Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5"

Transcriptie

1 Jaarplan 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 A. Jaarlijkse beleidscyclus 5 B. Nieuw beleid 6 1. Netwerk identiteit 6 2. Educatief netwerk 6 3. Dommelgroep 8 2. Personele zaken en formatie 9 A. Jaarlijkse beleidscyclus 9 B. Nieuw beleid 9 1. Werken aan een professionele leergemeenschap 9 2. Het bevorderen van informeel leren Beleid m.b.t. werving en selectie van personeel Van opleidingsschool naar keurmerkschool Van keurmerkschool naar academische opleidingsschool Financiële zaken 14 A. Jaarlijkse beleidscyclus 14 B. Nieuw beleid Medegebruik en verhuur van schoolgebouwen na schooltijd Huisvesting en Onderhoud 16 A. Jaarlijkse beleidscyclus 16 B. Nieuw beleid Doordecentralisatie buitenkant onderhoud 5. Materiële zaken en arbobeleid 17 A. Jaarlijkse beleidscyclus 17 B. Nieuw beleid niet van toepassing Onderwijskundige zaken en Kwaliteitsbeleid 18 A. Jaarlijkse beleidscylus 18 B. Nieuw beleid Passend onderwijs / maatwerk Opbrengstgerichtheid Kwaliteitsontwikkeling m.b.v. Integraal Monitoring en verantwoording ICT-beleid 23 A. Jaarlijkse beleidscyclus 23 B. Nieuw beleid Contentontwikkeling en elektronische leeromgevingen Gebruik van tablets als device 25 Jaarplan SKOSO

3 Kenm: AZ/Jaarplan/2013 Versie: 21 november 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan van SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode, voor het jaar In 2011 is een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld, dat in het schooljaar 2011/2012 van start is gegaan. In 2012 is besloten om de beleidsplancycli, inclusief dit jaarplan, te koppelen aan het boekjaar. Het komend jaar 2013 betreft dan ook het 2 e jaar in de nieuwe beleidscyclus Het jaarplan geeft een uitgewerkt overzicht van de beleidsvoornemens op de diverse beleidsterreinen voor het komende schooljaar. Uit evaluatie in 2012 is gebleken dat het een meerwaarde heeft om de vijf strategische thema s nog meer met elkaar te verbinden. Een brainstormgroep is daarmee in oktober jl. aan de slag gegaan. Dat heeft input opgeleverd om de visie naar de toekomst bij te stellen. Inmiddels zijn de ervaringen van de brainstormgroep gedeeld met alle directeuren en inhoudelijke stafmedewerkers. In 2013 worden personeelsleden actief betrokken bij dit proces, o.a. op de gezamenlijke studiedag van 26 februari Alle te ondernemen activiteiten zullen moeten bijdragen aan een groeiende professionele cultuur en eigenaarschap bij de personeelsleden. Met dit jaarplan willen we alle geledingen die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering, vaststelling en evaluatie van het beleid van onze stichting, op de hoogte stellen van onze plannen voor komend jaar. Het jaarplan is smart- geformuleerd uitgewerkt; de onderdelen worden beschreven aan de hand van een vast stramien en er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen lopende zaken die in de jaarlijkse beleidscyclus zijn opgenomen (klussen) en nieuwe beleidsontwikkelingen (projecten). Het jaarplan maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van SKOSO. SKOSO beoogt met dit jaarplan een bijdrage te leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de beleidsontwikkeling binnen SKOSO, door gericht te werken aan vernieuwingen en verbeteringen. Het plan wordt verstrekt aan alle personen, die zijn betrokken bij de beleidsontwikkeling van SKOSO: Raad van Toezicht, Bestuur, Directeuren, MR-en, GMR en andere belangstellenden. We houden ons aanbevolen voor reacties. Namens SKOSO Frans de Baaij Directeur-bestuurder Jaarplan SKOSO

4 Inleiding De beleidsvoorbereiding, en -uitvoering binnen SKOSO geschiedt onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, die daarin wordt geadviseerd door de directeuren van de scholen die zitting hebben in werk- en klankbordgroepen. Daarnaast zijn er enkele stafmedewerkers werkzaam die een portefeuille beheren en eveneens een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling. Uiteindelijk wordt het beleid vastgesteld door de directeur-bestuurder. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering heeft betrekking op de volgende beleidsterreinen: 1. Algemene, bestuurlijke zaken, w.o. identiteitsvraagstukken 2. Personele zaken en formatie. 3. Financiële zaken. 4. Huisvesting en onderhoud. 5. Materiële zaken en arbobeleid. 6. Onderwijskundige zaken en Kwaliteitsbeleid. 7. ICT-beleid. Bij de samenstelling van dit jaarplan is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: a. Het strategisch beleidsplan van SKOSO b. Het strategisch beleidsplan en zorgplan van het samenwerkingsverband Veghel c. Het bestuursverslag van SKOSO over het kalenderjaar 2011 en de voorbereidingen voor het verslag over d. Het rapport inzake de jaarrekening 2011, de prognose voor 2012, de begroting voor 2013 en de (meerjaren)begroting e. De meest recente onderhoudsplanning van de dienst Planmatig Onderhoudsbeheer van OSG (november 2012). f. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) In het jaarplan geeft SKOSO tevens de bovenschoolse kaders aan, waarbinnen de scholen hun eigen beleid kunnen vormgeven. De scholen werken dit uit in eigen jaarplannen. Het samenstellen van een jaarplan draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de beleidsontwikkelingen, omdat er gericht wordt gewerkt aan vernieuwingen en verbeteringen. Daarbij zijn de volgende punten van belang: - Het vastleggen van prioriteiten voor verbetering. - Het plannen van verbeteractiviteiten. - Het aantoonbaar werken aan verbeteringen. - Het bepalen en waarderen van de effecten van de verbeteractiviteiten. Om dit op een succesvolle manier te doen is het noodzakelijk te werken met een integrale beleidscyclus als onderdeel van de planning & controlcyclus. Het jaarplan heeft immers een duidelijke relatie met het strategisch beleidsplan en het bestuursverslag. In het strategisch beleidsplan legt SKOSO haar voornemens voor de komende jaren vast. Alle geledingen zijn hierbij betrokken. In overleg worden daarbij ook prioriteiten aangegeven. Per jaar krijgt dat zijn vertaling in een jaarplan. Na uitvoering wordt het jaarplan geëvalueerd. Hiervan wordt verslag gedaan in het bestuursverslag. Na evaluatie kan het nodig zijn het strategisch beleidsplan bij te stellen. Zo blijft het strategisch beleidsplan een dynamisch document en tevens de basis voor het opstellen van een nieuw jaarplan. In het jaarplan worden de beleidsvoornemens voor dat betreffende jaar dus verder uitgewerkt en geconcretiseerd ( smart geformuleerd). Beschreven wordt door wie, wat, wanneer, waar en zo mogelijk met welk budget de activiteiten uitgevoerd worden. Jaarplan SKOSO

5 In onderstaande schema s wordt de samenhang in de beleidscyclus in beeld gebracht. Strategisch beleidsplan Meerjarenbeleidsplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Brochures Brochures Brochures Brochures Jaarplan SKOSO

6 1. Algemene en bestuurlijke zaken A. Jaarlijkse beleidscyclus: Nr. Onderwerp Activiteit Planning 1 Jaarplan Samenstellen van het jaarplan November Gesprekscyclus directeuren Het voeren van 2 managementgesprekken met alle directeuren. Daarnaast vinden er gesprekken plaats over: 1. Begroting en onderhoud. 2. Personeel/formatie. 3. Functionerings of beoordelings- Gesprek. Maart en september November April Januari-juni 3 Nieuwsbrief Het 5 x verzorgen van een Nieuwsbrief SKOSO. 4 Memo s Het verzorgen van Memo s m.b.t. speciale thema s voor directeuren en voor bestuursleden. 5 Beleidsmappen Bijwerken van de beleidsdocumenten: - Personeelsbeleidsplan. - Beleidsplannen. - Handboek SKOSO. 6 Samenwerking Participatie in bestuur Dommelgroep. Dommelgroep Uitwerken van gezamenlijke projectplannen. 7 WSNS Participeren in de Raad van bestuur van WSNS. 8 Netwerken Participatie in diverse netwerken: - REP - VKO - Nobraweb. - Hét Netwerk 9 Managementrapportages Het opstellen en toelichten van managementrapportages t.b.v. de Raad van Toezicht 10 Directeurenberaad + studiebijeenkomsten Het organiseren van een directeurenberaad. 11 Klankbord/werkgroepen Het zonodig bijwonen of raadplegen van klankbordgroepen voor de onderscheiden beleidsterreinen. 12 GMR en MR Het voeren van overleg met de GMR. 13 Tussenschoolse opvang Continue professionalisering van de tussenschoolse opvang. Jaarlijkse evaluatie van beleid door overleg met coördinatoren en ouders. 1 oktober, 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli Indien aan de orde. Ongeveer 10 x per jaar. Verspreid over het jaar. Gepubliceerd in Sharepoint. 10 x per jaar volgens rooster. 7 x per jaar volgens rooster. 3 x per jaar. 3 x per jaar. 3 x per jaar. 3 x per jaar. Volgens schema. 10 x per jaar. 5 x een studiebijeenkomst. 3 x per jaar per groep. 5 x per jaar volgens rooster. Volgens beleidsnotitie. Jaarplan SKOSO

7 B. Nieuw beleid: 1. NETWERK IDENTITEIT In 2012 is de wens naar voren gebracht om een netwerk identiteit te vormen, bestaande uit leerkrachten van de scholen, ouders en een vertegenwoordiging vanuit parochie en bisdom. Doel van dit netwerk is om met elkaar stil te staan bij de vraag wat de K in SKOSO betekent en hoe op een goede manier invulling kan worden aan het vormgeven van de katholieke identiteit binnen de scholen en op stichtingsniveau. Daarbij is het van belang om te zorgen voor een goede afstemming en samenwerking met de parochie en ouders. Activiteiten - Het organiseren van een drietal netwerkbijeenkomsten - Het samenstellen van een beleidsnotitie - Delen van ervaringen - Elkaar versterken door halen en brengen - Terugkoppeling naar scholen en directeurenberaad Verspreid over jaar: november, februari, mei Aansturing: Directeur-bestuurder Uitvoering: Begeleiding door SOL: Jos Roemer Beoogd resultaat: Zinvolle discussies en activiteiten die input oplevert voor het de vormgeving van de identiteitsbegeleiding op scholen en de afstemming en samenwerking met parochie en ouders. Borging: Zorgen voor continuïteit en terugkoppeling. Evaluatie in juni 2013 Rol GMR/MR Advisering 2. EDUCATIEF NETWERK (SPEERPUNT STRATEGISCH BELEID) SKOSO vindt het belangrijk dat de school een centrale rol speelt bij de maatschappelijke ontwikkelingen in de omgeving van de school. Daarbij nemen we de wijk of kerkdorp als uitgangspunt. De scholen van SKOSO zoeken naar structurele samenwerking met partners op het terrein van opvang en educatie. De komende jaren dient elke school zich om te vormen tot een educatief cluster, waarin behalve basisonderwijs, ook kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en andere activiteiten zoals een bibliotheeksteunpunt zijn ondergebracht. Als dat niet mogelijk is binnen het schoolgebouw, dan wordt de samenwerking aangegaan met partners in de nabije omgeving van de school. De partners werken aan een doorgaande lijn qua opvoeding en ontwikkeling. Daarbij is het de bedoeling om dagarrangementen te bieden voor ouders die dat wensen. Jaarplan SKOSO

8 Activiteiten - Elke school kiest één of meer partners waarmee structureel wordt samengewerkt en vormt aldus een educatief cluster. - De directeuren worden de regisseurs van deze clusters. - Elke school sluit een samenwerkingsovereenkomst met deze partner(s). - Er wordt structureel overleg gepland tussen scholen en partners met als doel om programma s en activiteiten op elkaar af te stemmen om zo een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren. - Scholen en partners ontwikkelen gezamenlijk een visie en leggen deze vast. - Er worden afspraken gemaakt over een schriftelijke en warme overdracht van kindgegevens waarbij gebruik gemaakt wordt van de vastgestelde formulieren. - Leegstandslokalen (Odaschool, Franciscusschool, Dommelrode, Antonius van Padua) worden ingezet en er worden afspraken gemaakt over een huurvergoeding, alsmede beheersafspraken. - De voortgang wordt op gemeentelijk besproken in het overleg LEA/Brede school en in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). - Ouders worden geïnformeerd op ouderavonden en schriftelijk. - In ouderenquêtes wordt de oudertevredenheid gemeten t.a.v. deze ontwikkelingen. - Er wordt aangesloten bij de ontwikkelingen van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hele jaar Aansturing: Directeur-bestuurder Brede schoolcoördinator Uitvoering: Directeuren met partners opvang De Verbinding, Humanitas, Bellefleur, Korein Extern adviseur Giralis op afroep In begroting opgenomen. Verhuur van lokalen genereert ook inkomsten. Beoogd resultaat: - Elke school heeft voor een partner(s) gekozen en daarmee een samenwerkingsovereenkomst gesloten. - Er is een gezamenlijke visie uitgewerkt. - Er wordt gebruik gemaakt van de observatie- en overdrachtsformulieren die binnen het VVE-overleg zijn afgesproken. - Leegstand in de scholen is (voor zover mogelijk) opgeheven. - Begin 2014 is de oudertevredenheid t.a.v. dit beleidsterrein gemeten. Borging: Directeur-bestuurder: Controle afspraken tijdens schoolbezoeken. Evaluatiebijeenkomst met alle directeuren najaar 201 e. Directeur: Jaarlijkse evaluatie met ouders en MR Rol GMR/MR:: Advisering dan wel instemming De uitgebreide visie op Educatief Netwerk is beschreven in het Strategisch Beleidsplan van SKOSO onder 6.3. Jaarplan SKOSO

9 3. DOMMELGROEP Per is de coöperatieve vereniging Dommelgroep opgericht. Het komende schooljaar wordt gewerkt aan diverse activiteiten en projecten die beschreven worden in het jaarplan van de Dommelgroep. Activiteiten/project en Aansturing: Uitvoering: - Uitvoering geven aan Jaarplan 2013 w.o.: - Continuering project insourcing OSG- medewerkers - Implementeren beleid ontwikkeld door CPD, mobiliteitsbeleid en beleid werving en selectie - Implementeren van het nieuwe administratiepakket AFAS- Profit - Uitvoering geven aan Plan & Controlcyclus. - Samenstellen Handboek Administratieve Organisatie. - Ontwikkelen beleid m.b.t. gezamenlijke inkoop en aanbesteding - Uitbouw van nieuwe website Hele jaar Bestuur Dommelgroep. Directeur-bestuurder is voorzitter Staf van Shared Service Centrum (SSC) Ureninzet directeur-bestuurder is opgenomen in normjaartaak Zie verder begroting Dommelgroep Beoogd resultaat: - Een goed functionerende coöperatieve vereniging - Een goed functionerend SSC, incl. mobiliteitscentrum en een geïntegreerde Dommelacademie - Verbeterde plan & controlcyclus - Een geïmplementeerd en goed werkend administratiesysteem - Vastgesteld beleid m.b.t. inkoop en aanbesteding - Een goed toegankelijke website Borging: - Evaluatiebijeenkomst juni Jaarverslag > verbeterpunten meenemen naar nieuwe jaarplan. Rol MR/GMR: Advies dan wel instemming voor GMR Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het Koersplan van de Dommelgroep en het Jaarplan 2013 Jaarplan SKOSO

10 2. Personele zaken en formatie A. Jaarlijkse beleidscyclus: Nr. Onderwerp Activiteit Planning 1 Personeelsbeleidsplan Actualiseren van het personeelsbeleidsplan: Indien aan de orde Op Dommelgroepniveau kleine aanpassingen 2. Integraal personeelsbeleid (IPB) 3 Scholing, coaching en competentieontwikkeling 4 Personeelsvragenlijsten via Dommelgroep op grond van wet- en regelgeving. Regelmatig aan de orde stellen van geïmplementeerd beleid in directeurenberaad. Scholing en coaching van directeur-bestuurder, directeuren en stafmedewerkers Jaarlijks gelegenheid geven tot het kenbaar maken van (loopbaan) wensen 4 Gesprekscyclus Uitvoeren van functioneringsbeoordelings- en loopbaangesprekken met directeuren + stafmedewerkers. 6 Bestuursformatieplan c.q. personele begroting, opgenomen in de meerjarenbegroting Het samenstellen van het bestuursformatieplan c.q. de personele begroting, incl. begrotingsbrief 7 Vervangerspool Tussentijds evalueren van de pool en bijstellen van afspraken. 8 Sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag opnemen in het bestuursverslag 9 Functiemix Uitvoeren van de 4 e tranche van de functiemix. Van 24% naar 30% 10 Digitaal bekwaamheidsdossier Keuze voor en onderhouden van een digitaal bekwaamheidsdossier (AFAS of Integraal) Indien noodzakelijk of gewenst. Continue Februari 2013 Minimaal 1 x per jaar met elk personeelslid een gesprek April 2013 Juni 2013 April 2013 Voorjaar 2013 Medio 2012 B. Nieuw beleid: Het personeelsbeleid van SKOSO krijgt de komende jaren vorm met als motto Medewerkers in hun kracht 1. WERKEN AAN EEN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP SKOSO is een professionele leergemeenschap, waarin mensen leren van en in verbinding met elkaar. SKOSO wil het beste in personeelsleden naar boven laten komen om een betere kwaliteit te bereiken. Voortdurend is de focus gericht op het ontwikkelen van een professionele cultuur bij SKOSO in alle lagen van de organisatie. Van de personeelsleden wordt verwacht dat ook zij zelf investeren in hun professionele ontwikkeling door gebruik te maken van de mogelijkheden tot scholing, collegiale consultatie en intervisie. Jaarplan SKOSO

11 Activiteiten - Instellen van een werkgroep personele zaken (5 bijeenkomsten op jaarbasis) - Het organiseren van brainstormbijeenkomsten met directeuren en staf - Het betrekken van externe expertise (o.a. lectoren Fontys) - Voorbereiden en uitvoeren van de SKOSO studiedag in februari 2013 binnen dit thema. - Het organiseren van netwerk- en intervisiebijeenkomsten tussen personeelsleden Gehele jaar Aansturing: Directeur- bestuurder Uitvoering: Opleidingscoördinator, CPD Dommelgroep en directeuren Begeleiding: Nader te bepalen Beoogd resultaat: Borging: Rol MR/GMR Opgenomen in de begroting Er is binnen SKOSO een gedeelde visie op een professionele leergemeenschap, die in alle lagen bekend en herkenbaar is in de organisatie. Nieuwe plannen worden voortdurend getoetst aan deze visie (Waarom doen we dit?) Meer werkplezier en employability bij het personeel Elk personeelslid heeft een POP en besteedt de in de jaartaak opgenomen uren aan deskundigheidsbevordering conform CAO Evaluatie van te ondernemen activiteiten Opnemen in personeelsbeleidsplan SKOSO/Dommelgroep Personeelsleden dragen de gedeelde visie uit Advies of instemming Zie ook 6.4. van het Strategisch beleidsplan van SKOSO Medewerkers in hun kracht. 2. HET BEVORDEREN VAN INFORMEEL LEREN Professionaliseren van medewerkers en deze professionalisering zichtbaar maken binnen de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Bij ontwikkelen wordt vaak gedacht aan het volgen van cursussen en opleidingen. Het leren van en met elkaar op de werkplek of individueel door een coachingstraject draagt ook bij aan ontwikkeling van de professionaliteit. Activiteiten - Uitvoeren intervisie voor startende leerkrachten en studenten - Uitvoeren lerend netwerk kleuterleerkrachten. - Uitvoeren individuele coachtrajecten. (intern en extern) - Begeleiden startende coaches. - Ontwikkelen en uitvoeren van workshops en trainingen (leeftijdsfasegericht personeelsbeleid, communicatie, aan- en afspreken, werken met duo s, werk en privé in balans) Gehele jaar Aansturing: Directeur- bestuurder Uitvoering: Opleidingscoördinator/coach, CPD Dommelgroep Begeleiding: Op afroep Opgenomen in de begroting Beoogd resultaat: - Elke startende leerkracht (en student) leert intervisie bij SKOSO. Kleuterleerkrachten delen kennis en inspiratie waardoor zij ook bij het eigen functioneren reflectieve vragen stellen. - Mensen leren op eigen initiatief. (olievlekwerking richting anderen) - Coaching en intervisie/collegiale consultatie worden in toenemende mate gezien als opleiding en (meer )preventief wordt ingezet. Jaarplan SKOSO

12 Borging: Rol MR/GMR Evaluatie van te ondernemen activiteiten, o.a. door personeelstevredenheidsonderzoeken Opnemen in personeelsbeleidsplan SKOSO/Dommelgroep Advies of instemming Zie ook 6.4. van het Strategisch beleidsplan van SKOSO Medewerkers in hun kracht. 3. BELEID M.B.T. WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL Het werven van voldoende en deskundig personeel is een noodzakelijke voorwaarde om de doelstellingen van SKOSO te realiseren. Er zijn wel inspanningen nodig om dat te waarborgen in een situatie waarin de arbeidsmarkt in toenemende mate zorgen baart. Dat geldt momenteel in mindere mate voor onderwijsgevend personeel maar zeker voor directeuren. SKOSO acht het van belang dat elke school een eigen deskundige directeur heeft, die leiding geeft aan de ontwikkeling van de school. De directeur is samen met het team verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van alle kinderen. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor het realiseren van een professionele leergemeenschap waarin ook de leerkrachten zich kunnen ontwikkelen. Activiteiten - Profilering als goed werkgever en zorgen voor een positief werkklimaat. - Werving van goede studenten voor het project: Opleiden in de school - Het instellen van een bovenschoolse benoemingsadviescommissie - Selecteren van goede leerkrachten m.b.v. een bovenschoolse benoemingsadviescommissie - Het in stand houden en uitbouwen van de REP-Academie voor toekomstige directeuren - Directeuren scholen in onderwijskundig leiderschap en coachend leiderschap - Het aannamebeleid wordt gekoppeld aan opbrengstgerichtheid en talentontwikkeling Gehele jaar Aansturing: Directeur-bestuurder Uitvoering: Directeuren, staf SKOSO en CPD Dommelgroep Begeleiding: Indien noodzakelijk Opgenomen in de begroting Beoogd resultaat: - Een goed functionerende bovenschoolse benoemingsadviescommissie - Tevreden medewerkers blijkend uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Minimaal score benchmark - Een goed functionerende REP-Academie - Elk personeelslid heeft een POP - Elke directeur heeft een POP gericht op coachend leiderschap - Zonodig aanpassen benoemingsprocedure personeelsleden. Borging: - Opnemen in personeelsbeleidsplan SKOSO - Evaluatiebijeenkomst met directeuren Rol MR/GMR Advies of instemming bij nieuw beleid Zie ook 6.4. van het Strategisch beleidsplan van SKOSO Medewerkers in hun kracht. Jaarplan SKOSO

13 4. VAN OPLEIDINGSSCHOOL NAAR KEURMERKSCHOOL Het in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de PABO goed opleiden van toekomstige leerkrachten, zodat zij voorbereid zijn op het werken in een professionele organisatie en beschikken over vaardigheden en competenties die daarvoor van belang zijn. Het delen van de ervaringen van de twee pilotscholen (Eerschot en St. Antonius van Padua) met de andere basisscholen teneinde hen ook vertrouwd en klaar te maken voor eventuele deelname. (olievlekwerking). Activiteiten Aansturing: Uitvoering: Begeleiding: Beoogd resultaat: Meting/borging: Rol MR/GMR: - Twee scholen volgen en participeren in de overlegstructuur van Pabo den Bosch - Deelnemen aan studiedagen van Den Bosch. - Deelnemen aan intervisiemomenten met Pabo Veghel. - Continue overleg met coaches en SLB omtrent de gang van zaken. - Vastleggen afspraken in de WPBK bijeenkomsten - Coaches nemen deel aan de studiedagen in Den Bosch en worden voortdurend op de hoogte gehouden van wat er gebeurt - Zicht houden op en aansturen van de grote lijn. - Ontwerpen nieuwe wervings- selectie procedure in het kader van de keurmerkschool. Hele schooljaar Projectgroep Opleiden in de school o.l.v. directeur-bestuurder Opleidingscoördinator en basisschoolcoaches, studieloopbaanbegeleiders Vanuit Pabo en Lectoren Fontys Ureninzet opleidingscoördinator: 250 uur opgenomen in begroting - De afspraken rondom de werkwijze liggen vast en zijn terug te vinden in het werkdocument voor de basisschoolcoaches. - Kwaliteitsslag van de betrokken scholen is terug te vinden in de PDCA documenten van keurmerkschool Den Bosch. - De studentplaatsing is afgestemd op het feit dat we keurmerkscholen hebben. Als de afspraken helder op papier staan, gecommuniceerd zijn met het studenten, coaches en leerkrachten en door de betrokkenen worden nageleefd. Als ook de niet deelnemende scholen een beeld hebben bij de werkwijze van de keurmerkschool. Als er volgens afspraak voldoende studenten via de opleiding bij ons komen in het komende (schol)jaar. Evaluatiegesprekken 2x per jaar met opleidingscoördinator Evaluatie einde schooljaar met directeuren Advies/instemming Zie onderliggende beleidsdocumenten Jaarplan SKOSO

14 5. VAN KEURMERKSCHOOL NAAR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL Het verbinden van studentonderzoek aan onderzoek in de school teneinde een situatie van samen leren te bereiken die de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Activiteiten Aansturing: Uitvoering: Begeleiding: Beoogd resultaat: Meting/borging: Rol MR/GMR: - Opzetten en monitoren van de onderzoeken die op de 2 scholen met leerkrachten en studenten samen worden vormgegeven. - Eén onderzoek daadwerkelijk vormgeven en uitvoeren - Monitoren van de processen op beide scholen. - Onderzoeksvaardigheden opdoen Hele jaar Projectgroep Opleiden in de school o.l.v. directeur-bestuurder Opleidingscoördinator en basisschoolcoaches, studieloopbaanbegeleiders Vanuit Pabo en Lectoren Fontys Ureninzet opleidingscoördinator: 250 uur opgenomen in begroting Onderzoeksrapporten die aan de standaarden voldoen en kwaliteitsverbetering bevorderen op de scholen. De organisatie omtrent het doen van onderzoek is gerealiseerd in beide scholen. Zichtbare doorgaande lijn en vervolg in schooljaar Als de onderzoeksresultaten HBO waardig zijn en een zichtbaar effect in de scholen teweegbrengen (dus betekenisvol gebleken.) Als er enthousiasme is ontstaan over deze manier van werken en de vragen voor vervolgonderzoek tijdig (voor de zomervakantie) helder zijn. Evaluatie in juni en december. Advies/instemming Zie onderliggende beleidsdocumenten Jaarplan SKOSO

15 3. Financiële zaken A. Jaarlijkse beleidscyclus: Nr. Onderwerp Activiteit Planning 1 Jaarrekening Voorbereiden jaarrekening 2012 Bespreken jaarrekening 2012 Januari-maart 2013 Mei Jaarverslag Samenstellen van jaarverslag April 2012 voor Ministerie en in brochurevorm 3 Begroting bestuur en BM Het opstellen van de begroting November voor het bestuur en BM 4 Begrotingsbrief Opstellen van begrotingsbrief ter September 2013 voorbereiding op en toelichting van de begroting 5 Meerjarenbegroting, incl. personele formatie Het opstellen van een actuele meerjarenbegroting 2014 Tegelijk met begroting november 2013 Onderdeel personele formatie 6 Begroting onderhoud Het opstellen van een begroting t.b.v.onderhoudswerkzaamheden binnenkant onderhoud 7 Schoolbegrotingen Het aanreiken van een format en invulinstructie aan de directeuren 8 Afrekening IHP 2012 Het afrekenen van de huisvestingsaanvragen met de gemeente i.s.m. OSG Actualisatie mei 2013 November 2013 November 2013 Na afronding van een onderhoudsactiviteit Definitief januari Risicoanalyse Opstellen actuele Risicoanalyse Mei Liquiditeitsbegroting Actualiseren liquiditeitsbegroting Januari Handboek Adm. Organisatie Afronding en actualisatie Medio Evaluatie Plan&Controlcyclus Jaarlijks worden op Dommelgroepniveau alle activiteiten in de P&C- cyclus geëvalueerd. Juni 2013 B. Nieuw beleid: 1. MEDEGEBRUIK EN VERHUUR VAN SCHOOLGEBOUWEN NA SCHOOLTIJD In toenemende mate worden schoolgebouwen na schooltijd mede gebruikt (o.a. Kerkkoren, MIK) door andere partners of verhuurd aan commerciële partners zoals organisaties voor (buitenschoolse) opvang. Bij het berekenen van huurprijzen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de exploitatiekostenvergoeding (voor het schoolbestuur) en een stichtingskostenvergoeding (voor de gemeente). Hier dienen beleidsafspraken over te worden gemaakt. Activiteiten - Samenstellen beleidsnotitie met onderbouwing bedragen - Afstemmen met gemeente - Draagvlak creëren bij partners in opvang - Opstellen huurovereenkomst en overeenkomst medegebruik - Samenstellen huishoudelijk reglementen - Afsluiten contracten Januari-maart 2013 Aansturing: Directeur-bestuurder Uitvoering: Beleidsmedewerker Jaarplan SKOSO

16 Begeleiding: OSG op afroep Opgenomen in de begroting Beoogd resultaat: Afspraken en contracten met alle partijen vóór 1 april Borging: 2 x per jaar bijstellen. 1x in juni en 1 x in december Rol MR/GMR Advies GMR Behalve de verdere afronding van het Handboek Administratieve Organisatie is er geen nieuw beleid voorzien. Jaarplan SKOSO

17 4. Huisvesting en onderhoud A. Jaarlijkse beleidscyclus: Nr. Onderwerp Activiteit Planning 1 Uitvoeren van goedgekeurde De goedgekeurde aanvragen Gedurende het hele jaar aavragen Integraal Huisvestingsplan (IHP) worden in uitvoering genomen i.s.m. OSG 2 Aanvragen IHP 2014 Het indienen van nieuwe aanvragen bij de gemeente op basis Vóór 1 februari Gebruik en verhuur van schoolgebouwen na schooltijd (met name BSO) 4 Tweejaarlijkse gebouwinspectie van het IHP Het volgen van het beleid in deze en inpassen binnen het beleid Brede school OSG inspecteert tweejaarlijks alle gebouwen en actualiseert de onderhoudsplanningen 5 Uitvoering klein onderhoud Regievoering klein onderhoud (niet dagelijks) voor rekening bestuur i.s.m. Wovesto Gehele schooljaar. September 2014 Continue B. Nieuw beleid: 1. DOORDECENTRALISATIE BUITENKANT ONDERHOUD Het ministerie heeft besloten om per te komen tot doordecentralisatie van het buitenkantonderhoud. Deze middelen gaan nu via het gemeentefonds naar de gemeente. Vanaf 1 januari 2014 komen de middelen via e lumpsum naar het schoolbestuur. Dat vraagt om een goede voorbereiding. Activiteiten - Actualiseren van de onderhoudsplanningen - Aanvragen indienen voor (laatste keer) - Afstemming met de gemeente - Overgangsafspraken maken - Plannen een financiële vertaling geven Mei- september 2013 Aansturing: Directeur-bestuurder Uitvoering: Stafmedewerker en OSG Begeleiding: OSG op afroep Opgenomen in de begroting en de MJOP Beoogd resultaat: Duidelijke schriftelijke afspraken over de overgang op en een goede planning en financiële onderbouwing voor de jaren daarna Borging: Tweejaarlijkse evaluatie en update middels MJOP Rol MR/GMR Advies GMR Met de gemeente Sint-Oedenrode zal in 2013 oriënterend gesproken worden over scenario s voor de toekomstige huisvesting van scholen in het centrum met name in de wijk Kienehoef. Dit is mede ingegeven door het feit dat de gemeente de renovatie van bs. Kienehoef en OBS de Springplank (2010) niet meer heeft opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan. Jaarplan SKOSO

Jaarplan. Versie: 12-12-2013

Jaarplan. Versie: 12-12-2013 Jaarplan 2014 Versie: 12-12-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 A. Jaarlijkse beleidscyclus 5 B. Nieuw beleid 6 1. Educatief netwerk

Nadere informatie

Jaarplan. Versie: 5-12-2014

Jaarplan. Versie: 5-12-2014 Jaarplan 2015 Versie: 5-12-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 A. Jaarlijkse beleidscyclus 5 B. Nieuw beleid 6 1. Opstellen nieuw

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Beleidsdomein Onderwijs 1. De opbrengsten van SKOSO zijn stabiel en liggen op het niveau dat van onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken VASTGESTELD KADER OP OPBRENGSTGERICHT WERKEN VAN SKO WEST-FRIESLAND I WIJ WERKEN AAN DE BREDE ONTWIKKELING VAN HET KIND II WIJ STELLEN AMBITEUZE EN REALISTISCHE DOELEN III WIJ WERKEN

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School Basisschool St. Jozef Schoolleider Leony van Riswick Datum Juni 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan 1) wat onze voornemens zijn gelet op

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Bestuurscontract Fluenta 2012

Bestuurscontract Fluenta 2012 Bestuurscontract Fluenta 2012 Motto: Gung ho! (gepassioneerd samenwerken) Werkwijze: Het bestuurscontract is een plannings- en verantwoordingsdocument. Het bestuurscontract Fluenta is in februari 2012

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Schooljaarplan 2011 2012

Schooljaarplan 2011 2012 Schooljaarplan 2011 2012 Onderwerp Doel Hoe Wie Wanneer Resultaat Begroting Organisatie en beleid (wat wil ik bereikt hebben?) Op welke wijze? zijn betrokken? is het af? (Wat zien we concreet aan het eind)

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011-2012 (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1.

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011-2012 (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1. JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011- (ORGANISATIE) 1. bestuur -vaststellen jaarplan 2011- -voortgangsrapportages jaarplan 2011- bespreken -vaststellen begroting - 2016 -voortgangsrapportages

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN versie 24-09- januari juli 2016 Versie 24-09- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het Betrokken september SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2016-2017 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59

Jaarverslag Theresia. www.skpo-theresia.nl Mail: theresia@skpo.nl Adres: Zeelsterstraat 138, 5652 EN Eindhoven Tel: 040-251 20 59 Kw 1 Jaarverslag Theresia 2011 2012 2 Inhoudsopgave De opdracht van onze school 3 Ouderbeleid 4 SPIL 4 De onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs 5 Medierend leren 6 Technisch lezen 6 Wereldoriëntatie

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering OBS de Ranonkel verbindt zich in een fluïde, organische organisatie met een vragende, onderzoekende houding. Zo zal er elke keer opnieuw

Nadere informatie

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap Actieplan 2015-2016 Samen leren Eigenaarschap Basisschool De Vendelier Schutsboom 67 Stepekolk-Oost 53 5706 KH Helmond 5706 LA Helmond www.devendelier.nl 0492-520434 0492-432326 info@devendelier.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Beleidsnotitie beginnende leraar

Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar 20140703.docx 1 3-7-2014 Inleiding Onderwijsstichting KempenKind hecht groot belang aan het welzijn en het professioneel functioneren van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie