mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave Opgelet, verkeersveilige gemeente!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!"

Transcriptie

1 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1

2 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen Veld 1, 9970 KAPRIJKE tel , fax Teksten en afbeeldingen aan te leveren bij de communicatieambtenaar via Verschijningsdatum volgend infoblad: 21 juni Deadline indienen teksten: 1 juni Dit infoblad werd gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier dat bestaat uit 100 % gerecycleerde vezels. Het gemeentebestuur beschikt sinds 2002 over een mobiliteitsplan waarin het gemeentelijk beleid inzake verkeer, verkeersveiligheid en toegankelijkheid vastgelegd is. Dit blijft echter een dynamisch gegeven naar de toekomst toe, zeker aangezien er de komende jaren enkele grote projecten gepland zijn. Denk maar aan de aanleg van: - het op- en afrittencomplex aan de expresweg (E34) - een omleidingsweg rond de dorpskern van Lembeke Bijkomende druk naar N49 Omleidingsweg Op- en afrittencomplex Lange Afstand Fietsroute De gemeenteraad besliste daarom het gemeentelijk mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen zodat het kan dienen als kader voor een toekomstgerichte visie op mobiliteit. Het gemeentebestuur stippelde daartoe een participatietraject uit om: - de verkeerscommissie bij het hele proces van de mobiliteitsplanning te betrekken - ook de ruime bevolking inspraak te verlenen via een inspraakvergadering (12 maart 2012) De gemeenteraad keurde eind maart 2012 het ontwerp van de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan goed. Daarin is rekening gehouden met de opmerkingen van de verkeerscommissie en de inwoners die aanwezig waren op de inspraakvergadering. Dit ontwerp is intussen goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie en kan nu definitief goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Opbouw van het document Het plan is opgebouwd uit twee grote delen: 1. Informatief deel Het informatief deel beschrijft en evalueert de bestaande situatie. Het omvat ook het breder kader waarbinnen het mobiliteitsplan dient opgemaakt te worden: beleidsplannen van hogere overheden (provincie, Vlaamse overheid ), Ruimtelijke Structuurplannen 2

3 emeente! 2. Richtinggevend deel Het richtinggevend deel spitst zich meer toe op de gewenste situatie en bevat de belangrijkste beleidskeuzes. Uit een drietal thema s zijn de voornaamste doelstellingen afgeleid: Verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid Leunt aan bij Snelheidsplan Doelstelling Uniform snelheidsregime invoeren volgens de filosofie zoals uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. De snelheid wordt beperkt tot: -30 km per uur binnen de bebouwde kom waar dit omwille van veiligheidsredenen aangewezen is (bv. in schoolomgevingen wordt dit nu al toegepast) - 50 km per uur binnen de bebouwde kom -70 km per uur op secundaire wegen en lokale wegen buiten de bebouwde kom Uitzondering: expresweg (E34) Leunt aan bij Categorisering Leefbaarheid dorpskernen Routes zwaar verkeer Fietsroutenetwerk Handhaving Campagnes Doelstelling Alle wegen zijn ingedeeld in types. Het type weg kan bepalend zijn voor: - het snelheidsregime dat er toegepast wordt - de (her)inrichting van de weg -een samenhangend pakket van verkeersmaatregelen De dorpskernen van Kaprijke en Lembeke moeten leefbaar blijven en zijn in de eerste plaats verblijfsgebieden. Bij de vernieuwing van de dorpskern van Kaprijke is dit een richtinggevende factor bij het nemen van beslissingen over de inrichting en aanleg. De indeling van de doortocht door Lembeke in een bepaald wegtype zal verder onderzocht worden in het kader van de toekomstige realisatie van de omleidingsweg om zo de leefbaarheid van de dorpskern te vrijwaren. Routes voor zwaar verkeer moeten: -zoveel als mogelijk verblijfszones vermijden door middel van bijvoorbeeld zonale tonnagebeperkingen -veilig ingericht worden door een aangepast snelheidsregime, veilige fietspaden (vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom, voldoende snelheidsmaatregelen voor zwaar verkeer binnen de bebouwde kom), goed ingerichte kruispunten Er zijn verschillende types ingrepen gewenst voor het mogelijk maken van veilig fietsverkeer, al naargelang het snelheidsregime en de intensiteit van het verkeer. Denk maar aan de aanleg van een fietspad op de oude spoorwegbedding tussen Eeklo en Assenede als alternatieve fietsroute. Het respecteren van de toegelaten snelheid en het verbod op niet-plaatselijk verkeer moet op geregelde tijdstippen gecontroleerd worden. Informatieverlening over nieuwe maatregelen en campagnes tegen overdreven snelheid. 3

4 Opgelet,verkeersveilige gemeente! Fietsbeleid Oude spoorwegbedding Leunt aan bij Routes zwaar vervoer Ruimtelijke ontwikkelingen Snelheidsplan Openbaar vervoer Trage wegen Doelstelling Alle fietspaden moeten voldoen aan het Vademecum fietsvoorzieningen (www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php). Afhankelijk van de plaatselijke situatie, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om de veiligheid langs de fietsroutes te garanderen (al dan niet vrijliggend fietspad, extra beveiligen oversteekplaatsen ). Zorgen voor veilige fietsroutes en fietsverbindingen vanuit de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen (aansluitingscomplex E34, omleidingsweg, KMO-zone Vaartstraat, nieuwe verkavelingen ). De nodige fietsvoorzieningen realiseren in functie van de wegencategorisering en het snelheidsplan. Ook alternatieve fietsroutes voorzien zoals eerder gebeurde aan het Lembeeks Vaardeken tussen de Vaartstraat en Aveschoot. Aan de belangrijkste bushaltes dienen de nodige fietsenstallingen aangebracht te worden. Trage wegen kunnen zorgen voor een veilige doorsteek voor fietsers (zie kader). Leunt aan bij Bewegwijzering Doelstelling Opmaak en realisatie van een bewegwijzeringsplan (bv. beschadigde borden systematisch vervangen). Oproep! opmaak trage wegenplan Het gemeentebestuur, Regionaal Landschap Meetjesland en Dorpsraad Lembeke slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een trage wegenplan voor Lembeke. Daarbij rekenen we op jouw hulp! Ken jij goed de oude kerkwegels en paden in Lembeke? Wil je meewerken aan de inventarisatie van trage wegen in Lembeke door met een inventarisatieformulier en fototoestel in de hand de eigen gemeente te verkennen? Kom dan op maandag 21 mei 2012 om uur naar de bewonersvergadering in de raadzaal van het OCMW van Kaprijke, Lembeke-Dorp 43 in Lembeke! Je komt er alles te weten over trage wegen en de opmaak van een trage wegenplan! Dienst communicatie, tel , 4

5 Flankerende maatregelen Leunt aan bij Verkeers- educatie Bewegwijzering Handhaving controle Campagnes Fietsenstallingen Doelstelling De leerlingen van de lagere scholen krijgen via verschillende cursussen en initiatieven verkeerseducatie: - Fietskoffer (10-14 jaar) - Dode hoekkoffer (10-12 jaar) - Schoolroutekaart: De afdeling wonen en werken ontwikkelt momenteel een instrument dat zal aangeven langs welke routes kinderen zich veilig met de fiets naar school kunnen verplaatsen. - De belangrijkste bestemmingen worden gesignaleerd om sluikverkeer tot een minimum te reduceren. Ook routes voor zwaar vervoer worden bewegwijzerd. De snelheid wordt op geregelde tijdstippen gecontroleerd. Campagnes dienen het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren ten koste van het autogebruik als milieuvriendelijk alternatieve vervoerswijze (bv. Met belgerinkel naar de winkel, Mijn korte ritten ). Voorzien van voldoende veilige fietsenstallingen aan bushaltes en fietsaantrekkende polen of bij evenementen. Dit kan bijvoorbeeld ook door stedenbouwkundig advies te verlenen om bij nieuwe bouwprojecten een gepast aantal fietsenstallingen te voorzien. Afdelingshoofd wonen en werken, tel , 5

6 Overzichtbeslissingen IBA s, het gezuiverde water Het scheiden van afvalwater en hemelwater is erg belangrijk voor de waterkwaliteit in Vlaanderen. De Vlaamse regering stelde 2015 als deadline om het afvalwater van alle woongelegenheden in Vlaanderen te zuiveren. De geraamde kostprijs is het resultaat van een groepsaankoop die RioP uitvoerde. Daardoor ligt deze prijs een pak lager dan de kostprijs die je als particulier zou betalen. De bijdrage van de burgers die een IBA moeten plaatsen, komt ongeveer overeen met de gemiddelde kost om een rioolaansluiting te voorzien. Op die manier past het gemeentebestuur het gelijkheidsbeginsel toe. RioP zal instaan voor: de levering, plaatsing en administratieve opvolging het beheer en het jaarlijks onderhoud van de IBA s Voor de verschillende woongebieden is in een zoneringsplan vastgelegd hoe de scheiding het best aangepakt kan worden (Raadpleeg de plannen op < wonen en werken < technische dienst < rioolaansluitingen). Voor meer afgelegen gebieden die niet op een riolering kunnen aangesloten worden, wenst het gemeentebestuur de aanleg van Individuele Behandelingsinstallaties van Afvalwater (IBA) financieel te ondersteunen. In Kaprijke gaat het in totaal om 67 woongelegenheden. Het gemeentebestuur trad vorig jaar toe tot RioP, een initiatief van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). Sindsdien staat RioP in voor het beheer en de uitbouw van de riolering en afvalwaterzuivering in Kaprijke. Het gemeentebestuur en RioP willen samenwerken aan de installatie van IBA s in meer afgelegen woongebieden om te streven naar een optimalisatie van de waterkwaliteit. Hieronder vind je een overzicht van de financiering van de IBA s. De installatie van IBA s is hoe dan ook een verplichting maar het gemeentebestuur wenst het initiatief voor de plaatsing in eerste instantie bij de betrokken burgers zelf te leggen. In de loop van 2012 zal het gemeentebestuur de betrokken inwoners uitnodigen voor een informatievergadering rond de installatie van IBA s en de ondersteuning die daarbij aangeboden wordt. Ben je nieuwsgierig om te weten hoe jij je steentje kan bijdragen tot een betere waterkwaliteit? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst! Geschatte kostprijs per IBA Bijdrage van het Vlaams Gewest Bijdrage gemeentebestuur Bijdrage burger euro euro euro euro Milieudienst, tel , 6

7 Ontwerp eerste fase dorpskernvernieuwing Kaprijke goedgekeurd Studiebureau Lobelle maakte in opdracht van het gemeentebestuur een ontwerp van de geplande dorpskernvernieuwing in Kaprijke. De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 27 oktober 2011 het definitieve voorontwerp, visietekst en globale raming van de ontwerper goed. Sindsdien pleegde het gemeentebestuur overleg met het studiebureau over de concrete invulling van de eerste fase van de dorpskernvernieuwing. Het resultaat van die besprekingen is samen te vatten in de volgende voorstellen over de zogenaamde bovenbouw die op donderdag 29 maart 2012 goedgekeurd werden door de gemeenteraad: Inrichting de authenticiteit van het dorpsplein moet zo goed mogelijk bewaard blijven. Daarom dient het gazon zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat behouden te worden en is het aanbevolen de bomenrijen op het Plein te revitaliseren. er komen twee speciale wegprofielen met accenten: aan de oude brouwerij (ter hoogte van Plein 45 en 47) en aan de bibliotheek (Plein 24). Deze zorgen voor een specifiek wegdeksysteem (duidelijk zichtbaar door het gebruik van aangepaste materialen) en voor extra ruimte voor andere functies. Op het kruispunt Vrouwstraat-Plein wordt een overrijdbaar wegdeksysteem uitgewerkt dat het verkeer op de as Vrouwstraat-noordelijke zijde Plein via de middengeleiders rond het speciale wegprofiel aan de oude brouwerij leidt. Het kruispunt wordt na de aanleg van een nieuwe riolering opnieuw ingericht. de toegang tot de zuidelijke zijde van het Plein via de gewestweg N456 zal niet gebeuren over een overrijdbaar voetpad maar via een klassieke aansluiting. aan de oostelijke zijde van het Plein wordt een groenstructuur uitgewerkt. er komt een voetpad in gebakken straatstenen rondom de bomenrijen langs het Plein. Materialen De materiaalkeuze is gekenmerkt door een optimaal streven naar het gebruik van duurzame en onderhoudsarme materialen. nieuwe graniet voor de voetpaden en de parkeerstroken Rijwegen in asfalt met accenten in lichtgrijs witte marmer (vorstvrij) voor de belijning van de parkeerplaatsen gezaagde kasseien en kleiklinkers voor de voetpaden rond het dorpsplein gebakken straatstenen voor de voetpaden ter hoogte van de aangelegde accenten en voor het pad aan de binnenzijde van het Plein dallen voor de voetpaden langs de oostelijke tak ten zuiden van het dorpsplein De bewoners van het Plein (en bij uitbreiding alle inwoners van Kaprijke) gaven op dinsdag 17 april 2012 feedback op de plannen tijdens een grote inspraakvergadering. Op die manier zal het gemeentebestuur bij de opmaak van het aanbestedingsdossier nog rekening kunnen houden met hun insteek. Afdelingshoofd wonen en werken, tel , Raadpleeg de plannen op < wonen en werken < openbare werken. Kaprijke draagt zorg voor dieren Het gemeentebestuur staat in voor de ophaling en de opvang van zwervende, verloren of achtergelaten dieren en doet hiervoor een beroep op Dierenbescherming Meetjesland vzw (DBM). Het gemeentebestuur betaalt hiervoor een jaarlijkse werkingstoelage aan DBM. De gemeenteraad keurde hiertoe een samenwerkingsovereenkomst goed. Merk je zelf ergens een verloren gelopen of achtergelaten dier op? Neem dan contact op met de politie via tel De politie controleert of het dier al dan niet over een chip beschikt en neemt indien nodig contact op met de eigenaar om het dier op te halen of met Dierenbescherming Meetjesland dat instaat voor de opvang van het dier in kwestie. 7

8 Overzichtbeslissingen Bemiddeling GAS verlengd De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 25 juni 2009 het reglement met betrekking tot gemeentelijke administratieve sancties (GAS) goed. Hiermee kunnen feiten die voor overlast zorgen zoals sluikstorten, vandalisme bestraft worden met een geldboete tot 250 euro. De gemeenteraad duidde provinciale ambtenaren aan voor het opleggen van de administratieve geldboetes en keurde een samenwerkingsovereenkomst goed met de stad Gent voor bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en is door de gemeenteraad tijdens de zitting van donderdag 29 maart 2012 met een jaar verlengd. Bevordering bij brandweer De gemeenteraad verklaarde één betrekking van sergeant bij het brandweerkorps open. Deze functie zal ingevuld worden door een bevorderingsprocedure. Mogelijke kandidaten moeten daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Stedenbouwkundig ambtenaar aangesteld Het gemeentebestuur organiseerde de afgelopen maanden een selectieprocedure voor de aanwerving van een stedenbouwkundig ambtenaar. De gemeenteraad stelde een kandidaat uit de werfreserve aan. De nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar Karen De Kock treedt begin mei 2012 voltijds in dienst in de afdeling wonen en werken. Karen De Kock De dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van het Administratief Centrum en is open van maandag tot en met vrijdag, telkens van tot uur. Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, tel , 8

9 Uit hetocmw Grote inboedelverkoop! De bewoners van het vroegere woonzorgcentrum Sint-Jozef in Lembeke verhuisden in oktober 2011 naar het gloednieuwe woonzorgcentrum De Boomgaard. Bij de verhuis bleven heel wat zaken achter in het oude rusthuis: hooglaag bedden, tafels, bedtafels, stoelen, zetels, geriatriezetels, kasten, toiletstoelen, servies, glazen en divers klein materiaal. Het OCMW van Kaprijke organiseert daarom een grote verkoop op woensdag 9 mei Iedereen is er welkom! Bezichtigen materialen tussen en uur WZC Sint-Jozef (oude rusthuis) Aveschoot 2 in Lembeke Openbare verkoop van tot uur Cafetaria van WZC De Boomgaard Kerkakkerstraat 2 in Lembeke Derdebetalersregeling ziekenfondsen Patiënten met een RVV-statuut (verhoogde tegemoetkoming) of OMNIO-statuut betalen sinds 1 december 2011 één euro remgeld voor een raadpleging bij de huisarts als zij een globaal medisch dossier hebben en anderhalve euro zonder globaal medisch dossier. De rest van de erelonen factureert de arts rechtstreeks aan het ziekenfonds. Als je het RVV- of OMNIO-statuut hebt, geef dan gewoon een kleefbriefje aan je arts en vraag hem om de regeling derde betaler toe te passen. Kies hiervoor een huisarts die geconventioneerd is. Een geconventioneerde arts is een dokter die de tarieven hanteert zoals die afgesproken zijn tussen artsen en ziekenfondsen. OPGELET: Deze tarieven zijn niet geldig voor een huisbezoek! Om na te gaan of je recht hebt op het OMNIO-statuut of de RVV (verhoogde tegemoetkoming) neem je best contact op met je ziekenfonds. Gratis sociaal juridisch advies Iedereen wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met vragen van juridische aard, zoals: Hoe geef ik mijn huuropzeg? wat zijn mijn rechten/plichten als ouder/kind? ik ontvang een erfenis die voornamelijk bestaat uit schulden: wat moet ik doen? een deurwaarder legt beslag op mijn bezittingen of ik wil een regeling voor mijn schuldenlast? ik kom in contact met de federale politie: wat zijn mijn rechten? ik ben het slachtoffer van een ongeval, burenhinder, diefstal, schade aan mijn eigendom.. Met dergelijke vragen kun je elke tweede dinsdag van de maand gratis terecht bij een advocaat van het Justitiehuis in het OCMW van Kaprijke na afspraak. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats op dinsdag 8 mei en dinsdag 12 juni OCMW Kaprijke, Lembeke-Dorp 43, 9971 Lembeke, tel , 9

10 Uit de afdelingleven en genieten Cultuurjaar trekt zich op gang Op het infobord aan Galerie Stadhuis en op < leven en genieten < cultuur vind je telkens de juiste openingsuren. WAK: Homemade Het gemeentebestuur en de cultuurraad gaven op vrijdag 30 maart 2012 in Galerie Stadhuis de aftrap van het nieuwe cultuurjaar in Kaprijke. Je kwam in de loop van de maand april al eens genieten van de inspirerende werken van Bob Stormens en Marleen Moesen? Fijn! Het gemeentebestuur heeft nog heel wat andere tentoonstellingen in petto voor je! Stop daarom even aan Galerie Stadhuis op het Plein in Kaprijke. - Zaterdag 28 april tot en met zondag 6 mei 2012: Week van de Amateurkunsten (zie verder) - Zaterdag 12 tot en met zondag 27 mei 2012: Kunstenaarscollectief Gustaaf Van den Steen (aquarellen) - Zaterdag 2 tot en met zondag 17 juni 2012: Willy Van Hecke (schilderijen) - Zaterdag 30 juni tot en met zondag 22 juli 2012: Margareta Van Acker (schilderijen & juwelenkunst) Galerie Stadhuis opgefrist Galerie Stadhuis kreeg een grondige opfrisbeurt: er werd een mooie parketvloer aangelegd in de noordelijke vleugel, de parketvloer in de zuidelijke vleugel wordt mooi opgeschuurd en er is een keuken geïnstalleerd zodat er bij plechtigheden en feestelijkheden in een hygiënische en praktische werkomgeving kan gewerkt worden. Tal van lokale gepassioneerde hobbyisten en kunstenaars zetten tijdens de Week van de Amateurkunsten (van zaterdag 28 april tot en met zondag 6 mei 2012) hun beste beentje voor. Ook in Kaprijke kun je op verschillende locaties terecht voor originele tentoonstellingen en inspirerende verhalen: Monique Van Waes & Johan Du Pré: Olieverf en fotografie Waar? Galerie Stadhuis, Plein 1 in Kaprijke Wanneer? Van zaterdag 28 april t.e.m. zondag 6 mei behalve op woensdag 2 mei 2012, telkens van tot uur. Informatie? Monique Van Waes, gsm en Johan Du Pré, gsm Gisela Lyon & Guido Steenkiste: Schilderkunst & beeldhouwwerk Waar? Atelier Guido Steenkiste, Gravin M. d Alcantaralaan 72 in Lembeke Wanneer? Zaterdag 28 april - zondag 29 10

11 Uit de diensttoerisme april en zaterdag 5 mei - zondag 6 mei 2012, telkens van tot uur. Informatie? Guido Steenkiste, tel Honoré Trenson: Fotografie, smeedwerk, viltwerk & juwelenkunst Waar? Atelier Honoré Trenson, Nieuwstraat 100 in Lembeke Wanneer? Van zaterdag 28 april t.e.m. zondag 6 mei 2012 (behalve op dinsdag 1 mei en vrijdag 4 mei 2012), telkens van tot uur. Informatie? Honoré Trenson, gsm Honoré Trenson: Fotozoektocht & quiz te voet (5,5 km) of per fiets (24 km) Waar? Inschrijven en start: Nieuwstraat 100 in Lembeke. Wanneer? Van zaterdag 28 april t.e.m. zondag 6 mei 2012 (behalve op dinsdag 1 mei en vrijdag 4 mei 2012). Vrije start tussen en uur. Deelname: 2 euro (inclusief 1 consumptie). Tal van leuke prijzen te winnen. Toeristisch seizoen draait op volle toeren! De dienst toerisme draait op volle toeren! Voortaan is er één enkel aanspreekpunt voor alle informatie rond toerisme en vrije tijd: de medewerkster leven en genieten die je vriendelijk verwelkomt in het Administratief Centrum! De medewerkster leven en genieten, Danuta De Decker: -voorziet je graag van alle toeristische informatie, folders, brochures -Beheert het evenementenloket (gecoördineerd politiereglement evenementen: zie < leven en genieten < evenementen) en ondersteunt de evenementencel -staat in voor reservaties en het verhuur van de conciërgewoning, het stadhuis en de oude bib in de Zuidstraat -Beheert het vrijwilligersloket voor verenigingen Je kunt bij haar terecht van maandag tot en met vrijdag, telkens van tot uur. De afdeling leven en genieten voorziet nog een extra mogelijkheid voor het bekomen van toeristische folders en brochures. Voortaan kun je ook in de bibliotheek van Kaprijke (Plein 24 in Kaprijke) alle folders en brochures bekomen tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandag: tot uur woensdag: tot uur vrijdag: tot uur zaterdag: 9.30 tot uur Medewerkster leven en genieten, tel , Informatie? Honoré Trenson, gsm Afdeling leven en genieten, tel , Danuta De Decker 11

12 Uit debib Uitzonderlijke sluiting bib Tijdschriftjes voor de allerkleinsten De bibliotheek van Kaprijke maakt gebruik van het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS). Dit systeem wordt grondig vernieuwd van zondag 29 april tot en met vrijdag 4 mei Daardoor is de bibliotheek uitzonderlijk gesloten tijdens deze periode. Gelieve er rekening mee te houden dat het tijdens die dagen onmogelijk is om boeken binnen te brengen (ook niet via de brievenbus). Ook het verlengen van de uitleenperiode en het reserveren van boeken zal onmogelijk zijn. Het online raadplegen van de catalogus kan wel nog. Wedstrijd jeugdboekenweek Maar liefst 120 leerlingen van de Meetjeslandse lagere scholen namen tussen 1 februari en 20 maart 2012 deel aan een wedstrijd van Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET) naar aanleiding van de Jeugdboekenweek. Ze laadden een leuke foto of filmpje op via jeugdboekenweek2012 en maakten zo kans op mooie prijzen. De Meetjeslandse bibliotheken werden in diezelfde periode versierd met de talloze knappe knutselwerkjes van de kinderen. Het gemeentebestuur maakt op 25 maart 2012 de winnaars van de wedstrijd van Kaprijke en Lembeke bekend tijdens een limonadereceptie. Wout Van Bouchaute kaapte de meeste stemmen weg en mag als beloning met zijn familie naar de Zoo. Elien Boelens en Elsa Van Gysel grepen net naast de hoofdprijs. Lara Van Gysel en Sofie De Groote kregen een aanmoedigingsprijs. De knutselwerkjes van Nand van Bouchaute, Eleni Van Goidsenhoven, Ilana Van de Velde en Kaat Van de Vijver sierden de Kaprijkse bibliotheek. Ook zij kregen een tas vol attenties. Jana Vermeire werd als stemmer aangeduid en kreeg daarvoor een boekenbon. Ken je de knutseltijdschriftjes Pippo en Pompoen voor de allerkleinsten? Deze tijdschriften kunnen 3 weken gratis ontleend worden. De tijdschriftjes bevatten een klein verhaal, een knutselopdracht en spelletjes. Zo hoef je nooit zonder inspiratie te zitten op vrije dagen. Koffiestop bib De vrijwilligers van de bibliotheek organiseerden op zondag 18 maart 2012 in de bibliotheek van Lembeke een (h)eerlijke koffiestop. De volledige opbrengst (64,06 euro) wordt geschonken aan Broederlijk Delen om groepen mensen in het Zuiden te steunen in hun strijd tegen armoede en onrecht. Bibliotheek Kaprijke, Plein 24, 9970 Kaprijke, tel , 12

13 Uit dejeugddienst Buitenspeeldag groot succes! Maar liefst 254 kinderen uit Kaprijke kwamen op woensdag 28 maart 2012 een hele namiddag mee buiten spelen op het sportcentrum in Lembeke. De weergoden waren ons goed gezind en de kinderen beleefden een onvergetelijke namiddag Hier vind je enkele sfeerbeelden! Tot volgend jaar voor de volgende Buitenspeeldag! Opvoeden is voor iedereen anders! Omdat kinderen opvoeden een belangrijke en niet altijd even gemakkelijke taak is, wordt dit jaarlijks in de kijker geplaatst tijdens de Week van de Opvoeding (16 tot 23 mei 2012). Het doel van deze campagneweek is om opvoedingsondersteuning zichtbaar en bespreekbaar maken. Het thema van dit jaar luidt: Opvoeden is... voor iedereen anders. Dit wijst erop dat dé manier om kinderen op te voeden niet bestaat. Wat werkt voor het ene kind lukt daarom niet bij een ander. Het is altijd zoeken naar wat best past bij dat ene kind, voor die ouder, binnen dit gezin. Specifiek voor Oost-Vlaanderen bracht fotografe Lieve Blancquaert Free Souffriau, Pascal Platel en Nic Balthazar in beeld. Zij geven hun persoonlijke kijk op ouderschap. Opvoeden kent speelse, leuke, verrassende, maar soms ook moeilijke, lastige momenten. Kinderen komen immers zonder handleiding en bijgevolg zijn vragen en spanningen inherent aan opvoeden. Alle informatie vind je op en Jeugdconsulent, tel , 13

14 Uit desportdienst Happening Lembeekse Bossen op zondagnamiddag 3 juni 2012 De Lembeekse bossen in Lembeke en Oosteeklo vormen een groene long voor de regio. De totale oppervlakte bedraagt maar liefst 200 ha! Een groot deel daarvan is toegankelijk gemaakt om je op deze manier mee te laten genieten van dit prachtig stukje natuurschoon. De Lembeekse bossen bieden voor elk wat wils: een bewegwijzerde Lembeekse bossenwandelroute, een bewegwijzerde mountainbikeroute, tal van wandel-, fietsen ruiterwegen Het gemeentebestuur en Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw maakten een toegankelijkheids- reglement op om duidelijk te maken wie waar kan sporten, ravotten of gewoonweg genieten van de natuur. Daarvoor is een uitgebreid bewegwijzeringsplan opgemaakt. Alle inwoners zijn van harte welkom op zondagnamiddag 3 juni 2012 aan de parking langs de Tragelstraat om kennis te maken met de toegankelijkheidsregeling. De sportdienst en verschillende andere vrijetijdsdiensten en adviesraden slaan de handen in elkaar om er voor iedereen een superleuke en interessante happening van te maken. Hou deze datum zeker vrij. Meer informatie vind je binnenkort op Nieuw tennisseizoen van start Ben je een ervaren tennisser? Speel je af en toe een partijtje tennis met vrienden? Of denk je al jaren dat tennis misschien wel een sport voor jou is Op het sportcentrum in Lembeke liggen vier gravelterreinen op jou te wachten. De terreinen zijn vanaf 1 mei 2012 gedurende het tennisseizoen dagelijks toegankelijk van tot uur. Een overzicht van de tarieven en lessenreeksen vind je op < leven en genieten < sportdienst. Meetjeslandse sportdag voor 50+ De Meetjeslandse Burensportdienst en de sportdienst organiseren op dinsdag 8 mei 2012 opnieuw de Meetjeslandse sportdag voor 50+, een sportief evenement voor actieve en minder actieve 50-plussers. De Meetjeslandse sportdag voor 50+ gaat dit jaar door in Knesselare. De deelnemers kunnen er op een ontspannende manier hun favoriete sport beoefenen of kennis maken met nieuwe sporttakken. Programma: uur: onthaal in sportcomplex Flabbaert Knesselare uur: start activiteiten tot uur: lunchpauze met muziek en initiatie salsa uur: start namiddagactiviteiten uur: gratis koffie en gebak en gezellig samenzijn De deelnemers kunnen zowel in de voormiddag als in de namiddag twee sporten kiezen. Een greep uit het aanbod: krulbollen, petanque, wandelen, fietsen, yoga, zumba, tai chi, Afrikaanse dans... Je kan inschrijven voor een halve dag of voor een volledige dag. Voor een volledige dag betaal je 6 euro, voor een halve dag 4 euro. Inschrijven doe je vóór 1 mei 2012 bij de sportdienst. Sportdienst Kaprijke, Heihoekse Kerkwegel 11, 9971 Lembeke, tel , 14

15 Uit deafdeling wonen en werken Een blik op de technische dienst Wegwijs in het premielandschap Het sportcentrum in Lembeke is in de loop van 2011 grondig veranderd. Het gemeentebestuur legde er een multifunctioneel sportterrein aan en liet er drie grote speeltoestellen plaatsen. Om er een plek te creëren waar het aangenaam vertoeven is voor jong en oud, plaatsten de medewerkers van de technische dienst de kers op de taart. Ze richtten er onder meer een wandelpad, een petanqueterrein en een gezellige picknickplaats in. De zone is opgefleurd met enkele bomen en haagjes. Het zijn erg drukke tijden voor de technische dienst. Zo gaven de medewerkers het beste van zichzelf bij: - de voorbereidende werken voor de installatie van een keuken in Galerie Stadhuis (onder meer toe- en afvoer water ) - het verzamelen en sorteren van de verkoopbare inboedel uit het oude rusthuis (zie tekst OCMW eerder in dit infoblad) - het onderhoud van de kerkwegels (opvoeren met grind ) - de start van het groenonderhoud op het openbaar domein (snoeiwerken) Het gemeentebestuur streeft naar voldoende kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen in Kaprijke en voorziet verschillende premies voor zowel renovatie als voor duurzame investeringen. Ook andere overheidsinstanties bieden financiële tegemoetkomingen voor dergelijke ingrepen. Een aantal fiscale maatregelen is weliswaar teruggeschroefd maar tegelijk werden nieuwe premies in het leven geroepen en bestaande premies vereenvoudigd. Om je een klare kijk te bieden op het huidige premielandschap, organiseren het gemeentebestuur en Woonwijzer Meetjesland op dinsdag 22 mei 2012 een gratis infoavond. Aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden zal blijken waarom investeren in kwaliteit en energiezuinigheid ook voor jou, als eigenaar-bewoner, huurder of verhuurder, interessant kan zijn! De adviseur van Woonwijzer geeft graag ook een antwoord op al jouw vragen! Afspraak op 22 mei 2012 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum Meer informatie of inschrijven? Woonwijzer Meetjesland, tel , 15

16 Uit deafdeling wonen en werken Gratis infoavond zonneboilers Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met Woonwijzer Meetjesland een gratis infoavond voor inwoners die meer willen weten over zonneboilers. Je krijgt er onder meer informatie over: - de werking -de verschillende types zonneboilers - de kosten -de verschillende mogelijke subsidiekanalen -de wettelijke verplichtingen De infoavond gaat door op woensdag 9 mei 2012 om uur in de raadzaal van het OCMW, Lembeke-Dorp 43, 9971 Lembeke. Deelname is gratis maar er is slechts plaats voor 50 personen. Vandaar dat inschrijven op voorhand verplicht is. Inschrijven kan bij de milieudienst, tel , Het gemeentebestuur en Woonwijzer Meetjesland organiseerden op 20 oktober 2011 al een infoavond over warmtepompen. Deze reeks gratis infoavonden kadert binnen het project Energieloketten op het platteland: van experiment tot model. Milieudienst, tel , Demonstraties thuiscomposteren De gemeentebesturen van Kaprijke en Sint-Laureins werken samen voor de uitbating en het beheer van het milieupark in de Sint-Jansstraat 14 in Bentille. De beide besturen ondersteunen ook het compostgebeuren op het milieupark. De compostmeesters verzorgen elke tweede zaterdag van de maand van tot uur permanentie aan de demoplaats op het milieupark. Ze tonen je er hoe eenvoudig het is om zelf een systeem op te zetten om je groente, fruiten tuinafval te composteren. Je bespaart er heel wat vuilniszakken en ritten naar het milieupark mee. Plus, je houdt er een heel waardevol product aan over: rijpe compost die de planten en bloemen in je tuin voorziet van de nodige voedingsstoffen om volop te bloeien. Het gemeentebestuur stelt ook compost ter beschikking van de inwoners. Deze compost is gratis af te halen op het milieupark en dit tijdens de openingsuren (www.kaprijke.be < wonen en werken < milieupark). Juni Compostmaand De compostmeesters organiseren op zaterdag 9 juni 2012 een heuse compostdag. Kom tussen en uur naar het milieupark en maak er kennis met verschillende kringlooptechnieken die je zelf gemakkelijk kan toepassen (afhankelijk van de grootte van je tuin, je eigen voorkeur ). Alle bezoekers krijgen er een hapje, een drankje en een kleine attentie. Daarnaast valt er ook een compostbak en een compostvat te winnen. 16

17 Milieupark voor niet-inwoners Heb je een tweede verblijf in Kaprijke of ben je een toekomstige inwoner? Dan kan je bij de milieudienst in het Administratief Centrum met je identiteitskaart toegang vragen tot het milieupark. Met toekomstige inwoners bedoelen we personen die een woning aan het (ver-)bouwen zijn of personen die in onze gemeente een woning huren, maar er nog niet onmiddellijk intrekken. Je dient hiervan een bewijs voor te leggen (bv. een eigendomstitel of huurovereenkomst). Wil je het afval van een inwoner van Kaprijke afleveren op het milieupark? Dan kan je met de identiteitskaart van die persoon terecht op het milieupark. Kan je die identiteitskaart niet voorleggen (bv. bij overlijden, verlies ), kom dan naar de milieudienst in het Administratief Centrum om alsnog toegang te kunnen verkrijgen. Handelaars, KMO s, scholen en erkende verenigingen krijgen toegang tot het milieupark met behulp van een badge. Hiervoor betalen zij een waarborg van 20 euro in het Administratief Centrum. Gelieve je badge tijdig aan te vragen want de verwerking van je gegevens en het aanmaken van de badge kan tot drie werkdagen in beslag nemen. Milieudienst, tel , Vergroot de Hoop! Jaarlijks rekenen tienduizenden patiënten op chemotherapie om kanker te bestrijden. De helft van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van taxus, een struik die in Vlaanderen veel gebruikt wordt als haag. In de jonge naalden van Taxus baccata zit namelijk baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang, levert de nodige grondstof voor de behandeling van één kankerpatiënt. Voor al die mensen kan ook jouw taxushaag de hoop vergroten! Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus 2012 gratis naar het milieupark. Zo lever je de levensreddende grondstof voor chemotherapeutische geneesmiddelen en bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding. Let wel, het taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn, zoniet is het onbruikbaar voor verwerking. Jong: Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. Zuiver: Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Je kan het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het milieupark in de Sint- Jansstraat in Bentille. Milieudienst, tel , of 17

18 Zonder is gezonder Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier. En soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Zo heeft onderzoek van het Steunpunt Milieu & Gezondheid aangetoond dat een schadelijk afbraakproduct van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog kan teruggevonden worden in het bloed van baby s, jongeren en volwassenen. Daarom weert het gemeentebestuur pesticiden geleidelijk aan uit het openbaar groen, en dit al sinds En waar we toch nog sproeien, is rationeel omgaan met pesticiden de boodschap. En je merkt dat het werkt. Madeliefjes, klaprozen en andere kruiden kleuren de bermen. Onkruidbranders en borstelmachines verschijnen steeds vaker in het straatbeeld. Bij de heraanleg van straten, voet- en fietspaden wordt rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer. Samen met de Vlaamse overheid doen we nu ook een oproep naar jou om het gebruik van pesticiden in huis en tuin te beperken of stop te zetten. Maar wat is dan het alternatief? Hieronder vind je alvast een aantal nuttige tips waarmee je de natuur respecteert en in de eerste plaats je eigen gezondheid. Want zonder is gezonder. Tips, met respect voor de natuur: Breng lege verpakkingen en overschotten van pesticiden naar de KGAinzamelplaats in het milieupark. geef onkruid geen kans: Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten of bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek. Gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van 10 centimeter. Zo vermijd je in het begin onkruid en kunnen de bodembedekkers optimaal groeien. met de hand of door het vuur: Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere oppervlakten kan je een onkruidbrander gebruiken. Brand het onkruid om de 2 à 3 weken weg. Het onderliggende wortelstelsel wordt door vocht- en krachtverlies uitgeput waardoor het onkruid uiteindelijk helemaal verdwijnt. Harken bij warm weer: Hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven. in de moestuin: voorkom bodemziekten in je moestuin door vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente rassen. Ook combinaties van verschillende teelten voorkomen ziekten. tegen slakken: Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom voor dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen. Slakken kan je weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen. Of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld door de bodem te bedekken met zwarte folie zodat die sneller opwarmt. Egels en vogels eten graag slakken. Richt je tuin daarom diervriendelijk in door nestkastjes te hangen of door een heg of houtkant aan te planten. Optimaliseren verkeersveiligheid Windgatstraat Het gemeentebestuur liet enkele maanden geleden rijbaankussens aanleggen in de Windgatstraat om er de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te beperken. Om de veiligheid van autobestuurders en fietsers ter plaatse verder op punt te stellen: zijn er reflectoren geplaatst in de weg. is er opdracht gegeven aan de aannemer om verharde uitwijkstroken aan te leggen ter hoogte van de rijbaankussens zodat ook fietsers op een veilige manier kunnen uitwijken. wordt de plaatsing van paaltjes en verkeersborden geoptimaliseerd. 18

19 Groepsaankoop groene energie! Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert voor het tweede jaar op rij een groepsaankoop 100 % groene stroom. Schrijf je vóór 7 mei 2012 vrijblijvend in op Je draagt dankzij de groepsaankoop niet alleen zorg voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee. Door de groepsaankoop kun je jaarlijks ongeveer 250 tot 500 euro besparen. De veiling is voorzien op 7 mei Beslissen of je effectief overstapt, hoeft pas nadat je een persoonlijk voorstel krijgt met hoeveel je kunt besparen. Overstappen kan tot de laatste week van juni Veranderen van leverancier kan dan tussen 1 augustus 2012 en 31 januari De vorige groepsaankoop van 100 % groene stroom was een groot succes: meer dan inschrijvers stapten over naar een groen energiecontract, kwh elektriciteit werd zo groen gemaakt en ton CO 2 én 2,3 miljoen euro werden bespaard. Het gemeentebestuur werkt samen met Woonwijzer Meetjesland om de inwoners goed te informeren of te helpen bij de inschrijving. Kom gerust langs tijdens het wekelijkse zitmoment van Woonwijzer in het Administratief Centrum op woensdag tussen en uur. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a, 9900 Eeklo, tel , Snoeien in je energiefactuur? Via een FRGE-lening (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) kun je onmiddellijke financiële steun krijgen voor energiebesparende investeringen. Deze lening kan je dankzij je gemeente afsluiten bij Veneco 2 en dit aan 2 %, een interestvoet die nog een stuk lager ligt dan de voormalige groene lening. In samenwerking met Veneco² kunnen alle inwoners een FRGE-lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Hieronder vallen o.a. isolatiewerken, vervangen van stookolieketels en het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Ben je eigenaar, verhuurder of huurder dan kun je een FRGE-lening aangaan die minimaal euro en maximaal euro bedraagt. Deze moet op een termijn van maximum 5 jaar worden afbetaald. De intrest bedraagt 2 %. Voor diegenen die het financieel moeilijk hebben, is er extra ondersteuning vanuit Veneco 2 waarbij offertes worden opgevraagd en de werken nauwkeurig worden opgevolgd. Meer informatie over de voorwaarden of het indienen van een aanvraag? Veneco 2, Valerie Blomme, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, tel , Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2 %. 19

20 Kortjes op een rij Een vraag of klacht over je energiefactuur? Heb je vragen over je energiefactuur, maar weet je niet waar je terecht kunt? En wat te doen indien je vraag niet of onvoldoende beantwoord werd? Vragen over de energiefactuur Is je energiefactuur niet correct (bv. onjuiste verrekening van de voorschotten), dan heb je 12 maanden de tijd om dit te melden aan je energieleverancier. Bij een betwisting van de meterstanden heb je zelfs tot 2 jaar na de meteropname of schatting de tijd om dit door te geven aan de leverancier. De contactgegevens van de klantendienst vind je op je factuur. Bij deze dienst kun je ook gratis een gedetailleerd overzicht opvragen met meer informatie over de voorschotten, de samenstelling van de energieprijs en de eventuele indexatie. De leverancier zal vervolgens een klachtenprocedure opstarten. Hij is verplicht je voor de betalingstermijn van de energiefactuur (waar je vraag of klacht betrekking op heeft) te melden of je klacht terecht is, en zo ja wanneer je een antwoord zult krijgen van het interne onderzoek. Als je klacht is ingediend nadat je reeds had moeten betalen, mag de leverancier het betwiste bedrag niet innen alvorens je klacht behandeld is. Voor de behandeling van je vraag of klacht mag de leverancier je overigens geen kosten aanrekenen. Een klacht indienen Indien je na 30 dagen nog geen bevredigend antwoord hebt gekregen van je leverancier of netbeheerder, of als de klachtenprocedure niet werd nageleefd, kun je verdere stappen ondernemen. Je kunt een klacht indienen bij de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt) of bij de federale Ombudsdienst voor Energie. Let wel, deze instanties behandelen enkel klachten die reeds schriftelijk (per mail of per brief - best aangetekend omdat je anders geen bewijs hebt) bij de leverancier of netbeheerder ingediend zijn. Daarenboven dienen volgende gegevens zeker opgenomen te worden in de schriftelijke klacht naar de leverancier of netbeheerder: - je naam en adres - een omschrijving van de klacht en/of het conflict - de documenten die je noodzakelijk acht Voor klachten over aansluitingen, afsluitingen, storingen, meterstanden, gratis elektriciteit, budgetmeter en stroombegrenzer moet je bij de VREG zijn (klachtenformulier op of aan te vragen via gratis telefoonnummer 1700). Voor klachten over de factuur, sociale maximumprijs, verhuizing, domiciliëring, kostprijs aansluiting, nettarieven, heffingen en energieprijs, energiecontract, verbrekingsvergoeding en onterecht leverancierswissel is de federale Ombudsdienst voor Energie bevoegd (klachtenfor- mulier op Koningsstraat 47, 1000 Brussel of tel ). De VREG of Ombudsdienst voor Energie zullen je klacht vervolgens zo snel mogelijk behandelen of je doorverwijzen naar een andere overheidsinstantie die je verder kan helpen. VREG (www.vreg.be of op het gratis telefoonnummer 1700). Deze informatie kadert binnen een LEA- DER-project met de steun van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen. 20

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving PERSBERICHTEN 20 februari 2015 PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving SIJSELE - WZC Morgenster vzw bouwde 32 assistentiewoningen (serviceflats) naast het bestaande woonzorgcentrum

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad De Woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor: is het aanspreekpunt voor wonen, (ver)bouwen en premies in Antwerpen Wie kan in

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT ? WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Resultaten Provinciale Groepsaankoop Groene Energie & Gas Er zijn maar liefst 63.139

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

DVD Jongeren en schulden

DVD Jongeren en schulden DVD Jongeren en schulden Werkwijze: De leerlingen bekijken het filmpje. Daarna krijgen zij een vragenlijst die ze beginnen invullen zo ver ze kunnen. Daarna wordt de film opnieuw bekeken in drie delen

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 5 - september/oktober 2017 GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken.

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken. boekingsprocedure voorrangsregeling jeugdgroepen hebben een onbeperkt voorrangsboekingsrecht. scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013 OCMW Pepingen (NIS 23064) Kerkstraat(P) 2-1670 Pepingen

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle Dienstreglement Openbare bibliotheek LangemarkPoelkapelle 1. Welkom In de bibliotheek van LangemarkPoelkapelle kan iedereen terecht. Je vindt er o.a. boeken, strips, digitale bronnen en films voor alle

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

SWAP Kaprijke en Sint-Laureins

SWAP Kaprijke en Sint-Laureins SWAP Kaprijke en Sint-Laureins Een tienerwerking voor jongeren van 11 tot en met 14 jaar Hallo! Jij bent nu de trotse bezitter van het vakantieprogramma voor 11 tot 14-jarigen van de gemeentelijke SWAP

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking?

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking? Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie Kom jij in aanmerking? ZORGTRAJECT VOOR CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE Heb je chronische nierinsufficiëntie? Dan kom je misschien in aanmerking voor een zorgtraject.

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners AA Waar bent u naar op zoek? ZOEKEN Home > Organisatie > Partners Partners OCMW's in de regio Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Boom POD Maatschappelije Integratie bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: WARME MAALTIJDEN IN DE ASSISTENTIEWONINGEN Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Dossier Voorafgaande zorgplanning

Dossier Voorafgaande zorgplanning Dossier Voorafgaande zorgplanning Elk jaar komen heel wat mensen in een situatie terecht waarin ze, omwille van een onomkeerbare coma, dementie of een andere aandoening, niet meer in staat zijn om zelf

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

stad brugge communicatiedienst 8380 BRUGGE

stad brugge communicatiedienst 8380 BRUGGE stad brugge communicatiedienst Aan de bewoners/eigenaars van de panden van het Admiraal Keyesplein, van de Vindictivestraat, de Wielingenstraat en de Blokschepenstraat 8380 BRUGGE uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde Koevliet 5-6, 9240 Zele az Sint-Blasius geaccrediteerd 25.04.2015-24.04.2018 info@azsintblasius.be www.azsintblasius.be 1 Beste patiënt

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 WELKOM Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 VERLOOP VAN DE AVOND 1. Verwelkoming door afgevaardigde van het bestuur 2. Toelichting door studiebureau Technum Ontwerp

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie