Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5"

Transcriptie

1 Jaarplan 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 A. Jaarlijkse beleidscyclus 5 B. Nieuw beleid 6 1. Netwerk identiteit 6 2. Educatief netwerk 6 3. Dommelgroep 8 2. Personele zaken en formatie 9 A. Jaarlijkse beleidscyclus 9 B. Nieuw beleid 9 1. Werken aan een professionele leergemeenschap 9 2. Het bevorderen van informeel leren Beleid m.b.t. werving en selectie van personeel Van opleidingsschool naar keurmerkschool Van keurmerkschool naar academische opleidingsschool Financiële zaken 14 A. Jaarlijkse beleidscyclus 14 B. Nieuw beleid Medegebruik en verhuur van schoolgebouwen na schooltijd Huisvesting en Onderhoud 16 A. Jaarlijkse beleidscyclus 16 B. Nieuw beleid Doordecentralisatie buitenkant onderhoud 5. Materiële zaken en arbobeleid 17 A. Jaarlijkse beleidscyclus 17 B. Nieuw beleid niet van toepassing Onderwijskundige zaken en Kwaliteitsbeleid 18 A. Jaarlijkse beleidscylus 18 B. Nieuw beleid Passend onderwijs / maatwerk Opbrengstgerichtheid Kwaliteitsontwikkeling m.b.v. Integraal Monitoring en verantwoording ICT-beleid 23 A. Jaarlijkse beleidscyclus 23 B. Nieuw beleid Contentontwikkeling en elektronische leeromgevingen Gebruik van tablets als device 25 Jaarplan SKOSO

3 Kenm: AZ/Jaarplan/2013 Versie: 21 november 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan van SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode, voor het jaar In 2011 is een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld, dat in het schooljaar 2011/2012 van start is gegaan. In 2012 is besloten om de beleidsplancycli, inclusief dit jaarplan, te koppelen aan het boekjaar. Het komend jaar 2013 betreft dan ook het 2 e jaar in de nieuwe beleidscyclus Het jaarplan geeft een uitgewerkt overzicht van de beleidsvoornemens op de diverse beleidsterreinen voor het komende schooljaar. Uit evaluatie in 2012 is gebleken dat het een meerwaarde heeft om de vijf strategische thema s nog meer met elkaar te verbinden. Een brainstormgroep is daarmee in oktober jl. aan de slag gegaan. Dat heeft input opgeleverd om de visie naar de toekomst bij te stellen. Inmiddels zijn de ervaringen van de brainstormgroep gedeeld met alle directeuren en inhoudelijke stafmedewerkers. In 2013 worden personeelsleden actief betrokken bij dit proces, o.a. op de gezamenlijke studiedag van 26 februari Alle te ondernemen activiteiten zullen moeten bijdragen aan een groeiende professionele cultuur en eigenaarschap bij de personeelsleden. Met dit jaarplan willen we alle geledingen die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering, vaststelling en evaluatie van het beleid van onze stichting, op de hoogte stellen van onze plannen voor komend jaar. Het jaarplan is smart- geformuleerd uitgewerkt; de onderdelen worden beschreven aan de hand van een vast stramien en er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen lopende zaken die in de jaarlijkse beleidscyclus zijn opgenomen (klussen) en nieuwe beleidsontwikkelingen (projecten). Het jaarplan maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van SKOSO. SKOSO beoogt met dit jaarplan een bijdrage te leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de beleidsontwikkeling binnen SKOSO, door gericht te werken aan vernieuwingen en verbeteringen. Het plan wordt verstrekt aan alle personen, die zijn betrokken bij de beleidsontwikkeling van SKOSO: Raad van Toezicht, Bestuur, Directeuren, MR-en, GMR en andere belangstellenden. We houden ons aanbevolen voor reacties. Namens SKOSO Frans de Baaij Directeur-bestuurder Jaarplan SKOSO

4 Inleiding De beleidsvoorbereiding, en -uitvoering binnen SKOSO geschiedt onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, die daarin wordt geadviseerd door de directeuren van de scholen die zitting hebben in werk- en klankbordgroepen. Daarnaast zijn er enkele stafmedewerkers werkzaam die een portefeuille beheren en eveneens een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling. Uiteindelijk wordt het beleid vastgesteld door de directeur-bestuurder. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering heeft betrekking op de volgende beleidsterreinen: 1. Algemene, bestuurlijke zaken, w.o. identiteitsvraagstukken 2. Personele zaken en formatie. 3. Financiële zaken. 4. Huisvesting en onderhoud. 5. Materiële zaken en arbobeleid. 6. Onderwijskundige zaken en Kwaliteitsbeleid. 7. ICT-beleid. Bij de samenstelling van dit jaarplan is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: a. Het strategisch beleidsplan van SKOSO b. Het strategisch beleidsplan en zorgplan van het samenwerkingsverband Veghel c. Het bestuursverslag van SKOSO over het kalenderjaar 2011 en de voorbereidingen voor het verslag over d. Het rapport inzake de jaarrekening 2011, de prognose voor 2012, de begroting voor 2013 en de (meerjaren)begroting e. De meest recente onderhoudsplanning van de dienst Planmatig Onderhoudsbeheer van OSG (november 2012). f. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) In het jaarplan geeft SKOSO tevens de bovenschoolse kaders aan, waarbinnen de scholen hun eigen beleid kunnen vormgeven. De scholen werken dit uit in eigen jaarplannen. Het samenstellen van een jaarplan draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de beleidsontwikkelingen, omdat er gericht wordt gewerkt aan vernieuwingen en verbeteringen. Daarbij zijn de volgende punten van belang: - Het vastleggen van prioriteiten voor verbetering. - Het plannen van verbeteractiviteiten. - Het aantoonbaar werken aan verbeteringen. - Het bepalen en waarderen van de effecten van de verbeteractiviteiten. Om dit op een succesvolle manier te doen is het noodzakelijk te werken met een integrale beleidscyclus als onderdeel van de planning & controlcyclus. Het jaarplan heeft immers een duidelijke relatie met het strategisch beleidsplan en het bestuursverslag. In het strategisch beleidsplan legt SKOSO haar voornemens voor de komende jaren vast. Alle geledingen zijn hierbij betrokken. In overleg worden daarbij ook prioriteiten aangegeven. Per jaar krijgt dat zijn vertaling in een jaarplan. Na uitvoering wordt het jaarplan geëvalueerd. Hiervan wordt verslag gedaan in het bestuursverslag. Na evaluatie kan het nodig zijn het strategisch beleidsplan bij te stellen. Zo blijft het strategisch beleidsplan een dynamisch document en tevens de basis voor het opstellen van een nieuw jaarplan. In het jaarplan worden de beleidsvoornemens voor dat betreffende jaar dus verder uitgewerkt en geconcretiseerd ( smart geformuleerd). Beschreven wordt door wie, wat, wanneer, waar en zo mogelijk met welk budget de activiteiten uitgevoerd worden. Jaarplan SKOSO

5 In onderstaande schema s wordt de samenhang in de beleidscyclus in beeld gebracht. Strategisch beleidsplan Meerjarenbeleidsplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Brochures Brochures Brochures Brochures Jaarplan SKOSO

6 1. Algemene en bestuurlijke zaken A. Jaarlijkse beleidscyclus: Nr. Onderwerp Activiteit Planning 1 Jaarplan Samenstellen van het jaarplan November Gesprekscyclus directeuren Het voeren van 2 managementgesprekken met alle directeuren. Daarnaast vinden er gesprekken plaats over: 1. Begroting en onderhoud. 2. Personeel/formatie. 3. Functionerings of beoordelings- Gesprek. Maart en september November April Januari-juni 3 Nieuwsbrief Het 5 x verzorgen van een Nieuwsbrief SKOSO. 4 Memo s Het verzorgen van Memo s m.b.t. speciale thema s voor directeuren en voor bestuursleden. 5 Beleidsmappen Bijwerken van de beleidsdocumenten: - Personeelsbeleidsplan. - Beleidsplannen. - Handboek SKOSO. 6 Samenwerking Participatie in bestuur Dommelgroep. Dommelgroep Uitwerken van gezamenlijke projectplannen. 7 WSNS Participeren in de Raad van bestuur van WSNS. 8 Netwerken Participatie in diverse netwerken: - REP - VKO - Nobraweb. - Hét Netwerk 9 Managementrapportages Het opstellen en toelichten van managementrapportages t.b.v. de Raad van Toezicht 10 Directeurenberaad + studiebijeenkomsten Het organiseren van een directeurenberaad. 11 Klankbord/werkgroepen Het zonodig bijwonen of raadplegen van klankbordgroepen voor de onderscheiden beleidsterreinen. 12 GMR en MR Het voeren van overleg met de GMR. 13 Tussenschoolse opvang Continue professionalisering van de tussenschoolse opvang. Jaarlijkse evaluatie van beleid door overleg met coördinatoren en ouders. 1 oktober, 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli Indien aan de orde. Ongeveer 10 x per jaar. Verspreid over het jaar. Gepubliceerd in Sharepoint. 10 x per jaar volgens rooster. 7 x per jaar volgens rooster. 3 x per jaar. 3 x per jaar. 3 x per jaar. 3 x per jaar. Volgens schema. 10 x per jaar. 5 x een studiebijeenkomst. 3 x per jaar per groep. 5 x per jaar volgens rooster. Volgens beleidsnotitie. Jaarplan SKOSO

7 B. Nieuw beleid: 1. NETWERK IDENTITEIT In 2012 is de wens naar voren gebracht om een netwerk identiteit te vormen, bestaande uit leerkrachten van de scholen, ouders en een vertegenwoordiging vanuit parochie en bisdom. Doel van dit netwerk is om met elkaar stil te staan bij de vraag wat de K in SKOSO betekent en hoe op een goede manier invulling kan worden aan het vormgeven van de katholieke identiteit binnen de scholen en op stichtingsniveau. Daarbij is het van belang om te zorgen voor een goede afstemming en samenwerking met de parochie en ouders. Activiteiten - Het organiseren van een drietal netwerkbijeenkomsten - Het samenstellen van een beleidsnotitie - Delen van ervaringen - Elkaar versterken door halen en brengen - Terugkoppeling naar scholen en directeurenberaad Verspreid over jaar: november, februari, mei Aansturing: Directeur-bestuurder Uitvoering: Begeleiding door SOL: Jos Roemer Beoogd resultaat: Zinvolle discussies en activiteiten die input oplevert voor het de vormgeving van de identiteitsbegeleiding op scholen en de afstemming en samenwerking met parochie en ouders. Borging: Zorgen voor continuïteit en terugkoppeling. Evaluatie in juni 2013 Rol GMR/MR Advisering 2. EDUCATIEF NETWERK (SPEERPUNT STRATEGISCH BELEID) SKOSO vindt het belangrijk dat de school een centrale rol speelt bij de maatschappelijke ontwikkelingen in de omgeving van de school. Daarbij nemen we de wijk of kerkdorp als uitgangspunt. De scholen van SKOSO zoeken naar structurele samenwerking met partners op het terrein van opvang en educatie. De komende jaren dient elke school zich om te vormen tot een educatief cluster, waarin behalve basisonderwijs, ook kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en andere activiteiten zoals een bibliotheeksteunpunt zijn ondergebracht. Als dat niet mogelijk is binnen het schoolgebouw, dan wordt de samenwerking aangegaan met partners in de nabije omgeving van de school. De partners werken aan een doorgaande lijn qua opvoeding en ontwikkeling. Daarbij is het de bedoeling om dagarrangementen te bieden voor ouders die dat wensen. Jaarplan SKOSO

8 Activiteiten - Elke school kiest één of meer partners waarmee structureel wordt samengewerkt en vormt aldus een educatief cluster. - De directeuren worden de regisseurs van deze clusters. - Elke school sluit een samenwerkingsovereenkomst met deze partner(s). - Er wordt structureel overleg gepland tussen scholen en partners met als doel om programma s en activiteiten op elkaar af te stemmen om zo een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren. - Scholen en partners ontwikkelen gezamenlijk een visie en leggen deze vast. - Er worden afspraken gemaakt over een schriftelijke en warme overdracht van kindgegevens waarbij gebruik gemaakt wordt van de vastgestelde formulieren. - Leegstandslokalen (Odaschool, Franciscusschool, Dommelrode, Antonius van Padua) worden ingezet en er worden afspraken gemaakt over een huurvergoeding, alsmede beheersafspraken. - De voortgang wordt op gemeentelijk besproken in het overleg LEA/Brede school en in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). - Ouders worden geïnformeerd op ouderavonden en schriftelijk. - In ouderenquêtes wordt de oudertevredenheid gemeten t.a.v. deze ontwikkelingen. - Er wordt aangesloten bij de ontwikkelingen van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hele jaar Aansturing: Directeur-bestuurder Brede schoolcoördinator Uitvoering: Directeuren met partners opvang De Verbinding, Humanitas, Bellefleur, Korein Extern adviseur Giralis op afroep In begroting opgenomen. Verhuur van lokalen genereert ook inkomsten. Beoogd resultaat: - Elke school heeft voor een partner(s) gekozen en daarmee een samenwerkingsovereenkomst gesloten. - Er is een gezamenlijke visie uitgewerkt. - Er wordt gebruik gemaakt van de observatie- en overdrachtsformulieren die binnen het VVE-overleg zijn afgesproken. - Leegstand in de scholen is (voor zover mogelijk) opgeheven. - Begin 2014 is de oudertevredenheid t.a.v. dit beleidsterrein gemeten. Borging: Directeur-bestuurder: Controle afspraken tijdens schoolbezoeken. Evaluatiebijeenkomst met alle directeuren najaar 201 e. Directeur: Jaarlijkse evaluatie met ouders en MR Rol GMR/MR:: Advisering dan wel instemming De uitgebreide visie op Educatief Netwerk is beschreven in het Strategisch Beleidsplan van SKOSO onder 6.3. Jaarplan SKOSO

9 3. DOMMELGROEP Per is de coöperatieve vereniging Dommelgroep opgericht. Het komende schooljaar wordt gewerkt aan diverse activiteiten en projecten die beschreven worden in het jaarplan van de Dommelgroep. Activiteiten/project en Aansturing: Uitvoering: - Uitvoering geven aan Jaarplan 2013 w.o.: - Continuering project insourcing OSG- medewerkers - Implementeren beleid ontwikkeld door CPD, mobiliteitsbeleid en beleid werving en selectie - Implementeren van het nieuwe administratiepakket AFAS- Profit - Uitvoering geven aan Plan & Controlcyclus. - Samenstellen Handboek Administratieve Organisatie. - Ontwikkelen beleid m.b.t. gezamenlijke inkoop en aanbesteding - Uitbouw van nieuwe website Hele jaar Bestuur Dommelgroep. Directeur-bestuurder is voorzitter Staf van Shared Service Centrum (SSC) Ureninzet directeur-bestuurder is opgenomen in normjaartaak Zie verder begroting Dommelgroep Beoogd resultaat: - Een goed functionerende coöperatieve vereniging - Een goed functionerend SSC, incl. mobiliteitscentrum en een geïntegreerde Dommelacademie - Verbeterde plan & controlcyclus - Een geïmplementeerd en goed werkend administratiesysteem - Vastgesteld beleid m.b.t. inkoop en aanbesteding - Een goed toegankelijke website Borging: - Evaluatiebijeenkomst juni Jaarverslag > verbeterpunten meenemen naar nieuwe jaarplan. Rol MR/GMR: Advies dan wel instemming voor GMR Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het Koersplan van de Dommelgroep en het Jaarplan 2013 Jaarplan SKOSO

10 2. Personele zaken en formatie A. Jaarlijkse beleidscyclus: Nr. Onderwerp Activiteit Planning 1 Personeelsbeleidsplan Actualiseren van het personeelsbeleidsplan: Indien aan de orde Op Dommelgroepniveau kleine aanpassingen 2. Integraal personeelsbeleid (IPB) 3 Scholing, coaching en competentieontwikkeling 4 Personeelsvragenlijsten via Dommelgroep op grond van wet- en regelgeving. Regelmatig aan de orde stellen van geïmplementeerd beleid in directeurenberaad. Scholing en coaching van directeur-bestuurder, directeuren en stafmedewerkers Jaarlijks gelegenheid geven tot het kenbaar maken van (loopbaan) wensen 4 Gesprekscyclus Uitvoeren van functioneringsbeoordelings- en loopbaangesprekken met directeuren + stafmedewerkers. 6 Bestuursformatieplan c.q. personele begroting, opgenomen in de meerjarenbegroting Het samenstellen van het bestuursformatieplan c.q. de personele begroting, incl. begrotingsbrief 7 Vervangerspool Tussentijds evalueren van de pool en bijstellen van afspraken. 8 Sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag opnemen in het bestuursverslag 9 Functiemix Uitvoeren van de 4 e tranche van de functiemix. Van 24% naar 30% 10 Digitaal bekwaamheidsdossier Keuze voor en onderhouden van een digitaal bekwaamheidsdossier (AFAS of Integraal) Indien noodzakelijk of gewenst. Continue Februari 2013 Minimaal 1 x per jaar met elk personeelslid een gesprek April 2013 Juni 2013 April 2013 Voorjaar 2013 Medio 2012 B. Nieuw beleid: Het personeelsbeleid van SKOSO krijgt de komende jaren vorm met als motto Medewerkers in hun kracht 1. WERKEN AAN EEN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP SKOSO is een professionele leergemeenschap, waarin mensen leren van en in verbinding met elkaar. SKOSO wil het beste in personeelsleden naar boven laten komen om een betere kwaliteit te bereiken. Voortdurend is de focus gericht op het ontwikkelen van een professionele cultuur bij SKOSO in alle lagen van de organisatie. Van de personeelsleden wordt verwacht dat ook zij zelf investeren in hun professionele ontwikkeling door gebruik te maken van de mogelijkheden tot scholing, collegiale consultatie en intervisie. Jaarplan SKOSO

11 Activiteiten - Instellen van een werkgroep personele zaken (5 bijeenkomsten op jaarbasis) - Het organiseren van brainstormbijeenkomsten met directeuren en staf - Het betrekken van externe expertise (o.a. lectoren Fontys) - Voorbereiden en uitvoeren van de SKOSO studiedag in februari 2013 binnen dit thema. - Het organiseren van netwerk- en intervisiebijeenkomsten tussen personeelsleden Gehele jaar Aansturing: Directeur- bestuurder Uitvoering: Opleidingscoördinator, CPD Dommelgroep en directeuren Begeleiding: Nader te bepalen Beoogd resultaat: Borging: Rol MR/GMR Opgenomen in de begroting Er is binnen SKOSO een gedeelde visie op een professionele leergemeenschap, die in alle lagen bekend en herkenbaar is in de organisatie. Nieuwe plannen worden voortdurend getoetst aan deze visie (Waarom doen we dit?) Meer werkplezier en employability bij het personeel Elk personeelslid heeft een POP en besteedt de in de jaartaak opgenomen uren aan deskundigheidsbevordering conform CAO Evaluatie van te ondernemen activiteiten Opnemen in personeelsbeleidsplan SKOSO/Dommelgroep Personeelsleden dragen de gedeelde visie uit Advies of instemming Zie ook 6.4. van het Strategisch beleidsplan van SKOSO Medewerkers in hun kracht. 2. HET BEVORDEREN VAN INFORMEEL LEREN Professionaliseren van medewerkers en deze professionalisering zichtbaar maken binnen de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Bij ontwikkelen wordt vaak gedacht aan het volgen van cursussen en opleidingen. Het leren van en met elkaar op de werkplek of individueel door een coachingstraject draagt ook bij aan ontwikkeling van de professionaliteit. Activiteiten - Uitvoeren intervisie voor startende leerkrachten en studenten - Uitvoeren lerend netwerk kleuterleerkrachten. - Uitvoeren individuele coachtrajecten. (intern en extern) - Begeleiden startende coaches. - Ontwikkelen en uitvoeren van workshops en trainingen (leeftijdsfasegericht personeelsbeleid, communicatie, aan- en afspreken, werken met duo s, werk en privé in balans) Gehele jaar Aansturing: Directeur- bestuurder Uitvoering: Opleidingscoördinator/coach, CPD Dommelgroep Begeleiding: Op afroep Opgenomen in de begroting Beoogd resultaat: - Elke startende leerkracht (en student) leert intervisie bij SKOSO. Kleuterleerkrachten delen kennis en inspiratie waardoor zij ook bij het eigen functioneren reflectieve vragen stellen. - Mensen leren op eigen initiatief. (olievlekwerking richting anderen) - Coaching en intervisie/collegiale consultatie worden in toenemende mate gezien als opleiding en (meer )preventief wordt ingezet. Jaarplan SKOSO

12 Borging: Rol MR/GMR Evaluatie van te ondernemen activiteiten, o.a. door personeelstevredenheidsonderzoeken Opnemen in personeelsbeleidsplan SKOSO/Dommelgroep Advies of instemming Zie ook 6.4. van het Strategisch beleidsplan van SKOSO Medewerkers in hun kracht. 3. BELEID M.B.T. WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL Het werven van voldoende en deskundig personeel is een noodzakelijke voorwaarde om de doelstellingen van SKOSO te realiseren. Er zijn wel inspanningen nodig om dat te waarborgen in een situatie waarin de arbeidsmarkt in toenemende mate zorgen baart. Dat geldt momenteel in mindere mate voor onderwijsgevend personeel maar zeker voor directeuren. SKOSO acht het van belang dat elke school een eigen deskundige directeur heeft, die leiding geeft aan de ontwikkeling van de school. De directeur is samen met het team verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van alle kinderen. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor het realiseren van een professionele leergemeenschap waarin ook de leerkrachten zich kunnen ontwikkelen. Activiteiten - Profilering als goed werkgever en zorgen voor een positief werkklimaat. - Werving van goede studenten voor het project: Opleiden in de school - Het instellen van een bovenschoolse benoemingsadviescommissie - Selecteren van goede leerkrachten m.b.v. een bovenschoolse benoemingsadviescommissie - Het in stand houden en uitbouwen van de REP-Academie voor toekomstige directeuren - Directeuren scholen in onderwijskundig leiderschap en coachend leiderschap - Het aannamebeleid wordt gekoppeld aan opbrengstgerichtheid en talentontwikkeling Gehele jaar Aansturing: Directeur-bestuurder Uitvoering: Directeuren, staf SKOSO en CPD Dommelgroep Begeleiding: Indien noodzakelijk Opgenomen in de begroting Beoogd resultaat: - Een goed functionerende bovenschoolse benoemingsadviescommissie - Tevreden medewerkers blijkend uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Minimaal score benchmark - Een goed functionerende REP-Academie - Elk personeelslid heeft een POP - Elke directeur heeft een POP gericht op coachend leiderschap - Zonodig aanpassen benoemingsprocedure personeelsleden. Borging: - Opnemen in personeelsbeleidsplan SKOSO - Evaluatiebijeenkomst met directeuren Rol MR/GMR Advies of instemming bij nieuw beleid Zie ook 6.4. van het Strategisch beleidsplan van SKOSO Medewerkers in hun kracht. Jaarplan SKOSO

13 4. VAN OPLEIDINGSSCHOOL NAAR KEURMERKSCHOOL Het in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de PABO goed opleiden van toekomstige leerkrachten, zodat zij voorbereid zijn op het werken in een professionele organisatie en beschikken over vaardigheden en competenties die daarvoor van belang zijn. Het delen van de ervaringen van de twee pilotscholen (Eerschot en St. Antonius van Padua) met de andere basisscholen teneinde hen ook vertrouwd en klaar te maken voor eventuele deelname. (olievlekwerking). Activiteiten Aansturing: Uitvoering: Begeleiding: Beoogd resultaat: Meting/borging: Rol MR/GMR: - Twee scholen volgen en participeren in de overlegstructuur van Pabo den Bosch - Deelnemen aan studiedagen van Den Bosch. - Deelnemen aan intervisiemomenten met Pabo Veghel. - Continue overleg met coaches en SLB omtrent de gang van zaken. - Vastleggen afspraken in de WPBK bijeenkomsten - Coaches nemen deel aan de studiedagen in Den Bosch en worden voortdurend op de hoogte gehouden van wat er gebeurt - Zicht houden op en aansturen van de grote lijn. - Ontwerpen nieuwe wervings- selectie procedure in het kader van de keurmerkschool. Hele schooljaar Projectgroep Opleiden in de school o.l.v. directeur-bestuurder Opleidingscoördinator en basisschoolcoaches, studieloopbaanbegeleiders Vanuit Pabo en Lectoren Fontys Ureninzet opleidingscoördinator: 250 uur opgenomen in begroting - De afspraken rondom de werkwijze liggen vast en zijn terug te vinden in het werkdocument voor de basisschoolcoaches. - Kwaliteitsslag van de betrokken scholen is terug te vinden in de PDCA documenten van keurmerkschool Den Bosch. - De studentplaatsing is afgestemd op het feit dat we keurmerkscholen hebben. Als de afspraken helder op papier staan, gecommuniceerd zijn met het studenten, coaches en leerkrachten en door de betrokkenen worden nageleefd. Als ook de niet deelnemende scholen een beeld hebben bij de werkwijze van de keurmerkschool. Als er volgens afspraak voldoende studenten via de opleiding bij ons komen in het komende (schol)jaar. Evaluatiegesprekken 2x per jaar met opleidingscoördinator Evaluatie einde schooljaar met directeuren Advies/instemming Zie onderliggende beleidsdocumenten Jaarplan SKOSO

14 5. VAN KEURMERKSCHOOL NAAR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL Het verbinden van studentonderzoek aan onderzoek in de school teneinde een situatie van samen leren te bereiken die de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Activiteiten Aansturing: Uitvoering: Begeleiding: Beoogd resultaat: Meting/borging: Rol MR/GMR: - Opzetten en monitoren van de onderzoeken die op de 2 scholen met leerkrachten en studenten samen worden vormgegeven. - Eén onderzoek daadwerkelijk vormgeven en uitvoeren - Monitoren van de processen op beide scholen. - Onderzoeksvaardigheden opdoen Hele jaar Projectgroep Opleiden in de school o.l.v. directeur-bestuurder Opleidingscoördinator en basisschoolcoaches, studieloopbaanbegeleiders Vanuit Pabo en Lectoren Fontys Ureninzet opleidingscoördinator: 250 uur opgenomen in begroting Onderzoeksrapporten die aan de standaarden voldoen en kwaliteitsverbetering bevorderen op de scholen. De organisatie omtrent het doen van onderzoek is gerealiseerd in beide scholen. Zichtbare doorgaande lijn en vervolg in schooljaar Als de onderzoeksresultaten HBO waardig zijn en een zichtbaar effect in de scholen teweegbrengen (dus betekenisvol gebleken.) Als er enthousiasme is ontstaan over deze manier van werken en de vragen voor vervolgonderzoek tijdig (voor de zomervakantie) helder zijn. Evaluatie in juni en december. Advies/instemming Zie onderliggende beleidsdocumenten Jaarplan SKOSO

15 3. Financiële zaken A. Jaarlijkse beleidscyclus: Nr. Onderwerp Activiteit Planning 1 Jaarrekening Voorbereiden jaarrekening 2012 Bespreken jaarrekening 2012 Januari-maart 2013 Mei Jaarverslag Samenstellen van jaarverslag April 2012 voor Ministerie en in brochurevorm 3 Begroting bestuur en BM Het opstellen van de begroting November voor het bestuur en BM 4 Begrotingsbrief Opstellen van begrotingsbrief ter September 2013 voorbereiding op en toelichting van de begroting 5 Meerjarenbegroting, incl. personele formatie Het opstellen van een actuele meerjarenbegroting 2014 Tegelijk met begroting november 2013 Onderdeel personele formatie 6 Begroting onderhoud Het opstellen van een begroting t.b.v.onderhoudswerkzaamheden binnenkant onderhoud 7 Schoolbegrotingen Het aanreiken van een format en invulinstructie aan de directeuren 8 Afrekening IHP 2012 Het afrekenen van de huisvestingsaanvragen met de gemeente i.s.m. OSG Actualisatie mei 2013 November 2013 November 2013 Na afronding van een onderhoudsactiviteit Definitief januari Risicoanalyse Opstellen actuele Risicoanalyse Mei Liquiditeitsbegroting Actualiseren liquiditeitsbegroting Januari Handboek Adm. Organisatie Afronding en actualisatie Medio Evaluatie Plan&Controlcyclus Jaarlijks worden op Dommelgroepniveau alle activiteiten in de P&C- cyclus geëvalueerd. Juni 2013 B. Nieuw beleid: 1. MEDEGEBRUIK EN VERHUUR VAN SCHOOLGEBOUWEN NA SCHOOLTIJD In toenemende mate worden schoolgebouwen na schooltijd mede gebruikt (o.a. Kerkkoren, MIK) door andere partners of verhuurd aan commerciële partners zoals organisaties voor (buitenschoolse) opvang. Bij het berekenen van huurprijzen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de exploitatiekostenvergoeding (voor het schoolbestuur) en een stichtingskostenvergoeding (voor de gemeente). Hier dienen beleidsafspraken over te worden gemaakt. Activiteiten - Samenstellen beleidsnotitie met onderbouwing bedragen - Afstemmen met gemeente - Draagvlak creëren bij partners in opvang - Opstellen huurovereenkomst en overeenkomst medegebruik - Samenstellen huishoudelijk reglementen - Afsluiten contracten Januari-maart 2013 Aansturing: Directeur-bestuurder Uitvoering: Beleidsmedewerker Jaarplan SKOSO

16 Begeleiding: OSG op afroep Opgenomen in de begroting Beoogd resultaat: Afspraken en contracten met alle partijen vóór 1 april Borging: 2 x per jaar bijstellen. 1x in juni en 1 x in december Rol MR/GMR Advies GMR Behalve de verdere afronding van het Handboek Administratieve Organisatie is er geen nieuw beleid voorzien. Jaarplan SKOSO

17 4. Huisvesting en onderhoud A. Jaarlijkse beleidscyclus: Nr. Onderwerp Activiteit Planning 1 Uitvoeren van goedgekeurde De goedgekeurde aanvragen Gedurende het hele jaar aavragen Integraal Huisvestingsplan (IHP) worden in uitvoering genomen i.s.m. OSG 2 Aanvragen IHP 2014 Het indienen van nieuwe aanvragen bij de gemeente op basis Vóór 1 februari Gebruik en verhuur van schoolgebouwen na schooltijd (met name BSO) 4 Tweejaarlijkse gebouwinspectie van het IHP Het volgen van het beleid in deze en inpassen binnen het beleid Brede school OSG inspecteert tweejaarlijks alle gebouwen en actualiseert de onderhoudsplanningen 5 Uitvoering klein onderhoud Regievoering klein onderhoud (niet dagelijks) voor rekening bestuur i.s.m. Wovesto Gehele schooljaar. September 2014 Continue B. Nieuw beleid: 1. DOORDECENTRALISATIE BUITENKANT ONDERHOUD Het ministerie heeft besloten om per te komen tot doordecentralisatie van het buitenkantonderhoud. Deze middelen gaan nu via het gemeentefonds naar de gemeente. Vanaf 1 januari 2014 komen de middelen via e lumpsum naar het schoolbestuur. Dat vraagt om een goede voorbereiding. Activiteiten - Actualiseren van de onderhoudsplanningen - Aanvragen indienen voor (laatste keer) - Afstemming met de gemeente - Overgangsafspraken maken - Plannen een financiële vertaling geven Mei- september 2013 Aansturing: Directeur-bestuurder Uitvoering: Stafmedewerker en OSG Begeleiding: OSG op afroep Opgenomen in de begroting en de MJOP Beoogd resultaat: Duidelijke schriftelijke afspraken over de overgang op en een goede planning en financiële onderbouwing voor de jaren daarna Borging: Tweejaarlijkse evaluatie en update middels MJOP Rol MR/GMR Advies GMR Met de gemeente Sint-Oedenrode zal in 2013 oriënterend gesproken worden over scenario s voor de toekomstige huisvesting van scholen in het centrum met name in de wijk Kienehoef. Dit is mede ingegeven door het feit dat de gemeente de renovatie van bs. Kienehoef en OBS de Springplank (2010) niet meer heeft opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan. Jaarplan SKOSO

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 2011

JAARVERSLAG 2010 2011 JAARVERSLAG 2010 2011 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Bestuurscontract Fluenta 2012

Bestuurscontract Fluenta 2012 Bestuurscontract Fluenta 2012 Motto: Gung ho! (gepassioneerd samenwerken) Werkwijze: Het bestuurscontract is een plannings- en verantwoordingsdocument. Het bestuurscontract Fluenta is in februari 2012

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

BASISSCHOOL 1 e Montessorischool

BASISSCHOOL 1 e Montessorischool HELP ELKAAR HET ZELF TE DOEN Q primair DIRECTIE & TEAM BASISSCHOOL 1 e Montessorischool Groningen 2005-2007 1 INHOUDSOPGAVE pagina inleiding 2 hoofdstuk 1 SCHOOLPORTRET 3 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 hoofdstuk

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie