Het verhaal van Oudenaarde komt tot leven. foto: Stephan Vanfleteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het verhaal van Oudenaarde komt tot leven. foto: Stephan Vanfleteren"

Transcriptie

1 Het verhaal van Oudenaarde komt tot leven foto: Stephan Vanfleteren

2 INFO M A G A Z I N E W W W. O U D E N A A R D E. B E Foto: Stephan Vanfleteren

3 BESTRIJDING WATEROVERLAST In onze stad zijn vooral delen van Leupegem en Welden gevoelig voor wateroverlast en overstromingen. Dat bleek vooral duidelijk in november Ondertussen werd niet stilgezeten, maar zijn verschillende oplossingen voor Leupegem in een scenario gegoten, dat gepresenteerd werd half januari 2012 in De Woeker. We zetten hier ook op een rij welke ingrepen reeds gebeurden en nog verder gepland zijn voor de Oossebeek in Welden. LEUPEGEM MAARKEBEEK Op 13 november 2010 werd een deel van Vlaanderen geteisterd door hevige regenval. Ook het stroomgebied van de Maarkebeek was onderhevig aan extreme omstandigheden. Het debiet op de Maarkebeek in Leupegem steeg ver boven zijn capaciteit van ca. 15m3 per seconde tot meer dan 25m3 per seconde, waardoor delen van Leupegem en Maarkedal onder water kwamen te staan. Om wateroverlast in het stroomgebied van de Maarkebeek tegen te gaan heeft de VMM in overleg met de gemeente Maarkedal en de stad Oudenaarde een actieplan bestudeerd en uitgewerkt. Allereerst wordt het bestaande wachtbekken op de Nederaalbeek (Etikhove), een zijloop van de Maarkebeek, uitgebreid door het stuwpeil met een meter te verhogen. Hierdoor stijgt de capaciteit van m3 naar m3. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet een woning in de Hollebeek ingedijkt worden en moet de Hollebeek zelf opgehoogd worden. De kostprijs van deze werken bedraagt euro. De uitvoering is voorzien halfweg Daarnaast wordt een nieuw tweetrapswachtbekken voorzien op de Pauwelsbeek, een zijloop van de Maarkebeek, langs de Maarkeweg en de Broekestraat. Deze wachtbekkens zullen een gezamenlijke capaciteit hebben van m3. De kostprijs van de werken bedraagt euro; de start is voorzien begin In Leupegem zelf wordt prioritair waar mogelijk lokaal ingedijkt. Hierbij wordt een indijking voorzien tussen de kopmuur van de N60 en de oude spoorwegbedding, waardoor onder meer de wijk van de Lammekensstraat beschermd wordt. De dijk zal bestaan uit damwanden, keermuren en aarden dijken. De kostprijs van de werken bedraagt euro. Hopelijk kunnen deze werken aanvangen in de loop van de zomer Om de overige knelpunten in Leupegem o.m. Wolfabriekstraat, Watermolenstraat, Schapendries en het industriepark aan te pakken werd geopteerd om de Maarkebeek plaatselijk te herprofi leren, waardoor de waterlijn onder extreme omstandigheden plaatselijk kan verlaagd worden. Deze werken zouden gepaard gaan met het aanleggen van een sedimentvang verder stroomopwaarts, waardoor het slib uit de waterloop gecontroleerd kan opgevangen en afgevoerd worden en aanslibbing wordt vermeden. Afhankelijk van het bekomen van de nodige vergunningen, wordt gehoopt de werken te kunnen aanbesteden in de loop van INFOMAGAZINE - MAART

4 WELDEN OOSSEBEEK De werken aan de Oossebeek situeren zich voornamelijk in het afwaartse deel van de Weldenstraat en omvatten: het vergroten en op het juiste niveau brengen van de duikers. Drie duikers werden reeds uitgevoerd. In 2012 worden er twee vergroot en zullen er twee verdwijnen. Het profi el van de beek wordt verbreed en er komt een vrije oeverzone van 3 meter. De uitmonding in de Schelde is aangepast en vergroot. Er zijn ook werken gepland in het opwaartse deel langs de Weldenstraat. De Oossebeek moet zich, vlak voor ze de gewestweg dwarst, door een versmalde bedding wringen en daarna door een te kleine duiker. Als gevolg daarvan is er een grote opstuwing en wateroverlast in de Sleegstraat en de Houtstraat. Als oplossing is gekozen om het overtollig water af te leiden langs de Weldenstraat richting Nederzwalm via een bypass. Er komt een nieuwe duiker om terug aan te sluiten met de Oossebeek. Ter hoogte van de Zwadderkotmolen komt een gecontroleerd overstromingsgebied MAART - INFOMAGAZINE - 3

5 DOSSIERS OPENBARE WERKEN AANLEG FIETSPAD TUSSEN ARSENAALWEG EN LINDESTRAAT Binnenkort kunnen voetgangers en fi etsers, die in de nieuwe wijk Ravensdal wonen, op een vlotte en veilige manier naar het station via het nieuwe fi etspad tussen de Arsenaalweg en de Lindestraat. Om het fi etspad te kunnen realiseren kocht de stad een stuk grond van FLA Europe in de Lindestraat tegen de prijs van euro. De werken starten op 15 mei. Aannemer: NV Vanden Buverie Desselgem Kostprijs: euro exclusief BTW Uitvoeringstermijn: 25 werkdagen AANLEG PARKING JACHTHAVEN Een deelproject van het stadsvernieuwingsproject Scheldeboorden/Scheldekop is de aanleg van een parking langs de jachthaven (Trekweg Linkeroever). De parking omvat een 30-tal parkeerplaatsen. Hij heeft een open karakter, zodat er ook andere activiteiten kunnen georganiseerd worden, zoals de havenfeesten. Het Gemeenschapsonderwijs Oudenaarde stelt het nodige terrein van 1.880m2 gratis ter beschikking van de stad. Tijdens de schooluren is de parking voorbehouden voor de leerkrachten; buiten de schooluren heeft hij een publiek karakter. De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding; de parkeervakken met kasseien. Er is ook ruimte voor groenaanleg voorzien. De werken starten op 16 april Aannemer: AB-Wegenbouw Nazareth Kostprijs: euro exclusief BTW Uitvoeringstermijn: 40 werkdagen 4 - INFOMAGAZINE - MAART

6 BETONHERSTELLING HEMELRIJKSTRAAT De bestaande betonverharding in de Hemelrijkstraat is verbrokkeld waardoor renovatiewerken noodzakelijk zijn. De bestaande verharding wordt in stukken gebroken en gereinigd, zodat dit nog kan dienen als fundering. De oneffenheden worden uitgevlakt door middel van een asfaltlaag. Daarboven komt een scheurremmende laag en een toplaag in asfalt. De werken starten 16 april Aannemer: NV Enrovia Gaurain Kostprijs: euro exclusief BTW Uitvoeringstermijn: 20 werkdagen ONTSLUITINGSWEG MEERSBLOEM LEUPEGEM De rijweg is momenteel uitgevoerd in asfaltverharding in slechte staat. Er is ook geen onderscheid tussen fi etspad/ jaagpad en de rijweg, die door een aantal bedrijven gebruikt wordt als ontsluitingsweg. Aan de zijde van de bedrijven wordt een rijweg van 5 meter breed aangelegd in bitumineuze verharding. In functie van de afwatering wordt de bestaande gracht langs de kant van de bedrijven geherprofi leerd. Als buffer tussen de rijweg en het fi etspad/ jaagpad komt er een verhoogde berm met heesters. Het fi etspad / jaagpad wordt in een latere fase onder handen genomen. De werken starten 15 mei Aannemer: NV Vanden Buverie Desselgem Kostprijs: euro exclusief BTW Uitvoeringstermijn: 20 werkdagen MAART - INFOMAGAZINE - 5

7 PAMELE VERNIEUWT! Project Scheldekop/Scheldeboorden In de Pamelewijk staan grote werken op stapel. Er worden weg- en rioleringswerken uitgevoerd in de Doornikstraat het J.J. Raepsaetplein de Baarstraat de Louise-Mariekaai en Remparden. Ook een gedeelte van de Bergstraat (vanaf Remparden tot de ophaalbrug) wordt onder handen genomen in functie van de riolering. De werken zijn toegewezen aan Heijmans Infra NV uit Schelle voor een totaalbedrag van euro (exclusief BTW) euro daarvan is ten laste van de stad; het resterende bedrag wordt betaald door Aquafi n. De gewestbijdrage op de aanleg van de riolering bedraagt euro. De werken worden gefaseerd uitgevoerd De Louise-Mariekaai, met tweerichtingsverkeer, krijgt een rijweg in KWS met een breedte van 2 x 3 meter, een parkeerstrook met mozaïekkeien van 2 meter en een voetpad in platines. Het fi etspad is voorzien op de kade en vormt een onderdeel van het project Scheldeboorden. De Baarstraat blijft eenrichtingsverkeer behouden en krijgt een rijweg in KWS van vier meter breedte. Er is een parkeerstrook in mozaïekkeien en het voetpad krijgt platines. Bij het gedeelte Bergstraat tussen Remparden en de ophaalbrug wordt de rijweg ook aangelegd in KWS. Een parkeerstrook van twee meter breed in mozaïekkeien is voorzien en een voetpad in platines. Remparden wordt heraangelegd met een rijweg van 2 x 3,50 meter in KWS met fi etssuggestiestroken van 1 meter. Er komt een parkeerstrook en een voetpad in betonstraatstenen en er is laanbeplanting voorzien met bomen om de 18 meter. De rijweg van het Raepsaetplein krijgt KWS-verharding. Het pleintje en het voetpad worden aangelegd met platines en mozaïekkeien. Er komen bomen en een haag. Ook de Doornikstraat krijgt laanbeplanting met bomen om de 18 meter. De rijweg krijgt KWS-verharding met fi etssuggestiestroken van een meter. De parkeerstrook wordt aangelegd in betonstraatstenen en het voetpad in platines. 6 - INFOMAGAZINE - MAART

8 MASTERPLAN STATIONSOMGEVING Het stadsbestuur wil een duurzame ontwikkeling van de stationsomgeving. Een masterplan is opgemaakt, dat de neerslag is van een toekomstvisie voor die ontwikkeling. Het masterplan wil alle betrokkenen in dit gebied de stad, de NMBS-holding, Infrabel en De Lijn een leidraad en een kader aanreiken, waar mogelijke in- en/of uitbreidingen moeten worden ingepast. Bij de opmaak van het plan is rekening gehouden met de ambities van het stadsbestuur, namelijk: het stationsgebeuren moet altijd gericht zijn naar het commerciële en historische centrum van de stad, de Markt prioritaire aandacht voor de herbestemming van het oude stationsgebouw en onmiddellijke omgeving het uitbreiden van het winkelgebeuren richting noorden wordt niet in overweging genomen optimaliseren van de treinverbindingen met omliggende gemeenten Eerstdaags zitten alle betrokken partijen samen om de verdere fasering te bespreken MAART - INFOMAGAZINE - 7

9 OPENINGSWEEKEND MOU Tijdens het Openingsweekend van het MOU op zaterdag 17 en zondag 18 maart 2012 zal je van de ene verrassing in de andere vallen! DIT KAN JE BELEVEN, DE TWEE DAGEN VAN HET WEEKEND, TELKENS IN DE NAMIDDAG. Ortus Phoenix betekent letterlijk Rijzende Feniks en verwijst naar de mythische vogel die uit zijn assen herrijst. Dit fabeldier is bekend van bij de oude Egyptenaren en van Harry Potter, maar werd ook tijdens de Middeleeuwen afgebeeld op wandtapijten en schilderijen. Daarom is Ortus Phoenix de naam van het gezelschap dat de opening van MOU komt opluisteren met ridders, jonkvrouwen, zwaardvechters, koks en ambachtslui, die zomaar lijken weggelopen te zijn uit de 15de eeuw. Toon respect voor de ridders en de jonkvrouwen! En hoed je voor de zwaardvechters, want misschien dagen ze de durvers wel uit voor een duel. Oudenaardenaren in de Kijker! is het ordewoord voor de opening van het MOU. Het Verhaal van de Stad, de geschiedenis van Oudenaarde, wordt er opgehangen aan vijf personages, schitterend gefotografeerd door Stephan Vanfleteren. Vijf Oudenaardenaren bovendien die daarvoor model stonden. Helaas deden we maar een beroep op vijf van onze inwoners en blijven er ruim dertigduizend in de kou staan Of toch niet?! Je hebt nog nooit van Ballonnikatuur gehoord? Dat is inderdaad goed mogelijk want er zijn slechts een handvol ballonartiesten die dit huzarenstukje tot een goed einde kunnen brengen. Een karikaturist heb je ongetwijfeld al eens aan het werk gezien. Maar jouw karikatuur gemaakt uit ballonnen terwijl je er staat op de kijken is een héél ander verhaal. Je moet het zien om het te geloven! Het is eens iets andersdan een gewoon portret. Opgelet: niet geldig op je identiteitskaart of rijbewijs! F. Otto Silbermann, met zijn kledij uit de periode hoge hoed, zwart met pitteleer, handschoenen en retrobril wacht je op aan de ingang van de zilverzaal! Hij doet het dan weer zoals het hoort. Al lijkt hij wat achter te lopen in de tijd. Silbermann is een fotograaf en hanteert een oude antieke camera, je weet wel, zo n imposante met hout omhulde bak, waarvan de bediener onder een gordijntje verdwijnt. Maar vergis je niet: F. Otto Silbermann maakt authentieke portretten van jezelf en jouw gezin of gezelschap in een retrokleedje; portretten die je nadien on line kunt gaan bekijken! 8 - INFOMAGAZINE - MAART

10 Oudenaardse Wandtapijten: een lust voor het oog! Maar het oor wil ook wat? Dan hebben we voor jou de FloroOfoon. Dat is een poëtische en heel intieme locatie-act. De FloroOfoon lijkt op een telefoon waaruit je enkele vertellingen te horen krijgt. Vertellingen over de Oudenaardse Wandtapijten dan nog. Hij wordt gehanteerd door een Bloemenman die net uit het groene landschap van een historisch tapijt komt gestapt. Mythische verhalen, historische avonturen, Bijbelse taferelen en gebeurtenissen in een idyllisch natuurlijk decor je zal je oren niet geloven als je te weten komt wat voor geheimen die Oudenaardse wandkleden allemaal in zich houden. Spannend voor kinderen, maar ook volwassenen gaan er helemaal in op. Laat het ons een Koffi econcert noemen, want zij sluiten nagenoeg het gevarieerde openingsprogramma van MOU af. Ja, Saf zingt in het Gents, het dialect van die andere belangwekkende historische Oost-Vlaamse stad. Maar Saf won vooral de Nekka-wedstrijd 2010 en dat ongetwijfeld dankzij die twee Oudenaardenaren. Aanvang 16u00 Alle activiteiten kan je gratis beleven. Elke bezoeker krijgt een attentie en elke 25ste bezoeker wordt extra in de watten gelegd. OP ZONDAG PLAATSEN WE NOG ENKELE VERDIENSTELIJKE OUDENAARDENAREN IN THE PICTURE. s Middags is de internationaal gelauwerde componist en eerste ere-burger van onze stad ooit, Robert Herberigs aan de beurt. Het Trio Grumiaux, onder leiding van pianist Lucas De Vos, presenteert als Aperitiefconcert achtereenvolgens de Piano solo-suite van Herberigs, dan de Poème voor klaviertrio van dezelfde componist en ter vervollediging van het programma een klaviertrio van Mendelssohn: zeer mooi voor elk publiek geschikt. Lucas De Vos speelde eerder in 2009 in de lakenhalle tijdens Klara in Oudenaarde, eveneens als uitvoerder-pianist van het onvermijdelijke Herberigsprogramma. Aanvang 11u30 Van Klassiek naar Chanson! MOU werpt ook een blik op Oudenaardse kunstenaars vandaag en morgen. Bart Vervaeck (gitaar) en Stijn Bettens (accordeon) maken deel uit van het ensemble van Gents Chansonnier Saf MAART- INFOMAGAZINE - 9

11 HULDETENTOONSTELLING JOS. VAN DEN ABEELE 14 APRIL 13 MEI MOU is nog maar pas open en daar staat al een bijzondere tijdelijke tentoonstelling op het programma: EEN HULDETENTOONSTELLING JOS. VAN DEN ABEELE. Van den Abeele, een Oudenaards kunstenaar die boven op de Edelareberg woonde, zou dit jaar honderd geworden zijn. Reden te meer om zijn boeiend oeuvre in het MOU nogmaals te presenteren. Het MOU stelt immers per defi nitie Oudenaardenaren in de kijker. Het is van 1992 geleden dat zijn werk te zien was in Oudenaarde, in de lakenhalle van het stadhuis. Ongeveer een jaar na zijn dood. Van Jos. Van den Abeele werden verder kunstwerken tentoongesteld in binnen- en buitenland: in Oudenaarde uiteraard, Gent, Antwerpen en Brussel, maar ook in Parijs, Frankfurt, Mainz, Keulen, Madrid en Bergen op Zoom. Jos. Van den Abeele leefde in de Vlaamse Ardennen. De verbondenheid met zijn omgeving is sterk aanwezig in zijn schilderkunst. In die zin zit hij op de lijn waaraan o.a. Valerius de Saedeleer en Leo Piron hebben gewerkt. Via zijn zeer omvangrijk oeuvre is hij daar echter uitgegroeid, zowel picturaal als inhoudelijk. Hij evolueerde tot schilder van visionaire beel- den, deels geladen met verfi jnde mystiek, deels met authentieke bizarre fantasieën. De spanning tussen het sterke en het zwakke, het klare en het sombere, de rust en de beweging, de verinnerlijking en het explosieve. Gegoten in allegorieën met insektachtige monsters, kwelduivels, gemaskerden, in het rond dansend, strompelend of optrekkend in gigantische pelgrimstochten in desolate landschappen. Het zijn de dingen die ook Bosch en Ensor beroerd hebben. En de landschappen blijven herkenbaar als die van de Vlaamse Ardennen. Anderzijds zijn er de hiërarchische fi guren, nadenkend, uitdrukkingsloos en stil. Zo zijn er de paarden, de kinderen Jos. Van den Abeele blijkt een origineel kunstenaar. Vooral door de manier waarop hij deze thematiek in zijn schilderkunst heeft verwerkt: hij hanteerde een zeer levendige virtuoze toets en ontpopte zich tot een delicaat en rijk colorist. Het maakt zijn werk vandaag de dag nog steeds heel aantrekkelijk voor een breed publiek. Leuke bijkomstigheid: deze tentoonstelling brengt de bezoeker tot helemaal boven in het stadhuis, op de schitterende zolder. De Retrospectieve Jos. Van den Abeele is inbegrepen bij het bezoek aan het MOU. Voor Oudenaardenaren betekent dit dat ze deze tentoonstelling gratis en voor niets kunnen komen bekijken. Ze loopt van 14 april tot en met 13 mei 2012 en is toegankelijk tijdens de vaste openingsdagen en -uren van het MOU. Niet-inwoners van Oudenaarde betalen de vaste toegangsprijs, maar krijgen er het volledige museumpakket (Het Verhaal van de Stad, Zilver, Wandtapijten en het Huis de Lalaing) zomaar bij. Dit tekstje is een bewerking van het Curriculum Vitae van Jos. Van den Abeele dat K.G. opmaakte t.g.v. een expositie in Gent eind de jaren 80, begin de jaren INFOMAGAZINE - MAART

12 O u d e n a a r d e v e r w e l k o m t d e R o n d e! Op 1 april 2012 zal één van s werelds grootste wielerklassiekers voor het eerst aankomen in Oudenaarde. Flanders Classics, de organisator van de Ronde van Vlaanderen, wees voor de komende zes jaar de aankomst toe aan de stad, een buitenkans met formidabele perspectieven. Het stadsbestuur kijkt alvast uit naar een goede samenwerking en hoopt dat de renners en wielerliefhebbers zich hier des te meer thuis mogen voelen. Onder de noemer De Ronde in Oudenaarde promoten we echter niet enkel de Ronde van Vlaanderen, maar ook andere koersen, die onze stad aandoen. Hoofdprogramma De Ronde in Oudenaarde Elite mannen & vrouwen zondag 1 april 2012 di za zo za zo di zo Aankomst rit Driedaagse De Panne - Markt Start en aankomst Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen Qubus Aankomst Ronde van Vlaanderen voor Elite mannen Start & aankomst Ronde van Vlaanderen voor Elite vrouwen Ronde van Vlaanderen voor beloften Erfgoeddag: Ronde van Vlaanderen voor oldtimers - CRVV - Markt De Superklassieker voor wielertoeristen - CRVV Minderbroedersplein Bierfeesten: De RetroRonde van Vlaanderen (CRVV) Programma zondag 1 april: Op basis van snelste schema renners 10:00 Start Ronde van Wiebo (KIDS) Markt 10:30 Start RVV vrouwen Markt 12:00 Aankomst Ronde van Wiebo Aankomst 12:30 Passage RVV mannen Markt 12:32 Bevoorrading 1 Leupegem (N60) 12:50 Passage kasseizone Volkegem & Mater 13:45 Aankomst RVV vrouwen Aankomst 14:00 Passage RVV mannen Leupegem (N8) 14:25 Passage RVV mannen Koppenberg 14:30 Bevoorrading 2 Leupegem (N60) 15:55 Aankomst RVV mannen Aankomst

13 Parcours mannen in en rond Oudenaarde De eliterenners komen Oudenaarde voor het eerst binnengereden via Eine (Doorn) en gaan langs Bevere naar de Markt en dan via de Broodstraat naar Leupegem, waar de eerste bevoorrading plaatsvindt. Na twee hellingen de Taaienberg en de Eikenberggaan de renners naar Volkegem en Mater waar ze kort voor 13 uur drie kasseistroken voorgeschoteld krijgen: Holleweg, Ruiterstraat en Kerkgate. Na een uitstap richting Zwalm, Zottegem, Brakel en Horebeke komen ze opnieuw op Oudenaards grondgebied vanaf uur. De eerste beklimming van de Oude Kwaremont en de Paterberg vindt plaats rond uur; op de Koppenberg worden de renners verwacht tegen uur. De Oude Kwaremont en de Paterberg worden nog eens beklommen rond uur en uur. Na de laatste beklimming en na ongeveer 1 km parcours op West-Vlaams grondgebied, komen de renners in rechte lijn via Wortegem-Petegem naar de eindstreep in de Minderbroedersstraat. Ze hebben er dan 255 km opzitten. Parcours vrouwen in en rond Oudenaarde Het parcours van de vrouwen ziet er enigszins anders uit; geen Koppenberg voor hen. Ze starten op de Markt om uur. Ze rijden in totaal 129,3 km en beklimmen 9 hellingen: Rekelberg, Berendries, Valkenberg, Kaperij, Kanarieberg, Kruisberg/Hotond, Oude Kwaremont en Paterberg en tenslotte de Hoogberg/Hotond. Daarna rijden de vrouwen via Kluisbergen, Avelgem en Wortegem-Petegem naar de eindstreep in de Minderbroedersstraat, waar ze verwacht worden om uur. Parking & shuttles We werken momenteel aan de mobiliteitsplannen. De belangrijkste parkings bevinden zich in de industriezones De Bruwaan, Ring II en de Meersbloem. Vandaar vertrekken bussen die je naar het centrum brengen. Meer info op Grote schermen Aan de aankomstzone zullen twee grote schermen geplaatst worden zodat je de livebeelden van Sporza kan volgen. Een aantal cafés op de Markt hangt ook TV-schermen. Ook op Kwaremont (Kluisbergen) zullen schermen geplaatst worden. Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen zaterdag 31 maart 2012 Programma zaterdag 31 maart: 7:00 Start inschrijving 80 & 134km Qubus 10:00 Einde inschrijving 134km Qubus 13:30 Start piekmoment deelnemers Aankomst - Markt 13:30 Start muzikale randanimatie Markt 14:00 Einde inschrijving 80km Qubus 18:30 Einde piekmoment deelnemers Aankomst - Markt 20:00 Afsluiten aankomst Aankomst 21:00 Opstart kroegentocht De Binnenband Cafés Oudenaarde 23:30 Apotheose Markt Parcours Ook de wielertoeristen krijgen dit jaar een nieuwe Ronde van Vlaanderen voorgeschoteld. De echte Flandriens mogen zich opmaken voor 244 km met nagenoeg alle hellingen en kasseistroken die de profs s anderendaags aandoen. Naar goede gewoonte kunnen recreatieve fietsers een dag voor de profs hun eigen Ronde van Vlaanderen rijden. Op 31 maart zullen fietsfanaten van over de hele wereld hun tanden stuk kunnen bijten op de beruchte kasseistroken en hellingen in de Vlaamse Ardennen. Nu de profs dit jaar over een nieuw parcours worden gestuurd, verandert ook de route van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Zij hebben de keuze uit tochten van 80, 134 of 244 km. De twee kortere afstanden hebben Oudenaarde als start- en aankomstplaats. De lange afstand vertrekt net als bij de profs vanuit Brugge om aan te komen in Oudenaarde. De Flandriens die zich wagen aan de 244 km rijden voor een groot deel over de wegen en hellingen die ook de profs de dag erop aandoen. Driemaal de Oude Kwaremont en Paterberg zit er evenwel niet in. Andere hellingen zorgen voor een waardig alternatief om opstroppingen te mijden.

14 Parking De belangrijkste parkeerzones bevinden zich langs de industriezones De Bruwaan en Ring II en enkele aanpalende weides. Parkings zullen aangeduid zijn door de organisatie. vdk-driedaagse de panne-koksijde 27 maart 2012 Programma dinsdag 27 maart: uur: 1 e passage over de Oudenaardse Markt uur: 2 e passage over de Oudenaardse Markt uur: Aankomst op de Markt Parcours in en rond Oudenaarde De renners komen na een goede 82 km Oudenaarde voor het eerst binnen via Bevere: Deinzestraat, Beverestraat, Tacambaroplein en via de Hoogstraat naar de aankomst op de Markt. Na deze eerste passage worden nog twee lussen van telkens 57,5 km gereden waarbij volgende hellingen moeten beklommen worden: Edelareberg, Leberg, Berendries, Valkenberg, Oude Kruisberg en Kortekeer. Op woensdag 28 maart passeren de renners nog via de N8 Oudenaarde omstreeks het middaguur. ronde van vlaanderen voor Beloften 07 april 2012 Programma zaterdag 7 april: uur: Start Prins Leopoldstraat (de.zwem.com) uur: 1 e passage over de aankomst (de.zwem.com) uur: 2 e passage over de aankomst (de.zwem.com) uur: aankomst Via deze site houden we je op de hoogte over alles wat met de Ronde te maken heeft in Oudenaarde. ContaCt de ronde in oudenaarde Centrale contactpersoon en coördinatie: Joeri Wannijn, Centrum Ronde van Vlaanderen, Markt 43, 9700 Oudenaarde. Tel Mail: de ronde in oudenaarde 365 dagen per Jaar Oudenaarde is niet voor niets aankomststad geworden van de Ronde van Vlaanderen. Oudenaarde heeft reeds een decennialange band met Vlaanderens grootste wielerklassieker. In onze stad kan je het hele jaar proeven van de Rondesfeer! - Bezoek het Centrum Ronde van Vlaanderen Een belevingscentrum op de Markt, waar je de sfeer en de emoties van Vlaanderens Mooiste intens kunt herbeleven. Zie - Rij je eigen Ronde Volg de uitgepijlde Ronde van Vlaanderen fietslussen! zie - Rij in het decor van de Ronde met een 2pk tje of op een vespa! Verken de Vlaamse Ardennen in een geitje, plezier gegarandeerd! Zie en - Verken de Ronde per bus! Geniet vanuit de zetel van een rondleiding doorheen Vlaanderens Mooiste landschap. Zie Meer tips op en Parcours in en rond Oudenaarde De officieuze start vindt plaats in de Prins Leopoldstraat om uur. De officiële in de Wortegemstraat. Na 11 hellingen komen de renners voor het eerst over de aankomstlijn om daarna nog twee plaatselijke rondes te rijden. Tijdens die laatste 48,3 kilometer beklimmen ze twee keer de Steenbeekdries, de Taaienberg en de Eikenberg. Ook voor de beloften geen Koppenberg, maar op Oudenaards grondgebied moeten ze wel over de Wolvenberg rond uur.

15

16

17 de ronde in Oudenaarde animatieprogramma Het hele dossier over de aankomst van de Ronde in onze stad was gestoeld op beleving en betrokkenheid. Ook in het concept animatie trekken we deze lijn(en) door. De animatie die verder op haar beurt op twee pijlers steunt namelijk: Sfeer en Visibiliteit. Wat de Visibiliteit, of het zichtbaar zijn van het Ronde-evenement in de stad betreft, werken we met een omgekeerde aftelling naar de meet: de borden die voor de renners in de laatste km naar de aankomst toe de exacte resterende afstand aanduiden, zullen wij ook laten plaatsen, maar dan vanuit het stadscentrum naar de achterkant van de aankomststreep. En uiteraard voor het publiek dan! Vlaggen in de kleuren van Flanders Classics zullen verder de stad sieren en de wielerfanaat effectief naar de streep leiden. Hier en daar aangevuld met een zeil dat de Ronde in Oudenaarde dubbel en dik verwelkomt. Van de Oudenaardse scholen verwachten we dan weer een creatieve inbreng door het bonte beschilderen van grote stukken canvas. Die krijgen een plaats aan de Heras-afsluitingen kort bij de zone van de waarheid. 62 klassen hebben zich hiervoor ingeschreven. De Oudenaardse reuzen zullen ook van de partij zijn op zondag 1 april. Zij zullen ook weer de weg van het centrum van Oudenaarde naar de aankomststreep door hun aanwezigheid aanduiden. Voor Sfeer, eigen aan onze stad met haar rijk verenigingsleven, hebben we het niet al te ver gezocht. Bovenop de avondprogramma s van het Centrum Ronde van Vlaanderen in de aanloop naar het weekend van de Ronde, stapt ook De Woeker mee in de wielerdans. Op donderdag 22 maart 2012 om uur staat cabaretier en tevens wielerfreak en bovendien vader van twee koersende zonen, Karel Declercq, op de planken met zijn ludiek programma Met de Wind van Achter. Een wielerminnend publiek, dat bovendien ook al eens met de koers kan lachen, komt er zeker aan zijn trekken. Dan maken we een sprong, over de aankomst van de rit in de 3daagse De Panne heen, naar zaterdag 31 maart, de dag waarop onze start zal overrompeld worden door de wielertoeristen die zich ook willen meten aan het parcours van de Ronde. We zorgen alvast voor een warm muzikaal onthaal voor deze helden en zijn bijzonder fier dat wij daarvoor op muziekkorpsen uit eigen stad kunnen rekenen. De dienst cultuur van de stad ondersteunde een gloednieuwe wieleranimatie, die, ook op deze zaterdag, haar première zal beleven: Allez René! Onder de titel De Binnenband slaat ander Oudenaards muzikaal talent de handen in mekaar met onze lokale horecazaken. De Binnenband moet een al even traditionele, maar ook gevarieerde kroegentocht voorstellen.

18 Bezoekers verplaatsen zich van café naar café, van kroeg naar kroeg, waar zij het kruim van muzikaal Oudenaarde in verschillende genres kunnen aanschouwen: rock, pop, chanson, wereldmuziek, jazz, Het zou er allemaal moeten inzitten. ZOU want bij het ter perse gaan moesten de afspraken tussen groepen en horeca nog officieel gemaakt worden. Onze excuses De Kroegentocht kent ook een heuse apotheose: de tentvoorstelling De Velodroom op de Markt. Misschien ook wel vuurwerk We sleutelen nog koortsachtig aan het definitief programma. Maar dat het geestig wordt, staat nu al vast. Op zondag zal de Markt, vrij snel na de start van de dames, worden ingenomen door de bussen van de wielerploegen. Een heus spektakel, alle merken en ploegen en hun wagenpark verzameld op de Markt. Dit fungeert natuurlijk pas écht als hot spot, wanneer de renners na de koers naar hun ploegbus terugkeren voor de nodige verzorging en een douche. Na de doortocht van de profs op de middag, start het animatieprogramma. Leuke mobiele acts leiden de mensen naar de publiekszone aan de arrivée. Ambiance, grote schermen, de obligate natjes en droogjes Monsieur Lumineux Deze Monsieur is uit de jaren 30 naar hier geflitst en met een fiets uit hetzelfde tijdperk beweegt hij zich erg verbaasd voort. Hij heeft dan ook het lumineuze idee om op zoek te gaan naar het levensvuur in zijn publiek. Monsieur Lumineux improviseert zich een weg door het publiek met goochelen en jonglerie. Dat creëert visuele en adembenemende experimenten. Een spectaculair geheel, geschikt voor jong en oud. Fluo op stelten Stel je de klassieke seingevers voor, maar dan dubbel en dik in fluokledij gestoken en op stelten of éénwielers. Goochelen, jongleren, acrobatie, het hoort er allemaal bij. Maar vooral iedereen op de goede weg helpen richting aankomst van de Ronde, is hun opdracht. Bom Toonen Bom Toonen. De wederopstanding van de kampioen! Na een moeilijke periode staat hij terug op scherp. Nooit verlegen voor een foto, handtekening of pintje Klaar voor een nieuwe overwinning in de mooiste der klassiekers. Met de wind van achter Karel Declercq De koers komisch bekeken, over Flandriens, wielerterroristen en nadarsletjes Donderdag 22 maart om uur De Woeker

19 Film le vélo de Ghislain lambert Centrum ronde van vlaanderen Donderdag 8 maart om uur Als je Napoleon heet en je wil keizer worden, OK. Maar als je Ghislain Lambert heet en je wilt een groot wielerkampioen worden, dan heb je een probleem. De film vertelt het verhaal van een kleine Belgische wielrenner. Zijn enige ambitie is een kampioen te worden. Jammer genoeg heeft Ghislain niet de benen die zijn grote hart verdient. Een hartverwarmend en komisch verhaal van een soort mislukte heilige, die zijn kruisweg tot het einde toe aflegt. Met een fantastische Benoît Poelvoorde Deze filmvoorstelling wordt georganiseerd door de bib en is gratis. Vooraf inschrijven in de ronde in Oudenaarde, ook in de bib Ook de bib laat de aankomst van de Ronde in onze stad niet zomaar voorbijgaan. Dit jaar staan dieren centraal tijdens de jeugdboekenweek in maart. Kinderen kunnen een originele tekening of een knutselwerkje maken van een fietsend dier, zodat de jeugdafdeling kan versierd worden in een Rondesfeer. Voor de allerkleinsten liggen prenten klaar om in te kleuren.

20 ACTIVITEITEN TIJDENS DE PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING ZAP Gooi je schoolwerk maar heel ver weg in de kast, want het is tijd om te ravotten op het speelplein. Tijdens de paasvakantie kunnen alle kinderen, geboren tussen 1999 en 2007, massa s pret beleven bij speelpleinwerking ZAP Oudenaarde. Van 9u30 tot 16u00 organiseren onze knotsgekke animatoren een heleboel activiteiten! Naast de activiteiten is er ook keuze uit het bouwdorp, het gocartsparcours en nog veel meer speelhoekjes! Elke dag voorzien we ook voor-en naopvang. De kinderen kunnen tussen 7u30 en 9u30 gebracht worden en op het einde van de dag kunnen ze tussen 16u00 en 18u00 worden afgehaald. De gebouwen van De Woeker worden 14 dagen omgetoverd in de wereld van Klop op de bouwwerf. KRULLEWIET Elke namiddag van de paasvakantie organiseert de jeugddienst actviteiten voor kinderen die geboren zijn tussen 2000 en De 4-jarigen kunnen vanaf nu ook meegenieten van ons krullewietaanbod. Tijdens de paasvakantie worden er wekelijks 2 activiteiten georganiseerd voor de 4-5-jarigen. De krullewietactiviteiten zijn spetterende waauw-activiteiten die elke namiddag doorgaan in jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde. De krullewietactiviteiten kunnen gecombineerd worden met de speelpleinwerking ZAP. Let op: het deelnemersaantal voor deze activiteiten is beperkt! Inschrijven kan op woensdag 14 maart van 17u00 tot en met 19u00. SPEELPLEIN EN KRULLEWIET Het volledige aanbod en informatie over registratie en inschrijving zal te vinden zijn in de paasbrochure van de jeugddienst. Deze brochure wordt begin maart via de Oudenaardse lagere scholen verspreid of zal te vinden zijn op Indien er nog vragen zijn kan je tijdens de openingsuren van de jeugddienst ook terecht op het nummer , BUITENSPEELDAG Het lijkt vanzelfsprekend dat kinderen en jongeren buiten ravotten en elkaar ontmoeten. Toch besluiten tal van wetenschappelijke onderzoeken met het feit dat kinderen en jongeren steeds minder buiten spelen en gebruik maken van de publieke ruimte. Daarvoor hoeven we niemand met de vinger te wijzen; we kunnen spreken van een gedeelde verantwoordelijkheid. De jeugd van tegenwoordig besteedt heel wat uren achter een pc- of tv-scherm. Ouders maken zich zorgen over de veiligheid van hun kroost en hebben liever niet dat hun kinderen op straat rondhangen. Openbare besturen staan dan weer in voor het creëren van veilige en aantrekkelijke speelruimte. Gelukkig gaan steeds meer stemmen op om kinderen en jongeren terug een plaats te geven in de openbare ruimte. Zo is er bijvoorbeeld Buitenspeeldag op 28 maart Deze Buitenspeeldag vormt het sluitstuk van een campagne die kinderen en jongeren aanzet om buiten te spelen en te sporten in hun omgeving. Met deze campagne wil de Vlaamse overheid, i.s.m. Nickelodeon blijvende aandacht vragen van de openbare besturen voor de specifi eke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte. Men wil ouders stimuleren om hun kinderen opnieuw buiten te laten spelen. Ook in Oudenaarde groeit het besef dat buitenspelen voor elk kind belangrijk is. Vorig jaar organiseerde de jeugddienst tal van activiteiten in het stadspark op Buitenspeeldag. Dit jaar pakken we het anders aan en voert de stad een informatiecampagne via de scholen. Daarmee willen we iedereen bewustmaken van het belang van buitenspelen en wijzen op de mogelijkheden in onze stad! Wie vragen of suggesties heeft over dit thema kan contact opnemen met de stedelijke jeugddienst, jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde, 055/ , MAART - INFOMAGAZINE - 19

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd

Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd Mei-Juni 2011 22ste jaargang nr. 3 Tweemaandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X Teksten voor het volgende nummer (juli-augustus 2011) worden verwacht uiterlijk op woensdag 25

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

handelen 27 maart Zaterdag 2010 vanaf 21u GRATIS Zaterdag 27 maart 2010 vanaf 21u InkomSportoase Philipssite Leuven Casino Champagnebar After-party E5

handelen 27 maart Zaterdag 2010 vanaf 21u GRATIS Zaterdag 27 maart 2010 vanaf 21u InkomSportoase Philipssite Leuven Casino Champagnebar After-party E5 L e u v e n s k r i t i s c h m i d d e n s t a n d s m a g a z i n e België Belgique P.B./P.P. 2/111 3000 Leuven mail P706195 afgiftekantoor: 3000 Leuven mail V.U.: Yves De Pauw Tiensestraat 30 3000 Leuven

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival!

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival! nze EMEENTE NOVEMBER-DECEMBER 2014 JAARGANG 48 NR 06 IN DE KIJKER Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele MENSEN Anna Piers: de vrouw achter de school UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy,

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Bijlage Cultuurkalender ene ocmw-infoflash magazine mei 2012 magazine e Magazine ene Magazine Bredene Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Jong geweld in het gemeentehuis p. 3 Slemlaag in Buurtspoorwegstraat

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013 Merelbeke Infomagazine // Februari 2013 04 Wordt Merelbeke de Slimste Gemeente? 11 Oproep animatoren vakantiespeelplein 16 Nieuw bestuur gaat van start! UiT Paassportkampen 2 INFOMAGAZINE // FEBRUARI 2013

Nadere informatie

infokrant Waregem 2011

infokrant Waregem 2011 infokrant Waregem 2011 De Spr ong afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 9 e jaargang nr. 4 september 2011 website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be 7 Laat naar je borsten

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie