefactureerde waarde inclusief opties en btw, en zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno (art. 36, 2, tweede lid WIB 1992). Het CO 2 -basispercentage is 5,5 %. Dit basispercentage correspondeert voor auto s met een dieselmotor met een CO 2 -uitstoot van 95 g/km en voor auto s met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor met een uitstoot van 115 g/km (art. 36, 2, derde lid WIB 1992). Deze zgn. referentie-co 2 -uitstoot wordt jaarlijks bij KB aangepast. Wanneer voor de auto bij de DIV geen gegevens over de CO 2 -uitstoot bekend zijn, wordt de uitstoot forfaitair bepaald op 195 g/km voor dieselauto s en 205 g/km voor auto s met een benzine-, LPG- of aardgasmotor. Voor elke gram CO 2 -uitstoot méér dan de referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1 % verhoogd, voor elke gram CO 2 -uitstoot minder met 0,1 % verlaagd, maar het CO 2 -percentage kan nooit lager zijn dan 4 % of hoger dan 18 % (art. 36, 2, vijfde en zesde lid WIB 1992). Het aantal privékilometers, in de oude regeling in principe forfaitair bepaald op of afhankelijk van de afstand tussen de woon-en werkplaats, is voortaan niet meer van belang om het voordeel te berekenen. Vlak voor de redactionele afsluiting van dit artikel hebben we vernomen dat de regering deze regeling nog zal aanpassen in de volgende wet ter uitvoering van de begrotingsmaatregelen. Voor voordelen genoten vanaf 1 mei e.k. zal de cataloguswaarde van een tweedehandse auto niet de (tweedehandse) verkoopprijs zijn, maar wel de catalogusprijs van de auto in nieuwe staat. Verder zal voor alle auto s, nieuw of tweedehands, de cataloguswaarde met 6% verminderd worden per jaar dat verstreken is vanaf de eerste inschrijving, met een maximale vermindering van 30 %. De cataloguswaarde van auto s van meer dan vijf jaar oud is dus altijd 70 % van de nieuwprijs (30 % / 6 % = 5). Wanneer het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan, moet het voordeel (zoals al het geval was) verminderd worden met de bijdrage van de verkrijger van het voordeel (art. 36, 2, laatste lid WIB 1992). 6

7 Inwerkingtreding : voordelen toegekend vanaf 1 januari 2012 Voorbeeld Een werknemer rijdt gratis met een auto van zijn werkgever. Het gaat om een dieselauto met een CO 2 -uitstoot van 157 g/km en een cataloguswaarde van euro. De werknemer woont op 20 km van zijn werk. Het voordeel voor het aanslagjaar 2012 bedroeg : km x 157 g/km x 0,00237 (= brandstofcoëfficiënt 2011 voor dieselvoertuigen) = 1 860,45 euro. Het voordeel voor het aanslagjaar 2013 bedraagt : euro x 6/7 x 11,7 % (= 5,5 % + 0,1 % x 62) = 3 008,57 euro. Indien de werknemer op meer dan 25 km van zijn werk zou wonen, zou het voordeel voor het aanslagjaar 2012 groter geweest zijn, nl ,67 euro (= km x 157g/km x ), maar aan het voordeel voor het aanslagjaar 2013 zou dit niets veranderen. Voordeel van alle aard en aftrek kosten woon-werkverkeer Belastingplichtigen kunnen de kosten van hun woon-werkverkeer als beroepskosten in aftrek brengen, tegen een forfait van 0,15 euro per kilometer (art. 66, 4 WIB 1992). Dat blijft zo. Voor een belastingplichtige die de beschikking heeft over een firmawagen, mogen deze beroepskosten voortaan echter nooit meer bedragen dan het voordeel dat bij hem wordt belast, eventueel verhoogd met de eigen bijdrage (art. 66, 5, laatste lid WIB 1992). Voorbeeld. Een werknemer heeft de beschikking over een firmawagen waarvan het voordeel van alle aard euro bedraagt. Hij betaalt een eigen bijdrage van euro per jaar, en wordt dus nog belast op een voordeel van 800 euro. Hij woont op 40 km van zijn werk en rekent voor 220 werkdagen euro kosten voor woon-werkverplaatsingen aan (220 x 40 x 2 x 0,15). Deze beroepskosten moeten dan beperkt worden tot euro (het belastbaar voordeel + de eigen bijdrage). Inwerkingtreding : voordelen toegekend vanaf 1 januari 2012 Voordeel van alle aard en extra verworpen uitgave voor vennootschappen Vennootschappen (en andere private rechtspersonen) die auto s gratis ter beschikking stellen voor persoonlijk gebruik, moeten voortaan 17 % van de waarde van het belastbare voordeel (dus eventueel na aftrek van de eigen bijdrage) aangeven als een verworpen uitgave (art. 198, eerste lid, 9 WIB 1992 voor de vennootschapsbelasting; art. 223, eerste lid, 4 voor de rechtspersonenbelasting; art. 234, eerste lid, 6 WIB 1992 voor de belasting van nietinwoners). In het hoger gegeven voorbeeld met een voordeel van alle aard van 3 008,57 euro is de verworpen uitgave voor de vennootschap 511,46 euro. Deze verworpen uitgave is de minimale belastbare basis voor de vennootschap, ongeacht de eventuele dbi-aftrek (art. 205, 2, eerste lid, 8 WIB 1992), aftrek voor octrooi-inkomsten, notionele interestaftrek, overgedragen verliezen of investeringsaftrek (art. 207, tweede lid WIB 1992) Deze verworpen uitgave komt bovenop de bestaande niet-aftrekbare autokosten. Voor ondernemingen die niet in een vennootschap of andere rechtspersoon zijn ondergebracht, geldt deze maatregel niet. Inwerkingtreding : voordelen toegekend vanaf 1 januari 2012 Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in een woning Enkel nog voor dakisolatie De belastingvermindering is volledig afgeschaft behalve voor uitgaven voor de isolatie van daken. Voor andere energiebesparende uitgaven (bv. voor de vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel, voor de plaatsing van zonnecelpanelen, voor de plaatsing van dubbele beglazing, ) is er geen belastingvermindering meer mogelijk. Als overgangsmaatregel geven uitgaven die betaald worden in 2012 wel nog recht op de belastingvermindering indien ze kaderen in een over- 7

8 eenkomst die uiterlijk op 27 november 2011 werd gesloten (art. 145/24, 1, tweede lid d) WIB 1992). De afschaffing geldt voor alle woningen, ongeacht of het gaat om de eigen woning of niet, ongeacht hoe lang de woning al in gebruik is genomen bij de aanvang van de werken, Voor de enige niet-afgeschafte belastingvermindering, dus de belastingvermindering voor dakisolatie, blijft de voorwaarde bestaan dat de werken moeten worden uitgevoerd aan een woning waarvan de ingebruikneming meer dan vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van die werken. 2 Inwerkingtreding : uitgaven die worden betaald in 2012 (voor alle energiebesparende uitgaven, ten minste voor zover de overeenkomst uiterlijk op 27 november 2011 werd gesloten); uitgaven die worden betaald vanaf 1 januari 2012 (voor uitgaven voor dakisolatie in het kader van een overeenkomst die na 27 november 2011 werd gesloten) Bedrag van de belastingvermindering De belastingvermindering bedroeg tot nu toe in principe 40 % van de werkelijk betaalde uitgaven. Dit percentage geldt ook nog voor de uitgaven die in 2012 betaald worden in het kader van een overeenkomst die uiterlijk op 27 november 2011 werd gesloten (art. 145/24, 1, derde lid, tweede streepje WIB 1992). Werd de overeenkomst na 27 november 2011 gesloten, dan bedraagt de vermindering slechts 30 % van de werkelijk betaalde uitgaven die recht geven op de belastingvermindering (art. 145/24, 1, derde lid, eerste streepje WIB 1992). Deze laatste uitgaven kunnen dan enkel uitgaven voor dakisolatie zijn (zie hoger). Inwerkingtreding : uitgaven die worden betaald in 2012 (voor alle energiebesparende uitgaven, ten minste voor zover de overeenkomst uiterlijk op 27 november 2011 werd gesloten); uitgaven die worden betaald vanaf 1 januari 2012 (voor uitga- 2 Merk echter op dat deze voorwaarde volgens de (vorige) Minister van Financiën niet letterlijk moet worden opgevat. De termijn van vijf jaar moet niet van dag tot dag berekend worden. Het volstaat dat de woning voor de eerste maal in gebruik is genomen in de loop van het vijfde kalenderjaar dat de aanvang van de werken voorafgaat (Parl. Vr. nr. 421 van V. Wouters, 16 juni 2011, Bull. Vr. & Antw., Kamer , nr. 45, p. 3) ven voor dakisolatie in het kader van een overeenkomst die na 27 november 2011 werd gesloten) Overdraagbaarheid Het overschot aan belastingvermindering, d.w.z. het stuk dat het grensbedrag van (ongeïndexeerd) euro of euro (voor uitgaven inzake zonne-energie) overschrijdt, kan sinds aanslagjaar 2010 naar de drie volgende jaren worden overgedragen. Deze overdraagbaarheid wordt afgeschaft voor uitgaven die vanaf 1 januari 2012 worden betaald, ook voor de uitgaven voor dakisolatie. Er is slechts één (tijdelijke) uitzondering op deze regel. Belastingplichtigen die in 2012 energiebesparende uitgaven betalen in uitvoering van een overeenkomst die uiterlijk op 27 november 2011 werd gesloten, kunnen het eventuele overschot nog naar de drie volgende jaren overdragen, dus tot en met inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2015) (art. 145/24, 1, vijfde lid WIB 1992, in de versie die geldt voor uitgaven die in 2012 worden betaald). Belastingplichtigen met een overschot aan belastingverminderingen voor uitgaven die ze vóór 1 januari 2012 hebben betaald (dus in de jaren 2009 tot en met 2011) zijn dat overschot wel niet kwijt. Voor een overschot dat een belastingplichtige in aftrek wil brengen voor het inkomstenjaar 2012 blijft de huidige regeling van toepassing (art. 145/24 1, vijfde lid WIB 1992, in de versie van de wet die geldt voor uitgaven die in 2012 worden betaald). Voor het inkomstenjaar 2013 en volgende stelt de wet dat wanneer het totaal van het overgedragen overschot en de eventuele belastingvermindering voor het jaar zelf (die dan enkel betrekking kan hebben op dakisolatie) het grensbedrag overschrijdt, het stuk van de overschrijding dat betrekking heeft op het van vorige jaren overgedragen overschot verder kan worden overgedragen (art. 145/24, 1, vijfde lid WIB 1992, in de versie die geldt voor uitgaven die vanaf 1 januari 2013 worden betaald). Inwerkingtreding : uitgaven die worden betaald vanaf 1 januari 2012 Belastingkrediet Voor uitgaven (behalve die inzake zonne-energie of geothermische energie) betaald tot en met 2012 wordt de belastingvermindering die niet effectief 8

9 kan worden toegepast omdat de belastingplichtige onvoldoende belastbare inkomsten heeft, omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Hetzelfde geldt voor het eventuele overschot aan belastingverminderingen dat nog overdraagbaar is (art. 156bis WIB 1992 in de versie voor het aanslagjaar 2012). Dit belastingkrediet wordt nu afgeschaft in de mate dat de belastingvermindering zelf wordt afgeschaft. Voor uitgaven betaald in 2012 is het belastingkrediet dus nog enkel mogelijk voor uitgaven voor dakisolatie of voor uitgaven die kaderen in een overeenkomst die uiterlijk op 27 november 2011 is afgesloten. Voor uitgaven betaald vanaf 1 januari 2013 is er geen belastingkrediet meer mogelijk, dus ook niet meer voor uitgaven voor dakisolatie, waarvoor de belastingvermindering wel blijft bestaan. Dit was overigens al zo voorzien bij de invoering van het belastingkrediet (zie eerste zin van de vorige alinea). Het overschot aan belastingverminderingen voor uitgaven betaald tot en met 2012 blijft wel verder omzetbaar in een belastingkrediet. Inwerkingtreding : uitgaven die worden betaald vanaf 1 januari 2012 Afschaffing belastingvermindering voor passiefwoningen, lage energiewoningen en nulenergiewoningen De belastingvermindering voor passiefwoningen, lage energiewoningen en nulenergiewoningen, wordt volledig afgeschaft, d.w.z. men heeft enkel nog recht op deze belastingvermindering wanneer het daarvoor vereiste certificaat uiterlijk op 31 december 2011 is uitgereikt. Als overgangsmaatregel wordt voor certificaten die zijn uitgereikt in de eerste twee maanden van 2012 maar waarvoor de aanvraag uiterlijk op 31 december 2011 bij de bevoegde instantie is ingediend, de uitreikingsdatum geacht 31 december te zijn (opheffing art. 145/24, 2 WIB 1992 en nieuw art. 535 WIB 1992). Deze belastingvermindering geldt voor tien opeenvolgende jaren. Daar wordt niet aan geraakt. Wie bv. in 2010 voor de eerste keer recht had op deze vermindering, mag die verder toepassen tot in Wie pas in 2012 voor de eerste keer recht heeft op deze vermindering (dus een certificaat heeft dat uiterlijk op 31 december 2011 is uitgereikt of geacht wordt te zijn uitgereikt), mag de vermindering verder toepassen tot in Inwerkingtreding : aanslagjaar 2013 Interesten van een groene lening De interesten van een zgn. groene lening geven recht op een belastingvermindering van tot nu toe 40 % van de werkelijk betaalde nettointerest (d.i. na aftrek van de interestsubsidie). Deze belastingvermindering blijft behouden, maar wordt verlaagd tot 30 % (art. 145/24, 3, tweede lid WIB 1992). Voor alle duidelijkheid, het gaat dan steeds om interesten van een lening die uiterlijk op 31 december 2011 werd afgesloten, want vanaf 2012 zijn groene leningen niet meer mogelijk (dat was bij de invoering van het systeem al zo bepaald). Inwerkingtreding : interesten die worden betaald vanaf 1 januari 2012 Voorbeeld Een belastingplichtige heeft in 2011 een groene lening afgesloten van euro, waarmee hij de plaatsing van dubbel glas heeft gefinancierd. In 2012 betaalt hij euro voor de vervanging van een verwarmingsketel en euro voor de isolatie van het dak, en laat hij voor euro zonnepanelen plaatsen. De overeenkomst voor de vervanging van de verwarmingsketel is gesloten op 10 november 2011, die voor de dakisolatie op 5 januari 2012 en die voor de plaatsing van de zonnepanelen op 3 april De werkelijk betaalde interesten op de groene lening bedragen 200 euro per jaar. Voor 2011 heeft de belastingplichtige recht op een belastingvermindering van euro voor de plaatsing van het dubbel glas (= euro x 40 %). De aftrek is voor het aanslagjaar 2012 echter beperkt tot euro. Het overschot, dus 370 euro is overdraagbaar naar De interesten van de groene lening geven recht op een belastingvermindering van 80 euro (= 200 euro x 40 %). Voor 2012 heeft de belastingplichtige geen recht op een belastingvermindering voor de plaatsing van de zonnepanelen (de overeenkomst is afgesloten na 27 november 2011). Hij heeft wel recht op een belastingvermindering voor de vervanging van 9

10 de verwarmingsketel (de overeenkomst is afgesloten vóór 28 november 2011) en voor de dakisolatie (de enige energiebesparende uitgave waarvoor de belastingvermindering niet is afgeschaft). De belastingvermindering voor de verwarmingsketel bedraagt euro (= euro x 40 %) en die voor de dakisolatie 450 euro (= x 30 %). Met het overgedragen overschot erbij opgeteld is de totale belastingvermindering dus euro. Dit is lager dan het grensbedrag van euro voor het aanslagjaar 2013, dus moet de vermindering niet beperkt worden. (Wanneer de vermindering wel beperkt zou moeten worden, zou het overschot wel overdraagbaar zijn naar de volgende jaren). Bijkomend geven de interesten van de groene lening recht op een belastingvermindering van 60 euro (200 euro x 30 %). Aandelenopties Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de gratis verkrijging van niet op de beurs genoteerde aandelenopties wordt forfaitair vastgesteld op een percentage van de waarde van de onderliggende aandelen. Dit percentage was tot nu toe in principe 15 %, maar wordt nu verhoogd naar 18 % (artikel 43, 5, eerste lid van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen). Inwerkingtreding : aandelenopties aangeboden vanaf 1 januari 2012 Plafonnering notionele interestaftrek Het basistarief van de notionele interestaftrek mag voortaan niet meer dan 3 % bedragen (art. 205quater, 5 WIB 1992). Voor kmo s blijft de verhoging met 0,5 % bestaan en is het plafond dus 3,5 %. Dit is de enige wijziging door de wet van 28 december 2011 aan de notionele interestaftrek, maar in het regeerakkoord is overeengekomen dat ook de overdraagbaarheid van de notionele interestaftrek zal worden afgeschaft. Daarvoor is het dus nog wachten op een volgende wet. Inwerkingtreding : aanslagjaar 2013 Btw Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders De diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn niet langer vrijgesteld van btw (art. 44, 1, 1 WBTW). Aangezien niet in een verlaagd tarief wordt voorzien, is het normale tarief van 21 % van toepassing. Inwerkingtreding : 1 januari 2012 Verhoging btw op betaaltelevisie Tot nu toe bedroeg het btw-tarief voor diensten inzake betaaltelevisie 12 %. Voortaan is het normale tarief van 21 % van toepassing (opheffing rubriek IX in tabel B van de bijlage bij het KB nr. 20 WBTW). Inwerkingtreding : 1 januari 2012 Strijd tegen de fiscale fraude en maatregelen voor een betere inning van de belastingen Met als doel de fiscale fraude te bestrijden en te zorgen voor een betere inning van de belastingen worden zowel inzake inkomstenbelastingen als btw enkele maatregelen genomen. Het gaat niet om spectaculaire wijzigingen : toelating voor de financiële instellingen en de Nationale Bank om het rijksregisternummer te gebruiken voor de identificatie van hun cliënten (art. 322, 3 WIB 1992); bevestiging van de bewijskracht van documenten en gegevens die de fiscus ontvangt, opstelt of verzendt volgens om het even welke informatica- of telegeleidingstechniek (art. 339/1 WIB 1992 en art. 53octies, 4 WBTW); vaststelling van de verjaringstermijn om ten onrechte betaalde bedrijfsvoorheffing en RV terug te vorderen op vijf jaar vanaf de eerste januari van het jaar waarin de voorheffingen gestort zijn geweest (art. 368 WIB 1992); boetes die samen met de voorheffing waarop ze betrekking hebben worden ingekohierd, worden gevestigd en ingevorderd volgens de regels die gelden voor de voorheffingen zelf (art. 445 WIB 1992); Korting milieuvriendelijke auto s De korting voor milieuvriendelijke auto s wordt afgeschaft voor de aankopen vanaf 1 januari

11 (opheffing hoofdstuk VI in titel VII van de programmawet van 27 april 2007). Als overgangsmaatregel is de korting wel nog mogelijk voor betalingen in 2012 indien de milieuvriendelijke auto vóór 28 november 2011 is besteld en er uiterlijk op 31 december 2011 een voorschotfactuur is uitgereikt van ten minste de korting van 15 % of ten minste het dubbel van de korting van 3 %. Inwerkingtreding : de vanaf 1 januari 2012 werkelijk gedane uitgaven voor de aanschaf van een milieuvriendelijke auto Taks op omzetting van effecten aan toonder en beurstaks Taks op de omzetting van effecten aan toonder Volgens de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van effecten aan toonder moeten aandelen en andere effecten aan toonder uiterlijk op 31 december 2013 omgezet worden in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten. Effectenhouders die dit nog niet hebben gedaan, zullen nu op deze omzetting een taks betalen. Die taks bedraagt 1 % voor de omzetting in 2012 en 2 % voor de omzetting in 2013 (art. 168 Wetboek diverse rechten en taksen). De belastbare grondslag voor de taks verschilt naargelang het soort effect (art. 169 Wetboek diverse rechten en taksen). Voor niet op de beurs genoteerde aandelen aan toonder wordt de taks berekend op de boekwaarde van de effecten, te ramen op de dag van de neerlegging door degene die de omzetting heeft bewerkt. Inwerkingtreding : 1 januari 2012 Beurstaks De beurstaks wordt verhoogd met ongeveer 30 % (art. 121, 122, 1 en 124 Wetboek diverse rechten en taksen). Inwerkingtreding : beursverrichtingen die vanaf 1 januari 2012 worden gedaan Accijnzen De accijnzen op sigaretten en tabak worden verhoogd (art. 3, 2, 3 en 4 van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak). Nog te verwachten maatregelen Voor de volgende fiscale maatregelen die in het regeerakkoord zijn afgesproken is het wachten op een nieuwe wet. Op het moment van redactie van deze tekst was er nog geen wetsontwerp ingediend in het parlement. Personenbelasting verhoging van de voordelen van alle aard van een gratis woning en van verwarming en elektriciteit; omvorming van aftrekken van het belastbaar inkomen naar belastingverminderingen (woonbonus, kinderopvang, giften, ); verhoging van het belastingtarief op het kapitaal van een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) bij pensionering vóór 62 jaar. Vennootschapsbelasting afschaffing van de overdraagbaarheid notionele interestaftrek; belasting van de meerwaarden op aandelen bij verkoop binnen het jaar; wijziging van de regels inzake onderkapitalisatie; wijziging 80 %-regel voor de aftrek van premies van een groepsverzekering of IPT; afschaffing van de mogelijkheid om een fiscaal vrijgestelde pensioenvoorziening aan te leggen. Strijd tegen de fiscale fraude wijziging van de algemene antimisbruikbepaling; aanpak van zgn. turbo-vruchtgebruikconstructies; verlaging van de drempel voor contante betalingen. Wij komen in een later artikel terug op deze aangekondigde maatregelen en dit van zodra er definitieve teksten beschikbaar zijn. Felix VANDEN HEEDE Fiscaal jurist 11

12 Stopzetting van de activiteit en onttrekking aan de beroepsuitoefening van een goed dat voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt Meerwaarden op activabestanddelen zijn niet belastbaar wanneer deze elementen door de eigenaar uitsluitend en op duurzame wijze voor privédoeleinden werden aangewend tussen de datum van de stopzetting en de datum van de vervreemding. Met andere woorden, als het goed na de stopzetting gedurende een voldoende lange tijd is teruggekeerd naar het privévermogen van de eigenaar, ontsnapt de meerwaarde die de eigenaar bij de vervreemding van dat goed verwezenlijkt aan de belasting. Deze voorwaarde van een voldoende lange tijd wordt echter niet omschreven door de fiscale wetgever of geïnterpreteerd door de administratie. Het is vaak een feitenkwestie die bij blijvende onenigheid tussen de belastingplichtige en de fiscus onderworpen blijft aan de soevereine beoordeling van de rechter. Sommige hoven interpreteren dit begrip strikt 3, andere leggen meer soepelheid aan de dag 4. Het ziet er in elk geval naar uit dat het loutere feit dat een bepaalde duur is verstreken tussen de stopzetting en de vervreemding van het actiefbestanddeel niet altijd volstaat voor de vrijstelling van de meerwaarde. Er moet ook worden benadrukt dat de administratieve commentaar deze uitzondering niet toepast op bestanddelen die slechts voor beroepsdoeleinden bruikbaar zijn en waaraan na de stopzetting van de beroepswerkzaamheid geen aanpassingswerken zijn gedaan die ze tot privégebruik geschikt maken. De administratieve commentaar citeert als voorbeelden industriële gebouwen, vrachtwagens en vrachtschepen. Een interessant vonnis hierover werd geveld door de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt (vonnis van 21 april 2004) die zich diende uit te spreken over de volgende feiten : een belastingplichtige zet zijn handelszaak stop, verhuurt het gebouw waarin die handelszaak werd uitgebaat voor commerciele doeleinden en brengt vervolgens het onroerend goed in een vennootschap in. De administratie wil de inbrengmeerwaarde belasten als stopzettingsmeerwaarde. De rechtbank van Hasselt verwerpt deze belasting en is van mening dat er voldoende tijd is verstreken tussen de stopzetting en de inbreng, dat het gebouw enkele wijzigingen heeft ondergaan en dat de commerciële verhuur geen handelsactiviteit maar een burgerlijke activiteit is. Pierre-François COPPENS Belastingconsulent, Jurist (Kantoor Stratefi) Docent bij FUCaM en bij de Chambre belge des comptables 3 Luik, 24 mei 1995, F.J.F., nr. 95/ Gent, 22 oktober 1971, Journ. prat. dr. fisc. fin., p Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Jean-Marie CONTER, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: // Redactie : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 12

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De programmawet

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012 p. 6/ Btw Nieuwe facturatieregels sinds 1 januari 2013 De fiscale

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 I. ROERENDE INKOMSTEN HERVORMING VAN DE FISCALITEIT VAN DE ROERENDE INKOMSTEN Wat is de situatie vandaag? Interesten zijn onderworpen aan een roerende voorheffing

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02) 1. Studentenarbeid anno 2012 Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder gunstige regeling van studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage.

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update 21.12.2011 Beste lezer, Het Vlinderakkoord beroert het fiscaal landschap als zelden tevoren. In deze Taxforius Special vindt u de krijtlijnen van

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE. Jaargang 26 nr 1 12 april 2012 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE. Jaargang 26 nr 1 12 april 2012 BTW-BE-0438.569. 12 aril 2012 Regeerakkoord en nieuwe fiscale maatregelen In onze vorige nieuwsbrief stelden wij u de fiscale maatregelen uit het nieuwe begrotingsakkoord voor. Intussen heeft dit regeringsakkoord aanleiding

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Begroting wordt u ook gestrikt?

Begroting wordt u ook gestrikt? ONDERNEMEN // 28.03.2012 Begroting 2012 - wordt u ook gestrikt? Auteurs: Jan Sandra Na de federale verkiezingen van juni 2010 kende ons land de langste regeringsvorming uit de geschiedenis. De crisis van

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Begroting 2012 Wordt u ook gestrikt? Datum 9 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

XI. Opheffing maatregel voor milieuvriendelijke wagens... 51 XII. Wijzigingen aandelenopties... 53

XI. Opheffing maatregel voor milieuvriendelijke wagens... 51 XII. Wijzigingen aandelenopties... 53 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstabel Inleiding... 5 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget?

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Het begrotingsakkoord was een pijnpunt voor de nieuwe regering-di Rupo. In welke mate wordt het dat ook voor u? We zetten alles op een rijtje.

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak FISCAAL INFORMATIEF FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak Jaargang 11 I nr 3 Juni 2012 Verschijnt

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN

De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN 1 Wijziging in de aan te geven voordelen van alle aard a) De voordelen alle aard op bedrijfswagens (VAA) Art.

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk Praktische afspraken Gelieve uw gsm op stil te zetten Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot vraagstelling Slide-show vindt u

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

Sint-Andries, 10 december 2012

Sint-Andries, 10 december 2012 Sint-Andries, 10 december 2012 Beste klant, Zoals ieder jaar brengen wij rond de jaarwisseling enkele punten in herinnering OVER HET OUDE JAAR Inventaris: Gelieve tijdig de hoeveelheden van uw voorraad

Nadere informatie

Spotlights - december 2011

Spotlights - december 2011 Spotlights - december 2011 Begrotingsmaatregelen 2012-2014: een overzicht Na meer dan 500 dagen onderhandelen, sloten de regeringsonderhandelaars onder andere een begrotingsakkoord. Een groot deel van

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie