datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:"

Transcriptie

1 EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage Op welke periode en jaar heeft dit verslag betrekking? Inhoudelijk rapportage - oktober tot en met december 2009 Financieel rapportage januari t/m december 2009 Dit betreft een: X voortgangsrapportage (deel A, B, D en E invullen) eindrapportage (deel A, C, D en E invullen) A A1 Naam ALGEMEEN algemene gegevens aanvrager Aanvrager / aanvragende instantie ETC Nederland BV. Straat en huisnummer Kastanjelaan 5 Postcode en plaats 3833 AN Leusden Postbus Postbus 64 Postcode en plaats 3830 AB Leusden Telefoon Telefax (Post-)bankrekening Naam en telefoon contactpersoon adres contactpersoon Naam gemachtigde Naam project Marga de Jong Marga de Jong Nationaal Netwerk Platteland POP2 POP/ILG-nummer POP (1 april 2008) Voortgangsrapportage-eindrapportage

2 (zie beschikking) *) doorhalen wat niet van toepassing is B VOORTGANG B1 projectvoortgang Besteed aandacht aan de volgende aspecten: Voortgang van het project ten opzichte van de planning De voortgang van het project loopt in grote lijnen conform de planning. Jaarlijkse werkplannen worden opgesteld in lijn met de eisen in het contract en in nauwe afstemming met opdrachtgevers en het veld. Verwachte verdere doorlooptijd en de invloed van de knelpunten daarop Er zijn redenen om aan te nemen dat de doorlooptijd van het project verandert. Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten Uitvoeringstaken A1. Opstellen jaarlijkse actieplannen In dit laatste kwartaal van 2009 is veel tijd besteed aan het uitwerken van het werkplan 2010 in nauwe afstemming met de opdrachtgevers, het TPO en het LOVP. Op 1 december 2009 heeft het TPO ingestemd met het werkplan A2. Opsporing, analyse en verspreiding goede overdraagbare praktijken In de innovatieve praktijken database op de website van het NP zijn in totaal nu 68 projecten ingevoegd. Het werken aan de klimaatbrochure heeft een aantal bijzondere, innovatieve en inspirerende voorbeelden van energiezuinige en duurzame initiatieven op het platteland opgeleverd. Met deze publicatie willen we de lezers niet alleen inspireren, maar ook vooral praktische tips geven: hoe kunnen goede initiatieven navolging vinden op grotere schaal? Ook worden de lezers van de klimaatbrochure uitgenodigd om innovatieve projecten op de site te plaatsen. Ook het project meer kleur in groen buitengebied heeft inspirerende voorbeelden opgeleverd. Er is verder uitgebreid gewerkt aan de ondersteuning van de POP prijs. In het vierde kwartaal sloot de inzending voor de POP-prijs. Uiteindelijk vielen 50 projecten onder alle voorwaarden. Deze hebben we met het voorbereidende team goed bekeken en gescoord op de criteria. We hebben 11 projecten genomineerd en deze naar de juryleden gestuurd. In maart 2010 wordt daarover beslist. Tijdens de conferentie Sociaal Vitaal Platteland zal de POP Prijs worden uitgereikt. De klimaatbrochure is onder de aandacht gebracht op de bijeenkomst van Boer Zoekt Buur. Zie website voor meer informatie Voortgangsrapportage-eindrapportage

3 A3. Uitwisseling kennis en ervaring en vernieuwende impulsen via: ontmoeting (conferenties, workshops, CoP s) Communicatie Het team wordt verder getraind in het gebruik van web 2.0 tools. Het Netwerk Platteland heeft ook een linkedin groep. Verder is er een voorstel uitgewerkt om in samenwerking met LNV en de Vrouwen van Nu (Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen) een aanstekelijk, open leertraject rondom plattelandsontwikkeling en web2.0 te starten. Dit wordt een intensief online traject, een fysieke ontmoeting tussen deelnemers aan het eind van het traject en als concrete output een publicatie over Platteland 2.0. Begin januari vindt de werving plaats en uitvoering is in februari Website De website is, zoals al het hele jaar, in het vierde kwartaal op actieve wijze geactualiseerd en aangevuld met nieuwe informatie. Er is opnieuw een stijging in het bezoek aan de website te zien. Omdat het forum niet naar tevredenheid functioneerde en er meer behoefte is aan 'blogmogelijkheden' is hier een aparte sub-site voor ontwikkeld (www.netwerkplatteland.nl/blog). Unieke bezoekers website: 3998 per maand (stijging 11 % t.o.v. kwartaal 3) Totaal aantal bezoekers website: per maand (stijging 12 % t.o.v. kwartaal 3) Infoloket Het infoloket, opzet door Netwerk Platteland samen met de Taskforce Multifunctionele Landbouw, wordt ook geregeld bezocht. nieuwsbrief In het najaar zijn twee nieuwsbrieven verzonden, met daarin de vast rubrieken nieuws, agenda en innovatieve praktijken. Ook wordt de aandacht gevestigd op partnersearch vragen uit het buitenland en op de nieuwe Streek nummers. Streek In Streek nummer 4 van 2009 hebben we een variatie aan thema's een plaats gegeven. De sociale kant is in beeld met een artikel over bibliotheken in dorpen. De kracht van de regio wordt concreet in de Dag van de Regio, zoals dat wordt georganiseerd in Groningen. Economische ontwikkeling is belicht in een artikel over de sociale basis van succesvolle plattelandsprojecten. Daarnaast zijn er nog artikelen over boerderij-educatie, Ierse Twitter-activiteiten en een column over streekcommunities. Publicaties: Eind 2009 is de brochure over Klimaatprojecten op het platteland afgerond en naar de drukker gegaan. In de brochure Klimaatvriendelijk platteland, 52 initiatieven om warm van te worden komt een grote variatie aan klimaatprojecten aan bod. Ze zijn gegroepeerd rond thema's als voedsel, recreatie, biobrandstoffen en lokale energieopwekking. We krijgen geregeld positieve reacties op onze brochures bijvoorbeeld Dromen (voor jongeren op het platteland) en Klimaatvriendelijk platteland, daarom kijken we naar geschikte, nieuwe Voortgangsrapportage-eindrapportage

4 onderwerpen voor brochures. Voor begin 2010 hebben we een brochure over gebiedsfondsen op de agenda. Een brochure over kennisarrangementen is al in voorbereiding. Ook is er een start gemaakt met een nieuwe brochure: 1+1=3, 7 inspirerende verhalen over samenwerkingsprojecten op het platteland. Deze brochure wordt in februari 2010 verspreid. Tevens is besloten om begin 2010 een samenvattende publicatie te schrijven over de praktijkkringen. Bijeenkomsten: Najaarsdag 2009 Op 26 november organiseerde het Netwerk Platteland de Najaarsdag speciaal voor ), voor LEADER coördinatoren, gebiedswerkers, kennismakelaars en andere regionale netwerkers op het platteland. Ruim 50 mensen deden mee. Deze dag werd georganiseerd op verzoek van de doelgroep om meer met elkaar uit te wisselen. Dit stond dan ook centraal in de ochtend workshops. De workshops werden georganiseerd rond verschillende thema s. POP2-gerelateerde financiële zaken Budgetten van Plaatselijke Groepen Leader Samenwerkingsprojecten en constructies + Presentatie samenwerking weidse veenweiden Functioneren van een Plaatselijke Groep Koepelprojecten Relatie en afstemming tussen gebiedscommissie en Plaatselijke Groep Leader In de middag stond web 2.0 centraal. In twee verschillende workshop werden de thema s bloggen en online sociaal netwerken uitgelicht. De reacties van de mensen hierop waren erg verschillend. Van: grote twijfels over bloggen en twitter. Tot: anderen die enthousiast vertellen dat ze zeker gaan bloggen. Een aantal deelnemers is direct zijn gaan twitteren en zijn nu al te volgen. Ook de linkedin wordt besproken als nieuw middel om online discussies te voeren. Het is goed om te horen dat een dag als deze wordt gewaardeerd door de deelnemers. Het is fijn om soms collega s te ontmoeten en inspiratie op te doen. Blijkbaar is uitwisseling niet zo van zelfsprekend en gaat iedereen op in het vele werk in de eigen regio. Fysiek elkaar ontmoeten is prettig, maar misschien biedt internet nieuwe kansen om vaker en op een andere manier uit te wisselen? Voor een uitgebreid verslag zie Nieuwe Nederlanders en het buitengebied In het project meer kleur in groen buitengebied stimuleren we kennismaking van Nieuwe Nederlanders (allochtonen) met het buitengebied. In gesprek met de Taskforce Multifunctionele landbouw hebben we stilgestaan bij kansen die dit biedt voor agrarische ondernemers. Vooral voor ondernemers die streekproducten en andere bijzondere voedselproducten vermarkten zijn er goede kansen. Op 8 december is een tweede gehouden met ca 15 deelnemers. Deelnemers zijn enthousiast en geïnspireerd door elkaar, en willen contact houden via mail, internet en later nog eens een bijeenkomst. Wel valt op dat veel initiatieven een eenmalig karakter hebben, en door gebrek aan menskracht of financiering niet worden voortgezet. Er waren ook twee Nieuwe Nederlanders aanwezig, persoonlijke contacten en aansprekende voorbeelden zijn nodig om meer Nieuwe Nederlanders te betrekken. Dit krijgt volle aandacht in Hoe bereik je met je aanbod Nieuwe Nederlanders? Welke wensen en ideeën hebben zij nog meer? En zijn er al allochtone boeren of tuinder in Nederland actief? Met deze en andere Voortgangsrapportage-eindrapportage

5 vragen houdt het project Kleur in het buitengebied bezig. Zie verder de weblog van het project Internationale Conferentie Op 24 november en op 17 december 2009 zijn voorbereidende vergaderingen gehouden met alle partners in de regio (Brabant en Belgische Kempen) in de aanloop naar de grote najaarsconferentie in Deze voorbereiding is een gebiedsproces op zich: grensoverschrijdend en dus intercultureel, in allerlei opzichten. Het is een mooie samenwerking tussen ondernemersnetwerken, Leadergebieden, provincies en provinciaal ondersteunende organisaties. Alle partijen zijn het eens geworden over de volgende uitgangspunten: Uitgangspunt is dat de regio een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben voor veel producten en diensten in een gebied. Daarbij zijn goed ondernemerschap, samenwerking en duidelijke inbedding in een regionale context van groot belang. Als locatie kiezen we voor het (LEADER) gebied de MarKante Kempen en de aangrenzende (LEADER) gebieden in Nederland: Kempen, Baronie en Brabantse Delta. Er zijn tal van grensoverschrijdende kansen tussen Nederland en België die benut kunnen worden. Van groot belang is het voortraject waarin partijen kunnen toewerken naar samenwerkingsprojecten die op deze dag gepresenteerd kunnen worden en die na de conferentie van belang zijn voor de continuïteit. De LEADER gebieden hebben hierin een duidelijke rol. Zij denken en beslissen mee over het vaststellen van de thema s / werkgroepen, en het zoeken van partners daarbij. Ook de inhoudelijke invulling en uitwerking van de dag zelf zal worden gedaan door LEADER gebieden met de partners, die ook in het natraject een rol kunnen spelen. De dag wordt georganiseerd voor en vanuit het oogpunt van de ondernemer. De dag moet laagdrempelig zijn om te bezoeken. Na deze dag zijn ondernemers zich meer bewust van kansen die de regio, en de grens in het bijzonder, kan bieden voor hun product of dienst én het moet nieuwe impulsen geven aan het ondernemerschap. De dag zal ook tot functie hebben om andere actoren (de bestuurlijke / omgevingscontext) zich bewust te laten worden van hun rol en ondersteuningsmogelijkheden bij het thema duurzaam ruraal ondernemerschap. Welke randvoorwaarden zijn nodig? Hoe om te gaan met cultuurverschillen aan beide kanten van de grens? En verder kan het goed aan de orde komen tijdens de tweede dag (de meer internationaal georiënteerde dag). Er zal veel ruimte zijn voor praktijkvoorbeelden (succesvolle maar ook zaken die minder goed gelukt zijn) en ook veel aandacht voor netwerkmethodieken. De kracht van de bijeenkomst is de afstemming, het leren van elkaar, het uitwisselen tussen ondernemers / ondernemersnetwerken / projecten België en Nederland. De dag wordt mede georganiseerd in samenwerking met het GROEI.kans!, een INTERREG project in de grensregio Vlaanderen Brabant, waar veel partijen in deel nemen. Praktijkkringen Voortgangsrapportage-eindrapportage

6 3 juli heeft de PK wethouders Overijssel-Gelderland een gesprek gehad met LNV (Henri Kool) over de opzet van de beheersplannen Natura Meer informatie hierover in de toelichting op het werkplan. Op 30 oktober besprak de Praktijkkring Overijssel-Gelderland de Planschade in het buitengebied vanwege van de nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg De wethouder van de gastgemeente formuleert zijn discussievragen: 1. Hoe diep ga je in op fenomeen planschade in een bpb procedure? En wat zijn daarvan voor en na-delen?. Gemeenten blijken hier zeer verschillende mee om te gaan. 2. Sectoraal beleid is prima, maar hoe zorg je dat je als gemeente niet de schade betaalt? Wat zijn de mogelijkheden om te spartelen? 3. Zijn er ervaringen op andere sectorale beleidsvelden die ons verder kunnen helpen? Oftewel bestuurlijk samengevat: Hoe voorkom ik dat ik planschade moet betalen? De Praktijkkring Geld-Gebied-Organisatie vond plaats op 15 oktober. Daarin hebben we met het Nationaal Groenfonds nagedacht over de toekomst van Gebiedsfondsen en afgesproken dat we daarover in het voorjaar 2010 samen een informatiemiddag organiseren. Er leven toch nog steeds veel vragen naar gebiedsfondsen. We bespreken de diverse fondsen die nu functioneren en trekken een voorzichtige conclusie: Fondsen die bottom-up werken en die aanhaken bij bestaande structuren zijn waarschijnlijk het meest duurzaam. Conferentie Sociaal Vitaal Platteland In het najaar van 2009 is gestart met de voorbereidingen voor een Conferentie Sociaal Vitaal Platteland op 25 maart Centraal thema is het organiserend vermogen van dorpen tegen de achtergrond van de demografische omslag op het platteland. Wat betekenen vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling voor de leefkwaliteit en vitaliteit van dorpen? Hoe kunnen burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven slim samenwerken met het oog op wonen, welzijn en zorg in kleine kernen? Samenwerkingspartners zijn het Netwerk Platteland, Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma, provincie Flevoland en het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW). Eind 2009 is de projectorganisatie voor de Conferentie Sociaal Vitaal Platteland neergezet en is het definitieve inhoudelijke raamwerk van de conferentie beschreven. Key note speakers en dagvoorzitter zijn aangetrokken. Een vooraankondiging is verstuurd naar 5000 belangstellenden. Op basis hiervan zijn 50 inschrijvingen geregistreerd, reeds een derde van het beoogde aantal drie maanden voor de conferentie. A4. Informatie, advies, onderzoek, knelpunten analyse, beleidsignalering, lobby en agendering POP/ILG knelpunten + oplossingen Door het team is gewerkt aan een vervolg op de POP/ILG knelpunten + oplossingen bijeenkomst. Door vragen over het werkplan 2010 is dit stilgelegd en in januari 2010 weer opgepakt. Kennisnetwerk Vitaal Platteland In oktober hebben we een succesvolle Kennisdag De regio aan zet gehad. Deze is deels door het Netwerk Platteland georganiseerd. De resultaten van de Quickscan Regionale kennisarrangementen wordt gepresenteerd. Er zijn 14 regio's aanwezig, zij wisselen kennis en Voortgangsrapportage-eindrapportage

7 ervaringen uit rond het opzetten van kennisarrangementen. Voor elke regio is een poster gemaakt met de huidige stand van zaken voor het kennisarrangement in de regio. Nationaal Plattelandsparlement Er waren ongeveer 300 personen aanwezig op het derde Nationale Plattelandsparlement op 10 oktober Er was veel ruimte voor discussie en gesprekken met kamerleden. Thema's zijn onder meer burgerparticipatie, krimp, duurzame dorpen en burgerinbreng in gebiedsontwikkeling. Dit heeft geleid tot goede aanbevelingen voor de Tweede Kamer. Daarnaast zien we ook dat er in veel thema's ook elementen zitten die meer op provinciaal niveau spelen. Deze aanbevelingen zijn verzonden naar de gedeputeerden en naar de provinciale staten van alle provincies. Met de kamerleden zal in 2010 een afspraak worden gemaakt over de opvolging van de aanbevelingen in hun richting. Op deze wijze willen we meer accent leggen op het na traject van het plattelandsparlement. Onderzoek (Quick Scan) naar duurzame voedselinitiatieven In en rondom grote steden in Nederland vinden steeds meer voedselinitiatieven plaats, variërend van eetbare wijktuinen en excursies naar agrarische bedrijven tot vergaande verbintenissen van stedelingen met voedselproducenten in of nabij de stad. Soms zijn dit particuliere initiatieven, soms zijn de lokale overheden er actief bij betrokken. Deze veelheid aan initiatieven past goed binnen de lijn die minister Verburg heeft uitgezet in de Nota 'Duurzaam Voedsel', waarin zij inzet op een productie en consumptie met respect voor mens, dier en milieu. Het Netwerk Platteland heeft het afgelopen jaar een inspirerende Community of Practice (CoP) gefaciliteerd gericht op een nieuwe generatie stad-land relaties met pionierende initiatiefgroepen uit Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Tilburg, Den Haag en Leiden, allen in gang gezet door stedelingen die met landbouw, voeding en platteland bezig zijn. In opdracht van LNV is eind 2009 een klein onderzoek (quick scan) uitgevoerd naar Voedselinitiatieven in kleine en middelgrote gemeenten Het doel? Een leertraject starten waarin gemeenten een geïntegreerde aanpak ten aanzien van voedsel formuleren. De quick scan is te vinden op de website Begin 2010 wordt besproken (ook met LNV) wat het Netwerk Platteland nog meer op dit gebied gaat opstarten. A 5. Deskundigheidbevordering: ondersteuning opleidingsprogramma s PG Het team is in het vierde kwartaal getraind om zelfevaluaties te organiseren voor Plaatselijke Groepen van LEADER en gebiedscommissies die daar behoefte aan hebben. Mede als aanvulling op de Brusselse mid-term review doet het Netwerk Platteland een aanbod in de vorm van een zelfevaluatie voor Plaatselijke Groepen (PG s) of gebiedscommissies. In de vorige programmaperiode is dankbaar gebruik gemaakt van dit aanbod. De PG s beschouwden het als een goed instrument om zelf, tussentijds, de voortgang kritisch onder de loep te nemen. Het doel van de zelfevaluatie is: - terug te kijken naar de voortgang van het programma, - de rol en het functioneren van de PG te bespreken - de agenda voor de toekomst aan te scherpen. Voortgangsrapportage-eindrapportage

8 - een vierde evenzo belangrijk doel is het versterken van de energie in de groep. De resultaten van de evaluatie zijn in eerste instantie bedoeld voor de PG zelf. Daarnaast heeft Netwerk Platteland besloten om een samenvatting te maken van de resultaten en deze te publiceren. Op basis hiervan kunnen conclusies getrokken worden over het verloop van het programma en de noodzakelijke acties voor de toekomst. A6. Technische bijstand (ondersteuning bij samenwerking) Er komen regelmatig verzoeken tot samenwerking binnen via de mail vanuit andere (buitenlandse) gebieden. Deze worden opgenomen in het themadossier op de website. Daarnaast wordt er 1 per kwartaal een update mail naar de LEADER coördinatoren verzonden met het laatste nieuws over; samenwerkingsverzoeken, internationale conferenties, specifieke Leader zaken als bijeenkomsten, zelfevaluaties ed. Om PG en gebiedscommissies te stimuleren om te gaan samenwerken is een publicatie uitgegeven met 7 inspirerende verhalen over samenwerking uitgegeven. Tijdens de najaarsdag is er een workshop geweest over samenwerkingsprojecten. Signaal dat hier is afgegeven: In de EU scoort Nederland in de vorige periode het minst op het gebied van samenwerkingsprojecten. In de nieuwe periode is Nederland echter erg ambitieus als het gaat om gereserveerde budgetten voor samenwerking. We moeten dit als Nederland nog wel gaan waar maken. Dit blijkt niet altijd even gemakkelijk. Waar precies de problemen liggen is onduidelijk. Het Netwerk Platteland wordt gevraagd om hier nog een actievere rol in te gaan spelen. In het eerste kwartaal van 2010 gaan we proberen via de LEADER coördinatoren duidelijk te krijgen waar moeilijkheden liggen. Het NP team heeft deelgenomen aan een speciale dag over samenwerkingsprojecten georganiseerd door alle LEADER groepen in Overijssel op 18 november Leerpunten die uit de dag naar voren kwamen: Voorwaarden samenwerking: duidelijk doel hebben, waar wil je naar toe? Sommige samenwerkingsprojecten worden complex en komen niet tot uitvoering. Kleine projecten kunnen soms beter slagen, als je ze klein laat. Rol PG en Leadercoördinator: bijeenbrengen van kleine losstaande initiatieven, die te klein zijn voor Leaderaanvraag. Zoek neutrale coördinator die verbindingen kan maken en administratieve taken kan doen. Samen promotie maken. Ook kostenbesparing. Idee moet uit de mensen komen, bottom up. Partners moeten vertrouwen in elkaar hebben. Beide partners moeten er beter van worden. B. Facilitatie van Uitvoering Netwerk B1. Netwerken regionaal, nationaal en internationaal Deelname aan dag van de Regio Het NP team heeft deelgenomen aan internationale dag voorafgaand aan de dag van de Regio in Groningen. Ieder jaar in het eerste weekend van oktober wordt de dag van de regio georganiseerd in het Hoogeland en Oost-Groningen. De dag is bedoeld om op ontdekkingstocht te gaan in de (eigen) regio. Ondernemers en organisaties zetten hun deuren open om bezoekers kennis te laten maken met al het moois wat de regio te bieden heeft. Dit jaar werd op vrijdag 2 Voortgangsrapportage-eindrapportage

9 oktober voorafgaand aan de Dag van de Regio een internationale bijeenkomst georganiseerd over het initiatief. Afgevaardigden vanuit Leadergebieden uit Schotland, Estland en Hongarije waren aanwezig om te kijken hoe in Groningen de Dag van de Regio is vormgegeven. Uiteraard met het idee om zelf ook een dergelijke dag te gaan organiseren in hun regio. Het zou mooi zijn als er meer regio s in Nederland aansluiten bij het initiatief? Meer informatie via Conferentie Stadsrandzones Vanuit het NP team is deelgenomen aan Conferentie Stadsrandzones (zie weblog op platteland.ning.com). Er waren zo n 200 mensen van gemeenten, provincies en adviesbureaus, vooral uit Ruimtelijke ordening en Recreatie. Iedereen is enthousiast dat er meer aandacht voor stadsranden komt, als brug tussen stad en platteland, met ruimte voor recreatie. Wat we misten was de sociale dimensie, die ruim een maand eerder centraal stond op de bijeenkomst over stadland arrangementen. Daar bruiste het van initiatieven van burgers, boeren en andere ondernemers die stad en platteland willen verbinden, en een actieve rol willen spelen. De stadsrand kan toch bij uitstek ruimte bieden voor zulke initiatieven. Dat is een uitdaging voor RO-medewerkers en stad-land initiatieven! Het lijkt ons leerzaam R.O. mensen van gemeenten in contact te brengen met boeren in stadsranden en met stad-land initiatieven Bijeenkomsten NBvP Vrouwen van Nu over Vitaal Platteland Het team heeft een aantal avonden gefaciliteerd bij de plattelandsvrouwen in Drenthe, Friesland en Utrecht over het thema Vitaal Platteland. Op het platteland krijgen we de komende jaren te maken allerlei veranderingen, waaronder afname van het inwonertal en daardoor met het verdwijnen van allerlei voorzieningen. Dat heeft invloed op onze directe leefomgeving. De Vrouwen van Nu, wilden zich bewust worden van de invloed die zij als organisatie hierop kunnen hebben. Vele vrouwen hebben zich in de weken daarna aangemeld bij activiteiten van Netwerk Platteland. Internationaal Om de NRN bijeenkomsten effectiever te maken is besloten om vaker themabijeenkomsten te gaan organiseren. Dat geeft meer ruimte voor verdieping. Het team neemt inmiddels deel aan een aantal thematische netwerken georganiseerd door het European Rural Development Network: social farming, innovation en rural entrepreneurship. Andere ideeën voortgekomen uit de vergaderingen met de Europese netwerken (waarvan een aantal inmiddels door het Netwerkteam opgepakt): Een keer aandacht voor Streekhuizen als een innovatief voorbeeld in EU context. Andere netwerken zijn sterker gekoppeld aan hun "POPs". Wij kunnen de link met POP op sommige vlakken wel wat sterker maken. Bijvoorbeeld door eens te kijken wat voor soort projecten er tot nu toe zijn ingediend. En onze activiteiten daarop af te stemmen. Andere netwerken gebruiken vaak 'inserts' in bestaande tijdschriften om hun activiteiten onder de aandacht te brengen. Dat zouden wij ook kunnen doen (denk vooral aan doelgroepen in as 1 en 2). Zweden houdt regelmatig 'telefonische denktanks". Een telefonische conferentie met max. 8 deelnemers om te brainstormen over onderwerpen die spelen. Ierland gebruikt twitter ook als monitoring tool (je kunt zien wie via twitter bij een bepaalde link komt, bijvoorbeeld naar een bericht dat je hebt geplaatst). Voortgangsrapportage-eindrapportage

10 Twitter zou een prima medium zijn voor partner searches. ALs alle nationale netwerken een netwerkaccount hebben en hun searches kenbaar maken, dan kan iedereen die daar interesse in heeft dat volgen. Tijdens de NRN bijeenkomst in december is er ook een verzoek van het Finse Netwerk binnen gekomen voor een excursie naar Nederland met afgevaardigden van het ministerie, provincie en gemeenten, leadergroepen in april De site van het ENRD is vernieuwd en er komen steeds meer overzichten te staan van alle activiteiten en thema s van alle nationale netwerken. B2. Monitoring en Evaluaties, tussenevaluaties en tevredenheidsmetingen Geen bijzondere extra activiteiten ondernomen op het gebied van evaluaties. Het M&E protocol wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Tevredenheidmetingen vinden plaatsen bij alle door het NP georganiseerde bijeenkomsten. Begin 2010 wordt er een lezersonderzoek gehouden voor website en magazine. B3. Coördinatie met opdrachtgevers, CvT, LOVP, TPO Er is afgelopen kwartaal veel overlegd geweest met opdrachtgevers en TPO. Dit n.a.v. opmerkingen ontvangen over het werkplan Het team heeft in nauw overleg met de opdrachtgevers het werkplan aangepast. Het TPO heeft in haar vergadering van 1 december het werkplan goedgekeurd. Uit de notulen: Werkplan Netwerk Platteland: plan is na alle discussies (TPO, opdrachtgeveroverleg, LOVP) ingrijpend gewijzigd. Stephan Melis stelt nut van het Netwerkteam aan de orde als middelen voor de assen 3 en 4 besteed zijn. Noord Holland overweegt bijdrage in te trekken. Na discussie trekt het TPO de conclusie dat er op dit moment geen aanleiding is om de financiering van het Netwerkteam ter discussie te stellen: het contract met het Netwerk is voor de hele POP-periode aangegaan PG s kunnen ook buiten het POP naar middelen zoeken Het netwerk zal In het kader van de MTE worden geëvalueerd. Het TPO besluit als volgt: het CvT te adviseren in te stemmen met het werkplan de discussie rondom het werkplan 2011 eerder te starten en te koppelen aan de jaarlijkse excursie medio Het Regiebureau zal dit samen met het Netwerkteam oppakken. Na het LOVP contact gezocht met UvW, NM, SBB, De Landschappen en ANWB. Te vervolgen in C. Beheer Structuur Netwerk Geen bijzonderheden. Activiteiten en bestedingen conform planning. Wij zijn ons ervan bewust dat we veel activiteiten beschrijven, en dat we daarmee ogenschijnlijk, om in plattelandsjargon te blijven, veel hooi op onze vork nemen. Ter toelichting: niet alle activiteiten leiden tot een even grote tijdsbelasting. Verder willen we graag benadrukken dat we voor zoveel mogelijk activiteiten extra externe financiering zoeken en activiteiten in samenwerking met anderen organiseren, en daarmee extra capaciteit kunnen inzetten. Voortgangsrapportage-eindrapportage

11 In april 2010 worden de financiën door de accountants gecontroleerd. Daarna zal de financiële rapportage worden opgeleverd. Voortgangsrapportage-eindrapportage

12 Tot nu toe gerealiseerde deel van de output aan de hand van de indicatoren verleningbeschikking Getallen en andere gegevens 2009 Aantal unieke bezoekers website: 3998 per maand. Totaal aantal: per maand Infoloket op website (samen met TFML): in 2009 is het loket maal bezocht Abonnementen Streek: bijna 1000 (oplage van 1200) en toenemend Streek: 4 maal uitgebracht Abonnementen digitale nieuwsbrief: ruim 1200 en toenemend 6 digitale nieuwsbrieven uitgebracht Folders over Netwerk Platteland en netwerkteam gepubliceerd in september Database innovatieve projecten op website: ruim 68 projecten Landelijke uitwisselingsbijeenkomst voor Streek- en Plattelandshuizen (Winschoten, 26 maart 2009, in samenwerking met Plattelandshuis Oost Groningen met 50 deelnemers). Praktijkkring Wethouders Overijssel-Gelderland (5 bijeenkomsten met ca. 12 deeln.) Dag Landschappen (13 mei i.o.v. LNV) Kasteel Groeneveld Financiering landschap Praktijkkring Stad-Land Relaties (Den Haag en in Rotterdam ): ruim 24 deelnemers Seminar Middag van de Stad Land Arrangementen (21 september Amsterdam, met gemeente Amsterdam, TFML, LNV DRZ, SPN), 100 deelnemers, incl. minister van LNV) Bijeenkomst Transnationale Samenwerking voor PG s / gebiedscommissies (26 mei 2009): 30 deelnemers. Informatieve folder gemaakt over samenwerking. En er wordt momenteel nog een brochure gemaakt over inspirerende samenwerkingsprojecten. Praktijkkring Geld, Gebied en Organisatie (3 juni, 15 oktober) 8 deelnemers. Leden van deze PK namen ook deel aan de Dag Landschappen op 13 mei. Bijeenkomst Bezieling: de X-factor in gebiedsontwikkeling (Baarn, 9 juni): 100 deelnemers. Quick Scan procedures POP2/ILG uitgevoerd (o.a. werkatelier op 23 juni met 35 deeln.) Quick Scan Regionale Kennisarrangementen (i.o.v. LEI) inclusief kennisdag De regio aan zet, tevens Publicatie Regionale kennisarrangementen Onderzoek Streekhuizen (i.o.v. Provincie Fryslan) Quick Scan Regionale Voedselstrategieen (i.o.v. LNV DRZ) Bijeenkomst Nieuwe Dynamiek op het platteland (samen met InnovatieNetwerk, 25 juni): gericht op ondernemers en ambtenaren; ruim 80 deelnemers. Eerste Praktijkkring Wethouders Sociaal (samen met MOVISIE, 26 juni in Putten) 7 deelnemers. Project gestart voor nieuwe Nederlanders: Meer kleur in het groene buitengebied. In februari een bijeenkomst over Kleurrijk Platteland. Tweede bijeenkomst in december. Speciale publicatie 'Klimaat en platteland: ruim 50 initiatieven om warm van te worden' 26 november uitwisselingsbijeenkomst in Driebergen voor Leader en gebiedscoördinatoren, gebiedsmakelaars en anderen die betrokken zijn bij plattelandsontwikkeling (50deelnemers) Verwachte realisatie van de ILG-prestatiedoelen N.v.t. Verwachte realisatie van de geplande einddatum Conform planning. Voortgangsrapportage-eindrapportage

13 B2 KASPLANNING Voortgang en prognose van te declareren bedragen (Verplicht invullen) Om een goede inschatting te kunnen maken van het totaalbedrag dat in verschillende boekjaren voor alle projecten gedeclareerd zal worden, is het voor het DLG-Betaalorgaan van belang dat u onderstaande tabel zo nauwkeurig mogelijk invult. U wordt gevraagd een inschatting te maken van de bedragen die u in de opeenvolgende boekjaren verwacht voor uw project te gaan besteden; het gaat hierbij om de totale kosten voor uw projecten en niet om het subsidiebedrag. (bedragen in euro s) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Projectonderdeel Begrote kosten A Directe Uitvoeringstaken Reeds gedecla reerd t/m 2008 Declaratie 2009 (huidig boekjaar) Nog te declareren in volgend boekjaar (2010) Nog te declareren in daaropvolgende boekjaren Verwachte totale uitgaven (c+d+e+f) A1 Opstellen jaarlijkse actieplannen A2 Opsporing, analyse en verspreiding goede overdraagbare praktijken A3 Uitwisseling kennis en ervaringen en vernieuwende impulsen via: ontmoetingen (seminars, workshops, CoPs, ateliers) A4 Informatie, advies, onderzoek, knelpunten analyse, beleidssignalering, lobby en agendering A Deskundigheidsbevordering: ondersteuning opleidingsprogramma PG en andere groepen ten behoeve van kwaliteit gebiedsontwikkeling, inclusief financieringsconstructie A6 Technische bijstand (ondersteuning bij samenwerking) B Facilitatie van Uitvoering Netwerk B1 Netwerken zowel regionaal, nationaal als internationaal (POP breed) B2 Monitoring en evaluaties, tussenevaluaties, tevredenheidsmetingen enz. B3 Coördinatie en voeling houden met Stuurgroep, Tafels en Raad van Ambassadeurs Voortgangsrapportage-eindrapportage

14 C Beheer Structuur Netwerk C Projectleiding, overdracht netwerk, inzet extra ICT, teamoverleg (kern- en expertteam), rapportages, overleg opdrachtgever / RBPOP D Directe Uitvoering in de regio TOTAAL excl. BTW BTW 19 % TOTALE KOSTEN incl. BTW Toelichting op tabel B2 kasplanning Hieronder staat aangeven welke gegevens in tabel B2 per kolom (a t/m g) ingevuld dienen te worden. a. Neem de projectonderdelen (kostensoorten) uit bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking over. b. Conform bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking. Het gaat hier om de begrote kosten per projectonderdeel en dus niet om het subsidiabele bedrag per projectonderdeel. c. Kosten die reeds zijn gedeclareerd bij Betaalorgaan a.d.h.v. formulier aanvraag termijnbetaling (ongeacht of deze termijnen reeds door het Betaalorgaan aan u zijn uitbetaald). d. Kosten die nog dit boekjaar gedeclareerd worden bij Betaalorgaan. LET OP: Het EU-boekjaar loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober. In verband met administratieve afhandeling van een vaststellingeverzoek resp. termijnbetalingsverzoek dient dit verzoek voor 1 augustus resp. 1 september van dat jaar bij het Betaalorgaan te zijn ingediend. e. Projectkosten die u in het volgend boekjaar verwacht te declareren vult u bij kolom (e) in. Voorbeeld: Wanneer u deze tabel invult in jaar X en u verwacht declaraties voor gemaakte kosten in te dienen bij Betaalorgaan na 1 augustus/september van hetzelfde jaar X, dan schuiven deze kosten door naar het volgend boekjaar. Deze kosten worden dan uitbetaald in jaar X+1. In dit geval vult u deze kosten in kolom (e) in. f. In navolging op de uitleg bij kolom (e) worden alle jaren na X+1 bedoeld. g. De totale te verwachte kosten van het project. Hiertoe worden de kosten uit kolom (c) + (d) + (e) + (f) per projectonderdeel bij elkaar opgeteld. De kosten in kolom (g) kunnen afwijken van de kosten uit kolom (a) begrote kosten, bijvoorbeeld bij een gunstige aanbesteding. Voortgangsrapportage-eindrapportage

15 B3 wijzigingsverzoek (voor zover nog niet eerder gedaan en goedgekeurd) De voortgangsrapportage kan ook worden gebruikt om voorziene wijzigingen in het project te laten goedkeuren. Daartoe dient blok B3 te worden ingevuld. Onvoorziene wijzigingen moeten achteraf en onverwijld aan de Provincie worden doorgegeven. Indien geen sprake is van een wijzigingsverzoek, kan B3 worden overgeslagen! 1. Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien van de projectbegroting zoals aangegeven in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking? Geef die dan hiernaast aan met vermelding van de reden. N.v.t. Afwijkingen: Reden: 2. Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien van de financiële planning zoals aangegeven in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking (B2, kolom 2)? Geef die dan hiernaast aan met vermelding van de reden. N.v.t. Afwijkingen: Reden: 3. Is er sprake van andere afwijkingen van het projectplan, geef dan aan waaruit die bestaan (bijv. uitloop werkzaamheden, andere output etc.) en wat de reden is. N.v.t. Afwijkingen: Reden: Voortgangsrapportage-eindrapportage

16 C C1 EINDRAPPORTAGE projectafsluiting Besteed aandacht aan de volgende aspecten: Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten na indienen van de laatste voortgangsrapportage Eventuele gemotiveerde afwijkingen ten opzichte van het projectplan en hoe hiermee is omgegaan en aangeven of deze afwijkingen reeds eerder bij een voortgangsrapportage zijn gemeld. Gerealiseerde ILG-prestatie Gerealiseerde EU-output Gerealiseerde einddatum Ondernomen activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit C2 financiële eindsituatie (bedragen in euro s) Projectkosten Begrote kosten Werkelijke kosten Voortgangsrapportage-eindrapportage

17 Totale kosten Voortgangsrapportage-eindrapportage

18 D BIJLAGEN Voeg relevante officiële bewijsstukken toe (voor zover nog niet eerder aangeleverd en voor zover van toepassing) zoals: Proces-verbaal van aanbesteding Kopie van gunningsbrieven Revisietekeningen Bewijzen van publiciteits- en voorlichtingsactiviteiten, zoals persberichten (in geval van een eindrapportage) Kaartje met de uiteindelijke ligging van de gerealiseerde objecten (in geval van een eindrapportage) E ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE Aldus naar waarheid ingevuld, Leusden (plaats) 15 april 2010 (datum) Marga de Jong (naam) (handtekening) Projectleider (functie) ETC Nederland BV (organisatie) Voortgangsrapportage-eindrapportage

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Op welke periode en jaar heeft dit verslag betrekking? April tot en met juni 2009

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Op welke periode en jaar heeft dit verslag betrekking? April tot en met juni 2009 EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

Realisatie Output Kwartaal 1 [cijfers en korte tekst]

Realisatie Output Kwartaal 1 [cijfers en korte tekst] NP Format Monitoring & Evaluation Actieplan 2009 vs1 A Uitvoeringstaken Wat Indicatoren (Output) Realisatie Output Kwartaal 1 [cijfers en korte tekst] K2 K3 K4 Jaar Indicatoren Resultaat en Impact [korte

Nadere informatie

Kwartaal 1 Realisatie Output

Kwartaal 1 Realisatie Output Netwerk Platteland Monitoring & Evaluation 2009 kwartaal 1 A Uitvoeringstaken Indicatoren (Output) Kwartaal 1 Realisatie Output K2 K3 K4 Indicatoren Resultaat en Impact Resultaat+Impact A1 Opstellen jaarlijkse

Nadere informatie

076046 zelfevaluatie 2008 NP-team

076046 zelfevaluatie 2008 NP-team 076046 zelfevaluatie 2008 NP-team A1 Uitvoeringstaken Schaal* Toelichting Vooruitkijkend / conclusies Opstellen jaarlijkse actieplannen A1.1 Actieplan 2010 3,5 Praktijk te weinig betrokken bij tot stand

Nadere informatie

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

Werkplan Netwerk Platteland 2013 ingevuld voor komende half jaar

Werkplan Netwerk Platteland 2013 ingevuld voor komende half jaar 15-04-2013 Werkplan Netwerk Platteland 2013 ingevuld voor komende half De communicatiestrategie voor Netwerk Platteland voor 2013 1. Teamleden van NP doen op veel plaatsen ervaringen op die gedeeld moeten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Nationaal Netwerk Platteland POP2 (periode 2007 2013) Voortgangsrapportage april tot en met juni 2008 (Op basis van activiteitenoverzicht 2008)

Nationaal Netwerk Platteland POP2 (periode 2007 2013) Voortgangsrapportage april tot en met juni 2008 (Op basis van activiteitenoverzicht 2008) Nationaal Netwerk Platteland POP2 (periode 2007 2013) Voortgangsrapportage april tot en met juni 2008 (Op basis van activiteitenoverzicht 2008) Leusden, juli 2008 ETC Nederland BV CLM onderzoek en Advies

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER pmjp

AANVRAAGFORMULIER pmjp AANVRAAGFORMULIER pmjp Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Docbase nr: Docbase nr: Paraaf ontvangst: Datum

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Kennisfestival Menukaart REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

Kennisfestival Menukaart REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY Projectaanvraag regio FoodValley Kennisfestival Menukaart REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Kennisfestival over flexibiliteit in vergunningverlening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 De OP EFRO Tender Valorisatie 2015 is onderdeel van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020. Contact? Informatie kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

PLANNINGSDOCUMENT. Werkjaar 2013

PLANNINGSDOCUMENT. Werkjaar 2013 PLANNINGSDOCUMENT Werkjaar 2013 Alexander Spriet, Ariane Van Den Steen, Nele Vanslembrouck feb 2013 1 Lessen uit het verleden: aandachtspunten voor de toekomstige werking Op basis van de interne evaluatie

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Landelijke startbijeenkomst LEADER 2014-2020 Workshop 25 november 2015 Communicatie Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland #LEADER3 Europees landbouwfonds

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAG VOOR HET PROJECT Naam project (indien van toepassing)... Plaats van uitvoering (kaartje bijvoegen)... Kadastraal nummer...

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Bijlagen behorende bij POP subsidies

Bijlagen behorende bij POP subsidies EUROPESE GEMEENSCHAP ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Bijlagen behorende bij POP subsidies Inhoudsopgave Bijlage 1, Subsidieverplichtingen

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN:

EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling NIET DOOR AANVRAGER IN TE VULLEN: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILGnummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

2 3 4 5 VOORWOORD... 8 1 INLEIDING... 10 1.1 Europees Visserijfonds... 10 1.2 Regionale ontwikkeling en de LEADER-aanpak... 11 Figuur 1 De kenmerken van de LEADER aanpak... 12 1.3 Regionale ontwikkeling

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan

Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan Regionaal opleidingsplan Talint foar Fryslân Noordoost Fryslan Inleiding In Noordoost Fryslan werken de zes gemeenten en de provincie al enkele jaren samen. Dit doen zij samen met diverse regionale partners

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Innovatieadviesproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2009. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2009. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang EIF: Van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie Naam organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2010. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2010. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang EIF: Van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie Naam organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

KENNISNETWERK KRIMP NOORD NEDERLAND (KKNN)

KENNISNETWERK KRIMP NOORD NEDERLAND (KKNN) KENNISNETWERK KRIMP NOORD NEDERLAND (KKNN) één loket, van en voor het Noorden Kennis netwerk Kennis delen Kennis ontwikkelen 01_0264 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Eén loket Het Kennisnetwerk

Nadere informatie

Meer informatie nodig?

Meer informatie nodig? Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer informatie nodig? Neem gerust contact op! LEADER-coördinator Noord Overijssel Jan Boxum p/a Gemeente Steenwijkerland

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO.

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO. Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur. 1. Gegevens aanvrager

Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur. 1. Gegevens aanvrager Vaststellingsformulier Subsidie Stimuleringsfonds voor Architectuur 1. Gegevens aanvrager Organisatie Straat en Huisnummer Dit formulier vergezeld van betreffende bijlagen moet na de afronding van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Werkplan Vallei Horstee 2015

Werkplan Vallei Horstee 2015 Werkplan Vallei Horstee 2015 A. Organisatie 1. Bestuur Vallei Horstee heeft een Algemeen Bestuur (AB) met 7 leden. Het AB vergadert ca. 4 keer per jaar. Drie bestuursleden uit het AB (voorzitter, secretaris

Nadere informatie

Welkom. Begeleidingsgroep Brabant aan Zee. 14 december 2010

Welkom. Begeleidingsgroep Brabant aan Zee. 14 december 2010 Welkom Begeleidingsgroep Brabant aan Zee 14 december 2010 Parkontwikkeling met de Drie Rijken Programmamanagement: Vier specialiteiten binnen 1 team Per Rijk een programmamanager Achter de schermen eenheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Projectbureau De Centrale As Postbus 213 9250 AE Burgum Met dit formulier

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier

Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier Leidraad projectomschrijving behorend bij het aanvraagformulier Doel projectomschrijving De projectomschrijving heeft tot doel om het project kort en duidelijk neer te zetten. Het kan hierbij gaan om een

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap.

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

De beurs van de openbare sector

De beurs van de openbare sector Organisatie: 4Instance De beurs van de openbare sector Innovatie & Performantie in de overheidssector Virtuele, permanente en multi-level beurs www.publicsectorfair.com www.overheidsbeurs.com Exposanten

Nadere informatie

Lancering plattelandsprojecten. Cultuurcentrum De Mastbloem maandag 19 januari 2009

Lancering plattelandsprojecten. Cultuurcentrum De Mastbloem maandag 19 januari 2009 Lancering plattelandsprojecten Cultuurcentrum De Mastbloem maandag 19 januari 2009 Toelichting promotoren 1. Hoe communiceren 2. Hoe declareren 3. Uitbetaling, controle en bekendmaking ontvangen middelen

Nadere informatie

Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe. i.a.a. gedeputeerde R. Bats

Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe. i.a.a. gedeputeerde R. Bats Aan: de leden van provinciale staten van Drenthe i.a.a. gedeputeerde R. Bats Assen, 11 december 2009 Behandeld door mevrouw I.M. Rozema (0592) 36 57 95 Onderwerp: Jaarplan 2010 DrEUn Geachte leden, Bij

Nadere informatie

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl De terugkomdagen Najaar 2014 van de Nationale Opleiding MediaCoach werden als goed en zelfs uitstekend beoordeeld,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER Projectnaam (Kies een logische aanduiding van ongeveer vijf woorden) Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst bij DLG: Paraaf ontvangst: Projectnummer:

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie.

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie. Projectaanvraag 1. Gegevens aanvrager Datum aanvraag Naam organisatie Contactpersoon Functie contactpersoon Telefoonnummer en/of 06-nummer E-mailadres Adres organisatie Postcode en plaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek bloeit

De Kromme Rijnstreek bloeit OP EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND 43 PROJECTEN ONDERSTEUND De Kromme Rijnstreek bloeit Resultaten LEADER Kromme Rijn 2007-2013 EU SUBSIDIE VERVIJFVOUDIGD VERSTERKING STREEKIDENTITEIT EN LEEFBAARHEID

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer D i r e c t i e Mens Beleidscel Cultuur AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie