Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr /G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G"

Transcriptie

1

2 Projectnr /G Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem Telefoon (026) Telefax (026) Internet Gemeente Leefbaarheid en veiligheid in Eindconcept 23 juli 2013

3 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding en vraagstelling Werkwijze Wijkindeling Responsverantwoording Leeswijzer 4 2. Leefbaarheid en veiligheid in Leefbaarheid en veiligheid Onveiligheidsbeleving en buurtproblemen De rol van politie en gemeente Samenvattende conclusies Centrum en Kuenenplein / Plantage Leefbaarheid en veiligheid Onveiligheidsbeleving en buurtproblemen De rol van politie en gemeente Broekpolder en industriegebied Leefbaarheid en veiligheid Onveiligheidsbeleving en buurtproblemen De rol van politie en gemeente Oosterwijk / Zwaansmeer en Meerestein Leefbaarheid en veiligheid Onveiligheidsbeleving en buurtproblemen De rol van politie en gemeente Westertuinen en Vondelkwartier Leefbaarheid en veiligheid Onveiligheidsbeleving en buurtproblemen De rol van politie en gemeente Somagebied Leefbaarheid en veiligheid Onveiligheidsbeleving en buurtproblemen De rol van politie en gemeente Wijk aan Zee Leefbaarheid en veiligheid Onveiligheidsbeleving en buurtproblemen De rol van politie en gemeente Kwetsbare groepen in Mensen met beginnende dementie Mensen met een lichte verstandelijke beperking 50

4 9.3. Mensen met een alcohol- en / of drugsverslaving De aanwezigheid van kwetsbare groepen in de wijken Samenvattende conclusies 54 Bijlage: Enquêteuitkomsten 1

5 1. Inleiding 1.1. Aanleiding en vraagstelling De gemeente doet elk jaar onderzoek in het kader van de Wmo. De onderzoeken worden afwisselend gedaan op de verschillende prestatievelden. In 2013 zet de gemeente in op een breed leefbaarheidsonderzoek (prestatieveld 1). In 2008 is voor het laatst een veiligheidsmonitor gehouden en wilde dit jaar opnieuw de beleving van leefbaarheid en veiligheid in de gemeente onderzoeken. Een belevingsonderzoek op het gebied van prestatieveld 1 van de Wmo is voor het laatst in 2011 uitgevoerd. Er zijn grote raakvlakken tussen het Wmo-onderzoek en de veiligheidsmonitor (sociale samenhang en leefbaarheid hangen nauw samen en kennen een grote overlap met veiligheid). De gemeente heeft er daarom voor gekozen een verbinding te leggen en beide onderzoeken te combineren. Dit levert een efficiencyvoordeel op door de schaalgrootte en het beperken van overheadkosten en heeft als bijkomend voordeel dat de inwoners maar één keer hoeven worden benaderd met een vragenlijst. Het leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek is waar relevant aangevuld met actuele thema s, en het Wmo-belevingsonderzoek is verdiept door deze keer meer in te zoomen op kwetsbare groepen in de wijken. In deze rapportage worden de volgende aspecten van leefbaarheid en veiligheid behandeld: Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid in de woonbuurt Voorzieningenniveau Waardering van de woning Sociale contacten Waardering van woon- en leefomgeving Onveiligheidsbeleving en buurtproblemen Buurtproblemen Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap Respectloos gedrag Preventie De rol van de politie en de gemeente De rol van de politie De rol van de gemeente In een apart hoofdstuk wordt ingegaan op de situatie van de kwetsbare groepen in de gemeente Werkwijze Het onderzoek is uitgevoerd door een combinatie van methoden. De beleving van leefbaarheid en veiligheid is in beeld gebracht door middel van een grote enquête onder de inwoners van. Deze enquête geeft op het niveau van zes (combinaties van) wijken betrouwbare uitkomsten. Daarbij is er voor gezorgd dat Wmo-cliënten voldoende - 1 -

6 in de respons zijn vertegenwoordigd om ook hen als groep betrouwbaar in beeld te hebben. Op wijkniveau is het beeld over de Wmo-cliënten meer indicatief. De enquête is uitgevoerd aan de hand van een combinatie van enquêteren via internet en telefonisch enquêteren. De inwoners van zijn eerst uitgenodigd om via internet aan het onderzoek deel te nemen. Vervolgens is telefonisch nageënquêteerd om een voldoende hoogwaardige en aselecte respons te verkrijgen. De Wmo-cliënten zijn uitsluitend telefonisch geënquêteerd. Om een beeld te krijgen van de positie van de zogenoemde kwetsbare groepen, zijn groepsgesprekken gehouden. Hierbij is zowel gesproken met de kwetsbare groepen zelf, als met hun begeleiders vanuit de instanties die hen bijstaan. De volgende kwetsbare groepen zijn in dit onderzoek betrokken: Ouderen met beginnende dementie. Mensen met een lichte verstandelijke beperking. Mensen met een alcohol en / of drugsverslaving. Naast deze groepen geniet de groep allochtone ouderen de speciale aandacht van de gemeente. Er was binnen de opdracht ruimte om met de bovengenoemde drie kwetsbare groepen gesprekken te voeren. Daarom is gekeken of de groep allochtone ouderen kon worden uitgelicht in de enquête-uitkomsten. De allochtone ouderen waren echter niet in voldoende grote aantallen in de respons vertegenwoordigd om aparte uitkomsten over hen te kunnen presenteren Wijkindeling Bij het uitvoeren van het onderzoek is de volgende wijkindeling in zes clusters van wijken gehanteerd: : Wijk aan Zee : Broekpolder / industriegebied : Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein : Westertuinen / Vondelkwartier : Centrum / Kuenenplein / Plantage : Somagebied N.B.: In het industriegebied in wijk 2 wonen maar heel weinig mensen. De uitkomsten voor wijk 2 hebben voornamelijk betrekking op de inwoners van Broekpolder

7 Figuur 1.1: Gemeente. Gehanteerde gebiedsindeling in wijkclusters Bron: Gemeente Responsverantwoording Tabel 1.1: Steekproef en behaalde respons reguliere enquête onder alle inwoners van 15 jaar en ouder Wijk Steekproef Benodigde Respons Behaalde respons Respons % Wijk aan Zee % Broekpolder en Industriegebied % Oosterwijk / Zwaansmeer en Meerestein % Westertuinen en Vondelkwartier % Centrum en Kuenenplein / Plantage % Somagebied % Gemeente totaal t % Bron: Companen. In totaal is op de enquête onder de inwoners van 15 jaar en ouder een respons gehaald van enquêtes. De respons van 960 geslaagde enquêtes die noodzakelijk is voor een betrouwbaar beeld op gemeenteniveau en in de wijken, is daarmee ruimschoots gehaald. Ook in de zes onderscheiden wijken is overal de minimaal benodigde respons behaald

8 Tabel 1.2: Steekproef en behaalde respons reguliere enquête onder Wmo-clienten Waarvan met Wijk Steekproef telefoonnummer Benodigde Respons Behaalde respons Respons % Wijk aan Zee % Broekpolder en Industriegebied % Oosterwijk / Zwaansmeer en Meerestein % Westertuinen en Vondelkwartier % Centrum en Kuenenplein / Plantage % Somagebied % Gemeente totaal % Bron: Companen. Onder de Wmo-cliënten is de beoogde respons niet helemaal gehaald. De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat in twee wijken, Broekpolder en Somagebied, minder Wmocliënten wonen dan bij het opstellen van het steekproefplan werd aangenomen en minder telefoonnummers dan ingeschat beschikbaar waren om hen te kunnen benaderen. Op gemeenteniveau is het aantal geënquêteerde Wmo-cliënten ruim voldoende om hen als groep betrouwbaar in beeld te kunnen brengen. In de wijken Wijk aan Zee, Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein, Westertuinen / Vondelkwartier en Centrum / Kuenenplein / Plantage zijn voldoende geslaagde enquêtes afgenomen voor een goed beeld op wijkniveau. De respons in Broekpolder is te laag om in deze wijk uitspraken te kunnen doen. De uitkomsten over Wmo-cliënten in Broekpolder worden daarom niet apart gepresenteerd. De uitkomsten over Wmo-cliënten in Somagebied zijn wat meer indicatief Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt op alle onderzochte thema s het gemeentelijke beeld geschetst. Hoofdstuk 2 geeft daarmee een integraal overzicht van de leefbaarheid en veiligheid in. Waar mogelijk en relevant is een vergelijking gemaakt in de tijd. Als op wijkniveau specifieke zaken spelen, is dit nader uitgewerkt. Bij elk thema worden de uitkomsten voor de groep Wmo-cliënten apart beschreven. Bij elk thema zijn, indien van toepassing, de aandachtspunten benoemd. De hoofdstukken 3 tot en met 8 gaan in op de verschillende onderscheiden wijken binnen de gemeente. Op beknopte wijze passeren de belangrijkste uitkomsten voor elke wijk de revue. We houden hierbij weer de thematische indeling uit hoofdstuk 2 aan. Hoofdstuk 9 ten slotte, handelt over de positie van de kwetsbare groepen in. Hoe ervaren zij het wonen in de wijken en hoe wordt hun aanwezigheid in de wijken ervaren

9 2. Leefbaarheid en veiligheid in De beleving leefbaarheid en veiligheid in is in beeld gebracht aan de hand van een aantal verschillende thema s. Het betreft zowel fysieke als sociale aspecten van leefbaarheid. Onder fysieke aspecten vallen onderhoud, verlichting, aanwezige voorzieningen, waardering van de woning, etc. Sociale aspecten zijn de contacten die mensen hebben met buurtbewoners, hun oordeel over de bevolkingssamenstelling, eventuele conflicten in de buurt, etc. Beleving van (on)veiligheid in de buurt en specifieke buurtproblemen (vervelende voorvallen en criminaliteit) worden apart behandeld. Speciale aandacht is er ook voor de rol van de politie en de rol van de gemeente bij het op peil houden of verbeteren van de leefbaarheid in de buurten in, en voor het aanpakken van leefbaarheidsproblemen. De thema s worden in dit hoofdstuk beschreven op gemeenteniveau, waarbij waar relevant ook wordt ingegaan op de verschillen tussen de wijken. Specifieke aandachtspunten worden apart beschreven. In de navolgende hoofdstukken wordt ingezoomd op de wijken afzonderlijk. Waar relevant en mogelijk wordt in dit hoofdstuk een vergelijking in de tijd gemaakt met het leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek dat in 2008 is gehouden, en met het brede Wmo-onderzoek uit De beleving van de leefbaarheid en veiligheid door Wmo-cliënten wordt bij elk thema voor zover mogelijk apart uitgelicht Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid woonbuurt Onderhoud infrastructuur en groenvoorzieningen, verlichting De helft tot twee derde van de inwoners van is tevreden over het onderhoud aan de infrastructuur, de begaanbaarheid van stoepen en straten en het onderhoud aan parken, plantsoenen en parken. Ongeveer een kwart van de inwoners is op deze punten niet tevreden. Inwoners van Broekpolder / industriegebied zijn beduidend meer tevreden dan gemiddeld over het onderhoud van de infrastructuur en de groenvoorzieningen. De inwoners van zijn bijzonder goed te spreken over de straatverlichting in de gemeente. Ruim 80% is hierover zonder meer tevreden en maar een zeer kleine minderheid is ontevreden. Aandachtspunten: Onderhoud aan perken, plantsoenen en parken in Centrum / Kuenenplein / Plantage Begaanbaarheid van stoepen en straten in Westertuinen / Vondelkwartier Wmo-cliënten Wmo-cliënten in Centrum / Kuenenplein / Plantage zijn wat minder tevreden over de openbare ruimte dan in de andere wijken, vooral over het onderhoud aan wegen, paden en pleintjes en van het openbaar groen. Belangrijk voor deze groep is de begaanbaarheid van straten en stoepen

10 Centrum / Kuenenplein / Plantage springt er op dit punt voor Wmo-cliënten behoorlijk negatief uit: bijna 40% is ontevreden, waarvan de helft zeer ontevreden. Over de begaanbaarheid van straten en stoepen zijn de Wmo-cliënten in Westertuinen / Vondelkwartier ook niet tevreden. Mogelijk speelt hier de problematiek van het op de stoep parkeren van auto s een rol. Sociale samenhang Contact met buurtgenoten Ongeveer een derde van de inwoners van geeft aan dat mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. Maar de groep die het daar juist niet mee eens is, is iets groter. De helft van de inwoners voelt zich thuis bij zijn of haar buurtgenoten en is tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt, voor een kleine twintig procent geldt dat niet. Ongeveer twee derde van de inwoners is van mening dat mensen in op een prettige manier met elkaar omgaan. Maar minder dan 40% typeert de eigen buurt als een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is. In Wijk aan Zee is dit minder aan de orde. Eén op de drie inwoners geeft aan veel contact te hebben met andere buurtbewoners, een bijna even grote groep heeft dat niet. Toch is ruim de helft van de inwoners het eens met de stelling dat buurtgenoten in voor elkaar klaarstaan als dat nodig is en is maar een heel klein deel het daar uitgesproken mee oneens. Contact tussen inwoners met verschillende etnische achtergronden Als wordt gevraagd of er goed contact is tussen autochtone en allochtone buurtbewoners, kan een derde van de inwoners hierop geen antwoord geven. Kennelijk hebben zij weinig contact met mensen met een andere etnische achtergrond. Dat geldt uiteraard zowel voor autochtone als voor allochtone inwoners. In Somagebied, een wijk met veel mensen van niet-westerse komaf, is het aandeel mensen dat niet tevreden is over het contact tussen autochtone en allochtone inwoners het grootst. Maar ook het aandeel inwoners dat hierover juist wel tevreden is, is in deze wijk het grootst. In Wijk aan Zee zijn meer mensen dan gemiddeld ontevreden over het contact tussen allochtone en autochtone buurtgenoten. Conflicten en discriminatie In Somagebied, Centrum / Kuenenplein / Plantage en Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein komen wat meer conflicten tussen bewoners voor. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en in Somagebied komt discriminatie van buurtbewoners wat meer voor dan gemiddeld. Elkaar aanspreken op het gedrag Minder dan de helft van de inwoners van is het eens met de stelling dat buurtbewoners elkaar aanspreken op hun gedrag. In Wijk aan Zee en Broekpolder / industriegebied gebeurt dit wat meer dan gemiddeld. In Somagebied en Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein juist minder. Aandachtspunten: Sociale cohesie in Somagebied en in mindere mate in Centrum / Kuenenplein / Plantage en Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein Discriminatie van buurtbewoners in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en in Somagebied Contact tussen autochtone en allochtone inwoners in Somagebied en in Wijk aan Zee - 6 -

11 Waardering van de buurt De inwoners van wonen prettig in hun buurt. Ondanks de constatering dat bepaalde wijken wat minder sociale samenhang kennen en wat meer sociale problemen, komt dit niet tot uitdrukking in hoe prettig men de buurt ervaart. Er zijn maar heel kleine verschillen tussen de wijken op dit punt. Ongeveer twee derde van de inwoners zou weer in de eigen buurt gaan wonen als men opnieuw de keus had. Een kleine 20% zou dat niet doen. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein, Centrum / Kuenenplein / Plantage en in Somagebied is het aandeel inwoners dat gegeven de keus ergens anders zou gaan wonen naar verhouding wat groter dan in de andere wijken. Toch is het aandeel inwoners dat aangeeft dat hun buurt de afgelopen jaren achteruit is gegaan (ongeveer een kwart) beduidend groter dan het aandeel inwoners dat vindt dat de wijk juist vooruit is gegaan (ruim 10%). Verreweg de meeste mensen vinden overigens dat hun wijk gelijk is gebleven. Het meest positief over de ontwikkeling van de wijk zijn de inwoners van Broekpolder / industriegebied. Zij verwachten ook meer dan gemiddeld dat hun wijk de komende jaren verder vooruit zal gaan. Het minst positief zijn de inwoners van Somagebied en Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein, zowel over de ontwikkeling in de afgelopen jaren als over de verwachtingen voor de toekomst. Aandachtspunten: Imago Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied onder de eigen inwoners Betrokkenheid bij de buurt Ongeveer twee derde van de inwoners van voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de eigen buurt. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de wijken, waarbij een rechtstreeks verband zichtbaar is met de sterkte van de sociale cohesie. In de wijken Somagebied, Centrum / Kuenenplein / Plantage en Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein is het verantwoordelijkheidsgevoel op dit punt beduidend lager dan in de andere wijken. Ook de mate waarin buurtbewoners naar eigen zeggen het afgelopen jaar actief zijn geweest om de buurt te verbeteren is in deze wijken lager dan gemiddeld. Overigens: ongeveer een kwart van de inwoners heeft zich het afgelopen jaar actief ingezet op dit punt. Wijk aan Zee springt er met zo n 40% in positieve zin uit. De belangrijkste belemmering om zich niet actief in te zetten is tijdgebrek. Ongeveer een kwart van de inwoners geeft aan zich niet in te zetten voor de leefbaarheid omdat dit een taak van de gemeente is. Een bijna even grote groep is in de basis wel bereid zich in te zetten, maar weet niet hoe. Ongeveer 20% van de inwoners van de gemeente zou zich meer willen inzetten voor de leefbaarheid in de buurt. Deze bereidheid is weer het grootst in Wijk aan Zee. Van de mensen die zich meer willen inzetten wil het grootste deel (bijna 60%) vooral meedenken over wat er in de buurt gebeurt. Ruim een derde is bereid zich in te zetten door de buurt te onderhouden of schoon te houden, en door het bieden van ondersteuning aan buurtbewoners met beperkingen. Ook buurtpreventie en het organiseren van buurtactiviteiten worden geregeld genoemd. Aandachtspunten: Beeldvorming over de eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid bij een deel van de inwoners Voorlichting over de mogelijkheden zich actief in te zetten voor de leefbaarheid in de buurt Wmo-cliënten Wmo-cliënten zijn over het algemeen iets meer tevreden over de sociale samenhang in hun buurt dan de gemiddelde inwoner van. Uitzondering hierop vormt het Somagebied, waar Wmo

12 cliënten geregeld juist minder tevreden zijn over de diverse sociale aspecten van leefbaarheid in de buurt. In het Somagebied zijn Wmo-cliënten ook uitgesproken negatief over de ontwikkeling van hun buurt, meer nog dan de gemiddelde bewoner. Wmo-cliënten voelen zich minder verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun buurt dan de gemiddelde inwoner van. Dat hangt waarschijnlijk samen met de leeftijd van veel Wmo-cliënten en de mindere mogelijkheden die men door beperkingen heeft om zich actief in te zetten. Ontwikkeling in de tijd De beeldvorming rond de ontwikkeling van de eigen buurt is sinds 2008 wat minder positief geworden. In 2008 gaf een kwart van de inwoners aan dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit was gegaan. In 2013 is dat eveneens ongeveer een kwart. Maar in 2008 was 20% van de inwoners van mening dat de buurt juist vooruit was gegaan. En dat is in 2013 afgenomen tot zo n 10%. In 2008 verwachtte ruim een kwart van de inwoners dat hun buurt de komende jaren vooruit zou gaan. Nu is dat nog zo n 15%. De invloed van de economische crisis en de beeldvorming rond de (gemeentelijke) bezuinigingen die nodig zijn zullen hier een belangrijke rol bij spelen. Wmo-cliënten De meest gangbare indicatoren voor sociale cohesie en leefbaarheid zijn de schaalscores sociale en fysieke kwaliteit. De schaalscore resulteert in een waarde tussen de De schaalscore van sociale cohesie onder Wmo-cliënten is een 5.9. In 2011 lag deze score op een 6.1. Wmo-cliënten zijn iets minder tevreden over de sociale cohesie ten opzichte van De schaalscore fysieke kwaliteit geeft aan in welke mate er sprake is van fysieke verloedering. De schaalscore onder Wmo-cliënten ligt op een 2.7. In 2011 lag de schaalscore voor fysieke kwaliteit op een 4.8. De Wmo-cliënten vinden dat de fysieke verloedering is afgenomen ten opzichte van De fysieke kwaliteit is aanmerkelijk verbeterd. Vergelijking landelijke uitkomsten De schaalscore voor de sociale cohesie scoort in een 5.9. De landelijke score lag in 2012 op een 6.2. scoort iets lager dan het landelijk gemiddelde. De schaalscore fysieke kwaliteit scoort in een 3.8. In Nederland ligt de score gemiddeld op een 3.3. De fysieke verloedering in is niet groot. Voorzieningenniveau Het voorzieningenniveau in de buurt is voor veel mensen een van de belangrijkste graadmeters voor de leefbaarheid. De meeste inwoners van zijn tevreden over het voorzieningenniveau in hun buurt. De uitzondering daarop zijn de inwoners van Wijk aan Zee. Het voorzieningenniveau in Wijk aan Zee is laag, en diverse voorzieningen worden door de inwoners gemist. Basisvoorzieningen Meer dan 80% van de inwoners is tevreden over de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse behoeften in de buurt. In Wijk aan Zee is meer dan een derde hier juist ontevreden over. Over de aanwezigheid van bankfilialen en pinautomaten zijn inwoners van de gemeente wat minder goed te spreken. Zo n 20% is hierover ontevreden (Wijk aan Zee: ruim 60%). Van de overige wijken zijn de inwoners van Somagebied wat minder tevreden over de aanwezigheid van pinautomaten en is men in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein minder te spreken over het aantal bankfilialen. Medische- en zorgvoorzieningen Over de aanwezigheid van huisartsen zijn de inwoners tevreden, ook in Wijk aan Zee. Van de gezinnen met kinderen is de helft tevreden over de aanwezigheid van consultatiebureaus (Centrum / Kuenenplein / Plantage en Westertuinen / Vondelkwartier springen er positief uit). De tevredenheid onder ouders met kinderen over de aanwezigheid van het - 8 -

13 Centrum voor Jeugd en Gezin is lager. Nog geen derde is hierover tevreden. Veel mensen zijn niet op de hoogte van het bestaan van het CJG. In Centrum / Kuenenplein / Plantage is de tevredenheid wat groter. Openbaar vervoer De inwoners van zijn tevreden over het openbaar vervoer in de gemeente. Zo n 60% is zeer tevreden en nog geen 10% is ontevreden. Inwoners van Wijk aan Zee en van Broekpolder / industriegebied zijn wat minder tevreden dan gemiddeld. Bankjes en groen Over de aanwezigheid van bankjes in het straatbeeld is ruim 40% van de bevolking tevreden en zo n 20% ontevreden. In Westertuinen / Vondelkwartier en Centrum / Kuenenplein / Plantage is de tevredenheid wat minder dan elders in de gemeente. Over de hoeveelheid groen in de gemeente is bijna 60% tevreden en ongeveer een kwart ontevreden. Ook hier zijn er verschillen tussen de wijken: Broekpolder / industriegebied komt er het beste uit en in Centrum / Kuenenplein / Plantage en Somagebied blijft de tevredenheid achter bij het gemiddelde. Parkeren Ongeveer de helft van de inwoners van is tevreden over het aantal parkeerplaatsen in de gemeente. Ruim een derde is juist ontevreden. Vooral in Westertuinen / Vondelkwartier en in Centrum / Kuenenplein / Plantage blijft de tevredenheid achter bij het gemiddelde. In deze wijken is ruim 40% van de inwoners ontevreden over de parkeermogelijkheden. Voorzieningen voor kinderen en jongeren Over het basisonderwijs in de gemeente zijn de inwoners van tevreden. Het aandeel ontevreden ouders met kinderen is op gemeenteniveau te verwaarlozen. Echter: in Somagebied is bijna 20% van de ouders ontevreden. Bijna de helft van de inwoners is tevreden over het aantal speelplekken voor kinderen. Een kleine 20% is dat niet. Vooral in Centrum / Kuenenplein / Plantage, maar ook in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Westertuinen / Vondelkwartier blijft de tevredenheid achter. Over voorzieningen voor jongeren (jongerencentrum, trapveld / voetbalkooi, skatebaan, etc.) zijn de inwoners minder goed te spreken. Hierover is bijna een derde ontevreden. Die ontevredenheid is er in alle wijken. In Wijk aan Zee is men het minst tevreden. Ontmoetingsplekken Bijna 40% van de senioren (65+) is tevreden over het aantal ontmoetingsplekken voor ouderen. Zo n 10% is dat niet. Vooral in Broekpolder / industriegebied en in Wijk aan Zee is men minder tevreden. In Wijk aan Zee en Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein wordt een buurthuis of wijkcentrum gemist. Sportvoorzieningen Over de aanwezige sportvoorzieningen zijn de inwoners van tevreden. Alleen in Westertuinen / Vondelkwartier blijft de tevredenheid iets achter, maar is nog altijd ruim de helft van de inwoners tevreden

14 Aandachtspunten: Voorzieningenniveau in Wijk aan Zee Bekendheid Centrum voor Jeugd en Gezin Parkeergelegenheid in Westertuinen / Vondelkwartier en Centrum / Kuenenplein / Plantage Basisonderwijs in Somagebied Voorzieningen voor jongeren Ontmoetingsplek voor ouderen in Broekpolder / industriegebied en Wijk aan Zee Buurthuis of wijkcentrum in Wijk aan Zee en Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein Wmo-cliënten De tevredenheid van Wmo-cliënten over het voorzieningenniveau in de gemeente laat door de oogharen hetzelfde beeld zien als van de gemiddelde inwoner van, zij het dat de ontevredenheid soms wat is uitvergroot. De ontevredenheid over de aanwezigheid van bankfilialen is groter dan gemiddeld, met name in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied. Datzelfde geldt voor pinautomaten. Over de aanwezigheid van huisartsen is men tevreden. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein zijn wat meer Wmo-cliënten ontevreden over de aanwezigheid van huisartsen in de buurt. In Westertuinen / Vondelkwartier en Somagebied zijn naar verhouding veel Wmo-cliënten ontevreden over het openbaar vervoer. Over de aanwezigheid van groenvoorzieningen zijn Wmo-cliënten meer tevreden dan de gemiddelde inwoner. De tevredenheid over de aanwezigheid van bankjes is vergelijkbaar met het gemiddelde, behalve in Westertuinen / Vondelkwartier en Somagebied. Daar zijn Wmo-cliënten minder tevreden. Over parkeerplaatsen zijn Wmocliënten minder ontevreden dan de gemiddelde inwoner. Dat zal deels samenhangen met een hoger aandeel speciale parkeervergunningen onder deze groep. Toch is een aanzienlijk deel van de Wmo-cliënten ontevreden over de parkeermogelijkheden in hun buurt. In Westertuinen / Vondelkwartier zijn veel Wmo-cliënten ontevreden over de aanwezigheid van ontmoetingsplekken voor ouderen. Een buurthuis of wijkcentrum wordt niet bovengemiddeld gemist. Ontwikkeling in de tijd De tevredenheid over het voorzieningenniveau in ligt grotendeels in lijn met het beeld dat in 2008 naar voren kwam. De tevredenheid over winkels voor dagelijkse voorzieningen was toen ook al groot, evenals de tevredenheid over de straatverlichting in de gemeente. Ook het basisonderwijs stond in de top 3 waar het de tevredenheid van de inwoners betrof. En ook in 2008 waren voorzieningen voor jongeren al een van de aandachtspunten. Waardering van de woning Je prettig voelen in de leefomgeving begint met je eigen woning. Dan gaat het om de kenmerken en de onderhoudsstaat van de woning zelf, maar ook over hoe vellig je je voelt in je eigen woning. En over de ligging van je woning ten opzichte van voorzieningen. Algemeen De inwoners van zijn tevreden over hun woning. Een overgroot deel van de inwoners geeft aan dat hun woning een prettige sfeer heeft. Bijna 40% is op dit punt zelfs zeer tevreden. Ook de indeling van de woning kan de goedkeuring wegdragen. Slechts een zeer beperkt deel van de bevolking is hierover niet tevreden. Ruim 80% van de inwoners voelt zich veilig in de eigen woning. Voor een kleine 10% geldt dat niet altijd. Zo n driekwart van de inwoners van geeft aan de komende tijd in de huidige woning te willen blijven wonen. In Somagebied en Centrum / Kuenenplein / Plantage wonen de meeste mensen die liever zouden verhuizen. Het betreft zo n 20% van de inwoners in deze wijken

15 Woninggrootte In Broekpolder / industriegebied en Westertuinen / Vondelkwartier zijn de inwoners het meest tevreden over de grootte van hun woning. In Wijk aan Zee, Centrum / Kuenenplein / Plantage en Somagebied vinden naar verhouding veel mensen hun woning wat te klein. Het betreft overigens minder dan 20% van de inwoners in die wijken. Onderhoud Over het onderhoud van de woning is 80% van de inwoners tevreden. Ongeveer een derde is zelfs zeer tevreden. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein, Centrum / Kuenenplein / Plantage en Somagebied zijn iets meer mensen ontevreden over het onderhoud van de woning. Het betreft echter een kleine minderheid. Seniorenwoningen Ongeveer een kwart van de 65-plussers in zou graag in een voor senioren geschikte woning wonen. Ruim de helft wil dat juist expliciet niet. Nabijheid van voorzieningen De helft van de inwoners vindt het belangrijk om in de nabijheid van voorzieningen te wonen. In Somagebied is die behoefte het grootst. In Wijk aan Zee, waar het voorzieningenniveau lager ligt dan elders in, is de wens om dicht bij voorzieningen te wonen ook lager dan in de rest van de gemeente. Aandachtspunten: - Wmo-cliënten Er zijn weinig verschillen tussen Wmo-cliënten en de gemiddelde inwoner, waar het de waardering van de woning betreft. Wmo-cliënten zijn doorgaans wat meer dan gemiddeld gehecht aan hun woning en wat honkvaster, maar dat hangt meer samen met de leeftijd van veel Wmo-cliënten dan met hun beperkingen. In Somagebied is de behoefte aan voor senioren geschikte woningen onder Wmo-cliënten beduidend hoger dan gemiddeld. Ook de behoefte om in de nabijheid van voorzieningen te wonen is onder Wmo-cliënten, begrijpelijkerwijs, hoger dan gemiddeld. Ontwikkeling in de tijd De waardering van de ers over de sfeer die hun woning ademt en de indeling van hun woning was in 2008 ook al erg hoog. Sociale contacten Contact met familie, vrienden en kennissen is voor de meeste mensen een van de meest belangrijke zaken in hun leven. Eenzaamheid wordt dan ook erkend als een van de grootste problemen waar veel mensen in hun sociale leven mee te maken krijgen. De inwoners van is gevraagd hoe zij hun sociale contacten beoordelen en hoe zij sociale contacten onderhouden. Sociaal netwerk De meeste inwoners van hebben geen problemen met hun sociale contacten. Bijna 80% geeft aan dat er altijd wel iemand in de omgeving is bij wie ze met dagelijkse problemen terecht kunnen en ruim 80% kent genoeg mensen waar ze bij narigheid op

16 kunnen terugvallen. Dit betekent echter wel dat één op de vijf inwoners niet onmiddellijk weet op wie ze zich kunnen richten als het even tegenzit. Bijna één op de tien inwoners geeft aan dat er in dat geval niemand is om op terug te vallen. In Centrum / Kuenenplein / Plantage en Somagebied is het aandeel mensen met een minder groot sociaal netwerk wat hoger dan gemiddeld. Zo n 15% van de inwoners van vindt de eigen kennissenkring eigenlijk wat te beperkt. Voor twee derde van de inwoners is dat niet het geval. In Somagebied is het aandeel mensen dat eigenlijk een wat grotere kennissenkring zou willen hebben wat groter dan gemiddeld. Bijna 80% van de inwoners geeft aan dat er voldoende mensen zijn met wie men zich nauw verbonden voelt. Bijna 90% kan als daar behoefte aan is altijd bij iemand terecht. Ook deze aandelen zijn in Somagebied wat lager. Onderhouden sociaal netwerk De meeste mensen onderhouden hun sociale netwerk door mensen uit te nodigen, door bij mensen langs te gaan en telefonisch. Dit geldt voor zo n 80% van de inwoners van. Ruim de helft onderhoudt contacten via internet en sociale media. Op dit punt loopt Broekpolder / industriegebied wat voor op de rest van de gemeente. Ongeveer de helft van de mensen onderhoudt sociale contacten via activiteiten waar ontmoetingen plaatsvinden. Sociale contacten aangaan en sociale activiteiten Ongeveer 10% van de inwoners vindt het moeilijk om aan sociale activiteiten deel te nemen. De meeste mensen hebben hier geen moeite mee. Voor sommige mensen is meer deelnemen aan sociale activiteiten te duur. Dit speelt naar eigen zeggen voor ruim 15% van de inwoners. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied komt dit meer voor dan gemiddeld in de gemeente. Bijna een kwart van de inwoners van gaat zelden of nooit naar een georganiseerde bijeenkomst of activiteit. Voor de mensen die dat wel doen, is dit in de meeste gevallen een sportclub of vereniging. Een kleine 10% van de inwoners mist plaatsen of activiteiten in de buurt om naar toe te gaan. Het meest genoemd zijn een buurthuis of uitgaansgelegenheden in de buurt. Er zijn weinig verschillen tussen de wijken. Ruim 10% van de inwoners van voelt zich wel eens gediscrimineerd. Dit komt het meest voor in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en in Somagebied. Hulp geven en hulp vragen Ongeveer één op de tien ers kent iemand in de directe omgeving waar hij of zij zich ernstig zorgen over maakt. Dit komt het meest voor in Wijk aan Zee en het minst in Broekpolder / industriegebied. Als ers zich ernstig zorgen maken over iemand in hun omgeving, maakt ongeveer driekwart daarvan melding. Bijna 20% weet niet hoe hij of zij in zo n geval zou handelen. In Wijk aan Zee en Centrum / Kuenenplein / Plantage grijpen inwoners naar eigen zeggen gemiddeld vaker in dan in de andere wijken. Bijna 90% van de inwoners durft zelf hulp te vragen aan buren of kennissen als dat nodig is. Een kleine 10% durft dat niet. In Somagebied zijn inwoners op dit punt wat minder assertief dan elders. Aandachtspunten: Sociale isolatie in Somagebied en in mindere mate in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein Mensen informeren hoe te handelen bij zorgelijke situaties in de sociale omgeving

17 Wmo-cliënten Wmo-cliënten kunnen, als dat nodig is, naar eigen zeggen net zo vaak of zelfs wat vaker terugvallen op iemand in de omgeving dan de gemiddelde inwoner. Toch geven Wmo-cliënten vaker dan gemiddeld aan dat zij hun kennissenkring te beperkt vinden. Dit komt het meest voor in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied. In Somagebied hebben Wmo-cliënten ook minder vaak iemand in de omgeving met wie zij een nauwe band voelen. Wmo-cliënten vinden het moeilijker dan gemiddeld om aan sociale activiteiten deel te nemen. Ook hier springt Somagebied er weer uit. De kosten voor deelname aan sociale activiteiten zijn voor Wmo-cliënten wat vaker een probleem dan voor de gemiddelde inwoner. Maar de bereikbaarheid van sociale activiteiten is voor Wmo-cliënten het grootste probleem. Dit speelt het meest in Centrum / Kuenenplein / Plantage, maar ook in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Westertuinen / Vondelkwartier. Wmo-cliënten onderhouden hun sociale contacten op dezelfde wijze als de gemiddelde inwoner van. Het accent ligt op mensen opzoeken en contact via de telefoon. Alleen op het vlak van sociale media blijven de Wmo-cliënten beduidend achter op de gemiddelde er. Wmo-cliënten missen vaker dan gemiddeld plaatsen of activiteiten in de buurt waar men andere mensen kan ontmoeten. Dit speelt het sterkst in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied. In Wijk aan Zee maken Wmo-cliënten zich vaker dan gemiddeld wel eens ernstige zorgen om iemand in de directe omgeving. Opvallend is dat Wmo-cliënten minder geneigd zijn om er melding van te maken als men zich zorgen maakt om iemand in de omgeving. De durf om hulp te vragen als dat nodig is, is onder Wmo-cliënten even hoog of hoger dan gemiddeld. Waardering woon- en leefomgeving De inwoners van waarderen hun woonomgeving met een ruime voldoende, een 7,3. In Wijk aan Zee, Broekpolder / industriegebied en Westertuinen / Vondelkwartier is de waardering iets hoger dan gemiddeld, maar de verschillen tussen de wijken zijn klein. De leefbaarheid in de buurt wordt hetzelfde gewaardeerd als de woonomgeving in algemene zin: een ruime voldoende. Het beeld naar de verschillende wijken is ook hetzelfde. De veiligheid in de buurt wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 7, een uitstekende score. Ook op dit punt zijn er weinig verschillen tussen de wijken. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein blijft de waardering van de veiligheid in de buurt iets achter bij het gemeentelijke gemiddelde, maar de waardering is nog altijd ruim voldoende (6,7). wordt door haar inwoners als woonplaats gewaardeerd met een 6,8. Er zijn nauwelijks verschillen tussen de wijken. Wmo-cliënten Wmo-cliënten zijn over de hele linie wat meer tevreden over hun woon- en leefomgeving. Ook over de veiligheid in de buurt zijn Wmo-cliënten wat meer tevreden dan gemiddeld, met name in Wijk aan Zee en Westertuinen / Vondelkwartier. Wmo-cliënten waarderen als woonplaats met een rapportcijfer 7,5. Ook op dit punt is de waardering in Wijk aan Zee en Westertuinen / Vondelkwartier het hoogst. Ontwikkeling in de tijd In 2008 waardeerden de inwoners van hun woon- en leefomgeving met een rapportcijfer 7,1. Nu is dat een 7,3. De waardering van als woonplaats steeg tussen 2008 en 2013 van een 6,5 naar een 6,

18 2.2. Onveiligheidsbeleving en buurtproblemen Buurtproblemen De meeste inwoners van wonen naar tevredenheid in hun buurt. Dat neemt niet weg dat zich soms vervelende voorvallen voordoen en dat misdaad voorkomt. De inwoners is gevraagd aan te geven in welke mate dit in hun directe leefomgeving speelt. Overlast Overlast van groepen jongeren komt geregeld voor in. Ongeveer de helft van de inwoners geeft aan dat dit (soms) voorkomt en bijna 20% ondervindt geregeld overlast van groepen jongeren. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied zijn de problemen wat groter dan gemiddeld. Ook overlast door dronken mensen op straat komt geregeld voor. Zo n 40% van de inwoners noemt dit en 10% heeft er regelmatig mee te maken. In Wijk aan Zee en Centrum / Kuenenplein / Plantage komt overlast van dronken mensen op straat het meest voor. Hier is ook de overlast van horecagelegenheden het grootst. Overlast door zwervers en daklozen is een beperkt probleem in. Ongeveer een kwart van de ers ondervindt soms overlast door drugsdealers en drugsgebruik. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Centrum / Kuenenplein / Plantage komt dit het meeste voor, in Broekpolder / industriegebied is nauwelijks sprake van drugsoverlast. Ook overlast in de directe leefomgeving door omwonenden komt soms voor. Ongeveer een derde van de inwoners wordt hier soms mee geconfronteerd, en een kleine 10% regelmatig. In Centrum / Kuenenplein / Plantage en Somagebied komt dit wat meer voor dan gemiddeld, beide wijken waar inwoners dichter op elkaar wonen. Een kleine 20% van de inwoners geeft aan dat mensen op straat soms worden lastiggevallen. In Broekpolder / industriegebied en Westertuinen / Vondelkwartier komt dit minder voor dan in de andere wijken. In Centrum / Kuenenplein / Plantage en Somagebied worden vrouwen en meisjes in de beleving van de bewoners vaker dan in andere gebieden op straat lastiggevallen of nagefloten. Vernieling en verloedering Bijna de helft van de inwoners geeft aan dat vernieling aan auto s soms voorkomt. Bewoners van Wijk aan Zee, Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied hebben hier het meest mee te maken. Bekladding van gebouwen wordt door ongeveer een derde van de inwoners genoemd. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied komt dit beduidend meer voor dan elders. Rommel op straat en hondenpoep worden door veel inwoners genoemd. Ongeveer driekwart geeft aan dat dit soms voorkomt, een derde (rommel op straat) tot 40% (hondenpoep) wordt er zelfs vaak mee geconfronteerd. Hondenpoep staat in de top 3 van problemen die volgens de inwoners in als eerste moet worden aangepakt. Rommel op straat komt in Somagebied meer voor dan gemiddeld. Inwoners van Wijk aan Zee ondervinden meer dan gemiddeld hinder van hondenpoep. Een kwart van de inwoners wordt soms geconfronteerd met vernieling van straatmeubilair, met name bushokjes. In Wijk aan Zee en Somagebied komt dit het meeste voor in de beleving van mensen

19 Misdaad Ongeveer 40% van de inwoners geeft aan dat fietsendiefstal soms voorkomt in hun buurt. Een kleine 10% zegt dat dit vaak voorkomt. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein, Centrum / Kuenenplein / Plantage en Somagebied komt fietsendiefstal volgens de bewoners vaker voor dan in de andere wijken. Diefstal van zaken uit auto s wordt door ongeveer een derde van de inwoners genoemd. Volgens 20% van de inwoners komt het soms voor dat mensen in hun buurt worden bedreigd. Dit komt het meest voor in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en juist minder dan gemiddeld in Broekpolder / industriegebied en Westertuinen / Vondelkwartier. Bijna 60% van de ers geeft aan dat er soms wordt ingebroken in hun buurt. Zo n 15% heeft het beeld dat vaak wordt ingebroken. Woninginbraak komt volgens de inwoners van Centrum / Kuenenplein / Plantage in hun buurt minder voor dan gemiddeld in de gemeente. Een klein deel van de inwoners wordt wel eens geconfronteerd met geweldsdelicten. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein speelt dit in de beleving vaker dan elders in de gemeente. Straatroof wordt door een kleine 10% van de inwoners genoemd. Ook hier springt Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein er weer wat uit in negatieve zin. Zo n 20% geeft aan dat jeugdcriminaliteit in de buurt soms voorkomst. Dit speelt wat sterker in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied. Verkeersproblemen Agressief verkeersgedrag komt geregeld voor in. Bijna de helft van de inwoners wordt er soms mee geconfronteerd en bijna 20% zelfs vaak. Inwoners van Centrum / Kuenenplein / Plantage ondervinden de meeste overlast op dit punt. Te hard rijden wordt door driekwart van de inwoners genoemd. Ruim een derde geeft aan dat er vaak te hard wordt gereden. In Wijk aan Zee en Centrum / Kuenenplein / Plantage is er de meeste overlast van te hard rijden. Ook parkeeroverlast is voor veel inwoners een terugkerend probleem. Bijna twee derde geeft aan dat verkeersoverlast soms voorkomt en ruim een derde wordt er vaak mee geconfronteerd. In Wijk aan Zee, Centrum / Kuenenplein / Plantage en Westertuinen / Vondelkwartier is er de meeste parkeeroverlast. In Broekpolder / industriegebied is het probleem naar verhouding beperkt. Onveilige verkeerssituaties doen zich volgens 20% van de inwoners vaak voor. In Somagebied komen onveilige verkeerssituaties volgens de bewoners veel vaker voor dan elders in de gemeente. Parkeeroverlast en te hard rijden zijn twee van de drie problemen die volgende de inwoners van met voorrang moeten worden aangepakt. Aandachtspunten: Overlast van horecagelegenheden in Wijk aan Zee Overlast door hondenpoep, vooral in Wijk aan Zee Overlast door rommel op straat in de hele gemeente Overlast door jongeren in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein Verkeersveiligheid in Somagebied Parkeeroverlast in de hele gemeente, met uitzondering van Broekpolder / industriegebied Te hard rijden in de hele gemeente Wmo-cliënten De Wmo-cliënten ondervinden over het algemeen wat minder overlast dan de gemiddelde inwoners van. Dat geldt voor overlast door jongeren op straat en dronken mensen op straat, maar ook door omwonenden. Uitzondering op deze regel vormt Somagebied. Hier ondervinden Wmocliënten meer overlast dan elders in de gemeente, en ondervinden Wmo-cliënten op een aantal punten meer overlast dan de gemiddelde inwoner. Datzelfde beeld komt terug bij het onderdeel

20 vernieling en verloedering. Met name de hoeveelheid rommel op straat in Somagebied is veel Wmo-cliënten een doorn in het oog. Bij de misdrijven die de ondervraagden zijn voorgelegd, is het beeld dat de Wmo-cliënten schetsen vergelijkbaar met dat van de gemiddelde inwoners van. Uitzondering hierop vormt het voorkomen van bedreiging in Somagebied. Dat wordt door Wmo-cliënten beduidend vaker genoemd. In Wijk aan Zee en Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein worden Wmo-cliënten wat minder dan gemiddeld geconfronteerd met agressief verkeersgedrag dan gemiddeld, in Somagebied juist meer. Geluidsoverlast door verkeer is voor Wmo-cliënten veel minder een probleem dan voor de gemiddelde inwoner. Datzelfde geldt voor de mate waarin zij worden geconfronteerd met mensen die te hard rijden, maar ook voor parkeeroverlast. De Wmo-cliënten die in Somagebied wonen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveilige verkeerssituaties. Dat beeld wijkt niet af van de mening van de gemiddelde inwoners van Somagebied. Ontwikkeling in de tijd Ook in 2008, bij de vorige leefbaarheidsmonitor, waren rommel op straat en hondenpoep veel genoemde ergernissen. Dit is niet specifiek iets voor, het doet zich overal in Nederland voor. Parkeeroverlast was er ook al veel in Het aandeel inwoners dat vaak wordt geconfronteerd met parkeeroverlast ligt op hetzelfde niveau als toen. Geen verbetering, maar dus ook geen verergering van de problematiek. Ook in 2008 was parkeeroverlast een van de problemen die volgens de inwoners met voorrang moesten worden aangepakt. Het aandeel mensen dat aangeeft dat binnen de gemeente vaak te hard wordt gereden is iets afgenomen ten opzichte van Het beeld ten aanzien van buurtproblemen komt in 2013 verder overeen met dat in Vergelijking landelijke uitkomsten De meest gangbare indicatoren om overlast en misdaad in kaart te brengen zijn schaalscores voor sociale overlast, dreiging, vermogensdelicten en verkeersoverlast. Hoe lager het cijfer, hoe lager de overlast (schaal van 0-10). De schaalscore voor sociale overlast in is een 2.2. Landelijk ligt deze score in 2011 op een 1.7. In is sprake van weinig sociale overlast, maar wel net iets meer ten opzichte van het landelijke gemiddelde in De schaalscore voor dreiging ligt in op een 1.2, landelijk in 2011 op een 1.1. De bewoners van ervaren weinig last van dreigend gedrag. De overlast van vermogensdelicten is klein in, schaalscore van 2.7, landelijk in 2011 een 3.1. De verkeersoverlast is iets groter in, score van 4.2, ten opzichte van het landelijke gemiddelde in 2011 (score van 3.6). Onveiligheidsbeleving en slachtofferschap De inwoners is gevraagd aan te geven op welke plekken in de gemeente zij zich wel eens onveilig voelen. Ongeveer en kwart voelt zich wel eens onveilig in algemene zin. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied is het onveiligheidsgevoel bij de bewoners wat groter dan gemiddeld. Het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is even groot als het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de gemeente. Mensen voelen zich het vaakst onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Bij de inwoners van Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied leidt dit het vaakst tot een onveilig gevoel. In Broekpolder / industriegebied voelen naar verhouding veel mensen zich wel eens onveilig in de omgeving van het treinstation. Dit betreft waarschijnlijk de situatie rond het station in Heemskerk. Vervelende voorvallen waar de inwoners van het vaakst mee worden geconfronteerd, zijn fietsendiefstal en beschadigingen aan de buitenkant van de auto. Een kleine 15% van de inwoners heeft hiermee het afgelopen jaar te maken gehad

21 Aandachtspunten: Onveiligheidsbeleving in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied Onveiligheidsbeleving als gevolg van rondhangende jongeren Onveiligheidsbeleving rond treinstation Heemskerk Wmo-cliënten Wmo-cliënten voelen zich over de hele linie wat vaker onveilig dan de gemiddelde inwoner. Dit is begrijpelijk gezien het feit dat zij vaak toch wat kwetsbaarder zijn. Wmo-cliënten in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied voelen zich iets vaker onveilig dan Wmo-cliënten in de overige wijken, zowel in algemene zin als specifiek in hun buurt. Echter, het overgrote deel van hen voelt zich zelden of nooit onveilig. Net als voor de gemiddelde er geldt dat groepen rondhangende jongeren de Wmo-cliënten soms een gevoel van onveiligheid geven. Dit speelt in Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied wat sterker dan gemiddeld. Wmo-cliënten in Westertuinen / Vondelkwartier voelen zich rond uitgaansgelegenheden vaker onveilig dan Wmocliënten die elders wonen. Ook rond het treinstation voelen Wmo-cliënten zich vaker onveilig, vooral mensen die in Westertuinen / Vondelkwartier wonen. In hun eigen huis voelen Wmo-cliënten zich net zo veilig als de gemiddelde inwoners van. Ontwikkeling in de tijd Het aandeel mensen dat zich wel eens onveilig voelt in ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in Het aandeel mensen dat zich vaak onveilig voelt is echter afgenomen. Het aandeel inwoners dat het slachtoffer wordt van fietsendiefstal ligt op hetzelfde niveau als in Het aandeel mensen waarvan de buitenkant van de auto is beschadig is echter behoorlijk afgenomen. In 2008 was een kwart van de inwoners hier naar eigen zeggen het slachtoffer van, nu is dat nog een kleine 15%. Respectloos gedrag Respectloos gedrag, gedrag waarbij de grenzen van het fatsoen worden overschreden, komt sporadisch voor in de beleving van de inwoners. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein is dit wat meer aan de orde dan gemiddeld. Het speelt vaker gewoon op straat dan bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, en vaker door onbekenden dan door bekenden of personeel van winkels en instanties. Waar respectloos gedrag wél zeer geregeld voorkomt, is in het verkeer. Ongeveer de helft van de inwoners wordt in het verkeer soms met respectloos gedrag geconfronteerd, en zo n 10% zelfs vaak. In Broekpolder / industriegebied komt het in de beleving wat meer voor dan elders in de gemeente. Aandachtspunten: Respectloos gedrag in het verkeer Wmo-cliënten Wmo-cliënten worden niet vaker of minder vaak respectloos behandeld dan de gemiddelde inwoners van. Alleen in Somagebied is het aandeel Wmo-cliënten dat door onbekenden op straat geregeld respectloos wordt behandeld wat hoger dan gemiddeld. Preventie Mensen treffen maatregelen om te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van een misdrijf, of passen hun gedrag aan om de kans dat zij slachtoffer worden te verkleinen. De meest genomen maatregelen zijn het meenemen van waardevolle spullen uit de auto, s avonds een licht laten branden, het aanbrengen van extra veiligheidssloten op buiten

22 deuren. En het gebruik van buitenverlichting. Een 10% van de inwoners heeft naar eigen zeggen een alarminstallatie. Slechts een klein deel van de bevolking neemt helemaal geen preventieve maatregelen. Aandachtspunten: De rol van politie en gemeente De rol van de politie Algemeen Ongeveer een derde van de inwoners van is uitgesproken tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. Een even grote groep antwoord neutraal: men is niet tevreden, maar ook niet ontevreden. Een kleine 20% is dat wel. De overige inwoners kunnen zich geen oordeel vormen over het functioneren van de politie. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein is de tevredenheid over het functioneren van de politie het grootst, maar ook de ontevredenheid. Hier is men dus het meest uitgesproken over het functioneren van de politie. De politie in de buurt Een kleine 30% van de inwoners is het eens met de stelling dat de politie burgers bescherming biedt. Een even grote groep is het eens met de stelling dat de politie reageert op problemen in de buurt. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein en Somagebied is het aandeel mensen dat het hier juist niet mee eens is het grootst. Minder dan 20% van de inwoners is van mening dat de politie contact heeft met de mensen in de buurt. De groep die het hier niet mee eens is, is groter. Op de vraag of de politie zaken in de buurt efficiënt aanpakt moet 40% van de inwoners het antwoord schuldig blijven. In Broekpolder / industriegebied is dit zelfs meer dan de helft. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein is men het meest positief over de efficiëntie van de politie. Ruim een kwart van de inwoners vindt dat de politie haar best doet in de buurt. In Westertuinen / Vondelkwartier is dit aandeel lager dan in de andere wijken. Een groter deel van de respondenten moet het antwoord schuldig blijven. Een logische conclusie is dat het werk van de politie voor veel inwoners niet zichtbaar is. Over de stelling de politie bekeurt in deze buurt te weinig zijn de meningen verdeeld. De groep die het met deze stelling eens is, is ongeveer even groot als de groep die het er juist niet mee eens is. De groep die er geen mening over heeft is weer groter. Ruim een derde van de inwoners is van de mening dat zij door de politie serieus worden genomen. In Westertuinen / Vondelkwartier is dit aandeel beduidend lager. In Oosterwijk / Zwaansmeer / Meerestein voelen juist meer mensen zich door de politie serieus genomen. Politiecontact Ruim een derde van de ondervraagden heeft in de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de politie, vaak voor het doen van een aangifte of voor een melding van een verdachte situatie of delict. Een kleine 60% van de mensen die het betreft was tevreden over het laatste politiecontact. Ongeveer een kwart was ontevreden. In Westertuinen / Vondelkwartier zijn de inwoners weer minder tevreden over het politiecontact dan elders

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Gemeente Súdwest-Fryslân. Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor Gemeentelijke uitwerking

Gemeente Súdwest-Fryslân. Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor Gemeentelijke uitwerking Gemeente Súdwest-Fryslân Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor Gemeentelijke uitwerking 4 juni 2012 Projectnr. 1900.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Leefbaarheidsmonitor Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Inhoud Het meten van de ervaren leefbaarheid is voor gemeenten

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen?

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? 6 BUURTBELEVING Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Hieronder zijn enkele

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 Onderzoeksbeschrijving GBM 2015 GemeenteBeleidsMonitor (GBM) 2015 : Burgerpeiling / belevingsonderzoek over actuele beleidsonderwerpen: o.a. leefbaarheid

Nadere informatie