Het verhaal van Oudenaarde komt tot leven. foto: Stephan Vanfleteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het verhaal van Oudenaarde komt tot leven. foto: Stephan Vanfleteren"

Transcriptie

1 Het verhaal van Oudenaarde komt tot leven foto: Stephan Vanfleteren

2 INFO M A G A Z I N E W W W. O U D E N A A R D E. B E Foto: Stephan Vanfleteren

3 BESTRIJDING WATEROVERLAST In onze stad zijn vooral delen van Leupegem en Welden gevoelig voor wateroverlast en overstromingen. Dat bleek vooral duidelijk in november Ondertussen werd niet stilgezeten, maar zijn verschillende oplossingen voor Leupegem in een scenario gegoten, dat gepresenteerd werd half januari 2012 in De Woeker. We zetten hier ook op een rij welke ingrepen reeds gebeurden en nog verder gepland zijn voor de Oossebeek in Welden. LEUPEGEM MAARKEBEEK Op 13 november 2010 werd een deel van Vlaanderen geteisterd door hevige regenval. Ook het stroomgebied van de Maarkebeek was onderhevig aan extreme omstandigheden. Het debiet op de Maarkebeek in Leupegem steeg ver boven zijn capaciteit van ca. 15m3 per seconde tot meer dan 25m3 per seconde, waardoor delen van Leupegem en Maarkedal onder water kwamen te staan. Om wateroverlast in het stroomgebied van de Maarkebeek tegen te gaan heeft de VMM in overleg met de gemeente Maarkedal en de stad Oudenaarde een actieplan bestudeerd en uitgewerkt. Allereerst wordt het bestaande wachtbekken op de Nederaalbeek (Etikhove), een zijloop van de Maarkebeek, uitgebreid door het stuwpeil met een meter te verhogen. Hierdoor stijgt de capaciteit van m3 naar m3. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet een woning in de Hollebeek ingedijkt worden en moet de Hollebeek zelf opgehoogd worden. De kostprijs van deze werken bedraagt euro. De uitvoering is voorzien halfweg Daarnaast wordt een nieuw tweetrapswachtbekken voorzien op de Pauwelsbeek, een zijloop van de Maarkebeek, langs de Maarkeweg en de Broekestraat. Deze wachtbekkens zullen een gezamenlijke capaciteit hebben van m3. De kostprijs van de werken bedraagt euro; de start is voorzien begin In Leupegem zelf wordt prioritair waar mogelijk lokaal ingedijkt. Hierbij wordt een indijking voorzien tussen de kopmuur van de N60 en de oude spoorwegbedding, waardoor onder meer de wijk van de Lammekensstraat beschermd wordt. De dijk zal bestaan uit damwanden, keermuren en aarden dijken. De kostprijs van de werken bedraagt euro. Hopelijk kunnen deze werken aanvangen in de loop van de zomer Om de overige knelpunten in Leupegem o.m. Wolfabriekstraat, Watermolenstraat, Schapendries en het industriepark aan te pakken werd geopteerd om de Maarkebeek plaatselijk te herprofi leren, waardoor de waterlijn onder extreme omstandigheden plaatselijk kan verlaagd worden. Deze werken zouden gepaard gaan met het aanleggen van een sedimentvang verder stroomopwaarts, waardoor het slib uit de waterloop gecontroleerd kan opgevangen en afgevoerd worden en aanslibbing wordt vermeden. Afhankelijk van het bekomen van de nodige vergunningen, wordt gehoopt de werken te kunnen aanbesteden in de loop van INFOMAGAZINE - MAART

4 WELDEN OOSSEBEEK De werken aan de Oossebeek situeren zich voornamelijk in het afwaartse deel van de Weldenstraat en omvatten: het vergroten en op het juiste niveau brengen van de duikers. Drie duikers werden reeds uitgevoerd. In 2012 worden er twee vergroot en zullen er twee verdwijnen. Het profi el van de beek wordt verbreed en er komt een vrije oeverzone van 3 meter. De uitmonding in de Schelde is aangepast en vergroot. Er zijn ook werken gepland in het opwaartse deel langs de Weldenstraat. De Oossebeek moet zich, vlak voor ze de gewestweg dwarst, door een versmalde bedding wringen en daarna door een te kleine duiker. Als gevolg daarvan is er een grote opstuwing en wateroverlast in de Sleegstraat en de Houtstraat. Als oplossing is gekozen om het overtollig water af te leiden langs de Weldenstraat richting Nederzwalm via een bypass. Er komt een nieuwe duiker om terug aan te sluiten met de Oossebeek. Ter hoogte van de Zwadderkotmolen komt een gecontroleerd overstromingsgebied MAART - INFOMAGAZINE - 3

5 DOSSIERS OPENBARE WERKEN AANLEG FIETSPAD TUSSEN ARSENAALWEG EN LINDESTRAAT Binnenkort kunnen voetgangers en fi etsers, die in de nieuwe wijk Ravensdal wonen, op een vlotte en veilige manier naar het station via het nieuwe fi etspad tussen de Arsenaalweg en de Lindestraat. Om het fi etspad te kunnen realiseren kocht de stad een stuk grond van FLA Europe in de Lindestraat tegen de prijs van euro. De werken starten op 15 mei. Aannemer: NV Vanden Buverie Desselgem Kostprijs: euro exclusief BTW Uitvoeringstermijn: 25 werkdagen AANLEG PARKING JACHTHAVEN Een deelproject van het stadsvernieuwingsproject Scheldeboorden/Scheldekop is de aanleg van een parking langs de jachthaven (Trekweg Linkeroever). De parking omvat een 30-tal parkeerplaatsen. Hij heeft een open karakter, zodat er ook andere activiteiten kunnen georganiseerd worden, zoals de havenfeesten. Het Gemeenschapsonderwijs Oudenaarde stelt het nodige terrein van 1.880m2 gratis ter beschikking van de stad. Tijdens de schooluren is de parking voorbehouden voor de leerkrachten; buiten de schooluren heeft hij een publiek karakter. De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding; de parkeervakken met kasseien. Er is ook ruimte voor groenaanleg voorzien. De werken starten op 16 april Aannemer: AB-Wegenbouw Nazareth Kostprijs: euro exclusief BTW Uitvoeringstermijn: 40 werkdagen 4 - INFOMAGAZINE - MAART

6 BETONHERSTELLING HEMELRIJKSTRAAT De bestaande betonverharding in de Hemelrijkstraat is verbrokkeld waardoor renovatiewerken noodzakelijk zijn. De bestaande verharding wordt in stukken gebroken en gereinigd, zodat dit nog kan dienen als fundering. De oneffenheden worden uitgevlakt door middel van een asfaltlaag. Daarboven komt een scheurremmende laag en een toplaag in asfalt. De werken starten 16 april Aannemer: NV Enrovia Gaurain Kostprijs: euro exclusief BTW Uitvoeringstermijn: 20 werkdagen ONTSLUITINGSWEG MEERSBLOEM LEUPEGEM De rijweg is momenteel uitgevoerd in asfaltverharding in slechte staat. Er is ook geen onderscheid tussen fi etspad/ jaagpad en de rijweg, die door een aantal bedrijven gebruikt wordt als ontsluitingsweg. Aan de zijde van de bedrijven wordt een rijweg van 5 meter breed aangelegd in bitumineuze verharding. In functie van de afwatering wordt de bestaande gracht langs de kant van de bedrijven geherprofi leerd. Als buffer tussen de rijweg en het fi etspad/ jaagpad komt er een verhoogde berm met heesters. Het fi etspad / jaagpad wordt in een latere fase onder handen genomen. De werken starten 15 mei Aannemer: NV Vanden Buverie Desselgem Kostprijs: euro exclusief BTW Uitvoeringstermijn: 20 werkdagen MAART - INFOMAGAZINE - 5

7 PAMELE VERNIEUWT! Project Scheldekop/Scheldeboorden In de Pamelewijk staan grote werken op stapel. Er worden weg- en rioleringswerken uitgevoerd in de Doornikstraat het J.J. Raepsaetplein de Baarstraat de Louise-Mariekaai en Remparden. Ook een gedeelte van de Bergstraat (vanaf Remparden tot de ophaalbrug) wordt onder handen genomen in functie van de riolering. De werken zijn toegewezen aan Heijmans Infra NV uit Schelle voor een totaalbedrag van euro (exclusief BTW) euro daarvan is ten laste van de stad; het resterende bedrag wordt betaald door Aquafi n. De gewestbijdrage op de aanleg van de riolering bedraagt euro. De werken worden gefaseerd uitgevoerd De Louise-Mariekaai, met tweerichtingsverkeer, krijgt een rijweg in KWS met een breedte van 2 x 3 meter, een parkeerstrook met mozaïekkeien van 2 meter en een voetpad in platines. Het fi etspad is voorzien op de kade en vormt een onderdeel van het project Scheldeboorden. De Baarstraat blijft eenrichtingsverkeer behouden en krijgt een rijweg in KWS van vier meter breedte. Er is een parkeerstrook in mozaïekkeien en het voetpad krijgt platines. Bij het gedeelte Bergstraat tussen Remparden en de ophaalbrug wordt de rijweg ook aangelegd in KWS. Een parkeerstrook van twee meter breed in mozaïekkeien is voorzien en een voetpad in platines. Remparden wordt heraangelegd met een rijweg van 2 x 3,50 meter in KWS met fi etssuggestiestroken van 1 meter. Er komt een parkeerstrook en een voetpad in betonstraatstenen en er is laanbeplanting voorzien met bomen om de 18 meter. De rijweg van het Raepsaetplein krijgt KWS-verharding. Het pleintje en het voetpad worden aangelegd met platines en mozaïekkeien. Er komen bomen en een haag. Ook de Doornikstraat krijgt laanbeplanting met bomen om de 18 meter. De rijweg krijgt KWS-verharding met fi etssuggestiestroken van een meter. De parkeerstrook wordt aangelegd in betonstraatstenen en het voetpad in platines. 6 - INFOMAGAZINE - MAART

8 MASTERPLAN STATIONSOMGEVING Het stadsbestuur wil een duurzame ontwikkeling van de stationsomgeving. Een masterplan is opgemaakt, dat de neerslag is van een toekomstvisie voor die ontwikkeling. Het masterplan wil alle betrokkenen in dit gebied de stad, de NMBS-holding, Infrabel en De Lijn een leidraad en een kader aanreiken, waar mogelijke in- en/of uitbreidingen moeten worden ingepast. Bij de opmaak van het plan is rekening gehouden met de ambities van het stadsbestuur, namelijk: het stationsgebeuren moet altijd gericht zijn naar het commerciële en historische centrum van de stad, de Markt prioritaire aandacht voor de herbestemming van het oude stationsgebouw en onmiddellijke omgeving het uitbreiden van het winkelgebeuren richting noorden wordt niet in overweging genomen optimaliseren van de treinverbindingen met omliggende gemeenten Eerstdaags zitten alle betrokken partijen samen om de verdere fasering te bespreken MAART - INFOMAGAZINE - 7

9 OPENINGSWEEKEND MOU Tijdens het Openingsweekend van het MOU op zaterdag 17 en zondag 18 maart 2012 zal je van de ene verrassing in de andere vallen! DIT KAN JE BELEVEN, DE TWEE DAGEN VAN HET WEEKEND, TELKENS IN DE NAMIDDAG. Ortus Phoenix betekent letterlijk Rijzende Feniks en verwijst naar de mythische vogel die uit zijn assen herrijst. Dit fabeldier is bekend van bij de oude Egyptenaren en van Harry Potter, maar werd ook tijdens de Middeleeuwen afgebeeld op wandtapijten en schilderijen. Daarom is Ortus Phoenix de naam van het gezelschap dat de opening van MOU komt opluisteren met ridders, jonkvrouwen, zwaardvechters, koks en ambachtslui, die zomaar lijken weggelopen te zijn uit de 15de eeuw. Toon respect voor de ridders en de jonkvrouwen! En hoed je voor de zwaardvechters, want misschien dagen ze de durvers wel uit voor een duel. Oudenaardenaren in de Kijker! is het ordewoord voor de opening van het MOU. Het Verhaal van de Stad, de geschiedenis van Oudenaarde, wordt er opgehangen aan vijf personages, schitterend gefotografeerd door Stephan Vanfleteren. Vijf Oudenaardenaren bovendien die daarvoor model stonden. Helaas deden we maar een beroep op vijf van onze inwoners en blijven er ruim dertigduizend in de kou staan Of toch niet?! Je hebt nog nooit van Ballonnikatuur gehoord? Dat is inderdaad goed mogelijk want er zijn slechts een handvol ballonartiesten die dit huzarenstukje tot een goed einde kunnen brengen. Een karikaturist heb je ongetwijfeld al eens aan het werk gezien. Maar jouw karikatuur gemaakt uit ballonnen terwijl je er staat op de kijken is een héél ander verhaal. Je moet het zien om het te geloven! Het is eens iets andersdan een gewoon portret. Opgelet: niet geldig op je identiteitskaart of rijbewijs! F. Otto Silbermann, met zijn kledij uit de periode hoge hoed, zwart met pitteleer, handschoenen en retrobril wacht je op aan de ingang van de zilverzaal! Hij doet het dan weer zoals het hoort. Al lijkt hij wat achter te lopen in de tijd. Silbermann is een fotograaf en hanteert een oude antieke camera, je weet wel, zo n imposante met hout omhulde bak, waarvan de bediener onder een gordijntje verdwijnt. Maar vergis je niet: F. Otto Silbermann maakt authentieke portretten van jezelf en jouw gezin of gezelschap in een retrokleedje; portretten die je nadien on line kunt gaan bekijken! 8 - INFOMAGAZINE - MAART

10 Oudenaardse Wandtapijten: een lust voor het oog! Maar het oor wil ook wat? Dan hebben we voor jou de FloroOfoon. Dat is een poëtische en heel intieme locatie-act. De FloroOfoon lijkt op een telefoon waaruit je enkele vertellingen te horen krijgt. Vertellingen over de Oudenaardse Wandtapijten dan nog. Hij wordt gehanteerd door een Bloemenman die net uit het groene landschap van een historisch tapijt komt gestapt. Mythische verhalen, historische avonturen, Bijbelse taferelen en gebeurtenissen in een idyllisch natuurlijk decor je zal je oren niet geloven als je te weten komt wat voor geheimen die Oudenaardse wandkleden allemaal in zich houden. Spannend voor kinderen, maar ook volwassenen gaan er helemaal in op. Laat het ons een Koffi econcert noemen, want zij sluiten nagenoeg het gevarieerde openingsprogramma van MOU af. Ja, Saf zingt in het Gents, het dialect van die andere belangwekkende historische Oost-Vlaamse stad. Maar Saf won vooral de Nekka-wedstrijd 2010 en dat ongetwijfeld dankzij die twee Oudenaardenaren. Aanvang 16u00 Alle activiteiten kan je gratis beleven. Elke bezoeker krijgt een attentie en elke 25ste bezoeker wordt extra in de watten gelegd. OP ZONDAG PLAATSEN WE NOG ENKELE VERDIENSTELIJKE OUDENAARDENAREN IN THE PICTURE. s Middags is de internationaal gelauwerde componist en eerste ere-burger van onze stad ooit, Robert Herberigs aan de beurt. Het Trio Grumiaux, onder leiding van pianist Lucas De Vos, presenteert als Aperitiefconcert achtereenvolgens de Piano solo-suite van Herberigs, dan de Poème voor klaviertrio van dezelfde componist en ter vervollediging van het programma een klaviertrio van Mendelssohn: zeer mooi voor elk publiek geschikt. Lucas De Vos speelde eerder in 2009 in de lakenhalle tijdens Klara in Oudenaarde, eveneens als uitvoerder-pianist van het onvermijdelijke Herberigsprogramma. Aanvang 11u30 Van Klassiek naar Chanson! MOU werpt ook een blik op Oudenaardse kunstenaars vandaag en morgen. Bart Vervaeck (gitaar) en Stijn Bettens (accordeon) maken deel uit van het ensemble van Gents Chansonnier Saf MAART- INFOMAGAZINE - 9

11 HULDETENTOONSTELLING JOS. VAN DEN ABEELE 14 APRIL 13 MEI MOU is nog maar pas open en daar staat al een bijzondere tijdelijke tentoonstelling op het programma: EEN HULDETENTOONSTELLING JOS. VAN DEN ABEELE. Van den Abeele, een Oudenaards kunstenaar die boven op de Edelareberg woonde, zou dit jaar honderd geworden zijn. Reden te meer om zijn boeiend oeuvre in het MOU nogmaals te presenteren. Het MOU stelt immers per defi nitie Oudenaardenaren in de kijker. Het is van 1992 geleden dat zijn werk te zien was in Oudenaarde, in de lakenhalle van het stadhuis. Ongeveer een jaar na zijn dood. Van Jos. Van den Abeele werden verder kunstwerken tentoongesteld in binnen- en buitenland: in Oudenaarde uiteraard, Gent, Antwerpen en Brussel, maar ook in Parijs, Frankfurt, Mainz, Keulen, Madrid en Bergen op Zoom. Jos. Van den Abeele leefde in de Vlaamse Ardennen. De verbondenheid met zijn omgeving is sterk aanwezig in zijn schilderkunst. In die zin zit hij op de lijn waaraan o.a. Valerius de Saedeleer en Leo Piron hebben gewerkt. Via zijn zeer omvangrijk oeuvre is hij daar echter uitgegroeid, zowel picturaal als inhoudelijk. Hij evolueerde tot schilder van visionaire beel- den, deels geladen met verfi jnde mystiek, deels met authentieke bizarre fantasieën. De spanning tussen het sterke en het zwakke, het klare en het sombere, de rust en de beweging, de verinnerlijking en het explosieve. Gegoten in allegorieën met insektachtige monsters, kwelduivels, gemaskerden, in het rond dansend, strompelend of optrekkend in gigantische pelgrimstochten in desolate landschappen. Het zijn de dingen die ook Bosch en Ensor beroerd hebben. En de landschappen blijven herkenbaar als die van de Vlaamse Ardennen. Anderzijds zijn er de hiërarchische fi guren, nadenkend, uitdrukkingsloos en stil. Zo zijn er de paarden, de kinderen Jos. Van den Abeele blijkt een origineel kunstenaar. Vooral door de manier waarop hij deze thematiek in zijn schilderkunst heeft verwerkt: hij hanteerde een zeer levendige virtuoze toets en ontpopte zich tot een delicaat en rijk colorist. Het maakt zijn werk vandaag de dag nog steeds heel aantrekkelijk voor een breed publiek. Leuke bijkomstigheid: deze tentoonstelling brengt de bezoeker tot helemaal boven in het stadhuis, op de schitterende zolder. De Retrospectieve Jos. Van den Abeele is inbegrepen bij het bezoek aan het MOU. Voor Oudenaardenaren betekent dit dat ze deze tentoonstelling gratis en voor niets kunnen komen bekijken. Ze loopt van 14 april tot en met 13 mei 2012 en is toegankelijk tijdens de vaste openingsdagen en -uren van het MOU. Niet-inwoners van Oudenaarde betalen de vaste toegangsprijs, maar krijgen er het volledige museumpakket (Het Verhaal van de Stad, Zilver, Wandtapijten en het Huis de Lalaing) zomaar bij. Dit tekstje is een bewerking van het Curriculum Vitae van Jos. Van den Abeele dat K.G. opmaakte t.g.v. een expositie in Gent eind de jaren 80, begin de jaren INFOMAGAZINE - MAART

12 O u d e n a a r d e v e r w e l k o m t d e R o n d e! Op 1 april 2012 zal één van s werelds grootste wielerklassiekers voor het eerst aankomen in Oudenaarde. Flanders Classics, de organisator van de Ronde van Vlaanderen, wees voor de komende zes jaar de aankomst toe aan de stad, een buitenkans met formidabele perspectieven. Het stadsbestuur kijkt alvast uit naar een goede samenwerking en hoopt dat de renners en wielerliefhebbers zich hier des te meer thuis mogen voelen. Onder de noemer De Ronde in Oudenaarde promoten we echter niet enkel de Ronde van Vlaanderen, maar ook andere koersen, die onze stad aandoen. Hoofdprogramma De Ronde in Oudenaarde Elite mannen & vrouwen zondag 1 april 2012 di za zo za zo di zo Aankomst rit Driedaagse De Panne - Markt Start en aankomst Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen Qubus Aankomst Ronde van Vlaanderen voor Elite mannen Start & aankomst Ronde van Vlaanderen voor Elite vrouwen Ronde van Vlaanderen voor beloften Erfgoeddag: Ronde van Vlaanderen voor oldtimers - CRVV - Markt De Superklassieker voor wielertoeristen - CRVV Minderbroedersplein Bierfeesten: De RetroRonde van Vlaanderen (CRVV) Programma zondag 1 april: Op basis van snelste schema renners 10:00 Start Ronde van Wiebo (KIDS) Markt 10:30 Start RVV vrouwen Markt 12:00 Aankomst Ronde van Wiebo Aankomst 12:30 Passage RVV mannen Markt 12:32 Bevoorrading 1 Leupegem (N60) 12:50 Passage kasseizone Volkegem & Mater 13:45 Aankomst RVV vrouwen Aankomst 14:00 Passage RVV mannen Leupegem (N8) 14:25 Passage RVV mannen Koppenberg 14:30 Bevoorrading 2 Leupegem (N60) 15:55 Aankomst RVV mannen Aankomst

13 Parcours mannen in en rond Oudenaarde De eliterenners komen Oudenaarde voor het eerst binnengereden via Eine (Doorn) en gaan langs Bevere naar de Markt en dan via de Broodstraat naar Leupegem, waar de eerste bevoorrading plaatsvindt. Na twee hellingen de Taaienberg en de Eikenberggaan de renners naar Volkegem en Mater waar ze kort voor 13 uur drie kasseistroken voorgeschoteld krijgen: Holleweg, Ruiterstraat en Kerkgate. Na een uitstap richting Zwalm, Zottegem, Brakel en Horebeke komen ze opnieuw op Oudenaards grondgebied vanaf uur. De eerste beklimming van de Oude Kwaremont en de Paterberg vindt plaats rond uur; op de Koppenberg worden de renners verwacht tegen uur. De Oude Kwaremont en de Paterberg worden nog eens beklommen rond uur en uur. Na de laatste beklimming en na ongeveer 1 km parcours op West-Vlaams grondgebied, komen de renners in rechte lijn via Wortegem-Petegem naar de eindstreep in de Minderbroedersstraat. Ze hebben er dan 255 km opzitten. Parcours vrouwen in en rond Oudenaarde Het parcours van de vrouwen ziet er enigszins anders uit; geen Koppenberg voor hen. Ze starten op de Markt om uur. Ze rijden in totaal 129,3 km en beklimmen 9 hellingen: Rekelberg, Berendries, Valkenberg, Kaperij, Kanarieberg, Kruisberg/Hotond, Oude Kwaremont en Paterberg en tenslotte de Hoogberg/Hotond. Daarna rijden de vrouwen via Kluisbergen, Avelgem en Wortegem-Petegem naar de eindstreep in de Minderbroedersstraat, waar ze verwacht worden om uur. Parking & shuttles We werken momenteel aan de mobiliteitsplannen. De belangrijkste parkings bevinden zich in de industriezones De Bruwaan, Ring II en de Meersbloem. Vandaar vertrekken bussen die je naar het centrum brengen. Meer info op Grote schermen Aan de aankomstzone zullen twee grote schermen geplaatst worden zodat je de livebeelden van Sporza kan volgen. Een aantal cafés op de Markt hangt ook TV-schermen. Ook op Kwaremont (Kluisbergen) zullen schermen geplaatst worden. Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen zaterdag 31 maart 2012 Programma zaterdag 31 maart: 7:00 Start inschrijving 80 & 134km Qubus 10:00 Einde inschrijving 134km Qubus 13:30 Start piekmoment deelnemers Aankomst - Markt 13:30 Start muzikale randanimatie Markt 14:00 Einde inschrijving 80km Qubus 18:30 Einde piekmoment deelnemers Aankomst - Markt 20:00 Afsluiten aankomst Aankomst 21:00 Opstart kroegentocht De Binnenband Cafés Oudenaarde 23:30 Apotheose Markt Parcours Ook de wielertoeristen krijgen dit jaar een nieuwe Ronde van Vlaanderen voorgeschoteld. De echte Flandriens mogen zich opmaken voor 244 km met nagenoeg alle hellingen en kasseistroken die de profs s anderendaags aandoen. Naar goede gewoonte kunnen recreatieve fietsers een dag voor de profs hun eigen Ronde van Vlaanderen rijden. Op 31 maart zullen fietsfanaten van over de hele wereld hun tanden stuk kunnen bijten op de beruchte kasseistroken en hellingen in de Vlaamse Ardennen. Nu de profs dit jaar over een nieuw parcours worden gestuurd, verandert ook de route van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Zij hebben de keuze uit tochten van 80, 134 of 244 km. De twee kortere afstanden hebben Oudenaarde als start- en aankomstplaats. De lange afstand vertrekt net als bij de profs vanuit Brugge om aan te komen in Oudenaarde. De Flandriens die zich wagen aan de 244 km rijden voor een groot deel over de wegen en hellingen die ook de profs de dag erop aandoen. Driemaal de Oude Kwaremont en Paterberg zit er evenwel niet in. Andere hellingen zorgen voor een waardig alternatief om opstroppingen te mijden.

14 Parking De belangrijkste parkeerzones bevinden zich langs de industriezones De Bruwaan en Ring II en enkele aanpalende weides. Parkings zullen aangeduid zijn door de organisatie. vdk-driedaagse de panne-koksijde 27 maart 2012 Programma dinsdag 27 maart: uur: 1 e passage over de Oudenaardse Markt uur: 2 e passage over de Oudenaardse Markt uur: Aankomst op de Markt Parcours in en rond Oudenaarde De renners komen na een goede 82 km Oudenaarde voor het eerst binnen via Bevere: Deinzestraat, Beverestraat, Tacambaroplein en via de Hoogstraat naar de aankomst op de Markt. Na deze eerste passage worden nog twee lussen van telkens 57,5 km gereden waarbij volgende hellingen moeten beklommen worden: Edelareberg, Leberg, Berendries, Valkenberg, Oude Kruisberg en Kortekeer. Op woensdag 28 maart passeren de renners nog via de N8 Oudenaarde omstreeks het middaguur. ronde van vlaanderen voor Beloften 07 april 2012 Programma zaterdag 7 april: uur: Start Prins Leopoldstraat (de.zwem.com) uur: 1 e passage over de aankomst (de.zwem.com) uur: 2 e passage over de aankomst (de.zwem.com) uur: aankomst Via deze site houden we je op de hoogte over alles wat met de Ronde te maken heeft in Oudenaarde. ContaCt de ronde in oudenaarde Centrale contactpersoon en coördinatie: Joeri Wannijn, Centrum Ronde van Vlaanderen, Markt 43, 9700 Oudenaarde. Tel Mail: de ronde in oudenaarde 365 dagen per Jaar Oudenaarde is niet voor niets aankomststad geworden van de Ronde van Vlaanderen. Oudenaarde heeft reeds een decennialange band met Vlaanderens grootste wielerklassieker. In onze stad kan je het hele jaar proeven van de Rondesfeer! - Bezoek het Centrum Ronde van Vlaanderen Een belevingscentrum op de Markt, waar je de sfeer en de emoties van Vlaanderens Mooiste intens kunt herbeleven. Zie - Rij je eigen Ronde Volg de uitgepijlde Ronde van Vlaanderen fietslussen! zie - Rij in het decor van de Ronde met een 2pk tje of op een vespa! Verken de Vlaamse Ardennen in een geitje, plezier gegarandeerd! Zie en - Verken de Ronde per bus! Geniet vanuit de zetel van een rondleiding doorheen Vlaanderens Mooiste landschap. Zie Meer tips op en Parcours in en rond Oudenaarde De officieuze start vindt plaats in de Prins Leopoldstraat om uur. De officiële in de Wortegemstraat. Na 11 hellingen komen de renners voor het eerst over de aankomstlijn om daarna nog twee plaatselijke rondes te rijden. Tijdens die laatste 48,3 kilometer beklimmen ze twee keer de Steenbeekdries, de Taaienberg en de Eikenberg. Ook voor de beloften geen Koppenberg, maar op Oudenaards grondgebied moeten ze wel over de Wolvenberg rond uur.

15

16

17 de ronde in Oudenaarde animatieprogramma Het hele dossier over de aankomst van de Ronde in onze stad was gestoeld op beleving en betrokkenheid. Ook in het concept animatie trekken we deze lijn(en) door. De animatie die verder op haar beurt op twee pijlers steunt namelijk: Sfeer en Visibiliteit. Wat de Visibiliteit, of het zichtbaar zijn van het Ronde-evenement in de stad betreft, werken we met een omgekeerde aftelling naar de meet: de borden die voor de renners in de laatste km naar de aankomst toe de exacte resterende afstand aanduiden, zullen wij ook laten plaatsen, maar dan vanuit het stadscentrum naar de achterkant van de aankomststreep. En uiteraard voor het publiek dan! Vlaggen in de kleuren van Flanders Classics zullen verder de stad sieren en de wielerfanaat effectief naar de streep leiden. Hier en daar aangevuld met een zeil dat de Ronde in Oudenaarde dubbel en dik verwelkomt. Van de Oudenaardse scholen verwachten we dan weer een creatieve inbreng door het bonte beschilderen van grote stukken canvas. Die krijgen een plaats aan de Heras-afsluitingen kort bij de zone van de waarheid. 62 klassen hebben zich hiervoor ingeschreven. De Oudenaardse reuzen zullen ook van de partij zijn op zondag 1 april. Zij zullen ook weer de weg van het centrum van Oudenaarde naar de aankomststreep door hun aanwezigheid aanduiden. Voor Sfeer, eigen aan onze stad met haar rijk verenigingsleven, hebben we het niet al te ver gezocht. Bovenop de avondprogramma s van het Centrum Ronde van Vlaanderen in de aanloop naar het weekend van de Ronde, stapt ook De Woeker mee in de wielerdans. Op donderdag 22 maart 2012 om uur staat cabaretier en tevens wielerfreak en bovendien vader van twee koersende zonen, Karel Declercq, op de planken met zijn ludiek programma Met de Wind van Achter. Een wielerminnend publiek, dat bovendien ook al eens met de koers kan lachen, komt er zeker aan zijn trekken. Dan maken we een sprong, over de aankomst van de rit in de 3daagse De Panne heen, naar zaterdag 31 maart, de dag waarop onze start zal overrompeld worden door de wielertoeristen die zich ook willen meten aan het parcours van de Ronde. We zorgen alvast voor een warm muzikaal onthaal voor deze helden en zijn bijzonder fier dat wij daarvoor op muziekkorpsen uit eigen stad kunnen rekenen. De dienst cultuur van de stad ondersteunde een gloednieuwe wieleranimatie, die, ook op deze zaterdag, haar première zal beleven: Allez René! Onder de titel De Binnenband slaat ander Oudenaards muzikaal talent de handen in mekaar met onze lokale horecazaken. De Binnenband moet een al even traditionele, maar ook gevarieerde kroegentocht voorstellen.

18 Bezoekers verplaatsen zich van café naar café, van kroeg naar kroeg, waar zij het kruim van muzikaal Oudenaarde in verschillende genres kunnen aanschouwen: rock, pop, chanson, wereldmuziek, jazz, Het zou er allemaal moeten inzitten. ZOU want bij het ter perse gaan moesten de afspraken tussen groepen en horeca nog officieel gemaakt worden. Onze excuses De Kroegentocht kent ook een heuse apotheose: de tentvoorstelling De Velodroom op de Markt. Misschien ook wel vuurwerk We sleutelen nog koortsachtig aan het definitief programma. Maar dat het geestig wordt, staat nu al vast. Op zondag zal de Markt, vrij snel na de start van de dames, worden ingenomen door de bussen van de wielerploegen. Een heus spektakel, alle merken en ploegen en hun wagenpark verzameld op de Markt. Dit fungeert natuurlijk pas écht als hot spot, wanneer de renners na de koers naar hun ploegbus terugkeren voor de nodige verzorging en een douche. Na de doortocht van de profs op de middag, start het animatieprogramma. Leuke mobiele acts leiden de mensen naar de publiekszone aan de arrivée. Ambiance, grote schermen, de obligate natjes en droogjes Monsieur Lumineux Deze Monsieur is uit de jaren 30 naar hier geflitst en met een fiets uit hetzelfde tijdperk beweegt hij zich erg verbaasd voort. Hij heeft dan ook het lumineuze idee om op zoek te gaan naar het levensvuur in zijn publiek. Monsieur Lumineux improviseert zich een weg door het publiek met goochelen en jonglerie. Dat creëert visuele en adembenemende experimenten. Een spectaculair geheel, geschikt voor jong en oud. Fluo op stelten Stel je de klassieke seingevers voor, maar dan dubbel en dik in fluokledij gestoken en op stelten of éénwielers. Goochelen, jongleren, acrobatie, het hoort er allemaal bij. Maar vooral iedereen op de goede weg helpen richting aankomst van de Ronde, is hun opdracht. Bom Toonen Bom Toonen. De wederopstanding van de kampioen! Na een moeilijke periode staat hij terug op scherp. Nooit verlegen voor een foto, handtekening of pintje Klaar voor een nieuwe overwinning in de mooiste der klassiekers. Met de wind van achter Karel Declercq De koers komisch bekeken, over Flandriens, wielerterroristen en nadarsletjes Donderdag 22 maart om uur De Woeker

19 Film le vélo de Ghislain lambert Centrum ronde van vlaanderen Donderdag 8 maart om uur Als je Napoleon heet en je wil keizer worden, OK. Maar als je Ghislain Lambert heet en je wilt een groot wielerkampioen worden, dan heb je een probleem. De film vertelt het verhaal van een kleine Belgische wielrenner. Zijn enige ambitie is een kampioen te worden. Jammer genoeg heeft Ghislain niet de benen die zijn grote hart verdient. Een hartverwarmend en komisch verhaal van een soort mislukte heilige, die zijn kruisweg tot het einde toe aflegt. Met een fantastische Benoît Poelvoorde Deze filmvoorstelling wordt georganiseerd door de bib en is gratis. Vooraf inschrijven in de ronde in Oudenaarde, ook in de bib Ook de bib laat de aankomst van de Ronde in onze stad niet zomaar voorbijgaan. Dit jaar staan dieren centraal tijdens de jeugdboekenweek in maart. Kinderen kunnen een originele tekening of een knutselwerkje maken van een fietsend dier, zodat de jeugdafdeling kan versierd worden in een Rondesfeer. Voor de allerkleinsten liggen prenten klaar om in te kleuren.

20 ACTIVITEITEN TIJDENS DE PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING ZAP Gooi je schoolwerk maar heel ver weg in de kast, want het is tijd om te ravotten op het speelplein. Tijdens de paasvakantie kunnen alle kinderen, geboren tussen 1999 en 2007, massa s pret beleven bij speelpleinwerking ZAP Oudenaarde. Van 9u30 tot 16u00 organiseren onze knotsgekke animatoren een heleboel activiteiten! Naast de activiteiten is er ook keuze uit het bouwdorp, het gocartsparcours en nog veel meer speelhoekjes! Elke dag voorzien we ook voor-en naopvang. De kinderen kunnen tussen 7u30 en 9u30 gebracht worden en op het einde van de dag kunnen ze tussen 16u00 en 18u00 worden afgehaald. De gebouwen van De Woeker worden 14 dagen omgetoverd in de wereld van Klop op de bouwwerf. KRULLEWIET Elke namiddag van de paasvakantie organiseert de jeugddienst actviteiten voor kinderen die geboren zijn tussen 2000 en De 4-jarigen kunnen vanaf nu ook meegenieten van ons krullewietaanbod. Tijdens de paasvakantie worden er wekelijks 2 activiteiten georganiseerd voor de 4-5-jarigen. De krullewietactiviteiten zijn spetterende waauw-activiteiten die elke namiddag doorgaan in jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde. De krullewietactiviteiten kunnen gecombineerd worden met de speelpleinwerking ZAP. Let op: het deelnemersaantal voor deze activiteiten is beperkt! Inschrijven kan op woensdag 14 maart van 17u00 tot en met 19u00. SPEELPLEIN EN KRULLEWIET Het volledige aanbod en informatie over registratie en inschrijving zal te vinden zijn in de paasbrochure van de jeugddienst. Deze brochure wordt begin maart via de Oudenaardse lagere scholen verspreid of zal te vinden zijn op Indien er nog vragen zijn kan je tijdens de openingsuren van de jeugddienst ook terecht op het nummer , BUITENSPEELDAG Het lijkt vanzelfsprekend dat kinderen en jongeren buiten ravotten en elkaar ontmoeten. Toch besluiten tal van wetenschappelijke onderzoeken met het feit dat kinderen en jongeren steeds minder buiten spelen en gebruik maken van de publieke ruimte. Daarvoor hoeven we niemand met de vinger te wijzen; we kunnen spreken van een gedeelde verantwoordelijkheid. De jeugd van tegenwoordig besteedt heel wat uren achter een pc- of tv-scherm. Ouders maken zich zorgen over de veiligheid van hun kroost en hebben liever niet dat hun kinderen op straat rondhangen. Openbare besturen staan dan weer in voor het creëren van veilige en aantrekkelijke speelruimte. Gelukkig gaan steeds meer stemmen op om kinderen en jongeren terug een plaats te geven in de openbare ruimte. Zo is er bijvoorbeeld Buitenspeeldag op 28 maart Deze Buitenspeeldag vormt het sluitstuk van een campagne die kinderen en jongeren aanzet om buiten te spelen en te sporten in hun omgeving. Met deze campagne wil de Vlaamse overheid, i.s.m. Nickelodeon blijvende aandacht vragen van de openbare besturen voor de specifi eke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte. Men wil ouders stimuleren om hun kinderen opnieuw buiten te laten spelen. Ook in Oudenaarde groeit het besef dat buitenspelen voor elk kind belangrijk is. Vorig jaar organiseerde de jeugddienst tal van activiteiten in het stadspark op Buitenspeeldag. Dit jaar pakken we het anders aan en voert de stad een informatiecampagne via de scholen. Daarmee willen we iedereen bewustmaken van het belang van buitenspelen en wijzen op de mogelijkheden in onze stad! Wie vragen of suggesties heeft over dit thema kan contact opnemen met de stedelijke jeugddienst, jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde, 055/ , MAART - INFOMAGAZINE - 19

Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline

Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline Bauters/Jenny Bouckaert Wortegem-Petegem: Ruth Debels Verderzetting

Nadere informatie

Overzicht daguitstappen voor groepen. 2. Dagje Oudenaarde. Bezoek tentoonstelling 'De erfenis van Karel de Grote' Karel de Grote-Menu

Overzicht daguitstappen voor groepen. 2. Dagje Oudenaarde. Bezoek tentoonstelling 'De erfenis van Karel de Grote' Karel de Grote-Menu Overzicht daguitstappen voor groepen 1. Dagje Ename 2. Dagje Oudenaarde 3. Geschiedenis met een natje 4. Voor en achter de schermen Voormiddag Lunch Bezoek tentoonstelling 'De erfenis van Karel de Grote'

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Sponsordossier Eneco Tour Stad Genk 2011

Sponsordossier Eneco Tour Stad Genk 2011 Sponsordossier Eneco Tour Stad Genk 2011 Rit: Genk Genk Just On Time -ploegentijdrit voor bedrijven Zaterdag 13 augustus 2011 Vereniging Industriëlen Genk Voorwoord Situering Beste sportliefhebber, Genk

Nadere informatie

Jaarthema: Samen met Octaaf paraat voor een veilige straat

Jaarthema: Samen met Octaaf paraat voor een veilige straat Maandplanning november 2015 Jaarthema: Samen met Octaaf paraat voor een veilige straat Maandpunt: Ook mijn mening telt! Kunstproject Start with Art van maandag 9 tot en met vrijdag 20 november! Activiteitenkalender

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016

Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016 Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016 Huis van het Kind regio Zottegem Kloosterstraat 40, Zottegem 09 360 53 72 huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be www.facebook.com/huisvanhetkindzottegem Beste

Nadere informatie

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016)

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016) Basisschool Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 Berlare Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be Infobrief mei 2016 1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Goedemiddag beste schepenen, provincieraadsleden, de vele

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Goedemiddag beste schepenen, provincieraadsleden, de vele Zondag 12 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Labo Max - Oostende Goedemiddag beste schepenen, provincieraadsleden, de vele cultuurpartners

Nadere informatie

LOKEREN RAPENCROSS. Zondag 3 JANUARI. Cyclocross - Categorie B. Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren

LOKEREN RAPENCROSS. Zondag 3 JANUARI. Cyclocross - Categorie B. Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren Zondag 3 JANUARI LOKEREN Cyclocross - Categorie B Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren 1 ste Editie Rapencross Lokeren - Zondag 3 januari 2016 Cyclocross. Bij zowat elke Vlaming - jong en oud,

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

PROGRAMMA. 10u15: Start Fan-ride op de Markt. 13u00: Passage heren op de Markt 10u55: Start RVV voor vrouwen op de Oudenaardse Markt

PROGRAMMA. 10u15: Start Fan-ride op de Markt. 13u00: Passage heren op de Markt 10u55: Start RVV voor vrouwen op de Oudenaardse Markt PROGRAMMA 10u15: Start Fan-ride op de Markt 13u00: Passage heren op de Markt 10u55: Start RVV voor vrouwen op de Oudenaardse Markt 13u05: Bevoorrading heren Melden Animatie aan de aankomst met straattheater

Nadere informatie

PERSBERICHT. Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof. Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten

PERSBERICHT. Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof. Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten Neerpelt, 26 februari 2013 PERSBERICHT Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten Van woensdag 27 februari tot en met zondag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Open Bedrijven Dag. Uitblinkers gespot. GreenVille. 5 oktober 10 17u. Met medewerking van:

Open Bedrijven Dag. Uitblinkers gespot. GreenVille. 5 oktober 10 17u. Met medewerking van: Open Bedrijven Dag 5 oktober 10 17u Uitblinkers gespot GreenVille NAC Met medewerking van: Beste bezoeker, Na het succes van vorig jaar met maar liefst 3000 bezoekers, slaan GreenVille en de gemeente Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

Maken we van jullie straat een speelstraat?

Maken we van jullie straat een speelstraat? Maken we van jullie straat een speelstraat? Infobrochure Dit symbool in deze brochure betekent dat je bij de dienst Infrastructuur het document kan opvragen of het kan downloaden van de website. Inhoud

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT!

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! DRAAIBOEK VOOR SCHOLEN INHOUD 1 Sam de Verkeersslang 2 2 Sam rinkelt! 2 3 Wat is Sam rinkelt! 2 4 Het doel van Sam rinkelt! 3 5 Organisatie 3 5.1 Wanneer en waar

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie

het MOT Museum voor de Oudere Technieken Guldendal 20 te 1850 Grimbergen Meer info? Contacteer Florence Van Driel

het MOT Museum voor de Oudere Technieken Guldendal 20 te 1850 Grimbergen Meer info? Contacteer Florence Van Driel het MOT Museum voor de Oudere Technieken Guldendal 20 te 1850 Grimbergen 02 270 81 11 info@mot.be www.mot.be Meer info? Contacteer Florence Van Driel Zomeren in het MOT Zomeren in het MOT Wat is Zomeren

Nadere informatie

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef (enkel het gesproken woord telt) Dames en heren, Welkom op de persconferentie

Nadere informatie

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem.

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem. Maak een van je straat Infobrochure Lovendegem www.lovendegem.be/jeugd 1Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van een straat

Nadere informatie

Animatie. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Wat gezellig dat je er bent, er is hier van alles te beleven. Mijn naam is Lukkie de Leeuw en ik woon hier. Samen met mijn vrienden van het animatieteam proberen we jullie vakantie

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen!

1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! 1. Nooit in orde! Wat moeten wij met u nu aanvangen? Wat moeten wij met u nu doen? Gade gij nu nooit eens luisteren? Ge zijt echt niet te doen! Ge zijt nooit in orde! Ge zijt altijd te laat! Ge zijt nooit

Nadere informatie

Zondag 3 april 2016 RONDE VAN VLAANDEREN VOOR ELITE VROUWEN EN MANNEN

Zondag 3 april 2016 RONDE VAN VLAANDEREN VOOR ELITE VROUWEN EN MANNEN PROGRAMMABOEKJE DE RONDE IN OUDENAARDE VAN ZATERDAG 2 APRIL EN ZONDAG 3 APRIL 2016 Zondag 3 april 2016 RONDE VAN VLAANDEREN VOOR ELITE VROUWEN EN MANNEN Oudenaarde in de ban van de Ronde Voor het vijfde

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

KICK OP SPORT 2015 INFO VOOR MEDEWERKERS

KICK OP SPORT 2015 INFO VOOR MEDEWERKERS INFO VOOR MEDEWERKERS KICK OP SPORT 2015 Wat Kick op Sport is een tweedaagse sporthappening voor de eerste vier leerjaren van het secundair onderwijs. Gedurende twee dagen krijgen de deelnemers een combinatie

Nadere informatie

WAAR GAAN WE NAARTOE?

WAAR GAAN WE NAARTOE? WAAR GAAN WE NAARTOE? De familie Janssens wil op uitstap. Maar vader, moeder en de kinderen hebben hun eigen wensen! Kan je de familie helpen? Bekijk de brochures. Welke uitstap is goed voor iedereen?

Nadere informatie

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor.

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. STAPPENPLAN LEES DE FESTIVALGIDS Zo weet je wat het project inhoudt en wat je te wachten staat. www.stressfactor.be/organisator/2016 OVERTUIG JE MEDELEERLINGEN Jij bent vast niet de enige die een festival

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pinksteren 2014

Nieuwsbrief Pinksteren 2014 Nieuwsbrief Pinksteren 2014 PASSIE EN PLEZIER OP DE RUÏNE VAN BATENBURG Het is een kunst om in de hectiek van het dagelijkse leven in contact te blijven met plezier en bezieling. Dit vraagt om een goede

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. Maart Paasvakantie

Nieuwsbrief. Inhoud. Maart Paasvakantie Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief Maart 2016 Inhoud P1: Paasvakantie P2: Techno-Trailer P3: Jeugdboekenweek - Bib

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Week van de opvoeding van 16 tot 23 mei 2017

Week van de opvoeding van 16 tot 23 mei 2017 Week van de opvoeding van 16 tot 23 mei 2017 Van dinsdag 16 tot dinsdag 23 mei 2017 staat naar jaarlijkse gewoonte tijdens de Week van de Opvoeding positief opvoeden centraal. Opvoeden zit in kleine, dagelijkse

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie.

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie. SPEELSTRATEN SPEELSTRATEN Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een begrip uit de wegcode en wordt gedefinieerd in het koninklijk besluit van 1 december 1975: een openbare weg, waar tijdelijk en tijdens

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Sportdag Vrijdag 22 april wordt op sportpark Den Dries een grote Valkenswaardse Sportdag georganiseerd!

Sportdag Vrijdag 22 april wordt op sportpark Den Dries een grote Valkenswaardse Sportdag georganiseerd! Kindcentrum de Grasspriet van de Venstraat 9 5555KK VALKENSWAARD Tel. 040-2012908 e-mail: infodegrasspriet@skozok.nl website: www.degrasspriet.nl 2015-2016 Nummer 16 20 april 2016 In dit nummer: Belangrijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

OMLOOP HET NIEUWSBLAD

OMLOOP HET NIEUWSBLAD OMLOOP HET NIEUWSBLAD HOSPITALITY + PUBLICITY ZAT 27 02 16 71 ste OMLOOP HET NIEUWSBLAD ZAT 27 02 16 Omloop Het Nieuwsblad, dé openingswedstrijd van het klassieke wielervoorjaar. Een dag waar renners en

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

ZONDAG 5 APRIL 2015. Beleef samen met uw VIP s Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de eerste rij

ZONDAG 5 APRIL 2015. Beleef samen met uw VIP s Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de eerste rij Beleef samen met uw VIP s Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de eerste rij TRAKTEER UZELF EN UW RELATIES OP HET VLAAMS SPORTEVENT BIJ UITSTEK Beleef Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de

Nadere informatie

Fietsstallingen: inventarisatie

Fietsstallingen: inventarisatie Fietsstallingen: inventarisatie 1. Stadhuis o verharding fietsstalling: voetpadtegels o Type: aanbindsysteem, niet overdekt o Capaciteit: 6 Goede, zichtbare locatie Inplanting OK Gebruikt door bezoekers

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Allurepark t Eekhoornnest 2015

Allurepark t Eekhoornnest 2015 Allurepark t Eekhoornnest 2015 Bij slecht weer kan het programma wijzigen. Deelname aan het programma is voor eigen risico. Voor vragen kunt u contact opnemen met de receptie. Alle activiteiten vinden

Nadere informatie

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E 1ste t.em. 6de leerjaar THE MAKAMPE N P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E Wat? Studio organiseert originele themakampen voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar. Elke kampweek

Nadere informatie

algemene informatie Cultuurdienst

algemene informatie Cultuurdienst algemene informatie Cultuurdienst algemeen: Openingsuren: ma 9-12 u. en 14-16 u. F 09 210 35 81 di 9-12 u. en 14-16 u. woe 9-12 u. en 14-17 u. do 9-12 u. en 14-16 u. vrij 9-12 u. en 14-16 u. adres: GC

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be. Facultatief verlof

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be. Facultatief verlof Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief maart 2013 INHOUD Facultatief verlof P 1 Paasvakantie P 1 Sluitingsdag KIKO P 2

Nadere informatie

Academiejaar Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg Gent. Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde

Academiejaar Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg Gent. Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde Academiejaar 2014-2015 Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde Seppe De Meyer Bachelor in het Vastgoed: Landmeten 2014-2015 1. Infomarkt

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop!

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop! Speelfijne zomer Hey hallo! het centrale thema van het speelplein. Als ruimteschip maakt het verschillende tijdreizen, maar ook als cruiseschip ter land ter zee en in de lucht beleeft het zotte avonturen.

Nadere informatie

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4:

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4: In dit Blaadje: Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy..... 1 Theaterbezoek groep 3 en 4:... 1 Lentekriebels... 2 Inschrijving Avondvierdaagse... 2 Open- deur- ochtend... 2 Ouderbedankochtend 2015... 2

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

VBS De Duizendpoot 2 april 2015 Schoolstraat 27 3380 Bunsbeek. Wat heeft april zoal in petto voor onze school? Dat lees je in deze nieuwsbrief:

VBS De Duizendpoot 2 april 2015 Schoolstraat 27 3380 Bunsbeek. Wat heeft april zoal in petto voor onze school? Dat lees je in deze nieuwsbrief: VBS De Duizendpoot 2 april 2015 Schoolstraat 27 3380 Bunsbeek Solveldweg 8B 3384 Wever Nieuwsbrief april Beste ouders Wat heeft april zoal in petto voor onze school? Dat lees je in deze nieuwsbrief: BEZOEK

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015)

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) Onze Leon maakt onze meisjes in de klas alvast heel gelukkig. Met deze 2 schminkpoppen kunnen we de schminkhoek zeker uitbreiden! Dank je wel

Nadere informatie

Inhoud. Verslag schoolraad 10/05/2011. Verslag vorige vergadering. Inschrijvingen / LTP (Les Tijden Pakket)

Inhoud. Verslag schoolraad 10/05/2011. Verslag vorige vergadering. Inschrijvingen / LTP (Les Tijden Pakket) Inhoud Verslag schoolraad 10/05/2011... 1 Verslag vorige vergadering... 1 Inschrijvingen / LTP (Les Tijden Pakket)... 1 Enquête... 2 Leerlingenraad (Llnraard)... 2 Doorlichting... 3 Scholengemeenschap

Nadere informatie

Stad Brugge Communicatie & Citymarketing 8000 BRUGGE

Stad Brugge Communicatie & Citymarketing 8000 BRUGGE Stad Brugge Communicatie & Citymarketing Aan de bewoners van de Noordzandstraat, Kopstraat en omgeving 8000 BRUGGE uw kenmerk ons kenmerk bijlagen verz.nr. datum ccm/sm/bb15/214(2200) 1 Vanaf 10 augustus

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

LOKEREN RAPENCROSS. Zaterdag 14 JANUARI Cyclocross. Park Ter Beuken - Lokeren.

LOKEREN RAPENCROSS. Zaterdag 14 JANUARI Cyclocross. Park Ter Beuken - Lokeren. LOKEREN Zaterdag 14 JANUARI 2017 Cyclocross Park Ter Beuken - Lokeren www.rapencross.be 2 de Editie Rapencross Lokeren - Zaterdag 14 januari 2017 Cyclocross. Bij zowat elke Vlaming - jong en oud, man en

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

INFOBROCHURE SPEELSTRATEN

INFOBROCHURE SPEELSTRATEN INFOBROCHURE SPEELSTRATEN Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde, 055 33 44 90, jeugdcentrum@oudenaarde.be, www.jotie.be 1 Een speelstraat zeg je? Een speelstaat is een straat in je stad die

Nadere informatie

wedding marriage marleen sahetapy fotografie

wedding marriage marleen sahetapy fotografie wedding marriage marleen sahetapy fotografie + Gefeliciteerd! Jullie gaan trouwen! Allereerst, bedankt voor de interesse in mijn werk en het downloaden/opvragen van deze informatieve pdf. Niets is leuker

Nadere informatie

Kinderen in speelstraten bewegen meer

Kinderen in speelstraten bewegen meer Kinderen in speelstraten bewegen meer Sara D Haese, stafmedewerker beweging en lokale besturen 1/12/2016 Overzicht presentatie Bewegen en lang stilzitten Waarom? Richtlijnen Beweeg- en zitgedrag bij Vlaamse

Nadere informatie

stad brugge communicatiedienst 8380 BRUGGE

stad brugge communicatiedienst 8380 BRUGGE stad brugge communicatiedienst Aan de bewoners/eigenaars van de panden van het Admiraal Keyesplein, van de Vindictivestraat, de Wielingenstraat en de Blokschepenstraat 8380 BRUGGE uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER April 2017 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 @ sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be 1 zaterdag 2 zondag 3 maandag 4 dinsdag 5 woensdag 6

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

DE SPEELWIJZER Handleiding tot het organiseren van een speelstraat

DE SPEELWIJZER Handleiding tot het organiseren van een speelstraat DE SPEELWIJZER Handleiding tot het organiseren van een speelstraat Deerlijk speelt organisatie speelstraten De nood aan speelruimte van en voor kinderen al garantie voor een optimale ontwikkeling, staat

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 uitnodiging www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 v a n h a r t e w e l k o m! De Fietsersbond nodigt alle leden op 9 oktober uit in het Geuzenhuis in Gent, voor een dag boordevol boeiende informatie

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Natuurpunt Antwerpen Stad - Nieuwsbrief 2 - Cursus Natuurgids, Gemeenteraadsverkiezingen, activiteiten 1 bericht

Natuurpunt Antwerpen Stad - Nieuwsbrief 2 - Cursus Natuurgids, Gemeenteraadsverkiezingen, activiteiten 1 bericht Guy Voets Natuurpunt Antwerpen Stad - Nieuwsbrief 2 - Cursus Natuurgids, Gemeenteraadsverkiezingen, activiteiten 1 bericht Natuurpunt Antwerpen Stad

Nadere informatie

MODULES AMC. AMC volgens een modulair systeem... PER TRIMESTER KIES JE 1 MODULE UIT EEN LIJST VAN 6 MOGELIJKHEDEN

MODULES AMC. AMC volgens een modulair systeem... PER TRIMESTER KIES JE 1 MODULE UIT EEN LIJST VAN 6 MOGELIJKHEDEN Academie Londerzeel presenteert: MODULES AMC WO Lesda g ENS DAG en op of Z, ATE VRIJD MUZ R DAG AG IEK LAB (V3) O S SER OFIE VRA NCK Schooljaar 2017-2018 X AMC volgens een modulair systeem... Dit betekent

Nadere informatie

Apotheose met tafelgesprekken in vier huizen

Apotheose met tafelgesprekken in vier huizen zaterdag 27 september 2014 Apotheose met tafelgesprekken in vier huizen Vzw Heikom en de Vrije Kleuter- en Lagere School Sint-Laurens, Sint-Kruis-Winkeldorp 73/114 Activiteit Speelhuis van14 tot 16 uur.

Nadere informatie

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart Slapende Reus Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart WAAROM LANDSCHAPSVISIE De Kempense Heuvelrug in Kasterlee heeft

Nadere informatie