0 1 N 20 KKE U T S AR A J

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0 1 N 20 KKE U T S AR A J"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2010

2

3 Gemeente Noordenvelld Jaarstukken 2010

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording Burger en Bestuur Integrale Veiligheid Beheer Openbare Ruimte Economische Ontwikkeling Onderwijs Sport Cultuur Recreatie en Toerisme Werk en Inkomen Zorg en Welzijn Milieubeheer Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Jaarrekening 3.1 Resultaat en bestemming Balans Programmarekening Toelichtingen Begrotingsrechtmatigheid Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting balans Toelichting rekening per programma Algemene dekkingsmiddelen Incidentele baten en lasten Onvoorzien Single-information en single-audit 173 Accountantsverklaring Vaststellingsbesluit Blz.

6

7 1 Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2010 van de gemeente Noordenveld. De jaarstukken zijn, naast de begroting en de voor- en najaarsnota, één van de sturingsinstrumenten met betrekking tot het financieel beleid en beheer. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid evenals de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid. In de najaarsnota is het begrotingstekort geraamd op Door passende maatregelen is dit tekort teruggedrongen. Nieuwe tegenvallers hebben alsnog geleid tot een negatief jaarresultaat van Dit tekort is voornamelijk het gevolg van de economische recessie. In de jaarstukken is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de stagnatie van verkoop bouwkavels op het bedrijventerrein. Verder is een verliespost opgenomen voor de afwikkeling van het faillissement van de timmerfabriek van het werkvoorzieningschap. Bij de vaststelling van de begroting 2010 is tot een mix van bezuinigingsmaatregelen besloten. Deze bezuinigingen hebben geleid tot een jaarlijkse besparing op de begroting van ruim 2 miljoen. Zonder deze maatregelen was het nadelig jaarresultaat dus aanmerkelijk hoger geweest. De ombuigingen bestonden hoofdzakelijk uit technische en creatieve besparingen die geen negatieve effecten hadden voor het niveau van de dienstverlening. Maatregelen die hiervoor wel gevolgen zouden hebben zijn bij deze bezuinigingen nog zoveel mogelijk ontzien. Daardoor hebben wij wel een aantal externe bezuinigingen doorgevoerd zoals het verlagen van subsidies. De economische crisis zal ons nog jaren blijven achtervolgen, waardoor in 2015 de noodzakelijke bezuinigingen zullen oplopen tot minimaal 4 miljoen per jaar. Voor het realiseren van deze bezuinigingen is gestart met de uitvoering van het KplusVrapport. In het bestuursprogramma Samen de schouders eronder is al aangegeven dat de daarin voorgestelde maatregelen dit niet voldoende zullen zijn om de bezuinigen te halen. Reden waarom door de gemeenteraad een kerntakendiscussie is gestart. Verder zal kritisch gekeken worden naar investeringen en projecten. Deze zullen, zoals in het bestuursprogramma opgenomen, worden beoordeeld op noodzaak, haalbaarheid en betaalbaarheid. Ook het fysieke domein zal bij de discussie over de ombuigingen worden betrokken. In maart 2011 heeft onze accountant de managementletter 2010 uitgebracht. Bij de interim-controle is onder meer aandacht besteed aan de interne beheersing bij het proces van subsidieverstrekkingen en ontwikkelingen bij de grondexploitatie. In het accountantsverslag is uitvoerig over deze onderwerpen gerapporteerd. De algemene conclusie is dat de interne beheersing van de processen bij onze gemeente in hoofdlijnen op orde is. 1

8 De behandeling van de jaarstukken 2010 zal, conform de planning, plaatsvinden in de raadscommissie van 25 mei De besluitvorming over de stukken is in de raadsvergadering van 8 juni daaropvolgend. Roden, 12 april Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos, secretaris 2

9 Jaarversllag 3

10 4

11 2.1 Programmaverantwoordiing 5

12 6

13 2.1.1 Programma Burger en Bestuur Portefeuillehouder: J.H. van der Laan, O.L. Keizer en G. Alssema Omschrijving programma De relatie tussen burger en bestuur kent vele facetten: gedragsbeïnvloeding en algemene normhandhaving; interactie met als doel het bereiken van maatschappelijke doelstellingen; burgerparticipatie zodat de burger invloed heeft op het beleid en de dienstverlening van de gemeente; voorlichting en communicatie. Maar natuurlijk ook gewoon het zo goed mogelijk verlenen van diensten en verstrekken van onze producten zoals de paspoorten. Tot dit programma behoren onder andere kosten van: Bestuursorganen en ondersteuning; Behandeling van bezwaarschriften; Subsidiëring van wijk- en dorpsbelangenverenigingen; Sociaal wijkbeheer; Onderscheidingen; Voorlichting en Communicatie; Burgerzaken en Verkiezingen. Bestuursprogramma Het vergroten van de wederzijdse betrokkenheid tussen burgers en bestuurders is de centrale doelstelling van bestuurlijke vernieuwing. Deze betrokkenheid kan qua vorm en inhoud verschillen. Niet alle burgers hebben hierbij dezelfde wensen of behoeften. De gemeente Noordenveld kiest ervoor om maximaal aan te sluiten op de aanwezige belangstelling en daar waar mogelijk de belangstelling voor het lokale bestuur bij de burgers te stimuleren. Voorspelbare en betrouwbare dienstverlening zal hieraan bijdragen. Kaders Gemeentewet Inspraakverordening Regeling behandeling bezwaarschriften Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Kieswet Verordening op de heffing en de invordering van leges Klachtenregeling Kwaliteitshandvest Burgerjaarverslag 7

14 1. Wat wilden we bereiken De uiteindelijke doelstelling is tweeledig: Actieve betrokkenheid van de burger te verkrijgen bij de inrichting van de eigen leefomgeving; Adequate dienstverlening. Het gaat daarbij om: Het verlenen van diensten op maat (volgens onze kwaliteitsnormen zoals geformuleerd wordt in het kwaliteitshandvest); Ondersteund door gestroomlijnde interne processen en gegevensbeheer en adequate ICT; Het helder communiceren over besluiten die genomen (moeten) worden op basis van wet- en regelgeving door het bieden van: kwalitatief hoogwaardige dienstverlening waar de burger ons op aan kan spreken; een naar aard en onderwerp toegesneden vorm van vroegtijdige inspraak- en participatiemogelijkheden. 2. Wat hebben we gedaan en wat hebben we gerealiseerd Er is achter de schermen veel gedaan aan de invoering van de verplichtingen Wet GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens). Door vertraging op technisch gebied (koppelingen tussen veel verschillende applicaties met GBA en Corsa) is echter de deadline van 1 januari 2010 niet gerealiseerd. Het streven is nu voorjaar De 3-jaarlijkse GBA-audit heeft in december 2010 plaats gevonden. De uitslag lijkt positief, definitieve rapportage volgt in Vrijwel gelijktijdig is er een extern onderzoek naar reisdocumenten (verplicht) gedaan. Op een enkele aanbeveling na is het Ministerie tevreden over de uitvoering. Er zijn in de 1e helft van 2010 twee keer Verkiezingen georganiseerd (Gemeenteraad en landelijke). Beide zijn geëvalueerd en naar ieders tevredenheid verlopen. Begonnen is met de uitvoering van het verbeterplan voor zaken rondom het proces begrafenissen en de kwaliteit van de begraafplaatsadministratie. De productie van de digitale kaarten is afgerond. In 2010 zijn diverse schouwen in Roden uitgevoerd en is het aantal schouwen richting de dorpen gefaseerd uitgebreid. De wijkbelangenvereniging Roderveld is formeel opgericht. De structurele overleggen met de wijk- en dorpsbelangenverenigingen zijn verder uitgebouwd. Er is een start gemaakt met het oprichten van een platform wijkbelangenverenigingen. 8

15 Er zijn 11 formele klachten ingediend. Het merendeel van de klachten betreft de Afdeling Ruimte en samenleving. Dit is verklaarbaar door het feit dat dit de afdeling is met verreweg de meeste publiekscontacten. In de meeste gevallen is de klacht opgelost door het organiseren van een bemiddelingsgesprek. In een beperkt aantal gevallen leidde de klacht tot een verontschuldiging vanuit de organisatie. Over de uitvoering van NOOT-e wordt geschreven in de paragraaf bedrijfsvoering. Dit geldt eveneens voor de dienstverlening aan de burger. 3. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost LASTEN EN BATEN (bedragen x 1.000) Omschrijving Realisatie 2009 Begroting voor wijziging 2010 Begroting na wijziging 2010 Realisatie 2010 Lasten Baten Saldo Investeringen Investeringen Uitgaven Inkomsten (x 1.000) Raming (restant) Realisatie Restant Raming (restant) Realisatie Beschikbaar gestelde kredieten in 2010: Overige kredieten < Overloopkredieten voorgaande jaren: Afronding nieuw- /verbouw gemeentehuis Microsoft licenties Overige kredieten < Restant 9

16 10

17 2.1.2 Programma Integrale Veiligheid Portefeuillehouder : J.H. van der Laan en O. Huisman Omschrijving programma Veiligheid staat volop in de belangstelling en is een belangrijk politiek onderwerp geworden. Veiligheid in een gemeente kent veel facetten, en vele instellingen en personen houden zich met veiligheid bezig. De gemeentelijke overheid heeft een regisseurstaak in het in samenhang en samenwerking met de ketenpartners bevorderen van de veiligheid in de gemeente. Tot dit programma behoren onder andere de kosten van: Brandweer en rampenbestrijding; Openbare orde en veiligheid; Handhaving van de gebruiksvergunningen, ruimtelijke regelgeving, milieuwetgeving, APV, Bouwregelgeving, voorlichting wet- en regelgeving; A.P.V. en Bijzondere wetten. Bestuursprogramma De gemeente Noordenveld is een veilige gemeente en moet dat vooral blijven. Het Integraal Veiligheidsbeleid van Noordenveld is erop gericht de subjectieve veiligheid (het veilig voelen) van de bevolking te vergroten door de objectieve veiligheid (het veilig zijn) te verbeteren. De gemeente Noordenveld kiest ervoor veiligheid te bevorderen door vooral het accent te leggen op het voorkómen van onveilige situaties en van ongewenst gedrag van personen. Kaders Gemeentewet Brandweerwet (Wet Veiligheidsregio s per 01/10/2010) Politiewet Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Woningwet Bouwbesluit Wet milieubeheer Registratie externe veiligheid Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen Verordening brandveiligheid en hulpverlening 11

18 Rampenplan gemeente Noordenveld Nota integrale veiligheid gemeente Noordenveld Nota integrale handhaving gemeente Noordenveld Ruimtelijke Integraal Handhavingsbeleid Gemeente Noordenveld Milieubeleidsplan Handhavingprogramma Het Afvalstoffenbeleidsplan Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Noordenveld Het Preventieactiviteitenplan (PREVAB) Notitie Risicobeheer Gemeente Noordenveld 1. Wat wilden we bereiken De uiteindelijke doelstelling van het Integraal Veiligheidsbeleid is het veiligheidsgevoel van de bevolking te vergroten door de objectieve veiligheid te bevorderen. Het gaat daarbij om het voorkomen van: - onveilige situaties en; - ongewenst gedrag van personen. door het bieden van: - goed onderwijs; - naar aard en samenstelling van de bevolking toegesneden welzijnsbeleid en sociaal wijkbeheer; - een op zijn taken toegerust veiligheidsapparaat (brandweer en gemeente). Deze doelstellingen zijn ontleend aan het Bestuursprogramma en aan de Kadernota Integrale Veiligheid en bestrijken de gehele bestuurs- en planperiode. De gemeenteraad heeft begin 2006 bepaald dat verkeersveiligheid in wijken en rond scholen en het voorkomen en/of bestrijden van overlast door jongeren prioriteit hebben. 2. Wat hebben we gedaan en wat hebben we gerealiseerd Kadernota Integrale Veiligheid - In 2010 zijn voorbereidingen getroffen om de kadernota integrale veiligheid te actualiseren. Op basis van een veiligheidsanalyse en een werkbijeenkomst met politie, wijk- en dorpsbelangenverenigingen en de gemeenteraad zijn de kaders en de accenten voor het veiligheidsbeleid voor de periode opnieuw benoemd. In januari 2011 is de geactualiseerde kadernota behandeld in de gemeenteraad. Rampenbestrijding en Crisismanagement - Het verbeterplan Kan het ook anders en efficiënter? in Drenthe loopt. Dit verbetertraject moet er toe leiden dat er in Drents verband een crisismanagementstructuur komt die aansluit bij de uitgangspunten van de Wet Veiligheidsregio s (01/10/2010) en past bij de plattelandsregio Drenthe. Noordenveld participeert in dit verbetertraject samen met de andere 11 Drentse gemeenten en de Hulpverleningsdienst Drenthe. 12

19 Het rampenplan van de gemeente Noordenveld is geactualiseerd. Dit plan vormt de basis voor de Noordenveldse crisismanagementorganisatie totdat de nieuwe structuur operationeel wordt. In de Penitentiaire Inrichtingen in Veenhuizen heeft voorlichting plaatsgevonden over rampenbestrijding/crisismanagement en de gegevens op de risicokaart zijn bijgehouden. Brandweer - In multidisciplinair verband heeft de vrijwillige brandweer van Noordenveld twee grootschalige (De Hoprank in Peize en het munitiecomplex Veenhuizen) oefeningen gedraaid. Ook met verschillende BHV-organisaties (Penitentiaire Inrichtingen Veenhuizen en verschillende woon- en zorgcentra) heeft de brandweer geoefend. - Wekelijks hebben de brandweerposten van de vrijwillige brandweer overeenkomstig leidraad geoefend verband geoefend. - Voorlichting over brandveiligheid en ontruiming is door de brandweer Noordenveld verzorgd bij scholen, woonzorginstellingen en kinderdagverblijven. In de Drentse brandpreventieweek, met als thema brand bij de buren, is bij aanleunappartementen van De Hullen een oefening gehouden en voorlichting aan de bewoners gegeven. - Met betrekking tot de huisvesting van de brandweerpost in Roden is besloten om nieuwbouw te realiseren op de Westeres in Roden. Tevens is besloten tot samenwerking met vijf brandweerkorpsen in districtverband (Assen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld). Verkeersveiligheid Het vergroten van de verkeersveiligheid, in het bijzonder bij schoolomgevingen, is gerealiseerd door middel van het geven van uitvoering aan een samenhangend pakket van maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie, voorlichting, participatie en handhaving. De kaders hiervoor zijn opgenomen in het GVVP. Op basis van het bijbehorend jaarlijks uitvoeringsprogramma is concreet uitvoering gegeven. Huiselijk geweld Er is uitvoering aan de wet tijdelijk huisverbod gegeven overeenkomstig het protocol huiselijk geweld, de visienota en het ondertekende convenant. In 2010 zijn twee huisverboden opgelegd in de gemeente Noordenveld. Contacten ketenpartners - Het Jongeren Netwerk Noordenveld is overgegaan in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Via het CJG, het OGGZ-netwerk en het netwerk Sociaal Wijkbeheer, waar de gemeente, woningbouwcoöperaties, GGZ, VNN, Maatschappelijk Werk, Sociale dienst en politie in vertegenwoordigd zijn, zijn de contacten met de ketenpartners verder geïntensiveerd. Via deze netwerken zijn diverse onveilige/ongewenste situaties aangepakt. 13

20 Bedrijvigheid/veilig uitgaan/veilige uitgaansgebieden - In verband met overlastincidenten in het centrum van Roden is gebruik gemaakt van het instrument gebiedsontzeggingen. Er is één gebiedsverbod opgelegd en er zijn zeven waarschuwingen afgegeven. In verband met het onvoldoende naleven van de sluitingstijden zijn een aantal horecaondernemers hierop aangesproken. Hen is een handhavingtraject in het vooruitzicht gesteld bij het continueren van het niet naleven van de sluitingstijden. - Met een vertegenwoordiging van de horeca in Noordenveld is horecaoverleg gevoerd. In 2010 is de laatste hand gelegd aan het Horecaconvenant Veilig uitgaan in Noordenveld. De ondertekening vindt in februari 2011 plaats. - Om illegale hennepteelt tegen te gaan in Noordenveld zijn in een hennepconvenant afspraken vastgelegd tussen de betrokken ketenpartners over een integrale aanpak tegen deze vorm van criminaliteit. Nazorg ex-gedetineerden Het coördinatie- en aanspreekpunt binnen de gemeente voor ex-gedetineerden is gecontinueerd. Eveneens is geparticipeerd in het project aansluiting nazorg voor exgedetineerden van het Openbaar Ministerie. 3. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost LASTEN EN BATEN (bedragen x 1.000) Omschrijving Realisatie 2009 Begroting voor wijziging 2010 Begroting na wijziging 2010 Realisatie 2010 Lasten Baten Saldo Investeringen Investeringen Uitgaven Inkomsten (x 1.000) Raming (restant) Realisatie Restant Raming (restant) Realisatie Beschikbaar gestelde kredieten in 2010: (Voorbereidings-) krediet nieuwbouw brandweerkazerne Roden Overige kredieten < Overloopkredieten voorgaande jaren: Overige kredieten < Restant 14

21 2.1.3 Programma Beheer Openbare Ruimte Portefeuillehouder: O. Huisman en J. Dam Omschrijving programma Tot de openbare ruimte behoren (on)verharde wegen, water, openbaar groen, speelplaatsen, begraafplaatsen en dergelijke. Ook de inrichting ervan, zoals openbare verlichting, behoort tot dit programma. Tot dit programma behoren onder andere kosten van: Wegen, straatreiniging en openbare verlichting; Verkeer en vervoer; Water, Watergangen en Bruggen; Natuurbescherming, Openbaar Groen en Speelvoorzieningen; Lijkbezorging. Bestuursprogramma Verkeer en Vervoer Ook een gemeentelijk beleid, dat het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets bevordert zal niet voorkomen, dat het aantal autobewegingen tot 2030 aanzienlijk zal toenemen. Deze toename is mede een gevolg van de woningbouwdoelstelling en de grotere mobiliteit van ieder individu. Extra wegen zullen moeten worden aangelegd. Argumenten op het gebied van leefomgeving, natuur en milieu wegen zwaar mee in de besluitvorming. Ruimtelijke ordening Bij de aanleg van woongebieden wordt openbare ruimte, speelruimte en ruimte voor wijkvoorzieningen ingepland. Ook zal er zorgvuldig worden omgegaan met de bestaande open ruimten in de kernen. Natuur en milieu Bij plannen voor openbare verlichting zal niet alleen de afweging geld/ energie versus sociale- en verkeersveiligheid worden gemaakt, maar ook het aspect lichtvervuiling en lichthinder worden meegenomen. Het afkoppelen van hemelwater krijgt prioriteit bij vervangingsinvesteringen en nieuwe aanleg. Onkruidbestrijding vindt milieuvriendelijk plaats en wel zodanig dat een aanvaardbaar uiterlijk van de openbare ruimte wordt gerealiseerd. Bermen worden zodanig gemaaid, dat de overlast van zaden voor de landbouw beperkt is (o.a. Jakobskruiskruid). Onkruidpreventie bij nieuwe aanleg en bij bestaande verharding door technische aanpassingen van stoepen en wegen moeten leiden tot minder voegen waar onkruid kan groeien. 15

22 Kaders Groenvisie Noordenveld Landschapsbeleidsplan Noordenveld Waterplan Noordenveld Bosbeheerplan Noordenveld G.V.V.P. VTA- controle voor gemeentelijke bomen Monumentale bomenlijst Noordenveld Beleidsplan Openbare Verlichting Bermbeheerplan Scenario Beheer Openbare Ruimte 1. Wat wilden we bereiken Het beleid rondom het beheer van de Openbare ruimte is gericht op: Het creëren van een aantrekkelijk en gevarieerd landschap als leefgebied voor mens, flora en fauna. Het tegen zo gering mogelijke maatschappelijke kosten (conform beheerscenario) realiseren, beheren en onderhouden van een leefbare en verzorgde openbare ruimte. Het duurzaam en veilig inrichten van het grondgebied van de gemeente Noordenveld. Het realiseren van een integraal en duurzaam waterbeheer. Integraal betekent een samenhang tussen de verschillende waterstromen (regenwater, oppervlaktewater, grondwater, drinkwater en afvalwater), waarbij het waterbeheer wordt afgestemd op andere beleidsterreinen. 2. Wat hebben we gedaan en wat hebben we gerealiseerd GVVP GVVP/Norg (als speerpunt van beleid) De uitvoering van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) in Norg is speerpunt van beleid. Doel van het GVVP is het terugdringen van het aantal ongevallen, het voorkomen van ongevallen, het garanderen van de bereikbaarheid van voorzieningen in de gemeente en het verbeteren van de leefbaarheid. 16

23 In 2010 is de Peesterstraat (fase 4) heringericht en is de Eenerstraat aanbesteed (fase 5, uitvoering 2011), een en ander op basis van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP). In 2011 zal de Asserstraat (fase 6) worden aanbesteed, zo mogelijk in combinatie met de Pompstraat (fase 7). Voor de Asserstraat is inmiddels subsidie in het kader van de BDU bij de provincie aangevraagd en toegezegd. Voor de Pompstraat is deze mogelijkheid er niet vanwege het ontbreken van (geregistreerde) ongevallen en omdat de herinrichting hiervan voornamelijk groot onderhoud behelst. In 2010 zijn de volgende projecten uitgevoerd; De herinrichting Norg wordt in fases uitgevoerd. In 2010 is de Peesterstraat (fase 4) heringericht als 30 km-zone. Er zijn plateaus aangebracht, de straat is versmald en herstraat; In de meeliftprojecten zijn we meegelift met riolerings- en wegwerkzaamheden in de 30 km-zone Roderesch, 30 km-zone Middenveld en de verdere inrichting van de 30 km-zone Nietap; Uitbreiden 60 km-zone Leekstermeergebied tot aan de provinciale weg N372. Er is 60 km-zone bebording aangebracht, de Dwazziewegen is versmald en de kruising Dwazziewegen/Haarveensedijk/Haarveen is heringericht. Het Moleneind wordt in 2011 door middel van een landbouwsluis afgesloten in combinatie met de werkzaamheden van de provincie aan de N372; Er is een 60 km-zone ingesteld in het buitengebied Roden-Peize-Donderen-Norg; In Een is een 30 km-zone ingesteld en ingericht. Er is 30 km-zone bebording aangebracht en er zijn plateaus aangelegd; Veilige schoolomgeving OBS Altena, er is een plateau in combinatie met een wegversmalling aangebracht, een aantal langsparkeervakken zijn vervangen door een trottoir en de langsparkeervakken zijn iets verderop gecompenseerd; Veilige schoolomgeving CBS de Regenboog te Een. In verband met uitbreidingsplan de Veldkampen zijn er langsparkeervakken aangebracht en er is een trottoir aangelegd; Veilige schoolomgeving CBS de Woldzoom, dwarsparkeervakken zijn vervangen door langsparkeervakken en er is een plateau in combinatie met een wegversmalling aangelegd voor de ingang van de school. Doorgeschoven van 2010 naar 2011 zijn; Herinrichting Eenerstraat Norg (fase 5). De Eenerstraat is aanbesteed in 2010 en wordt uitgevoerd begin Het instellen van een 30 km-zone in Westervelde is doorgeschoven naar 2011 in verband met het creëren van een veilige schoolomgeving van OBS de Elsakker in Westervelde. Door de 30 km-zone door te schuiven kunnen beide maatregelen gecombineerd worden voorbereid en uitgevoerd; Het instellen en inrichten van een 60 km-zone in het buitengebied van Roden- Zevenhuizen-Haulerwijk-Norg is doorgeschoven naar 2011 zodat een combinatie gemaakt kan worden met de 60 km-zone van de gemeente Opsterland. De gemeente Opsterland gaat namelijk de Mjumsterwei herinrichten, deze ligt in het verlengde van de Bakkeveenseweg. 17

24 Beheer openbare ruimte Project Beheer Openbare Ruimte (als speerpunt van beleid)_ In 2009 is gestart met de implementatie van de BOR- systematiek (Beheer Openbare Ruimte). De bedoeling is om de gewenste kwaliteit te behalen zoals met uw Raad is afgesproken. De gewenste kwaliteit voor het beheer van de openbare ruimte is Alles Basis. Er wordt echter gewerkt met het scenario huidig budget, omdat niet alle financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. De BOR heeft betrekking op allerlei aspecten van het beheer van openbare ruimte. De geïntegreerde aanpak zal ook zo zijn uitwerking hebben op de organisatie, de communicatie en de verslaggeving rondom het beheer. Het gewenste niveau voor het beheer van de openbare ruimte is gehaald met een uitzondering van het wegenonderhoud. Overwegend scoren alle structuurelementen een basisniveau. Uitzondering is de kwaliteit op de begraafplaatsen, waar voornamelijk een hoogniveau wordt gescoord. Naast het reguliere budget zijn er nog bedragen beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud aan het groen in de gemeente. In dat kader is er een bedrag van ,- beschikbaar gesteld voor renovatie van plantvakken met een slechte technische staat. Er is in 2010 een begin gemaakt met de groenrenovaties. Vanwege de verdeelde reacties van het publiek is er voor gekozen om de werkzaamheden wat te spreiden. Op deze wijze is het mogelijk om de burgers beter voor te lichten over de uitvoering van de werkzaamheden en ze eventueel te betrekken bij de nieuwe invulling. In 2011 worden de werkzaamheden vervolgd. In het kader van het wegenonderhoud is de Zevenhuisterweg gereconstrueerd. Het openbaar verlichtingsplan is gemaakt en ter bespreking aan uw Raad aangeboden. Het speelbeleidsplan wordt in 2011 aan uw Raad gepresenteerd. De monitoring van de eikenprocessierupsvlinder is geïntensiveerd. De gemeente Noordenveld heeft voor de bestrijding dit jaar en de komende jaren ,-- per jaar beschikbaar gesteld. Landschapsbeheer Wegens succes is het project Klunderveen in 2010 verlengd. Ook in 2010 is het project succesvol omdat het heeft bijgedragen aan een positieve stimulans in het landschapsbeheer. Inmiddels is het project aan zijn einde gekomen en volgt alleen de financiële afrekening met de subsidiënten. De Brink in Een is in 2010 hersteld. Water Het projectteam waterberging is in opdracht van de Herinrichting Peize bezig het waterbergingsgebied Eelder- en Peizermaden in te vullen. De gemeente is hierbij nauw betrokken. De doelstelling van de herinrichting Peize is het verbeteren van de landbouwstructuur. Gecombineerd met het versneld realiseren van natuurgebieden, het verbeteren van de natuurkwaliteit en het verkleinen van de kans op ongewenste overstromingen. Het laatste vergroot de veiligheid van het woon, werk- en leefklimaat in het hele gebied. Op dit moment zijn er diverse bestekken in uitvoering. 18

25 Implementatie Wet WION Met de inwerkingtreding van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), oftewel de Grondroerdersregeling, wordt de zelfregulering vervangen door een wettelijke verplichting. De gevolgen die dit heeft voor de gemeente Noordenveld spitsen zich toe op de afhandeling van de zogenaamde Klicmeldingen. Na een implementatietraject van enkele maanden handelt vanaf 1 juni 2010 de gemeente verplicht 24 uur, 7 dagen per week de Klic-meldingen geautomatiseerd af. 3. Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost Omschrijving LASTEN EN BATEN (bedragen x 1.000) Realisatie 2009 Begroting voor wijziging 2010 Begroting na wijziging 2010 Realisatie 2010 Lasten Baten Saldo Investeringen Investeringen Uitgaven Inkomsten (x 1.000) Raming Realisatie Restant Raming Realisatie Restant (restant) (restant) Beschikbaar gestelde kredieten in 2010: Inrichtingsplan Peize en waterberging (deelkrediet) Bijdrage in Kolonie in Beeld (deelkrediet) Groenrenovatie Reconstructie Zevenhuisterweg Meeliftprojecten riolering Meeliftprojecten GVVP Herinrichting Eenerstraat Overige maatregelen ikv GVVP Parkeerterreinen Schapendrift en Hullenweg Overige kredieten <

26 Overloopkredieten voorgaande jaren: Uitvoering jaarschijf GVVP (Norg) Uitvoering jaarschijf GVVP (jaarprogramma 2009) Inrichtingsplan Peize en waterberging (deelkrediet) Vervangingsinvestering openbare verlichting Rationeel wegonderhoud Herinrichting deel Peesterstraat, Norg Mitigatieplan gasopslag Langelo Vervangingsinvestering wegen Bijdrage fietspaden Fochteloërveen Bijdrage in Kolonie in Beeld (deelkrediet) Overige kredieten <

27 2.1.4 Programma Economische Ontwikkeling Portefeuillehouders: J.H. van der Laan en J. Dam Omschrijving programma Het programma omvat het scheppen van de condities voor een goed functionerend bedrijfsleven en de zorg voor een voldoende en zo mogelijk gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het programma heeft nauwe samenhang met het programma Werk en Inkomen. Tot dit programma behoren onder andere kosten van: Economische ontwikkeling en deelname in nutsbedrijven maar ook promotie en acquisitie en ondersteuning van het Parkmanagement in Roden. Bestuursprogramma Midden en Klein Bedrijf waaronder de recreatiesector zijn belangrijke sectoren voor ontwikkeling van de werkgelegenheid. Vormen van Parkmanagement zijn ook voor deze bedrijfstak belangrijk. Verder is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners actief door middel van werk voorzien in hun eigen inkomen en daarvoor kan de lokale werkgelegenheid veel mogelijkheden bieden. Het is van belang dat ook de lokale bedrijvigheid door de gemeente voldoende wordt gefaciliteerd om te kunnen worden behouden en waar mogelijk uit te breiden. In de notitie arbeidsmarktbeleid die bij het programma Werk en Inkomen hoort wordt nader uiteengezet welke doeleinden de gemeente heeft met het programma Werk en Inkomen. Kaders Inter Gemeentelijk Structuurplan Beleidsvisie bedrijventerreinen Gemeentelijk promotie en acquisitiebeleid Optiebeleid bij uitgifte bedrijfskavels 1. Wat wilden we bereiken We willen dat de bekendheid van de gemeente als industriekern verder wordt vergroot. We gaan daarom de promotie en acquisitie verder versterken. Daarbij wordt waar mogelijk de samenwerking gezocht met de samenwerking gezocht met overige gemeenten uit de Regio Groningen Assen. 21

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Programmaverslag 2007

Programmaverslag 2007 Programmaverslag 2007 PROGRAMMAVERSLAG 2007 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1 - BELEID... 3 1.1 VISIE EN ONTWIKKELINGEN... 3 1.2 BELEIDSHOOFDPUNTEN... 4 1.3 CENTRUMPLAN GENDRINGEN...

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

Programmarekening 2009

Programmarekening 2009 Programmarekening 2009 Ede, mei 2010 COA/FB Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Leeswijzer...3 1.2. Resultaat 2009...4 1.2.1. Opbouw resultaat...4 1.3. Algemene resultaatbestemming...5 1.4. Algemene reserve

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Ontwerp Programmabegroting 2011

Ontwerp Programmabegroting 2011 Ontwerp Programma 2011 Gemeente Harenkarspel Versie 9 september 2010 26 maart 2010 I n h o u d s o p g a v e Programma 2011 Hoofdstuk Blz. 1 Nota van aanbieding... 5 2 Begroting in één oogopslag... 7 3

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders ----------------------- 5

Inhoudsopgave. Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders ----------------------- 5 Inhoudsopgave Accountantsverklaring Algemeen Overzicht samenstelling gemeenteraad ----------------------------------------------------- 4 Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9 Jaarstukken 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Bestuurlijke structuur... 9 2.1 Samenstelling bestuur... 9 2.2 Portefeuilleverdeling college... 10 2.3 Organisatie structuur... 12 3 Kerngegevens... 13 3.1

Nadere informatie