Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 12 februari 2004 Een quick scan naar de mogelijkheid voor het monitoren van het vervoer van gevaarlijke stoffen met behulp van het Weigh-in-Motion-systeem van het Rijkswaterstaat.

2 Colofon Uitgegeven door: Rijkswaterstaat, Dienst Weg en Waterbouwkunde Informatie: H. van Saan Telefoon: (015) Fax: (015) Uitgevoerd door: R. Jautze, RWS-DWW H. van Saan, RWS-DWW N. Venema, Technolution BV in opdracht van RWS-DWW Versie: v1.0 definitief Datum: 12 februari 2004 Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting Inleiding Achtergrond en projectbeschrijving Probleemstelling 1.3 Doelstelling Resultaat Afbakening Relatie met andere projecten 6 2 Resultaat 2.1 Het WIM-NL-netwerk Techniek Eindproduct Kosten Dataset Beperkingen Conclusie 10 Gerelateerde documenten...11 Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 3

4 Samenvatting Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat heeft behoefte aan het automatisch monitoren van het vervoer van gevaarlijke stoffen op het hoofdwegennet in Zuid-Holland. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat is functioneel beheerder van het Weigh-in-Motion-systeem van Rijkswaterstaat. Dit is een systeem voor dynamisch aslastmetingen en bestaat momenteel onder andere uit een zestal weegpunten. In de tweede helft van 2003 heeft de afdeling Verkeers- en Vervoersbeleid (VIB) van Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland aan de Dienst Weg- en Waterbouwkunde gevraagd door middel van een quick scan te onderzoeken of het mogelijk is dat het Weigh-in-Motion-systeem informatie kan leveren over het vervoer van gevaarlijke stoffen op de locaties waar een weegpunt is geïnstalleerd. Tevens dienen eventuele voorwaarden en een indicatie van de kosten te worden gegeven. Op basis van een quick scan kan geconcludeerd worden dat het Weigh-in- Motion systeem in principe geschikt is voor het leveren van data voor het automatisch monitoren van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Een eventuele pilot kan naar verwachting in 2005 worden uitgevoerd. Kosten voor het uitbreiden van het Weigh-in-Motion-netwerk met functionaliteit voor het monitoren van het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn in deze quick scan gecalculeerd op eenmalige ontwikkelkosten en per weegpunt. Op verzoek van Directie Zuid-Holland is een globale prijsindicatie gegeven van een door de eindgebruiker aan te schaffen systeem (OCR) voor de conversie van een foto van het herkenningsbord gevaarlijke stoffen zoals het Weigh-in- Motion-systeem deze levert naar een digitale string met de UN-code. Monitoring van het vervoer van gevaarlijke stoffen met behulp van het Weighin-Motion-systeem lijkt een goede keuze. Met name omdat de infrastructuur en Backoffice reeds aanwezig zijn. Hierdoor worden gegevens over het vervoer van gevaarlijke stoffen op eenvoudige wijze via V&W-intranet toegankelijk voor V&W-medewerkers op hun werkplek. Het ligt voor de hand dat de op deze wijze ontsloten informatie tevens waardevol is voor andere V&W- en RWS-diensten. Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 4

5 1 Inleiding Achtergrond en projectbeschrijving Het Verkeer en Waterstaat-beleidsveld "Externe Veiligheid" is pas in de laatste 10 jaren tot wasdom gekomen. Politiek gezien heeft dit onderwerp grote prioriteit gekregen. Op dit moment is er veel aandacht gericht op een goede wettelijke verankering van het beleid, herijking van de risicoberekeningsmethodiek voor alle vervoermodaliteiten, calamiteitenbestrijding en informatieplicht naar de burger. In 1993 zijn voor de eerste maal landelijke tellingen verricht van alle transporten met gevaarlijke stoffen voor de modaliteit weg. De data zijn daarbij verzameld op basis van afspraken die zijn vastgelegd in een protocol. Het uitgangspunt dat dit protocol hierbij hanteert is dat z.g. 8- uurs-tellingen worden opgehoogd naar jaartotalen. Ook bij alle tussentijdse nieuwe tellingen ten behoeve van planstudies, projecten en bouwplannen is gebruik gemaakt van deze methodiek. In 2002 zijn er in het kader van een nieuwe landelijke inventarisatie van knel- en aandachtspunten opnieuw uitgebreide tellingen verricht. Voor het overgrote deel van de weginfrastructuur geven de nieuwe tellingen een goed actueel beeld maar bij een aantal wegvakken zijn ten opzichte van eerdere tellingen onverklaarbare verschillen geconstateerd. Onduidelijk is of dit te maken heeft met menselijke fouten of de systematiek van het afgesproken protocol. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (DWW) is functioneel beheerder van het Weigh-in-Motion-systeem (WIMS) van Rijkswaterstaat. Primaire functie van dit WIMS is het fungeren als tool voor de (1) preventieve en (2) repressieve handhaving op overbelading door het vrachtverkeer op het hoofdwegennet en het (3) aan RWS verschaffen van informatie over de belasting van het hoofdwegennet door het vrachtverkeer. Voor deze functies maakt het WIMS registraties van alle passerende vrachtvoertuigen (m > 3500 kg, l > 7 m). Wanneer een vrachtvoertuig zwaarder is dan wettelijk toegestaan, worden naast o.a. het vastleggen van de snelheid, lengte en asdrukken, ook foto's van het vrachtvoertuig gemaakt. Dit betreft een overzichtsfoto, kentekenfoto en een foto van het herkenningsbord gevaarlijke stoffen (HGS) indien aanwezig. 1.2 Probleemstelling Als infrabeheerder heeft Rijkswaterstaat Zuid-Holland (RWS-ZH) met het oog op een veilige invulling van ruimtelijke plannen behoefte aan betrouwbare gegevens omtrent het vervoer van gevaarljike stoffen op het hoofdwegennet. In principe bestaat deze behoefte niet alleen binnen RWS-ZH, maar ook bij andere directies van RWS en bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Tot op heden is RWS aangewezen op visuele handmatige tellingen die uitgevoerd worden door werkstudenten. RWS-ZH wil deze gegevens graag op een geautomatiseerde wijze verwerven en bewerken. RWS-ZH wil echter eerst in de vorm van een pilot inzicht krijgen in de benodigde financiële middelen en de technische uitvoerbaarheid. Op termijn kan uiteraard gekeken worden naar een bredere toepasbaarheid en uitbreiding van de functionaliteiten van het systeem. Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 5

6 1.3 Doelstelling Deze studie dient aan te tonen of het al dan niet mogelijk is door middel van automatische registratie met behulp van het WIMS de vervoersstromen van gevaarlijke stoffen op een wegvak op een betrouwbare wijze (semi)permanent te detecteren. Wanneer het antwoord positief is, dient ook een indicatie van kosten te worden gegeven. 1.4 Resultaat Het resultaat van dit project bestaat uit 2 delen: 1. Een dataset van WIM-NL-registraties. Aan de hand van deze dataset is RWS-ZH in staat om te onderzoeken of het principe van registratie van vrachtvoertuigen met een HGS een bijdrage kan leveren aan de monitoring van het vervoer van gevaarlijke stoffen. 2. Een quick-scan waarin de DWW aangeeft of het technisch mogelijk is om het huidige WIM-NL-netwerk aan te passen zodat dit systeem van alle passerende vrachtvoertuigen met een HGS een registratie maakt waarin een foto van het HGS is opgenomen. 1.5 Afbakening Binnen dit project worden geen modificaties aan het WIM-NL-systeem uitgevoerd. Het WIMS maakt alleen opnames van het HGS dat op de voorzijde van een vrachtvoertuig is bevestigd. Van HGS'en die op de achterzijde of de zijkant zijn bevestigd worden geen opnames gemaakt. 1.6 Relatie met andere projecten Dit project heeft een relatie met de volgende projecten: Het project Overbelading van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waarvan het project WIM-NL een onderdeel is. Een van de partners van RWS in dit project is IVW. RWS levert aan IVW registraties van alle door het WIMS als 'mogelijk overbeladen' aangemerkte vrachtvoertuigen. Deze registratie bevat onder andere een foto van het HGS, wanneer dit op een vrachtvoertuig aanwezig is. Het project Trajectcontrole van Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS-AVV) en het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). Bij dit project wordt van alle passerende voertuigen tweemaal een opname van de kentekenplaat gemaakt. Wanneer een voertuig de maximum snelheid heeft overschreden wordt het kenteken gebruikt voor handhaving. Dit systeem is uit te breiden met een module die een opname maakt van het HGS, indien aanwezig. Het project Regiolab van RWS-AVV, RWS-ZH, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Delft, TU Delft en Vialis Verkeer en Mobiliteit bv. Op een wegvak in Delft wordt op diverse plaatsen een opname van het kenteken van alle passerende voertuigen gemaakt. Op basis hiervan wordt de actuele reistijd berekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde cameratechniek en cameraleverancier (PIPS Technology Ltd) als bij het WIM-NL-project. In het WIM-NL-systeem bevindt de software die de HGS-uitsnedes maakt zich in het camerasubsysteem. Dit betekent dat met bestaande technieken (=relatief eenvoudig) een stand-alone systeem voor Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 6

7 Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 7 monitoring van het vervoer van gevaarlijke stoffen samengesteld kan worden. Voor zover bij de DWW bekend hebben in Nederland Vialis Verkeer en Mobiliteit bv en TEC Traffic Systems bv enige ervaring met een camerasysteem van PIPS. E-enforcement en Tracking and Tracing van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Via haalbaarheidsstudies wordt bestaande technologie getoetst op bruikbaaheid voor toezicht en overige toepassingen waarbij transportinformatie van belang is.

8 2 Resultaat RWS-ZH vraagt naar de mogelijkheid van het met behulp van het WIM-NLnetwerk monitoren van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg aan de hand van het eventueel op een vrachtvoertuig aanwezige herkenningsbord gevaarlijke stoffen (het "oranje bord"). Concreet komt de vraag neer op: Kan het WIM-NL-netwerk de UN-code aanwezig op een passerend vrachtvoertuig leveren met de bijbehorende passagetijd? 2.1 Het WIM-NL-netwerk Schema WIM-NL-netwerk Het WIM-NL-netwerk van het Rijkswaterstaat bestaat uit de volgende voor de vraagstelling relevante elementen: Een zestal weegpunten op de volgende locaties: RW04, oostbaan, Den Haag-Amsterdam, ter hoogte van Hoofddorp; RW04, westbaan, Amsterdam-Den Haag, ter hoogte van Hoofddorp; RW12, noordbaan, Utrecht-Gouda, ter hoogte van Woerden; RW12, zuidbaan, Gouda-Utrecht, ter hoogte van Woerden; RW16, oostbaan, Breda-Dordrecht, ter hoogte van 's-gravendeel; RW16, westbaan, Dordrecht-Breda, ter hoogte van 's-gravendeel; Een centrale database, Winfrabase. Deze database bevat (niet on-line) de registraties van alle vrachtvoertuigen die een weegpunt zijn gepasseerd. Alle Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 8

9 medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben via intranet toegang tot (een selectie van) de data in Winfrabase. 2.2 Techniek Technisch is het mogelijk om het WIM-NL-netwerk te benutten voor het offline monitoren van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Er dient dan wel uitbreiding van de hardware en software plaats te vinden. Een beperking bij het huidige WIM-NL-systeem is dat het camerasubsysteem een opname maakt van zowel het kenteken als het HGS op een passerend vrachtvoertuig. Aangezien het kenteken en het HGS zich ieder binnen een ander "doelvenster" van de camera bevinden, kan met één camera geen optimale prestatie voor beide worden bereikt. Een en ander resulteert momenteel in een HGS-score van ca. 60% (correcte opnames HGS) en een verslechterde kentekenscore. Uitbreiding met een tweede camera per rijstrook is daarom noodzakelijk. Eén camera maakt dan een opname van het kenteken en de tweede camera maakt een opname van het herkenningsbord gevaarlijke stoffen. Beide waardes zullen dan verbeteren. Aangetoond is dat voor de kentekenscore 95% haalbaar is. Voor het HGS geeft de fabrikant geen waarde op aangezien dit een ontwikkeltraject is. Maar een score van 80-90% lijkt haalbaar. Tevens is een capaciteitsuitbreiding van het netwerk (VICnet) vereist. Daarnaast zijn aanpassingen aan Winfrabase en de Winfrabase-interface noodzakelijk. Een beperking is dat de monitoring alleen plaatsvindt op de twee rechter rijstroken. Dit is eventueel uit te breiden tot meer rijstroken. Dit kan van belang zijn voor het monitoren van het vervoer van gevaarlijke stoffen door busjes korter dan 7 meter die ook op de overige rijstroken rijden. In de calculatie van kosten is dit echter niet meegenomen. Het automatisch lezen van de opname van het herkenningsbord gevaarlijke stoffen vindt niet in het wegkantsysteem plaats. Systemen voor het automatisch lezen van kentekenplaten en HGS-en (OCR) bevinden zich nog steeds in een doorontwikkelfase. Het verdient daarom aanbeveling om deze conversie van HGS-opname naar digitale UN-code bij de eindgebruiker te laten plaatsvinden. Modificaties aan het OCR kunnen zo centraal worden uitgevoerd. 2.3 Eindproduct Wanneer het WIM-NL-netwerk wordt aangepast ten behoeve van de monitoring van het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt het volgende eindproduct geleverd. Een dienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ("de gebruiker") kan op de eigen PC via intranet en Winfrabase onder andere beschikken over een off-line overzicht van registraties van vrachtvoertuigen met een HGS die een weegpunt zijn gepasseerd. De registratie bestaat onder andere uit de locatie, de passagetijd en een opname van het herkenningsbord gevaarlijke stoffen. Hierbij gelden de volgende beperkingen: alleen registraties van voertuigen langer dan 7 meter; alleen registraties van voertuigen op de twee rechter rijstroken. Voor het genereren van automatische overzichten met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen dient de gebruiker de data vanuit Winfrabase te importeren en met een OCR-systeem de herkenningsborden gevaarlijke stoffen te lezen. Voor de kosten van deze OCR-conversie wordt alleen een indicatie gegeven aangezien deze conversie niet in het WIM-NL-systeem plaatsvindt. Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 9

10 2.4 Kosten Kosten van de aanpassing voor het monitoren van het vervoer van gevaarlijke stoffen met behulp van het WIM-NL-netwerk kunnen worden verdeeld in eenmalige ontwikkelkosten en de kosten voor aanpassing per weegpunt. Een schatting van kosten bedraagt incl. BTW: Eenmalige ontwikkelkosten en aanpassing Winfrabase ; Aanpassing per bestaand weegpunt De firma Dacolian uit Beilen, een van de leveranciers van OCR-systemen, geeft een globale prijsindicatie van á excl. BTW voor een eenmalig aan te schaffen OCR-licentie. Dit is op basis van een schatting van ca te verwerken eenheden per dag en afhankelijk van de mate van vereist maatwerk voor de user-interface. De kosten voor een stand-alone-hgs-monitoringpunt en voor een volledig nieuw weegpunt met HGS-monitoringfunctionaliteit zijn niet onderzocht omdat dit buiten de scope van dit project valt. 2.5 Dataset Het eerste deel van dit project (zie 1.4 Resultaat) is reeds eerder door RWS- DWW aan RWS-ZH geleverd. Op 16 oktober 2003 heeft RWS-DWW ten behoeve van RWS-ZH een dataset samengesteld van registraties van vrachtvoertuigen ter plaatse van het weegpunt RW16 oostbaan, ter hoogte van 's-gravendeel. 2.6 Beperkingen Het WIM-NL-systeem is een relatief jong wegkantsysteem. Als gevolg hiervan zitten er nog een aantal onvolkomenheden in het systeem. Voordat nieuwe functionaliteiten aan het WIM-NL-systeem worden toegevoegd dient eerst nog aandacht te worden gegeven aan het oplossen van een aantal geïnventariseerde problemen. De verwachting is dat het WIM-NL-systeem begin 2005 voldoende robuust is om een uitbreiding met nieuwe functionaliteit met succes te kunnen realiseren. Een mogelijke nieuwe functionaliteit betreft een pilot ten behoeve van de monitoring van het vervoer van gevaarlijke stoffen. 2.7 Conclusie Monitoring van het vervoer van gevaarlijke stoffen met behulp van het WIM- NL-systeem lijkt een goede keuze. Met name omdat de infrastructuur en Backoffice reeds aanwezig zijn. Hierdoor worden gegevens over het vervoer van gevaarlijke stoffen op eenvoudige wijze via V&W-intranet toegankelijk voor V&W-medewerkers op hun werkplek. Het ligt voor de hand dat de op deze wijze ontsloten informatie tevens waardevol is voor andere V&W- en RWS-diensten. Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 10

11 Gerelateerde documenten L. Bijkerk, RWS-ZH, afdeling VIB, Concept projectplan pilot (semi)dynamische tellingen vervoer gevaarlijke stoffen, 30 januari 2003 A.J.N. Dekker, RWS-ZH, afdeling VIB, memo Meting gevaarlijke stoffen op hwn, 25 juli 2003 RWS-DWW, Plan van aanpak WIM-NL Pilot meting gevaarlijke stoffen, 2 september 2003 Technolution B.V., Quick scan HGS-functionaliteit, 4 december 2003 RWS-DWW, Calculatie monitoring vervoer gevaarlijke stoffen t.b.v. RWS-ZH, december 2003 Website Dacolian (OCR-systemen): Quick Scan Monitoring Vervoer Gevaarlijke Stoffen WIM-NL 11

basisnet monitoring vervoer gevaarlijke stoffen

basisnet monitoring vervoer gevaarlijke stoffen basisnet monitoring vervoer gevaarlijke 22 juni 2015 Margriet Bakker INHOUD PRESENTATIE Presentatie gaat over werkzaamheden RWS Wet- en regelgeving Modaliteiten Telmethodiek weg Rapportage Toekomst 2 RWS

Nadere informatie

DMZ Policy. Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd. 16 Februari 2005. Geaccepteerd Manager SPITS. Security Manager SPITS E.A. van Buuren.

DMZ Policy. Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd. 16 Februari 2005. Geaccepteerd Manager SPITS. Security Manager SPITS E.A. van Buuren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat DMZ Policy 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren Geaccepteerd Manager SPITS

Nadere informatie

Verklaringsmethodiek KiM bereikbaarheid hoofdwegennet

Verklaringsmethodiek KiM bereikbaarheid hoofdwegennet Verklaringsmethodiek KiM bereikbaarheid hoofdwegennet Han van der Loop, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Workshop KiM en RWS/WVL/NM Den Haag, 4 augustus 2015 Inhoud Vraagstelling Beschikbare gegevens

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp. April 2002

Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp. April 2002 Verkeersafwikkeling weefvak A4 Nieuw-Vennep/Hoofddorp April 2002 ....................... Colofon Uitgegeven door: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Informatie: ir. H. Schuurman Telefoon: 010 282 5889 Fax:

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers

Energieprijsvergelijkers Energieprijsvergelijkers Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, april 2006 Projectteam: drs. B.W. Postema drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M.

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Remote Toegang Policy VICnet/SPITS 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering

Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering Datum Auteur(s) Versie Classificatie Status 30 maart 2012 Tom Verhage 1 Restricted Definitief Inhoudsopgave Inleiding... 1 Ontwerp... 2 Functioneel

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsrapportage

Verkeersveiligheidsrapportage Focus op veilig en vlot verkeer in Gemeente Valkenswaard Verkeersveiligheidsrapportage Periode Q1 2014 - Q2 2016 2 november 2016 BLIQ Focus op veilig en vlot verkeer in Gemeente Valkenswaard BLIQ is dé

Nadere informatie

Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS

Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Systeemconfiguratie Policy VICnet/SPITS 15 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Opgesteld Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12

Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12 Wensenlijst V-Log laatste update wensenlijst: 08-05-12 In dit document worden de eisen en wensen voor V-Log bijgehouden. Van iedere eis of wens worden diverse items vastgelegd, zoals een omschrijving,

Nadere informatie

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Ceciel van Iperen CROW-cluster Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur Stand van zaken IMBOR 1.Korte introductie rol

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

Importeren van grids uit de WADI database

Importeren van grids uit de WADI database Importeren van grids uit de WADI database Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ S O F T W A R E S O L U T I O N S Versies: Versie

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunningbewijzen taxivervoer

Aanvraagformulier vergunningbewijzen taxivervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezicht Beheereenheid unit Ondernemersvergunning toelating Postbus 135 2501 CC Den Haag Aanvraagformulier TOELICHTING Algemeen Indien u vergunningbewijzen nodig heeft,

Nadere informatie

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable H: V-log

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable H: V-log Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Deliverable H: V-log Beschrijving, inventarisatie en implementatieadvies van de te gebruiken en te ontwikkelen standaarden. E.e.a. in samenwerking

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Het informatieprobleem, groot/klein?

Het informatieprobleem, groot/klein? Het informatieprobleem, groot/klein? Stelling 1 is een klein probleem: Is niet essentieel, want autonoom is juist autonoom, en een volledig autonoom (level 5) voertuig kan dus zonder informatie via Wifi-P

Nadere informatie

mmmm:?-:- B \ D O C (bibliotheek en documentatie) 89 2001 (2) Dienst Weg-en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT Tol.

mmmm:?-:- B \ D O C (bibliotheek en documentatie) 89 2001 (2) Dienst Weg-en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT Tol. mmmm:?-:- B \ D O C (bibliotheek en documentatie) Dienst Weg-en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT Tol. 015-2518 363/364 89 2001 (2) loof Cx) 1. Rapportnummer DWW-2002-155 2. Serienummer 3. Ontvanger

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 3 juli 2013 Onderwerp Trajectcontrolesystemen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 3 juli 2013 Onderwerp Trajectcontrolesystemen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Datum 16 Juni 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht dat politie particuliere data plundert

Datum 16 Juni 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht dat politie particuliere data plundert 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde.

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde. Informatie Veel vmbo-leerlingen komen na het vmbo terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren of in kleine settings werken,

Nadere informatie

Koppeling op de Middenveldweg

Koppeling op de Middenveldweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Koppeling op de Middenveldweg Notitie n.a.v. de doorstroming op de kruispunten: Bedrijventerrein Toldijk-Middenveldweg en Toldijk-Middenveldweg te Hoogeveen 25 juni

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

ivisit & iwork Identity & Access Management security solutions

ivisit & iwork Identity & Access Management security solutions ivisit & iwork Identity & Access Management ivisit Nog nooit was uw bezoekersregistratie zo overzichtelijk! Heeft uw bedrijf dagelijks een grote hoeveelheid bezoekers, contractors of leveranciers waarvan

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Minuut Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Classificatie Contactpersoon Pim van Gemeren Datum 17 juni 2008 Ons kenmerk

Nadere informatie

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes 15 februari 2012, Studiedag verkeerslichten Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes Albert van Leeuwen 1 Inhoud presentatie: Geschiedenis beheercentrales Welk beleid zit er achter

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 De nieuwe databron: Modelled Car Data Bas van der Bijl (Sweco Nederland B.V.) Niels Henkens (Sweco Nederland B.V.) Samenvatting Verkeersinformatie wordt steeds belangrijker,

Nadere informatie

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions Introductie Microsoft Global Partner of the Year 2007 NAV performance Manager, BI en E-Business Qurius Business Solutions Performance domeinen Functionele alternatieven Datamodel wijzigingen standaard

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Hieronder vindt u een opsomming van de vragen die ons de afgelopen tijd gesteld zijn: Uit welke modules bestaat het systeem? Hoe is de werking van het systeem

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energie Managementplan Datum: 08/05/2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Beleid en doelstellingen... 4 3 Planning... 5 3.1 Identificatie en beoordeling energie

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie augustus 2016

Concept ten behoeve van internetconsultatie augustus 2016 Concept ten behoeve van internetconsultatie augustus 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van...2016, nr. IENM/BSK-2016/169131, tot wijziging van de Regeling basisnet in

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden.

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. De proef Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. 2 Doelstellingen Algemeen: Uitbreiden van het repertoire sturingsinstrumenten weggebruik

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid N240

Quickscan Externe Veiligheid N240 Quickscan Externe Veiligheid N240 projectnr. 194453 revisie 0.1 februari 2009 Auteur M. Beterams MSc. Opdrachtgever Gemeente Wieringermeer Postbus 1 1770 AA Wieringerwerf datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer

Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer Rapportage Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Eindrapportage Opdrachtgever Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam Projectorganisatie Maasvlakte 2 Mw. N. van der Velden Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt

Nadere informatie

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013 Memo Van : Leon Morauw Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made Datum : 20 november 2013 Onderwerp : Externe veiligheid Bestemmingsplan Hooipolderweg Route gevaarlijke stoffen rijksweg A4 en provinciale

Nadere informatie

EXPERTISERAPPORT. Behandelend expert : ing. D.G. Bruintjes re : derk.bruintjes@emn.nl. Postbus 3003 2280 MG Rijswijk (ZH)

EXPERTISERAPPORT. Behandelend expert : ing. D.G. Bruintjes re : derk.bruintjes@emn.nl. Postbus 3003 2280 MG Rijswijk (ZH) EXPERTISERAPPORT Waarborgfonds Motorverkeer T.a.v. de heer P.J. Vreugdenhil Postbus 3003 2280 MG Rijswijk (ZH) Deventer, 30 april 2014 Behandelaar: Uw schadenummer: Onze referentie: Opdrachtgever: Betreft:

Nadere informatie

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart 1 Inhoud presentatie Verkeerslichtenregelingen in Nederland Groene Golf Team aanpak projecten voorbeelden van projecten overzicht

Nadere informatie

Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers

Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers ass Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers Invoeringsmogelijkheden

Nadere informatie

Generale Repetitie WBI2017. Belangrijkste bevindingen. Kernteam GR

Generale Repetitie WBI2017. Belangrijkste bevindingen. Kernteam GR Generale Repetitie WBI2017 Belangrijkste bevindingen Kernteam GR december 2016 Inhoud 1. Doel Generale Repetitie 2. Aanpak Generale Repetitie 3. Behaalde resultaten 4. Aanbevelingen vanuit GR-organisatie

Nadere informatie

Rekenmodule fietskoerier. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule fietskoerier. Beschrijving & case. 14 december 2011 Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie 1 De kern De maakt

Nadere informatie

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 Aan bod komen: 1. Bureau Stedelijke Planning en de Ladder 2. Voor-

Nadere informatie

Snelheidsbeperkingen in MTM

Snelheidsbeperkingen in MTM Snelheidsbeperkingen in MTM Onderzoek naar de snelheidsinstellingen in MTM voor de verkeerscentrale Zuid-Nederland Datum 8 augustus 2011 Status Defintief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Ministerie

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Aanhangwagens Onderwerp Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Risico s bij het gebruik van aanhangwagens Wettelijke eisen gesteld aan

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

C-ITS stand van zaken

C-ITS stand van zaken C-ITS stand van zaken Gebruikersdag Vialis 10 november 2016 Onderwerpen C-ITS: Talking Traffic ivri Menukaart en bestelproces Werkgroep Intelligente Kruispunten 2 Beter Benutten ITS Beter Benutten ITS

Nadere informatie

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. drs. Niels J. Bosch 18 februari 2016

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. drs. Niels J. Bosch 18 februari 2016 Van wet naar weg Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder drs. Niels J. Bosch 18 februari 2016 Even voorstellen.. Niels Bosch Sr. Adviseur Verkeer en Vervoer Royal HaskoningDHV, vestiging Maastricht Airport

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis

Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D. Het Gegevenshuis Pilot ondersteunen uitvoering Omgevingswet met 3D et Gegevenshuis Even voorstellen. Bas Kielen Planologisch medewerker/ functioneel beheerder RO Sjef Leenen Paul Martens directeur/secretaris ontwikkelaar

Nadere informatie

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden Zeetoegang IJmond Vormgeving en aansturing van risicomanagement ter voorbereiding op aanbesteding en realisatie van nieuwe zeesluis bij IJmuiden in een DBFM-contract, met toepassing van parallelle procedures

Nadere informatie

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer DAGBER6 Installatieplan

Nadere informatie

C O N C E P T. Bedrijfsautobeleid 2012. Waterschap Peel en Maasvallei

C O N C E P T. Bedrijfsautobeleid 2012. Waterschap Peel en Maasvallei C O N C E P T Bedrijfsautobeleid 2012 Waterschap Peel en Maasvallei Concept versie 15 februari 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. AANLEIDING EN DOEL VAN HET BEDRIJFSAUTOBELEID... 4 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Aansluiting Westraven Utrecht

Aansluiting Westraven Utrecht 3 Aansluiting Westraven Utrecht Onderzoek naar de doorstroming en veiligheid op de kruispunten ten zuiden van de A12 bij Westraven Datum 06-07-2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door: In opdracht

Nadere informatie

Project WIM-Hand 1e tussenrapport. Resultaten van de eerste fase van het project Weigh-In- Motion voor directe Handhaving

Project WIM-Hand 1e tussenrapport. Resultaten van de eerste fase van het project Weigh-In- Motion voor directe Handhaving Project WIM-Hand 1e tussenrapport Resultaten van de eerste fase van het project Weigh-In- Motion voor directe Handhaving Maart 2001 .............................................................................................

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Aslastoverschrijding

Aslastoverschrijding Aslastoverschrijding Inleiding Van alle vrachtauto s die in Nederland rijden is 15% tot 20% overbeladen. Een vrachtauto mag niet te zwaar worden beladen. Elke vrachtauto heeft een maximum toegestaan totaalgewicht

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Blad1. Import CRM-koppeling CRM. Installatie verantwoordelijke Contact persoon. Algemene gegevens Aansluiting Normen en eisen

Blad1. Import CRM-koppeling CRM. Installatie verantwoordelijke Contact persoon. Algemene gegevens Aansluiting Normen en eisen Hoofdmodule Functionaliteit Onderverdeling functionaliteit Fabrikant Inspectora Systeem Filemaker 12-13 Database, windows, Mac Win 7 en 8 IOS en Mac Eigenserver Win 2008-2012 Mac SAAS / Cloud Standalone

Nadere informatie

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol 1 Inleiding De ipad-inspectietool itoezichtprotocol is een gebruiksvriendelijke applicatie voor de inspectie van gebouwen/ bouwwerken op technische staat en

Nadere informatie

Actualiseren wettelijke toegestane snelheden rijkswegen

Actualiseren wettelijke toegestane snelheden rijkswegen Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving Actualiseren wettelijke toegestane snelheden rijkswegen Geluidsregister en NSL 2016 Datum 11 oktober 2016 Kenmerk WVL043/Vsr/0132.02 Eerste versie 17 juni

Nadere informatie

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC)

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser April 2011 Pagina 1 van 9 scenario s en gevoeligheidsanalyse

Nadere informatie

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen Bebording Routering Onderwerp Auteur Versie : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen : Marcel Reefhuis Hulpverleningsdienst Regio Twente i.s.m. Regio IJssel-Vecht, Rijkswaterstaat Wegendistrict

Nadere informatie

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Convenant (inzake doorstromingsmaatregelen op de A12/A20 knooppunt Gouwe in het kader van ZSMII) Nr: ZHv

Nadere informatie

Westerschelde 2001. jklmnopq. Toelichting bij de Geomorfologische kartering van de. Op basis van false colour-luchtfoto s 1:10.000 ... P.M.

Westerschelde 2001. jklmnopq. Toelichting bij de Geomorfologische kartering van de. Op basis van false colour-luchtfoto s 1:10.000 ... P.M. Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Meetkundige Dienst... Toelichting bij de Geomorfologische kartering van de Westerschelde 2001 Op basis van false colour-luchtfoto s 1:10.000 P.M. Loomans januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61352 22 november 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2016, nr.ienm/bsk-2016/235963,

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Modelleren van onzekerheid, met zekerheid!

Modelleren van onzekerheid, met zekerheid! Modelleren van onzekerheid, met zekerheid! Vergroting van betrouwbaarheid in verkeersmodellen in een onbetrouwbaar systeem Introductie Verkeersmodellen maar waarom? Niet alles in de werkelijkheid testen!

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Marktverwachting vervoer gevaarlijke stoffen per spoor Second opinion

Marktverwachting vervoer gevaarlijke stoffen per spoor Second opinion Marktverwachting vervoer gevaarlijke stoffen per spoor Second opinion Jan Francke Jan Anne Annema oktober 2007 Second opinion ProRail studie Marktverwachting vervoer gevaarlijke stoffen per spoor...............................................................................

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen?

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen? gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Probleemstelling: Elk beheersysteem heeft een eigen datamodel Enkelvoudige eenduidige registraties bestaan niet in het openbare domein Uitwisseling

Nadere informatie

Methodiek. Versie: 16/05/2012 13:42:35

Methodiek. Versie: 16/05/2012 13:42:35 Methodiek Versie: 16/05/2012 13:42:35 Inhoudsopgave Methodiek... 2 Onze visie op het functioneel ontwerp... 2 Stappen in het ontwerpproces... 3 Methodiek Inleiding In dit deel van de encyclopedie wordt

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u!

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u! D. Deijs Gebouwautomatisering voor u! Agenda Introductie Regel Partners Case Hogeschool Rotterdam Applicatie software op één locatie Beheer van Software Afstandbeheer GBS optimaliseren & duurzaam automatiseren

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Wiekslag BG Ermelo Registratienummer

Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Wiekslag BG Ermelo Registratienummer Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Wiekslag 25 3853 BG Ermelo Registratienummer 139774543 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Ermelo Datum inspectie: 07-02-2017 Type

Nadere informatie

IMMA Programma van Eisen

IMMA Programma van Eisen IMMA Programma van Eisen Ron Peerenboom en Paul Potters 17 juni 2015 1 IMMA PvE Basis functionaliteit benodigd voor vraagbeïnvloedingsprojecten en verkeerskundige onderzoeken Functionaliteit opgedeeld

Nadere informatie

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH BERT WIEKEMA SCAN MEHMET CANAVAR ANS GROUP PROGRAMMA

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE WORKSHOP. Kalibreren van frontcamera systemen

WELKOM BIJ DE WORKSHOP. Kalibreren van frontcamera systemen WELKOM BIJ DE WORKSHOP Kalibreren van frontcamera systemen Doelstelling: Bekend worden met ontwikkelingen op gebied van moderne veiligheidssystemen van vandaag. Welke aandacht wordt van de àutoruithersteller

Nadere informatie