Alle plannen op tafel!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle plannen op tafel!"

Transcriptie

1 Alle plannen op tafel! Een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie Peter Willems, Departement Ruimte Vlaanderen - An Heirman, GIM NV V-ICT-OR shopt it - 25/04/2013 1

2 Inhoud Probleemstelling Doelstelling Impact Complexiteit Projecten Opdracht DSI - doelstellingen - scope (gegevens, gegevensvorm, uitwisselplatform) - succesfactoren - oplevering fase 1: technologisch, richtlijnen, afsprakenkader, regelgeving, beheer Stappenplan opstart Acties

3 Probleemstelling Nog geen volledig, betrouwbaar, continu bijgewerkt, geografisch digitaal overzicht beschikbaar van al de vigerende verordenende ruimtelijke plannen (gewestplan, APA, BPA, RUP, ) in het Vlaams Gewest, en het onderling verband tussen hun respectieve stedenbouwkundige voorschriften. 3

4 Doelstelling Opstellen van een generiek platform voor de digitale uitwisseling van verordenende ruimtelijke plannen (en hun afgeleiden), om te komen tot een actueel en volledig overzicht van de ruimtelijke juridische plancontext, ook raadpleegbaar via een GIS-omgeving, 4

5 Impact Strategische investering Multiplicatoreffect, zichzelf terugverdienen Katalysator voor tal van interne en externe processen en verwachtingen - opmaakproces RUP ( op alle niveaus) - monitoring beleid Ruimtelijke Ordening - studies, rapporten en onderzoek - project digitale bouwaanvraag - project versnelling investeringsprojecten - project notarisbrief - VIA-doorbraak slagkrachtige overheid - implementatie GDI-decreet (vanuit Europese INSPIRE-richtlijn) - implementatie andere wetgeving (grond- en pandenbeleid, milieu ) - etc. 5

6 Complexiteit Diverse betrokken partijen - gemeenten / provincies / Vlaamse overheid - adviesverlenende overheden - andere beleidsdomeinen - professionele doelgroepen (architect, notaris, ) - burger Gedistribueerd concept - samenstellen van verschillende authentieke databronnen - integratie bestaande uitwisselsystemen - conformiteit met de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet Heterogene plansoorten - plansoorten vormelijk verschillend - verschillende digitale beschikbaarheid - omgaan met verschillende ondergronden 6

7 Wat staat er concreet op stapel? 7

8 Opdracht DSI-platform: fase 1 Tijdspad projectfase 1 - Opstart: februari Oplevering: januari 2013 Inzet Ongeveer 1 VTE (departement RV) euro (dep. RV, ICT-budget) - input lokale besturen (werkgroep 8

9 DSI-platform fase I: doelstellingen Procesmatige doelstellingen Inzicht in de bestaande uitwisselsystemen, praktijken en regelgeving - tekortkomingen, opportuniteiten - rekening houdend met al de stakeholders: veel overleg! Optimaliseren en integreren van de technische richtlijnen voor de digitale uitwisseling van ruimtelijk verordende plannen en hun afgeleiden Aanbevelingen voor aanpassingen aan de regelgeving Aanbevelingen voor de managementstructuur nodig voor het organisatorische beheer: welke partners houden het platform up-andrunning en op welke manier 9

10 DSI-platform fase I: doelstellingen Technische doelstellingen Ontwikkelen en testen van het DSI-platform met als componenten: - respository met de authentieke samengestelde bron van stedenbouwkundige informatie van de aanbiedende partijen - webservices voor ontvangst van stedenbouwkundige informatie - webservices voor distributie van stedenbouwkundige informatie - uploadtoepassing voor ontvangst stedenbouwkundige informatie - synchronisatie met GDI-Mercator - webservices stedenbouwkundige plancheck - beveiliging - beheerstoepassing DSI is geen workflowtool: geen dossierafhandeling! 10

11 DSI-platform fase I: scope (gegevens) 11

12 DSI-platform fase I: scope (gegevens) 12

13 DSI-platform fase I: scope (gegevens) Ruimtelijke verordende plannen, hun afgeleiden, verordeningen DossierType VO-dRO Prov Gem gewestplan B algemeen plan van aanleg B bijzonder plan van aanleg B ruimtelijk uitvoeringsplan (gewestelijk) NB ruimtelijk uitvoeringsplan (provinciaal) NB PLAN ruimtelijk uitvoeringsplan (gemeentelijk) NB onteigeningsplan RO (gewestelijk) NB onteigeningsplan RO (provinciaal) NB onteigeningsplan RO (gemeentelijk) NB rooilijnplan RO (gewestelijk) B rooilijnplan RO (provinciaal) B rooilijnplan RO (gemeentelijk) B (mogelijke) planbaten NB NB NB AFGELEIDE VAN PLAN (mogelijke) planschade NB NB NB (mogelijke) kapitaal / gebruikersschade NB NB NB recht van voorkoop RO NB NB NB bouwverordening B B verkavelingsverordening B VERORDENING stedenbouwkundige verordening (gewestelijk) NB stedenbouwkundige verordening (provinciaal) NB stedenbouwkundige verordening (gemeentelijk) NB Adviezen bij procedures Verkavelingsvergunningen (vanuit DBA) 13

14 DSI-platform fase I: scope (gegevensvorm) Metadata Geografische objecten - vector *contouren *planelementen: grondvlak, overdruk, lijnen, punten - gegeorefereerde rasters Documenten - verordenend grafisch plan van RUP - bijlagen van RUP *besluit Vlaamse Regering *stedenbouwkundige voorschriften * toelichtingsnota (tekst + kaarten) *register planschade, planbaten, kapitaal- en gebruikersschade *onteigeningen * passende beoordeling *veiligheidsrapport - adviezen 14

15 DSI-platform fase I: scope (uitwisselplatform) Bronsystemen Standaarden Frontend input Richtlijnen ETL planintegratie Standaarden Ontsluiting Export Richtlijenen Doelsystemen Plannenviewer, DBA, RWO DM, Mercator, Desktop GIS, Output Contouren (scope) Planelementen Sted. voorschriften Sted. voorschriften Contouren Planelementen Input Adviezen Input Transact. db Public. db Output Backoffice 15

16 Opdracht DSI-platform: succesfactoren Implementatietraject Gefaseerde aanpak - duidelijk keerpunt vastleggen (nieuwe plannen vs. bestaande plannen) - detailleringsgraad omgekeerd chronologisch - haalbaar ritme, voldoende overgangsperiode - verplicht karakter faseren Rekening houden met heterogeniteit van de deelnemers en van de digitale gegevens - 3 bestuursniveaus (multi-governance, subsidiariteit) - heel divers landschap (vooral bij gemeenten) qua ervaring, kennis, investeringsniveau, aantal, complexiteit en leeftijd van de betrokken plannen, - verschillende plansoorten met uiteenlopende digitale beschikbaarheid en diverse nauwkeurigheden 16

17 Opdracht DSI-platform: succesfactoren Verschillende soorten gebruikers - andere beleidsdomeinen - professionals (architecten, notarissen, ) Verschillende manieren van procesafhandeling (o.a. via ICTdienstverleners) Win-win situatie voor alle deelnemers - afstemming op de inhoudelijke processen - opletten voor remmende voorsprong - verminder de inspanning (voor lokale besturen) - grootste knelpunten eerst (toegankelijkheid, volledigheid, ) - Verankering in de wetgeving - getrapt 17

18 Opdracht DSI-platform: succesfactoren Beheer van de oplossing Kwaliteit van de gegevens GDI-doelstellingen Eenduidig statuut van gegevens op platform Creatief omgaan met onnauwkeurige ondergronden Opvangen dynamiek gegevens tijdens procesverloop Functionele en technische keuzes 18

19 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Technologisch Architectuur 19

20 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Technologisch Synchronisatie met andere systemen: GDI-Mercator U itw is s e lin g s p la tfo rm M e rc a to r P u b lic a tie d a ta b a n k e n D a ta E n g in e M e rc a to r In te rn e d a ta b a n k R a a d p le g e r G IS d e s k to p g e b ru ik e r C a ta lo g u s H a rv e s tin g C a ta lo g u s R a a d p le g e r C a ta lo o g D S I d o s s ie rs e n g e o g ra fis c h e s e rv ic e s 20

21 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnen Screening bestaande technische richtlijnen - uitwisseling gegevens betreffende het plannenregister - uitwisseling gegevens RUP - uitwisseling gegevens betreffende PB, PS, KS en GS - overdrachtspecificaties RVV ruimtelijke ordening Integratie in nieuw, gebundeld richtlijnenpakket 21

22 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnenpakket Conceptueel model - dossier *PlanContour *PlanDeelgebied *PlanElement *PlanAfgeleide *PlanAfgeleideElement *VerordeningsContour 22

23 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnenpakket Gedetailleerde specificaties voor uitwisseling - dossieridentificatieformulier: identificatie van de stukken behorende tot een dossierfase - geografische vectorgegevens: softwareonafhankelijke vormelijke beschrijving van alle geografische objecten en hun attributen 23

24 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnenpakket Gedetailleerde specificaties voor uitwisseling - geografische rastergegevens: uitgesneden georasterbestand van het grafisch verordenend plan, legendebestand - Cartografische voorstelling: SLD als alternatief voor geotiff 24

25 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnenpakket Gedetailleerde specificaties voor uitwisseling - dossierstukken (BS, GP, SV, TN, TNK, RPC, ) - adviesvragen en adviezen - metadata 25

26 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnenpakket Algemene aspecten m.b.t. de uitwisseling - bestandsnaamconventies (best practices) - manier van uitwisselen (XML, ZIP-SHP, ZIP-XML) - moment van uitwisselen - sjablonen *dossieridentificatieformulier *shapefiles *XML *SLD 26

27 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Operationeel oplaadloket Alle bronbeheerders (gewest, provincies, gemeenten) kunnen (indien ze er wensen gebruik van te maken) via dit e-loket hun gegevens conform het richtlijnenboek op het platform opladen Ook mogelijkheid om adviezen bij de procedure op te laden 27

28 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Gebruik gegevens na publicatie Mogelijkheden: - via specifieke client toepassing, vb: plannenviewer drv - via gebruik van de web services in een desktop GIS pakket, vb: wfs in Quantum GIS: 28

29 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Regelgeving & Beheersstructuur Voorstellen tot optimalisatie van de juridische regelgeving (VCRO) - decretale bepalingen (plannenregister, stedenbouwkundig uittreksel, ontvoogding gemeenten, informatieplicht, RUP, ) - uitvoeringsbesluiten Rapport over beheersstructuur - strategisch beheer - operationeel beheer 29

30 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Afsprakenkader: gefaseerde aanpak Leeftijd - 1/ Nieuwe plannen - 2/ Bestaande plannen Detailleringsgraad - Hoe definitiever, hoe meer detail - Cfr matrix voor de verschillende dossierfasen Verplichting (principes finetuning nodig!) - 1/Aanlevering volgens richtlijnen - 2/Goedkeuringsprocedure koppelen aan aangeleverde info - 3/Volledig digitale afhandeling, inclusief digitale handtekening 30

31 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Afsprakenkader: opname bestaande gegevens Per plantype verder uitwerking van werkwijze, rekening houdend met: - de onderdelen (bv. eerst plancontouren, besluit, grafisch plan, ) - de leeftijd van het plan (bv. eerst alles van na 1999, ) - de procesfase (eerst de definitief goedgekeurde plannen; ook voorafgaande fasen nog, en zo ja tegen welke termijn?) - de capaciteit van de bronbeheerder (eventueel krijgen bepaalde gevallen wat meer tijd voor bepaalde zaken?) 31

32 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Afsprakenkader: opname bestaande gegevens > enkele voorbeelden Gewestplan: - door drv - gebiedsdekkende GIS-gegevens erop vanaf de opstart, later bijvullen APA s: - slechts 3 of 4, via werksessie met betrokken gemeenten BPA s: - mogelijke piste: controle door lokale besturen van bij drv beschikbare contouren en gegeorefereerde scans, dan conversie en inladen door drv, vervolgens aanvulling door lokale besturen - alternatief: lokaal bestuur doet alles zelf - planelementen in latere fase, tenzij lokaal bestuur die meteen erbij wil en het zelf ook doet RUP s: - gewestelijke: alles door drv - provinciale: door provinciebesturen - gemeentelijke:? > sowieso voor alle plannen eerst de fase besluit tot goedkeuring 32

33 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Afsprakenkader: naverwerking uitgesloten delen Bronbeheerder blijft verantwoordelijk voor het opladen op DSI van de aangepaste versie Onderling tussen eigen afspraken gemaakt worden - tussen gemeente en provincie - tussen provincie en Vlaams Gewest >> Afspraken moeten nog gemaakt worden alvorens 1 e nieuwe definitieve prorups en gemrups op DSI terecht komen 33

34 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Afsprakenkader: (data) kwaliteitscontrole Vormelijke kwaliteit: wordt gecontroleerd aan de hand van de richtlijnen en daarop geïmplementeerde validatieregels Inhoudelijke kwaliteit: wordt niet gecontroleerd door het platform, bronhouder moet zelf de juiste inhoudelijke gegevens voorzien in de informatie die opgeladen wordt 34

35 Opstart DSI-platform en wat in 2013? Stappenplan opstart uitwisselplatform Gefaseerde opstart 3 productielijnen - gewestelijke lijn (xx/xx/2013) - kort gevolgd door de provinciale lijn? - gemeentelijke lijn *voldoende overgangsperiode *verplichting vanaf 01/01/2015 (richtdatum?) 35

36 Opstart DSI-platform en wat in 2013? Randvoorwaarden opstart gewestelijke gegevens - technologisch in productie stellen van platform (garantie) - minimale startgegevens klaarzetten (bestaande geodata en documenten, parameters adviesverlening, ) - richtlijnenboek formeel activeren *klaarmaken voor publicatie (lay-out, context, ) *bestaande richtlijnen deactiveren of aanpassen - afstemming met procescoördinatie gewestelijke RUP - afstemming met bijgestelde ontvoogding gemeenten - communicatietraject *website (functionele en technische info, FAQ, ) *infosessies voor provincies en gemeenten (Atrium, Geolokaal.be, ) *specifieke opleidingen (intern) - ondersteuning *intern (team GIS drv + externe opdracht) *uitbreidbaar 36

37 Opstart DSI-platform en wat in 2013? (aanzet) randvoorwaarden opstart provinciale gegevens - afspraak met 5 provincies over opstartmoment - minimale startgegevens klaarzetten (bestaande geodata en documenten, parameters adviesverlening, ) - richtlijnenboek geactiveerd - afstemming met procescoördinatie provinciale RUP - afstemming met bijgestelde ontvoogding gemeenten - communicatietraject *website (functionele en technische info, FAQ, ) *infosessies voor gemeenten (Atrium, Geolokaal.be, ) *specifieke opleidingen (intern bij provinciebesturen) - ondersteuning *intern (bij provinciebesturen) *externe eerstelijnsondersteuning vanuit drv 37

38 Opstart DSI-platform en wat in 2013? (aanzet) randvoorwaarden opstart gemeentelijke gegevens - afspraak met gemeenten over opstartmoment - minimale startgegevens klaarzetten (bestaande geodata en documenten, parameters adviesverlening, ) - richtlijnenboek geactiveerd - afstemming met bijgestelde ontvoogding gemeenten *belangrijke impact! *afbouw regeling conformverklaring *heroriëntatie subsidieregeling (naar ondersteuning) - communicatietraject *website (functionele en technische info, FAQ, ) *infosessies voor gemeenten (Atrium, Geolokaal.be, ) *specifieke opleidingen (voor gemeenten) - ondersteuning *intern (bij gemeentebesturen) *extern > eerstelijnsondersteuning vanuit provinciebesturen? Maatwerk per provincie? > tweedelijnsondersteuning vanuit drv (via provinciebesturen)? 38

39 Opstart DSI-platform en wat in 2013? Actie vanaf Project vullen van de doos *DSI-platform in 2013 zoveel mogelijk bevolken met bestaande gegevens *Gefaseerde aanpak, verschillende detailgraad *Vooral de gemeentelijke gegevens vormen een uitdaging - aanpassingen wetgeving realiseren (in voege vanaf?) - uitbreiden proces *natraject (Raad van State, beroepen gemeentelijke RUP) *voortraject (vooroverleg) - nieuwe functionaliteit (aan oplaadloket, uitwisselplatform) - specifieke geoviewer *visualisatie via DSI-webservices *gebruik van plancheck-webservice (doorprikrapport) - Omgevingscheck (doorprikrapport) (vanuit project DBA) - Inbouwen tool aanmaak deelpercelen planbaten - Tools bouwen voor (recurrente) monitoring op DSI-data - 39

Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen JAARLIJKSE UITGAVE APRIL 2015 Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Beleidsbeslissingen - Outputs - Bedrijfsvoering INHOUDSOPGAVE Beleidsbeslissingen

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE

OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE juli 2014 OMGEVINGSANALYSE BELEIDSVELD GEOGRAFISCHE INFORMATIE 2014 1 INHOUD 1 SWOT-analyse samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen... 3 2 Samenvatting...

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Centrum CGI. Mogelijkheden voor GIS gebruik bij de Bos- en Natuurbeheerautoriteit Suriname (BOSNAS)

Centrum CGI. Mogelijkheden voor GIS gebruik bij de Bos- en Natuurbeheerautoriteit Suriname (BOSNAS) Mogelijkheden voor GIS gebruik bij de Bos- en Natuurbeheerautoriteit Suriname (BOSNAS) Inventarisatie van kennisbehoefte en ontwikkelingsplan C.J. de Zeeuw B. Vanmeulebrouk E.J.M. Arets Centrum CGI Alterra-rapport

Nadere informatie

BUILDING INFORMATION MODEL

BUILDING INFORMATION MODEL BUILDING INFORMATION MODEL KADERRICHTLIJN VOOR SAMENWERKING MET BIM Inhoud 1 BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)... 5 1.1 Waarom een Building Information Model (BIM) toepassen?... 5 1.2 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10 UltiPoint Enterprise Collaboration Title Subtitle Title Subtitle p 1/10 Inhoudstabel 1. Collaboration... 3 1.1. Context Efficiënter samenwerken en digital transformation... 3 2. UltiPoint Enterprise Collaboration

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Vlaanderen en Nederland op hun snelst: om het eerst een integraal omgevingsrecht?

Vlaanderen en Nederland op hun snelst: om het eerst een integraal omgevingsrecht? Vlaanderen en Nederland op hun snelst: om het eerst een integraal omgevingsrecht? Essay opgesteld op verzoek van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur 1 Mw. Mr. Isabelle Larmuseau 1. Het Kazachstan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie

Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving. Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT

Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving. Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT RIVM-rapport 630613002/2009 Verkenning Atlas Leefomgeving Ontwikkeling

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie