Alle plannen op tafel!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle plannen op tafel!"

Transcriptie

1 Alle plannen op tafel! Een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie Peter Willems, Departement Ruimte Vlaanderen - An Heirman, GIM NV V-ICT-OR shopt it - 25/04/2013 1

2 Inhoud Probleemstelling Doelstelling Impact Complexiteit Projecten Opdracht DSI - doelstellingen - scope (gegevens, gegevensvorm, uitwisselplatform) - succesfactoren - oplevering fase 1: technologisch, richtlijnen, afsprakenkader, regelgeving, beheer Stappenplan opstart Acties

3 Probleemstelling Nog geen volledig, betrouwbaar, continu bijgewerkt, geografisch digitaal overzicht beschikbaar van al de vigerende verordenende ruimtelijke plannen (gewestplan, APA, BPA, RUP, ) in het Vlaams Gewest, en het onderling verband tussen hun respectieve stedenbouwkundige voorschriften. 3

4 Doelstelling Opstellen van een generiek platform voor de digitale uitwisseling van verordenende ruimtelijke plannen (en hun afgeleiden), om te komen tot een actueel en volledig overzicht van de ruimtelijke juridische plancontext, ook raadpleegbaar via een GIS-omgeving, 4

5 Impact Strategische investering Multiplicatoreffect, zichzelf terugverdienen Katalysator voor tal van interne en externe processen en verwachtingen - opmaakproces RUP ( op alle niveaus) - monitoring beleid Ruimtelijke Ordening - studies, rapporten en onderzoek - project digitale bouwaanvraag - project versnelling investeringsprojecten - project notarisbrief - VIA-doorbraak slagkrachtige overheid - implementatie GDI-decreet (vanuit Europese INSPIRE-richtlijn) - implementatie andere wetgeving (grond- en pandenbeleid, milieu ) - etc. 5

6 Complexiteit Diverse betrokken partijen - gemeenten / provincies / Vlaamse overheid - adviesverlenende overheden - andere beleidsdomeinen - professionele doelgroepen (architect, notaris, ) - burger Gedistribueerd concept - samenstellen van verschillende authentieke databronnen - integratie bestaande uitwisselsystemen - conformiteit met de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet Heterogene plansoorten - plansoorten vormelijk verschillend - verschillende digitale beschikbaarheid - omgaan met verschillende ondergronden 6

7 Wat staat er concreet op stapel? 7

8 Opdracht DSI-platform: fase 1 Tijdspad projectfase 1 - Opstart: februari Oplevering: januari 2013 Inzet Ongeveer 1 VTE (departement RV) euro (dep. RV, ICT-budget) - input lokale besturen (werkgroep 8

9 DSI-platform fase I: doelstellingen Procesmatige doelstellingen Inzicht in de bestaande uitwisselsystemen, praktijken en regelgeving - tekortkomingen, opportuniteiten - rekening houdend met al de stakeholders: veel overleg! Optimaliseren en integreren van de technische richtlijnen voor de digitale uitwisseling van ruimtelijk verordende plannen en hun afgeleiden Aanbevelingen voor aanpassingen aan de regelgeving Aanbevelingen voor de managementstructuur nodig voor het organisatorische beheer: welke partners houden het platform up-andrunning en op welke manier 9

10 DSI-platform fase I: doelstellingen Technische doelstellingen Ontwikkelen en testen van het DSI-platform met als componenten: - respository met de authentieke samengestelde bron van stedenbouwkundige informatie van de aanbiedende partijen - webservices voor ontvangst van stedenbouwkundige informatie - webservices voor distributie van stedenbouwkundige informatie - uploadtoepassing voor ontvangst stedenbouwkundige informatie - synchronisatie met GDI-Mercator - webservices stedenbouwkundige plancheck - beveiliging - beheerstoepassing DSI is geen workflowtool: geen dossierafhandeling! 10

11 DSI-platform fase I: scope (gegevens) 11

12 DSI-platform fase I: scope (gegevens) 12

13 DSI-platform fase I: scope (gegevens) Ruimtelijke verordende plannen, hun afgeleiden, verordeningen DossierType VO-dRO Prov Gem gewestplan B algemeen plan van aanleg B bijzonder plan van aanleg B ruimtelijk uitvoeringsplan (gewestelijk) NB ruimtelijk uitvoeringsplan (provinciaal) NB PLAN ruimtelijk uitvoeringsplan (gemeentelijk) NB onteigeningsplan RO (gewestelijk) NB onteigeningsplan RO (provinciaal) NB onteigeningsplan RO (gemeentelijk) NB rooilijnplan RO (gewestelijk) B rooilijnplan RO (provinciaal) B rooilijnplan RO (gemeentelijk) B (mogelijke) planbaten NB NB NB AFGELEIDE VAN PLAN (mogelijke) planschade NB NB NB (mogelijke) kapitaal / gebruikersschade NB NB NB recht van voorkoop RO NB NB NB bouwverordening B B verkavelingsverordening B VERORDENING stedenbouwkundige verordening (gewestelijk) NB stedenbouwkundige verordening (provinciaal) NB stedenbouwkundige verordening (gemeentelijk) NB Adviezen bij procedures Verkavelingsvergunningen (vanuit DBA) 13

14 DSI-platform fase I: scope (gegevensvorm) Metadata Geografische objecten - vector *contouren *planelementen: grondvlak, overdruk, lijnen, punten - gegeorefereerde rasters Documenten - verordenend grafisch plan van RUP - bijlagen van RUP *besluit Vlaamse Regering *stedenbouwkundige voorschriften * toelichtingsnota (tekst + kaarten) *register planschade, planbaten, kapitaal- en gebruikersschade *onteigeningen * passende beoordeling *veiligheidsrapport - adviezen 14

15 DSI-platform fase I: scope (uitwisselplatform) Bronsystemen Standaarden Frontend input Richtlijnen ETL planintegratie Standaarden Ontsluiting Export Richtlijenen Doelsystemen Plannenviewer, DBA, RWO DM, Mercator, Desktop GIS, Output Contouren (scope) Planelementen Sted. voorschriften Sted. voorschriften Contouren Planelementen Input Adviezen Input Transact. db Public. db Output Backoffice 15

16 Opdracht DSI-platform: succesfactoren Implementatietraject Gefaseerde aanpak - duidelijk keerpunt vastleggen (nieuwe plannen vs. bestaande plannen) - detailleringsgraad omgekeerd chronologisch - haalbaar ritme, voldoende overgangsperiode - verplicht karakter faseren Rekening houden met heterogeniteit van de deelnemers en van de digitale gegevens - 3 bestuursniveaus (multi-governance, subsidiariteit) - heel divers landschap (vooral bij gemeenten) qua ervaring, kennis, investeringsniveau, aantal, complexiteit en leeftijd van de betrokken plannen, - verschillende plansoorten met uiteenlopende digitale beschikbaarheid en diverse nauwkeurigheden 16

17 Opdracht DSI-platform: succesfactoren Verschillende soorten gebruikers - andere beleidsdomeinen - professionals (architecten, notarissen, ) Verschillende manieren van procesafhandeling (o.a. via ICTdienstverleners) Win-win situatie voor alle deelnemers - afstemming op de inhoudelijke processen - opletten voor remmende voorsprong - verminder de inspanning (voor lokale besturen) - grootste knelpunten eerst (toegankelijkheid, volledigheid, ) - Verankering in de wetgeving - getrapt 17

18 Opdracht DSI-platform: succesfactoren Beheer van de oplossing Kwaliteit van de gegevens GDI-doelstellingen Eenduidig statuut van gegevens op platform Creatief omgaan met onnauwkeurige ondergronden Opvangen dynamiek gegevens tijdens procesverloop Functionele en technische keuzes 18

19 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Technologisch Architectuur 19

20 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Technologisch Synchronisatie met andere systemen: GDI-Mercator U itw is s e lin g s p la tfo rm M e rc a to r P u b lic a tie d a ta b a n k e n D a ta E n g in e M e rc a to r In te rn e d a ta b a n k R a a d p le g e r G IS d e s k to p g e b ru ik e r C a ta lo g u s H a rv e s tin g C a ta lo g u s R a a d p le g e r C a ta lo o g D S I d o s s ie rs e n g e o g ra fis c h e s e rv ic e s 20

21 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnen Screening bestaande technische richtlijnen - uitwisseling gegevens betreffende het plannenregister - uitwisseling gegevens RUP - uitwisseling gegevens betreffende PB, PS, KS en GS - overdrachtspecificaties RVV ruimtelijke ordening Integratie in nieuw, gebundeld richtlijnenpakket 21

22 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnenpakket Conceptueel model - dossier *PlanContour *PlanDeelgebied *PlanElement *PlanAfgeleide *PlanAfgeleideElement *VerordeningsContour 22

23 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnenpakket Gedetailleerde specificaties voor uitwisseling - dossieridentificatieformulier: identificatie van de stukken behorende tot een dossierfase - geografische vectorgegevens: softwareonafhankelijke vormelijke beschrijving van alle geografische objecten en hun attributen 23

24 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnenpakket Gedetailleerde specificaties voor uitwisseling - geografische rastergegevens: uitgesneden georasterbestand van het grafisch verordenend plan, legendebestand - Cartografische voorstelling: SLD als alternatief voor geotiff 24

25 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnenpakket Gedetailleerde specificaties voor uitwisseling - dossierstukken (BS, GP, SV, TN, TNK, RPC, ) - adviesvragen en adviezen - metadata 25

26 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Richtlijnenpakket Algemene aspecten m.b.t. de uitwisseling - bestandsnaamconventies (best practices) - manier van uitwisselen (XML, ZIP-SHP, ZIP-XML) - moment van uitwisselen - sjablonen *dossieridentificatieformulier *shapefiles *XML *SLD 26

27 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Operationeel oplaadloket Alle bronbeheerders (gewest, provincies, gemeenten) kunnen (indien ze er wensen gebruik van te maken) via dit e-loket hun gegevens conform het richtlijnenboek op het platform opladen Ook mogelijkheid om adviezen bij de procedure op te laden 27

28 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Gebruik gegevens na publicatie Mogelijkheden: - via specifieke client toepassing, vb: plannenviewer drv - via gebruik van de web services in een desktop GIS pakket, vb: wfs in Quantum GIS: 28

29 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Regelgeving & Beheersstructuur Voorstellen tot optimalisatie van de juridische regelgeving (VCRO) - decretale bepalingen (plannenregister, stedenbouwkundig uittreksel, ontvoogding gemeenten, informatieplicht, RUP, ) - uitvoeringsbesluiten Rapport over beheersstructuur - strategisch beheer - operationeel beheer 29

30 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Afsprakenkader: gefaseerde aanpak Leeftijd - 1/ Nieuwe plannen - 2/ Bestaande plannen Detailleringsgraad - Hoe definitiever, hoe meer detail - Cfr matrix voor de verschillende dossierfasen Verplichting (principes finetuning nodig!) - 1/Aanlevering volgens richtlijnen - 2/Goedkeuringsprocedure koppelen aan aangeleverde info - 3/Volledig digitale afhandeling, inclusief digitale handtekening 30

31 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Afsprakenkader: opname bestaande gegevens Per plantype verder uitwerking van werkwijze, rekening houdend met: - de onderdelen (bv. eerst plancontouren, besluit, grafisch plan, ) - de leeftijd van het plan (bv. eerst alles van na 1999, ) - de procesfase (eerst de definitief goedgekeurde plannen; ook voorafgaande fasen nog, en zo ja tegen welke termijn?) - de capaciteit van de bronbeheerder (eventueel krijgen bepaalde gevallen wat meer tijd voor bepaalde zaken?) 31

32 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Afsprakenkader: opname bestaande gegevens > enkele voorbeelden Gewestplan: - door drv - gebiedsdekkende GIS-gegevens erop vanaf de opstart, later bijvullen APA s: - slechts 3 of 4, via werksessie met betrokken gemeenten BPA s: - mogelijke piste: controle door lokale besturen van bij drv beschikbare contouren en gegeorefereerde scans, dan conversie en inladen door drv, vervolgens aanvulling door lokale besturen - alternatief: lokaal bestuur doet alles zelf - planelementen in latere fase, tenzij lokaal bestuur die meteen erbij wil en het zelf ook doet RUP s: - gewestelijke: alles door drv - provinciale: door provinciebesturen - gemeentelijke:? > sowieso voor alle plannen eerst de fase besluit tot goedkeuring 32

33 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Afsprakenkader: naverwerking uitgesloten delen Bronbeheerder blijft verantwoordelijk voor het opladen op DSI van de aangepaste versie Onderling tussen eigen afspraken gemaakt worden - tussen gemeente en provincie - tussen provincie en Vlaams Gewest >> Afspraken moeten nog gemaakt worden alvorens 1 e nieuwe definitieve prorups en gemrups op DSI terecht komen 33

34 Opdracht DSI-platform: oplevering fase I Afsprakenkader: (data) kwaliteitscontrole Vormelijke kwaliteit: wordt gecontroleerd aan de hand van de richtlijnen en daarop geïmplementeerde validatieregels Inhoudelijke kwaliteit: wordt niet gecontroleerd door het platform, bronhouder moet zelf de juiste inhoudelijke gegevens voorzien in de informatie die opgeladen wordt 34

35 Opstart DSI-platform en wat in 2013? Stappenplan opstart uitwisselplatform Gefaseerde opstart 3 productielijnen - gewestelijke lijn (xx/xx/2013) - kort gevolgd door de provinciale lijn? - gemeentelijke lijn *voldoende overgangsperiode *verplichting vanaf 01/01/2015 (richtdatum?) 35

36 Opstart DSI-platform en wat in 2013? Randvoorwaarden opstart gewestelijke gegevens - technologisch in productie stellen van platform (garantie) - minimale startgegevens klaarzetten (bestaande geodata en documenten, parameters adviesverlening, ) - richtlijnenboek formeel activeren *klaarmaken voor publicatie (lay-out, context, ) *bestaande richtlijnen deactiveren of aanpassen - afstemming met procescoördinatie gewestelijke RUP - afstemming met bijgestelde ontvoogding gemeenten - communicatietraject *website (functionele en technische info, FAQ, ) *infosessies voor provincies en gemeenten (Atrium, Geolokaal.be, ) *specifieke opleidingen (intern) - ondersteuning *intern (team GIS drv + externe opdracht) *uitbreidbaar 36

37 Opstart DSI-platform en wat in 2013? (aanzet) randvoorwaarden opstart provinciale gegevens - afspraak met 5 provincies over opstartmoment - minimale startgegevens klaarzetten (bestaande geodata en documenten, parameters adviesverlening, ) - richtlijnenboek geactiveerd - afstemming met procescoördinatie provinciale RUP - afstemming met bijgestelde ontvoogding gemeenten - communicatietraject *website (functionele en technische info, FAQ, ) *infosessies voor gemeenten (Atrium, Geolokaal.be, ) *specifieke opleidingen (intern bij provinciebesturen) - ondersteuning *intern (bij provinciebesturen) *externe eerstelijnsondersteuning vanuit drv 37

38 Opstart DSI-platform en wat in 2013? (aanzet) randvoorwaarden opstart gemeentelijke gegevens - afspraak met gemeenten over opstartmoment - minimale startgegevens klaarzetten (bestaande geodata en documenten, parameters adviesverlening, ) - richtlijnenboek geactiveerd - afstemming met bijgestelde ontvoogding gemeenten *belangrijke impact! *afbouw regeling conformverklaring *heroriëntatie subsidieregeling (naar ondersteuning) - communicatietraject *website (functionele en technische info, FAQ, ) *infosessies voor gemeenten (Atrium, Geolokaal.be, ) *specifieke opleidingen (voor gemeenten) - ondersteuning *intern (bij gemeentebesturen) *extern > eerstelijnsondersteuning vanuit provinciebesturen? Maatwerk per provincie? > tweedelijnsondersteuning vanuit drv (via provinciebesturen)? 38

39 Opstart DSI-platform en wat in 2013? Actie vanaf Project vullen van de doos *DSI-platform in 2013 zoveel mogelijk bevolken met bestaande gegevens *Gefaseerde aanpak, verschillende detailgraad *Vooral de gemeentelijke gegevens vormen een uitdaging - aanpassingen wetgeving realiseren (in voege vanaf?) - uitbreiden proces *natraject (Raad van State, beroepen gemeentelijke RUP) *voortraject (vooroverleg) - nieuwe functionaliteit (aan oplaadloket, uitwisselplatform) - specifieke geoviewer *visualisatie via DSI-webservices *gebruik van plancheck-webservice (doorprikrapport) - Omgevingscheck (doorprikrapport) (vanuit project DBA) - Inbouwen tool aanmaak deelpercelen planbaten - Tools bouwen voor (recurrente) monitoring op DSI-data - 39

Alle plannen op tafel!

Alle plannen op tafel! Alle plannen op tafel! Een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie Peter Willems, Departement Ruimte Vlaanderen 1 Inhoud Probleemstelling Doelstelling Impact Complexiteit Specifieke

Nadere informatie

DSI-platform. een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie. seminarie WVI 03/07/2015

DSI-platform. een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie. seminarie WVI 03/07/2015 DSI-platform een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie seminarie WVI 03/07/2015 1 DSI - agenda o o o o o o o o Doelstelling, scope, onderdelen Meerwaarde DSI Stand van zaken

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie via het Uitwisselingsloket DSI

Gebruikershandleiding voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie via het Uitwisselingsloket DSI Gebruikershandleiding voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie via het Uitwisselingsloket DSI versie 1.1 april 2015 Gebruikershandleiding Uitwisselingsloket DSI versie 1.1 bladzijde

Nadere informatie

De Digitale Bouwaanvraag

De Digitale Bouwaanvraag De Digitale Bouwaanvraag Stand van zaken Ann D Hondt (Cevi) DBA DBA: Wat? Digitale bouwaanvraag: een ambitieus project Uitwisselingsplatform voor alle betrokken instanties Gefaseerde introductie - Scope

Nadere informatie

Inge Wydhooge, Ruben D Haene. 28 april 2015, Leiedal

Inge Wydhooge, Ruben D Haene. 28 april 2015, Leiedal 1 Inge Wydhooge, Ruben D Haene 28 april 2015, Leiedal DSI en DBA hebben grote impact op gemeente Digitaal werken Hardware & software Processen Communicatie Data voorbereiden Inventariseren Digitaliseren

Nadere informatie

Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool

Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool Vlaamse overheid Departement Ruimte Vlaanderen Richtlijnen DSI Data Transformatie Tool Doc ref.: DSI-DTT-GIM-01 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 2 2 Beleidsniveau en scenario... 3 3 Inhoud van de geodata...

Nadere informatie

Richtlijnen voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie. versie 1.1

Richtlijnen voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie. versie 1.1 Richtlijnen voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie versie 1.1 mei 2015 Richtlijnen voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie Roepnaam DSI-Richtlijnenboek Versie

Nadere informatie

Geo-usb 2014. Voorstelling

Geo-usb 2014. Voorstelling Geo-usb 2014 Voorstelling GEO 2014 Actualiseer en verrijk je GIS-databank met data van de Geo-usb actuele datalagen update en nieuw metadata GIS-software QGIS basisprojecten legendebestanden handleiding

Nadere informatie

Rondzendbrief VLBR-RP/

Rondzendbrief VLBR-RP/ Rondzendbrief VLBR-RP/2017-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor semi-automatische opmaak van zip-bestanden voor opname in DSI

Gebruikershandleiding voor semi-automatische opmaak van zip-bestanden voor opname in DSI Gebruikershandleiding voor semi-automatische opmaak van zip-bestanden voor opname in DSI versie 1.1 mei 2016 Gebruikershandleiding voor semi-automatische opmaak van zip-bestanden voor opname in DSI bladzijde

Nadere informatie

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 RWO Data Manager Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 1 Inhoud 1. Inleiding a) Concept b) Doelstellingen 2. RWO Data Manager modules a) Module LBR b) Module Vergunningen Vergunningenregister c) Module

Nadere informatie

Digitale Stedenbouwkundige Informatie. Workshop DSI - Leiedal 28/04/2015

Digitale Stedenbouwkundige Informatie. Workshop DSI - Leiedal 28/04/2015 Digitale Stedenbuwkundige Infrmatie Wrkshp DSI - Leiedal 28/04/2015 1 DSI - agenda DEEL 1 Delstelling Wat hudt DSI in? Waarm DSI? - meerwaarde Stand van zaken He gegevens pladen in DSI? Impact p lkale

Nadere informatie

De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens

De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens OMGEVINGSLOKET 27 NOVEMBER 2014 Overzicht Geodata in de vergunningsaanvraag De ruimtelijke omgevingscheck en dxf GDI-knooppunt mercator en het

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

dro - DSI Info voor software leveranciers

dro - DSI Info voor software leveranciers dro - DSI Info voor software leveranciers Wim De Smet Overleg SW-leveranciers 15-01-2015 1 Architectuur Service Oriented Architecture Services onderdeel van het platform Clients in gebruikerstoepassing

Nadere informatie

Digitale Omgevingsvergunning. Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013

Digitale Omgevingsvergunning. Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013 Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013 Inhoud toelichting Voorgeschiedenis: emil en MVDB Digitale Omgevingsvergunning Opvolging binnen AMV 1. Voorgeschiedenis emil-loket voor digitaal indienen milieuvergunning

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Ligging onroerend goed JOKSTRAAT 28 Kadastrale gegevens Afdeling DE HAAN 3 AFD (WENDUINE) Sectie

Nadere informatie

DSI COOKBOOK. Versies. Handtekeningen. Distributie lijst. Reden voor verandering Versie.rev Herzien door Datum Initieel document 1.0 Ruimte Vlaanderen

DSI COOKBOOK. Versies. Handtekeningen. Distributie lijst. Reden voor verandering Versie.rev Herzien door Datum Initieel document 1.0 Ruimte Vlaanderen DSI COOKBOOK Versies Reden voor verandering Versie.rev Herzien door Datum Initieel document 1.0 Ruimte Vlaanderen 2017-02-16 Handtekeningen Auteur Herzien door Goedgekeurd door Verantwoordelijke uitgever

Nadere informatie

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets G@lileo Geïntegreerd Geografisch - Informatiesysteem Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy Geografisch

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

DSI COOKBOOK. Versies. Handtekeningen. Distributie lijst

DSI COOKBOOK. Versies. Handtekeningen. Distributie lijst DSI COOKBOOK Versies Reden voor verandering Versie.rev Herzien door Datum Initieel document 1.0 Ruimte Vlaanderen Toevoeging info natraject 2.0 Departement Omgeving 2017-02-16 2017-07-27 Handtekeningen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Stoel Cor Sint-Rochusstraat 1 2330 MERKSPLAS uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure Discussietekst Dick van Straaten (Ruimte Vlaanderen), 6 juli 2016. De in deze tekst voorgestelde adviesverlening is een eerste voorstel hoe dit

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen FIRST IMMO Kapellensteenweg 49 2920 Kalmthout uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Berquin notarissen _ Lloyd Georgelaan 11 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 01/02/2017 JBO/ /03/2017

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 01/02/2017 JBO/ /03/2017 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Verbist Nicolas Durletstraat 37 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rochtus Luc Van Breestraat 33 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 vragen naar telefoon fax

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 vragen naar telefoon fax Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen bpost Real Estate Muntcentrum 0 1000 Brussel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Digitale Milieuvergunningsaanvraag. Info- en demosessie Versie 8 juli 2013 - Brugge

Digitale Milieuvergunningsaanvraag. Info- en demosessie Versie 8 juli 2013 - Brugge Info- en demosessie Versie 8 juli 2013 - Brugge Agenda Digitale Milieuvergunningsaanvraag Inleiding en projectverloop Regelgeving Pilootfase Toekomstperspectief (omgevingsvergunning) Indienen en ophalen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 31/10/2013 WP/2131158 33076 22/11/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 31/10/2013 WP/2131158 33076 22/11/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Boeykens Jan Greet Klaps Van Bréestraat 7 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

De Digitale Bouwaanvraag en het Omgevingsloket

De Digitale Bouwaanvraag en het Omgevingsloket De Digitale Bouwaanvraag en het Omgevingsloket DIGITALE BOUWAANVRAAG Workshop Leiedal april 2015 Doelstelling Digitale Bouwaanvraag > Nastreven digitale end-to-end -afhandeling voor aanvragen stedenbouwkundige

Nadere informatie

RUP Zonevreemde infrastructuur VORSELAAR

RUP Zonevreemde infrastructuur VORSELAAR 133h 132e2 160f 154c 132g2 132k2 133r 154d 155h 155k 155g 159k 159h 159n 134z 132v 135n2 159m 136a 153h 253y RUP Zonevreemde infrastructuur VORSELAAR Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar Inhoud 1. Inleiding 2. Voorwaarden tot ontvoogding 1. Gemeentelijk structuurplan 2. Stedenbouwkundig

Nadere informatie

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent & Geografische Informatieuitwisseling Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent Inwoners: 247,486 Oppervlakte: 156,2 Km² Personeel stad: 3858 GIS Gent Type 4 Gemeente

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 29/08/2016 CDS/ /08/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 29/08/2016 CDS/ /08/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Celis, Celis & Liesse Erik, Frank en Frank Kasteelpleinstraat 59 2000 ANTWERPEN uw bericht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen FIRST IMMO Kapellensteenweg 49 2920 Kalmthout uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

De Digitale Bouwaanvraag en het Omgevingsloket

De Digitale Bouwaanvraag en het Omgevingsloket De Digitale Bouwaanvraag en het Omgevingsloket Stand van zaken en verdere evolutie DIGITALE BOUWAANVRAAG Infodag VERA 20 oktober 2016 Agenda > Stand van zaken DBA 2016 > Aandachtspunten > Omgevingsvergunning

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 INHOUD Voorwoord Concordantietabel 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel 134 1 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2. Vlaamse regelgeving ruimtelijke

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2013 17611/KP 22859 20/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2013 17611/KP 22859 20/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Mortelmans _Luc Cruyslei 88 2100 DEURNE uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen bpost Real Estate Muntcentrum 0 1000 Brussel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

Ambtmanstraat Antwerpen

Ambtmanstraat Antwerpen Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van Herzeele Marnix Ambtmanstraat 7 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

De Digitale Bouwaanvraag en het Omgevingsloket

De Digitale Bouwaanvraag en het Omgevingsloket De Digitale Bouwaanvraag en het Omgevingsloket DIGITALE BOUWAANVRAAG Batibouw 20 februari 2014 Doelstelling Digitale Bouwaanvraag > Nastreven digitale end-to-end -afhandeling voor aanvragen stedenbouwkundige

Nadere informatie

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro VR 2017 3103 DOC.0316/12 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Oosterzele ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro : Register met

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Leiestreek landbouw-, natuur- en bosgebieden Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/02/ /ea /02/2017

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/02/ /ea /02/2017 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Verstraete Annelies Zwaanaardestraat 18 9112 SINT-NIKLAAS uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 10/08/2016 TRA/KRO/Neerland /08/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 10/08/2016 TRA/KRO/Neerland /08/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen AG Vespa _ Generaal Lemanstraat 55 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Agenda Uitgangspunten OMV Impact (digitaal) proces De digitale omgevingsvergunning Mogelijke strategie aanpak Stappenplan

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 24/01/2017 D /02/2017

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 24/01/2017 D /02/2017 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van Cauwenbergh-Ducatteeuw - Hovestraat 37 2650 EDEGEM uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/07/2017 dezwartearend /07/2017

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/07/2017 dezwartearend /07/2017 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen COVAST Kortrijksesteenweg 1005 9000 Gent uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Het plannen- en vergunningenregister digitaal ontsloten,

Het plannen- en vergunningenregister digitaal ontsloten, Het plannen- en vergunningenregister digitaal ontsloten, De geografische component van de registers Jo Van Valckenborgh Stedenbouwkundige / Ruimtelijke planner GIS-deskundige OC GIS-Vlaanderen Centrale

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 20/03/2017 ts-skandary /04/2017

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 20/03/2017 ts-skandary /04/2017 Alle briefwisseling sturen aan - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Dirk Cuypers Jan Van Rijswijcklaan 34 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Digitaliseren van het vergunningenproces Startschot voor de Vlaamse Omgevingsvergunning OMGEVINGSLOKET 14 NOVEMBER 2013

Digitaliseren van het vergunningenproces Startschot voor de Vlaamse Omgevingsvergunning OMGEVINGSLOKET 14 NOVEMBER 2013 Digitaliseren van het vergunningenproces Startschot voor de Vlaamse Omgevingsvergunning OMGEVINGSLOKET 14 NOVEMBER 2013 Participatieve aanpak > Werkgroepen > VO-entiteiten > Lokale besturen > Provincies

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 11/06/ /06/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 11/06/ /06/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van de Luijtgaarden Vastgoedmakelaars _ mter William Van de Luijt Oude Koornmarkt 57 2000

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen Ruimtelijke Ordening - Vergunningen RZK N.V. Thonissenlaan 96 3500 HASSELT België uw kenmerk ons kenmerk e-mail datum 0874 AC notarisinfo@hasselt.be 15-3-2017 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: RZK N.V.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 29/09/2016 ts /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 29/09/2016 ts /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Dirk Cuypers Jan Van Rijswijcklaan 34 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 17/05/2016 KS+/ /06/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 17/05/2016 KS+/ /06/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Celis, Celis & Liesse Erik, Frank en Frank Kasteelpleinstraat 59 2000 ANTWERPEN uw bericht

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 1 juli 2016 Uw kenmerk Brief dd 07/06/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0482 Fax

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen FIRST IMMO Kapellensteenweg 49 2920 Kalmthout uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen

Ruimtelijke Ordening - Vergunningen Ruimtelijke Ordening - Vergunningen TROOSTWIJK REAL ESTATE SALES BVBA Klaverbladstraat 19 D 3560 LUMMEN België uw kenmerk ons kenmerk e-mail datum 0835 AC notarisinfo@hasselt.be 10-3-2017 IDENTIFICATIE

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

Complexe Projecten. Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen

Complexe Projecten. Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen Aanleiding project en aanpak Vaststellingen - Lange doorlooptijden - Sequentiële procedures en onzekerheid - Moeilijke

Nadere informatie

Richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister

Richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister Richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister Versie 2.0 15 maart 2011 Richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister roepnaam

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/08/2016 TRA/KRO/Neerland /08/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/08/2016 TRA/KRO/Neerland /08/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen AG Vespa _ Generaal Lemanstraat 55 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 25 april 2014 werd deze rondzendbrief opgemaakt. Het specifiek goedkeuringstoezicht

Nadere informatie

Van decreet naar praktijk: een stand van zaken. Platform Centrummanagement 27/11/2017

Van decreet naar praktijk: een stand van zaken. Platform Centrummanagement 27/11/2017 Van decreet naar praktijk: een stand van zaken Platform Centrummanagement 27/11/2017 INTEGRAAL LHANDELSVESTIGINGSBELEID Lokaal Provinciaal Gewestelijk INTEGRAAL HANDELSVESTIGINGSBELEID 4 BASISDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE NOTARIS ANNELIES VERSTRAETE Zwaanaardestraat 18 9112 Sinaai (Sint-Niklaas) IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep NOTARIS ANNELIES

Nadere informatie

Het Omgevingsloket en de digitale omgevingsvergunning. 5 april 2016

Het Omgevingsloket en de digitale omgevingsvergunning. 5 april 2016 Het Omgevingsloket en de digitale omgevingsvergunning 5 april 2016 Agenda > > > Omgevingsvergunning (OMV) Digitale omgevingsvergunning > Digitale stedenbouwkundige handelingen > Digitale verkavelingen

Nadere informatie

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER DOSSIERNUMMER: NOT2016/00948 ADMIN. DOSSIERBEH.: Alain Vermoes GEMEENTE: Vilvoorde DATUM: 14 september 2016 A) LIGGING VAN HET TERREIN kadastrale omschrijving : afdeling

Nadere informatie

As-builtplannen en het GRB? Het perfecte huwelijk! Liesbet De Wolf Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV) Tom Van Herck Relatiebeheerder (AGIV)

As-builtplannen en het GRB? Het perfecte huwelijk! Liesbet De Wolf Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV) Tom Van Herck Relatiebeheerder (AGIV) As-builtplannen en het GRB? Het perfecte huwelijk! Liesbet De Wolf Stafmedewerker afdeling Geodata (AGIV) Tom Van Herck Relatiebeheerder (AGIV) Agenda Inleiding Richtlijnen & specificaties Nieuwigheden

Nadere informatie

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Bart Coessens De geografische datasets binnen de Vlaamse overheid kunnen gratis gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. Tijdens deze

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 26/05/2015 TRA/KRO/DeWittestr 58270 10/06/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 26/05/2015 TRA/KRO/DeWittestr 58270 10/06/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen AG Vespa _ Generaal Lemanstraat 55 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen standaardisatie. Danny Vandenbroucke

Conclusies en aanbevelingen standaardisatie. Danny Vandenbroucke Conclusies en aanbevelingen standaardisatie Danny Vandenbroucke Staten-Generaal 1 December 2011 Overzicht Het case onderzoeksopzet Standaarden en standaardisatie gedrag GDI-Performantie Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2014 Antwerpen Groenplaats 38300 27/03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2014 Antwerpen Groenplaats 38300 27/03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/08/2015 37973-027/TH 61513 26/08/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/08/2015 37973-027/TH 61513 26/08/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert _ Mechelsesteenweg 65 2018 ANTWERPEN uw bericht

Nadere informatie

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER DOSSIERNUMMER: NOT2016/00789 ADMIN. DOSSIERBEH.: Alain Vermoes GEMEENTE: Vilvoorde DATUM: 1 augustus 2016 A) LIGGING VAN HET TERREIN kadastrale omschrijving : afdeling

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

RUP Sint-Pietersmolenwijk

RUP Sint-Pietersmolenwijk RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR NOORD RUP Sint-Pietersmolenwijk BEREK 19/06/2017 ifv definitieve vaststelling door GR Situering en bedoeling RUP 1 situering huidige bestemming Gewestplan Verfijnd / gewijzigd

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO CASALINA BVBA Vierhuizenstraat 48 3070 Kortenberg Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 mei 2015 Uw kenmerk Brief dd 21/04/2015 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F6298/15.961 SU2015/0337

Nadere informatie

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Definitief f gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Bijlage IV: Register van percelen waarop de regelingg van plansch ade, planbaten, kapitaalschade

Nadere informatie