Duurzaamheidsvisie November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidsvisie November 2014"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsvisie November 2014

2 In het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland, een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, pioniers in de polder. Het creëren van een duurzame samenleving is één van de belangrijkste actuele opgaves. In PARK21 is duurzame ontwikkeling een kernthema. Publieke en private partners, bezoekers en gebruikers vertellen het verhaal, door het te doen, en het te laten beleven. Duurzaamheid als samenspel, dát is de ambitie bij de ontwikkeling van PARK21. PARK21 geeft hier invulling aan met een focus op drie pijlers vertaald naar 9 thema s. netwerkbenadering: PARK21 is geen solitaire ontwikkeling. Netwerken, zowel fysiek als sociaal zijn essentieel voor de vormgeving van een duurzame toekomst. Het sluiten van kringlopen, het streven naar een circulaire economie staan centraal bij de gemeente en bij de ontwikkeling van PARK21; 1 Energie 2 Biomassa 3 Grondstoffen beleven & verbinden: PARK21 ontwikkelt zich tot een bestemming in de metropoolregio Amsterdam, een ontmoetingsplek in de polder, die stad en land verbindt. Van jong tot oud, regionaal tot internationaal, voor iedereen is PARK21 een bestemming. 4 Ontmoeting 5 Participatie 6 Ondernemerschap wortels in de polder: PARK21 vertelt het verhaal van de polder via thema s als land maken, de cultuur van de polder, voedselproductie en het leven met water. 7 Voedsel 8 Water 9 Biodiversiteit Het verhaal krijgt in de drie lagen van het park telkens een eigen accent: - In de polderlaag ontdekt men de unieke agrarische historie van het gebied. - in de parklaag staan natuur en recreëren centraal; - In de leisurelaag vertellen de attracties het verhaal van het land dat gemaakt is met het oog op de toekomst; Alle partijen, die werken in en aan PARK21, worden uitgedaagd te laten zien dat ze, binnen hun werkveld, op het vlak van duurzaamheid het optimale weten te bereiken. Aan ondernemers die duurzaamheid in hun vaandel dragen wordt ruimte geboden voor innovatie: nieuwe processen, nieuwe technieken, nieuwe ketens en nieuwe coalities. PARK21 als proeftuin voor duurzame gebiedsontwikkeling. De gemeente legt connecties met de relevante netwerken, denkt mee, stimuleert & faciliteert en geeft zelf het goede voorbeeld. De belangrijkste speerpunten voor 2014/2015 zijn: 1. het verhaal van PARK21: Ambities delen en PARK21 positioneren als duurzame ontwikkeling; 2. Duurzaamheidstool voor communicatie en monitoring voor PARK21 ontwikkelen; 3. stimuleren van initiatieven en afspraken met partijen; 4. versterken samenwerking in het kader van circulaire economie 2

3 1. Aanleiding PARK21 geeft een structurele impuls aan het lokale en regionale leefklimaat. Juist in een dynamisch gebied als de Haarlemmermeer, en breder in de metropoolregio Amsterdam, is en blijft er behoefte aan recreatieve ontspanning, ontmoeting en ontplooiing. PARK21 kan in al die behoeften voorzien. Het gegeven dat een grootschalig park gecreëerd word, de integratie hierin van agrarisch gebruik, het verbeterd watersysteem, de lokalisering en bereikbaarheid van functies en de sociale componenten ontmoeten en verbinden zijn evenzovele elementen die het park als duurzame ontwikkeling borgen. Met het Masterplan als basis wordt gewerkt aan de invulling, planning en kansen per deelgebied. Verbeelding Masterplan Tegelijkertijd vraagt, ten behoeve van de verdere vormgeving, een veelomvattend thema als duurzaamheid om focus, zeker waar derde partijen betrokken worden. Wat bedoelen we precies, waar zetten we specifiek op in bij de voorbereiding en realisatie van deelprojecten en functies in het park? Het voorliggende duurzaamheidsprogramma heeft als doel betrokken partijen inzicht te geven in: a) de ambities die we willen realiseren; b) de strategie die we toepassen; c) de acties en activiteiten die we op korte termijn gaan uitvoeren. Bij de ambities komt allereerst de visie aan bod. Wat wordt er verstaan onder duurzaamheid en hoe zien wij dat in het park? Wat willen we aan duurzaamheid in PARK21 bereiken? De visie kan gezien worden als uitwerking van het vastgestelde masterplan voor PARK21. In de strategie ligt een accent op de drie onderdelen: 1. branding, of het uitdragen van de visie en ambities; 2. het maken van een tool om met een gemeenschappelijke taal te kunnen communiceren en om ontwikkelingen te monitoren; 3. het stimuleren van initiatieven, waarbij we gebruik maken van uitnodigingsplanologie. Het duurzaamheidsprogramma is daarmee een dynamisch document. Per jaar zal, in samenwerking met de betrokken partners, een uitvoeringsprogramma worden vormgegeven, terwijl tevens, gebruik makend van de ontwikkelde monitortool, over de in de voorgaande periode bereikte resultaten wordt gerapporteerd. In deze nota gaan we in op de activiteiten en prioriteiten voor de korte termijn (2014/2015), de organisatie en financiering. 3

4 2. Ambitie De gemeente Haarlemmermeer heeft hoge ambities op duurzaamheid. Dit heeft zich de afgelopen 4 jaar geuit met het programma Ruimte voor Duurzaamheid. Ook in deze collegeperiode zal een programma duurzaamheid ontwikkeld worden. PARK21 sluit hier op aan. PARK21 is een duurzame ontwikkeling van de polder. Het leef- en werkklimaat wordt structureel verbeterd op verschillende niveaus. Zowel op lokaal als regionaal niveau krijgen onze inwoners er een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied bij. Tegelijkertijd wordt daarmee het vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente en de Metropoolregio Amsterdam aanzienlijk verbeterd. PARK21, als leisurelandschap, gaat over belevenissen, het vertellen van verhalen. Het verhaal van Holland, de polder en de pioniers, van toen en nu. De geschiedenis van het landschap in Nederland kenmerkt zich door de voortdurende aanpassing aan de behoeftes van de mens. Deze behoeftes mogen echter niet ten koste gaan van toekomstige generaties. Dé opgave waar we nu voor staan is het ontwikkelen van een duurzaam park met volledige harmonie tussen mens, milieu en welvaart vanuit de circulaire gedachte. De ambitie is om de duurzame maatregelen zo zichtbaar mogelijk te maken in de inrichting, de beleving en daarmee de branding van PARK21. Deze ambitie maken wij waar samen met bezoekers, agrariërs, partners en marktpartijen. Aan ondernemers die duurzaamheid in hun vaandel dragen wordt optimaal ruimte geboden voor nieuwe bedrijvigheid. Niet alleen de reguliere technieken, maar juist de innovaties: Nieuwe processen, nieuwe technieken, nieuwe ketens en nieuwe coalities. Duurzaamheid ontwikkelt elke dag en we blijven openstaan voor innovaties. De gemeente faciliteert, stimuleert en geeft het goede voorbeeld. PARK21 wordt een podium van 1000 ha waar iedere ondernemer, bezoeker en gebruiker trots is op zijn/haar bijdrage. PARK21 wordt omringd door diverse woonwijken, bedrijventerreinen en andere gebieden. Enkele duurzame thema s werken parkoverstijgend, zoals waterbeheer, energie en mobiliteit. Deze parkoverstijgende thema s zullen worden uitgewerkt met omliggende partijen. Duurzaamheid als samenspel met alle partners, dát is de ambitie bij de ontwikkeling van PARK21. 4

5 3. Strategie De ambitie van PARK21 is om aan te sluiten bij de gemeentelijke visie om in te zetten op een veerkrachtige en circulaire samenleving en om dit samen te ontwikkelen met publieke en private partners, bezoekers en gebruikers. Daarvoor is er een verdeling gemaakt naar drie pijlers waarmee PARK21 vanuit de specifieke kwaliteiten van de ontwikkeling bijdraagt aan het bereiken van de beoogde doeksteling. Dit zijn: Netwerkbenadering, Beleven & verbinden en Wortels in de Polder. Netwerkbenadering PARK21 kan door haar centrale ligging in een netwerk van projecten veel betekenen voor de omgeving en andersom wat betreft duurzaamheid. In PARK21 wordt slim omgegaan met energieproductie en -verbruik, bijvoorbeeld door een koppeling te leggen met de glastuinbouw aan de andere kant van de A4, de mogelijkheden (warmte/koude) van de recreatieplas en teelten in het gebied. De ambitie is dat PARK21 meer energie gaat opwekken dan verbruiken en daarmee een energiebron in de regio wordt. PARK21 heeft als ambitie om CO2 neutraal te worden. Voorwaarde is hiervoor dat de gebouwen minimaal voldoen aan de ambities van de dan geldende gemeentelijke documenten, zoals de maatlat voor duurzaam bouwen (GPR) en de DIOR (leidraad duurzame inrichting openbare ruimte). In het park wordt, waar mogelijk gedacht in kringlopen en ingezet op het hergebruik van reststoffen, in relatie met de behoeftes van de verschillende functies. Tegelijk geldt ook hier dat het park onderdeel is van een stelsel van ketens en verbindingen. Aansluiting bij en afstemming tussen ontwikkelingen in de regio is essentieel. Netwerken met omliggende projecten Het denken in netwerken stimuleren we onder andere door samen te werken met omliggende projecten als Park20/20 en Schiphol Trade Park. Park20/20 is ontworpen vanuit de Cradle2Cradle filosofie. De centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Schiphol Trade Park heeft in september 2014 een Breeam gebiedsontwikkeling certificaat gekregen met 4 sterren en herbergt het Biobased Economy Center. Met de ontwikkelaars van beide projecten kijken we hoe we elkaar kunnen helpen en versterken door te kijken naar onze gebruikers, energiestromen en afvalstromen. Duurzaamheid in het park realiseren we niet alleen als gemeente, maar juist samen met betrokken partners, marktpartijen, gebruikers en de agrariërs in het gebied. PARK21 neemt zijn plek in en sluit aan bij bestaande en nieuwe netwerken, waaronder de samenwerking tussen Delta development group (de ontwikkelaar van Park2020) en SADC ( de ontwikkelaar van Schiphol Trade Park). De volgende negen thema s staan centraal in de netwerkbenadering. De thema s zijn gekozen op basis van enerzijds de lokale omstandigheden en anderzijds de doelen zoals vermeld in het Masterplan PARK21. 1 Energie Park 21 produceert in 2030 méér hernieuwbare energie dan zij verbruikt, het park wordt hiermee niet energieneutraal maar energieproductief. 5

6 2 Biomassa In 2030 worden de biomassa reststromen vanuit PARK21 als grondstof voor nieuwe producten of energie gebruikt 3 Grondstoffen In PARK21 worden in 2030 kringlopen van materialen gesloten, waardoor het afval wordt hergebruikt of benut voor energieopwekking. Beleven en verbinden PARK21 ontwikkelt zich tot een bestemming in de metropoolregio Amsterdam, een ontmoetingsplek in de polder, als brandpunt in een reeks van fysieke, economische, sociale en netwerken. Met het park willen we voorzien in de behoefte aan recreatiemogelijkheden, het landschap verrijken stad en land verbinden, én een reeks van functies tot ontwikkeling brengen ten behoeve van de recreatieve en toeristische markt in de Amsterdamse regio. Van jong tot oud, regionaal tot internationaal, voor iedereen is PARK21 een bestemming. Het park verbindt de mens met de ander, de wereld waarin hij leeft, en de zorg voor die wereld. PARK21 is van ons allemaal. 4 Ontmoeting PARK21 wordt aantrekkelijk, bruikbaar en beleefbaar voor iedereen. In 2030 zijn er minimaal 3 miljoen bezoekers per jaar. 5 Participatie In 2030 is PARK21 een sociaal duurzame motor die substantieel bijdraagt aan geborgenheid en eigenaarschap van de inwoners van Haarlemmermeer en daarbuiten. 6 Ondernemerschap In 2030 draagt PARK21 actief bij aan ondernemerschap van inwoners en ondernemers van de Haarlemmermeer en de regio. Farmpark In het leisuregebied in PARK21 is een Farmpark gepland. Dit Farmpark heeft een recreatieve en een educatieve functie voor kinderen en volwassenen uit de Haarlemmermeer, de regio en internationaal. Dit park wordt opgezet met bestaande agrariërs uit PARK21, die gekoppeld worden aan ervaren ondernemers uit de regio. Zo wordt het Farmpark niet alleen een unieke bestemming, maar draagt het ook bij aan lokaal ondernemerschap en eigenaarschap. 6

7 Wortels in de polder Haarlemmermeer is de grootste, diepliggende polder in het land van de polders: Nederland. Pas in de 19 e eeuw hadden we de techniek om een polder van deze omvang droog te malen. Van één van de grootste meren in Holland werd Haarlemmermeer een kerngebied voor agrarische productie, dat vervolgens op weg ging naar een nieuwe betekenis, als onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. PARK21 gaat over het vertellen van verhalen. In participatie met de huidige bewoners en nieuwe bezoekers en gebruikers laten we het verhaal van de Polder tot leven komen via thema s als land maken, de cultuur van de polder, voedselproductie en het leven met water. De landbouw in PARK21 richt zich op verkorting van de voedselketens tussen producenten en consumenten in de regio. Om Haarlemmermeer klimaatbestendig te laten zijn, worden ingrijpende aanpassingen van het watersysteem voorzien. Verduurzaming van het waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit) is, juist op dit moment, waar het klimaat verandert en de huidige systemen het einde van hun houdbaarheid naderen, een centraal thema. 7 Voedsel In 2030 richt de landbouw in PARK21 zich op verkorting van de voedselketens en de lokale productie van voedsel 8 Water PARK21 heeft in 2030 ten opzichte van heden substantieel minder aanvoer nodig van zoet water en benut het afvalwater als grondstof van schoon water, energie, biogas en nutriënten 9 Biodiversiteit PARK21 geeft in 2030 een habitatuitbreiding voor droge en natte soorten van circa 300 hectare. Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS) In PARK21 wordt in samenwerking met Hoogheemraadschap Rijnland een verbeterd droogmakerijsysteem (VDS) ingesteld. VDS is een klimaatbestendig fijnmazig systeem van sloten met een flexibel peil. Het nieuwe systeem volgt het ritme van de seizoenen. Zo kunnen we meer regenwater opvangen in de winter en dat gebruiken als buffer in de zomer. Daarom hoeft er in de zomer geen zoet water meer door de polder heen gespoeld te worden. In dit systeem wordt het waterbergend vermogen bereikt door bestaande watergangen te verbreden, sloten toe te voegen en flexibel peilbeheer in te voeren. Imker In Europa is bijensterfte een groot probleem. Naast de productie van honing hebben bijen nog een veel belangrijke rol. Zij bestuiven de bloemen van alle planten die zij bezoeken. Dat is noodzakelijk om vervolgens weer vruchtvorming mogelijk te maken. Ter vergroting van de biodiversiteit zijn bijen essentieel. Daarom vinden er nu gesprekken plaats met een imker om een bijenstal te realiseren in een van de parkkamers in het oostelijk deel van deelgebied 1. 7

8 Drie lagen Het parkconcept (zie het Masterplan) bestaat uit drie lagen: de Polderlaag, de Parklaag en de Leisurelaag. Samen maken zij PARK21 tot een rijke belevenis, terwijl elke laag zijn eigen karakteristieken kent. Zo wordt ook het thema duurzaamheid steeds anders benaderd en belicht. Het verhaal van mens, milieu en economie wordt in de verschillende lagen telkens op een eigen wijze verteld: In de Polderlaag ontdekt men de unieke agrarische historie van het gebied. Hier beleef je de voortgaande transformatie van agrarische activiteiten, waarbij een focus ligt op ontwikkelingen als stadslandbouw, duurzame teelt en voedsel. Beleving, bewustwording en educatie spelen een belangrijke rol. In de Parklaag staan natuur en recreëren centraal. Er is aandacht voor biomassa, biodiversiteit, lokale plantensoorten en een habitatuitbreiding voor flora en fauna. De Parklaag is dé plek voor actieve recreatie, genieten van het buiten zijn. Gezondheid is een belangrijk thema: PARK21 nodigt uit om actief te recreëren. Maar het ligt ook vlakbij Schiphol en rijkswegen, en kan vanwege zijn omvang een plek zijn voor de opvang van fijnstof en voor CO2 fixatie. De Leisurelaag kenmerkt zich, qua karakter en programma, door (grootschalige) Leisure, recreatie en sport. De attracties vertellen het verhaal van het land dat gemaakt is en wordt, met het oog op de toekomst. Dat doen we ook in de realisatie en exploitatie. In het hele park houden we rekening met energie, reststromen, de principes van duurzaam bouwen en mobiliteit. 8

9 4. Acties Een duurzaam PARK21 ontwikkelen we samen, dat is de ambitie. Hiervoor maken we gebruik van uitnodigingsplanologie. Uitnodigingsplanologie Aan ondernemers die duurzaamheid in hun vaandel dragen wordt optimaal ruimte geboden voor nieuwe bedrijvigheid. Niet alleen via de reguliere aanpak, maar juist door innovatie: nieuwe processen, nieuwe technieken, nieuwe ketens en nieuwe coalities. Het gaat om bedrijven die vernieuwing, het verleggen van grenzen in hun genen dragen en die een overheid zoeken die hen daarin bijstaat. Dit vraagt een andere verhouding tussen overheid en bedrijfsleven. De gemeente is niet alleen de toetser die langs de weg van regelgeving de marktpartijen dwingt haar overheidsdoelen te realiseren, hoewel dat natuurlijk een belangrijke basis van beleid blijft. Uitnodigingsplanologie in PARK21 betekent dat de gemeente bedrijven uitnodigt voor samenwerking, en van partijen met wie ze samenwerkt, deze houding verlangt. Omgekeerd gaat het om private partijen die een overheid zoeken die hen faciliteert en ondersteunt in hun innovatieve zoektocht, steeds een stapje hoger op de duurzaamheidsladder. Dat is geen statisch, maar een dynamisch proces, dat vraagt om flexibiliteit, creativiteit en ruimte. Bij uitnodigingsplanologie is het belangrijk dat we dezelfde taal spreken en hetzelfde doel voor ogen hebben. Hiervoor zet de gemeente in 2014/2015 in op drie hoofdactiviteiten: 1. het delen van het duurzame verhaal; 2. het ontwikkelen van een gemeenschappelijke duurzaamheidstool; 3. het stimuleren van initiatieven en het maken van afspraken met partijen. 1. Delen van het duurzame verhaal van PARK21 De essentie van PARK21 is beleven en verbeelden. Bij duurzaamheid gaat het om het creëren van een toekomst, die gekenmerkt wordt door behoud en verbetering van de kwaliteit van onze leefwereld. Om de strategie voor een duurzame ontwikkeling van PARK21 te laten slagen is het essentieel om partijen te stimuleren en te enthousiasmeren om te werken aan die toekomst én te laten zien dát en hoe ze dat doen. Het gaat erom dat het verhaal steeds opnieuw en in samenhang verteld wordt. Zo bouwen we door de tijd heen het merk PARK21 op en wordt de inzet op duurzaamheid geen must, maar een inspiratie. Uitgaande van de zin, die ook al seen motto gezien kan worden, God created the world, but the Dutch made Holland, is werken aan een duurzame samenleving niet alleen een central thema van deze tijd, maar zeker ook van de ontwikkeling van PARK21. Om het verhaal van PARK21 ook op dit aspect tot leven te laten komen worden maken we in alle uitingen, de stijl en de functies van het park de inzet op duurzaamheid zichtbaar, voelbaar. De verschillende acties en de behaalde resultaten ten aanzien van de duurzaamheid worden steeds gecommuniceerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de website van PARK21 en alle andere communicatiemomenten en -middelen die voor PARK21 worden ingezet. Duurzame folder Om de gemeenschappelijke duurzame ambities te delen sluit PARK21 aan bij omliggende netwerken op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast produceren we een brochure of folder om ons eigen duurzame verhaal te vertellen. Dit middel toont op een visueel manier aan partners en initiatiefnemers ons gevoel voor duurzaamheid en enthousiasmeert ze om mee te doen in onze innovatieve visie op duurzaamheid. We onderzoeken of we de brochure, om nog directer de relatie met de inzet op duurzaamheid in de Haarlemmermeer te leggen, of we de brochure kunnen drukken op een duurzame manier. 9

10 2. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke duurzaamheidstool Voor de duurzame gebiedsontwikkeling PARK21 maken we met een duurzaamheidstool inzichtelijk wat we samen met onze partners doen, wat we met beoogde maatregelen kunnen bereiken en wat we al bereikt hebben. De monitor is tweeledig. Aan de ene kant wordt het gebruikt om te communiceren en aan de andere kant om te monitoren. De tool stimuleert en inspireert de gemeente, partners en ondernemers om bij te dragen aan het creëren van een duurzaam park. Het toont overzichtelijk hoe aan de gestelde ambitie bijgedragen kan worden. Daarnaast kan het gebruikt worden om aan bezoekers en ondernemers het duurzame verhaal te vertellen en te laten beleven. Appelboer Een appelboer die wilt bijdragen aan een duurzaam PARK21 kan bijvoorbeeld aangeven dat hij bijdraagt aan de thema s voedsel en ontmoeting. Hij registreert hoeveel appels hij jaarlijks produceert en hoeveel ervan verkocht worden aan bewoners of lokale winkels en horecavoorzieningen. Daarnaast kunnen bewoners een appelboom adopteren of de bomen helpen leegplukken tijdens de jaarlijkse plukdagen. (zoals bij de Olmenhorst) Misschien kan hij wel PARK21-appelsap verkopen. Daarnaast wordt met de monitoring van de tool de effectiviteit van voorgenomen en al gerealiseerde maatregelen in relatie tot het beoogde resultaat op verschillende indicatoren meetbaar. Zo krijgen we de gegevens in handen om gericht in te zetten op de meest duurzame en rendabele projecten en manieren van werken. Het wordt een eenvoudig hanteerbaar systeem, dat aansluit bij het gemeentelijke systeem, maar daarin nog een stap verder gaat. De monitor PARK21 dient als een aantrekkelijk visueel communicatiemiddel, die mensen stimuleert om mee te doen en hun ambities te vertalen naar initiatieven. PARK21 app De applicatie voor de telefoon kan als gids dienen voor bezoekers. Tegelijk kan er via GPS worden gemeten hoeveel bezoekers er komen en welk vervoermiddel zij hanteren. De app kan ook gebruikt worden om informatie te leveren aan bezoekers (deze boerderij bespaart zoveel CO2) en anderzijds kunnen bezoekers informatie uploaden (als ze een bepaalde vogels of vlinder hebben gespot). Ook kunnen er foto s gedeeld worden om eigenaarschap met het park te stimuleren. De gemeentelijke monitor wordt in het najaar van 2014 in samenwerking met Ruimtelijke Ontwikkeling doorontwikkelt. Bij de opzet van het monitorsysteem worden doelstellingen (per thema en per maatregel) aangescherpt en bepaald. Daarbij worden indicatoren vastgesteld om de doelen meetbaar te maken. 10

11 3. Het stimuleren van initiatieven Allereerst heeft PARK21 een grote eigen verantwoordelijkheid in het helder maken en uitwerken van de drie pijlers en 9 duurzame thema s in de eigen onderdelen zoals onder andere de duurzame realisatie van de recreatieplas, het verbeterd droogmakerij systeem, mobiliteit en biodiversiteit. Daarnaast worden alle partijen, die werken in en aan PARK21, uitgedaagd te laten zien dat ze, binnen hun werkveld, op het vlak van duurzaamheid het optimale weten te bereiken. Hierbij leggen we connecties met verschillende netwerken, denken mee bij het haalbaar maken, stimuleren en faciliteren van initiatieven. Bij de inzet vanuit de gemeente wordt gekeken naar de doelgroepen; wat beweegt hen, wat zouden ze vanuit hun belangen kunnen bijdragen aan de verschillende thema s en wat zou hiervoor nodig zijn (bijvoorbeeld inbreng van kennis en ervaring, assistentie in organisatie en/of koppeling van partijen). Bamboeteelt ten behoeve van 3D printing Er is een concreet initiatief van een ondernemer in bamboeteelt. Deze ondernemer wilt graag een gebied in deelgebied 1 om bamboe te telen. Hierbij besteed hij aandacht aan de educatieve factor op het terrein om bezoekers te leren wat er van bamboe gemaakt kan worden. Deze ondernemer is bezig met zijn afzetmarkt. Zo wordt bamboe onder andere gebruikt om 3d mee te printen. Hij maakt al bumpers voor auto s, maar misschien kan hij in de toekomst zijn eigen bezoekerscentrum in PARK21 printen. De gemeente Haarlemmermeer participeert in meerdere organisaties die al een belangrijke rol spelen in het faciliteren, stimuleren en waar nodig initiëren van duurzaam ondernemerschap. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Het NMCH vervult een educatieve en voorlichtende rol op duurzaamheidsthema s. Agrariërs, burgers en marktpartijen met inhoudelijke vragen kunnen bij hen terecht. Meermaker participeert, financiert of kan garant staan in financiële zin, als dat nodig is om nieuwe innovatieve bedrijven van de grond te krijgen. De Ontwikkelfunctie ondersteunt initiatiefnemers bij het opstellen van ontwikkelplannen, brengt boeren en nieuwe initiatiefnemers bij elkaar en begeleidt waar nodig de planologische procedure. Tegenstroom, het Energiebedrijf dat duurzame energie gaat/laat produceren en afnemers van duurzame energie gaat bedienen. Het platform Biobased Connections waarin o.a. vraag en aanbod van biomassa en technieken t.b.v. Biobased economy bijeen worden gebracht. Het bedrijf Meerlanden waarin biovergisting plaatsvindt, t.b.v. de productie van biogas, CO2, compost en warmte. The Grounds en Enginn, platform voor innovatie, waarin bedrijven en wetenschap nauw samenwerken. Het GSSC waarin een onderzoekssamenwerking met de ASU gestalte krijgt en waaruit innovatieve concepten onderzocht en ontwikkeld worden. De Green Metropole helpt ondernemers om van duurzame plannen een gezonde business te maken. De versnellingskamer is een platform voor initiatieven voor de uitwisseling en ontwikkeling van kennis, innovatie en relaties en zorgt voor synergie tussen alle initiatieven. Kortom, de gemeente heeft al een groot aantal faciliteiten in het leven geroepen die ruimschoots ondersteuning kunnen bieden aan het bedrijfsleven. Met de inzet van de betrokken overheden ontstaan zo belangrijke kansen; zowel waar het gaat om financiering (subsidies), feed back en begeleiding als het versterken en creëren van netwerken. 11

12 5. Organisatie en financiering Belangrijk is dat PARK21 aangehaakt blijft bij het gemeentelijke duurzaamheidprogramma en andere activiteiten als HBS. Zo kan beter worden aangesloten bij duurzame ontwikkelingen in Haarlemmermeer en omgeving en kan worden ingesprongen op laatste innovaties en initiatieven die in dit kader worden gestart. De behaalde resultaten, status, planning en bijbehorende benodigde middelen voor de activiteiten, in het kader van de duurzame ontwikkeling van PARK21, worden opgenomen in een rapportage duurzaamheid, gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma voor de komende periode, als onderdeel van de jaarlijkse bestuurlijke voortgangsrapportage van PARK21. Financiering De werkzaamheden voor 2015 zijn en opgenomen in het werkplan voor PARK21, voor een totaal bedrag van, te financiern binnen het aangevraagde krediet voor PARK21 aangevuld met de financiële middelen, welke ter beschikking zijn gesteld vanuit het programma duurzaamheid. Voor de financiering van de ontwikkeling en exploitatie van de (specifieke) duurzaamheidsacties in de parklagen wordt gebruik gemaakt van innovatieve financieringsconstructies, waarbij verschillende vormen van eigenaarschap en ondernemerschap worden verbonden voor innovatieve (voor)financiering. Hierbij kan ook gekeken worden naar de methodiek van Total Cost of Ownership (TCO), een methode waarmee de levenscyclus van een product of bouwwerk uitgangspunt is. Afgewogen wordt met welke investeringen bewuste en ontwerp- en beheerkeuzes kunnen worden gemaakt die op termijn leiden naar kostenbesparingen en duurzame kwaliteit. Niet alleen de investering, maar ook de energielasten, onderhoud en restwaarde gedurende de exploitatie worden meegenomen. Er wordt in kaart gebracht hoelang een product mee gaat, hoeveel onderhoud het nodig heeft en wat er aan het einde van de levensduur mee gedaan kan worden. Daarnaast kunnen er vanuit de netwerkbenadering verbindingen gelegd worden tussen de financiering van verschillende business cases van verschillende bedrijven waardoor zij elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld de ene partij kan grondstoffen leveren voor een andere partij Op deze wijze sluit dit duurzaamheidsprogramma aan op de ambities van het college samen krachtig werken, waarin ingezet wordt op duurzame economische ontwikkeling. Daarnaast worden mogelijkheden voor subsidies, fiscale regelingen en fondsen onderzocht. In de DLG rapportage (bijlage 1) is een overzicht gegeven van verschillende mogelijke financieringsinstrumenten. 12

visie duurzaamheid algemeen

visie duurzaamheid algemeen visie duurzaamheid algemeen in het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland; een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, en pioniers in de polder. Publieke en private partners, bezoekers

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Park21 ontwikkelen we samen

Park21 ontwikkelen we samen Park21 ontwikkelen we samen Metropoolregio Amsterdam Pioniers gezocht Midden in de metropoolregio Amsterdam ligt een polderlandschap van 1000 hectare te wachten op uw initiatieven. Het gebied wordt aangeduid

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Wij zijn een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land-

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Groningen geeft het goede voorbeeld

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Groningen geeft het goede voorbeeld Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Groningen geeft het goede voorbeeld Waarom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen? Onze ambities zijn groot. Zo willen we in 2035 klimaatneutraal zijn en in 2025

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

AMBITIE NUTRIËNTEN 2018

AMBITIE NUTRIËNTEN 2018 AMBITIE NUTRIËNTEN 2018 ACTIEPLAN Als uitwerking van de Ambitie Nutriënten 2018 zullen de leden van het Nutrient Platform, ondersteund door het secretariaat, de komende twee jaar de volgende activiteiten

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan!

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! RUIMTE VOOR OPLOSSINGEN 1 Inleiding Het inzetbare platteland Nederland kent de komende jaren een aantal urgente

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

Bent u. duurzaamheid. al de baas?

Bent u. duurzaamheid. al de baas? Bent u al de baas? Wat levert het je op? Inzicht in hoe u het sbereik binnen een leefgebied kunt vergroten door slimme inrichting van uw sbeleid en duurzame aanpak van infrastructurele (her)inrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Triple-O aanpak: leren van het Bioscience Park. Julian Starink Directie Duurzaamheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Triple-O aanpak: leren van het Bioscience Park. Julian Starink Directie Duurzaamheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu Triple-O aanpak: leren van het Bioscience Park Julian Starink Directie Duurzaamheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu 12 januari 2011 Maatschappelijke opgaven: Bodemambities 2040 in Innovatie- en

Nadere informatie

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Green Deal 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Inhoud presentatie Overheidsbeleid Green Deal Green Deal Aanpak Voorbeelden van Green Deals Green Deal initiatief

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Buiten Metropoolregio Amsterdam: Kwaliteit ruimte en natuur versterken. Metropoolregio Amsterdam: Druk op schaarse ruimte.

Buiten Metropoolregio Amsterdam: Kwaliteit ruimte en natuur versterken. Metropoolregio Amsterdam: Druk op schaarse ruimte. Het stedelijke, agrarische en natuurlijke landschap in Noord-Holland gaat de komende decennia radicaal veranderen. De belangrijke mondiale opgaven, het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen en

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Realistisch duurzaam -samen aan de slag-

Realistisch duurzaam -samen aan de slag- Realistisch duurzaam -samen aan de slag- Realistisch duurzaam Opbouw presentatie Startpunt voor opzet van het actieprogramma duurzaamheid Kijkje in de toekomst (voorbeeld Haarlemmermeer) Ideeën 27 maart

Nadere informatie

Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor

Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor duurzame stedelijke ontwikkeling in Amsterdam. HET PROJECT

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan september 2017 Actieplan gemeente Alkmaar 1 Inleiding De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe-

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- Vallei & Eem Veluwe Oost Veluwe Noord WELL DRA Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- februari 2015 concept De aanpak handelingsperspectieven Ontwikkelingen maatschappij

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 www.urbanseeds.nl Waste Away Een afvalstrijd tussen middelbare scholen www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 Waste Away De Waste Away is het startpunt voor middelbare

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Een toelichting op Circular IQ

Een toelichting op Circular IQ Een toelichting op Circular IQ Vereniging Circulair Friesland Roy Vercoulen & Claire Teurlings Founders Circular IQ 14 Februari 2017 Een slim interactief platform dat duurzaamheidsinformatie verandert

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

Transitie Nationale Parken in Overijssel: een weg uit de impasse

Transitie Nationale Parken in Overijssel: een weg uit de impasse Transitie Nationale Parken in Overijssel: een weg uit de impasse Tweede tussenrapportage aan het transitieteam, Sporre\Hadders Zwolle, 6 mei 2014 Vervolg 1. Parallel aan het transitieproces van de National

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

B-96 Green Deal de winst van paardenmest

B-96 Green Deal de winst van paardenmest B-96 Green Deal de winst van paardenmest Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. verhagen, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Iedereen kan Vergroenen

Iedereen kan Vergroenen Iedereen kan Vergroenen Voorop in de Vergroening Prijsvraag 2013 Aanleiding Lentiz LIFE College is een school voor VMBO en MBO (AOC), in een sterk geürbaniseerde omgeving (Schiedam). Met een AOC midden

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

Rotterdam Climate Proof

Rotterdam Climate Proof Rotterdam Climate Proof Connecting water with opportunities in a delta city John Jacobs Rotterdam Climate Proof RCI: PUBLIEK PRIVAAT PARTNERSHIP RCI & ROTTERDAM CLIMATE PROOF DOELEN RCI 50% CO2-reductie

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Innovatie in de Hoeksche Waard. Projectleider Biobased Economy Hoeksche Waard Henk Groeneveld

Innovatie in de Hoeksche Waard. Projectleider Biobased Economy Hoeksche Waard Henk Groeneveld Projectleider Biobased Economy Hoeksche Waard Henk Groeneveld Biobased Economy: De overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof In

Nadere informatie

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Het Groene Hart mooi dichtbij ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Groene Hart mooi dichtbij Een recreatievisie voor het Groene Hart Voor recreatie buitenshuis wil

Nadere informatie

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 2 Het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 ontwikkelt een aantal transitieagenda s om de circulaire economie vorm te geven. Wat is de rol van gemeenten

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2016-2021 Wie zijn we en wat doen we? De Natuur en Milieufederaties (NMF s) werken aan groene, duurzame en klimaatbestendige provincies. Provincies waar we duurzaam kunnen wonen en

Nadere informatie

UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017

UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017 UITVRAAG CIRCULAIR BOUWEN ICM MASTERCLASS 2017 DEMONTABEL BOUWEN Menno vd Veen, manager Duurzaamheid en Circulair Bouwen zijn belangrijke thema's bij woningcorporatie De Woonplaats. Wij zijn daarom ook

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 Registratienummer DSB 2016.297 RIS294705 Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 De wereld om ons heen is in beweging en ook onze stad verandert. Den Haag is echter nog steeds

Nadere informatie

Samenvatting. economy.

Samenvatting. economy. Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Jaar van waarheid voor Park21

Jaar van waarheid voor Park21 Donderdag 9 april 2015 11 Achtergrond HCnieuws.nl Jaar van waarheid voor Park21 Dit gebied kan in potentie zes tot zeven miljoen bezoekers per jaar trekken Qua oppervlakte is het drie keer het Central

Nadere informatie

Oproep voor bijdrage

Oproep voor bijdrage Hèt netwerk event van de bodem en ondergrond Oproep voor bijdrage 28 e Nationaal Symposium Bodem Breed Dinsdag 29 november 2016 / RWS gebouw Westraven te Utrecht Beheer en inrichting van onze fysieke leefomgeving:

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN!

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Waardevol Water? Doen! Woensdagavond 18 november organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland in de Stadsgehoorzaal in Leiden de avond Waardevol Water over het Waterbeheerplan

Nadere informatie

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER Het ontwerp Sturen met water van het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld (VIC) zet in op actief, dynamisch grondwaterbeheer

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie