Duurzaam Informatiebeheer MEMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam Informatiebeheer MEMO"

Transcriptie

1 Duurzaam Informatiebeheer MEMO Datum: 31 oktober 2008 Aan Memo Van Status Landelijke Bijeenkomst Informatiebeheer Bodemsanering Duurzaam Informatiebeheer LIB Concept Duurzaam informatiebeheer bodemsanering Toekomstige ontwikkelingen binnen het informatiebeheer Versie 3.2 Dd WdV/FM Inhoud Achtergrond en aanleiding... 2 De informatiseringcyclus... 2 Problematiek... 3 Doelstelling... 3 Duurzaam informatiebeheer... 3 Projecten... 4 Vastlegging en rubricering... 4 Kwaliteit... 5 Ontsluiting/Openbaarmaking... 5 Handreikingen en handboeken... 7 Evaluatie... 7 Projectorganisatie NEN-normen 5725/ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Overleg NEN/LIB dd 11 juni Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. NEN Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. NEN Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1

2 Achtergrond en aanleiding Landelijke vergelijkbaar en uniform inzicht in de kwaliteit van de bodem is essentieel voor de aanpak van en communicatie over bodemverontreinigingen. Dit inzicht is gebaseerd op gezamenlijke, landelijke afgestemde uitgangspunten, afspraken, methodieken en technieken. Dit afgestemde informatiebeheer is de basis voor een landelijk aanpak, budgetverdeling en sturing. Daarnaast biedt het de burger en overige partijen een vergelijkbaar en herkenbaar inzicht. Voor de komende programmaperiode liggen enkele belangrijke wijzingen in het beleid en de aanpak van de bodemverontreiniging voor. Het is zaak de gemaakt afspraken en de behaalde resultaten van het landelijk informatiebeheer zodanig vast te leggen dat de centrale uitgangspunten van uniformiteit en vergelijkbaarheid ook voor de komende programmaperiodes gewaarborgd zijn. Deze aanpak tot borging noemen wij duurzaam informatiebeheer. De informatiseringcyclus Het informatiebeheer heeft te maken met het continue proces van ontwikkeling, toepassing, evaluatie en aanpassing van de ontwikkeling, de zogenaamde beleidscyclus. Daarbij zijn binnen het informatiebeheer een aantal stappen of fasen te onderscheiden (Figuur 1). Hoewel er binnen deze stappen of fasen meerdere terugkoppelingen bestaan is er als gevolg van het jaarlijks opstellen van het Jaarverslag Bodemsanering voor de 2 de Kamer een duidelijke jaarlijkse cyclus te onderscheiden. Figuur 1 Fasen binnen het informatiebeheer bodemsanering

3 Problematiek In de praktijk blijkt er niet altijd een goede aansluiting te bestaan tussen de vraag naar informatie en het aanbod ervan, zowel in de tijd als inhoud. Planningtechnisch blijken de ontwikkelingen in de informatiebehoefte moeilijk direct in te passen als gevolg van een veelvoud aan systemen, betrokken partijen en de daarbij horende aanpassingsprocedures en doorlooptijden. Dit niet synchroon lopen is deels het gevolg van de jaarcyclus, maar ook zijn gegevens niet direct verzameld en ontsloten. De kwaliteit, volledigheid en actualiteit van de datasets zijn medebepalend in welke mate aan de informatiebehoefte kan worden voldaan. De kwaliteit, volledigheid en actualiteit wordt beïnvloed door de omvang van de landelijk overeengekomen dataset, maar ook de decentrale wijze van verzamelen en vastlegging van de gegevens van een verscheidenheid aan betrokken partijen. Doelstelling Duurzaam informatiebeheer is het geheel van samenhangende afspraken, instrumenten, kennis, structuren en uitgangspunten die, voor een langere periode, antwoord geeft op een afgewogen informatiebehoefte. Om dit te bereiken worden de huidige afspraken, instrumenten, structuren, kennis en uitgangspunten binnen het LIB-informatiebeheer getoetst aan de veranderende informatiebehoefte in de (nabije en verdere) toekomst, maar ook aan de informatiebehoefte van dit moment en uit het nabije verleden. Alleen op deze wijze kan er een consistent en duurzaam informatiebeheer over de jaren ontstaan. De huidige notitie geeft een eerste verkenning van de ontwikkelingen op de korte en langere termijn van een duurzaam informatiebeheer. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen voor de afspraken, instrumenten, kennis, structuren en uitgangspunten die een duurzaam informatiebeheer mogelijk moeten maken binnen de verschillende deel projecten van het LIB. Duurzaam informatiebeheer De informatiebehoefte en de mogelijkheden hieraan te kunnen voldoen van de verschillende partijen is continu aan veranderingen onderhevig. Inzichten en het beleid, maar ook technische mogelijkheden veranderen. Dit betekent dat onderdelen binnen de hele cyclus (zie Figuur 1) van het informatiebeheer zullen moeten worden aangepast, de bruikbare delen voor de toekomst geborgd en moet het mogelijkheden bieden voor voordurende centrale en decentrale ontwikkelingen. Om van een consistent en duurzaam informatiebeheer te kunnen spreken moeten de veranderingsvoorstellen herkenbaar en gedragen worden door de betrokken partijen. De belangrijkste aanleidingen voor het informatiebeheer zijn en blijven: Jaarverslag: indicatorenset en de voortgang van het overheid handelen op het gebied van de bodemverontreiniging. sturing en planning van de aanpak van verontreinigde locaties: het landsdekkend beeld, identificatiemethoden. Overig gebruik, o.a. ten behoeve van communicatie, onderzoeken en afstemmingen met andere beleidsterreinen etc. Er zijn een paar, al dan niet samenhangende, tendensen aan te wijzen die van invloed zijn op het informatiebeheer van de (nabije) toekomst. Deze tendensen vormen de uitgangspunten voor een duurzaam informatiebeheer. Het gaat om de volgende tendensen: 1. De informatiebehoefte van thema s, partijen en personen zal aan veranderingen onderhevig zijn; 2. De steeds verder toenemende nadruk op beheren van verontreinigingen, in plaats van saneren. 3. Een meer decentrale uitvoering en verantwoordelijkheden; 4. Meer gebiedsgerichte aanpak en minder gevalsspecifieke aanpak; 5. Een steeds verdergaande afstemming op, integratie en verwevenheid met andere beleidsterreinen en ontwikkelingen

4 6. Toenemende en meer specifieke informatiebehoefte van de burgers en bedrijven, o.a. ingegeven door mogelijke aansprakelijkheden. 7. Meer vraag naar en mogelijkheden voor uitwisseling van data met toenemend aantal bronhouders. 8. Automatiseringstechnische ontwikkelingen als snellere verbindingen, grotere capaciteit en meer aanbieders van informatie. Projecten Duurzaam informatiebeheer bestaat uit een verzameling van projecten die allemaal borgen wat goed is, verbeteren waar nodig en ruimte bieden aan centrale en decentrale ontwikkelingen. In het navolgende worden de projecten en mogelijke ontwikkelingen aan de hand van een aantal thema s kort behandeld. Vastlegging en rubricering Er is veel informatie over de kwaliteit van de bodem. Om deze informatie op een gestructureerde wijze te kunnen vastleggen, ontsluiten en verwerken is het van belang dat de gegevens digitaal worden vastgelegd, nader kunnen worden gerubriceerd. De nadere rubricering van gegevens vindt in nauwe samenhang plaats met de behoeften vanuit de monitoring, de aanpak van de werkvoorraad, de asbestproblematiek en de communicatie met burgers, beleidsmakers en planvormers. Automatisering. Op automatiseringstechnisch vlak is er een veelvoud aan ontwikkelingen en verbeteringen, die bronhouders van informatie, waaronder overheden, steeds beter in staat stellen gegevens uit te wisselen, te koppelen, te ontsluiten en te bewerken. De visie daarop van de decentrale overheden is bepalend voor de verdere ontwikkeling van de verschillende G bis. Het is daarom belangrijk de automatiseringstechnische ontwikkelingen te volgen en hierop een visie te ontwikkelen; UBI-model. Het UBI-model vormt de basis voor de vastlegging van gegevens over (potentieel) bodembelastende activiteiten en is hierdoor essentieel in de communicatie over en ontsluiting van bodemverontreiniginggegevens. Het UBI-model is cruciaal voor de ordening en nadere duiding van de werkvoorraad en de daarop gebaseerde aanpak Bodemsanering. Het is noodzakelijk om het bestaande UBImodel voor de toekomst, ook bij een verdere decentralisatie, te borgen. Deze borging wordt voor een deel gezocht in een verdere horizontalisering. Bij de horizontalisering wordt, samen met het NEN en het RIVM, bekeken hoe het UBI-model met overige informatiseringsystemen met een kenmerk bedrijfsactiviteit kan worden geharmoniseerd en/of gekoppeld. Aanknopingspunt hiervoor is het feit dat het UBI-model net als een aantal andere systemen gebaseerd is op de NACE("Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne").. E-formulieren: Samen met het ICTU wordt een internettoepassing ontwikkeld waarmee standaardformulieren op het terrein van Bodemsanering kunnen worden gegenereerd, ingevuld en aan de betrokken instanties aangeleverd. In eerste instantie wordt het systeem voor de BUS-formulieren opgeleverd. Later kunnen meerdere meldingsformulieren in het systeem worden opgenomen. SIKB0101. Het SIKB-protocol is de ruggengraat voor de automatisering en databeheer en onderhoud. Dit protocol werkt op alle terreinen van het informatiebeheer door, zowel inhoudelijk als ook automatiseringtechnisch. Samen met het NEN en het SIKB wordt een overzicht opgesteld waarin per SIKB-veld wordt aangegeven in welke systemen het veld voorkomt, in welke standaardset het veld is opgenomen en worden de velddefinities per doelgroep geüniformeerd. Een eerste bijeenkomst met de betrokken partijen is belegd. Invoerprotocollen. Idealiter wordt bij de invoer gebruik gemaakt van een invoerprotocol, waarin is vastgelegd welke gegevens worden ingevoerd en hoe bepaalde situaties daarbij worden geïnterpreteerd. Er is vooralsnog geen landelijk invoerprotocol beschikbaar. Wel beschikken verschillende provincies en gemeentes over een eigen invoerprotocol

5 Kwaliteit Voor de bruikbaarheid van de vastgelegde gegevens is het belangrijk dat de kwaliteit (eenduidigheid, volledigheid) van de vastgelegde gegevens bij de verschillende bronhouders gelijkluidend en actueel is en dat de gegevens binnen de systemen worden getoetst op volledigheid en consistentie. Data-uitwisselingservice: Om de informatie actueel en gelijkluidend te laten zijn, vindt er regelmatig uitwisseling van data en informatie plaats tussen de verschillende bronhouders. De belangrijkste informatiestromen zijn: o Digitale aanlevering van onderzoeksgegevens door adviesbureaus aan o.a. gemeentes en provincies; o Uitwisseling tussen provincies en niet-rechtstreekse gemeentes; o Aanlevering van gegevens door bevoegde overheden Wbb aan het RIVM in het kader van de monitoring; o Uitwisseling met grootsaneerders. In de praktijk sluit het beheer van bodeminformatie bij grootsaneerders nog niet altijd goed aan op het beheer bij de overheden. In de praktijk komen dezelfde locaties vaak voor in verschillende databestanden (bijvoorbeeld zowel in het G-BIS van de provincie als in het (G-)BIS van een niet-rechtstreekse gemeente). Het is essentieel dat wanneer gegevens over locaties binnen meerdere systemen worden vastgelegd, de gegevens actueel en gelijkluidend zijn. Het is dus voor de Bevoegde Overheden Wbb van belang om inzicht in de data over bodemverontreiniging bij andere bronhouders te verkrijgen en data onderling uit te wisselen. Om het uitwisselen te faciliteren is naast de LIB-dataset, de 1-locatielijst van belang. Elke locatie komt binnen deze lijst slechts 1 keer voor en heeft een uniek nummer. Het samenstellen van de één-locatielijst geldt als ambitie voor de toekomst. Samen met de provincies Noord-Brabant, Groningen en Zuid-Holland is door het LIB een plan ontwikkeld waarbij provincies bij hun data-uitwisseling met niet rechtstreekse gemeenten wordt ondersteund. Via de web-site van de LIB-controletool zal uitwisseling versneld worden ondersteund. Later kan deze aanpak worden afgestemd op de aanpak bij TNO (zie hierna). Eventueel kan e.e.a leiden tot een aanpassing de handreiking. Datastructuur/LIB-dataset. In samenwerking met TNO wordt bij TNO, in nauwe afstemming op DINO, een herziene datastructuur LIB ontwikkeld. Momenteel wordt door TNO nog slechts ruimte geboden voor de uploads van kleine databestanden tbv Bodemloket. Door bij TNO de datastructuur stapsgewijs te vergroten kunnen uiteindelijk meerdere doelen worden gediend. Deze nieuwe opzet kan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven ondersteunen zoals het Friese model voor data-uitwisseling en het SIKB-initiatief Digitaal Normaal. Deze initiatieven zijn eerste verkenningen voor verdergaande en meer gestructureerde data-uitwisseling met meerdere bronhouders. Dit zal de volledigheid en de actualiteit van de datasets ten goede komen. Het streven is om uiteindelijk de LIB-dataset te kunnen ontsluiten via TNO en de uitwisseling met derden van gegevens hier te laten plaatsvinden. Dit streven is (mede) ingegeven door de wens de gegevens voor de monitoring meer continu uit te wisselen, beter op de kwaliteit ervan te kunnen sturen en sneller (eventueel tussentijds) tot resultaten te kunnen komen. LIB-controle tool. Om volledigheid van de ingevulde velden te kunnen toetsen is door het LIB een controletool ontwikkeld. Dit LIB-SIKB-controletool, is een programma dat automatisch een op SIKB0101 gebaseerd XMLbestand controleert op onvolkomenheden (onjuiste of onlogische coderingen, lege velden die niet leeg mogen zijn etc.). De LIB-SIKB-controletool valideert of het XML-bestand technisch voldoet aan de voorschriften uit het XSDbestand en voert in aanvulling hierop een aantal controles uit op onlogische gegevens. Aanpassingen in de LIBdataset kunnen aanleiding geven tot aanpassing van de tool. Ontsluiting/Openbaarmaking Dataontsluiting beantwoordt de informatiebehoeften bij uitvoering en aansturing van de aanpak van de bodemverontreinigingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en op zowel strategisch en operationeel niveau. Tevens biedt het de basis om te communiceren met o.a. burgers, beleidsmakers en planvormers over de gevolgen van bodemverontreiniging. Het gaat om zowel actieve openbaarmaking als passieve openbaarmaking ter ondersteuning van externe en interne besluit- en planvormingsprocessen. Voorbeelden van actieve openbaarmaking zijn het Jaarverslag Bodemsanering en de website De passieve openbaarmaking is geregeld in de Wet openbaarheid bestuur (WOB) en

6 heeft bijvoorbeeld betrekking op de informatiebehoefte in het kader van de aan- of verkoop van een locatie of planontwikkeling. Gemeentes hebben een loketfunctie om burgers en bedrijven zo goed mogelijk hierover te informeren en baseren zich daarbij op de in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem aanwezige gegevens. Daarnaast heeft een groot deel van de bevoegde overheden Wbb via de internetsite haar informatie over het al dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging ontsloten. Enkele provincies en gemeentes doen dit in combinatie met een eigen website. In die gevallen kan men vanaf doorklikken naar desbetreffende site. Website Bodemloket is vorig jaar verhuisd van een particuliere host naar TNO. Samen met TNO wordt de website opnieuw opgebouwd en met een nieuwe look en feel geüpdate. Ook wordt in nauwe samenwerking met het GBKN bekeken of en op welke wijze de GBKN kaartlaag bij deze ontwikkeling kan worden betrokken. Naar verwachting wordt de nieuwe web-site in november 2008 opgeleverd. Samen met NIROV en BIELLS werkt het LIB aan Bodemvenster. Een gezamenlijke web-presentatie van verschillende deelnemers en beleidsterreinen. In een nieuw uitgewerkte aanpak wordt het nu voorliggende Bodemvenster aan meerdere potentiële gebruikers gepresenteerd. Op basis van die kennismaking worden zij bevraagd over de bruikbaarheid, beperkingen en natuurlijk meerwaarde van het Bodemvenster. De verzamelde reacties zullen in een boekje worden opgenomen. Het boekje zal gezamenlijk door de initiatiefnemers worden gepresenteerd. Wet kenbaarheid publieke beperkingen (Wkpb). Het doel van de Wkpb is de burger te informeren over publiekrechtelijke beperkingen op kadastrale percelen. De Wkpb regelt voor verschillende wetten, waaronder de Wet Bodembescherming, dat de publiekrechtelijke beperkingen op een eenduidige wijze voor de burger worden ontsloten. De uitvoering van deze wetgeving is neergelegd bij het Kadaster. De provincies moeten hun beperkingen rechtstreeks bij het Kadaster aanleveren, terwijl de gemeenten die, via een interne gemeentelijke voorziening, aan moeten leveren aan een Landelijke Voorziening (LV). Door het Landelijk informatiebeheer Bodem is de Handreiking Wkpb opgesteld. Jaarverslag bodemsanering. Jaarlijks wordt door de werkgroep monitoring het Jaarverslag bodemsanering opgesteld. Met het jaarverslag wordt de voortgang ten opzichte van de gestelde doelstellingen worden gevolgd, geëvalueerd en als zodanig dienen als bron voor nadere afweging en eventuele bijsturing. Het volgen van de voortgang zoals gerapporteerd in het jaarverslag, vindt (mede) plaats op basis van een indicatorenset. De benodigde gegevens (indicatoren) worden in samenspraak tussen de bevoegde overheden en het ministerie VROM jaarlijks vastgesteld. In de werkgroep Monitoring is gesproken over het terugbrengen van de indicatorenset voor het jaarverslag. Indien het jaarverslag zich primair zou richten op rapportage van de voortgang op hoofdlijnen, kan de lijst met indicatoren worden teruggebracht tot een beperkte lijst met enkel top-indicatoren (minimale dataset Monitoring). Voor een verdere verdieping of toelichting op de hoofdlijnen uit het jaarverslag kan, ook na het terugbrengen van de omvang tot een minimale dataset, nog steeds worden teruggevallen op naar verwachting uitgebreidere datasets die beschikbaar zijn bij de bevoegde overheden. De huidige indicatorenset Monitoring is samengesteld uit velden die door verschillende partijen met verschillende oogmerken, door de jaren heen, zijn voorgedragen. Vanuit meerdere BO s zijn bezwaren gerezen ten aanzien van de omvang van de indicatorenset en de er mee gemoeide inzet bij het beheer en onderhoud er van. Bij elf overheden worden pilots gestart om per indicator inzicht te verkrijgen over de nut en noodzaak er van. Voor de gezamenlijke monitoring wordt vanuit het LIB een compacte set van indicatoren voorgesteld. Daarnaast zullen de Bevoegde Overheden zelf aan kunnen geven welke velden zij, voor sturing, verantwoording of anderszins, denken te moeten uniformeren en beheren. De uiteindelijke projectresultaten worden vervolgens gevat in een nieuwe visie Monitoring Bodemsanering Ontsluiting op regionaal niveau. Op regionaal niveau, de individuele overheden Wbb, worden niet alleen data bijgehouden voor het jaarverslag maar voor ook de aansturing van hun bodemprogramma, het opstellen van de bestuursrapportages, het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen, de informatievoorziening aan burgers en bedrijven enzovoort. De inhoud van de datasets van de bevoegde overheden is afgestemd op de informatiebehoeften van deze overheden en zal daarom ook onderlinge verschillen vertonen. Waarschijnlijk gaat het om grotere datasets dan verzameld moeten worden voor het jaarverslag. Om meer zicht te krijgen op verschillen in en de informatiebehoeften van de overheden, is door een aantal overheden een analyse toegezegd

7 De analyse heeft betrekking op de velden die zij in hun G bis bijhouden en met welk doel zij die informatie bijhouden. Handreikingen en handboeken De laatste jaren zijn door het LIB afspraken gemaakt en werkwijzen voorgesteld. Deze zijn vastgelegd in een aantal handreikingen, handboeken en methoden. Handboek informatiebeheer. In de afgelopen jaren zijn door de gezamenlijke overheden in het kader van het LIB veel resultaten geboekt. Voorheen werd al deze kennis via de website van het LIB ontsloten en schriftelijk ondergebracht in het Handboek Informatiebeheer. Dit handboek bleek in de praktijk lastig per jaar bij te werken. Op dit moment wordt een nieuwe opzet voor het Handboek uitgewerkt. In de nieuwe opzet wordt het Handboek via het internet ontsloten. Op basis van een globale omschrijving van het gehele informatiebeheer LIB wordt naar de verschillende, meer gedetailleerde documenten doorgelinkd. Oplevering van het handboek staat gepland voor eind oktober/ begin november. De nieuwe opzet zal worden geëvalueerd. Handreiking Informatiseringstructuur: In de handreiking wordt beschreven hoe provincies, (niet-rechtstreekse) gemeenten en convenantpartijen gezamenlijk een één-locatielijst, een lijst met alle locaties met informatie over bodemverontreiniging, kunnen vormen en hoe de onderlinge uitwisselingssystematiek eruit ziet. De Handreiking is opgesteld door de werkgroep WIS. Aanpassing kan plaatsvinden naar aanleiding van de ervaringen opgedaan in provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Groningen. Handreiking Wet kenbaarheid publieke beperkingen (Wkpb). De handreiking geeft praktische handvatten aan de bevoegde overheden Wbb, zodat de registratie van de Wbb-besluiten op de juiste manier plaatsvindt. Het document is uitvoeringsgericht, en gaat nauwelijks in op de juridische achtergrond van de Wkpb. De handreiking is geschreven met alle bevoegde overheden Wbb in het achterhoofd, maar is voornamelijk gericht op de provincies. De huidige handreiking versie 1.0 wordt aangepast tot versie 2.0 aan ervaringen uit de praktijk en uitgebreid met de werkwijze ten aanzien van de inhaalslag. Evaluatie De evaluatie is er opgericht op een zo effectieve mogelijk wijze de informatiebehoefte en het informatieaanbod op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt rekening gehouden met de planningstechnische en inhoudelijke mogelijkheden, maar ook met de verdeling van de verantwoordelijkheden bij een meer decentrale uitvoering en beleidsvorming. De evaluatie zal regelmatig, jaarlijks, moeten plaatsvinden. Bij de evaluatie wordt bekeken of de vigerende werkwijze, de vastgelegde en vast te leggen gegevens (LIB-dataset) en de indicatorenset in het kader van de monitoring voldoen aan de informatiebehoefte vanuit verschillende organisaties en hun doelstellingen (sturing, planning en verslaglegging). Projectorganisatie. Tussen verschillende organisaties/bronhouders zullen samenwerkingsverbanden worden gevormd. Aanleiding hiervoor zijn de gedecentraliseerde verantwoordelijkheden en de hieraan gekoppelde decentrale informatiebehoeften, waartussen afstemming moet plaatsvinden om aan landelijke en bovenregionale informatiebehoeften te kunnen voldoen. Dit betekent dat de organisatorische inbedding van landelijk informatiebeheer bodemsanering plaats moet vinden vanuit de gedachte van gezamenlijkheid, vanuit een gezamenlijk belang. Om de opgebouwde kennis voor de nabije toekomst niet verloren te laten gaan is een structurele organieke inbedding van de hiervoor beschreven projecten noodzakelijk. Samen met betrokken partijen en Bodem+ zullen voorstellen worden uitgewerkt en gepresenteerd. Op welke wijze dit de toekomstige structuur en werkwijze van het LIB (kan) veranderen zal nader bekeken moeten worden

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage Pagina 1 van 11-19-04-2017 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave Inleiding Thorbeckestraat 88 Thorbeckestraat 80-82 Thorbeckestraat 84 Thorbeckestraat

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload.

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload. Algemeen deel Dit meldingsformulier is niet van toepassing voor meldingen in het kader van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen (BUS-meldingen). Voor een melding in het kader van BUS wordt verwezen

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

BIDON. Data-uitwisseling: Hoe zorgen we voor uniformiteit bij markt en overheid? Roeland Heuff, SIKB Annemarie Feitz, RUDNHN

BIDON. Data-uitwisseling: Hoe zorgen we voor uniformiteit bij markt en overheid? Roeland Heuff, SIKB Annemarie Feitz, RUDNHN Data-uitwisseling: Hoe zorgen we voor uniformiteit bij markt en overheid? Roeland Heuff, SIKB Annemarie Feitz, RUDNHN Deelsessie 12 oktober 2016 1 Inrichting van de gemeenschappelijke voorziening Informatiebroker

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Niet. Bevoegd Gezag. Bodem-loket Bodem-loket Algemene locatiegegevens. X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id

Niet. Bevoegd Gezag. Bodem-loket Bodem-loket Algemene locatiegegevens. X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id veldnaam volgens protocol SIKB 0101 locatiecode_bevoegd_gezag bis_loccode rapporteur_monitoring gegevensbeheerder naam straat huisnummer huisletter lettertoevoeging postcode omschrijving volgens protocol

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

1. Beleid, programmeren en evalueren

1. Beleid, programmeren en evalueren en / Pagina 1 van 6 1. Doelstelling: - Het vastleggen en eenduidig toepassen van het. - Het opstellen van een om financiële middelen te verkrijgen voor het beheren en saneren van de bodem. - Het opstellen

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

Inleiding. Hoe ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden toch niet zo vanzelfsprekend zijn

Inleiding. Hoe ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden toch niet zo vanzelfsprekend zijn Inleiding Hoe ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden toch niet zo vanzelfsprekend zijn -1- de overheid is sterk digitaal georiënteerd gemeente Bodemonderzoek! Bouwplan! bodem vergunningen adviseur veldwerk

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Geadresseerde. Datum 19 februari 2010 Betreft Advies uitwisselen en ontsluiten bodeminformatie. Geachte bodemcollega,

Geadresseerde. Datum 19 februari 2010 Betreft Advies uitwisselen en ontsluiten bodeminformatie. Geachte bodemcollega, > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Geadresseerde NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon Jan Klein

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving)

Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving) 2005-214 Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving) Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 21

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor Gemeente Ede Memo Aan : Leden van de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 15-7-2014 Zaaknummer : 16944 Bijlage : Startnotitie sociale monitor Onderwerp : Sociale monitor Door

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Deel C. Digitale uitwisseling Zeeland, het werkt al sinds 2009

Deel C. Digitale uitwisseling Zeeland, het werkt al sinds 2009 Deel C Digitale uitwisseling Zeeland, het werkt al sinds 2009 Deel C Inhoud Aanpak Zeeland 2009 Tools zijn voldoende aanwezig, geen reden voor centrale regie en of software Factor mens, willen en kunnen

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Speerpunten Doel Actie/uitwerking Wanneer Wie Dekking kosten /financiering Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid

Speerpunten Doel Actie/uitwerking Wanneer Wie Dekking kosten /financiering Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid Actieve Inventarisatie Afronden asbestinventarisatie 2010 ISV-2 aanpak spoedlocaties spoedlocaties afronden Volledig overzicht van locaties

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

&' ( ! "" # $ %&'& +,-&!"". -456. ,,,&29.&. #8&:&% 8 *1 /10 329.&. !"#$!#%! $ "&'()' *!# +#!$ #", -)./ '.0'' 1+2, -)./ '.0'. 3334&!

&' ( !  # $ %&'& +,-&!. -456. ,,,&29.&. #8&:&% 8 *1 /10 329.&. !#$!#%! $ &'()' *!# +#!$ #, -)./ '.0'' 1+2, -)./ '.0'. 3334&! ! "#$% ! "" # $ &' ( %&'& (&&&)& ** &) +,-&!"". /0101 2"".3& &' -456. %2)$.. *7-!8 0*##,,,&29.&. &) #8&:&% 8 *1 /10 329.&.!"#$!#%! $ "&'()' *!# +#!$ #", -)./ '.0'' 1+2, -)./ '.0'. 3334&!"#4" +"" 5 # 65%74

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Van Peilbuis tot Portal

Van Peilbuis tot Portal Van Peilbuis tot Portal Esther Wattel Mari van Dreumel Wat er aan vooraf ging: 2005/2007: opzet KRW monitoring grondwaterkwaliteit, drempelwaarden, draaiboek, stoffenlijst, etc. Juli 2008: Rapport Structureren

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

protocol melding activiteiten gebiedsgerichte aanpak Versie: 25 maart Inleiding 1.1 Aanleiding

protocol melding activiteiten gebiedsgerichte aanpak Versie: 25 maart Inleiding 1.1 Aanleiding protocol melding activiteiten gebiedsgerichte aanpak Versie: 25 maart 2010 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In de beschikking 1 op het saneringsplan ondergrond Utrecht gefaseerde gebiedsgerichte aanpak (ook

Nadere informatie

Presentatie Provincie Zeelan. Presentatie Regierol Bodemsanering. Walter Jonkers Medewerker Regie Bodembeleid

Presentatie Provincie Zeelan. Presentatie Regierol Bodemsanering. Walter Jonkers Medewerker Regie Bodembeleid Presentatie Regierol Bodemsanering Walter Jonkers Medewerker Regie Bodembeleid Opbouw inleiding Beleidsmatige opzet Spelersveld Invulling Normblad SIKB 8001 Knelpunten Vragen en discussie Beleidsmatige

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Zaaknummer 00477122 Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De raad heeft 12 juli jl. de notitie Richting een nieuwe aanpak van schulden vastgesteld.

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Bijlage 8: A.J. Schutter GWW Milieu, Verkennend onderzoek Beneden Oostdijk 58 te Oud-Beijerland, projectcode: 130201, d.d. februari 2013 bijlage 1 O N D E R Z O E K S L O K A T I E M E T B

Nadere informatie

Basisinformatie Onroerend Goed

Basisinformatie Onroerend Goed Basisinformatie Onroerend Goed SdeB Aanmaakdatum: 27-12-2016 Pagina: 01 Informatie onroerend goed Algemeen Adres: Waachshaven 1 Postcode: 9001AC Plaats: Grou Gebruiksdoel (BAG): winkelfunctie Status: Verblijfsobject

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SIKB0101

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SIKB0101 -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: maandag 6 december 2010 19:11 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2015 (light versie)

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2015 (light versie) De stand van de BGT Monitorrapportage november 2015 (light versie) Inleiding De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland.

Nadere informatie

SBK Nationale Milieudatabase

SBK Nationale Milieudatabase SBK Nationale Milieudatabase Betreft : SBK-procedure opname productdata in de Nationale Milieudatabase Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 1 juli 2011 Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Visseringlaan 22b

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

Kennis- en discussiebijeenkomst Deponeren 1 juli 2010 te Amersfoort.

Kennis- en discussiebijeenkomst Deponeren 1 juli 2010 te Amersfoort. Kennis- en discussiebijeenkomst Deponeren 1 juli 2010 te Amersfoort. Op 1 juli 2010 is het tussenresultaat van het werk van de diverse begeleidingscommissies en werkgroepen gepresenteerd aan het archeologische

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Meten en weten aan grondwater in de toekomst

Meten en weten aan grondwater in de toekomst Meten en weten aan grondwater in de toekomst IHW netwerk dag Amersfoort 2016.10.13 Auke Oostra DGRW - Bodem Mijn achtergrond: geologie en bodemsanering 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Grondwater

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

TE KOOP. Gruytsweg K.K TD Warfstermolen. Makelaardij van der Wier O.G.

TE KOOP. Gruytsweg K.K TD Warfstermolen. Makelaardij van der Wier O.G. TE KOOP 45.000 K.K. Makelaardij van der Wier O.G. Provincialeweg 124 9865 AL Opende 0594-657401 info@makelaardijvanderwier.nl Gruytsweg 74 9852 TD Warfstermolen Gruytsweg 74 9852 TD Warfstermolen Inleiding

Nadere informatie

Invoering Matenplantopografie. deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent

Invoering Matenplantopografie. deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent Invoering Matenplantopografie deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent Agenda Inleiding Splitsing werkzaamheden Nut en voordelen Kosten Businessmodel en Proces Beslispunten AB-LSV en RSV s Begroting

Nadere informatie

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Status: werkdocument, eerdere versie V3 voorlopig goedgekeurd door WESP vergadering d.d. 5 maart 2012 INLEIDING

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Thema visitaties 2011-2012: Kwaliteit van Bodeminformatiebeheer

Thema visitaties 2011-2012: Kwaliteit van Bodeminformatiebeheer Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675 fax 0182-540676 Thema visitaties 2011-2012: Kwaliteit van Bodeminformatiebeheer Van

Nadere informatie

Handreiking voor cliëntenraden

Handreiking voor cliëntenraden Handreiking voor cliëntenraden De cliëntenraden moeten tijdig geïnformeerd worden over belangrijke beleidsveranderingen zodat de raad (zwaarwegend) advies kan geven. Dat geldt voor het beleid voor heel

Nadere informatie

UP bijeenkomst Aanpassing Wbb. Peter Kiela

UP bijeenkomst Aanpassing Wbb. Peter Kiela UP bijeenkomst Aanpassing Wbb Peter Kiela Wijziging wet- en regelgeving bodemsaneringsbeleid Convenant: Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties Essenties: Decentralisatie Beleid met de ondergrond

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Atlas Rapportage. Adres: Fazantstraat 40 Alphen aan den Rijn. Kaartlagen

Atlas Rapportage. Adres: Fazantstraat 40 Alphen aan den Rijn. Kaartlagen Atlas Rapportage Adres: Fazantstraat 40 Alphen aan den Rijn Kaartlagen 1. Bodemonderzoeksrapport 2. Ondergrondse brandstoftanks 3. Meldingen Besluit bodemkwaliteit Afdrukdatum: 28-6-2017 Bodemonderzoeksrapport

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015 Gemeentelijke monitor sociaal domein Maart 2015 Agenda Doelstelling en ambitie van gemeenten Mijlpalenplanning en eerste gegevensaanlevering Inzichten in de monitor in 2015 en verder Ontwikkelagenda Doelstelling

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

VAN GROOT SANEREN NAAR NAZORG BEHEREN. Bruno van Dunné - Ted de Jong - Bosatex Ad Bakermans - Bodemcentrum Henri Schouten - Bodemontzorgorganisatie

VAN GROOT SANEREN NAAR NAZORG BEHEREN. Bruno van Dunné - Ted de Jong - Bosatex Ad Bakermans - Bodemcentrum Henri Schouten - Bodemontzorgorganisatie VAN GROOT SANEREN NAAR NAZORG BEHEREN Bruno van Dunné - SBNS Ted de Jong - Bosatex Ad Bakermans - Bodemcentrum Henri Schouten - Bodemontzorgorganisatie INLEIDING Waarom deze sessie? SBNS Bosatex - Bodemcentrum

Nadere informatie

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen?

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen? Uitvoeringsplan Deel 1: Wat gaat er veranderen? Binnen Brandweer GNL gaan er een aantal zaken structureel veranderen op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en cultuur. In deze paragraaf wordt hier

Nadere informatie