Handleiding voor het gebruik van een emissietool. Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor het gebruik van een emissietool. Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator?"

Transcriptie

1 Handleiding voor het gebruik van een emissietool Wat te doen voor u aan de slag gaat met een emissiecalculator? Februari

2 Voorwoord In dit document worden de stappen toegelicht die men dient te doorlopen vooraleer men met een emissiecalculator aan de slag gaat. Een overzicht en evaluatie van emissiecalculatoren kunt u terugvinden in de studie Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie van VITO die eveneens is opgenomen op de website van Flanders Logistics: flanderslogistics.be/emissiecalculator Deze emissiecalculatoren zullen ook getest worden door de Flanders Logistics-consulenten die in de loop van 2013 in dienst worden gesteld en die bedrijven zullen bijstaan om hun logistieke activiteiten te verduurzamen. Deze handleiding biedt hiervoor een houvast. 2

3 Beknopte handleiding Hier worden een aantal handvaten aangereikt voor het gebruik van een emissietool in het proces ter begeleiding van marktactoren in hun zoektocht naar verbeteringen en doorbraken in transport. Deze beknopte handleiding is vooral gericht naar verladende marktpartijen. Dit zijn bedrijven die goederenstromen genereren en bijgevolg eigenaar zijn van deze goederen. Deze partijen dienen bvb. overtuigd te worden hun goederen op een andere, nieuwe of innovatieve manier te vervoeren. Uiteraard zullen in sommige gevallen de logistieke dienstverleners zelf met voorstellen komen ter verbetering. Logistieke dienstverleners kunnen op 2PL niveau uitvoering geven aan transport transporteurs of zogenaamde carriers, of op 3PL niveau diverse waardetoevoegende activiteiten organiseren logistieke partners, of op 4PL niveau de volledige supply chain voor hun klanten-verladers controleren of managen. Verschillende begeleidingsstappen verschillende toepassingen verschillende calculatiebehoeften In het gestructureerde begeleidingsproces van de betreffende marktpartij wordt telkens aangegeven welke output aangewezen is omtrent milieu- en klimaateffecten. In een eerste stap worden de verschillende verbeterpistes verkend, om vervolgens, desgewenst, dieper in te zoomen op specifieke verbeteropportuniteiten. Tot slot kunnen kansrijke verbeteropportuniteiten verder in de diepte geanalyseerd worden. Stap 1 : Verkenning De Flanders Logistics-consulent verkent samen met de marktpartij de mogelijkheden tot verbetering in transport en logistiek. Er wordt vooreerst een overzicht gegeven van de verschillende verbeterpistes. Vervolgens wordt het concept van de totale logistieke kost geïntroduceerd en worden de milieu- en klimaateffecten hierin een plaats gegeven. Tot slot wordt de marktpartij uitgenodigd om samen een foto te maken van het betreffende bedrijf met focus op de gegenereerde inkomende en uitgaande stromen. a.overzicht van de verbetermogelijkheden In een eerste stap worden de mogelijkheden ter verbetering van transport verkend. In onderstaande tabel worden de verschillende verbeterpistes geïntroduceerd. Het is belangrijk dat de (verladende) marktpartij snel een overzicht krijgt van de verschillende mogelijkheden. In sommige gevallen zal een modal shift de aangewezen richting zijn. In andere gevallen kan men de vervoerefficiëntie opvoeren en een betere 3

4 benutting van de ingezette vrachtwagens bewerkstelligen door te gaan schuiven met orders en te consolideren in de tijd. Dit laatste betekent ongetwijfeld extra voorraad in oorsprongof bestemmingspunt, wat ook een kost betekent (zie verder concept van totale logistieke kost - TLK). Volgende pistes worden onderscheiden: Modal shift verschuiving van wegvervoer naar alternatieve transportmodaliteiten om een kost-efficiënter en duurzamer transport te creëren. Verschuiven van piek- naar daluren om congestie te vermijden en een betrouwbare transporttijd te garanderen. Een betere benutting van vervoercapaciteit bewerkstellingen door de (vrachtwagen)capaciteit beter te beladen via het bundelen van goederenstromen en zo de vervoerefficiëntie te verhogen. Transport- en logistieke behoeften meenemen in de product- en procesontwikkeling, m.a.w. in de R&D-fase, en alzo transportvraag verminderen. Mogelijke acties om het huidige multimodale transportnetwerk te verbeteren 1. Realisatie van een verschuiving van wegvervoer naar alternatieve vervoerwijzen, de zogeheten modal shift. Vandaag verloopt zowat 75% van het goederenvervoer over de weg. Steeds meer bedrijven zien evenwel de voordelen van spoor en binnenvaart en zetten daadwerkelijk de stap naar deze vervoerwijzen. Ondernemingen beschouwen het steeds meer als een troef om verschillende vervoersalternatieven voor hun goederenstromen ter beschikking te hebben. Het maakt het logistieke proces betrouwbaar, robuust en flexibel. 2. Realisatie van het verschuiven of shift van piek- naar daluren. Een groot aandeel van het goederenvervoer, zeker voor stedelijke bevoorrading, verloopt in de spits. Een verschuiving van de ochtend- of avondspits naar de daluren betekent voor de transporteur meestal een veel vlotter transport. Op voorwaarde dat iedere speler in de logistieke keten mee wil, betekent deze dal- of zelfs nachtdistributie een betere spreiding van het transport over de uren van de dag en bijgevolg een optimalere benutting van de beschikbare wegcapaciteit. Men komt stilaan tot het inzicht dat iedereen voordeel kan hebben bij deze verschuiving. 3. Realisatie van een betere benutting van de beschikbare vervoerscapaciteit. Internationale studies tonen aan dat momenteel 25 tot 30% van alle transportritten lege ritten zijn en dat de gemiddelde benuttingsgraad in het wegvervoer (leegrijden inbegrepen) amper 43% bedraagt. Toonaangevende bedrijven, waaronder directe concurrenten uit de farmaceutische sector, zien de voordelen in om via het bundelen van goederenstromen, zelfs over de bedrijfsgrenzen heen, de benutting van hun vrachtwagens (en schepen en treinen) te verhogen. Deze bedrijven zien in dat een dergelijke strategie niet alleen maatschappelijke voordelen biedt, maar vooral ook aanzienlijke directe kostenbesparingen oplevert. 4. Kiezen voor een Design for Logistics -aanpak Vaak wordt bij de product- en procesontwikkeling, in de R&D-fase, te weinig rekening gehouden met de logistieke behoeften en de gevolgen voor het transport. 4

5 In een zogenaamde Design for Logistics -aanpak worden de logistieke en transportbehoeften meegenomen bij de ontwikkeling van producten of van de verpakking van deze producten.. Door een gemakkelijkere stapeling kunnen meer producten per laadeenheid vervoerd worden. Zo spaart men voertuigkilometers uit en kan dus werk gemaakt worden van wat men noemt transportvermijding (traffic avoidance). De in bovenstaande tabel opgesomde verbeterpistes kunnen uiteraard gecombineerd worden. Het bundelen van goederenstromen ter verhoging van de vervoerefficiëntie zou meteen ook een modal shift kansrijker kunnen maken. Hier is het interessant de gevolgen voor klimaat en milieu aan te geven. In deze fase volstaan eenvoudige vuistregels. Immers de Flanders Logistics-consulent kent het bedrijf onvoldoende om een meer gedetailleerde oefening te maken. Gegeven de verkennende fase is een dergelijke oefening hier nog niet aan de orde. Best focust men hier op CO2 uitstoot of de Carbon Footprint. Er zijn twee redenen hiervoor. Vooreerst is de CO2 uitstoot redelijk eenvoudig in te schatten. Bovendien is dit een parameter die hot of actueel is, zowel in de bedrijfswereld als in de publieke opinie. 1 Men zou in deze fase uit kunnen gaan van de eenvoudige regel dat een voertuigkilometer (zwaar goederentransport) ongeveer 1 kg CO2eq uitstoot. Zet men die lading op het spoor dan zal per voertuigequivalent (2 TEU bvb.) voor het spoortraject dit grosso modo een factor 3 à 4 minder zijn. Gaat men via shortsea shipping dan kan het nog met een stuk minder CO2 uitstoot per laadeenheid. In de binnenvaart met kleine (en verouderde) binnenschepen is het verhaal minder eenduidig. Bijgevoegde tabel geeft verder algemene richtwaarden die in deze eerste fase de marktpartij aan het denken kan zetten. Bron: TRI-VIZOR, De film van Al Gore An Inconvenient Truth uitgegeven in 2006 heeft een belangrijke rol gespeeld in de bewustwording rond klimaat en klimaatveranderingen. 5

6 b. Introductie van het concept van de totale logistieke kost Hier wordt de marktpartij geïntroduceerd tot het concept van de totale logistieke kost. Milieu- en klimaateffecten worden in dit concept een plaats gegeven. De totale logistieke kost is dé parameter om logistieke oplossingen te beoordelen. Het is de som van alle kosten ten gevolge van logistieke activiteiten uitgevoerd tussen de leverancier en de klant, één schakel in de supply chain. Via deze analyse van het totale logistieke proces worden transportoplossingen op gelijke basis vergeleken. InBeK (o.a. planning, besteladministratie, controle) OvK TK + TTK OvK OvK Leverancier Opslag magazijn Klant VoK TeK (o.a. spoedorders) Bron: VIL, Transportkost (TK): De transportkost is de volledige out-of-pocket kost om goederen te vervoeren van oorsprong, punt A, naar bestemming, punt B. Hierbij is punt A de site van de leverancier en punt B de opslaglocatie bij de klant. In het geval van intermodaal transport zitten ook de kosten van overslag, transhipment en tussentijdse opslag vervat in de transportkost. De totale transportkost is afhankelijk van de afgelegde afstand en de benodigde tijd voor het transport. 2. Overslagkost (OvK): De overslagkost is de kost om de lading te laden en te lossen. Hieronder wordt verstaan de kosten voor het verpakken en uitpakken van de goederen (bvb. in en uit een container), fysiek laden en lossen op de vervoerdrager (bvb. trailer bij wegvervoer), het plaatsen in en nemen uit het magazijn). Zoals vermeld bij de transportkost zit deze kost dikwijls begrepen in de aangerekende transportkost. 3. Transporttijdkost (TTK): De transporttijdkost is de voorraadkost gerelateerd aan de getransporteerde hoeveelheid. Het is de kapitaalkost vervat in de goederen gedurende de tijd dat ze getransporteerd worden. De getransporteerde goederen zijn een opslag op wielen. 6

7 4. Voorraadkost (VoK): De voorraadkost omvat drie verschillende kosten namelijk de cyclische voorraadkost, de kost voor het aanhouden van een veiligheidsvoorraad en de voorraadtekortkost. 5. Cyclische voorraadkost: de kost voor het aanhouden van goederen in het magazijn omdat de leveringen in grotere (bestel)hoeveelheden op afzonderlijke tijdstippen aankomen ten opzichte van een meer regelmatige vraag over de tijd. Deze kost is afhankelijk van de voorraadkost per unit, de gemiddelde tijd tussen twee zendingen en de totaal getransporteerde hoeveelheid. 6. Veiligheidsvoorraad: de kost voor het aanhouden van een veiligheidsvoorraad met het oog op het behalen van een vooraf gedefinieerd service niveau. Deze veiligheidsvoorraad dient om onverwachte schommelingen in zowel de werkelijke vraag als de totale levertijd op te vangen. 7. Voorraadtekortkost (TeK): als de goederen omwille van zowel interne als externe factoren niet tijdig geleverd worden, ontstaat er een tijdelijk tekort. Des te hoger het service niveau, des te lager de kans op een tekort. Een dergelijk tekort veroorzaakt uiteraard ook kosten (o.a. spoedorders, verlies goodwill bij klanten, betalen boetes, stilleggen productielijn). 8. Interne bedrijfskost (InBeK): de jaarlijkse kost voor interne bedrijfsprocessen die direct of indirect gerelateerd zijn aan de organisatie en de opvolging van het transport (o.a. administratie bij het aanmaken en het verwerken van transportbestellingen, het opmaken van de transportplanning, en de transportopvolging en -controle). 9. Kwaliteitsattributen: Naast de directe kosten zijn er nog een heel aantal andere aspecten die minder gemakkelijk in kosten uitgedrukt kunnen worden, maar best wel opgenomen worden in de berekening van de totale logistieke kost. Dit zijn de zogenaamde kwaliteitsattributen (o.a. betrouwbaarheid, flexibiliteit, frequentie, imago, duurzaamheid). Duurzaamheid wordt steeds meer vertaald in concrete en meetbare indicatoren. Veelal dient de CO2 uitstoot of carbon footprint als indicator van duurzaamheid in transport en logistiek. De focus op klimaatveranderingen en het feit dat de CO2 uitstoot gemakkelijk te meten is zijn hier de verklaringen voor deze keuze. Zolang de carbon footprint niet gemonetariseerd is via een carbon tax en bijgevolg geïnternaliseerd wordt als out-of-pocket kost, wordt de carbon footprint naast de totale logistieke kost berekend in een zogenaamde CO2 extended Total Logistics Cost. In onderstaande figuur wordt een impressie gegeven van de resultaten van een dergelijke calculatie. 7

8 Totale logistieke kost Carbon Footprint (kg) InC 25% InOrC 2% TC 32% TrC 0% TTC 0% InC 7% InOrC 0% TrC 3% TTC 38% Carbon tax internaliseert klimaateffecten TC 93% Vaak wordt er in het debat naar het beleid toe ook gesproken van het internaliseren van de externe kosten. Het idee is dat de gebruiker van een vervoermodaliteit alle kosten die hierdoor veroorzaakt worden vergoed. Het principe dat hier dan zou gevolgd worden is: de gebruiker of de vervuiler betaalt. In deze verkennende fase kan men hier de volgende indicatieve, gemiddelde cijfers voor zogenaamde externaliteiten hanteren: Vervoerwijze Externe kost in Euro/1000 ton-km Bron: COM(2002)54 - Stream-Ademe-Impact 2008 Weg Binnenvaart 5 Spoor Schortsea shipping (kustvaart) 4 Uit bovenstaande tabel blijkt dat het transport over water (binnenvaart en shortsea shipping) op vlak van externaliteiten er bijzonder goed uitkomt ten opzichte van de andere modi. c. Het maken van een logistieke foto van het bedrijf De marktpartij wordt uitgenodigd om samen met de Flanders Logistics-consulent een foto te maken van het betreffende bedrijf met focus op de gegenereerde inkomende en uitgaande stromen. Vaak begint deze stap met het schetsen van de goederenstromen op landenniveau tijdens een open gesprek. Hier wordt een illustratief voorbeeld gegeven van wat een eerste gesprek kan opleveren. 8

9 De marktpartij geeft bvb. aan dat 60% van de inkomende stromen afkomstig is van leveranciers uit het binnenland en het naburige buitenland (aangrenzende regio s). Voorts komt er 15% uit Zuid-Europa (Spanje en Italië) en telkens 5% uit de UK, Scandinavië en Oost- Europa. De overige 10% komt vanuit overzeese gebieden. Het zijn de leveranciers die conform de afgesproken Incoterms meestal de goederen aanvoeren. Het bedrijf in kwestie heeft op haar inkomende stromen m.a.w. weinig impact. Verbeteringen kunnen wellicht op korte termijn eerder gerealiseerd worden op haar uitgaande stromen. Ook voor de uitgaande stromen kan doorheen het gesprek heel snel een algemeen plaatje gemaakt worden. Ook hier gaat 10% naar overzeese gebieden. Het bedrijf werkt hiertoe samen met een aantal exportbedrijven in een ex works regime. De goederen worden m.a.w. afgehaald aan de fabriek ( af fabriek ). De grootste uitgaande volumes zijn voor binnenlandse distributie (30%), Frankrijk (30%), Nederland (10%), Duitsland (10%), Italië (5%) en Spanje (5%). Het bedrijf in kwestie verwerkt zowat ton goederen op jaarbasis. Voorts wordt doorheen het eerste gesprek duidelijk dat het bedrijf vooral worstelt met binnenlandse distributie en met transport op Spanje. Het binnenlands transport gebeurt nog met een eigen vloot. Het transport op Spanje kan zeer goedkoop met een Spaanse transporteur in terugvracht op opgaande appelsientransporten. Buiten het seizoen van deze citrusvruchten gelden echter tarieven van een andere orde (substantieel hoger). Het bedrijf heeft ook te maken met (een lichte) seizoenaliteit in haar stromen. Evenwel het seizoen van het bedrijf komt geenszins overeen met dat van de appelsienen Uit het gesprek blijkt dat eigen transport voor Belgische distributie niet langer een must is voor het bedrijf. Uitbesteding of outsourcing is hier aan de orde. Eventuele samenwerking met soortgelijke verladers wordt niet (meer) uitgesloten. Voor de niet onaanzienlijke goederenstroom op Spanje zou multimodaliteit een thema kunnen worden. Het bedrijf heeft helemaal geen ervaring met alternatieve modaliteiten, maar sluit het, gegeven haar duurzaamheidspolitiek, zeker niet uit. Via de vuistregels omtrent Carbon Footprint en externaliteiten kan in een eerste gesprek al een idee gegeven worden van de verbeteringen voor milieu, klimaat en maatschappij van mogelijke verbeterpistes in transport en logistiek. Bovendien kunnen via het verduidelijken van het concept van de Totale Logistieke Kost de verbeterpistes in een breder logistiek perspectief geplaatst worden. Een verkenning van de mogelijkheden aan de hand van vuistregels 9

10 Stap 2: Focussen op kansrijke verbeteropportuniteiten In een tweede begeleidingsstap wordt ingezoomd op kansrijke verbeteropportuniteiten. Deze opportuniteiten komen uit de verkennende stap. Een shortlist met verbeteropportuniteiten komt tot stand in onderling overleg. De Flanders Logistics-consulent reikt pistes aan ter verbetering en het bedrijf pikt hierop in door thema s aan te reiken die leven of bespreekbaar zijn binnen het bedrijf. Via een quick scan kan wat cijfermateriaal aangereikt worden om de bedrijfsactor toe te laten awareness en draagvlak te creëren binnen het bedrijf rond de gesuggereerde nieuwe oplossingen. Hier wordt ingezoomd op verbeterpistes in het domein van de modal shift, het verschuiven van orders of het bundelen van goederenstromen. Het bundelen (consolideren) van goederenstromen ter verhoging van de vervoerefficiëntie zou meteen ook een modal shift kansrijker kunnen maken. Het realiseren van traffic avoidance door producten of processen anders te ontwikkelen valt vaak buiten het bereik van de opdracht van een Flanders Logistics-consulent. Via een eerste doorrekening kunnen de verwachte baten (gains) ingeschat worden. Er wordt in deze eerste analyse uitgegaan van gemiddelde, verwachte waarden voor de berekening van de totale logistieke kost van het nieuwe logistieke proces ter vergelijking tot de totale logistieke kost van het huidige proces. De gemiddelde, verwachte waarden staan tegenover de reële waarden, die men pas kan achterhalen in een diepte-analyse (zie verder). Bij het analyseren van logistieke verbeteringen dienen 3 sleutelparameters steeds opgevolgd te worden: Kost efficiëntie Service effectiviteit Duurzaamheid milieu-, klimaat en maatschappij-effecten Voor de inschatting van de milieu-, klimaat en maatschappij-effecten kan men beroep doen op instrumenten die via internetapplicaties publiek zijn gemaakt. Een overzicht van beschikbare emissietools vindt u terug in een vergelijkende studie van het VITO (Michiels, H., 2011, Eindrapport -. Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie, VITO, Mol) die ook digitaal beschikbaar is op de site van Flanders Logistics: 2 U vindt ook een beknopt overzicht van de emissiecalculatoren in de bijlages. Een quick scan een eerste schatting van de verwachte kosten en baten inzetten van modellen, instrumenten en tools 2 Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie Hans Michiels Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid LNE, 2011/TEM/R/133, September

11 Stap 3: Diepte-analyse In een diepte-analyse wordt in plaats van uit te gaan van gemiddelde waarden, gerekend met reële waarden. Indien men de totale logistieke kost wenst te berekenen van een nieuwe logistieke oplossing, dan dient men reële tarieven te hanteren. Deze kan men pas verzamelen na een marktbevraging, bvb. in de vorm van een tender of request for proposal (RFP). Ook voor de milieu-, klimaat en maatschappij-effecten heeft men dus de reële (verbruiks)cijfers nodig. Het verbruik van een vrachtwagen hangt af van vele factoren (voertuigklasse, emissieklasse, beladingsfactor, leegrit percentage, ). Een chauffeur die bvb. een cursus Ecodriving gevolgd heeft, kan tot 10% zuiniger rijden. Dit heeft in dezelfde verhouding verbeteringen in Carbon Footprint tot gevolg. Vaak valt deze diepte-analyse trouwens buiten het bestek van de opdracht van een Flanders Logistics-consulent. Een diepteanalyse aan de hand van reële cijfers verzameld door marktbevraging (bvb. aan de hand van tenders ). Onderstaand schema vat de drie stappen in de begeleiding van bedrijven naar nieuwe transport en logistieke oplossingen samen met de nadruk op de inschatting van milieu- en klimaateffecten. Verkenning Vuistregels Quick scan Tools en modellen Diepteanalyse Reële (verbruiks)cijfers 11

12 Slotsom Vooraleer men aan de slag gaat met een emissietool dient men een aantal stappen te doorlopen. De verkenningsfase stelt bedrijven in staat om stil te staan bij de huidige manier waarop het transport wordt georganiseerd en welke verbetermogelijkheden er zijn. Het concept van de totale logistieke kosten maakt het mogelijk om transportoplossingen tegen elkaar af te wegen. Ook milieu- en klimaateffecten krijgen hierin een plaats. In deze fase wordt een logistieke foto van het bedrijf gemaakt. Vervolgens kan men de verbeteropportuniteiten via een quick scan cijfermatig onderbouwen zodanig dat een eerste inschatting kan gemaakt worden van de winsten. In deze fase kunnen emissiecalculatoren gebruikt worden om de milieu- klimaat- en maatschappelijke effecten in te schatten. Het praktisch gebruik van zo n emissietool kan best tool per tool bekeken worden. Het overzicht in bijlage biedt alvast een goede houvast. Tot slot zal aan de hand van reële cijfers, die bekomen worden via een markt bevraging, een diepteanalyse gebeuren die de reële totale logistiek kost zal onthullen. Vaak valt deze diepteanalyse evenwel buiten de taakbeschrijving van de Flanders Logistics-consulent. 12

13 Meer informatie Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: Tijl Dendal Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Haven- en Waterbeleid Koning Albert II-laan 20 bus 5 B-1000 BRUSSEL

14 Bijlage 1 Overzicht emissiecalculatoren Dit is niet-exhaustieve lijst van emissiecalculatoren zoals die werd opgenomen in het rapport van het VITO over emissiecalculatoren (Michiels H., 2011, Eindrapport -. Testcase Emissietools CO2 Wetenschappelijke Relevantie, VITO, Mol) Deze biedt een overzicht van de tools waar u mee aan de slag kan. De websites van de emissietools kunt u terugvinden bij de bijkomende informatie over de tools op p OVERZICHT TOOLS 1. SmartWay Technology Package Savings Calculator Zeer simpel opgevatte tool die een idee moet geven aan vrachtwagenbedrijven welke snelle besparingen mogelijk zijn, door kleine aanpassingen aan hun vloot. Besparing van brandstof staat centraal. Maatregelen als banden met lage rolweerstand, aerodynamische kits en hulpstroomgroepen worden kort uitgelegd, samen met hun gemiddelde kost (aflossing lening). Deze wordt dan afgewogen tegen de brandstofbesparing. Geen emissieoutput beschikbaar. 2. SmartWay Truck Model Zeer gedetailleerd model van EPA (US) met als doel weergeven van emissies PM, NOx en CO 2 van wegtransport. Model bestaat uit 4-tal modules: 1) vlootkarakterisatie, 2) vlootgegevens invoeren, 3) consulteren vlootprestaties, 4) vervolledigde modellen doorsturen naar EPA. Als bedrijf moet je al deze stappen volgen om een model aan te maken. In 1) wordt voor elk voertuigsegment een model aangemaakt. Enkel segmenten die apart zichtbaar zijn voor klanten dienen afzonderlijk te worden weergegeven. In 2) worden dan binnen elk trucksegment gegevens ingevoerd zoals: brandstof, %langeafstand, evt. aanwezigheid retrofit PM filter, Diesel Oxide Catalyst (DOC), Gesloten krukas ventilatie (CCV), brandstofverbruik, kms, opbrengstkms, lege kms, geschatte snelheden urban en rural, geschatte stilstanduren, enz. In 3) kan je vervolgens samenvattend rapport aanmaken met algemene totalen of totalen per vrachtwagenklasse, brandstofsoort, in gram/mijl, g/tonmijl, g/volumemijl. In 4) stuur je dan alles door naar EPA, die je prestaties kan meten aan benchmarks uit dezelfde vervoerssector. Opsplitsing van je eigen vloot is heel belangrijk omdat elk bedrijf vaak een veelheid aan soorten trucks heeft en zo kunnen appelen met appelen worden vergeleken. Participeren betekent: je milieuprestaties beoordelen, waarna EPA verbeteringen voorstelt en de bijhorende besparingen berekent. Als je dan je doelen haalt, profiteer je natuurlijk van de industriële en publieke erkenning via het certificeringssysteem. 3. SmartWay Shipper Logistics Model Logische aanvulling op truck model (puntje 2). Dit model biedt de kans aan bedrijven (=shippers) die gebruik maken van expediteurs (=carriers) om gelijkaardige berekeningen te doen als hierboven beschreven. Opnieuw zijn de emissies in g/tonkm of volumekm, opgesplitst naar wens, het eindresultaat. Nu zijn het de afstanden, tonkm en/of volumekm van de carriers die moeten worden ingegeven om tot een rapport te komen. De 14

15 achterliggende gegevens van elke carrier zijn al aanwezig in de carrier-db, gehost door EPA. Carriers worden automatisch aangemoedigd om te participeren omwille van certificering, zodat database vlot wordt aangevuld. 4. STEER Climate Transact Nagenoeg een volledige kopie van het Amerikaanse SmartWay, maar dan finetuned voor Europa. Vrachtvervoer benaderd op Europese schaal is ineens ook belangrijkste troef. Ook in dit model kunnen zowel shippers als carriers hun activiteiten beoordelen adhv resulterende emissies in g/massakm of volumekm. Bijkomende output is de ecoscore (wel enkel voor trucks). Naast CO 2, PM en NOx worden hier ook emissies SO 2 onder de loep genomen, zowel per massakm als per volumekm. Er gaat veel aandacht uit naar de kwaliteit van de emissiefactoren, zo wordt er o.a. rekening gehouden met reële verbruiksdata (en niet het normverbruik). Het model is echter nog niet ontwikkeld. 5. EcoTransIT Tool die transportbewegingen op wereldschaal in kaart kan brengen. Werkt goed voor 1 bepaalde route, zelfs multimodaal. Wel indruk dat het voor bepaalde landen beter werkt dan voor anderen (ontwikkeld in Duitsland). Voor het plannen van een route is er keuze uit truck, trein, vliegtuig, zee- en binnenvaart. Voor elk van deze modi kunnen grootte, belading, emissiestandaard, enz. worden ingegeven. Vermoedelijk wordt er daarna met gemiddelde emissiefactoren binnen die voertuigklasse doorgerekend, maar dit staat nergens expliciet vermeld. Voor die bepaalde route worden dan totale broeikasgasemissies, emissies luchtpolluenten, afstanden, well-to-tank en tank-to-wheel emissies, enz. berekend per gekozen optie (=modus). Bedoeling is dat je die met elkaar vergelijkt en de meest ecologische keuze maakt, of toch ten minste afweegt tegen hun respectievelijke reistijd en kost. 6. Emissiescan Logistiek Nederlandse tool gericht op transportbedrijven die hun vloot of transportvraag willen optimaliseren om de impact op het milieu te minimaliseren. Men berekent emissies PM, NOx, SO2 en CO 2 en kijkt wat mogelijk is om deze naar beneden te halen, specifiek voor elk bedrijf. Dit maakt gedetailleerde berekeningen mogelijk, o.a. gebaseerd op belading, km en verbruik. Over de berekening zelf is op de site niets te vinden. 7. Digiscan Logisitiek Nederlandse tool gericht op transportbedrijven die hun transportactiviteiten willen optimaliseren. Belangrijkste drijfveer hierbij is de besparing voor het bedrijf zelf, uitgedrukt in euro, km of verbruik. De emissiedaling wordt daarentegen niet gerapporteerd. Aan de hand van alle laad-, rij-, laad/los- en parkgegevens wordt zeer specifiek voor elke scan afzonderlijk een aantal maatregelen voorgesteld. Voor elke maatregel wordt dan de besparing berekend. Het is ook mogelijk om aparte excelmodules te openen voor elke maatregel, om zeer gedetailleerd de besparing te berekenen. Sommige maatregelen gaan over een switch naar andere modi, maar het is m.i. niet mogelijk voor de situatie as is om andere modi op te nemen dan vervoer door vrachtwagens. 15

16 8. EcoInvent EcoInvent is een Life Cycle Inventory (LCI) databank. In deze tweede stap van de life cycle analysis (LCA) worden gegevens omtrent bepaalde diensten en producten verzameld en gecontroleerd. De EcoInvent-databank is betalend, maar je kan een guest-profiel aanmaken om de inputlijsten en rapporten te bekijken. In feite worden in EcoInvent alle effecten die transport heeft op de omgeving gekwantificeerd, voor een veelheid aan transportmodi (trucks in verschillende tonklassen, spoor, luchttransport, zee- en binnenvaart). Resultaat is niets anders dan een enorme hoeveelheid kengetallen (emissiehoeveelheid per tonkm), leuk om mee te rekenen maar enorm veel werk om op te zoeken voor bedrijven geïnteresseerd in groene logistiek. Dit is dan ook geen tool maar een databank. De focus ligt op de Zwitserse vloot, maar er worden telkens ook Europese cijfers gegeven. 9. L Ecocalculateur de la voie d eau Eenvoudige tool ontwikkeld door de Franse binnenwateren die vooral als reclame moet dienen voor gebruik binnenvaart. De kosten (in brandstofverbruik en CO2-emissies) van een zeker transport over de binnenvaart worden afgewogen ten opzichte van wegtransport. Verder wordt ook een indicatie gegeven van de externe kosten die beide modi met zich meebrengen, waarbij op voorhand een keuze gegeven wordt tussen 3 bronnen voor de externe kosten berekening. Voor binnenvaart wordt er rekening gehouden met een deel truckvervoer voor een stuk van de route (van en naar haven). Ik vermoed dat de balans quasi altijd positief zal uitvallen voor binnenvaart. Tijdsaspecten worden niet vermeld. 10. EMISTRA Emissie- en energietool waarmee bedrijven zich engageren om hun transport te vergroenen. Tool zelf is niet online beschikbaar (kan je gratis bestellen). Wel rapporten beschikbaar, vermoedelijk gebaseerd op de inputs ontvangen van deelnemende bedrijven. Gerapporteerde cijfers worden door organisatie gebruikt om bedrijven te helpen met kostenreductie en vermindering uitstoot schadelijke stoffen. Website uitsluitend in het Fins. 11. Objectif CO 2, les transporteurs s engagent Soort charter dat wegtransportbedrijven vrijwillig kunnen ondertekenen om hun CO2- emissies in kaart te brengen en tips te krijgen om hun verbruiken en die emissies te reduceren. Op een termijn van 3 jaar moeten ze dan hun doelstelling halen. Bedrijf krijgt ook een certificaat wanneer men succesvol is op vlak van de emissiereducties. 12. Freight Best Practice Informatiedatabank over best practices in transport. Vooral gericht op wegtransport, maar ook heel wat info over benefits van multimodaliteit. De belangrijkste onderwerpen zijn brandstofbesparing, monitoring, opleiding, toepassingen, etc. Ook tool beschikbaar, maar deze kijkt vooral naar opbrengsten en kosten van alledaagse operaties. Laatste tabblad bevat ook CO2-emissies, per km, per voertuig en totale vloot. Overall lijkt tool weinig geschikt voor vlootvergroening. 13. Online benchmarking (OLB) Tool bedoeld voor truckbedrijven die hun eigen prestaties willen vergelijken met de concurrentie uit dezelfde sector. Milieuvriendelijkheid is hierbij niet de hoofdbekommernis. 16

17 Wel worden adhv de ingevoerde gegevens 8 Key Performance Indicators (KPIs) gerapporteerd, zoals brandstofverbruik, aantal ongelukken, ongeladen kilometers, enz. Volgens mijn inschatting is de tool zeer goed om prestatie van je bedrijf te vergelijken met anderen, maar minder geschikt om groene logistiek te promoten. 14. Way Ahead Programma opgestart door Europese retailers om shippers en carriers te laten communiceren ivm de milieuvriendelijkheid van hun transport. Systeem werkt volgens 5 stappen: 1) shipper registreert zich op Way Ahead-website, 2) shipper nodigt (1 van z n) carrier(s) uit om ook deel te nemen, 3) carrier vult eenvoudige online enquête in, 4) ingevulde enquête wordt zichtbaar voor de aanvragende shipper en alle andere shippers die de carrier aanduidt, 5) shipper kan dan carriers overhalen om meer te doen om vloot te vergroenen. 15. On-Road Fleet Calculator Tool die wegtransporteurs moet helpen bij de aankoop- en onderhoudsplanning van hun vloot. Elk voertuig kan voor elk jaar worden ingegeven en er wordt dan getest of het voldoet aan de geldende emissienormen voor PM en NOx. Vlootbeheerder kan dan plaatsing van roetfilter of NOx-reductietechnieken gradueel simuleren en observeren of men al dan niet voldoet. Een andere optie is de oudere voertuigen vervangen door nieuwere. Zo kan men investeringen in milieuvriendelijker technieken lang op voorhand plannen. 16. UTEC Eenvoudige rekenmodule die aan de hand van inputgegevens over privé, commercieel en openbaar vervoer een evaluatie maakt van de totale emissies van een persoon/bedrijf. Voor elk van deze transportvormen kan het aantal kilometers worden ingegeven, voor een welbepaalde voertuigklasse, samen met de gebruikte technologie, wegtype, enz. De emissietabellen die aan de basis liggen voor de totale emissieberekening (in kg) zijn ook beschikbaar. 17. The Emission Tool Tool die emissies berekent van CO 2, NOx, SO 2 en PM10 voor een route tot 3 etappes. Overschakeling tussen modi is dus 2 keer mogelijk. Als input wordt massa van de vracht gevraagd, alsook het respectievelijk aantal kilometers en de laadvermogens. Output is dan de totale emissie (per modus), emissie per tonkm, emissiereductie tov een route met enkel wegtransport. Deze tool is ontwikkeld door CPVision adhv emissiefactoren van CEDelft en meest optimistische scenario uit STREAM (mij onbekend) rapport. Al bij al knappe tool voor een bedrijf dat ooit begon als wegtransporteur en nu de voordelen van multimodaliteit uitdraagt. 18. DB UmweltMobilCheck Routeplanner van de Duitse spoorwegen waarmee je voor 1 bepaalde route de milieuimpact kan vergelijken tussen verschillende modi (trein, auto, vliegtuig). Polluenten die vergeleken worden zijn: WTW verbruik, CO 2, PM, TTW verbruik, SO 2, NOx, NMVOS, en PM Tank-to- Wheel. 17

18 19. CarbonActive Een CO2-monitoringtool die voor één specifiek bedrijf alle bewegingen bijhoudt. CO 2 - emissies staan centraal, maar bijhorende kostenbesparingen worden als trigger gebruikt. De Britse Carbon Reduction Commitment verplicht 5000 grote bedrijven hun CO 2 footprint kenbaar te maken, om daarna (2011) soort ETS op te starten. 20. Zicht op CO2 Vrijblijvend stappenplan (géén tool) voor bedrijven die hun eigen CO 2 -emissies logistiek willen monitoren om hun emissies te rapporteren, reduceren en als marketinginstrument te gebruiken. Bestaat uit 7 stappen: (1) definiëren doelstellingen, (2) keuze vd activiteiten (eigen emissies + uitbesteed transport), (3) tot hoever id keten activiteiten meenemen?, (4) emissiekeuze, (5) afbakening emissies (direct + indirect), (6) berekening v emissies alle modi (incl overslag), (7) rapportering emissies 21. CO 2 Netwerk-Indicator Efficiency-tool die gestandaardiseerde werkwijze hanteert om CO 2 -uitstoot in kaart te brengen, met zowel aandacht voor verladers als vervoerders (i.e., shippers and carriers). Dialoog tussen shippers and carriers zorgt voor verbeterde efficiëntie in logistiek. Als onderliggend instrument is Workflow Efficiency Bepaling (WEB) gebruikt, om verschillende transportstrategieën met elkaar te vergelijken. 22. CO 2 -meetlat Eenvoudige tool die CO 2 -footprint van bedrijven berekent voor wegtransport (zowel eigen als uitbesteed). Benchmarken met andere bedrijven is mogelijk door upload gegevens, en rapportering is mogelijk per deelmarkt (distributie, bouw, tank, container,etc.) of in totaal. 23. Short Sea Shipping Emission Calculator Emissiecalculator die toelaat om mogelijke routes tussen Europese zeehavens te tonen. Bedoeling is eigenlijk een aantal opties te geven (scheepsfirma, contactpersonen, transittijd, vaarfrequentie) en te tonen dat short sea shipping een valabel alternatief is voor wegtransport. Berekent geen emissies maar verwijst naar tool n 17 en StratMOS. 24. StratMOS Europees project dat hele reeks tools oplijst ivm scheepvaart. Outputs zijn bv.: emissies, externe kosten, energieverbruik, afstanden, etc. Deze website bevat zelf geen emissietool; verwijst enkel naar andere tools en vergelijkt: ecotransit, ICF, NTMCalc en Sutranet. 25. ICF Tool Multimodale emissietool die zeer gedetailleerd vele emissies berekend voor 1 goederenstroom tegelijk. Tool stamt al uit 2005 en daarom is de Euro V norm beschouwd als ideale performance (normale scenario gaat nog uit van Euro III, en tussenin gebruikt men Euro IV). Ook externe kosten worden berekend (gebaseerd op ExternE). 26. NTMcalc Multimodale geaggregeerde emissietool die adhv verzonden massa, modus, voertuig en afstand een emissie berekent voor CO 2, NOx, HC, CO en PM. Ze benadrukken zelf dat het 18

19 resultaat er komt door gemiddelde load factors en voertuigtypes te gebruiken, dus dit is niet voertuigspecifiek. Dit komt de eenvoud wel ten goede. Vooral bedoeld voor berekening van 1 route, maar kan ook voor meerdere routes worden gebruikt (gewoon bij onderaan lijst gevoegd). 27. Calculation Tool for Maritime emissions Emissietool voor de gedetailleerde becijfering van zeevaartemissies. Details van schepen, haventijd, routes en routesegmenten worden gevraagd. De tool zelf is geschreven in Excel maar niet online beschikbaar. 28. TransTOOLS Allesomvattend Europees transport netwerkmodel voor modelleren van zowel personen- als goederenvervoer. Bevat modelleringstechnieken uit transportonderzoek, economie, handel, logistiek, regionale ontwikkeling en milieuimpacts. 29. ENFORCE Vaag programma dat naar eigen zeggen de energie-efficiëntie van transportbedrijven verhoogt, dankzij hun adviesverlening. Zij gebruiken 100 checkpunten om zoveel mogelijk energiebesparingen te realiseren. Output zijn dan ook concrete acties om brandstof te besparen. Beweert informatie samen te brengen uit tal van logistieke projecten: o.a. n 2 en

20 De tools werden besproken in een werkgroep van Flanders Land Logistics. De voorkeur van de werkgroep ging er naar uit dat er eerst en vooral wordt gefocust op CO 2 -tools, dat de eenvoud van de tool essentieel is en dat het belangrijk is dat de tool multimodaal toepasbaar is. Deze criteria werden aan VITO meegegeven bij de evaluatie van de tools. De tabel op de volgende bladzijden geeft een beoordeling van de verschillende tools op basis van deze criteria. In het vet en onderlijnd staan de hoofdvoorwaarden, enkel onderlijnd geeft de nevenvoorwaarden weer. Tool (n ) Multimodaal CO 2 Ook andere Benchmarking Meer dan 1 Eenvoud polluenten (DB) route Verspreiding SmartWay (2+3) X X X X X X ClimateTransact (4) X X X X X CarbonActive (19)? X X X X CO2 Netwerk-indicator (21)? X X? X EMISTRA (10) (X) X X X X X Objectif CO2 (11) X X X X Online Benchmark (13) X X X X CO2-meetlat (22) X X X X ICF Tool (25) X X X X NTMcalc (26) X X X X EcoTransIT (5) X X X X The Emission Tool (17) X X X X DB UmweltMobilCheck (18) X X X X TransTOOLS (28) X X X X EcoInvent (8) X X X Sutranet (27) X X X X Emissiescan Logistiek (6) X X X X Zicht op CO2 (20) X X X X L écocalculateur (9) (X) X X UTEC (16) X X X X Freight Best Practice (12) X X X Way Ahead (14) X X X X SmartWay TPSC (1) X ENFORCE (29) X X ORFC (15) X X StratMOS (24) SSS Emission Calculator (23) X Digiscan Logistiek (7) X Tabel a: Overzicht tools, met wat er wordt getest 20

Groene. Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten..be

Groene. Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten..be Groene LOGISTIEK Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten.be INHOUD Vooraf... 03 Ingrijpen in de brede logistieke keten 12 acties voor een kleinere ecologische voetafdruk...

Nadere informatie

Louis-Philippe Lammertyn Handelsingenieur. Promotor : Prof. dr. Stef Proost Werkleider : Toon Vandyck - 2011- KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Louis-Philippe Lammertyn Handelsingenieur. Promotor : Prof. dr. Stef Proost Werkleider : Toon Vandyck - 2011- KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Zorgt de invoering van rekeningrijden voor een significante verandering in de kostenstructuur van de Belgische wegvervoerder?

Nadere informatie

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen is een uitgave van Flanders Investment & Trade Gaucheretstraat

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare - Izegem

Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare - Izegem In opdracht van : Met de steun van : Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare - Izegem 22.04.10 In opdracht van : Met de steun van : Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare-Izegem

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Samenwerking voor verbeterde logistiek

Samenwerking voor verbeterde logistiek Samenwerking voor verbeterde logistiek Door: Thierry Verduijn en Mirjam Iding Inleiding Onder invloed van trends als toenemende concurrentie, globalisering, versnelde productlevenscycli, massa-individualisering

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 22 NUMMER 1 FEBRUARI 2008 INHOUD OVERHEID 1.1 Adviesraden pleiten voor intensivering en verbreding van klimaatbeleid verkeer en

Nadere informatie

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS)

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) vorig menu TNO-rapport Inro/Log 2000-09 TNO Inro Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft Telefoon 015

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 11 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima EINDRAPPORTAGE TRACK & TRACE BRONNEN VOOR HET CBS Marco

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen

Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Hervorming transportfiscaliteit in Vlaanderen Stef Proost Evi Meire Jasper Knockaert 31 maart 2004 Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) Spoor Fiscaliteit

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Stad Antwerpen Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 I Aan de slag met stedelijke distributie 8 1 Wat verstaan we onder

Nadere informatie

Vrije Economische Zone

Vrije Economische Zone Vrije Economische Zone Bedrijfsbegeleider: Paul Janssen Kennislab begeleider: Jan-Willen Wesselink HvA begeleider: Johan Kalkoven In Samenwerking met: SADC Gemaakt door: Jesper van Tol 500608406 Mark Vleij

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie