Jaarverslag Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen!

2 Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en illustraties; Martine Miedema-Sickinghe en Martijn Thierry, fotografie; Michael Philipse en Laas van der Wouw, vertaling Engels; Geert-Jan van Wijngaarden van Platform P, drukwerk; Jaarverslag Voorwoord Max Foundation Leren en verbeteren Partnerzaken Dit jaarverslag van de Max Foundation is een gesponsorde Print Productie van Platform P. Projectmanagers in Print. Want iedereen zou schoon drinkwater moeten hebben. omp! Jaarrekening Jaarrekening 2010 Overige gegevens x02.indd :50 1 Max Foundation Jaarverslag 2010

3 Voorwoord was een jaar waarin veel op zijn plaats viel voor Max Foundation. Ten eerste de projecten in het veld: onze Bengaalse partners hebben in 2010 jaar 309 dorpen voorzien van water, latrines en voorlichting. Door deze goede score behaalden we eind 2010 de mijlpaal van 1000 dorpen die we sinds onze oprichting geholpen hebben. Zo n mensen hebben we daarmee geholpen aan schoon water, latrines en voorlichting over hygiëne! Ten tweede toonde een onafhankelijke steekproef, die we in april 2010 met Simavi lieten uitvoeren, aan dat de kindersterfte in 50 dorpen met 70% gedaald was tussen een jaar vóór ons programma en drie jaar erná. Dat klinkt abstract maar het ging daar om 28 kinderlevens.. per jaar! Het werk van de stichting voorkomt tientallen, misschien wel honderden als we alle dorpen meenemen, gevallen van kindersterfte per jaar. En dat terwijl wij maar al te goed weten hoe groot het leed bij het verliezen van slechts één kind is. Daarom is het thema van dit jaarverslag rendement : onze bestedingskeuzes hier vertalen zich naar het aantal gevallen van kindersterfte dat we daar hebben kunnen voorkomen. Hoe meer, maar vooral ook hoe beter we dit doen, hoe groter het effect daar is: het draait dus allemaal om rendement. Als het om kindersterfte voorkomen gaat is rendement dus geen vies woord, maar letterlijk- van levensbelang. We zijn steeds weer geraakt door het enthousiasme waarmee zovelen zich op zoveel manieren inzetten: Nederland op zijn mooist. Hartelijk dank voor jullie steun! Steven en Joke Le Poole Ouders van Max, oprichters van Max Foundation Steven en Joke Le Poole 2010 was a year in which a great many things fell into place for Max Foundation. Firstly our operations in the field: in 2010 our partners provided 309 Bangladeshi villages with water, latrines and hygiene education. As a result, we have now helped over a 1000 villages some 200,000 people since the foundation was established! Secondly an independent survey, co-financed with Simavi and covering 50 villages, indicated that in the period between one year before and three years after implementing our program, child mortality dropped by 70%. This may sound abstract, but in this case it means 28 children s lives... per year! Our work prevents dozens, perhaps hundreds of children from dying per year. And as Max s parents, we know how great the suffering of the loss of just a single child is. In this context, the theme of this annual report is efficiency : Our spending choices here translate into the number of child mortalities prevented over there. The more we do, but also the better we make our choices, the larger the effect is: It s therefore all about efficiency. When it comes to preventing child mortality efficiency is not a dirty word, but a literally vital one. Again and again we are touched by the enthusiasm with which so many people provide their support in so many ways. It shows the Netherlands at its best. Thank you for your support! Steven en Joke Le Poole Parents of Max, founders of Max Foundation Een onafhankelijke steekproef toonde aan dat kindersterfte met 70% gedaald was. an independent survey indicated that child mortality dropped by 70%. 3 Max Foundation Jaarverslag 2010

4 Max Foundation 6 Max Foundation wil kindersterfte voorkomen en zoekt daarbij voortdurend naar de meest effectieve en efficiënte wijze. Wij steunen water & sanitatieprojecten in Bangladesh, omdat deze aanpak bewezen heeft, met weinig kosten en middelen, veel kinderlevens te kunnen sparen. Max Foundation aims to prevent child mortality and continually seeks the most effective, and most cost-efficient way to do so. We support water and sanitation projects in Bangladesh, as this approach has proven to save many children s lives at low cost and with few resources. 5 Max Foundation Jaarverslag 2010

5 Zonta t Gooi Zonta club t Gooi en omstreken was in het najaar 2008 dringend op zoek naar een goed project. Zonta International is een wereldwijde organisatie, die de positie van de vrouw in de wereld centraal stelt. Met de familie le Poole maakten wij kennis tijdens de dag van de Wilde Ganzen en nomineerden ook wij deze Stichting als beste project. Zij wonnen de Wilde Ganzen Award. Na een bezoek van Joke, waarin duidelijk werd in welke mate aandacht besteed wordt aan de Millennium doelstellingen en de positie van de vrouw gaf de doorslag om ons te verbinden voor enkele fundraisings projecten. Het benefietconcert op 10 april 2010 werd volledig gesponsord. De pianisten Arthur en Lucas Jussen en de harpiste Lavinia Meijer gaven geheel belangeloos hun medewerking voor een zeer enthousiast publiek in een geheel uitverkochte kerk in Hilversum. Ook de opbrengst van de jaarlijkse golfdag van Zontaclub t Gooi in juni 2010 is besteed aan Max Foundation. Alle opbrengsten zijn verdubbeld door Aqua for all en Simavi. 8 Onze missie Max Foundation wil kindersterfte voorkomen en zoekt daarbij voortdurend naar de meest effectieve en efficiënte wijze. Wij steunen water-, sanitatie- en voorlichtingsprojecten in Bangladesh, omdat deze aanpak bewezen heeft, met weinig kosten en middelen, veel kinderlevens te kunnen sparen. Onze drie principes: 1. Wij financieren lokale projecten die bewezen het meeste rendement opleveren. Dat klinkt zakelijk, maar waarom ook niet? Door strenge selectiecriteria te hanteren kunnen wij een helder beeld krijgen van wat bereikt gaat worden met het project. Tijdens het uitrollen van een project, maar ook achteraf monitoren wij - vaak ter plaatse - de effecten.dit om zeker te zijn dat we het maximale uit de beperkte middelen die we tot onze beschikking hebben, hebben benut. Best value for money, dus. 2. Wij trekken geen overheadkosten af van de donaties. 100% gaat dus naar onze projecten in Bangladesh. De kosten die hier in Nederland gemaakt worden, worden ofwel gesponsord, danwel door de bestuursleden en vrijwilligers zelf gedragen. 3. Wij koppelen zo direct mogelijk terug waar jouw geld naartoe is gegaan. Door een foto van het bord, dat bij de waterput staat die met jouw geld geslagen is, naar je op te sturen. Maar ook door ons monitoringsysteem verder te ontwikkelen, zodat iedereen op onze website kan zien waar zijn\haar waterput staat in de zgn puttengallerij. Dit staat gepland voor Our Mission Max Foundation aims to prevent child mortality and continually seeks the most effective, and most costefficient way to do so. We support water and sanitation projects in Bangladesh, as this approach has proven to save many children s lives at low cost and with few resources. Our three principles: 1. We fund local projects that demonstrate the highest rate of return. That sounds businesslike, but why not? By applying strict selection criteria, we obtain a clear picture of what can be achieved with the project. Furthermore, during the rollout of a project and thereafter, we monitor the results to assure we maximize the outcome of the resources we have at our disposal. Hence, best value for money. 2. We draw no overhead costs from donations, sending 100% to our projects in Bangladesh. Expenses made in the Netherlands are either sponsored, or borne by board members or volunteers. 3. We give direct feedback on the destination of your money by sending you a photograph of the signboard next to the well that was dug with your money. In addition, by continuing to develop our monitoring system, so that all donors can view their wells on our online well gallery on our website. This is scheduled for Waarom water en sanitatie? Studies van de World Health Organisation en VN hebben aangetoond dat de helft van alle kindersterfte veroorzaakt wordt door watergerelateerde ziektes zoals diarree. Per jaar sterven 1,8 miljoen kinderen onder de vijf jaar hieraan, dat is er één elke 17 seconde. We hoeven niet uit te leggen dat schoon water de basisbehoefte is waar ieder mens toegang toe moet hebben, wil het overleven. De combinatie met goede sanitatie en voorlichting maakt dat niet alleen de overlevingskans en de gezondheid van mensen met enorme stappen vooruitgaat, maar ook dat verdere ontwikkeling in gang gezet wordt waardoor de levensstandaard een stuk hoger wordt. De omstandigheden van vrouwen verbetert sterk doordat zij vaak verantwoordelijk zijn voor de voorlichting- en onderhoudsprojecten. Kinderen, met name meisjes, kunnen naar school en microfinanciering van (landbouw) projecten komt van de grond. Kortom, water & sanitatie vormen de eerste bouwstenen voor ontwikkeling, voor een toekomst. Schoon water is in 2010 uitgeroepen tot mensenrecht door de VN om het zodoende hoger op de agenda te zetten. Wat de millenniumgoals voor schoon water betreft liggen we wereldwijd redelijk op schema*, maar op het gebied van sanitatie liggen we zwaar achter. 39% van de wereldbevolking heeft geen sanitaire voorzieningen, waarbij 44% van Zuid-Oost Azië zich ontlast in het open veld. Deze vorm van ontlasting is het meest risicovol als het gaat om verspreiding van ziektes. * WHO report Progress on Sanitation and Drinking- Water Why water and sanitation? Studies by the World Health Organization and the UN have shown that half of all child mortality is caused by waterborne diseases such as diarrhea. Each year 1.8 million children under the age of five die this way. That s one every 17 seconds. Needless to say, everyone should have access to clean water as a basic need in order to survive. In combination with good sanitation and education not only the survival rate and people s health will increase considerably, but further development is also put in motion, resulting in a higher standard of living. The conditions for women in particular are greatly improved and they are often responsible for education and well maintenance projects. Children, especially girls, can go to school and micro-financed projects (agriculture) can be started. In short, water and sanitation are the first building blocks for development, for a future. In 2010, the UN declared clean water as a human right in order to put the topic higher on the agenda. With regards to the millennium goals for clean water, on a global scale, we are on track*. However, in terms of sanitation, we are far behind schedule. 39% of the world population has no access to sanitary facilities and 44% of Southeast Asia s population defecates in open field. This form of defecation forms a high risk in spreading diseases. * WHO report Progress on Sanitation and Drinking- Water Max Foundation Jaarverslag 2010

6 Paul Nielen van Nielen Schuman B.V. Ik geloof dat Max ons vond en niet andersom. In ieder geval hebben we een keer met groot enthousiasme de 16 kilometer tussen Amsterdam en Zaandam overbrugd met (toen nog) Stichting Max op ons shirt. De Kerst daarop hebben we als kerstkado naar ons team een donatie gedaan tot plezier van het team die verschoond bleven van nutteloze gadgets als wake up lights en Times wereldatlassen. Vervolgens kwam de gedachte op om een meer structurele bijdrage te leveren en ons voor meerdere jaren aan Max Foundation te binden. Als firma geven we op deze wijze invulling aan onze behoefte onze maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. 10 Waarom Bangladesh en waarom alleen daar? Wij hebben ervoor gekozen ons in eerste instantie te richten op Bangladesh omdat onze middelen daar het meest efficiënt ingezet konden worden. Bangladesh kent namelijk een hoge kindersterfte, vooral veroorzaakt door vervuild water en het ontbreken van sanitaire voorzieningen. Een hoge bevolkingsdichtheid op het platteland maakt dat één enkele waterpomp een heel dorp van ongeveer 200 mensen prima kan voorzien van schoon water. Geologisch gezien kampt Bangladesh met een enorm probleem: in grote delen van het land bevindt het zich arseen in de grond, wat vreselijke huidziektes en zelfs de dood met zich mee kan brengen. Daarnaast is in de kuststreek het water verzilt. Doordat de grond zacht is, kunnen de waterputten relatief eenvoudig en low-cost tot een diepte van 300 meter geslagen worden, waar arseen of zilt geen rol meer speelt. De armoedegraad in Bangladesh is hoog; meer dan 50% van de bevolking verdient minder dan $1 per dag. Ondanks dat zijn de Bengalen vaak gemotiveerd om met dorpsgenoten hun bijdrage aan het waterputproject bij elkaar te krijgen. Om ownership en verantwoordelijkheidsbesef te bewerkstelligen, legt de bevolking ca 50 tot 100 euro bij om de waterput mee te financieren. Tot slot is Bangladesh een politiek stabiel land, waar vele religies vreedzaam naast elkaar leven. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag - mei hebben wij bijna mensen in Bangladesh geholpen aan schoon drinkwater, goede sanitatie (latrines) en voorlichting over hygiëne. Dat is een kleine 0,6% van alle behoeftige Bengalen. Nog 30 miljoen Bengalen te gaan. Voorlopig is Max Foundation dus nog niet klaar in Bangladesh, en daarom blijft dit land onze focus. Neemt niet weg dat onze werkwijze ook goed in omringende landen toegepast kan worden. Hierin nemen wij vooralsnog geen proactieve positie in, maar wij staan wel open voor partnerships en het delen van kennis. Onze aanpak Max Foundation ondersteunt projecten en die zich richten op het slaan van waterputten in combinatie met het bouwen van latrines en het geven van voorlichting over hygiëne. Deze drie aspecten zijn wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden, wil de kindersterfte significant dalen. Daaronder valt ook training en uitrusting van vroedvrouwen en schoolsanitatie (latrinegebouwen). Waterputten wells Latrines Latrines Voorlichting over hygiëne Information on hygiene 50% 50% van de mensen verdient minder dan 1$ per dag Mensen zonder water & sanitatie 0,6% Mensen geholpen door Max Foundation 15 m 300 m Totale bevolking: Standaard pomp Max Foundation pomp = mensen ARSEEN Why Bangladesh and why only there? We have chosen to initially focus on Bangladesh because there our resources can be used most efficiently to combat child mortality. Bangladesh has a high child mortality rate, mainly caused by contaminated water and lack of sanitation. A high population density in rural areas means that a single water pump can provide clean water to a large number of people (approx. 200). Geologically, Bangladesh is struggling with a major problem: in large parts of the country, the soil contains arsenic, resulting in terrible skin diseases and even death. In the coastal areas salinization of drinking water is a common problem. Because the soil is soft, wells can be dug relatively simple and at low cost to a depth of 300 meters, where arsenic and salt play no role. The poverty rate in Bangladesh is high, more than 50% of the population earns less than $1 per day. Nevertheless, the Bengals are often highly motivated to contribute, together with their community, to make the water well project a success. To ensure local ownership and responsibility, the local population contributes about 50 to 100 euros to the financing of the well. Finally, Bangladesh is a politically stable country where several religions coexist peacefully. At the time of printing this annual report - May we have provided nearly 250,000 people in Bangladesh with access to clean drinking water, sanitation and hygiene education. This is about 1% of all Bengalis in need. Another 30 million Bengalis to go. For the time to come, Max Foundation still has a lot of work in Bangladesh and therefore this country remains our focus. Having said that, our method could very well be applied to neighboring countries. We do not undertake any action pro-actively, but we are open to partnerships and sharing knowledge. Our approach: 1 wells 2 Latrines 3 Information on hygiene Max Foundation supports projects that focus on digging wells, combined with the building of latrines and providing education on hygiene. These three aspects are in our view inextricably linked if child mortality is to be reduced significantly. Furthermore, we have extended our approach with TBA (Trained Birth Attendants) kits and school sanitation (latrine buildings). 9 Max Foundation Jaarverslag 2010

7 Monitoring dmv jaarlijkse metingen (vanaf 2011 online via GPS) Screenen van het project-voorstel van de lokale partnerorganisatie, op basis van strenge richtlijnen 12 Voorbereiding van lokale bevolking o.a. door het geven van voorlichting over hygiëne dmv shows Terugkoppeling naar de donateur door foto van het bord bij de waterput op te sturen Commitment van de lokale bevolking door handtekeningen en geld in te zamelen en onderhoudscommissie aan te stellen Tussentijdse rapportage van de lokale partner Het trainen en uitrusten van vroedvrouwen tot Trained Birth Attendants Het met de hand slaan van de waterput en het bouwen van latrines 11 Max Foundation Jaarverslag 2010

8 Crucell For Crucell, partnering this NGO is a logical choice: It is gratifying to be able to support a nonprofit organization that shares our drive to improve children s lives. Immunization and clean water are the most cost-effective contributors to child health, says CEO Ronald Brus. Every euro donated to the foundation goes towards microsanitation projects. In February 2011, Crucell sent a team of volunteers to see for themselves the challenges faced by people living in the world s poorest and most needy communities. During their visit they participated in the installation of the 1000st waterpump of the Max Foundation. The employees returned to work with a new understanding of the devastating effect infectious diseases have on communities without adequate access to childhood vaccines and clean water, as well as the importance of what they are doing in their daily work as Crucell employees to give the people in these communities a future. Crucell is proud to be supporting Max Foundation in its work to save children s lives through community-based water projects in Bangladesh. 14 Waarom heten wij Max Foundation? Max Foundation is vernoemd naar Max Le Poole die op 30 maart 2004 op de leeftijd van 8 maanden overleed aan een vrij onschuldige virusinfectie. Dit is gelukkig zeer zeldzaam in de westerse wereld, maar komt helaas vaker voor in ontwikkelingslanden. De stichting is opgezet om iets positiefs te laten groeien uit het verlies van Max en om zijn naam te laten voortleven door de hulp die naar andere kinderen gaat. Ondanks dat de stichting vernoemd is naar Max, staat zij inmiddels ook voor andere eveneens overleden kinderen, familieleden en vrienden. Velen hebben hun eigen invulling aan de stichting gegeven. De stichting is daarmee gegroeid van mensen direct om Max heen naar een grotere groep donateurs die Max misschien nooit gekend hebben, maar zich wel verbonden voelen. Onze nieuwe naam en huisstijl In de aanloop naar 2011 bood reclamebureau No Such Company aan onze naamsverandering en dito huisstijl te gaan uitwerken. Het resulteerde in de aanpassing van de naam naar Max Foundation (voorheen stichting Max), waarbij een nieuw passend logo is ontwikkeld. Daar wij in Bangladesh al Max Foundation genoemd werden, is voor ons de stap naar deze naam een hele logische. Het logo bestaat uit een kinderhandje met in de handpalm een rimpeling in het water door een steen in de vijver of in de waterput, zoals wij die van vroeger kennen. Het begint klein, net als ons werk, maar het breidt zich steeds verder uit. Het handje staat voor onze missie om kindersterfte te bestrijden en is symbool voor onze bron: Max le Poole. Zijn dood heeft geleid tot iets positiefs. De kleuren aqua, oranje en groen zorgen voor een vrolijk geheel, wat goed past bij onze positieve instelling. Bij ons zul je niet snel beelden van huilende kindjes zien, maar eerder van vrolijke, trotse kinderen. Trots op het feit dat zij een toekomst hebben! Why we are called Max Foundation? Max Foundation is named after Max Le Poole, who on March 30, 2004 at the age of 8 months, died of a usually harmless virus infection. This is fortunately very rare in the western world but is unfortunately common in developing countries. The foundation was established to make something positive come from the loss of Max and to let his name live on by saving other children. Although the foundation is named after Max, by now it stands for more deceased children, relatives and friends. Many have given their own interpretation of the foundation. Thankfully, the foundation has grown from the people directly around Max to a larger group of donors that may never have known him, but who do feel connected. Running up to 2011 we kicked off the development of our new name and brand style, together with advertising firm No Such Company. This effort resulted in the new name Max Foundation (formerly named Stichting Max) and a matching new logo. In Bangladesh we were already called Max Foundation, so this name change was a logical one. The logo shows a child s hand with in its palm a ripple produced by a stone thrown in a pond or well. The ripple is symbolic because it starts out small, like our work, but it is spreading further and further. The hand represents our mission to combat child mortality and is symbolic of our source of inspiration: Max le Poole. His death has led to something positive. The colors aqua, orange and green make a joyful combination, which fits well with our positive attitude. With Max Foundation you will not see images of crying babies, but rather of happy and proud children. Proud of the fact that they have a future! Hoe ziet de organisatie van Max Foundation eruit? De organisatie in Nederland is als volgt opgezet: 1 Raad van Advies die ons ondersteunt bij het uitbouwen van ons netwerk en adviseren bij onze groeiplannen, bestaande uit: Huib Morelisse (CEO van Nuon Energy N.V.), Willemijn Verloop (oprichter van War Child) Prof. Lucas Meijs (hoogleraar Strategic Philanthropy van de Erasmus Universiteit). 2 Het bestuur van Max Foundation bestaat per 1 mei 2011 uit 7 personen, ieder met een specifieke taak en verantwoordelijkheid. Er wordt gewerkt in groepen van 2 mensen (piloot en co-piloot) die samen verantwoordelijk zijn voor een aandachtsgebied. 3 Vrijwilligers. Voor ieder taakgebied benaderen we vrijwilligers om met ons mee te werken. Als jij je aangesproken voelt door onze missie, onze aanpak en je wilt meewerken, meldt je dan aan bij ons! Alle hierboven genoemde mensen zetten zich vrijwillig in voor de Stichting. Dit betekent dat zij geen salaris en/of onkostenvergoeding ontvangen. Reiskosten ed worden ofwel gesponsord, danwel uit eigen zak betaald. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. How does the Max Foundation organization look like? The organization in the Netherlands is as follows: 1 An Advisory Board supporting us in building our network and advising on our growth strategy. 2 The Max Foundation Board by May 1, 2011 consists of seven people, each with a specific task and responsibility. We work in groups of two people (driver and co-pilot) who are responsible for an area of interest. 3 For every task area we are looking for volunteers to co operate. If you do feel involved with our mission, our approach and want to join us in our work, sign up! The board is working voluntarily for the foundation. This means they have no salary and expenses are not reimbursed. Travel costs, etc. are either sponsored or paid out of pocket. Board members are appointed for an undefined period. Raad van advies Huib Morelisse CEO of Nuon Energy NV Willemijn Verloop founder of War Child Prof. Lucas Meijs Professor of Strategic Philanthropy of Erasmus University Bestuur Max Foundation Steven Le Poole Founder President 2004 Joke Le Poole Founder Fund raising - private donors 2004 Jasper Vet Treasurer Partner organizations Bangladesh 2006 Joris van Liebergen Fund raising - private sector 2009 Nathalie Besseling Secretarial and administration till 1/3/2011 Henriette Berger Fund raising foundations and schools 2009 Elinor Driesen -Rottinghuis Marketing & Communication 2010 Martijn Thierry Monitoring & evaluation 2011 Vrijwilligers 13 Max Foundation Jaarverslag 2010

9 De Archipelschool, Den Haag De moeder van Noor uit onze klas kende iemand bij Max Foundation en die heeft geregeld dat wij mee gingen doen met de actie Wandelen voor Water in We vonden de sponsorloop van 6 kilometer met 6 liter water op je rug best wel zwaar, maar sommigen ook niet, maar we vonden het wel goed en leuk om voor andere mensen iets te doen die het minder goed hebben dan wij. 16 Onze doelstellingen voor het jaar 2011 zijn wederom ambitieus: 300 dorpen 1 gaan voorzien van waterputten, latrines en voorlichting; aan donaties (direct + indirect) binnenhalen; 3 extra lokale partners vinden (van 6 naar 9); vergroten van onze pro actieve rol in onderlinge partnerzaken (kennisuitwisseling, standaardisatie); opzet van de viering 1000e dorp opzetten met Prins Willem Alexander als voorzitter UNSGAB 2 teneinde publiciteit te genereren voor water en sanitatie; verdere structurering van vrijwilligersorganisatie in Nederland 3 ; uitrol van een online monitoring systeem met GPS-gelokaliseerde putfoto s; pro actiever gaan communiceren via social media. 1 In 2010 hebben we 309 dorpen voorzien van sanitatie. 2 VN adviesraad voor water en sanitatie. 3 Onder andere Wandelen voor Water. Ambitieuze doelstellingen voor 2011 De afgelopen jaren hebben wij gelukkig telkens onze doelstellingen bijgesteld aan onze groei en ambities. Steeds werden onze verwachtingen overtroffen en waren onze doelstellingen al bereikt voor het jaar erop zat. Zo was dat ook het geval in Maar we kijken ook verder dan Wij stellen ons ten doel om van 1000 dorpen in 2010 naar in 2016 te groeien. Daarnaast willen wij onze manier van rendement-denken in ontwikkelingshulp meer gaan communiceren in de sector, teneinde deze werkwijze meer terug te gaan zien in andere takken van sport binnen ontwikkelingswerk. Key figures Max Foundation * 2006* 2005* Direct fund raising ( ) Indirect fund raising ( )** Total fund raising Number of villages provided with watter wells (cumulative) Realisatie doelstellingen van 2010 Doelstelling voor 2010 Realisatie in 2010 realization in 2010 Totale donaties laten groeien naar ; Total fund raising to reach 250,000; aan donaties ontvangen. 558,245 received in funds. * Geen accountantscontrole toegepast ** Dit betreffen de fondsen die na bemiddeling door Max Foundation zijn toegezegd aan een project van een van onze partnerorganisaties. Deze bijdragen worden rechtstreeks overgemaakt aan de lokale partnerorganisatie. * Unaudited ** These funds include those committed to a project of one of our partner organizations for which Max Foundation acted as a mediator. These contributions are paid directly to the local partner. Minimaal 250 dorpen van micro-sanitatie te voorzien; Provide micro sanitation to a minimum of 250 villages; 309 dorpen voorzien van water en sanitatie. 309 villages have been provided with clean water and sanitation. Minimaal één nieuwe lokale partner selecteren om via een project een relatie mee te starten; Select at least one local partner to start a project and build a relationship; SPACE in Chittagong. SPACE in Chittagong. Training en uitrusting van vrijwillige vroedvrouwen toevoegen aan onze aanpak; Training and providing facilities to midwives to be added to our program; Een methode te ontwikkelen waarmee we samen met onze partners nog beter de resultaten en impact van onze projecten kunnen meten; Development of a monitoring tool to measure results and impact of our partner organizations; Samenstellen van Raad van Advies; Formation of Advisory Board; Minimaal 20 scholen vinden die zich in 2011 willen inzetten voor Max Foundation met Wandelen voor Water; Find at least 20 schools that will support Max Foundation s Walking for Water initiative in 2011; Eigen organisatie verder uitbreiden en structureren; Enlarge and structure own organization; Aantal vrijwilligers verhogen. Increase number of volunteers. 80 TBA s getraind en van kits voorzien. Monitoringtool uitgewerkt, die nog verder gaat dat alleen partnermonitoring, maar ook door donateurs gebruikt kan gaan worden. Implementatie 2011 Zie bestuursverslag. 17 scholen liepen mee en haalden euro op! reorganisatie, 1 bestuurslid erbij, duo s voor taakgebieden samengesteld. maar nog altijd niet genoeg! 80 Traditional Birth Attendants have been trained and provided with kits. Development started, and extended (monitoring linked to well gallery). Implementation 2011 See management report. 17 schools participated and raised 24,000! reorganization completed, 1 new board member, formed duos for task execution. but always in need of more! Ambitious targets for 2011 In recent years we have adjusted our goals to our growth and ambitions. We continuously reached our highest expectations and realized the goals long before year s end. Such was also the case in But we also look beyond We make it our goal to grow from 1000 villages in 2010 to 10,000 in Furthermore, we want to communicate within the industry our way of thinking about development yield, in order to see this approach applied more in development aid. Our goals remain ambitious for 2011: supply 300 villages with wells, latrines and education (in 2010 we have provided 309 villages with sanitation) raise 750,000 in donations (direct + indirect) select 3 additional local partners enlarging our proactive role in partner business (knowledge, standardization) Celebrating 1000th village set up with Prince Willem Alexander, the chairman of UNSGAB (UN committee that focuses on MDG water and sanitation) to generate publicity for water and sanitation. Further restructuring of voluntary organization in the Netherlands (Walking for Water) The rollout of an online monitoring system with GPSlocalized photographs of wells Expanding approach to training and equipping of unskilled midwives More pro actively communicate through social media. 15 Max Foundation Jaarverslag 2010

10 Ronde tafel Voorne Putten Via een TVuitzending die destijds eens over Max is uitgezonden, kwamen wij in contact met Max Foundation. In het programma kwam heel mooi naar voren dat de ouders van Max hun vreselijke verdriet hebben weten te vertalen in positieve energie waarmee heel concreet levens worden gered. De uitzending heeft mij, maar ik weet anderen binnen onze Tafel, destijds enorm aangegrepen. Met onze jaarlijkse Zeilregatta steunen wij altijd twee goede doelen, zo ook Max Foundation in Wij kijken terug op een prachtige dag met een heel mooi resultaat voor de door ons gesteunde goede doelen. Wij zijn blij en trots dat wij met onze inzet en onze relaties hebben mogen bijdragen aan de doel-stellingen van, o.a., Max Foundation, en hopen dat velen dat in de toekomst zullen blijven doen. 18 Bestuursverslag Jaar 2010 is het jaar van groei, van leren en van structureren. Groei omdat we naast de teamuitbreiding en oprichting van Raad van Advies en extra partnerorganisaties in Bangladesh, ruim verdubbeld zijn in inkomsten. Leren omdat we steeds inzicht krijgen in de processen in Bangladesh en hoe we die verder kunnen optimaliseren. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat trainen en uitrusten van ongeschoolde vroedvrouwen kindersterfte significant terug kan dringen, dus financieren wij nu ook dergelijke projecten. Structureren is nodig om niet ingehaald te worden door onze groei. Wij hebben een zeer gefocuste missie en die willen wij kunnen vasthouden, ondanks de harde groeifases waar we in verkeren. De inkomsten zijn ruim verdubbeld, van naar Hiermee hebben we 309 dorpen kunnen ondersteunen. In 2010 hebben wij drie bezoeken aan Bangladesh gebracht: om projecten bij bestaande partners te evalueren, voor de organisatie van een congres waarbij onze Bengaalse partners ervaringen uitwisselden en om een nieuwe partner, SPACE uit Chittagong te verwelkomen. Fondsenwerving In het kader van wandelen voor water liepen enkele honderden basisschoolleerlingen 6 kilometer met 6 liter water in een rugzak om te ervaren wat hun leeftijdsgenootjes in Bangladesh dagelijks moeten doen om aan schoon water te komen. Ondanks dat we onze doelstelling van 20 participerende scholen niet hadden bereikt, overtroffen de opbrengsten alle verwachtingen. Daarnaast hebben we veel meer met bedrijven samengewerkt. Voor het eerst zijn 20 mensen van groothandel in bouwmaterialen Bouwmaat op bezoek bij onze partnerorganisatie Aungkur gegaan om daar mee te bouwen aan twee sanitatiecomplexen. Een structurele sponsorship gingen wij aan met biotechnologiebedrijf Crucell. In 2010 ontvingen wij ook een recorddonatie van euro van een particulier fonds. Deze structurele inkomstenbronnen boden ons de mogelijkheid om echt in een andere stroomversnelling te komen. Onderzoek naar daling kindersterfte Om te kunnen zien dat wat wij met onze geïntegreerde aanpak (water, sanitatie en voorlichting) doen ook echt effect heeft op het terugdringen van kindersterfte, hebben wij samen met Simavi in het voorjaar een onderzoek laten verrichten door een onafhankelijk Bengaals onderzoeksbureau NCB. Zij bestudeerden een project van lokale partner SLOPB dat over 50 dorpen is uitgerold in Tussen 2005 (een jaar voor uitrol van ons programma ) en 2009 (drie jaar erna) bleek de kindersterfte gedaald met 70% (van 40 naar 12)!! Deze daling betekent dat in deze 50 dorpen, 28 kindersterfgevallen per jaar zijn voorkomen. Het rapport is te downloaden op onze website. Raad van Advies In 2010 hebben we een raad van Advies opgezet die ons ondersteunt bij het uitbouwen van ons netwerk en ons adviseert bij onze groeiplannen. We zijn verguld dat Huib Morelisse (CEO van Nuon Energy N.V.), Willemijn Verloop (oprichter van War Child) en Prof. Lucas Meijs (hoogleraar Strategic Philanthropy van de Erasmus Universiteit) in onze Raad van Advies wilden plaatsnemen en ons geweldig bijstaan. Het team Als organisatie kijken we continu naar manieren om onze aanpak te verbeteren. Zo hebben we in 2010 de taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden aangepast. We werken nu met werk-clusters met en duo s die samen als piloot en co-piloot verantwoordelijk is voor een aandachtsgebied: communicatie Nederland, fondsenwerving, partners Bangladesh, etc. Deze aanpassing heeft geleid tot een sterkere focus. Mooie initiatieven Velen hebben in 2010 ook weer laten zien hoezeer zij geloven in het belang van schoon water en sanitatie. Zij steunden ons op allerlei spontane, creatieve, doeltreffende wijzen; teveel om op te noemen! Her en der in dit jaarverslag staan een paar van deze initiatieven genoemd, om als inspiratie te dienen voor diegenen die wel willen, maar nog niet weten hoe. Wij denken trouwens altijd graag met je mee! We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor wederom een fantastisch groeijaar! Amsterdam, 16 juni Namens het bestuur, Steven Le Poole Voorzitter/Oprichter Max Foundation Management Report 2010 has been the year of growing, learning and structuring. Growing because in addition to expansion of our team, the formation of the Advisory Board, and additional partner organizations in Bangladesh, we also more than doubled our revenues. Learning, because we gain more understanding of the processes in Bangladesh and how to further optimize them. For example, we noticed that training and equipping unskilled midwives can lead to a significant reduction in child mortality, and this is why we now fund such projects. Adding more structure to our organization was necessary in order not to be overtaken by our own growth. We are keen to maintain focus, despite the intensive growth phase in which we find ourselves. The revenues have more than doubled, from to which we used to support 309 villages. We made three visits to Bangladesh: to evaluate projects with existing partners, for a conference where our Bangladeshi partners exchanged experiences, and to welcome a new local partner SPACE from Chittagong. Fundraising For wandelen voor water (walk for water) several hundred elementary school children walked 6 km with 6 liters of water in a backpack to experience what their peers in Bangladesh have to do every day to get clean water. Despite reaching 17 instead of 20 schools, revenues exceeded expectations. We also cooperated more with business. For the first time, 20 people from building materials wholesaler Bouwmaat visited our partner organization Aungkur to help build two sanitation complexes. With biotechnology company Crucell we established a structural sponsorship. We also received a record donation of 100,000 euros from a private fund. That gave us the opportunity to really shift gears. Investigation decrease child mortality To verify that we are successful with our integrated approach (water, sanitation and education) and actually reduce child mortality, we teamed up with Simavi and had an independent Bengal consultancy NCB, conduct a survey. They studied a project of local partner SLOPB that was rolled out in 50 villages in Between 2005 (one year before the rollout of our program) and 2009 (three years thereafter) it showed that child mortality had decreased by 70% from 40 to 12! This reduction means that in these 50 villages, 28 child deaths per year have been prevented. The report is downloadable from our website. Advisory Board In 2010, we established an Advisory Board that supports us in building our network and advises on our growth strategy. We are delighted that the following people have agreed to join this board: Huib Morelisse (CEO of Nuon NV Energy), Willemijn Verloop (founder of War Child) and Prof. Lucas Meijs (Professor of Strategic Philanthropy at the Erasmus University) Our team As organization we keep looking for ways to continually improve our approach. For example, in 2010 we changed the tasks and responsibilities of the board. We are now working with work-clusters, with duo s working as driver and co-pilot, responsible for a focus area: communication in the Netherlands, fundraising, Bangladeshi partners, etc. This change has led to a stronger focus. Good initiatives In 2010 many have again shown how much they believe in the importance of clean water and sanitation. They supported us in various - spontaneous, creative and effective - ways, too many to mention! Scattered throughout this report we mention a few of these initiatives. They can inspire those who would like to help, but don t know when or how. By the way, we are always willing to think with you! We want to thank everyone for another great year of growth! Amsterdam, June 16th On behalf of the board, Steven Le Poole, Chairman and Founder Max Foundation 17 Max Foundation Jaarverslag 2010

11 Leren en verbeteren 20 Leren en verbeteren is een essentieel onderdeel van de aanpak van Max Foundation. Continu zijn wij op zoek naar manieren om op de meeste efficiënte manier meer kinderlevens te sparen en daardoor de hoogste health value for money te behalen. Learning and improving is an essential part of the approach of Max Foundation. We are constantly looking for ways to save more children s lives in the most efficient way, reaching the highest health value for money. 19 Max Foundation Jaarverslag 2010

12 Peter Franke Door mijn samenwerking met Joris van Liebergen ben ik op Max Foundation gewezen. Wat mij aanspreekt aan deze stichting is dat de gehele donatie ook besteed wordt waar het voor bedoeld is. Bij mijn 60e verjaardag heb ik aan iedereen een donatie gevraagd om een waterput te kunnen schenken aan de lokale bevolking in Bangladesh. Door deze bestemming was de donatie hoger dan verwacht. In mijn perceptie is dit de meest directe en meest efficiënte vorm van hulpverlening. Alle hulpverlening begint bij schoon water. 22 Sinds de oprichting hebben we onze aanpak steeds verder ontwikkeld. Ieder jaar leerden we weer belangrijke lessen: Jaar 2004 Belangrijkste lessen Het platteland van Bangladesh kent een hoge kindersterfte die tegen relatief lage kosten teruggebracht kan worden. Since the establishment, we have continuously developed our approach. Every year there were important lessons learned: Lessons learned The countryside of Bangladesh has a relatively high child mortality rate that can be reduced at fairly low cost. Prevention (through clean drinking water) is much more efficient than curing (in hospitals). Leren en verbeteren in 2010 Vaak wordt bij innovatie gedacht aan technologische innovatie: aan technische hoogstandjes die bijna altijd (te) veel kosten. Bij Max Foundation richten we ons met name op business model innovatie : hoe kunnen we ons op een slimme manier organiseren? Hoe kunnen we onze partners in Bangladesh het beste inschakelen? En hoe kunnen we optimaal gebruik maken van aanwezige kennis over low-cost and proven technology? Enkele voorbeelden van leren en verbeteren: Toevoegen van training van vroedvrouwen in onze aanpak. Bijna 90% van de vrouwen op het platteland van Bangladesh bevalt zonder dat er iemand met medische kennis aanwezig is. Dit leidt tot veel kinder- en moedersterfte. Door de training van vroedvrouwen, die gegeven wordt door onze lokale partners, kunnen vele levens worden gered. Daarbij rusten wij deze vrouwen uit met kits waarmee zij de bevalling sterieler kunnen begeleiden. Continue benchmarking van kosten. We zijn voortdurend bezig om de kosten van onze aanpak in Bangladesh te vergelijken tussen partners en die aanpak te kiezen die het hoogste rendement tegen de laagste kosten oplevert. Zo hebben we in 2010 ontdekt wat de goedkoopste manier is om PVC buizen die 1/3 van de kosten van een waterput zijn in te kopen. Door deze kennis te delen met alle partners kunnen duizenden mensen extra geholpen worden voor hetzelfde bedrag Voorkomen (via schoon drinkwater) is veel efficiënter dan genezen (via ziekenhuizen). Lange termijn partnerships zijn beter dan korte termijn partnerships. Gedragsverandering dmv hygienevoorlichting is cruciaal. Hygiënische latrines vormen een belangrijke schakel in het terugdringen van ziektes. Baseline studies voor aanvang van een project zijn essentieel. Het inzetten vrijwilligers voor het geven van voorlichting over hygiëne is zeer effectief. Schoolsanitatie is een zeer efficiënte manier om kinderen voor te lichten (die vervolgens hun ouders leren) en uitval van meisjes terug te dringen. Latrines alleen financieren voor de allerarmsten. Door nóg sterker te focussen op lage kosten per dorp binnen onze aanpak kunnen we nóg meer mensen helpen met hetzelfde geld. Met het trainen en uitrusten van vroedvrouwen kunnen we aan de grootste oorzaak van kindersterfte, de neonatale, iets doen. Long-term partnerships are better than short-term ones. Behavioral change through hygiene education is vital. Hygienic latrines form a crucial link in combatting diseases. Baseline studies prior to starting a project are essential. Volunteers providing education sessions on hygiene are very effective. School sanitation is an effective method to inform children who then teach their parents, and to reduce girls dropout rate. Latrines should only be subsidized for the so called core poor. By focusing stronger on low costs per village, we can help more people with the same amount of money. By training and supplying birth attendants with kits, we can make a real effort to ban the greatest cause of child mortality, neonatal mortality. Voor INSEAD, de gereputeerde business school uit Fontainebleau (Frankrijk), was deze manier van innovatie de aanleiding om een Case Study over Max Foundation te maken. De case is geschreven door Martijn Thierry, bestuurslid van Max Foundation, en prof. Luk van Wassenhove, professor aan INSEAD en directeur van de Humanitarian Research Group. Het business model van Max Foundation klopt, vanaf het verkrijgen van donaties in Nederland tot en met de manier waarop in Bangladesh de bewoners van dorpen worden betrokken bij de installatie en het onderhoud van de putten, bevestigde prof. Luk van Wassenhove bij de paneldiscussie op 17 maart De aanpak van Max Foundation werkt dus volgens Insead. Dat is ook elke keer onze conclusie als we in Bangladesh de dorpen, waar we water en sanitatie hebben gebracht, bezoeken. We zien het met eigen ogen, maar - veel belangrijker nog - de dorpelingen vertellen het ons: minder diarree, minder ziekte, minder kindersterfte. Toch zijn we er nog niet en willen wij graag nog verder verbeteren. Op verschillende manieren zijn we daarmee bezig, in Bangladesh en in Nederland. Schoolsanitatie blijkt zo belangrijk. Daarnaast hebben we voor het eerst in 2010 een schoolsanitatie programma ondersteund. Dit blijkt een belangrijke aanvulling te zijn bij de verschillende vormen van voorlichting die reeds onderdeel zijn van de projecten. Kinderen kunnen het proces in de dorpen versnellen doordat zij de kennis vanuit school mee naar huis nemen en familie leren hoe belangrijk hygiëne is. Verfijnen van de richtlijnen voor onze partners. Na elk bezoek aan Bangladesh, drie maal in 2010, hebben we beter inzicht in wat nodig is om een hoger rendement te halen. Zo hebben we de richtlijnen aangescherpt over waar (in welke dorpen) onze lokale partners actief moeten worden om de grootste vermindering in kindersterfte te behalen. Uitwisseling van ervaringen tussen onze lokale partners. In mei 2010 hebben we een bijeenkomst georganiseerd met alle partners om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Bijvoorbeeld over de beste manier om hygiënevoorlichting te geven. Doordat partners verschillende aanpakken hebben kunnen we goed vergelijken welke aanpak het beste werkt. Nieuwe monitoring tool via internet met GPS data. Via Internet en GPS kunnen wij donateurs toegang geven tot de exacte locatie van hun waterput en hen informeren over de voortgang van het water- en sanitatieprogramma in het dorp waar hun put staat. Daarnaast kunnen wij scherper de voortgang van onze partners beoordelen. Ook resultaten van de metingen van de effecten zullen in de jaren na de uitvoering in deze database worden opgenomen. Meer informatie, meer kennis, meer impact. Benchmarking: maximum and minimum vs. average key project cost drivers. 21 Max Foundation Jaarverslag 2010

13 Herman en Yvonne Rottinghuis Onze betrokkenheid bij Max Foundation begon, evenals bij Joke en Steven, met onze zoon, Mark. Met behulp van Ducks United - zijn cool charity formule die 2CV s verhuurt op Ibiza (en inmiddels ook op Curaçao) - begon hij in 2009 geld in te zamelen voor schoon water. Max Foundation vormde in zijn ogen de beste manier om voor schoon water te zorgen. Mark is ons eind 2009 op tragische wijze ontvallen en omdat wij net als Joke en Steven niet de rest van ons leven met alleen verdriet aan onze zoon willen denken, zetten wij zijn initiatief voor schoon water voort door Max Foundation op allerlei manieren te steunen. Dat helpt ons, maar geeft ook een heleboel kinderen een toekomst. 24 old Latrines at a school of 700 pupils new Latrines at a school of 700 pupils Learning and improving in 2010 Innovation is often understood to mean technological innovation: high-tech solutions that almost always cost (too) much. At Max Foundation, we focus particularly on business model innovation: how can we organize ourselves in a smart way? What is the best way to involve our partners in Bangladesh? And how can we best use existing knowledge about proven, low-cost technology? Case study For INSEAD, the renowned business school in Fontainebleau (France), this way of innovation was the basis for a case study on Max Foundation. The case was written by Martijn Thierry, director of the Max Foundation, and Professor Luk van Wassenhove, professor and director of the INSEAD Humanitarian Research Group. Max Foundation s business model is right, from obtaining the donations in the Netherlands to the way the inhabitants of villages in Bangladesh are involved in the installation and maintenance of the wells, confirmed Professor Luk van Wassenhove at the panel discussion on March 17, This means that, according to Insead, the Max Foundation s approach works. We come to the same conclusion every time we visit the villages in Bangladesh where we have implemented water and sanitation. We see it with our own eyes, but - more importantly - the villagers tell us: less diarrhea, less sickness, less child mortality. Nevertheless, we have a long way to go and we continue to improve. In different ways we are doing this, both in Bangladesh and the Netherlands. Examples of learning and improving: Adding training of birth attendants in our approach. Nearly 90% of women in rural Bangladesh give birth without any medically skilled people available. This leads to a high child and maternal mortality. With the training of birth attendants, to be managed by our local partners, many lives can be saved. In addition we equip these women with sterile kits so they can assist women giving birth. School sanitation is crucial Besides we started supporting school sanitation in 2010, as it appears to be a crucial element of hygiene education, and therefore many of our Bengal partners have included it in their programs. Children can accelerate the process in villages, bringing home knowledge from school and teaching their families how important hygiene is. Refining the guidelines for our partners. After each visit to Bangladesh, three times, we have a better understanding of what it takes to realize a higher return. So we tightened the guidelines for our partners on where to be active (in which villages), in order to achieve the greatest reduction in child mortality. Exchange of experience among our local partners. In May we organized a meeting with all partners to share experiences and learn from each other. For example, about the best way to provide hygiene education. As partners all have different approaches, we can compare which approach works best. Continuous benchmarking of costs. We are always working to reduce costs of our approach in Bangladesh by comparing different partners and their approaches, so that we can choose the highest return at the lowest cost. For example, we discovered that we could save money purchasing PVC pipes, which represent 1/3 of the costs of a well. By sharing this knowledge with all partners, thousands of extra people can benefit at the same amount. New monitoring tool on the Internet with GPS data. Using Internet and GPS, we can provide donors with access to the exact location of their well and inform them about the progress of the micro-sanitation program in that village. In addition, we can monitor the progress of our partners with more accuracy. Also, results of the measurements of the effects in the years following the implementation will be included in this database. More information, more knowledge, more impact. 23 Max Foundation Jaarverslag 2010

14 NoSuch Company Eind 2010 zijn wij door Max Foundation benaderd met de vraag hen te sponsoren met een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl. Wij werden direct gegrepen door de inspirerende groep mensen en het werk dat zij doen. Met veel plezier en enthousiasme hebben wij uiting gegeven aan de opdracht. Naast het sponsoren vonden we het niet meer dan logisch om enkele waterputten te realiseren. Ook is besloten om een deel van onze verjaardagspot vrij te maken voor nog meer waterputten. Wij vinden het fantastisch om vanuit onze expertise Max Foundation te kunnen helpen. Daarnaast zijn we trots dat we via Max Foundation mensen in Bangladesh een beter leven kunnen geven. 26 Overzicht partners/projecten Dorpen voorzien van schoon drinkwater, latrines en voorlichting over hygiëne. Lokale partners & projecten Max Foundation werkt in Bangladesh samen met lokale Non Governmental Organisation s (NGO s). Deze NGO s voeren de water- en sanitatieprojecten daadwerkelijk uit: zij hebben tenslotte de beste kennis van de situatie ter plekke. Max Foundation werkt op dit moment samen met zes partners (zie kaart). Deze partners voeren naast wateren sanitatieprojecten ook andere projecten uit (krediet, gezondheidszorg, onderwijs) om de levensstandaard in het gebied te verbeteren. Deze projecten worden door andere partijen gefinancierd. Wij streven ernaar om een lange termijnrelatie met partners op te bouwen omdat we geloven dat dit tot betere resultaten leidt. Tijdens projecten leren we immers allebei over verbeteringen en het zou het weggegooid geld zijn om deze niet in een volgend project toe te passen. Bezoek aan Bangladesh In 2010 zijn wij driemaal met een team in Bangladesh geweest. Tijdens deze bezoeken hebben we onze bestaande partners, maar ook potentiële nieuwe partners bezocht. Bij onze bestaande partners bespraken wij de lopende zaken, bekeken wij steekproefsgewijs een aantal dorpen en interviewden we betrokkenen. Aan de hand van onze bevindingen hebben evaluaties plaatsgevonden en hebben we nieuwe projectvoorstellen besproken. Dit heeft ertoe geleid dat we de projecten met SLOPB, Aungkur en BDS hebben verlengd. Met PARAS starten wij voorlopig geen nieuw project, omdat zij vooralsnog niet de gewenste ontwikkeling hebben kunnen laten zien. Voordat we besluiten al dan niet met een nieuwe partner samen te werken bezoeken we het kantoor van de potentiële partner, de gebieden waar zij reeds actief zijn en het gebied waar zij het water- en sanitatieproject willen gaan uitvoeren. Voor we een project steunen willen we zelf zien dat het geld goed besteed gaat worden. Naar aanleiding van een van deze reizen, kunnen we SPACE als nieuwe partner verwelkomen. Zij zullen in 2011 starten met een klein water- en sanitatieproject. Klein beginnen, van elkaar leren en vervolgens opschalen- dat is de rode draad van onze aanpak. Hierbij is het zaak om met voldoende (nieuwe) partners en met voldoende opschaling per partner gelijk op te gaan met de groei aan donaties die we ontvangen. Local partners & Projects In Bangladesh Max Foundation cooperates with local Non-Governmental Organizations (NGOs). These NGOs effectively carry out the water and sanitation projects; they have, after all, the best knowledge of the situation on the ground. Max Foundation is currently working with six partners (see map). These partners do not only carry the water and sanitation projects, but also other projects (micro-credit, health, education) to improve the living standards in the area. These projects are funded by other parties. We strive to build a long-term relationship with partners because we believe this leads to better results. During these projects we both learn about improvements. It would be a waste of money not to apply this experience. Trip to Bangladesh In 2010 we ve been visited Bangladesh with a team three times. During these visits we have met with our existing partners, but also with potential new partners. With our existing partners, we discussed current projects, we had a closer look at a number of randomly selected villages and interviewed the people involved. Based on our findings, we made assessments and discussed new project proposals. This has led us to extend projects with SLOPB, Aungkur and BDS. For the time being, we will not start any new projects with Paras, because they did not yet show the desired growth. Before we decide whether or not to work together with a new partner, we always visit the office of the potential partner, the areas where they are already active and the area where they intend to implement water and sanitation projects. Before we support a project we want to see for ourselves that the money will be well spent. After one of these trips, we now welcome SPACE as a new partner. They will start in 2011 with a small water and sanitation project. Starting out small; learning from each other and then scaling up is the key of our approach. It is important to align the number of partners and their growth with the funds we receive. PARAS 25 dorpen/villages Aungkur 133 dorpen/villages Aloshikha 160 dorpen/villages BDS 20 dorpen/villages SLOPB 725 dorpen/villages SPACE 0 dorpen/villages 25 Max Foundation Jaarverslag 2010

15 Jaarrekening De inkomsten zijn ruim verdubbeld, van naar Hiermee hebben we 309 dorpen kunnen ondersteunen. The revenues have more than doubled, from to which we used to support 309 villages. 27 Max Foundation Jaarverslag 2010

16 30 Balans per 31 december na resultaatsbestemming (in euro s) Activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Bestemmingsfonds Schulden op lange termijn Toegezegde subsidies Schulden op korte termijn - Toegezegde subsidies Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva Staat van baten en lasten (in euro s) Baten Baten uit eigen fondsenwerving 2010 Werkelijk 2010 Begroting 2009 Werkelijk Donaties en giften Overig Baten uit acties derden 9 Cordaid Oxfam Novib Wilde Ganzen NCDO Overige baten Som der baten Lasten Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (28.455) Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden (67.147) Mutatie langlopende schulden Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen op 1 januari Besteed aan doelstellingen Water- en sanitatie projecten Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Vergoed door bestuur (10.363) (10.000) (8.250) Som der lasten Resultaat (28.455) Stand liquide middelen op 31 december Mutatie liquide middelen Resultaatbestemming Onttrekking/toevoeging aan bestemmingsfonds (28.455) Max Foundation Jaarverslag 2010

17 32 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarcijfers betreffen de jaarcijfers van Max Foundation te Amsterdam. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen RJ 650. Activa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bestemmingsfonds In het bestemmingsfonds zijn middelen opgenomen wanneer door derden een specifieke besteding is gegeven aan deze middelen. Toegezegde subsidies De per balansdatum nog te realiseren subsidies worden onderverdeeld in kortlopende (te realiseren binnen een jaar na balansdatum) en langlopende verplichtingen. Verplichtingen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de wisselkoers per 31 december. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Bijdragen van derden in projecten worden verantwoord in het jaar van ontvangst. De in de staat van baten en lasten opgenomen bestedingen aan doelstellingen betreffen de in het boekjaar toegezegde bedragen aan water- en sanitatieprojecten. Onder kosten voor fondsenwerving zijn alleen de kosten opgenomen die door het bestuur in het boekjaar zijn gemaakt ten behoeve van de Stichting. In dit bedrag zijn geen kosten opgenomen voor producten/diensten die door derden aan de Stichting ter beschikking zijn gesteld. Toelichting op de balans 1. Vorderingen en overlopende activa 31/12/ /12/2009 Te vorderen rente De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan een jaar. 2. Liquide Middelen Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. Het saldo liquide middelen wordt aangehouden om te kunnen voldoen aan reeds toegezegde subsidies en fondsen met een specifiek doel. 3. Bestemmingsfonds In het bestemmingsfonds zijn alle ontvangen donaties opgenomen waar door de schenker een bepaald doel mee beoogd is, maar die nog op realisatie wachten. Dit bestemmingsfonds zal in de komende jaren worden aangewend voor water- en -sanitatie projecten Stand per 1 januari Toevoeging vanuit resultaatbestemming (28.455) Stand per 31 december Schulden op lange termijn Toegezegde subsidies Dit betreft het bedrag aan toegezegde, nog niet gerealiseerde subsidies inzake meerjarenprojecten. Het bedrag van de meerjarenprojecten dat binnen een jaar zal worden aangewend is begrepen onder de toegezegde subsidies onder schulden op korte termijn. De toegezegde subsidies op lange termijn, welke een looptijd van maximaal twee jaar hebben, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31/12/ /12/2009 Toegezegde subsidies Aungkur - WASH Aungkur - schoolsanitatie Totaal Schulden op korte termijn - Toegezegde subsidies Dit betreft het bedrag aan toegezegde, nog niet gerealiseerde subsidies per einde van het jaar, welke naar verwachting afgewikkeld zullen worden binnen een jaar na balansdatum. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31/12/ /12/2009 Toegezegde subsidies Aungkur - WASH Aungkur - schoolsanitatie BDS PARAS SLOPB SPACE Overige schulden en overlopende passiva Ontvangen vergoedingen Totaal 31/12/ /12/ Toelichting op de staat van baten en lasten 7. Donaties en giften Particulieren Bedrijven Stichtingen Scholen Rotary Totaal Alle ontvangen donaties zijn beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van water- en sanitatie projecten. 8. Overige baten uit eigen fondsenwerving Benefietevenement Totaal Overige baten Bankrente Bankkosten (304) (273) Saldo Besteed aan micro-sanitatie projecten In 2010 heeft Stichting Max steun toegezegd aan partners voor het uitvoeren van projecten. De projecten richten zich, tenzij anders vermeld, op water- en sanitatie. Aloshikha (2010/2011) Aungkur - WASH ( ) Aungkur - schoolsanitatie ( ) BDS (2009/2010) PARAS (2009/2010) SLOPB (2010) SPACE (2011) Totaal Kosten eigen fondsenwerving Reis Bangladesh Evenement Kantoorkosten Overig Totaal De gemaakte kosten zijn volledig door sponsors en het bestuur van de stichting vergoed. Hierdoor kunnen de totale baten worden ingezet voor water- en -sanitatie projecten. In totaal heeft het bestuur EUR aan kosten vergoed en hebben sponsors voor een bedrag van EUR bijgedragen door onbezoldigd goederen of diensten beschikbaar te stellen. Conform de CBF norm 1 bedraagt het percentage kosten van de eigen fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de eigen fondsenwerving derhalve 9%. De stichting heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd Door het bestuur en de vrijwilligers wordt geen salaris en/of onkostenvergoeding ontvangen: dus wél professioneel maar níet betaald. 1 Uit kostenoverwegingen heeft Max Foundation geen CBF keurmerk aangevraagd. 13. Transacties met verbonden partijen Anders dan de vergoeding van gemaakte kosten en donaties door het bestuur van de stichting zijn er geen transacties met verbonden partijen. Totaal Baten uit acties derden Dit betreffen verdubbelingen van particuliere donaties door derden. Wilde Ganzen heeft een premie van 58% over de particuliere donaties beschikbaar gesteld. Alle bijdragen zijn beschikbaar gesteld voor specifieke water- en -sanitatie projecten. 31 Max Foundation Jaarverslag 2010

18 Overige Gegevens 34 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Het bestuur van Max Foundation Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van Max Foundation te Bloemendaal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting zoals opgenomen in p.30 t/m 33, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag beide in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. English summary of financials Balance sheet as per 31 December (in euro s) Other receivables 3,390 3,402 Cash and cash equivalents 495, ,844 Total assets 498, ,246 Reserve (restricted) 67,266 95,721 Allocated subsidies 417, ,525 Other liabilies 14,050 - Total liabilities 498, ,246 Statement of income and expenditure (in euros) Fundraising income 558, ,044 Other income 3,086 3,165 Total income 561, ,209 Commitments to WASH projects 589, ,106 Costs on fundraising - - Other costs - - Financial result (28,455) 65,103 Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Max Foundation per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Verklaring betreffende het jaarverslag Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de richtlijnen voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amstelveen, 16 juni 2011 KPMG ACCOUNTANTS N.V. N.R. Tambach RA General The annual report has been prepared in accordance with the Dutch Guideline for Annual Reporting laid down for Fundraising Institutions (RJ 650). The annual report has been audited by KPMG 2010 figures Income from fundraising increased by 165% to EUR 558k. Additional fundraising income was the result of increased donations from private individuals (EUR 93k, +35%), companies (EUR 121k, +70%), foundations (EUR 172k, 657%), schools (EUR 25k) and service clubs, e.g. Rotary (EUR28k, +600%). Furthermore Max Foundation received EUR 119k (+205%) from organization who support private foundations on behalf of the Dutch Government. All water and sanitation projects are carried out by 6 local NGOs in Bangladesh, who receive support from Max Foundation. As a result of increased income Max Foundation has been able to provide support to water and sanitation projects for a total amount of EUR 590k (in 2010) the highest support since the start of the foundation in The reserve of EUR 67k is restricted and will be employed to support future water and sanitation projects. The incurred costs for fundraising and management have been reimbursed completely by sponsors and the board of the foundation. As result all received funds have been spent on water and sanitation projects. The total costs reimbursed by the Board amounts to EUR 10k (mainly travel). Sponsors have provided support to Max Foundation for an amount of EUR 30k. Adjusted for this, the costs expressed as percentage of the funds raised through own fundraising (conform CBF-norm) is 9%. The foundation has no employees. The Board nor volunteers receive salary and/or allowances. The foundation recruits only professionals who have previous experience in their role. 33 Max Foundation Jaarverslag 2010

19 Max Foundation Gyroscoopweg142 1 hg 1042 AZ Amsterdam Rekeningnummer: t.n.v. Max Foundation te Amsterdam IBAN: NL36ABNA BIC (SWIFT): ABNANL2A. Kamer van Koophandel: ANBI code: Fiscus en lijfrentes Giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting omdat Max Foundation geregistreerd staat als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lijfrenteaktes van minimaal 5 jaar en minimaal 350 per jaar worden kosteloos opgesteld. Informatie hierover is op te vragen via Max Foundation is vooral gegroeid door mensen die de stichting gepromoot hebben. Dat kan op vele manieren zoals spreekbeurten, jubilea, bruiloften, promoties en sportevenementen. Schoon water voor alle kinderen! We sturen je graag materialen (Dvd s, posters, enz.) of komen langs om meer over ons werk in Bangladesh te vertellen.

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch focus on migration Voluntary Return and Reintegration _ NUMBER 3 18th EDITION DECEMBER 2012 In English and Dutch IOM International Organization for Migration the Netherlands Focus on Migration is the periodical

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

B E S T U U R S V E R S L A G. W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s

B E S T U U R S V E R S L A G. W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s B E S T U U R S V E R S L A G W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s voor Hoop en Toekomstkansen 2014 Doelstelling Statutaire doelstelling van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

opkomst Cubs diverse Sander van Kasteren Tiger country Culinaire Chemie met

opkomst Cubs diverse Sander van Kasteren Tiger country Culinaire Chemie met April 2014 jaargang 9 Opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen Biologie LST MST#3 opkomst Tiger Cubs A diverse country Culinaire Chemie met Sander van Kasteren 2 ORIGIN # 3 jaargang 9, april 2014 NIEUWS

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

Abstract Bruggerbosch

Abstract Bruggerbosch Abstract Bruggerbosch Introduction Currently a downward spiral is likely to arise within the health care system under the influence of aging. The increase in the number of elderly people concurrently gives

Nadere informatie