Warmte Koude Opslag. Stappenplan WKO. Diep onder Drenthe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Warmte Koude Opslag. Stappenplan WKO. Diep onder Drenthe"

Transcriptie

1 Warmte Koude Opslag Stappenplan WKO Diep onder Drenthe

2

3 Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan zijn de Hondsrug en de Havelterberg, ontstaan door ijsstromen van jaar geleden. Klimaatverandering is van alle dag. Alleen het tempo en de gevolgen zijn verschillend. Het veranderende klimaat dwingt ons om op een andere manier om te gaan met ons energieverbruik. Drenthe is de energieregio bij uitstek. In het verleden met turf, olie en gas. In de toekomst met duurzame energievoorzieningen als biomassa, groen gas en aardwarmte. Dit zijn belangrijke pijlers om tot een duurzame energiehuishouding te komen. Voor de toekomst is het nodig om nu verantwoorde en duurzame beslissingen te nemen. Warmte Koude Opslag, ook wel WKO genoemd, is een vorm van duurzame energie. Voor de provincie Drenthe is WKO een belangrijke energietechniek, waarmee we de uitstoot van broeikasgassen op korte en lange termijn kunnen en willen terugdringen. Met aandacht en daadkracht willen wij als bevoegd gezag, samen met gemeenten en marktpartijen, WKO op een verantwoorde manier een prominente plek geven in onze Drentse ondergrond. Daarom voorzien we u graag van informatie met verschillende brochures en de website De website bevat bovendien een interactieve WKO-tool. Met behulp van deze tool en een handig stappenplan weet u hoe u kunt komen van idee tot realisatie van een WKO-installatie. In deze brochure leest u welke stappen u kunt nemen om een WKO-installatie te realiseren. 3

4 Van voorbereiding tot uitbedrijfstelling Natuurlijk begint de realisatie van een WKO-systeem met het idee. Uit de praktijk blijkt dat vervolgens een aantal fases wordt doorlopen: 1 Voorbereidingsfase 2 Realisatiefase 3 Operationele fase 4 Uitbedrijfstellingsfase In de voorbereidingsfase bepaalt u de technische en economische haalbaarheid. Kan WKO worden toegepast op uw locatie? Grofweg geldt dat de voorbereidingsfase 2 tot 8 maanden in beslag neemt. Na de voorbereidingsfase volgt de realisatiefase. In deze fase wordt het WKO-systeem aangelegd. Dit duurt, afhankelijk van het type systeem en de omvang, 1 tot 8 weken. Gedurende de jaren dat het WKO-systeem operationeel is, komen jaarlijks onderwerpen als onderhoud en monitoring aan de orde. Hier leest u verderop in deze brochure meer over. Als u uw WKO-systeem uit bedrijf wilt nemen, geldt een aantal voorwaarden van de provincie Drenthe. In deze brochure staat wat u in dat geval moet doen. De provincie Drenthe helpt u graag op weg. Daarom hebben we het WKO-stappenplan ontwikkeld. Hieronder wordt per fase, stap voor stap inzichtelijk gemaakt wat er in het algemeen moet gebeuren. Ieder project heeft uiteraard specifieke omstandig heden en eisen. 4

5

6 Stappenplan WKO 1 Voorbereidingsfase stap 1 > 2 > 3 > 4 Bepaal of WKO mag Bepaal de warmte- en Bepaal de technische Laat een haalbaar- worden toegepast koudevraag van de en economische haal - heidsonderzoek woning of het gebouw baarheid (quickscan) opstellen 2 Realisatiefase >> 8 > 9 > 10 > 11 Opdrachtverlening Melding doen van Aanleggen van het Opleveren start uitvoering WKO-systeem WKO-systeem 3 Operationele fase >> 12 > 13 > Beheer en onderhoud Monitoring >> 4 Uitbedrijfstelling 14 > Demonteren van het WKO systeem 15 Melding van uitbedrijfstelling 6

7 > 5 > 6 > 7 > Laat een uitvoeringsplan/definitief Doe een melding of Check alle voorberei- ontwerp vergunningaanvraag dingsverplichtingen opstellen > 7

8 Uitwerking stappenplan 1 Voorbereidingsfase - 7 stappen Stap 1 Bepaal of WKO mag worden toegepast In de provinciale omgevingsverordening (POV) van Drenthe is aangegeven waar WKO mag worden toegepast. De Drentse bodem is verdeeld in twee ondergrondse zones. In elke zone wordt met drie kleuren (3D-zone model) aangegeven of WKO toepasbaar is. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Waar is WKO mogelijk? of op de website Via onze website kunt u een interactieve kaart raadplegen. Klik op de WKO-kaart op de locatie waar u een WKO-systeem wilt realiseren. Nu kunt u zien of u WKO in zone I of II mag toepassen. Ligt uw locatie in groen gebied, dan is het toepassen van WKO (op basis van standaard voorwaarden) toegestaan. In oranje gebieden is het toepassen van WKO in principe toegestaan, maar heeft u te maken met aanvullende voorwaarden. Rode gebieden lenen zich helaas niet voor de toepassing van WKO. Dit heeft te maken met andere gebruiksfuncties, zoals een drinkwaterwingebied. 8

9 Ga verder met stap 2 als u zeker weet dat de plaats waar u WKO wilt gaan toepassen in een groen of oranje gebied ligt. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente of de provincie Drenthe. Stap 2 Bepaal de warmte- en koudevraag van de woning of het gebouw Het type WKO-systeem is afhankelijk van de warmte- en koudevraag van het betreffende complex. Een bouw- of installatiebedrijf kan deze bepalen. Stap 3 Bepaal de technische en economische haalbaarheid (quickscan) Door middel van een quickscan krijgt u een overzicht van de technische en economische haalbaarheid van een WKO-installatie. Onderdelen die aan bod komen zijn onder andere: geschiktheid van de bodem, globale investeringskosten en de terugverdientijd. De quickscan gaat nog niet in op de mogelijke effecten van het WKO-systeem op de omgeving, zoals effecten op bestaande WKO-systemen, verontreinigingen, natuur en bodem. Provincie Drenthe heeft een WKO-tool beschikbaar, waarmee de quickscan kan worden uitgevoerd. Deze tool vindt u op de website: Op basis van de warmte- koudevraag (stap 2) en de quickscan (stap 3) kan het bouw- of installatiebedrijf u adviseren over de mogelijkheden en de beste keuze. Beslismoment 1 Op basis van de quickscan heeft u een indicatief overzicht van de kosten en baten en de technische geschiktheid van de bodem. U kunt nu besluiten om een haalbaarheidsonderzoek te laten opstellen. 9

10 Stap 4 Laat een haalbaarheidsonderzoek opstellen In een haalbaarheidsonderzoek laat u een globaal ontwerp van het WKO-systeem maken. In detail laat u de warmte- en koudevraag bepalen en stelt u het juiste energieconcept vast. Ook worden de mogelijke effecten van het WKO-systeem op de omgeving in kaart gebracht. Het betreft onder andere de effecten op bestaande WKO-systemen, verontreinigingen, natuur en bodem. Indien sprake is van een verontreiniging op de plaats waar u een WKO-systeem wilt realiseren, neem dan bij voorbaat contact op met uw gemeente of de provincie. Bij kleine WKO-systemen (gesloten WKO-systemen tot 70 kw of open WKO-systemen tot 10 m 3 /h) kunt u volstaan met een beknopte haalbaarheidsstudie. Neem voor de afbakening van de haalbaarheidsstudie contact op met de gemeente of provincie. Beslismoment 2 Na het haalbaarheidsonderzoek heeft u een overzicht van het ontwerp, de mogelijke effecten en de werkelijke kosten en baten. U kunt op basis hiervan besluiten om wel of geen WKO-systeem aan te schaffen (denk aan mogelijke noodzakelijke vergunningen). Stap 5 Laat een uitvoeringsplan/definitief ontwerp opstellen Een bouw- of installatiebedrijf kan een gedetailleerd en definitief ontwerp van het systeem maken. Voor kleine systemen hoeft in principe geen ontwerp gemaakt te worden, omdat deze systemen standaard geleverd worden. Bij grote gesloten en open systemen is dit wel het geval. Laat op basis van het ontwerp een offerte opstellen voor alle benodigde werkzaamheden of kies indien nodig voor een aan bestedingsprocedure. Laat bij deze laatste keuze op basis van het ontwerp een bestek schrijven. Stap 6 Doe een melding of vergunningsaanvraag In de provinciale omgevingsverordening (POV) van Drenthe staat dat WKO-systemen melding- dan wel vergunningsplichtig zijn. Op de website kunt u: - bepalen of u een melding of een vergunningaanvraag moet doen in het kader van de Waterwet of POV; 10

11 - het meldingsformulier downloaden; - een aanvraagformulier voor een vergunning voor een open systeem downloaden; - een aanvraagformulier voor een vergunning voor een gesloten systeem downloaden; - bepalen of er nog andere aanvullende melding(en) en/of vergunning(en) nodig zijn. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de provincie Drenthe. Stap 7 Check alle voorbereidingsverplichtingen Controleer of de onder stap 6 aangevraagde vergunningen zijn vergund en/of meldingen zijn verricht. De voorbereidingsfase is afgerond. 11

12 2 Realisatiefase - 4 stappen Stap 8 Opdrachtverlening Een bouw- of installatiebedrijf krijgt op basis van de offerte opdracht voor de realisatie van het WKO-systeem. Wanneer een aanbestedingsprocedure van toepassing is (meestal bij grote WKO-systemen), wordt de opdracht gegund op basis van de door u opgestelde selectiecriteria. Met ingang van 1 januari 2011 moet een bedrijf dat de mechanische boringen uitvoert voor open of gesloten WKO-systemen, beschikken over een erkenning (volgens beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2100, protocol 2101). Op de website van SIKB, vindt u hierover meer informatie. 12

13 Stap 9 Melding doen van start uitvoering Uiterlijk twee weken voordat het bedrijf start met boorwerkzaamheden moet het bevoegd gezag schriftelijk worden ingelicht. Het formulier Melding start realisatie WKO-systeem vindt u op Stap 10 Aanleggen van het WKO-systeem Een bouw- of installatiebedrijf legt het WKO-systeem aan volgens de geldende regels. Stap 11 Opleveren WKO-systeem Als alle benodigde onderdelen zijn geïnstalleerd, kan het WKO-systeem worden getest. Als alles naar behoren en conform ontwerp functioneert, wordt het WKO-syteem officieel opgeleverd. De realisatiefase is afgerond. 13

14 3 Operationele fase - 2 stappen Stap 12 Beheer en onderhoud In de praktijk zien we dat veel WKO-systemen niet het beoogde rendement halen. Beheer, onderhoud en afstemming met het klimaatbeheerssysteem in het gebouw zijn van groot belang om het rendement en de kostenbesparing te realiseren. De provincie Drenthe adviseert in deze fase daarom deskundig advies in te winnen over de wijze van beheer, onderhoud en afstemming met het gebouwklimaatbeheersysteem. Voor open WKO-systemen is het raadzaam om een onderhoudscontract af te sluiten. Stap 13 Monitoring Invulling komt nog van marcel

15 4 Uitbedrijfstelling - 2 stappen Wordt het WKO-systeem uit bedrijf genomen? Dan geldt ter bescherming van de bodem een aantal instructies bij demontage. Ook moet de uitbedrijfstelling worden gemeld bij de provincie. Stap 14: Demonteren van het WKO systeem Binnen 13 weken na beëindiging van: - een open WKO-systeem dienen de weerstandbiedende bodemlagen hersteld te worden met bentoniet; - een gesloten WKO-systeem dienen alle vloeistoffen te worden verwijderd uit de buizen van het bodemwarmtewisselaar-systeem en moet het systeem gespoeld worden met leidingwater. Aanvullend dienen de buizen te worden gevuld/ afgedicht met bentoniet. 15

16 Stap 15: Melding van uitbedrijfstelling - Uiterlijk 13 weken voorafgaand aan de werkelijke beëindiging van het WKO-systeem, moet de datum waarop de afdichting plaatsvindt schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. - Binnen 4 weken na de definitieve buitengebruikstelling van het WKO-systeem, dient de eigenaar van het WKO-systeem schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te laten weten dat het WKO-systeem is ontmanteld en uit het register kan worden verwijderd. Het registratieformulier voor de uitbedrijfstelling van het WKO-systeem staat op de website U kunt ook telefonisch contact opnemen met de provincie Drenthe. 16

17 17

18 Colofon Brochures Meer aanvullende informatie vindt u in de brochures: - Wat is WKO - Waar is WKO mogelijk?, uitgave 2 Contactgegevens Provincie Drenthe U kunt contact opnemen met de provincie voor de volgende onderwerpen: - Meldingen en vergunningen aanvragen - Vergunningverlening - Handhaving - Projectleiding Bodemenergie Telefoon (0592) Gemeenten Voor de afstemming met andere vergunningen kunt u contact opnemen met uw gemeente. Grafische verzorging Docucentrum, provincie Drenthe 18

19 Ga direct naar de WKO website van de provincie Drenthe. 19

20 DO

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Zelf klussen. 100% wonen

Zelf klussen. 100% wonen Zelf klussen 100% wonen Zelf klussen Klussen in, aan en/of om uw huurwoning Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. We gaan er daarbij wel van uit dat

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument Monumentaal wonen gids voor eigenaren van een rijksmonument Informatie aangeboden door Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

PROTOCOL SCHADEAFHANDELING. Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld

PROTOCOL SCHADEAFHANDELING. Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1 (Hoort bij release 2.5) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 WIJZIGINGEN VERSIE 3.0 EN 3.1... 3 DE OPZET VAN DEZE

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie