ons kenmerk DIR/EUI/U Lbr. 14/037

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037"

Transcriptie

1 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U Lbr. 14/037 bijlage(n) datum 19 mei 2014 Samenvatting Met alle aandacht die uit gaat naar de lokale situatie lijkt Europa ver. Echter de Europese context is op een aantal aspecten voor uw gemeente direct relevant. De opgaven waar Nederlandse gemeenten voor staan, zijn vaak verbonden met Europees beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor lokaal beleid over kinderopvang, zorg, woningmarkt of de decentralisaties in het sociale domein. Kennis van Europese wet- en regelgeving ten behoeve van een juiste toepassing is dan ook van belang, net als een goede lobby voor het borgen van de lokale situatie in Brussel. Europa stelt soms subsidies beschikbaar om lokaal beleid te realiseren. Het is dan ook relevant om de mogelijkheden van subsidieaanvragen te kennen en deze tijdig en conform de voorgestelde wijze in te dienen. Tot slot kan kennisdeling met Europese gemeenten leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe werkwijzen. Met deze ledenbrief informeren wij u over de dienstverlening van de VNG, aangeboden door de directie Europa. In deze brief vindt u specifieke informatie over: Europese Subsidiewijzer Helpdesk Nieuwsbrief: Europa in een oogwenk VNG deelcongres 17 juni 2014 Europa ambtenaren bijeenkomst 30 september 2014 Online Europanetwerk Online learning tool

2 Aan de leden informatiecentrum tel. (070) uw kenmerk bijlage(n) betreft Dienstverlening Directie Europa VNG ons kenmerk DIR/EUI/U Lbr. 14/037 datum 19 mei 2014 Geacht college en gemeenteraad, Gemeenten staan dagelijks voor grote opgaven om hun burgers hun thuis te garanderen. De opgaven waar Nederlandse gemeenten voor staan, staan niet op zichzelf. Lokale opgaven zijn vaak verbonden met Europees beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor lokaal beleid over kinderopvang, zorg, woningmarkt of de decentralisaties in het sociale domein. De Europese component hierin is onmiskenbaar. Vorig jaar heeft de Europese Commissie bijvoorbeeld nog aangedrongen op het feit dat Nederland meer moet doen om het aanbod voor de kinderopvang te verbeteren omdat anders het doel van 75% arbeidsparticipatie niet gehaald wordt. Om goed te kunnen inspelen op de Europese omgeving is kennis en kunde op dit terrein voor gemeenten onontbeerlijk. Ten eerste is van belang te weten welke Europese regels gelden voor gemeenten, om ze correct te kunnen uitvoeren, maar ook om ze, via de VNG, effectief te gaan beïnvloeden. Ten tweede heeft Europa soms geld beschikbaar om lokaal beleid te realiseren. En ten derde kunnen ervaringen van andere gemeenten in Europa leiden tot het verbeteren van het eigen gemeentelijk beleid. De VNG, de directie Europa adviseert en ondersteunt u graag bij al uw vragen ten aanzien van Europa. Hieronder maken wij u graag op enkele van onze diensten attent. Aanvraag Europese subsidies De nieuwe Europese financieringsperiode ( ) is aangebroken. De programma s voor de fondsen voor , zoals de Europese Structuur- en Investeringsfondsen, Interreg en Horizon2020 zijn grotendeels rond. Een aantal programma s bevindt zich nog in een voorbereidende fase, maar voor het overgrote deel geldt dat de voorwaarden bekend zijn en de eerste oproepen tot het indienen van aanvragen gepubliceerd zullen worden. De verschillende Europese fondsen kunnen u helpen de prioriteiten binnen uw gemeente te realiseren en bovendien kan constructieve samenwerking in Europees verband nieuwe kennis en inzichten opleveren. De VNG biedt een aantal instrumenten, zoals de Europese subsidiewijzer en

3 de Helpdesk, om zicht te krijgen op de Europese subsidies en kennisnetwerken en de kansen van Europese fondsen, projecten en partnerschappen te ontdekken. Hieronder vindt u een overzicht. Europese Subsidiewijzer De Europese Subsidiewijzer is een praktische handleiding en naslagwerk voor de Europese subsidieprogramma s die voor decentrale overheden van belang zijn. In de Subsidiewijzer staat per fonds beschreven wat de doelstellingen en voorwaarden zijn, hoeveel budget er beschikbaar is, contactinformatie, links naar de programma s en tips. De eerste versie van de subsidiewijzer is in pdf-vorm te vinden op de website van de VNG: https://www.vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese subsidies/nieuws/eersteversie nieuwe europese subsidiewijzer. Deze versie is nog niet volledig. Een aantal programma s moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie en wordt later dit jaar verwacht. Deze informatie wordt de komende tijd nog aangevuld en up to date gehouden. Helpdesk Voor al uw specifieke vragen en voor advies over Europese fondsen heeft de Directie Europa van de VNG verschillende kosteloze diensten: Wij beantwoorden vragen en geven advies over kansen en mogelijkheden van Europese subsidies voor uw gemeente. Voor specifieke projectideeën bieden wij subsidiescans aan: op basis van uw projectidee inventariseert de Directie Europa de Europese subsidiemogelijkheden. Heeft u binnen uw gemeente of regio meer collega s die zich interesseren voor de mogelijkheden van Europese subsidies? Wij komen graag langs voor een presentatie over het Europese subsidielandschap. (min. 10 personen) Wij informeren over Europese partner searches. De VNG publiceert met enige regelmaat op de website en het online Europanetwerk partnerschapsverzoeken waarbij buitenlandse gemeenten of andere organisaties een project aanbieden waarvoor ze samenwerkingspartners zoeken. Wilt u uw (Europese) netwerk en kennis uitbreiden? Dan kunt u ook deelnemen aan Europese kennisnetwerken. In het VNG Kompas Europese kennisnetwerken vindt u een overzicht van netwerken die relevant kunnen zijn voor uw gemeente (http://www.vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese kennisnetwerken/kompaseuropese kennisnetwerken). De Directie Europa adviseert u graag of en hoe u gebruik kunt maken van deze mogelijkheden. Nieuwsbrief: Europa in een oogwenk De nieuwsbrief Europa in een oogwenk informeert u in het kort over de belangrijkste zaken die spelen op het gebied van Europa en gemeenten. Daarbij kan gedacht worden aan actuele ontwikkelingen rond Europese fondsen en beleid, interessante bijeenkomsten en de werkzaamheden van de Directie Europa. Ook wordt er regelmatig via deze nieuwsbrief gevraagd om mee te denken en input te leveren. U kunt zich voor deze service aanmelden bij Annemiek Wissink, directeur Europese Zaken van de VNG, onderwerp Dienstverlening Directie Europa VNG datum <datum> 02/04

4 VNG deelcongres 17 juni 2014 Op 17 en 18 juni 2014 vindt het jaarlijkse VNG-congres plaats in de Drechtsteden. De Directie Europa zal op 17 juni een deelcongres organiseren met als thema: Europa en gemeenten; een partnerschap met potentie. Tijdens deze sessie zullen de Europese subsidiekansen voor gemeenten worden geschetst, een gemeentebestuurder zal vertellen hoe zijn gemeente gebruik maakt van Europese fondsen. Ook zal de e-learning tool bedoeld om het aanvragen van subsidies te vergemakkelijken, worden gepresenteerd. U kunt zich online inschrijven via de volgende link: Ambtenarennetwerkbijeenkomst 30 september 2014 Jaarlijks organiseert VNG in september bijeenkomsten voor het Europa ambtenarennetwerk. Een mooie kans om kennis te maken met collega-ambtenaren die zich ook bezighouden met Europa, uw kennis uit te breiden en u te laten inspireren door best practices van andere gemeenten. Dit jaar wordt deze bijeenkomst georganiseerd op 30 september. Deze dag wordt de nieuwe Europese Subsidiewijzer gepresenteerd en is er een uitgebreide presentatie over het Europese subsidielandschap Er zijn presentaties en workshops over een aantal specifieke Europese programma s en over hoe gemeenten zich op de nieuwe subsidieperiode voorbereiden. Ook is er aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking. Meer informatie volgt binnenkort op de VNG-website en het online Europanetwerk. Europanetwerk De Directie Europa heeft een online platform waar informatie wordt verstrekt, nieuws wordt verspreid, kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Ook worden oproepen voor partnerschappen en de deadlines voor het indienen van voorstellen onder de aandacht gebracht. Het Europanetwerk is een interactief forum waar ook eigen inbreng gegeven kan worden. Het netwerk is te vinden op: Voor de nieuwe subsidieperiode heeft de VNG samen met subsidieadviesbureau TRIAS een e learning module ontwikkeld: Deze e learning tool biedt de mogelijkheid om medewerkers op te leiden en daardoor efficiënter gebruik te maken van provinciale, landelijke en Europese subsidies. Het lesprogramma bestaat uit drie modules: 1. Voorbereiding van een subsidieaanvraag: een plan van aanpak opstellen, een analyse maken van de haalbaarheid en draagvlak creëren binnen het bestuur. 2. Match en aanvraag: een concrete subsidieaanvraag opstellen waarbij elke stap tot die aanvraag wordt uitgelegd en in de praktijk wordt toegepast. 3. Uitvoering: een goede uitvoering, monitoring en eindverantwoording van de toegekende subsidie. onderwerp Dienstverlening Directie Europa VNG datum <datum> 03/04

5 De meerwaarde van is dat het een projectidee koppelt aan subsidieregelingen. Daarbij maakt het systeem ook een inschatting van de haalbaarheid van een subsidieaanvraag en ondersteunt het bij de financiële verantwoording. Tevens biedt het systeem ruimte voor kennisuitwisseling in een online community. Meer informatie vindt u op de website U kunt ook contact opnemen: of Contactgegevens Wij helpen u graag verder. Voor een afspraak of met vragen kunt u contact opnemen met het VNG Informatiecentrum via of Voor meer informatie en nieuws kunt u ook onze website terecht: Hoogachtend, Vereniging van Nederlandse Gemeenten J. Kriens Voorzitter directieraad Deze ledenbrief staat ook op onder brieven. onderwerp Dienstverlening Directie Europa VNG datum <datum> 04/04