DXF: AFDELINCSPLAN PERTODE Ê4626 f,$j. Datum: a2 r'ot /. ' À/o2- 'Wij maken het mogelijk' Afdeling DXF contactpersoon J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DXF: AFDELINCSPLAN PERTODE 2002-2007. Ê4626 f,$j. Datum: a2 r'ot /. ' À/o2- 'Wij maken het mogelijk' Afdeling DXF contactpersoon J."

Transcriptie

1 DXF: AFDELINCSPLAN PERTODE 'Wij maken et mogelijk' Afdeling DXF contactpersoon J. Rombout Vastgesteld: Hoofd DXF: J. Rombout Datum: a2 r'ot /. ' À/o2-.i l\ rl..1 \/ Ê4626 f,$j

2 frgk$wiiterstea/ INHOUDSOPCAVE Biblioteek Ó'^o,uNoord-Ne**t""" INHOUDSOPGAVE 1 MANAGEMENTSAMENVATTI NG 2INLEIDING 2.1 ALGEMEEN 2.2 DOEL AFDELINGSPLAN 2.3 PLAATS IN HET PLANPROCES 2.4 TOTSTANDKOMING VAN HET PLAN 2.5 TOT SLOT INTRODUCTIE DXF EN HOOFDDOELSTELLING 3.1 INLEIDING 3.2 HOOFDDOELSTELLING DXF 3.3 PLAATS IN DE ORGANISATIE 3.4 ORGANISATIE VAN DE AFDELING 3.5 SAMENWERKING/OVERLEG 3.6 TERUGBLIK 2OO lnleiding De belangrijkste uitkomsten van de Kwaliteitsimpuls DX met betrekking tot DXF De belangrijkste kenmerken van de uidige functioneren van DXF zijn als volgt (situatie juli 2OO1) 3.7 METEOOR 3.8 SLOT 't3 4 OMGEVINGSVERKENNING EN ONTWIKKELINGEN 4.,I OMGEVINGSVERKENNINGIONTWIKKELINCEN OP HET TAAKGEBIED VAN DXF Van buiten directie Noord-Nederland (inclusief RWS/V&W/ Rijksdienst/ Maatsc appelijk) Ontwikkelingen binnen de Facilitaire Managementkolom (FM) van Verkeer en Waterstaat Ontwikkelingen Intern RWS/DNN 4.2 SLOT 5 DOELSTELLINGEN/BEOOGDE EFFECTEN 5.1!NLEIDING 5.2 DXF.PRODUCÏEN/ÏAKEN IN HOOFDPUNTEN ZIJN: 5.3 SPEERPUNTEN DXF 2002-e.v. 6 DOELEN EN PRODUCTEN PIÁNTAAR 20O2 (en verder) '

3 7 PROGRAMMERING DXF 7.1 RANDVOORWAARDEN EN PRIORITEITSBEPALING PERSONEEL Randvoorwaarden en prioriteitsbepaling financieel 7.2 PERSONELE PROGRAMMERING Financiêle programmering 7.3 ïoelichtinc OP DE PROGMMMERINC 7.4 DE DXF-KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN Personeel Financieel 8 PRODUCTIEMIDDELEN EN BEDRIJFSVOERING 8.1 PERSONEEL Functiebescrijvingen Opleidingen Functioneren medewerk(st)ers Werkoverleg 8.2 MATERIËLE MIDDELEN Aanscaffingen grotere apparatuur Automatisering Huisvesting 8.3 (interne) Ml LIEUZORG/ISO 14OO1 8.4 CONTRACT AMG.RW5 8.5 LANDELI'K OVERLEG/LANDELIJK FM-BELEID Bijlagen: 1. OrganisatÍe model DXF 2. Formatie DXF met personele bezetting (gebaseerd op 1 september 2001). 3. PMA-begroting DXF periode 2AO2-2AA8. 4. Concept-opleidingsplan DXF 2OO2. 5. Klantmanagementafspraken. 6. Concept-aanpak met betrekking tot zelfsturende teams binnen DXF(clusters). 7. Producten waarop binnen DXF wordt tijdgescreven. 8. Concept-automatiseringspfan 2002 en verder. 9. Ovezict ziekteverzuimcijfer (DXF(D) over de periode 1996 Vm juni Tabel met verklaring alle afkortingen DXF: AFDELINGSPLAN NIEUW RAPPORT 2OO2.2OO7

4 1 MANAC EMENTSAMENVATïI N G Dit is et afdelingsplan van DXF voor de periode 2OO2-2AO7. Het plan is opgesteld volgens de binnen staf DX vastgestelde structuur. De doelstelling van DXF is et zorgen voor adequate facilitaire voorzieningen om et primaire proces van DNN doelmatig, doelgerict en doeltreffend bescikbaar stellen van ruimte, middelen en diensten. Het gedeelte van et plan dat betrekking eeft op 2O02 moet bescouwd worden als et werkprogramma voor 2AA2. De taken van DXF, voortvloeiend uit de doelstelling en de vertaling van ontwikkelingen (zie blz ) die DXF raken, zijn eigenlijk te splitsen in 3 gedeelten: a. de DXF-basistaken voor DNN (blz ); b. de DXF optionele diensten voor DNN, zoals deze verwoord zijn in de Klantmanagementsafspraken (bijlage 5); c. DXF-projecten (blz '). Kijkend naar et totale DXF-taakgebied zijn de volgende speerpunten geformuleerd voor met name 2Oo2. et laten draaien van de nieuwe DXF-organisatie op basis van de veranderingen vastgesteld in et kader van de Kwaliteitsimpuls DX; - et versterken/operationeel maken van et Klantmanagement; verkrijgen van nader inzict in klantwensen/klanttevredeneid en daaraan tegemoetkomen of op inspelen; et versterken van de aandact voor de personele component: actief opleidingsbeleid, terugbrengen ziekteverzuim, loopbaanbeleid, verbeteren Meteoor-aan d actspu nten ; - et versterken van et imago/kwaliteit van DlV, door actief in te spelen op ontwikkelingen zoals BSD, RMA/DMS, toekomst Biblioteek etc.; et versterken van gewenste competenties bij DXF, zoals klantgerict eid, commu n iceren, pro-actief werken ; et oppakken van Kwaliteitszorg/verbeteringstrajecten c. q. et verder professionaliseren van DXF, door onder meer et maken van een DXF-andboek, et aanscaffen/implementeren van een facilitair managernent-systeem en et actief inspelen op mogelijkeden die ontstaan door digitale arcivering (RMA/DMS); et opnieuw brengen van de BHV-organisatie DNN en et oplossen van de brandveiligeidsknelpunten van de RWS-panden; - et verbeteren van communicatie met de klant naast Klantmanagement, ook verbeteren Intranet voor wat betreft DXF, organiseren open dag en verbeteren facilitaire introductie medewerk(st)ers. Dit afdelingsplan is opgesteld binnen DXF in overleg met met name de clustercoórdinatoren en via et werkoverleg met de medewerk(st)ers.

5 DXF: AFDELINGSPLAN NI UW RAPPORT 2OO2.2OO7 Vervolgens is et in staf DX besproken en na verwerking van alle reacties, in een overleg tussen oofd DX en oofd DXF op 26 november 2001 afgerond. In december 2O01 zal oofd DX et plan vaststellen.

6 2 INLEIDINC 2.1 ALGEMEEN De afdeling DXF is de afdeling Facilitaire Zaken van de Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland. 2.2 DOEL AFDELINGSPIÁN Het afdelingsplan beoogt een communicatiemiddel (contract) te zijn tussen DXF en oofd DX en tevens tussen de afdeling DXF en andere afdelingen en oofd- en stafafdelingen van de directie Noord- Nederland, ten aanzien van de taakinzev ondersteuning vanuit DXF en de daarvoor benodigde (personele) en financièle middelen. Het afdelingsplan is daarnaast ook bedoeld als sturingsmiddel binnen de afdeling en om duidelijkeid te sceppen inzake de gemeenscappelijke (concreevmeetbare) doelen van de afdeling en de daarbinnen te benoemen producten, de wijze waarop de afdeling denkt in te spelen op ontwikkelingen, zowel taakinoudelijk als taaktecnisc en welke (nieuwe) personele inzet en middelen daarvoor nodig zijn. 2.3 PLIAATS ln HET PLANPROCES Het afdelingsplan 2OO2-2OA7 vormt de vertaling van et contract 2O02 van de directie naar DXF en levert de bouwstenen aan et SBP en de financiêle en personele begroting Noord-Nederland OO7. Uiteraard past dit afdelingsplan binnen de kaders die binnen DNN/ RWS, onder meer via et van kract zijnde Skategisc Beleidsplan, zijn geformuleerd. De programmering voor 2O02 dient door et oofd van de afdeling DX voor 31 december 20o1te worden goedgekeurd, waarna dat deel (inclusief oofdstuk 5) als et werkprogramma kan worden bescouwd. Dit afdelingsplan is samen met de afdelingsplannen van DBB, DXC en DXl, bouwsteen voor et DX-stafafdelingsplan 2OO2-2OO7. In et plan is aangegeven welke knelpunten zijn voozien bij de realisering van de producten in 2OO2 en op welke wijze daarvoor oplossingen kunnen/moeten worden gevonden. Het omgaan met knelpunten zal in de loop van et contractjaar onderwerp van bespreking zijn met oofd DX c.q. binnen staf DX. Over de voortgang van et jaarlijkse werkprogramma zal gedurende et uitvoeringsjaar een voortgangsrapportage worden opgesteld naar de situatie per 1 iuni 2OO2. DXF: AFDELTNGSPLAN NIEUW MPPORT 2OO2-2OO7

7 Daarnaast zal begin 2OO3 getoetst worden in oeverre de afdeling aan aar doelstellingen eeft voldaan en aar afspraken eeft nagekomen, in et kader van de verantwoordingsrapportage. Dit afdelingsplan is daarmee ook een stuurinstrument voor taakuitvoering DXF. Dit DXF-afdelingsplan zaljaarlijks in de periode mei/september worden bijgesteld, zodat et een goede basis is voor de jaarlijkse bijdragen van onze directie (Strategisc Beleidsplan, Begroting en Managementcontract). 2.4 TOTSTANDKOMING VAN HET PLAN Het afdelingsplan DXF is tot stand gekomen met raadpleging van de medewerkers van de afdeling. Hun commentaar is er in verwerkt. 2.5 TOï SLOT Dit is et vijfde afdelingsplan van de afdeling DXF van de directie Noord-Nederland. Het concept van dit plan is voor vaststelling besproken in StaÍ DX. DXF: AFDÊLINGSPLAN NIEUW RAPPORT 2OO2-2OO7

8 3 INÏRODUCTIE DXF ËN HOOFDDOELSTELLINC 3.1 INLEIDING Om een juist kader te bepalen voor de oofddoelstelling van DXF is et eerst nodig om te bepalen wat de missie en doelstelling is van geeel DX (die uiteraard weer is afgeleid van missie/doelstellingen DNN/RWS/V&W). ln et kader van de Kwaliteitsimpuls zijn de volgende missie en doelen op DX-niveau geformuleerd : "(Waar staat DX voor...) "DX is een professioneel ingestelde en deskundige stafafdeling die integrale dienstverlening levert aan de klanten binnen de directie Noord-Nederland teneinde bij te dragen aan de kwaliteit van aar primaire taken en veroging van de productiviteit te bewerkstelligen. (... en oe doet ze dat dan????) Dit doet zlj door een afgestemd pakket van producten en diensten aan te bieden, zic pro-actief en adviserend op te stellen, scerp te luisteren naar en adequaat te reageren op wat de klant wenst en anticiperend optreedt bij veranderingsimpulsen ". De ouding ierbij is klantgerict, flexibel en open. Uitgaande van bovengenoemde missie zijn de aspecten kaders, dienstverlening en innovatie als basis te bescouwen voor et formuleren van de volgende doelstellingen : 1. Formuleren, vertalen, anteren en uitdragen van randvoorwaarden, van (wettelijke) voorscriften en uitgangspunten die leidend zijn voor de omvang, taakuitvoering en samenstelling van de dienstverlening van DX. 2. Leveren van een totaal-pakket van producten en diensten en et verricten van afstemming ierover met de klant. Oppakken van vernieuwende ontwikkelingen en sturing geven aan innovatieve processen binnen ettaakgebied van DX." De in punt 3.2. geformuleerde oofddoelstellingen van DXF passen ierin. 3.2 HOOFDDOELSTELLING DXF De afdeling Facilitaire Zaken (DXF) eeft als oofddoel te zorgen voor adequate facilitaire voozieningen, om et primaire proces van DNN (continuïteit, productiviteit, doelmatigeid en kwaliteit) goed te faciliteren. DXF draagt de eerste verantwoordelijkeid voor et doelmatig, doelgerict en doeltreffend bescikbaar stellen van de faciliteiten voor de medewerker van de organisatie (en bezoekers), met ruimte (o.m. gebouwen, omgeving), middelen (o.m. meubilair, kantoorartikelen) en diensten (o.m. catering, arcief, biblioteek en bode). DXF: AFDELINGSPLAN NIEUW RAPPORï 2OO2-2OO7

9 Het oofdaccent van de taakuitvoering betreft et oofdkantoor van DNN et Middelzeeuys. Dit wordt gerealiseerd door slagvaardig, flexibel, bedrijfsmatig en klantgerict op te treden. De medewerkers laten zic leiden door waarden als dienstverlenend, aanspreekbaar, professioneel en integer, en et streven is daarbij dat de medewerk(st)ers plezier in un werk ebben. 3.3 PI.AATS IN DE ORGANISATIE DXF is als afdeling organisatorisc ondergebract in de stafafdeling DX. Het oofd DXF is lid van Staf-DX. Er bestaat een iërarcisce lijn met oofd DX en een functionele lijn met alle overige Dï-leden, afdelings- en dienstkringoofden en alle medewerk(st)ers. Er zijn gestructureerde contacten in et kader van Klantmanagernent met de (12) klantengroepen (6 staven Buitendiensten en 6 staven oofd- en stafafdelingen). Om producten en taakuifuoering van DXF in algemene zin te bespreken is er tevens voor et Middelzeeuys periodiek overleg met de oofden Bedrijfsbureaus en voor de buitendiensten overleg met de oofden van de dienstkring dan wel de oofden ABB/BJ. 3.4 ORGANISATIE VAN DE AFDELING De afdeling DXF eeft 3 taakclusters, te weten Documentaire Informatievooaiening, Logistiek en Huisvestingszaken (voor organisatiemodel zie bijlage 1). Het oofd DXF stuurt de clustercoórdinatoren, de Facilitai r Adviseu r én d e medewerker Vervoerman agement rectstreeks aan. Door aansturing via de clustercoórdinatoren en de ontwikkeling ricting zelfsturende teams, rict oofd DXF zic meer op de staffu nctie, klanvproductmanagement en afdelingsoverstijgende aangelegeneden. Er is werkoverleg binnen et cluster DlV, de rest van de afdeling en binnen kleine groepen van gelijksoortige werkzaameden (bijv. logistiek medewerk(st)ers, med ewerk(st)ers dynamisc ar ciet / r e gistratu u r). De afdeling gaat in 2002 uit van 30 formatieplaatsen (zie voor formatieoverzict en bezetting bijlage 2). Er worden activiteiten uitgevoerd die betaald worden op eigen budgetten (luu) en op (DUU) werkartikelen (onder meer (er)inrictingsprojecten dienstkringen en meubilair voor steunpunten). 3.5 SAMENWERKING/OVERLEG De afdeling DXF eeft functionele lijnen met vrijwel iedere medewerk(st)er van de directie Noord-Nederland. Er zijn klantgesprekken met 12 verscillende klantgroepen (de zes staven van de oofd- en stafafdelingen en de zes d ien stkringmanagementteams). Er wordt aan diverse overlegsituaties deelgenomen zoals staf-dx en er wordt deelgenomen aan diverse werk-/projectgroepen binnen directie Noord-Nederland (bijvoorbeeld ARBO-groep, werkgroep ISO 14001, Projectgroep Kwalite its zor g). DXF: AFDELINGSPLAN N ÊUW MPPORT 2OO2-2OO7 10

10 Tevens eeft de afdeling DXF vele externe, soms intensieve contacten op aar vakgebied. Dit is bijvoorbeeld met vele leveranciers, KPN, Hoofdkantoor, Rijksarcieven, Ministerie, Rijksgebouwendienst en andere Ministeries en et bedrijfsleven. Tevens wordt deelgenomen aan diverse landelijke (vak)overlegvormen, zoals FM-overleg (vakoverleg oofden facilitaire zaken/facilityman agers), lan d elijk u isvesti ngsoverleg, vakoverleg Docu mentaire informatievoorziening (VO DIV), landelijk inkopersoverleg, VOB I DOC, DIV-netwerk en BSD coórd inatorenoverleg. 3.6 TERUGBLIK 2OO Inleiding Zomer 1999 is bij DX et project Kwaliteitsimpuls DX gestart. Het doel van et project is verwoord in de titel van et project "Kwaliteitsimpuls". Er was geen sprake van urgente of dwingende redenen voor een Kwaliteitsimpuls. Wel is in et kader van de Kwaliteitsimpuls DX geconstateerd dat et ook voor DXF(D) nodig is om zic verder te verbeteren/ontwikkelen, om ook in de toekomst nog de gswenste facilitaire producten te kunnen leveren. De Kwaliteítsímpuls DX eeft (veel) invloed gead op de DXF-ontwikkelingen in 2OOO/2O01; daarorn wordt in et volgende punt daar nader op ingegaan De belangrijkste uitkomsten van de Kwaliteitsimpuls DX met betrekking tot DXF. De doelstellingen van de Kwaliteitsimpuls DX waren: 1. erpositionering van taken (efficièntiewinst); 2. opzetten van zelfsturende, functionele eeneden; 3. versterken innovatie- en adviesfunctie c.q. -potentieef; 4. tegengaan van versnippering van de DX-taken versus de lijn; 5. meer profileren van et frontoffice/backoffice-principe en verankeren; 6. versterken van financieel beeer (inclusief bewustwording alle DX'ers); 7. minder risicomijdende en regelgericte cultuur. Dit leidde voor DXF tot de volgende belangrijke ontwikkelingen: de receptie en CïE taak zijn ondergebract bij DXF; binnen DXF is een Postkamer gecreêerd; et samenvoegen van Registratuur en Dynamisc Arcief (tot DAREG); binnen formatie DXF is een functie Facilitair Adviseur opgenomen; binnen DXF zijn geen onderafdelingen meer; er zijn nu 3 clusters, te weten DlV, Huisvestingszaken en Logistiek. Als uitgangspunt bij et functioneren in de clusters wordt et principe van zo zelfstand ig mogelijk fu nctioneren/et concept van zelísturing/zelfsturende teams nagestreefd (zie ook bijlage 7). De coacende rnanagementstijl wordt geanteerd als leidraad in et leidinggeven; versterken van de frontoffice/backofficegedacte; DXF: AFDELINGSPLAN NIEUW MPPORT 2OO2. 2OO7 11

11 invoering klantman agement; competentiemanagement/gesprekken. Op 1 januari 2OO1 is de DXF organisatie/structuur nieuwe stijl gestart. Bij et verder doorvoeren van een stijl van leidinggeven van meer toezict naar coacing (een DX-brede gewenste ontwikkeling) wordt steeds verder aangesloten bij competentiemanagement, waarbij et gaat om een combinatie van kennis, vaardigeden, eigenscappen en motivatie, waarmee iemand tot belangrijke resultaten voor de organisatie kan komen. Het werken met vaardigeidsprofielen is bedoeld als een eerste stap in die ricting. Het project binnen DX geldt als pilot binnen de directie Noord-Nederland. Binnen DXF zijn per functie de competentie-profielen bescreven/ opgesteld in overleg met de betrokken medewerkers. Vervolgens zijn ze gebruikt als ulpmiddel om et functioneren van medewerkers te evalueren. De pilot wordt binnen DX eind 2O01 geëvalueerd. 2AA2 zal et project Kwaliteitsimpuls DX geëvalueerd worden. Alle gewenste veranderingen in et kader van Kwaliteitsimpuls zijn overigens nog niet volledig gerealiseerd. De proces- en cultuurverbeteringen ebben een meer continu karakter en vergen tijd. Daarnaast is et,,een veóouwing met de winkel open" De belangrijkste kenmerken van de uidige functioneren van DXF zijn als volgt (situatie juli 2001): - frontofficesingerict; vrijwel alle medewerk(st)ers weten wat van un ventract wordt. De taken worden voldoende beeerst en verdere ontwikkeling zit er nog in; et werkoverleg is binnen de ele DXF-afdeling georganiseerd en geíormaliseerd. Dit loopt redelijk goed: et werkoverleg wordt onder meer benut als instrument voor verbetering van taakuifuoering; in de backoffice vragen de volgende actuele zaken (extra) aandact:,t de BHV-organisatie in directie Noord-Nederland beter op poten te krijgen; * forse betrokkeneid bij landelijke ontwikkelingen zoals inkoop V&W-breed en diverse documentaire informatievoorzieningsprojecten (o.m. en BSD project en RMA/DMS); * et versterken van de DXF-functie naar de buitendiensten: betreft met name documentaire inforrnatievoorzien ing, inkoop, gebouwbeeer en algemene advisering; * et verder operationaliseren van et Kwaliteitsimpuls DX gedactengoed (onder meer aangepaste organisatie, operationeel maken competentie-man agement en klantman agement) ; * et (voorbereiden) van de invoering Euro; * et vertalen van een aantal landelijke projecten/(nieuwe) beleidslijnen/acties naar DN N (onder meer Legion ella-onderzoek, Brandveiligeid/preventie scan en OT 2000). D)G: AFDFLINCSPLAN NIEUW RAPPORT 2OO2-2OO7 12

12 3.7 METEOOR Uit de METEOOR-uitkomsten (2OOO bleek dat DX(F) in et algemeen goed scoorde. De DXF'ers ebben plezier in un werk (10O%l), alles is goed georganiseerd, waardoor men goed kan werken. er zijn voldoende persoonlijke ontplooiingsmogelijkeden, voldoende info en duidelijkeid over bevoegdeden. Er zijn ecter ook een aantal verbeterpunten gesignaleerd. t. verbeteren (veelal vereenvoudigen) administratieve procedures: actie wordt opgepakt via Doorlicting Bedrijfsvoering; 2. verbeteren samenwerking binnen DX(il/DNN; 3. verbeteren/verduidelijken Dï-visies; 4. verbeteren leiderscap binnen DX(Ë, blijkend uit: - weet staf DX, buiten et eigen oofd, wel wat er allemaal gebeurd door de DXF medewerk(st)ers en kunnen ze wel inscatten wat dat betekend; aanwezigeid/bereikbaareid staf DX ("(te) veel met staf bezig"), met name oofd DX en DXF; medewerk(st)ers (te) veel naar de zin maken (betreft oofd DXF)/af en toe "steviger met de vuist op tafel slaan"; sneleid van uitvoeren afspraken en bewaken daarvan (staf DX in relatie tot bijvoorbeeld P&O-zaken); beter informeren/terugkoppelen afspraken : betreft oofd DXF (met name goed afcecken of alles duidelijk is); accent ligt bij oofd DXF wat (te) veel bij de klant in verouding tot de afdeling. 5. kleinere aandactspunten in dit verband ziin: voldoende doorgroeimogelijkeden, beter naar de mening van de werkvloer luisteren en waardering (met name meer bewust be lon en /p restati ebelon i n g). In et volgende METEOOR (in 2002) ondezoek zal moeten blijken of "de tevredeneid van de medewerkers in de goede ricting is gestuurd". De verbeteracties liggen met name bij staf DX en oofd DXF. Eind november/begin december 2O01 wordt in de werkoverleggen binnen DXF gepeild of er voldoende voortgang is ten aanzien van de constateringen enlof aanvullende actie nodig is. 3.8 SLOT Opvallend voor de taken van DXF is dat iedereen er mee te maken eefvkrijgt, dat ze vaak niet onderkent worden/vanzelfsprekend zijn en dat velen er verstand van menen te ebben. DXF eeft te maken met (terect) kritisce klanten. DXF zal daarom een duidelijke toegevoegde waarde moeten bieden! Belangrijk daarbij is dat voor de klant essentiële basisfuncties de (frontoffices zoals de Servicedesk, Repro, CTE, Receptie, Postkamer en Docu mentaire I nformatie-voozien ing) contin u adeq uaat (kwalitatief/ kwantitatief) bezet dienen te zijn. DXF: AFDELINCSPLAN NIEUW MPPORT 2OO2-2OO7 13

13 4 OMGEVINCSVERKENNING EN ONTWIKKELINGEN 4.1 OMGEVINGSVERKENNING/ONTWIKKELINGEN OP HET TAAKGEBIED VAN DXF Op et (toekomstig) functioneren van DXF zijn invloeden uit de omgeving merkbaar die leiden tot een continu bezinning over taken en organisatie van DXF. De meest belangrijke van deze ontwikkelingen, waarop moet worden ingespeeld (ook grotendeels verwerkt in Kwaliteitsimpuls DX) zijn uitgesplitst in: A: Ontwikkelingen van buiten DNN (RWS/V&W-breed, Rijksdienst/ Maatscappelijk); B: Ontwikkelingen binnen de Facilitaire Managementskolom van V&W/RWS (deze is apart aangegeven in verband met de impact ervan op DXF) en C: Ontwikkelingen binnen DNN Van buiten directie Noord-Nederland (inclusief RWS/V&W/ Rijksd ienst/maabc appelijk) * Verdergaand e automatiserin g/voortsc rijdende informatietec nologie: digitalisering maatscappij (o.m. internet) en de consequenties daarvan voor uisvesting/inricting; daarnaast meer aandact voor digitale duuzaameid en Intranet (bijvoorbeeld projec-t DlN. * Versterking marktwerking: onder meer Liberalisering energiemarkt. * ARBO-wet; ogere eisen aan werkplekken en Bedrijfsulpverlening (brandveiligeid). * Milieu-eisen (onder meer ten aanzien van inkoop artikelen). * De wettelijke plict om panden legionella vrij te ebben. * Toenemende Flexibilisering ten aanzien van arbeidstijd en werkplekken/ u isvesting CÍelewerken) snef le toen ame kantoorin novatie/den ken over andere kantoorinrictin gsconcepten als gevolg van relatief lage bezettingsgraad kamers. * Uitbreiding europese regelgeving. * Veroging aandact voor facility management met name aandact voor professionelere uifuoering taken; meer waardering voor et vak :F!f FAC. ln landelijk overleg worden aanzetten gegeven om et vakgebied op te waarderen (FM-visie). Aandact voor risicomanagernentt o.rn. beveiliging informatiebestanden zoals bij NDM. Snelle ontwikkelingen op telefoongebied/ot Toename facilitaire kosten als gevolg van tecnologisce ontwikkelingen, duurdere gebouwfaciliteiten (o.m. door ogere eisen), grotere mobiliteit in panden en stijgende vraag naar telecommunicatiemogelijkeden en -voorzieningen (indicatie: totale facilitaire kosten in 198O f ,00 p/p in 1995 Í ,00 p/p en naar venvacting in 2O10 f ,00 p/p). DXF: AFDELINGSPLAN NIETJW MPPORT 2OO2.2OO7 14

14 * Veranderingen op de visie ten aanzien van arciefbeeer bij de overeid (P I VOT-project/ n ieuwe arc iefwet) ; een belan grijk onderdeel daarvan is de invoering van et Basis Selectie Document en RMA/DMS. * Professionalisering van de inkoop (Ministeriebrede actie). * IBO: vezakelíjking organisatie, met meer aandact voor verantwoording/bedrijfsmatig werken. * Door FMlS-systemen (en een nieuw Servicedesksysteem) is overzictelijker en beter beeer mogelijk van meubilair, indeling kamers, tekeningen, sleutels, veruizingen en elpdeskfunctie. * Ontwikkelingen binnen RWS die er toe kunnen leiden dat kritisc naar de organisatie/cultuur binnen DNN/DX zal worden gekeken. Daarnaast trajecten zoals et Visietraject "Aanzet" en mogelijke vezelfstandiging van RWS. * Het Ministeriebreed opgezette project Facilitaire Milieuzorg en de vertaling daarvan naar DNN. Al deze ontwikkelingen ebben invloed op taakuituoering DXF: een groot deel vertaald zic in projecten (zie Hoofdstuk 6: bijvoorbeeld met betrekking tot OT 2000, liberalisering Energiemarkt, aanscaf FMISpakket en invoering RMA/DMS) Ontwikkelingen binnen de Facilitaire Managementkolom (FM) van Verkeer en Waterstaat Binnen de FM-kolom van Verkeer en Waterstaat is de afgelopen periode nadrukkelijk nagedact over de vraag van oe verder met FM. Het proces is gaande en nog (lang) niet afgerond. Het is ecter wel een ontwikkeling die zal leiden tot V&W/RWS-brede kaders voor de DXF taakvelden. De volgende zaken zijn afgerond: A. Visie/missie FM Verkeer en Waterstaat ln et kort is de ontwikkelde visie voor FM als volgt geformuleerd: "De toekomstige Facility Management-organisatie van Verkeer en Waterstaat is een klantgericte, vraaggestuurde organisatie. De dienstverlening vindt plaats vanuit een integrale aanpak, een transparant proces en pro-actieve ouding. Hiertoe neemt et FM een strategisce positie in als partner van et primair proces. Door marktwerking en et afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten zijn de kosten en kwaliteit inzictelijk". Naast de visie is ook een missie geformuleerd die dient als lange termijnopdract voor et FM binnen Verkeer en Waterstaat. De missie van et Facility Management van Verkeer en Waterstaat is: r Integrale ondersteuning. o Een dynamisc dienstenpakket. o Robuuste oplossingen. De slogan die daarbij uitgesproken is, luidt "Wij maken et mogelíik!" De V&W-visie en missie sporen met de Kwaliteitsimpuls DX ingezette ontwikkelingen bij DXF. DXF: AFDÊIINGSFLAN NIEUW MPPORT 2OO2.2OO7 15

15 B. Vertaling van visie/missie naar een FM (organisatielmodel Het FM-streefmodel voor Verkeer en Waterstaat, "best practise company" genoemd, is een klantgeoriênteerde organisatie die zic rict op et ondersteunen van de Verkeer en Waterstaat-werkprocessen, waarbij een deel van de taken et gevolg is van et de vertaling van wettelijke voorscriften naar de organisatie. Het vraaggestuurde takenpakket bestaat primair uit traditionele FMdiensten. Deze kan worden aangevuld met maatwerk. Het FM eeft een sterk regisserende rol, waarbii met name de uitvoering wordt overeelaten aan de markt. In de organisatiestructuur staat flexibiliteit ten beoeve van de klant centraal. Hiertoe is een duidelijke sceiding aangebract tussen et klantencontact en de uitvoering: een front- en backoffice. Het klantmanagement onderoudt de relatie met de (klant-)opdractgevers en moet in staat zijn klantwensen vanuit strategisc opzict te koppelen aan de mogelijkeden van de organisatie. De (afdelings-)manager bepaalt en betaalt, et FM regelt en is resultaatverantwoordelijk. Voor et afandelen van de operationele dienstverleningsaanvragen is een servicedesk ingesteld, die de vezoeken tot dienstverlening etzij zelf afandelt etzij delegeert aan de betreffende backoffice. Diverse elementen uit et streefmodel zijn bij DX(F) al opgepakt: Servicedesk, klantmanagement en versterkin g adviesf u n ctie. C. Wat betekent een en ander voor de medewerkers? Medewerkers moeten on der meer commu n icatiefu aard ig, klantgerict, open, creatief en productief zijn. Daarnaast moeten ze goed kunnen samenwerken. Dit zijn aandactspunten die reeds meegenomen ziin in fif ' s, competentiemanagement en ontwikkeling managementstijl bin nen DX. D. Hoe verder De FM-visie is besproken met de SG en PDG: traject zal nu vervolg krijgen via FM-overleg en HlD-bijeenkomsten. ln 2OO2 zal vertaling naar regionale directies plaatsvinden. In oeverre verzelfstandiging RWS zal leiden tot bijstelling (eigen RWSvisie en kaderstelling) is nog onduidelijk Ontwikkelingen Intern RWS/DNN * Lijnen uitgezet in et Strategisc Beldrijfsplan. Hierbij moet gedact worden aan et tema "Marktwerking en privatisering", dat als spoor door de dienstleiding is uitgezet. Verdergaand uitbesteden én in novatieve contracten zijn daarbij aandactspu nten. * Maatregelen voor een gewenste flexibeler organisatie, te weten: o Het terugbrengen van de vaste bezetting.. Uitstromend personeel deels vervangen door eigen tijdelijk of ingeuurd personeel. r Jaarlijkse Íunctioneringsgesprekken waarin loopbaanontwikkeling nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. r Functiebescrijvingen minderspecifiekmaken. r Het gericter inzetten van Interim Functievervulling als instrument voor loopbaanontwikkeling.. Brj nieuwe vacatures de functieverblijftijd beperken en functiezekereid vervangen door werkzekereid. DXF: AFDELINGSPLAN NIEUW MPPORT 2OO2.2OO7 16

16 o Het onderzoeken van de mogelijkeid van een "projectpool"; de medewerk(st)ers in deze pool kunnen worden ingezet in de geele organisatie voor et uitvoeren van tijdelijke projecten.. Het instellen van (een pool van) mentoren ter begeleiding van de jonge instroom. x Uitkomsten Bedrijfuoeringsonderzoek (relatie staf/lijn). x Aandactspunten in de personeelssituatie in kwalitatieve/kwantitatieve zin binnen DXF et niet altijd adequaat kunnen oppakken van alle nieuwe ontwikkelingen (projectleiding/aansturing): leidinggevenden (oofd DXF en clustercoórdinatoren) komen daar onvoldoende aan toe. Het betreft met n ame advies/projectaan stu ringsvaard ig eden op H BO - niveau. Met et aantrekken van een facilitair adviseur is iervoor een eerste grote stap gezet. Deze facilitaire adviseur zal er naar verwactíng voor zorgen, op basis van de nu voorziene ontwikkelingen, dat de acterstand in et afronden van diverse DXF-projecten zaf worden ingelopen. Het is de bedoeling dat over ca.2 jaar er voor et oofd DXF en de clustercoórdinatoren ruimte ontstaat om zelf projecten te gaan afronden; beperkte deskundigeid op et gebied van integratie en implementatie ontwikkelingen met betrekking tot digitale informatie, (onder meer met name d igitale teken ingenarc ief) kwaliteit/kwantiteit. binnen DXF ontbreekt voldoende deskundigeid op et gebied van informatietecnologie, op een zodanig niveau dat zelfstandig trajecten kunnen worden uitgezevopgepakt. Het is afankelijk van ontwikkelingen rond et D A-project en gekozen ambitieniveau, in oeverre dit eventueel tot knelpunten gaat leiden; om klanten goed te kunnen adviseren is et van belang dat de vakdeskundigeid zic blijft ontwikkelen: dit is in relatie tot de uidige bezetting een aandactspunt (adequate opleidingen kosten veel tijd: wie kan/wil dit nog, met name in relatie tot de oge gemiddelde leeftijd); de gevolgen van de relatief oge gemiddelde leeftijd, de zeer beperkte doorstroom (uitstroom), relatief lage opleid ingsniveau ten opzicte van de rest van de organisatie en als gevolg van voornoemde punten beperkingen in de mogelijkeden om te (kunnen) veranderen en (snelle) ontwikkelingen te kunnen bijouden, te - volgen en zo mogelijk voor te zijn; de moeilijke vacature vervulling en arbeidsmarktsituatie; in de afgelopen jaren is et ziekteverzuim binnen DX(F) afgenomen: in 2OO0 was DX binnen directie Noord-Nederland een positieve uitscieter. ln 2OO1 is dit ecter weer veranderd. Ook binnen DXF is et ziektevezuim weer toegenomen. Dit zal in de komende periode gericte aandact vragen, via onder meer et Sociaal Medisc Team. Zie de ziektevezuimcijfer over de afgelopen 5 jaar (' juni 2OO1); deze zijn ter informatie weergegeven in bijlage 9. Deze ontwikkelingen ebben invloed op taken DXF: betekent bijvoorbeeld voor et ontbreken van specifieke deskundigeid (bijvoorbeeld met betrekking tot informatietecnologie) inuur van personeel/ adviseurs. De maakegelen voor een gewenste flexibele organisatie leiden tot andere afwegingen bij et vervullen van vacatures. DXF: AFDELINGSPLAN NIEUW RAPPORT 2OO2.2OO7 17

17 De constatering van de relatief oge gemiddelde leeftijd leidt tot een bezinning met onder meer P&O over oe daar op verstandige wijze op kan worden ingespeeld. 4.2 SLOT Al deze ontwikkelingen leiden tot vrijwel continu aandact voor waarom en oe de taken kunnen worden uitgevoerd. Als de FM-visie verder uitgekristalliseerd is, zal in 2OO2 verder gewerkt worden aan doorvertaling naar DNN. Dit kan leiden tot bijstelling van de Facilitaire organisatie binnen DNN. Voor andere gevolgen van ontwikkelingen zie de vertaling daarvan in oofdstuk 5 "Doelen en producten'. DXF: AFDELINGSPLAN NIEUW MPPORT 2OO2.2OO7 18

18 5 DOELSTELLI NCEN/BEOOC DE EFFECïEN 5.1 INLEIDING De facilitaire taken worden geleverd aan de geele directie, zij et met name aan et centraal apparaat van onze directie. De geele directie is klant van DXF: et uitgangspunt bij et werk van DXF is dat 'de klant koning is'. Dit vertaalt zic ierin dat binnen redelijke (met name financiële/ personele/organisatorisce) marges geleverd wordt wat de klant van 'ons' (DXF) vraagt ("vervullen van wensen binnen grenzen"). Het doel waar de afdeling DXF naar streeft (uitgebreid vermeld in oofdstuk 2.1) is simpel gezegd et op goede wijze uituoeren van de facilitaire functie waarbij daarnaast de medewerk(st)ers, met name de specialistisce, ook (pro-actiefl meedoen /meeden ken/adviseren bij de facilitaire aspecten van de buitendiensten. Voor DXF als afdeling komen daar nog een aantal interne doelstellingen btj: * verdere groei van een meer (zoals et rond 199O was) interne dienst naar een facilitaire dienst, met andere woorden groeien van een afdeling die (alleen) doet wat er gevraagd wordt (passiefl naar een afdeling die doet wat er gedaan moet worden, door zo pro-actief mogelijk mee te denken/initiatieven te ondernemen om de facilitaire taken directiebreed zo optimaal en professioneel mogelijk uit te voeren; + tenrninste net zo goed te zljn als diensfuerleners op de markt!; * et streven van zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van taken vanuit et concept van zelfsturende teams, met verantwoordelijkeden, die zo mogelijk laag binnen DXF zijn neergelegd. 5.2 DXF.PRODUCTEN/TAKEN IN HOOFDPUNTEN ZIJN: De taken van DXF zijn: a. Algemeen (met name intern DXF/ricting oofd DX/DT) Management (formatie, personeelsplanning/-aangelegeneden, werkoverleg, werving/selectie, opleiding en vorming, enz.). - Voorbereiden/adviseren over beleidsbeslissingen ten aanzien van DXF-zaken. - Zorgdragen voor bewaken van facilitaire procedures binnen de (oofd/onder)afdelingen DX(F). - Meewerken aan totstandkoming van respectievelijke bijdragen aan (directie) (oofd)afdelingsplannen e.d. KlanVprod uctmanagement. Coórdineren van DXF(cluster)-taken. Nieuwe facilitaire ontwikkelingen volgen en vertalen naar DNN. DXF: AFDELINGSPLAN NIFUW RAPPORT 2OO2.2OO7 19

19 b. Docu mentaire lnformatievooziening Sorteren, registreren, ontsluiten, klasseren, distribueren en verwerken van de ingekomen en uitgaande post. Beeren in de meest ruime zin van de arcieven (dynamisc-, semi-statisc, tekeningen- en P-arcief); w.o. arciefonderzoek, selecteren en eventueel vernietigen van arciefstukken, erplaatsen en er-ordenen van arcieven, samenstellen bescrijven de arc iefi nventarissen en overleg met Rij ksarc ieven, Rijksgeologisce dienst en drukkers. - Verstrekken van informatie over bescikbare documentaire informatie (onder meer et verzorgen van dossieruitlening) uit arcieven, catalogi en andere info dragers, V&W Lis (biblioteek) aan gebruikers (in-extern), een en ander gevraagd en ongevraagd. Het attenderen op nieuwe uitgave's en et bepalen van interesseprofielen. Ontwikkelen en bijouden van de automatiseringsmiddelen in dit vakgebied ten gunste van een adequate informatie-ontsluiting en -voorziening (onder meer NDM*) en functioneel systeembeeer. Selecteren, vernietigen,, bescrijven, inventariseren en overd ragen van documentaire informatie. Registreren, klasseren, vormenr ordenen en saneren van bibliotecaire informatie en uitgeven ISBN en lssn-nummers. Torgvoor in- en extern leenverkeer vanuit de biblioteek. Inkopen van boeken c.a. en bijouden van tijdscriftencirculatie. * Advisering van de geele dienst aangaande documentaire informatievoor-ziening (onderling met betrekking tot BSD, selectie en vernietiging etc.). Facilitaire functie Reprograf isce werkzaamed en. Expeditie en bodetaken (inclusief vezending post). Huisvestingsaangelegeneden in de meest brede zin (onder meer gebouwbeeer, telefooncentrale/telefonisce bereikbaareid, energiebe eer, luctbeandeling, tijdregistratie, catering, noodstroomvoorzieningen, beveiliging en scoonmaak, CV, ontru imingsi n stallatie/bran d meld installatie en afvalbeeer) voor met name et Middelzeeuys, maar voor bepaalde onderdelen ook voor de geele directie Noord-Nederland, inclusief et daarmee gepaard gaand e overleg/ond er andeli n gen en beeer van contracten. BHV-activiteiten voor zowel Middelzeeuys als geeel directie Noord-Nederland. Serviced eskactiviteiten. Torg voor materiéle aanscaf bijv. kantoormeubilair, telecommu n icatie, kantoorbenod igdeden en automatiseringsardware. - Wagenparkbeeer centraalapparaat, w.o. aanscaf, inruil, leasen, uitleen, beeer en onderoud van dienstauto's. Opzetten/opstellen facilitaire contracten. Overdracten materialen. - Vervoercoórdinatie, o.m. NS Ticketprinter; Vervoerplan DNN. Receptietaken. - Tekstverwerkingstaken. - Werkplekadvisering (o.m. bij medisce indicatie). DXF: AFDELINCSPLAN NIEUW MPPORT 2OO2-2OO7 20

20 Coórdinatie veruizingen (in overleg met DXI). Facilitaire Advisering. Facilitaire ondersteu ning buitend iensten. Binnen landelijke werkgroepen meedenken/mee beslissen over Europese aanbestedingen op et facilitaire gebied. 5.3 SPEERPUNTEN DXF 2002-e.v. Voor de periode 2OO2-e.v. zijn binnen DXF de volgende speerpunten geformuleerd: et laten draaien van de nieuwe DXF organisatie, op basis van de veranderingen vastgesteld in et kader van de Kwaliteitsimpuls DX; et versterken/operationeel maken van et Klantmanagement; verkrijgen van nader inzict in klantwensen/klanttevredeneid en daaraan tegemoetkomen of op inspelen; et versterken van de aandact voor de personele component: actief opleid ingsbeleid, terugbrengen ziekteve rzutm, loopbaan - beleid, verbeteren Meteoor-aandactspu nten ; et versterken van et imago/kwaliteit van DlV, door actief in te spelen op ontwikkelingen zoals BSD, RMA/DMS, toekomstontwikkeling Biblioteek, etc.; et versterken van gewenste competenties bij DXF, zoals klantgerict eid, commu n iceren, pro-actief werken ; et oppakken van Kwaliteitszorg/verbeteringstrajecten c.q. et verder professionaliseren van DXF, door onder meer et maken van een DXF-andboek, et aanscaffen/implementeren van een facilitair managementsysteem en et actief inspelen op mogelijkeden die ontstaan door digitale arcivering (RMA/DMS); et op niveau brengen van de BHV-organisatie DNN en et oplossen van de brandveiligeidsknelpunten van de RWS panden; et verbeteren van communicatie met de klant naast Klantmanagement, ook verbeteren lntranet voor wat betreft DXF, organiseren open dag en verbeteren facilitaire introductie medewerk(st)ers. DXF: AFDELINGSPLAN NIEUW MPPORT 21

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Toelichting perceel DIV

Toelichting perceel DIV BIJLAGE E.4 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 4 Toelichting perceel DIV Korte beschrijving perceel Team Documentbeheer is verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening van de provincie Utrecht. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017 Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad Juli 2017 Aanleiding Zaanstad wil zo maatschappelijk verantwoord inkopen als mogelijk. De gemeente kijkt bij inkoop naar belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Doel Aannemen en (mede)uitvoeren van klantvraag en/of bemiddelen tussen klant en relevante derden, conform de klantvraag en binnen bestaande afspraken

Nadere informatie

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied Bijlage raadsbrief inzake Actieplan, eerste fase, n.a.v. Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Verbeterpunten voor het functioneren van de

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID Brandveiligheid is tegenwoordig een hot item. Vele droevige gebeurtenissen hebben hiertoe geleid en nog steeds blijkt de brandveiligheid,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3 Van virtueel naar één geheel 14 juni 2007 v. 1.1 Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Meer informatie over het onderwerp servicedesk en andere aspecten op het

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat u altijd al wilde weten over DIV flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Met de toenemende digitalisering van de (Documentaire) Informatie

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Samenwerking Harderwijk - Zeewolde

Samenwerking Harderwijk - Zeewolde Samenwerking Harderwijk - Zeewolde Aanleiding 1. Besluit Gemeente Zeewolde om regiegemeente te willen zijn en samenwerking te zoeken voor de uitvoerende taken met omliggende gemeenten 2. Wens Gemeente

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Geleverde producten en diensten...3

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren!

Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren! Bellingwedde en Vlagtwedde, concretiseren, intensiveren en organiseren! De colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde hebben uitgesproken dat zij de onderlinge samenwerking verder willen concretiseren en

Nadere informatie

Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd).

Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd). Voordracht 21 Haarlem, 17 maart 1998 Onderwerp: omgevingsonderzoek provincie Noord-Holland Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd).

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers

Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers ass Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers Invoeringsmogelijkheden

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Léon-Paul de Rouw. De servicedesk. Spin in het facilitaire web. Tweede herziene druk

Léon-Paul de Rouw. De servicedesk. Spin in het facilitaire web. Tweede herziene druk Léon-Paul de Rouw De servicedesk Spin in het facilitaire web Tweede herziene druk B+BVAKMEDIANET b.v., 2015 Inhoud Voorwoord 10 Deel 1 De servicedesk, betekenis en aanpak 13 1 De servicedesk in de facilitaire

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Stadscontroller Ingekomen stuk D3 Aan de leden van de gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie