Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 9 januari 1998 Inleiding In mijn brief van 18 september 1997 ( nr. 51) heb ik u onder meer geïnformeerd over het project «evaluatie maatvoering ri&e». In deze brief doe ik U verslag van de uitkomsten van dit project, alsmede van enkele beslissingen die ik mede op grond daarvan heb genomen. 1 Advies Vrijstelling ri&e-verplichting, Sociaal-Economische Raad, Den Haag, 21 november De kaderrichtlijn van 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (89/391/EEG). Een van de aanleidingen voor dit project was mijn voorstel om de kleinste werkgevers (zij die ten hoogste 40 uur per week werk laten verrichten door een of meer werknemers) vrij te stellen van de schriftelijke ri&e-verplichting. Over dit voorstel heb ik advies gevraagd aan de SER. Zowel het door de SER uitgebrachte advies 1, als een nader advies van de landsadvocaat, hebben mij tot de conclusie gebracht dat de kaderrichtlijn van de EU 2 geen ruimte laat voor de vrijstelling in de voorgestelde vorm. De ri&e-verplichting geldt voor alle werkgevers en de ri&e moet een schriftelijk karakter hebben. Voor het inschakelen van deskundigheid daarbij biedt de kaderrichtlijn wat meer ruimte aan de nationale wetgeving. De vraag naar een mogelijke begrenzing van de ri&e-verplichting voor de allerkleinste werkgevers maakt deel uit van een bredere vraagstelling naar de juiste proporties van de ri&e. De kosten en de inspanningen moeten, rekening houdend met de bedrijfsgrootte en met de feitelijk aanwezige risico s, in verhouding staan tot het doel: verbetering van de arbeidsomstandigheden. Geconstateerd moet worden dat de minimumprijzen in de markt voor de inschakeling van een arbodienst aan de hoge kant zijn, zeker als er geen belangrijke of complexe problemen aan de orde zijn. De opgemaakte documenten zijn vaak uitvoeriger en gedetailleerder dan voor praktische adviezen aan kleine ondernemers noodzakelijk is. Mede hierdoor blijft de toepassing van de ri&e achter in de kleinste bedrijven. Medio 1997 had volgens de cijfers van het ZARA-panel 20,6% van de bedrijven met 2 9 werknemers een ri&e. Met de bedrijfsgrootte KST26885 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1998 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 1

2 loopt dit percentage op tot meer dan 90% in bedrijven met 100 en meer werknemers. Om een goed inzicht te verkrijgen in de vraag of en hoe een betere maatvoering bereikt kan worden, zijn afzonderlijke gesprekken gevoerd met arbodiensten, werkgevers- en werknemersorganisaties, deskundige instituten, het projectbureau certificatie arbodiensten en met de arbeidsinspectie. Het project is afgesloten met een werkconferentie op 25 november 1997, waarbij alle betrokkenen aanwezig waren. In paragraaf 1 informeer ik U over mijn beslissing voor de allerkleinste werkgevers een aanpassing van de ri&e-verplichtingen tot stand te brengen. Paragraaf 2 behandelt de stand van zaken bij de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) en de wegen waarlangs binnen de huidige regelgeving verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. In paragraaf 3 stel ik U op de hoogte van mijn besluit om bepaalde werkgevers vrij te stellen van de verplichting om een contract te sluiten met een arbodienst voor de verzuimbegeleiding. Het betreft werkgevers die geen anderen in dienst hebben dan werknemers die onder de vangnet-ziektewet vallen of personen voor wie geen loondoorbetalingsverplichting geldt. 1. Een oplossing voor de kleinste werkgevers Ook bij een betere maatvoering van de ri&e zullen de kleinste bedrijven (met maximaal 1 fte aan personeel) de verplichte inschakeling van een arbodienst bij de ri&e en de daaraan verbonden kosten als disproportioneel blijven ervaren, indien zich in het bedrijf geen noemenswaardige problemen op het gebied van de arbeidsomstandigheden voordoen. Wanneer echter een arbodienst bij een bezoek wèl risico s blootlegt die anders niet zouden zijn opgemerkt of aangepakt, dan ben ik van mening dat dit zijn prijs waard is. Dit vraagt om een methode die zonder veel kosten leidt tot een selectie van bedrijven waar een volledige ri&e met inschakeling van een arbodienst wel en niet zinvol is. Ik zal van de vrijstellingsmogelijkheid uit art. 41 van de Arbowet gebruik maken om de kleinste werkgevers onder bepaalde voorwaarden vrij te stellen van de verplichting om zich door een arbodienst te laten ondersteunen bij de ri&e. De belangrijkste voorwaarde is dat zich in het bedrijf geen gevaren voordoen waarvoor de werkgever zelf de deskundigheid mist om deze op waarde te schatten en op te lossen. Om deze werkgevers in staat te stellen na te gaan of zich dergelijke gevaren in het bedrijf voordoen, zal ik een checklist laten ontwikkelen en beschikbaar stellen. De werkgever wordt er daarin op gewezen dat hij verantwoordelijk is voor het voorkomen of beperken van de risico s. Ook maakt de checklist duidelijk dat hij verplicht is om deskundigheid (van de arbodienst) in te schakelen, indien zich belangrijke gevaren voordoen en hij zelf de deskundigheid niet heeft om de risico s ervan te beoordelen en/of oplossingen te kiezen. Het hem aangereikte hulpmiddel ontslaat hem niet van die verplichting. Deze verbijzondering van de ri&e-verplichting heeft geen consequenties voor de werkwijze van de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie zal optreden wanneer er belangrijke risico s zijn en de werkgever zich niet heeft laten bijstaan om die op te lossen. Als de werkgever meent dat zich geen risico s van dien aard voordoen, volstaat het opsturen van een kopie van de ingevulde lijst aan zijn arbodienst of aan de uvi indien deze de verzuimbegeleiding verzorgt. Daarmee heeft hij dan voldaan aan de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 2

3 ri&e-verplichting en de arbodienst (c.q. de uvi) beschikt over relevante informatie met het oog op de verzuimbegeleiding. De grens voor deze vrijstelling leg ik bij werkgevers die ten hoogste 40 uur per week werk laten verrichten door een of meer werknemers. Het motief hiervoor ligt in het relatieve gewicht van de vaste kosten die inschakeling van een arbodienst met zich mee brengt. De kosten hiervan, per werknemer gerekend, acht ik voor deze werkgevers disproportioneel, indien zich geen belangrijke problemen op het terrein van de arbeidsomstandigheden voordoen. In het huidige systeem is voor deze werkgevers de drempel te hoog om aan het opstellen van een ri&e te beginnen. Ik verwacht dat de geschetste maatregel meer kleine werkgevers ertoe aanzet stil te staan bij de arbeidsomstandigheden en eventueel ook een arbodienst in te schakelen. De regeling heeft dus mede ten doel de effectiviteit van het arbobeleid te vergroten. 2. Maatvoering ri&e: branchegewijze aanpak De problemen die zich voordoen bij de toepassing van de ri&e beperken zich niet tot de kleinste bedrijven. Er zijn duidelijke signalen dat er ook voor wat grotere bedrijven het een en ander te winnen is met een betere maatvoering van de ri&e. De invalshoek van dit project was dan ook breder. De belangrijkste conclusie, waar alle betrokkenen het over eens zijn, is dat met name een branche-specifieke aanpak leidt tot efficiënte en op maat gesneden ri&e s. Gedoeld wordt op informatiesystemen per branche waarin zowel de meest voorkomende risico s in de branche, als de oplossingen daarvoor, zijn gedocumenteerd. Op die basis kunnen specifieke ri&e-instrumenten worden gemaakt (checklisten e.d.), die het bedrijf en de arbodienst direct naar de zaken leiden waar het om gaat: het herkennen en op waarde schatten van de risico s en vooral ook de oplossingen. Niet alleen de efficiëntie, maar ook de kwaliteit van de ri&e s wordt daardoor gediend, in kleine èn in grote bedrijven. Daarentegen is het gebruik, vooral in kleine bedrijven, van algemene, op alle soorten van bedrijven toepasbare, instrumenten veel omslachtiger. Deze overwegingen zijn overigens uitgebreid aan de orde gekomen in de toelichting bij, en de parlementaire discussie over, het betreffende wetsvoorstel (de wijziging van de arbowet die per in werking is getreden). Het ministerie heeft met voorlichting en het beschikbaar stellen van deskundigheid, branches in het midden- en kleinbedrijf de afgelopen jaren ook gesteund in het tot stand brengen van zulke branche-systemen. Er is op dit gebied door branche-organisaties, arbodiensten en deskundige instituten al veel tot stand gebracht. In de loop van het project is echter gebleken dat ook waar zulke systemen beschikbaar zijn, daar nog niet optimaal gebruik van wordt gemaakt. Dat wil zeggen dat de werkwijze van bedrijf en arbodienst bij elke afzonderlijke ri&e omslachtiger is dan nodig, omdat steeds stappen worden herhaald die al op een hoger niveau gezet zijn: in het branche-informatiesysteem of in de interne protocollen en procedures van de arbodienst («kwaliteitssysteem») voor het verantwoord opstellen van, toetsen van en adviseren over een ri&e. Metingen en evaluaties van in de branche veel voorkomende risico s hoeven bijvoorbeeld niet verricht te worden in elk afzonderlijk bedrijf, wanneer daarover voldoende kennis en ervaring beschikbaar is in een branche-informatiesysteem. Die branche-informatie kan in kortere stappen leiden tot een volledige en betrouwbare ri&e van een individueel bedrijf. Zo gaat het vaak echter nog niet. De achtergrond daarvan is dat in de afgelopen jaren een aantal zaken tegelijkertijd moesten gebeuren: arbodiensten moesten worden Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 3

4 opgebouwd met kwaliteitssystemen; branche-systemen en instrumenten voor de ri&e moesten worden ontwikkeld; het feitelijke werk m.b.t. de ri&e moest worden uitgevoerd; de arbodiensten moesten worden gecertificeerd. Certificatie De certificatie van de arbodiensten heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld, omdat daarbij getoetst wordt, hoe de diensten waarborgen dat hun ondersteuning tot volledige en betrouwbare ri&e s leidt. Om daar op korte termijn aan te kunnen voldoen, konden de arbodiensten over het algemeen weinig anders doen dan bij elke ri&e van elk bedrijf alle gebruikte documenten op te nemen, die voor de certificatie de volledigheid van de ri&e aantonen. Later is de aldus gegroeide praktijk zelden aangepast, hoewel de verdere ontwikkeling van branche-ri&e s en kwaliteitssystemen dit wel mogelijk maken. De certificatie-eisen staan dus op zichzelf meer efficiënte werkwijzen niet in de weg, mits de arbodienst kan aantonen dat haar werkwijzen tot volledige en betrouwbare ri&e s leiden. Nieuwe voorlichting van de zijde van het ministerie over de certificatie en de ri&e zal deze onbedoelde effecten kunnen wegnemen. Mede met het oog daarop zal het ministerie een periodiek informatiebulletin vervaardigen voor de arbodiensten. Ook in het bestuurlijk overleg met de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) zal regelmatig dit onderwerp ter sprake worden gebracht. Risico s versus wettelijke verplichtingen Een tweede belemmering voor maatvoering die in dit project duidelijker aan het licht is gekomen, is gelegen in de spanning tussen de ri&e als instrument om risico s op te sporen en in rangorde van belangrijkheid te brengen, versus het nagaan of de werkgever aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet. Het gaat hierbij tevens om de onderscheiden taken van arbodienst (opsporen van de risico s) en arbeidsinspectie (handhaven van de wet). Uiteraard komen wettelijke verplichtingen en risico s vaak overeen. Toch zijn er ook duidelijke verschillen waaruit fricties kunnen voortkomen. Immers, niet alle wettelijke regels verwijzen naar even ernstige risico s, en omgekeerd, niet voor alle risico s bestaan concrete regels (bijvoorbeeld niet voor psychische en fysieke belasting). De arbeidsinspectie (AI) handhaaft bij de werkgever de verplichting tot het opstellen van een ri&e met deskundige ondersteuning, en treedt op als belangrijke risico s op de werkplek worden geconstateerd en deze niet in de ri&e zijn opgenomen. De werkgever wordt dan aangesproken op de fouten in de aanpak van de arbeidsomstandigheden én op het niet vermelden van deze zaken in de ri&e. Het handhavingsbeleid van de AI is dus primair niet gericht op de kwaliteit en inhoud van de ri&e op zichzelf. Bij de toetsing van de ri&e door arbodiensten is dit wel het geval. Omdat de werkgever verwacht dat opvolging van de adviezen van zijn arbodienst hem zal vrijwaren van aanmerkingen door de AI, worden voor alle zekerheid de gebruikte checklisten uitgebreid met allerlei punten, waarvan wordt verondersteld dat de arbeidsinspectie er kanttekeningen bij zou kunnen maken. Er is dan ook meer inzicht nodig in elkaars onderscheiden taken. Meer voorlichting over de ri&e met het eerdergenoemde periodiek informatiebulletin en meer communicatie tussen de AI en arbodiensten zullen hieraan bijdragen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 4

5 Prioriteiten Op twee momenten kan het stellen van prioriteiten aan de orde zijn: bij het uitvoeren van de ri&e en bij het opstellen van het plan van aanpak. Bij de inventarisatie en evaluatie van risico s doet de vraag zich voor of en wanneer bijzondere inventarisaties (metingen bijvoorbeeld) nodig zijn en wanneer die eventueel in een fasering kunnen worden betrokken. In het plan van aanpak (en dus bij het advies van de arbodienst over dit plan van aanpak) gaat het om een eventuele spreiding van maatregelen over verschillende jaren. De ernst van de risico s dient hierbij het referentiekader te zijn. In de praktijk doen zich hierover vaak discussies voor tussen de deskundigen onderling en die van de AI en de arbodiensten. Daarom zal een gemengde werkgroep van deskundigen van met name AI en arbodiensten gevormd worden met de opdracht om een richtsnoer voor de praktijk te ontwikkelen. Dit zal een impuls geven aan de verdere maatvoering van de ri&e. De werkgevers- en werknemersorganisaties zullen in de gelegenheid worden gesteld om hierover hun oordeel te geven. Ontwikkeling branchesystemen Ook al is er op dit gebied al veel tot stand gebracht, er zijn ook nog vele branches zonder eigen aanpak. Het ministerie zal de ontwikkeling van branche-systemen blijven stimuleren met voorlichting en het leveren van deskundigheid door de AI. De al genoemde intensivering van de communicatie tussen AI en arbodiensten heeft ook ten doel de ontwikkeling en het gebruik van branchesystemen te bevorderen. Voorafgaande aan inspectieprojecten in branches zal zowel overleg gevoerd worden met de branche-organisaties van werkgevers en werknemers als met arbodiensten. Daarbij geeft de AI aan welke belangrijke risico s bij inspectie speciaal de aandacht zullen krijgen. De AI zal bovendien samenwerking zoeken met branche-organisaties en arbodiensten voor de opbouw en het onderhoud van brancheinformatiesystemen. Ook andere vormen van samenwerking zullen met de arbodiensten worden ontwikkeld (stages, detacheringen, opleidingen). 3. Vrijstelling van verplichte ondersteuning door een arbodienst bij de verzuimbegeleiding voor enkele bijzondere categorieën werkgevers Voorafgaande aan de datum (1 januari 1998) waarop alle werkgevers aangesloten dienen te zijn bij een arbodienst, zijn enkele fricties gebleken in de afstemming tussen Arbowet en Ziektewet. Het gaat hierbij om de verplichte ondersteuning bij de verzuimbegeleiding. De Ziektewet verplicht de werkgever om een afschrift van een contract met een arbodienst op te sturen aan de uvi. Laat de werkgever dit na, dan verricht de uvi de medische begeleiding, voor rekening van de werkgever. De uvi verricht bovendien de medische begeleiding van de werknemers die onder het vangnet van de ziektewet vallen. Deze constructie beoogt zeker te stellen dat er medische begeleiding is voor alle werknemers in het eerste ziektejaar ter bevordering van reïntegratie en het voorkomen van WAO-toetreding. De verplichting tot aansluiting bij een arbodienst voor bijstand bij de verzuimbegeleiding berust echter niet op de Ziektewet, maar op de Arbowet. Deze wet kent een veel ruimer werkgeversbegrip dan Ziektewet en BW. Voor de arbowet is praktisch gesproken íedereen werkgever die een ander onder zijn gezag laat werken, ongeacht contractvorm of beloningsvorm. Voor de arbowet is iemand óók werkgever als hij uitsluitend vrijwilligers, inleenkrachten, stagiaires of oproepkrachten voor Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 5

6 zich laat werken. Er zijn in of krachtens de Arbowet geen uitzonderingen gemaakt voor de verplichte ondersteuning door een arbodienst. Het gevolg is dat ook een aantal, meestal zeer kleine, werkgevers volgens de definitie van de Arbowet, verplicht zijn een contract te sluiten met een arbodienst voor de verzuimbegeleiding hoewel de werknemers niet sociaal verzekerd zijn, of bij ziekte op grond van het vangnet in de Ziektewet begeleid worden door de uvi. Ik heb daarom een regeling getroffen op grond van art. 41 van de Arbowet, waarbij de volgende categorieën werkgevers worden vrijgesteld van de verplichting om zich te laten bijstaan door een arbodienst, uitsluitend voor wat betreft de verzuimbegeleiding: Werkgevers die uitsluitend werken met mensen zonder arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling. Het gaat hierbij om vrijwilligers, onbetaalde stagiaires en dergelijke. Ook uitzendkrachten vallen hieronder; zij hebben geen arbeidsovereenkomst met de inlenende werkgever, maar met het uitzendbureau, en zij vallen bij ziekte onder het vangnet van de Ziektewet. Werkgevers die uitsluitend werken met incidentele oproepkrachten zonder een vast patroon. De werkgever heeft in deze gevallen geen loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. De werknemers vallen onder het vangnet van de Ziektewet. Uit vaak gestelde vragen blijkt dat ook opheldering nodig is over de verplichtingen op grond van de Arbowet van de directeurgrootaandeelhouder zonder personeel. Ik ben tot de conclusie gekomen dat deze niet onder de werkingssfeer van de Arbowet valt. Eigenaar en werknemer zijn in deze situatie in dezelfde persoon verenigd, zodat er geen sprake is van «een ander», in de zin van art.1, lid 1 van de Arbowet. Deze categorie is daarom ook niet verplicht tot de aansluiting bij een arbodienst en is dan ook niet in de vrijstellingsregeling betrokken. De medische begeleiding bij ziekte is overigens voor deze personen wel geregeld, namelijk in de WAZ. De uvi verzorgt deze begeleiding. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 54 6

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK 13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK Om een goed arbobeleid te voeren, moet je inzicht hebben in de risico s binnen de organisatie. Pas als dat beeld compleet is, kunnen de maatregelen en oplossingen worden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 558 Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandighedenwet: totstandkoming, wijzigingen en evaluatie

2 Arbeidsomstandighedenwet: totstandkoming, wijzigingen en evaluatie 2 Arbeidsomstandighedenwet: totstandkoming, wijzigingen en evaluatie 2.1 Totstandkoming Arbeidsomstandighedenwet De Arbeidsomstandighedenwet is in 1980 tot stand gekomen ter vervanging van de Veiligheidswet

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee!

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Een RI&E Een RI&E? Ondernemen is risico s lopen Een ondernemer loopt risico s; dat weet u als geen ander. Een innovatie waarin u investeert moet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 889 Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 333 WAO-stelsel Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 397 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1835 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 110c 25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 529 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 397 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2005/30013 (3764) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 437 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige ander wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod) Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE TIJDELIJKE GEMENGDE COMMISSIE SUBSIDIARITEITSTOETS

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE TIJDELIJKE GEMENGDE COMMISSIE SUBSIDIARITEITSTOETS Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 B 31 732 Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 Liberalisering arbodienstverlening Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 De Arbowet wordt per 1 juli 2005 op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het betreft drie onderwerpen: de liberalisering

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 35d 26 435 Wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Bijlage bij brief van Adviespunt Klokkenluiders aan initiatiefnemers wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders d.d. 18 mei 2015

Bijlage bij brief van Adviespunt Klokkenluiders aan initiatiefnemers wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders d.d. 18 mei 2015 Bijlage bij brief van Adviespunt Klokkenluiders aan initiatiefnemers wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders d.d. 18 mei 2015 Bijlage 1: Concrete tekstvoorstellen uitgeschreven en toegelicht I. Voorkom verwarring

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid Nr.AAM/ASAM/02/1400 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8913 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 23-12-1997, nr. 247 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie>

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie> Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van Dit protocol beschrijft de taken van op het gebied van arbeidsomstandigheden bij Individuele detachering

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Arbocheck

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Arbocheck Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in het kader van de arbeidsomstandighedenwet t.b.v. bij de stichting Kindervakantiewerk Tilburg aangesloten afdelingen. publicatie: 04-02 uitgave: 1 datum: 16

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 127 BRIEF

Nadere informatie

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- );

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- ); Arbodiensten gered? Het kabinet stelt voor om werkgevers meer vrijheid te geven bij de inrichting van hun arbozorg. Conform de Europese richtlijn moeten werkgevers voorrang geven aan interne arbozorg.

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 479 Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 618 Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het en een aantal regels rondom

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1)

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1) Agenda Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 13 april 2013 9 september 2013 1. Opening 2. Voorstelronde (Theun) 3. Arbowet- en regelgeving op de molen (Erik) 4. Veiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Wat is verzuim? 2. Het ziekteverzuim in beeld. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. 1. Wat is verzuim? 2. Het ziekteverzuim in beeld. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Wat is verzuim? 1.1. INLEIDING..................................................... 1 1.2. EEN GOEDE AANPAK IS DE HALVE ADEM............................... 2 1.3. WAT IS HET DOEL VAN VERZUIMBELEID?................................

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in het vrijwilligerswerk: stand van zaken twee jaren na de invoering van de vrijstellingsregeling

Arbeidsomstandigheden in het vrijwilligerswerk: stand van zaken twee jaren na de invoering van de vrijstellingsregeling Arbeidsomstandigheden in het vrijwilligerswerk: stand van zaken twee jaren na de invoering van de vrijstellingsregeling G.E. Evers M.G. de Feyter B. Achten Samenvatting Achtergrond van het onderzoek In

Nadere informatie