0 1 N 20 KKE U T S AR A J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0 1 N 20 KKE U T S AR A J"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2010

2

3 Gemeente Noordenvelld Jaarstukken 2010

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording Burger en Bestuur Integrale Veiligheid Beheer Openbare Ruimte Economische Ontwikkeling Onderwijs Sport Cultuur Recreatie en Toerisme Werk en Inkomen Zorg en Welzijn Milieubeheer Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Jaarrekening 3.1 Resultaat en bestemming Balans Programmarekening Toelichtingen Begrotingsrechtmatigheid Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting balans Toelichting rekening per programma Algemene dekkingsmiddelen Incidentele baten en lasten Onvoorzien Single-information en single-audit 173 Accountantsverklaring Vaststellingsbesluit Blz.

6

7 1 Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2010 van de gemeente Noordenveld. De jaarstukken zijn, naast de begroting en de voor- en najaarsnota, één van de sturingsinstrumenten met betrekking tot het financieel beleid en beheer. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid evenals de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid. In de najaarsnota is het begrotingstekort geraamd op Door passende maatregelen is dit tekort teruggedrongen. Nieuwe tegenvallers hebben alsnog geleid tot een negatief jaarresultaat van Dit tekort is voornamelijk het gevolg van de economische recessie. In de jaarstukken is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de stagnatie van verkoop bouwkavels op het bedrijventerrein. Verder is een verliespost opgenomen voor de afwikkeling van het faillissement van de timmerfabriek van het werkvoorzieningschap. Bij de vaststelling van de begroting 2010 is tot een mix van bezuinigingsmaatregelen besloten. Deze bezuinigingen hebben geleid tot een jaarlijkse besparing op de begroting van ruim 2 miljoen. Zonder deze maatregelen was het nadelig jaarresultaat dus aanmerkelijk hoger geweest. De ombuigingen bestonden hoofdzakelijk uit technische en creatieve besparingen die geen negatieve effecten hadden voor het niveau van de dienstverlening. Maatregelen die hiervoor wel gevolgen zouden hebben zijn bij deze bezuinigingen nog zoveel mogelijk ontzien. Daardoor hebben wij wel een aantal externe bezuinigingen doorgevoerd zoals het verlagen van subsidies. De economische crisis zal ons nog jaren blijven achtervolgen, waardoor in 2015 de noodzakelijke bezuinigingen zullen oplopen tot minimaal 4 miljoen per jaar. Voor het realiseren van deze bezuinigingen is gestart met de uitvoering van het KplusVrapport. In het bestuursprogramma Samen de schouders eronder is al aangegeven dat de daarin voorgestelde maatregelen dit niet voldoende zullen zijn om de bezuinigen te halen. Reden waarom door de gemeenteraad een kerntakendiscussie is gestart. Verder zal kritisch gekeken worden naar investeringen en projecten. Deze zullen, zoals in het bestuursprogramma opgenomen, worden beoordeeld op noodzaak, haalbaarheid en betaalbaarheid. Ook het fysieke domein zal bij de discussie over de ombuigingen worden betrokken. In maart 2011 heeft onze accountant de managementletter 2010 uitgebracht. Bij de interim-controle is onder meer aandacht besteed aan de interne beheersing bij het proces van subsidieverstrekkingen en ontwikkelingen bij de grondexploitatie. In het accountantsverslag is uitvoerig over deze onderwerpen gerapporteerd. De algemene conclusie is dat de interne beheersing van de processen bij onze gemeente in hoofdlijnen op orde is. 1

8 De behandeling van de jaarstukken 2010 zal, conform de planning, plaatsvinden in de raadscommissie van 25 mei De besluitvorming over de stukken is in de raadsvergadering van 8 juni daaropvolgend. Roden, 12 april Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos, secretaris 2

9 Jaarversllag 3

10 4

11 2.1 Programmaverantwoordiing 5

12 6

13 2.1.1 Programma Burger en Bestuur Portefeuillehouder: J.H. van der Laan, O.L. Keizer en G. Alssema Omschrijving programma De relatie tussen burger en bestuur kent vele facetten: gedragsbeïnvloeding en algemene normhandhaving; interactie met als doel het bereiken van maatschappelijke doelstellingen; burgerparticipatie zodat de burger invloed heeft op het beleid en de dienstverlening van de gemeente; voorlichting en communicatie. Maar natuurlijk ook gewoon het zo goed mogelijk verlenen van diensten en verstrekken van onze producten zoals de paspoorten. Tot dit programma behoren onder andere kosten van: Bestuursorganen en ondersteuning; Behandeling van bezwaarschriften; Subsidiëring van wijk- en dorpsbelangenverenigingen; Sociaal wijkbeheer; Onderscheidingen; Voorlichting en Communicatie; Burgerzaken en Verkiezingen. Bestuursprogramma Het vergroten van de wederzijdse betrokkenheid tussen burgers en bestuurders is de centrale doelstelling van bestuurlijke vernieuwing. Deze betrokkenheid kan qua vorm en inhoud verschillen. Niet alle burgers hebben hierbij dezelfde wensen of behoeften. De gemeente Noordenveld kiest ervoor om maximaal aan te sluiten op de aanwezige belangstelling en daar waar mogelijk de belangstelling voor het lokale bestuur bij de burgers te stimuleren. Voorspelbare en betrouwbare dienstverlening zal hieraan bijdragen. Kaders Gemeentewet Inspraakverordening Regeling behandeling bezwaarschriften Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Kieswet Verordening op de heffing en de invordering van leges Klachtenregeling Kwaliteitshandvest Burgerjaarverslag 7

14 1. Wat wilden we bereiken De uiteindelijke doelstelling is tweeledig: Actieve betrokkenheid van de burger te verkrijgen bij de inrichting van de eigen leefomgeving; Adequate dienstverlening. Het gaat daarbij om: Het verlenen van diensten op maat (volgens onze kwaliteitsnormen zoals geformuleerd wordt in het kwaliteitshandvest); Ondersteund door gestroomlijnde interne processen en gegevensbeheer en adequate ICT; Het helder communiceren over besluiten die genomen (moeten) worden op basis van wet- en regelgeving door het bieden van: kwalitatief hoogwaardige dienstverlening waar de burger ons op aan kan spreken; een naar aard en onderwerp toegesneden vorm van vroegtijdige inspraak- en participatiemogelijkheden. 2. Wat hebben we gedaan en wat hebben we gerealiseerd Er is achter de schermen veel gedaan aan de invoering van de verplichtingen Wet GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens). Door vertraging op technisch gebied (koppelingen tussen veel verschillende applicaties met GBA en Corsa) is echter de deadline van 1 januari 2010 niet gerealiseerd. Het streven is nu voorjaar De 3-jaarlijkse GBA-audit heeft in december 2010 plaats gevonden. De uitslag lijkt positief, definitieve rapportage volgt in Vrijwel gelijktijdig is er een extern onderzoek naar reisdocumenten (verplicht) gedaan. Op een enkele aanbeveling na is het Ministerie tevreden over de uitvoering. Er zijn in de 1e helft van 2010 twee keer Verkiezingen georganiseerd (Gemeenteraad en landelijke). Beide zijn geëvalueerd en naar ieders tevredenheid verlopen. Begonnen is met de uitvoering van het verbeterplan voor zaken rondom het proces begrafenissen en de kwaliteit van de begraafplaatsadministratie. De productie van de digitale kaarten is afgerond. In 2010 zijn diverse schouwen in Roden uitgevoerd en is het aantal schouwen richting de dorpen gefaseerd uitgebreid. De wijkbelangenvereniging Roderveld is formeel opgericht. De structurele overleggen met de wijk- en dorpsbelangenverenigingen zijn verder uitgebouwd. Er is een start gemaakt met het oprichten van een platform wijkbelangenverenigingen. 8

15 Er zijn 11 formele klachten ingediend. Het merendeel van de klachten betreft de Afdeling Ruimte en samenleving. Dit is verklaarbaar door het feit dat dit de afdeling is met verreweg de meeste publiekscontacten. In de meeste gevallen is de klacht opgelost door het organiseren van een bemiddelingsgesprek. In een beperkt aantal gevallen leidde de klacht tot een verontschuldiging vanuit de organisatie. Over de uitvoering van NOOT-e wordt geschreven in de paragraaf bedrijfsvoering. Dit geldt eveneens voor de dienstverlening aan de burger. 3. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost LASTEN EN BATEN (bedragen x 1.000) Omschrijving Realisatie 2009 Begroting voor wijziging 2010 Begroting na wijziging 2010 Realisatie 2010 Lasten Baten Saldo Investeringen Investeringen Uitgaven Inkomsten (x 1.000) Raming (restant) Realisatie Restant Raming (restant) Realisatie Beschikbaar gestelde kredieten in 2010: Overige kredieten < Overloopkredieten voorgaande jaren: Afronding nieuw- /verbouw gemeentehuis Microsoft licenties Overige kredieten < Restant 9

16 10

17 2.1.2 Programma Integrale Veiligheid Portefeuillehouder : J.H. van der Laan en O. Huisman Omschrijving programma Veiligheid staat volop in de belangstelling en is een belangrijk politiek onderwerp geworden. Veiligheid in een gemeente kent veel facetten, en vele instellingen en personen houden zich met veiligheid bezig. De gemeentelijke overheid heeft een regisseurstaak in het in samenhang en samenwerking met de ketenpartners bevorderen van de veiligheid in de gemeente. Tot dit programma behoren onder andere de kosten van: Brandweer en rampenbestrijding; Openbare orde en veiligheid; Handhaving van de gebruiksvergunningen, ruimtelijke regelgeving, milieuwetgeving, APV, Bouwregelgeving, voorlichting wet- en regelgeving; A.P.V. en Bijzondere wetten. Bestuursprogramma De gemeente Noordenveld is een veilige gemeente en moet dat vooral blijven. Het Integraal Veiligheidsbeleid van Noordenveld is erop gericht de subjectieve veiligheid (het veilig voelen) van de bevolking te vergroten door de objectieve veiligheid (het veilig zijn) te verbeteren. De gemeente Noordenveld kiest ervoor veiligheid te bevorderen door vooral het accent te leggen op het voorkómen van onveilige situaties en van ongewenst gedrag van personen. Kaders Gemeentewet Brandweerwet (Wet Veiligheidsregio s per 01/10/2010) Politiewet Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Woningwet Bouwbesluit Wet milieubeheer Registratie externe veiligheid Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen Verordening brandveiligheid en hulpverlening 11

18 Rampenplan gemeente Noordenveld Nota integrale veiligheid gemeente Noordenveld Nota integrale handhaving gemeente Noordenveld Ruimtelijke Integraal Handhavingsbeleid Gemeente Noordenveld Milieubeleidsplan Handhavingprogramma Het Afvalstoffenbeleidsplan Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Noordenveld Het Preventieactiviteitenplan (PREVAB) Notitie Risicobeheer Gemeente Noordenveld 1. Wat wilden we bereiken De uiteindelijke doelstelling van het Integraal Veiligheidsbeleid is het veiligheidsgevoel van de bevolking te vergroten door de objectieve veiligheid te bevorderen. Het gaat daarbij om het voorkomen van: - onveilige situaties en; - ongewenst gedrag van personen. door het bieden van: - goed onderwijs; - naar aard en samenstelling van de bevolking toegesneden welzijnsbeleid en sociaal wijkbeheer; - een op zijn taken toegerust veiligheidsapparaat (brandweer en gemeente). Deze doelstellingen zijn ontleend aan het Bestuursprogramma en aan de Kadernota Integrale Veiligheid en bestrijken de gehele bestuurs- en planperiode. De gemeenteraad heeft begin 2006 bepaald dat verkeersveiligheid in wijken en rond scholen en het voorkomen en/of bestrijden van overlast door jongeren prioriteit hebben. 2. Wat hebben we gedaan en wat hebben we gerealiseerd Kadernota Integrale Veiligheid - In 2010 zijn voorbereidingen getroffen om de kadernota integrale veiligheid te actualiseren. Op basis van een veiligheidsanalyse en een werkbijeenkomst met politie, wijk- en dorpsbelangenverenigingen en de gemeenteraad zijn de kaders en de accenten voor het veiligheidsbeleid voor de periode opnieuw benoemd. In januari 2011 is de geactualiseerde kadernota behandeld in de gemeenteraad. Rampenbestrijding en Crisismanagement - Het verbeterplan Kan het ook anders en efficiënter? in Drenthe loopt. Dit verbetertraject moet er toe leiden dat er in Drents verband een crisismanagementstructuur komt die aansluit bij de uitgangspunten van de Wet Veiligheidsregio s (01/10/2010) en past bij de plattelandsregio Drenthe. Noordenveld participeert in dit verbetertraject samen met de andere 11 Drentse gemeenten en de Hulpverleningsdienst Drenthe. 12

19 Het rampenplan van de gemeente Noordenveld is geactualiseerd. Dit plan vormt de basis voor de Noordenveldse crisismanagementorganisatie totdat de nieuwe structuur operationeel wordt. In de Penitentiaire Inrichtingen in Veenhuizen heeft voorlichting plaatsgevonden over rampenbestrijding/crisismanagement en de gegevens op de risicokaart zijn bijgehouden. Brandweer - In multidisciplinair verband heeft de vrijwillige brandweer van Noordenveld twee grootschalige (De Hoprank in Peize en het munitiecomplex Veenhuizen) oefeningen gedraaid. Ook met verschillende BHV-organisaties (Penitentiaire Inrichtingen Veenhuizen en verschillende woon- en zorgcentra) heeft de brandweer geoefend. - Wekelijks hebben de brandweerposten van de vrijwillige brandweer overeenkomstig leidraad geoefend verband geoefend. - Voorlichting over brandveiligheid en ontruiming is door de brandweer Noordenveld verzorgd bij scholen, woonzorginstellingen en kinderdagverblijven. In de Drentse brandpreventieweek, met als thema brand bij de buren, is bij aanleunappartementen van De Hullen een oefening gehouden en voorlichting aan de bewoners gegeven. - Met betrekking tot de huisvesting van de brandweerpost in Roden is besloten om nieuwbouw te realiseren op de Westeres in Roden. Tevens is besloten tot samenwerking met vijf brandweerkorpsen in districtverband (Assen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld). Verkeersveiligheid Het vergroten van de verkeersveiligheid, in het bijzonder bij schoolomgevingen, is gerealiseerd door middel van het geven van uitvoering aan een samenhangend pakket van maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie, voorlichting, participatie en handhaving. De kaders hiervoor zijn opgenomen in het GVVP. Op basis van het bijbehorend jaarlijks uitvoeringsprogramma is concreet uitvoering gegeven. Huiselijk geweld Er is uitvoering aan de wet tijdelijk huisverbod gegeven overeenkomstig het protocol huiselijk geweld, de visienota en het ondertekende convenant. In 2010 zijn twee huisverboden opgelegd in de gemeente Noordenveld. Contacten ketenpartners - Het Jongeren Netwerk Noordenveld is overgegaan in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Via het CJG, het OGGZ-netwerk en het netwerk Sociaal Wijkbeheer, waar de gemeente, woningbouwcoöperaties, GGZ, VNN, Maatschappelijk Werk, Sociale dienst en politie in vertegenwoordigd zijn, zijn de contacten met de ketenpartners verder geïntensiveerd. Via deze netwerken zijn diverse onveilige/ongewenste situaties aangepakt. 13

20 Bedrijvigheid/veilig uitgaan/veilige uitgaansgebieden - In verband met overlastincidenten in het centrum van Roden is gebruik gemaakt van het instrument gebiedsontzeggingen. Er is één gebiedsverbod opgelegd en er zijn zeven waarschuwingen afgegeven. In verband met het onvoldoende naleven van de sluitingstijden zijn een aantal horecaondernemers hierop aangesproken. Hen is een handhavingtraject in het vooruitzicht gesteld bij het continueren van het niet naleven van de sluitingstijden. - Met een vertegenwoordiging van de horeca in Noordenveld is horecaoverleg gevoerd. In 2010 is de laatste hand gelegd aan het Horecaconvenant Veilig uitgaan in Noordenveld. De ondertekening vindt in februari 2011 plaats. - Om illegale hennepteelt tegen te gaan in Noordenveld zijn in een hennepconvenant afspraken vastgelegd tussen de betrokken ketenpartners over een integrale aanpak tegen deze vorm van criminaliteit. Nazorg ex-gedetineerden Het coördinatie- en aanspreekpunt binnen de gemeente voor ex-gedetineerden is gecontinueerd. Eveneens is geparticipeerd in het project aansluiting nazorg voor exgedetineerden van het Openbaar Ministerie. 3. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost LASTEN EN BATEN (bedragen x 1.000) Omschrijving Realisatie 2009 Begroting voor wijziging 2010 Begroting na wijziging 2010 Realisatie 2010 Lasten Baten Saldo Investeringen Investeringen Uitgaven Inkomsten (x 1.000) Raming (restant) Realisatie Restant Raming (restant) Realisatie Beschikbaar gestelde kredieten in 2010: (Voorbereidings-) krediet nieuwbouw brandweerkazerne Roden Overige kredieten < Overloopkredieten voorgaande jaren: Overige kredieten < Restant 14

21 2.1.3 Programma Beheer Openbare Ruimte Portefeuillehouder: O. Huisman en J. Dam Omschrijving programma Tot de openbare ruimte behoren (on)verharde wegen, water, openbaar groen, speelplaatsen, begraafplaatsen en dergelijke. Ook de inrichting ervan, zoals openbare verlichting, behoort tot dit programma. Tot dit programma behoren onder andere kosten van: Wegen, straatreiniging en openbare verlichting; Verkeer en vervoer; Water, Watergangen en Bruggen; Natuurbescherming, Openbaar Groen en Speelvoorzieningen; Lijkbezorging. Bestuursprogramma Verkeer en Vervoer Ook een gemeentelijk beleid, dat het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets bevordert zal niet voorkomen, dat het aantal autobewegingen tot 2030 aanzienlijk zal toenemen. Deze toename is mede een gevolg van de woningbouwdoelstelling en de grotere mobiliteit van ieder individu. Extra wegen zullen moeten worden aangelegd. Argumenten op het gebied van leefomgeving, natuur en milieu wegen zwaar mee in de besluitvorming. Ruimtelijke ordening Bij de aanleg van woongebieden wordt openbare ruimte, speelruimte en ruimte voor wijkvoorzieningen ingepland. Ook zal er zorgvuldig worden omgegaan met de bestaande open ruimten in de kernen. Natuur en milieu Bij plannen voor openbare verlichting zal niet alleen de afweging geld/ energie versus sociale- en verkeersveiligheid worden gemaakt, maar ook het aspect lichtvervuiling en lichthinder worden meegenomen. Het afkoppelen van hemelwater krijgt prioriteit bij vervangingsinvesteringen en nieuwe aanleg. Onkruidbestrijding vindt milieuvriendelijk plaats en wel zodanig dat een aanvaardbaar uiterlijk van de openbare ruimte wordt gerealiseerd. Bermen worden zodanig gemaaid, dat de overlast van zaden voor de landbouw beperkt is (o.a. Jakobskruiskruid). Onkruidpreventie bij nieuwe aanleg en bij bestaande verharding door technische aanpassingen van stoepen en wegen moeten leiden tot minder voegen waar onkruid kan groeien. 15

22 Kaders Groenvisie Noordenveld Landschapsbeleidsplan Noordenveld Waterplan Noordenveld Bosbeheerplan Noordenveld G.V.V.P. VTA- controle voor gemeentelijke bomen Monumentale bomenlijst Noordenveld Beleidsplan Openbare Verlichting Bermbeheerplan Scenario Beheer Openbare Ruimte 1. Wat wilden we bereiken Het beleid rondom het beheer van de Openbare ruimte is gericht op: Het creëren van een aantrekkelijk en gevarieerd landschap als leefgebied voor mens, flora en fauna. Het tegen zo gering mogelijke maatschappelijke kosten (conform beheerscenario) realiseren, beheren en onderhouden van een leefbare en verzorgde openbare ruimte. Het duurzaam en veilig inrichten van het grondgebied van de gemeente Noordenveld. Het realiseren van een integraal en duurzaam waterbeheer. Integraal betekent een samenhang tussen de verschillende waterstromen (regenwater, oppervlaktewater, grondwater, drinkwater en afvalwater), waarbij het waterbeheer wordt afgestemd op andere beleidsterreinen. 2. Wat hebben we gedaan en wat hebben we gerealiseerd GVVP GVVP/Norg (als speerpunt van beleid) De uitvoering van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) in Norg is speerpunt van beleid. Doel van het GVVP is het terugdringen van het aantal ongevallen, het voorkomen van ongevallen, het garanderen van de bereikbaarheid van voorzieningen in de gemeente en het verbeteren van de leefbaarheid. 16

23 In 2010 is de Peesterstraat (fase 4) heringericht en is de Eenerstraat aanbesteed (fase 5, uitvoering 2011), een en ander op basis van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP). In 2011 zal de Asserstraat (fase 6) worden aanbesteed, zo mogelijk in combinatie met de Pompstraat (fase 7). Voor de Asserstraat is inmiddels subsidie in het kader van de BDU bij de provincie aangevraagd en toegezegd. Voor de Pompstraat is deze mogelijkheid er niet vanwege het ontbreken van (geregistreerde) ongevallen en omdat de herinrichting hiervan voornamelijk groot onderhoud behelst. In 2010 zijn de volgende projecten uitgevoerd; De herinrichting Norg wordt in fases uitgevoerd. In 2010 is de Peesterstraat (fase 4) heringericht als 30 km-zone. Er zijn plateaus aangebracht, de straat is versmald en herstraat; In de meeliftprojecten zijn we meegelift met riolerings- en wegwerkzaamheden in de 30 km-zone Roderesch, 30 km-zone Middenveld en de verdere inrichting van de 30 km-zone Nietap; Uitbreiden 60 km-zone Leekstermeergebied tot aan de provinciale weg N372. Er is 60 km-zone bebording aangebracht, de Dwazziewegen is versmald en de kruising Dwazziewegen/Haarveensedijk/Haarveen is heringericht. Het Moleneind wordt in 2011 door middel van een landbouwsluis afgesloten in combinatie met de werkzaamheden van de provincie aan de N372; Er is een 60 km-zone ingesteld in het buitengebied Roden-Peize-Donderen-Norg; In Een is een 30 km-zone ingesteld en ingericht. Er is 30 km-zone bebording aangebracht en er zijn plateaus aangelegd; Veilige schoolomgeving OBS Altena, er is een plateau in combinatie met een wegversmalling aangebracht, een aantal langsparkeervakken zijn vervangen door een trottoir en de langsparkeervakken zijn iets verderop gecompenseerd; Veilige schoolomgeving CBS de Regenboog te Een. In verband met uitbreidingsplan de Veldkampen zijn er langsparkeervakken aangebracht en er is een trottoir aangelegd; Veilige schoolomgeving CBS de Woldzoom, dwarsparkeervakken zijn vervangen door langsparkeervakken en er is een plateau in combinatie met een wegversmalling aangelegd voor de ingang van de school. Doorgeschoven van 2010 naar 2011 zijn; Herinrichting Eenerstraat Norg (fase 5). De Eenerstraat is aanbesteed in 2010 en wordt uitgevoerd begin Het instellen van een 30 km-zone in Westervelde is doorgeschoven naar 2011 in verband met het creëren van een veilige schoolomgeving van OBS de Elsakker in Westervelde. Door de 30 km-zone door te schuiven kunnen beide maatregelen gecombineerd worden voorbereid en uitgevoerd; Het instellen en inrichten van een 60 km-zone in het buitengebied van Roden- Zevenhuizen-Haulerwijk-Norg is doorgeschoven naar 2011 zodat een combinatie gemaakt kan worden met de 60 km-zone van de gemeente Opsterland. De gemeente Opsterland gaat namelijk de Mjumsterwei herinrichten, deze ligt in het verlengde van de Bakkeveenseweg. 17

24 Beheer openbare ruimte Project Beheer Openbare Ruimte (als speerpunt van beleid)_ In 2009 is gestart met de implementatie van de BOR- systematiek (Beheer Openbare Ruimte). De bedoeling is om de gewenste kwaliteit te behalen zoals met uw Raad is afgesproken. De gewenste kwaliteit voor het beheer van de openbare ruimte is Alles Basis. Er wordt echter gewerkt met het scenario huidig budget, omdat niet alle financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. De BOR heeft betrekking op allerlei aspecten van het beheer van openbare ruimte. De geïntegreerde aanpak zal ook zo zijn uitwerking hebben op de organisatie, de communicatie en de verslaggeving rondom het beheer. Het gewenste niveau voor het beheer van de openbare ruimte is gehaald met een uitzondering van het wegenonderhoud. Overwegend scoren alle structuurelementen een basisniveau. Uitzondering is de kwaliteit op de begraafplaatsen, waar voornamelijk een hoogniveau wordt gescoord. Naast het reguliere budget zijn er nog bedragen beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud aan het groen in de gemeente. In dat kader is er een bedrag van ,- beschikbaar gesteld voor renovatie van plantvakken met een slechte technische staat. Er is in 2010 een begin gemaakt met de groenrenovaties. Vanwege de verdeelde reacties van het publiek is er voor gekozen om de werkzaamheden wat te spreiden. Op deze wijze is het mogelijk om de burgers beter voor te lichten over de uitvoering van de werkzaamheden en ze eventueel te betrekken bij de nieuwe invulling. In 2011 worden de werkzaamheden vervolgd. In het kader van het wegenonderhoud is de Zevenhuisterweg gereconstrueerd. Het openbaar verlichtingsplan is gemaakt en ter bespreking aan uw Raad aangeboden. Het speelbeleidsplan wordt in 2011 aan uw Raad gepresenteerd. De monitoring van de eikenprocessierupsvlinder is geïntensiveerd. De gemeente Noordenveld heeft voor de bestrijding dit jaar en de komende jaren ,-- per jaar beschikbaar gesteld. Landschapsbeheer Wegens succes is het project Klunderveen in 2010 verlengd. Ook in 2010 is het project succesvol omdat het heeft bijgedragen aan een positieve stimulans in het landschapsbeheer. Inmiddels is het project aan zijn einde gekomen en volgt alleen de financiële afrekening met de subsidiënten. De Brink in Een is in 2010 hersteld. Water Het projectteam waterberging is in opdracht van de Herinrichting Peize bezig het waterbergingsgebied Eelder- en Peizermaden in te vullen. De gemeente is hierbij nauw betrokken. De doelstelling van de herinrichting Peize is het verbeteren van de landbouwstructuur. Gecombineerd met het versneld realiseren van natuurgebieden, het verbeteren van de natuurkwaliteit en het verkleinen van de kans op ongewenste overstromingen. Het laatste vergroot de veiligheid van het woon, werk- en leefklimaat in het hele gebied. Op dit moment zijn er diverse bestekken in uitvoering. 18

25 Implementatie Wet WION Met de inwerkingtreding van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), oftewel de Grondroerdersregeling, wordt de zelfregulering vervangen door een wettelijke verplichting. De gevolgen die dit heeft voor de gemeente Noordenveld spitsen zich toe op de afhandeling van de zogenaamde Klicmeldingen. Na een implementatietraject van enkele maanden handelt vanaf 1 juni 2010 de gemeente verplicht 24 uur, 7 dagen per week de Klic-meldingen geautomatiseerd af. 3. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost Omschrijving LASTEN EN BATEN (bedragen x 1.000) Realisatie 2009 Begroting voor wijziging 2010 Begroting na wijziging 2010 Realisatie 2010 Lasten Baten Saldo Investeringen Investeringen Uitgaven Inkomsten (x 1.000) Raming Realisatie Restant Raming Realisatie Restant (restant) (restant) Beschikbaar gestelde kredieten in 2010: Inrichtingsplan Peize en waterberging (deelkrediet) Bijdrage in Kolonie in Beeld (deelkrediet) Groenrenovatie Reconstructie Zevenhuisterweg Meeliftprojecten riolering Meeliftprojecten GVVP Herinrichting Eenerstraat Overige maatregelen ikv GVVP Parkeerterreinen Schapendrift en Hullenweg Overige kredieten <

26 Overloopkredieten voorgaande jaren: Uitvoering jaarschijf GVVP (Norg) Uitvoering jaarschijf GVVP (jaarprogramma 2009) Inrichtingsplan Peize en waterberging (deelkrediet) Vervangingsinvestering openbare verlichting Rationeel wegonderhoud Herinrichting deel Peesterstraat, Norg Mitigatieplan gasopslag Langelo Vervangingsinvestering wegen Bijdrage fietspaden Fochteloërveen Bijdrage in Kolonie in Beeld (deelkrediet) Overige kredieten <

27 2.1.4 Programma Economische Ontwikkeling Portefeuillehouders: J.H. van der Laan en J. Dam Omschrijving programma Het programma omvat het scheppen van de condities voor een goed functionerend bedrijfsleven en de zorg voor een voldoende en zo mogelijk gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het programma heeft nauwe samenhang met het programma Werk en Inkomen. Tot dit programma behoren onder andere kosten van: Economische ontwikkeling en deelname in nutsbedrijven maar ook promotie en acquisitie en ondersteuning van het Parkmanagement in Roden. Bestuursprogramma Midden en Klein Bedrijf waaronder de recreatiesector zijn belangrijke sectoren voor ontwikkeling van de werkgelegenheid. Vormen van Parkmanagement zijn ook voor deze bedrijfstak belangrijk. Verder is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners actief door middel van werk voorzien in hun eigen inkomen en daarvoor kan de lokale werkgelegenheid veel mogelijkheden bieden. Het is van belang dat ook de lokale bedrijvigheid door de gemeente voldoende wordt gefaciliteerd om te kunnen worden behouden en waar mogelijk uit te breiden. In de notitie arbeidsmarktbeleid die bij het programma Werk en Inkomen hoort wordt nader uiteengezet welke doeleinden de gemeente heeft met het programma Werk en Inkomen. Kaders Inter Gemeentelijk Structuurplan Beleidsvisie bedrijventerreinen Gemeentelijk promotie en acquisitiebeleid Optiebeleid bij uitgifte bedrijfskavels 1. Wat wilden we bereiken We willen dat de bekendheid van de gemeente als industriekern verder wordt vergroot. We gaan daarom de promotie en acquisitie verder versterken. Daarbij wordt waar mogelijk de samenwerking gezocht met de samenwerking gezocht met overige gemeenten uit de Regio Groningen Assen. 21

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2011 GEMEENTE NOORDENVELD. Programmabegroting 2011

PROGRAMMABEGROTING 2011 GEMEENTE NOORDENVELD. Programmabegroting 2011 GEMEENTE NOORDENVELD Programmabegroting 2011 1 2 PROGRAMMABEGROTING 2011 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 5 1. Inleiding 7 Deel A beleidsbegroting 2. Programma s en algemene dekkingsmiddelen 2.1 Burger en bestuur

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

het duurzaam duurzaamheid duurzame een en gemeente van Programmabegroting 2013 noordenveld stimuleren dit diverse doet

het duurzaam duurzaamheid duurzame een en gemeente van Programmabegroting 2013 noordenveld stimuleren dit diverse doet Programmabegroting 2013 aan alles belangrijk beschikbare bouwen dat de die dit diverse doet duurzaam duurzaamheid duurzame een en energiebronnen ernaar fronten gaan geld het gemeente leeftijdsbestendig

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 Gemeente Noordenveld Jaarstukken 2011

JAARVERSLAG 2011 Gemeente Noordenveld Jaarstukken 2011 Jaarstukken 2011 Gemeente Noordenvelld Jaarstukken 2011 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 2.1.1 Burger en Bestuur 7 2.1.2 Integrale Veiligheid 10 2.1.3 Beheer

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Missie De provincie wil de sociaal-culturele ruggengraat van Drenthe borgen. Cultuur is een kerntaak van de provincie, gekoppeld

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen.

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen. Overgangsregelingen Amateurkunst en volkscultuur Educatie Jeugd en Jongeren Maatschappelijke zorg Ouderenorganisaties Buurtverenigingen Sport Volksfeesten Vrouwenorganisaties Hulp bij calamiteiten Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 17 maart 2015 vast te stellen.

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 17 maart 2015 vast te stellen. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Datum 24 maart 2015 Aanwezig Hayo Apotheker (burgemeester), Maarten Offinga (wethouder), Sjoerd Tolsma (wethouder), Gea Akkerman (wethouder),

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG-2006-569 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft betrekking op het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bezittingen. Het bespreekt het beleid en uitgaven aan de kapitaalgoederen

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Grave *Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 16 juni 2014 : Doorstart project snippergroen Portefeuillehouder Afdeling Commissie : H.A.W.M.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

** Voorstel raad nr.rv/11/

*<BARCODE>* Voorstel raad nr.rv/11/ Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 26 juni 2012 RV/11/00106 15 Datum vergadering Voorbereidende Voorstelnummer Agendapunt gemeenteraad 12 juni 2012 RV/11/00106 11 Voorstel ingebracht

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Agenda Besluit in de Raad

Agenda Besluit in de Raad Datum: 20 JUNI 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis/ raadszaal Agenda Besluit in de Raad Tijd Onderwerp met toelichting Portefeuillehouder 20.00 uur Vragenhalfuurtje van 20.00 uur Gelegenheid voor

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie