datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:"

Transcriptie

1 EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage Op welke periode en jaar heeft dit verslag betrekking? Inhoudelijk rapportage - oktober tot en met december 2009 Financieel rapportage januari t/m december 2009 Dit betreft een: X voortgangsrapportage (deel A, B, D en E invullen) eindrapportage (deel A, C, D en E invullen) A A1 Naam ALGEMEEN algemene gegevens aanvrager Aanvrager / aanvragende instantie ETC Nederland BV. Straat en huisnummer Kastanjelaan 5 Postcode en plaats 3833 AN Leusden Postbus Postbus 64 Postcode en plaats 3830 AB Leusden Telefoon Telefax (Post-)bankrekening Naam en telefoon contactpersoon adres contactpersoon Naam gemachtigde Naam project Marga de Jong Marga de Jong Nationaal Netwerk Platteland POP2 POP/ILG-nummer POP (1 april 2008) Voortgangsrapportage-eindrapportage

2 (zie beschikking) *) doorhalen wat niet van toepassing is B VOORTGANG B1 projectvoortgang Besteed aandacht aan de volgende aspecten: Voortgang van het project ten opzichte van de planning De voortgang van het project loopt in grote lijnen conform de planning. Jaarlijkse werkplannen worden opgesteld in lijn met de eisen in het contract en in nauwe afstemming met opdrachtgevers en het veld. Verwachte verdere doorlooptijd en de invloed van de knelpunten daarop Er zijn redenen om aan te nemen dat de doorlooptijd van het project verandert. Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten Uitvoeringstaken A1. Opstellen jaarlijkse actieplannen In dit laatste kwartaal van 2009 is veel tijd besteed aan het uitwerken van het werkplan 2010 in nauwe afstemming met de opdrachtgevers, het TPO en het LOVP. Op 1 december 2009 heeft het TPO ingestemd met het werkplan A2. Opsporing, analyse en verspreiding goede overdraagbare praktijken In de innovatieve praktijken database op de website van het NP zijn in totaal nu 68 projecten ingevoegd. Het werken aan de klimaatbrochure heeft een aantal bijzondere, innovatieve en inspirerende voorbeelden van energiezuinige en duurzame initiatieven op het platteland opgeleverd. Met deze publicatie willen we de lezers niet alleen inspireren, maar ook vooral praktische tips geven: hoe kunnen goede initiatieven navolging vinden op grotere schaal? Ook worden de lezers van de klimaatbrochure uitgenodigd om innovatieve projecten op de site te plaatsen. Ook het project meer kleur in groen buitengebied heeft inspirerende voorbeelden opgeleverd. Er is verder uitgebreid gewerkt aan de ondersteuning van de POP prijs. In het vierde kwartaal sloot de inzending voor de POP-prijs. Uiteindelijk vielen 50 projecten onder alle voorwaarden. Deze hebben we met het voorbereidende team goed bekeken en gescoord op de criteria. We hebben 11 projecten genomineerd en deze naar de juryleden gestuurd. In maart 2010 wordt daarover beslist. Tijdens de conferentie Sociaal Vitaal Platteland zal de POP Prijs worden uitgereikt. De klimaatbrochure is onder de aandacht gebracht op de bijeenkomst van Boer Zoekt Buur. Zie website voor meer informatie Voortgangsrapportage-eindrapportage

3 A3. Uitwisseling kennis en ervaring en vernieuwende impulsen via: ontmoeting (conferenties, workshops, CoP s) Communicatie Het team wordt verder getraind in het gebruik van web 2.0 tools. Het Netwerk Platteland heeft ook een linkedin groep. Verder is er een voorstel uitgewerkt om in samenwerking met LNV en de Vrouwen van Nu (Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen) een aanstekelijk, open leertraject rondom plattelandsontwikkeling en web2.0 te starten. Dit wordt een intensief online traject, een fysieke ontmoeting tussen deelnemers aan het eind van het traject en als concrete output een publicatie over Platteland 2.0. Begin januari vindt de werving plaats en uitvoering is in februari Website De website is, zoals al het hele jaar, in het vierde kwartaal op actieve wijze geactualiseerd en aangevuld met nieuwe informatie. Er is opnieuw een stijging in het bezoek aan de website te zien. Omdat het forum niet naar tevredenheid functioneerde en er meer behoefte is aan 'blogmogelijkheden' is hier een aparte sub-site voor ontwikkeld (www.netwerkplatteland.nl/blog). Unieke bezoekers website: 3998 per maand (stijging 11 % t.o.v. kwartaal 3) Totaal aantal bezoekers website: per maand (stijging 12 % t.o.v. kwartaal 3) Infoloket Het infoloket, opzet door Netwerk Platteland samen met de Taskforce Multifunctionele Landbouw, wordt ook geregeld bezocht. nieuwsbrief In het najaar zijn twee nieuwsbrieven verzonden, met daarin de vast rubrieken nieuws, agenda en innovatieve praktijken. Ook wordt de aandacht gevestigd op partnersearch vragen uit het buitenland en op de nieuwe Streek nummers. Streek In Streek nummer 4 van 2009 hebben we een variatie aan thema's een plaats gegeven. De sociale kant is in beeld met een artikel over bibliotheken in dorpen. De kracht van de regio wordt concreet in de Dag van de Regio, zoals dat wordt georganiseerd in Groningen. Economische ontwikkeling is belicht in een artikel over de sociale basis van succesvolle plattelandsprojecten. Daarnaast zijn er nog artikelen over boerderij-educatie, Ierse Twitter-activiteiten en een column over streekcommunities. Publicaties: Eind 2009 is de brochure over Klimaatprojecten op het platteland afgerond en naar de drukker gegaan. In de brochure Klimaatvriendelijk platteland, 52 initiatieven om warm van te worden komt een grote variatie aan klimaatprojecten aan bod. Ze zijn gegroepeerd rond thema's als voedsel, recreatie, biobrandstoffen en lokale energieopwekking. We krijgen geregeld positieve reacties op onze brochures bijvoorbeeld Dromen (voor jongeren op het platteland) en Klimaatvriendelijk platteland, daarom kijken we naar geschikte, nieuwe Voortgangsrapportage-eindrapportage

4 onderwerpen voor brochures. Voor begin 2010 hebben we een brochure over gebiedsfondsen op de agenda. Een brochure over kennisarrangementen is al in voorbereiding. Ook is er een start gemaakt met een nieuwe brochure: 1+1=3, 7 inspirerende verhalen over samenwerkingsprojecten op het platteland. Deze brochure wordt in februari 2010 verspreid. Tevens is besloten om begin 2010 een samenvattende publicatie te schrijven over de praktijkkringen. Bijeenkomsten: Najaarsdag 2009 Op 26 november organiseerde het Netwerk Platteland de Najaarsdag speciaal voor ), voor LEADER coördinatoren, gebiedswerkers, kennismakelaars en andere regionale netwerkers op het platteland. Ruim 50 mensen deden mee. Deze dag werd georganiseerd op verzoek van de doelgroep om meer met elkaar uit te wisselen. Dit stond dan ook centraal in de ochtend workshops. De workshops werden georganiseerd rond verschillende thema s. POP2-gerelateerde financiële zaken Budgetten van Plaatselijke Groepen Leader Samenwerkingsprojecten en constructies + Presentatie samenwerking weidse veenweiden Functioneren van een Plaatselijke Groep Koepelprojecten Relatie en afstemming tussen gebiedscommissie en Plaatselijke Groep Leader In de middag stond web 2.0 centraal. In twee verschillende workshop werden de thema s bloggen en online sociaal netwerken uitgelicht. De reacties van de mensen hierop waren erg verschillend. Van: grote twijfels over bloggen en twitter. Tot: anderen die enthousiast vertellen dat ze zeker gaan bloggen. Een aantal deelnemers is direct zijn gaan twitteren en zijn nu al te volgen. Ook de linkedin wordt besproken als nieuw middel om online discussies te voeren. Het is goed om te horen dat een dag als deze wordt gewaardeerd door de deelnemers. Het is fijn om soms collega s te ontmoeten en inspiratie op te doen. Blijkbaar is uitwisseling niet zo van zelfsprekend en gaat iedereen op in het vele werk in de eigen regio. Fysiek elkaar ontmoeten is prettig, maar misschien biedt internet nieuwe kansen om vaker en op een andere manier uit te wisselen? Voor een uitgebreid verslag zie Nieuwe Nederlanders en het buitengebied In het project meer kleur in groen buitengebied stimuleren we kennismaking van Nieuwe Nederlanders (allochtonen) met het buitengebied. In gesprek met de Taskforce Multifunctionele landbouw hebben we stilgestaan bij kansen die dit biedt voor agrarische ondernemers. Vooral voor ondernemers die streekproducten en andere bijzondere voedselproducten vermarkten zijn er goede kansen. Op 8 december is een tweede gehouden met ca 15 deelnemers. Deelnemers zijn enthousiast en geïnspireerd door elkaar, en willen contact houden via mail, internet en later nog eens een bijeenkomst. Wel valt op dat veel initiatieven een eenmalig karakter hebben, en door gebrek aan menskracht of financiering niet worden voortgezet. Er waren ook twee Nieuwe Nederlanders aanwezig, persoonlijke contacten en aansprekende voorbeelden zijn nodig om meer Nieuwe Nederlanders te betrekken. Dit krijgt volle aandacht in Hoe bereik je met je aanbod Nieuwe Nederlanders? Welke wensen en ideeën hebben zij nog meer? En zijn er al allochtone boeren of tuinder in Nederland actief? Met deze en andere Voortgangsrapportage-eindrapportage

5 vragen houdt het project Kleur in het buitengebied bezig. Zie verder de weblog van het project Internationale Conferentie Op 24 november en op 17 december 2009 zijn voorbereidende vergaderingen gehouden met alle partners in de regio (Brabant en Belgische Kempen) in de aanloop naar de grote najaarsconferentie in Deze voorbereiding is een gebiedsproces op zich: grensoverschrijdend en dus intercultureel, in allerlei opzichten. Het is een mooie samenwerking tussen ondernemersnetwerken, Leadergebieden, provincies en provinciaal ondersteunende organisaties. Alle partijen zijn het eens geworden over de volgende uitgangspunten: Uitgangspunt is dat de regio een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben voor veel producten en diensten in een gebied. Daarbij zijn goed ondernemerschap, samenwerking en duidelijke inbedding in een regionale context van groot belang. Als locatie kiezen we voor het (LEADER) gebied de MarKante Kempen en de aangrenzende (LEADER) gebieden in Nederland: Kempen, Baronie en Brabantse Delta. Er zijn tal van grensoverschrijdende kansen tussen Nederland en België die benut kunnen worden. Van groot belang is het voortraject waarin partijen kunnen toewerken naar samenwerkingsprojecten die op deze dag gepresenteerd kunnen worden en die na de conferentie van belang zijn voor de continuïteit. De LEADER gebieden hebben hierin een duidelijke rol. Zij denken en beslissen mee over het vaststellen van de thema s / werkgroepen, en het zoeken van partners daarbij. Ook de inhoudelijke invulling en uitwerking van de dag zelf zal worden gedaan door LEADER gebieden met de partners, die ook in het natraject een rol kunnen spelen. De dag wordt georganiseerd voor en vanuit het oogpunt van de ondernemer. De dag moet laagdrempelig zijn om te bezoeken. Na deze dag zijn ondernemers zich meer bewust van kansen die de regio, en de grens in het bijzonder, kan bieden voor hun product of dienst én het moet nieuwe impulsen geven aan het ondernemerschap. De dag zal ook tot functie hebben om andere actoren (de bestuurlijke / omgevingscontext) zich bewust te laten worden van hun rol en ondersteuningsmogelijkheden bij het thema duurzaam ruraal ondernemerschap. Welke randvoorwaarden zijn nodig? Hoe om te gaan met cultuurverschillen aan beide kanten van de grens? En verder kan het goed aan de orde komen tijdens de tweede dag (de meer internationaal georiënteerde dag). Er zal veel ruimte zijn voor praktijkvoorbeelden (succesvolle maar ook zaken die minder goed gelukt zijn) en ook veel aandacht voor netwerkmethodieken. De kracht van de bijeenkomst is de afstemming, het leren van elkaar, het uitwisselen tussen ondernemers / ondernemersnetwerken / projecten België en Nederland. De dag wordt mede georganiseerd in samenwerking met het GROEI.kans!, een INTERREG project in de grensregio Vlaanderen Brabant, waar veel partijen in deel nemen. Praktijkkringen Voortgangsrapportage-eindrapportage

6 3 juli heeft de PK wethouders Overijssel-Gelderland een gesprek gehad met LNV (Henri Kool) over de opzet van de beheersplannen Natura Meer informatie hierover in de toelichting op het werkplan. Op 30 oktober besprak de Praktijkkring Overijssel-Gelderland de Planschade in het buitengebied vanwege van de nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg De wethouder van de gastgemeente formuleert zijn discussievragen: 1. Hoe diep ga je in op fenomeen planschade in een bpb procedure? En wat zijn daarvan voor en na-delen?. Gemeenten blijken hier zeer verschillende mee om te gaan. 2. Sectoraal beleid is prima, maar hoe zorg je dat je als gemeente niet de schade betaalt? Wat zijn de mogelijkheden om te spartelen? 3. Zijn er ervaringen op andere sectorale beleidsvelden die ons verder kunnen helpen? Oftewel bestuurlijk samengevat: Hoe voorkom ik dat ik planschade moet betalen? De Praktijkkring Geld-Gebied-Organisatie vond plaats op 15 oktober. Daarin hebben we met het Nationaal Groenfonds nagedacht over de toekomst van Gebiedsfondsen en afgesproken dat we daarover in het voorjaar 2010 samen een informatiemiddag organiseren. Er leven toch nog steeds veel vragen naar gebiedsfondsen. We bespreken de diverse fondsen die nu functioneren en trekken een voorzichtige conclusie: Fondsen die bottom-up werken en die aanhaken bij bestaande structuren zijn waarschijnlijk het meest duurzaam. Conferentie Sociaal Vitaal Platteland In het najaar van 2009 is gestart met de voorbereidingen voor een Conferentie Sociaal Vitaal Platteland op 25 maart Centraal thema is het organiserend vermogen van dorpen tegen de achtergrond van de demografische omslag op het platteland. Wat betekenen vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling voor de leefkwaliteit en vitaliteit van dorpen? Hoe kunnen burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven slim samenwerken met het oog op wonen, welzijn en zorg in kleine kernen? Samenwerkingspartners zijn het Netwerk Platteland, Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma, provincie Flevoland en het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW). Eind 2009 is de projectorganisatie voor de Conferentie Sociaal Vitaal Platteland neergezet en is het definitieve inhoudelijke raamwerk van de conferentie beschreven. Key note speakers en dagvoorzitter zijn aangetrokken. Een vooraankondiging is verstuurd naar 5000 belangstellenden. Op basis hiervan zijn 50 inschrijvingen geregistreerd, reeds een derde van het beoogde aantal drie maanden voor de conferentie. A4. Informatie, advies, onderzoek, knelpunten analyse, beleidsignalering, lobby en agendering POP/ILG knelpunten + oplossingen Door het team is gewerkt aan een vervolg op de POP/ILG knelpunten + oplossingen bijeenkomst. Door vragen over het werkplan 2010 is dit stilgelegd en in januari 2010 weer opgepakt. Kennisnetwerk Vitaal Platteland In oktober hebben we een succesvolle Kennisdag De regio aan zet gehad. Deze is deels door het Netwerk Platteland georganiseerd. De resultaten van de Quickscan Regionale kennisarrangementen wordt gepresenteerd. Er zijn 14 regio's aanwezig, zij wisselen kennis en Voortgangsrapportage-eindrapportage

7 ervaringen uit rond het opzetten van kennisarrangementen. Voor elke regio is een poster gemaakt met de huidige stand van zaken voor het kennisarrangement in de regio. Nationaal Plattelandsparlement Er waren ongeveer 300 personen aanwezig op het derde Nationale Plattelandsparlement op 10 oktober Er was veel ruimte voor discussie en gesprekken met kamerleden. Thema's zijn onder meer burgerparticipatie, krimp, duurzame dorpen en burgerinbreng in gebiedsontwikkeling. Dit heeft geleid tot goede aanbevelingen voor de Tweede Kamer. Daarnaast zien we ook dat er in veel thema's ook elementen zitten die meer op provinciaal niveau spelen. Deze aanbevelingen zijn verzonden naar de gedeputeerden en naar de provinciale staten van alle provincies. Met de kamerleden zal in 2010 een afspraak worden gemaakt over de opvolging van de aanbevelingen in hun richting. Op deze wijze willen we meer accent leggen op het na traject van het plattelandsparlement. Onderzoek (Quick Scan) naar duurzame voedselinitiatieven In en rondom grote steden in Nederland vinden steeds meer voedselinitiatieven plaats, variërend van eetbare wijktuinen en excursies naar agrarische bedrijven tot vergaande verbintenissen van stedelingen met voedselproducenten in of nabij de stad. Soms zijn dit particuliere initiatieven, soms zijn de lokale overheden er actief bij betrokken. Deze veelheid aan initiatieven past goed binnen de lijn die minister Verburg heeft uitgezet in de Nota 'Duurzaam Voedsel', waarin zij inzet op een productie en consumptie met respect voor mens, dier en milieu. Het Netwerk Platteland heeft het afgelopen jaar een inspirerende Community of Practice (CoP) gefaciliteerd gericht op een nieuwe generatie stad-land relaties met pionierende initiatiefgroepen uit Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Tilburg, Den Haag en Leiden, allen in gang gezet door stedelingen die met landbouw, voeding en platteland bezig zijn. In opdracht van LNV is eind 2009 een klein onderzoek (quick scan) uitgevoerd naar Voedselinitiatieven in kleine en middelgrote gemeenten Het doel? Een leertraject starten waarin gemeenten een geïntegreerde aanpak ten aanzien van voedsel formuleren. De quick scan is te vinden op de website Begin 2010 wordt besproken (ook met LNV) wat het Netwerk Platteland nog meer op dit gebied gaat opstarten. A 5. Deskundigheidbevordering: ondersteuning opleidingsprogramma s PG Het team is in het vierde kwartaal getraind om zelfevaluaties te organiseren voor Plaatselijke Groepen van LEADER en gebiedscommissies die daar behoefte aan hebben. Mede als aanvulling op de Brusselse mid-term review doet het Netwerk Platteland een aanbod in de vorm van een zelfevaluatie voor Plaatselijke Groepen (PG s) of gebiedscommissies. In de vorige programmaperiode is dankbaar gebruik gemaakt van dit aanbod. De PG s beschouwden het als een goed instrument om zelf, tussentijds, de voortgang kritisch onder de loep te nemen. Het doel van de zelfevaluatie is: - terug te kijken naar de voortgang van het programma, - de rol en het functioneren van de PG te bespreken - de agenda voor de toekomst aan te scherpen. Voortgangsrapportage-eindrapportage

8 - een vierde evenzo belangrijk doel is het versterken van de energie in de groep. De resultaten van de evaluatie zijn in eerste instantie bedoeld voor de PG zelf. Daarnaast heeft Netwerk Platteland besloten om een samenvatting te maken van de resultaten en deze te publiceren. Op basis hiervan kunnen conclusies getrokken worden over het verloop van het programma en de noodzakelijke acties voor de toekomst. A6. Technische bijstand (ondersteuning bij samenwerking) Er komen regelmatig verzoeken tot samenwerking binnen via de mail vanuit andere (buitenlandse) gebieden. Deze worden opgenomen in het themadossier op de website. Daarnaast wordt er 1 per kwartaal een update mail naar de LEADER coördinatoren verzonden met het laatste nieuws over; samenwerkingsverzoeken, internationale conferenties, specifieke Leader zaken als bijeenkomsten, zelfevaluaties ed. Om PG en gebiedscommissies te stimuleren om te gaan samenwerken is een publicatie uitgegeven met 7 inspirerende verhalen over samenwerking uitgegeven. Tijdens de najaarsdag is er een workshop geweest over samenwerkingsprojecten. Signaal dat hier is afgegeven: In de EU scoort Nederland in de vorige periode het minst op het gebied van samenwerkingsprojecten. In de nieuwe periode is Nederland echter erg ambitieus als het gaat om gereserveerde budgetten voor samenwerking. We moeten dit als Nederland nog wel gaan waar maken. Dit blijkt niet altijd even gemakkelijk. Waar precies de problemen liggen is onduidelijk. Het Netwerk Platteland wordt gevraagd om hier nog een actievere rol in te gaan spelen. In het eerste kwartaal van 2010 gaan we proberen via de LEADER coördinatoren duidelijk te krijgen waar moeilijkheden liggen. Het NP team heeft deelgenomen aan een speciale dag over samenwerkingsprojecten georganiseerd door alle LEADER groepen in Overijssel op 18 november Leerpunten die uit de dag naar voren kwamen: Voorwaarden samenwerking: duidelijk doel hebben, waar wil je naar toe? Sommige samenwerkingsprojecten worden complex en komen niet tot uitvoering. Kleine projecten kunnen soms beter slagen, als je ze klein laat. Rol PG en Leadercoördinator: bijeenbrengen van kleine losstaande initiatieven, die te klein zijn voor Leaderaanvraag. Zoek neutrale coördinator die verbindingen kan maken en administratieve taken kan doen. Samen promotie maken. Ook kostenbesparing. Idee moet uit de mensen komen, bottom up. Partners moeten vertrouwen in elkaar hebben. Beide partners moeten er beter van worden. B. Facilitatie van Uitvoering Netwerk B1. Netwerken regionaal, nationaal en internationaal Deelname aan dag van de Regio Het NP team heeft deelgenomen aan internationale dag voorafgaand aan de dag van de Regio in Groningen. Ieder jaar in het eerste weekend van oktober wordt de dag van de regio georganiseerd in het Hoogeland en Oost-Groningen. De dag is bedoeld om op ontdekkingstocht te gaan in de (eigen) regio. Ondernemers en organisaties zetten hun deuren open om bezoekers kennis te laten maken met al het moois wat de regio te bieden heeft. Dit jaar werd op vrijdag 2 Voortgangsrapportage-eindrapportage

9 oktober voorafgaand aan de Dag van de Regio een internationale bijeenkomst georganiseerd over het initiatief. Afgevaardigden vanuit Leadergebieden uit Schotland, Estland en Hongarije waren aanwezig om te kijken hoe in Groningen de Dag van de Regio is vormgegeven. Uiteraard met het idee om zelf ook een dergelijke dag te gaan organiseren in hun regio. Het zou mooi zijn als er meer regio s in Nederland aansluiten bij het initiatief? Meer informatie via Conferentie Stadsrandzones Vanuit het NP team is deelgenomen aan Conferentie Stadsrandzones (zie weblog op platteland.ning.com). Er waren zo n 200 mensen van gemeenten, provincies en adviesbureaus, vooral uit Ruimtelijke ordening en Recreatie. Iedereen is enthousiast dat er meer aandacht voor stadsranden komt, als brug tussen stad en platteland, met ruimte voor recreatie. Wat we misten was de sociale dimensie, die ruim een maand eerder centraal stond op de bijeenkomst over stadland arrangementen. Daar bruiste het van initiatieven van burgers, boeren en andere ondernemers die stad en platteland willen verbinden, en een actieve rol willen spelen. De stadsrand kan toch bij uitstek ruimte bieden voor zulke initiatieven. Dat is een uitdaging voor RO-medewerkers en stad-land initiatieven! Het lijkt ons leerzaam R.O. mensen van gemeenten in contact te brengen met boeren in stadsranden en met stad-land initiatieven Bijeenkomsten NBvP Vrouwen van Nu over Vitaal Platteland Het team heeft een aantal avonden gefaciliteerd bij de plattelandsvrouwen in Drenthe, Friesland en Utrecht over het thema Vitaal Platteland. Op het platteland krijgen we de komende jaren te maken allerlei veranderingen, waaronder afname van het inwonertal en daardoor met het verdwijnen van allerlei voorzieningen. Dat heeft invloed op onze directe leefomgeving. De Vrouwen van Nu, wilden zich bewust worden van de invloed die zij als organisatie hierop kunnen hebben. Vele vrouwen hebben zich in de weken daarna aangemeld bij activiteiten van Netwerk Platteland. Internationaal Om de NRN bijeenkomsten effectiever te maken is besloten om vaker themabijeenkomsten te gaan organiseren. Dat geeft meer ruimte voor verdieping. Het team neemt inmiddels deel aan een aantal thematische netwerken georganiseerd door het European Rural Development Network: social farming, innovation en rural entrepreneurship. Andere ideeën voortgekomen uit de vergaderingen met de Europese netwerken (waarvan een aantal inmiddels door het Netwerkteam opgepakt): Een keer aandacht voor Streekhuizen als een innovatief voorbeeld in EU context. Andere netwerken zijn sterker gekoppeld aan hun "POPs". Wij kunnen de link met POP op sommige vlakken wel wat sterker maken. Bijvoorbeeld door eens te kijken wat voor soort projecten er tot nu toe zijn ingediend. En onze activiteiten daarop af te stemmen. Andere netwerken gebruiken vaak 'inserts' in bestaande tijdschriften om hun activiteiten onder de aandacht te brengen. Dat zouden wij ook kunnen doen (denk vooral aan doelgroepen in as 1 en 2). Zweden houdt regelmatig 'telefonische denktanks". Een telefonische conferentie met max. 8 deelnemers om te brainstormen over onderwerpen die spelen. Ierland gebruikt twitter ook als monitoring tool (je kunt zien wie via twitter bij een bepaalde link komt, bijvoorbeeld naar een bericht dat je hebt geplaatst). Voortgangsrapportage-eindrapportage

10 Twitter zou een prima medium zijn voor partner searches. ALs alle nationale netwerken een netwerkaccount hebben en hun searches kenbaar maken, dan kan iedereen die daar interesse in heeft dat volgen. Tijdens de NRN bijeenkomst in december is er ook een verzoek van het Finse Netwerk binnen gekomen voor een excursie naar Nederland met afgevaardigden van het ministerie, provincie en gemeenten, leadergroepen in april De site van het ENRD is vernieuwd en er komen steeds meer overzichten te staan van alle activiteiten en thema s van alle nationale netwerken. B2. Monitoring en Evaluaties, tussenevaluaties en tevredenheidsmetingen Geen bijzondere extra activiteiten ondernomen op het gebied van evaluaties. Het M&E protocol wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Tevredenheidmetingen vinden plaatsen bij alle door het NP georganiseerde bijeenkomsten. Begin 2010 wordt er een lezersonderzoek gehouden voor website en magazine. B3. Coördinatie met opdrachtgevers, CvT, LOVP, TPO Er is afgelopen kwartaal veel overlegd geweest met opdrachtgevers en TPO. Dit n.a.v. opmerkingen ontvangen over het werkplan Het team heeft in nauw overleg met de opdrachtgevers het werkplan aangepast. Het TPO heeft in haar vergadering van 1 december het werkplan goedgekeurd. Uit de notulen: Werkplan Netwerk Platteland: plan is na alle discussies (TPO, opdrachtgeveroverleg, LOVP) ingrijpend gewijzigd. Stephan Melis stelt nut van het Netwerkteam aan de orde als middelen voor de assen 3 en 4 besteed zijn. Noord Holland overweegt bijdrage in te trekken. Na discussie trekt het TPO de conclusie dat er op dit moment geen aanleiding is om de financiering van het Netwerkteam ter discussie te stellen: het contract met het Netwerk is voor de hele POP-periode aangegaan PG s kunnen ook buiten het POP naar middelen zoeken Het netwerk zal In het kader van de MTE worden geëvalueerd. Het TPO besluit als volgt: het CvT te adviseren in te stemmen met het werkplan de discussie rondom het werkplan 2011 eerder te starten en te koppelen aan de jaarlijkse excursie medio Het Regiebureau zal dit samen met het Netwerkteam oppakken. Na het LOVP contact gezocht met UvW, NM, SBB, De Landschappen en ANWB. Te vervolgen in C. Beheer Structuur Netwerk Geen bijzonderheden. Activiteiten en bestedingen conform planning. Wij zijn ons ervan bewust dat we veel activiteiten beschrijven, en dat we daarmee ogenschijnlijk, om in plattelandsjargon te blijven, veel hooi op onze vork nemen. Ter toelichting: niet alle activiteiten leiden tot een even grote tijdsbelasting. Verder willen we graag benadrukken dat we voor zoveel mogelijk activiteiten extra externe financiering zoeken en activiteiten in samenwerking met anderen organiseren, en daarmee extra capaciteit kunnen inzetten. Voortgangsrapportage-eindrapportage

11 In april 2010 worden de financiën door de accountants gecontroleerd. Daarna zal de financiële rapportage worden opgeleverd. Voortgangsrapportage-eindrapportage

12 Tot nu toe gerealiseerde deel van de output aan de hand van de indicatoren verleningbeschikking Getallen en andere gegevens 2009 Aantal unieke bezoekers website: 3998 per maand. Totaal aantal: per maand Infoloket op website (samen met TFML): in 2009 is het loket maal bezocht Abonnementen Streek: bijna 1000 (oplage van 1200) en toenemend Streek: 4 maal uitgebracht Abonnementen digitale nieuwsbrief: ruim 1200 en toenemend 6 digitale nieuwsbrieven uitgebracht Folders over Netwerk Platteland en netwerkteam gepubliceerd in september Database innovatieve projecten op website: ruim 68 projecten Landelijke uitwisselingsbijeenkomst voor Streek- en Plattelandshuizen (Winschoten, 26 maart 2009, in samenwerking met Plattelandshuis Oost Groningen met 50 deelnemers). Praktijkkring Wethouders Overijssel-Gelderland (5 bijeenkomsten met ca. 12 deeln.) Dag Landschappen (13 mei i.o.v. LNV) Kasteel Groeneveld Financiering landschap Praktijkkring Stad-Land Relaties (Den Haag en in Rotterdam ): ruim 24 deelnemers Seminar Middag van de Stad Land Arrangementen (21 september Amsterdam, met gemeente Amsterdam, TFML, LNV DRZ, SPN), 100 deelnemers, incl. minister van LNV) Bijeenkomst Transnationale Samenwerking voor PG s / gebiedscommissies (26 mei 2009): 30 deelnemers. Informatieve folder gemaakt over samenwerking. En er wordt momenteel nog een brochure gemaakt over inspirerende samenwerkingsprojecten. Praktijkkring Geld, Gebied en Organisatie (3 juni, 15 oktober) 8 deelnemers. Leden van deze PK namen ook deel aan de Dag Landschappen op 13 mei. Bijeenkomst Bezieling: de X-factor in gebiedsontwikkeling (Baarn, 9 juni): 100 deelnemers. Quick Scan procedures POP2/ILG uitgevoerd (o.a. werkatelier op 23 juni met 35 deeln.) Quick Scan Regionale Kennisarrangementen (i.o.v. LEI) inclusief kennisdag De regio aan zet, tevens Publicatie Regionale kennisarrangementen Onderzoek Streekhuizen (i.o.v. Provincie Fryslan) Quick Scan Regionale Voedselstrategieen (i.o.v. LNV DRZ) Bijeenkomst Nieuwe Dynamiek op het platteland (samen met InnovatieNetwerk, 25 juni): gericht op ondernemers en ambtenaren; ruim 80 deelnemers. Eerste Praktijkkring Wethouders Sociaal (samen met MOVISIE, 26 juni in Putten) 7 deelnemers. Project gestart voor nieuwe Nederlanders: Meer kleur in het groene buitengebied. In februari een bijeenkomst over Kleurrijk Platteland. Tweede bijeenkomst in december. Speciale publicatie 'Klimaat en platteland: ruim 50 initiatieven om warm van te worden' 26 november uitwisselingsbijeenkomst in Driebergen voor Leader en gebiedscoördinatoren, gebiedsmakelaars en anderen die betrokken zijn bij plattelandsontwikkeling (50deelnemers) Verwachte realisatie van de ILG-prestatiedoelen N.v.t. Verwachte realisatie van de geplande einddatum Conform planning. Voortgangsrapportage-eindrapportage

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen in Salland > Passie Op het Platteland > Achterhoek: samenwerken nieuwe stijl > Appels, peren en POP in Fruitpark Ochten > Streekoesters

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Rijk, VNG, IPO Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 1. Inleiding pag. 5 2. Hoofdlijnen aanpak bevolkingsdaling pag. 6 3. Knelpunten wet- en regelgeving

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Maart 2011 Stichting VACpunt Wonen Herculesplein 207 3584 AA Utrecht 1 2 Inleiding De langdurige formatie maakte 2010 tot een bijzonder jaar. Het nieuwe kabinet heeft zijn

Nadere informatie