mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave Opgelet, verkeersveilige gemeente!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!"

Transcriptie

1 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1

2 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen Veld 1, 9970 KAPRIJKE tel , fax Teksten en afbeeldingen aan te leveren bij de communicatieambtenaar via Verschijningsdatum volgend infoblad: 21 juni Deadline indienen teksten: 1 juni Dit infoblad werd gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier dat bestaat uit 100 % gerecycleerde vezels. Het gemeentebestuur beschikt sinds 2002 over een mobiliteitsplan waarin het gemeentelijk beleid inzake verkeer, verkeersveiligheid en toegankelijkheid vastgelegd is. Dit blijft echter een dynamisch gegeven naar de toekomst toe, zeker aangezien er de komende jaren enkele grote projecten gepland zijn. Denk maar aan de aanleg van: - het op- en afrittencomplex aan de expresweg (E34) - een omleidingsweg rond de dorpskern van Lembeke Bijkomende druk naar N49 Omleidingsweg Op- en afrittencomplex Lange Afstand Fietsroute De gemeenteraad besliste daarom het gemeentelijk mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen zodat het kan dienen als kader voor een toekomstgerichte visie op mobiliteit. Het gemeentebestuur stippelde daartoe een participatietraject uit om: - de verkeerscommissie bij het hele proces van de mobiliteitsplanning te betrekken - ook de ruime bevolking inspraak te verlenen via een inspraakvergadering (12 maart 2012) De gemeenteraad keurde eind maart 2012 het ontwerp van de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan goed. Daarin is rekening gehouden met de opmerkingen van de verkeerscommissie en de inwoners die aanwezig waren op de inspraakvergadering. Dit ontwerp is intussen goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie en kan nu definitief goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Opbouw van het document Het plan is opgebouwd uit twee grote delen: 1. Informatief deel Het informatief deel beschrijft en evalueert de bestaande situatie. Het omvat ook het breder kader waarbinnen het mobiliteitsplan dient opgemaakt te worden: beleidsplannen van hogere overheden (provincie, Vlaamse overheid ), Ruimtelijke Structuurplannen 2

3 emeente! 2. Richtinggevend deel Het richtinggevend deel spitst zich meer toe op de gewenste situatie en bevat de belangrijkste beleidskeuzes. Uit een drietal thema s zijn de voornaamste doelstellingen afgeleid: Verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid Leunt aan bij Snelheidsplan Doelstelling Uniform snelheidsregime invoeren volgens de filosofie zoals uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. De snelheid wordt beperkt tot: -30 km per uur binnen de bebouwde kom waar dit omwille van veiligheidsredenen aangewezen is (bv. in schoolomgevingen wordt dit nu al toegepast) - 50 km per uur binnen de bebouwde kom -70 km per uur op secundaire wegen en lokale wegen buiten de bebouwde kom Uitzondering: expresweg (E34) Leunt aan bij Categorisering Leefbaarheid dorpskernen Routes zwaar verkeer Fietsroutenetwerk Handhaving Campagnes Doelstelling Alle wegen zijn ingedeeld in types. Het type weg kan bepalend zijn voor: - het snelheidsregime dat er toegepast wordt - de (her)inrichting van de weg -een samenhangend pakket van verkeersmaatregelen De dorpskernen van Kaprijke en Lembeke moeten leefbaar blijven en zijn in de eerste plaats verblijfsgebieden. Bij de vernieuwing van de dorpskern van Kaprijke is dit een richtinggevende factor bij het nemen van beslissingen over de inrichting en aanleg. De indeling van de doortocht door Lembeke in een bepaald wegtype zal verder onderzocht worden in het kader van de toekomstige realisatie van de omleidingsweg om zo de leefbaarheid van de dorpskern te vrijwaren. Routes voor zwaar verkeer moeten: -zoveel als mogelijk verblijfszones vermijden door middel van bijvoorbeeld zonale tonnagebeperkingen -veilig ingericht worden door een aangepast snelheidsregime, veilige fietspaden (vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom, voldoende snelheidsmaatregelen voor zwaar verkeer binnen de bebouwde kom), goed ingerichte kruispunten Er zijn verschillende types ingrepen gewenst voor het mogelijk maken van veilig fietsverkeer, al naargelang het snelheidsregime en de intensiteit van het verkeer. Denk maar aan de aanleg van een fietspad op de oude spoorwegbedding tussen Eeklo en Assenede als alternatieve fietsroute. Het respecteren van de toegelaten snelheid en het verbod op niet-plaatselijk verkeer moet op geregelde tijdstippen gecontroleerd worden. Informatieverlening over nieuwe maatregelen en campagnes tegen overdreven snelheid. 3

4 Opgelet,verkeersveilige gemeente! Fietsbeleid Oude spoorwegbedding Leunt aan bij Routes zwaar vervoer Ruimtelijke ontwikkelingen Snelheidsplan Openbaar vervoer Trage wegen Doelstelling Alle fietspaden moeten voldoen aan het Vademecum fietsvoorzieningen (www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php). Afhankelijk van de plaatselijke situatie, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om de veiligheid langs de fietsroutes te garanderen (al dan niet vrijliggend fietspad, extra beveiligen oversteekplaatsen ). Zorgen voor veilige fietsroutes en fietsverbindingen vanuit de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen (aansluitingscomplex E34, omleidingsweg, KMO-zone Vaartstraat, nieuwe verkavelingen ). De nodige fietsvoorzieningen realiseren in functie van de wegencategorisering en het snelheidsplan. Ook alternatieve fietsroutes voorzien zoals eerder gebeurde aan het Lembeeks Vaardeken tussen de Vaartstraat en Aveschoot. Aan de belangrijkste bushaltes dienen de nodige fietsenstallingen aangebracht te worden. Trage wegen kunnen zorgen voor een veilige doorsteek voor fietsers (zie kader). Leunt aan bij Bewegwijzering Doelstelling Opmaak en realisatie van een bewegwijzeringsplan (bv. beschadigde borden systematisch vervangen). Oproep! opmaak trage wegenplan Het gemeentebestuur, Regionaal Landschap Meetjesland en Dorpsraad Lembeke slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een trage wegenplan voor Lembeke. Daarbij rekenen we op jouw hulp! Ken jij goed de oude kerkwegels en paden in Lembeke? Wil je meewerken aan de inventarisatie van trage wegen in Lembeke door met een inventarisatieformulier en fototoestel in de hand de eigen gemeente te verkennen? Kom dan op maandag 21 mei 2012 om uur naar de bewonersvergadering in de raadzaal van het OCMW van Kaprijke, Lembeke-Dorp 43 in Lembeke! Je komt er alles te weten over trage wegen en de opmaak van een trage wegenplan! Dienst communicatie, tel , 4

5 Flankerende maatregelen Leunt aan bij Verkeers- educatie Bewegwijzering Handhaving controle Campagnes Fietsenstallingen Doelstelling De leerlingen van de lagere scholen krijgen via verschillende cursussen en initiatieven verkeerseducatie: - Fietskoffer (10-14 jaar) - Dode hoekkoffer (10-12 jaar) - Schoolroutekaart: De afdeling wonen en werken ontwikkelt momenteel een instrument dat zal aangeven langs welke routes kinderen zich veilig met de fiets naar school kunnen verplaatsen. - De belangrijkste bestemmingen worden gesignaleerd om sluikverkeer tot een minimum te reduceren. Ook routes voor zwaar vervoer worden bewegwijzerd. De snelheid wordt op geregelde tijdstippen gecontroleerd. Campagnes dienen het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren ten koste van het autogebruik als milieuvriendelijk alternatieve vervoerswijze (bv. Met belgerinkel naar de winkel, Mijn korte ritten ). Voorzien van voldoende veilige fietsenstallingen aan bushaltes en fietsaantrekkende polen of bij evenementen. Dit kan bijvoorbeeld ook door stedenbouwkundig advies te verlenen om bij nieuwe bouwprojecten een gepast aantal fietsenstallingen te voorzien. Afdelingshoofd wonen en werken, tel , 5

6 Overzichtbeslissingen IBA s, het gezuiverde water Het scheiden van afvalwater en hemelwater is erg belangrijk voor de waterkwaliteit in Vlaanderen. De Vlaamse regering stelde 2015 als deadline om het afvalwater van alle woongelegenheden in Vlaanderen te zuiveren. De geraamde kostprijs is het resultaat van een groepsaankoop die RioP uitvoerde. Daardoor ligt deze prijs een pak lager dan de kostprijs die je als particulier zou betalen. De bijdrage van de burgers die een IBA moeten plaatsen, komt ongeveer overeen met de gemiddelde kost om een rioolaansluiting te voorzien. Op die manier past het gemeentebestuur het gelijkheidsbeginsel toe. RioP zal instaan voor: de levering, plaatsing en administratieve opvolging het beheer en het jaarlijks onderhoud van de IBA s Voor de verschillende woongebieden is in een zoneringsplan vastgelegd hoe de scheiding het best aangepakt kan worden (Raadpleeg de plannen op < wonen en werken < technische dienst < rioolaansluitingen). Voor meer afgelegen gebieden die niet op een riolering kunnen aangesloten worden, wenst het gemeentebestuur de aanleg van Individuele Behandelingsinstallaties van Afvalwater (IBA) financieel te ondersteunen. In Kaprijke gaat het in totaal om 67 woongelegenheden. Het gemeentebestuur trad vorig jaar toe tot RioP, een initiatief van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). Sindsdien staat RioP in voor het beheer en de uitbouw van de riolering en afvalwaterzuivering in Kaprijke. Het gemeentebestuur en RioP willen samenwerken aan de installatie van IBA s in meer afgelegen woongebieden om te streven naar een optimalisatie van de waterkwaliteit. Hieronder vind je een overzicht van de financiering van de IBA s. De installatie van IBA s is hoe dan ook een verplichting maar het gemeentebestuur wenst het initiatief voor de plaatsing in eerste instantie bij de betrokken burgers zelf te leggen. In de loop van 2012 zal het gemeentebestuur de betrokken inwoners uitnodigen voor een informatievergadering rond de installatie van IBA s en de ondersteuning die daarbij aangeboden wordt. Ben je nieuwsgierig om te weten hoe jij je steentje kan bijdragen tot een betere waterkwaliteit? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst! Geschatte kostprijs per IBA Bijdrage van het Vlaams Gewest Bijdrage gemeentebestuur Bijdrage burger euro euro euro euro Milieudienst, tel , 6

7 Ontwerp eerste fase dorpskernvernieuwing Kaprijke goedgekeurd Studiebureau Lobelle maakte in opdracht van het gemeentebestuur een ontwerp van de geplande dorpskernvernieuwing in Kaprijke. De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 27 oktober 2011 het definitieve voorontwerp, visietekst en globale raming van de ontwerper goed. Sindsdien pleegde het gemeentebestuur overleg met het studiebureau over de concrete invulling van de eerste fase van de dorpskernvernieuwing. Het resultaat van die besprekingen is samen te vatten in de volgende voorstellen over de zogenaamde bovenbouw die op donderdag 29 maart 2012 goedgekeurd werden door de gemeenteraad: Inrichting de authenticiteit van het dorpsplein moet zo goed mogelijk bewaard blijven. Daarom dient het gazon zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat behouden te worden en is het aanbevolen de bomenrijen op het Plein te revitaliseren. er komen twee speciale wegprofielen met accenten: aan de oude brouwerij (ter hoogte van Plein 45 en 47) en aan de bibliotheek (Plein 24). Deze zorgen voor een specifiek wegdeksysteem (duidelijk zichtbaar door het gebruik van aangepaste materialen) en voor extra ruimte voor andere functies. Op het kruispunt Vrouwstraat-Plein wordt een overrijdbaar wegdeksysteem uitgewerkt dat het verkeer op de as Vrouwstraat-noordelijke zijde Plein via de middengeleiders rond het speciale wegprofiel aan de oude brouwerij leidt. Het kruispunt wordt na de aanleg van een nieuwe riolering opnieuw ingericht. de toegang tot de zuidelijke zijde van het Plein via de gewestweg N456 zal niet gebeuren over een overrijdbaar voetpad maar via een klassieke aansluiting. aan de oostelijke zijde van het Plein wordt een groenstructuur uitgewerkt. er komt een voetpad in gebakken straatstenen rondom de bomenrijen langs het Plein. Materialen De materiaalkeuze is gekenmerkt door een optimaal streven naar het gebruik van duurzame en onderhoudsarme materialen. nieuwe graniet voor de voetpaden en de parkeerstroken Rijwegen in asfalt met accenten in lichtgrijs witte marmer (vorstvrij) voor de belijning van de parkeerplaatsen gezaagde kasseien en kleiklinkers voor de voetpaden rond het dorpsplein gebakken straatstenen voor de voetpaden ter hoogte van de aangelegde accenten en voor het pad aan de binnenzijde van het Plein dallen voor de voetpaden langs de oostelijke tak ten zuiden van het dorpsplein De bewoners van het Plein (en bij uitbreiding alle inwoners van Kaprijke) gaven op dinsdag 17 april 2012 feedback op de plannen tijdens een grote inspraakvergadering. Op die manier zal het gemeentebestuur bij de opmaak van het aanbestedingsdossier nog rekening kunnen houden met hun insteek. Afdelingshoofd wonen en werken, tel , Raadpleeg de plannen op < wonen en werken < openbare werken. Kaprijke draagt zorg voor dieren Het gemeentebestuur staat in voor de ophaling en de opvang van zwervende, verloren of achtergelaten dieren en doet hiervoor een beroep op Dierenbescherming Meetjesland vzw (DBM). Het gemeentebestuur betaalt hiervoor een jaarlijkse werkingstoelage aan DBM. De gemeenteraad keurde hiertoe een samenwerkingsovereenkomst goed. Merk je zelf ergens een verloren gelopen of achtergelaten dier op? Neem dan contact op met de politie via tel De politie controleert of het dier al dan niet over een chip beschikt en neemt indien nodig contact op met de eigenaar om het dier op te halen of met Dierenbescherming Meetjesland dat instaat voor de opvang van het dier in kwestie. 7

8 Overzichtbeslissingen Bemiddeling GAS verlengd De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 25 juni 2009 het reglement met betrekking tot gemeentelijke administratieve sancties (GAS) goed. Hiermee kunnen feiten die voor overlast zorgen zoals sluikstorten, vandalisme bestraft worden met een geldboete tot 250 euro. De gemeenteraad duidde provinciale ambtenaren aan voor het opleggen van de administratieve geldboetes en keurde een samenwerkingsovereenkomst goed met de stad Gent voor bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en is door de gemeenteraad tijdens de zitting van donderdag 29 maart 2012 met een jaar verlengd. Bevordering bij brandweer De gemeenteraad verklaarde één betrekking van sergeant bij het brandweerkorps open. Deze functie zal ingevuld worden door een bevorderingsprocedure. Mogelijke kandidaten moeten daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Stedenbouwkundig ambtenaar aangesteld Het gemeentebestuur organiseerde de afgelopen maanden een selectieprocedure voor de aanwerving van een stedenbouwkundig ambtenaar. De gemeenteraad stelde een kandidaat uit de werfreserve aan. De nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar Karen De Kock treedt begin mei 2012 voltijds in dienst in de afdeling wonen en werken. Karen De Kock De dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van het Administratief Centrum en is open van maandag tot en met vrijdag, telkens van tot uur. Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, tel , 8

9 Uit hetocmw Grote inboedelverkoop! De bewoners van het vroegere woonzorgcentrum Sint-Jozef in Lembeke verhuisden in oktober 2011 naar het gloednieuwe woonzorgcentrum De Boomgaard. Bij de verhuis bleven heel wat zaken achter in het oude rusthuis: hooglaag bedden, tafels, bedtafels, stoelen, zetels, geriatriezetels, kasten, toiletstoelen, servies, glazen en divers klein materiaal. Het OCMW van Kaprijke organiseert daarom een grote verkoop op woensdag 9 mei Iedereen is er welkom! Bezichtigen materialen tussen en uur WZC Sint-Jozef (oude rusthuis) Aveschoot 2 in Lembeke Openbare verkoop van tot uur Cafetaria van WZC De Boomgaard Kerkakkerstraat 2 in Lembeke Derdebetalersregeling ziekenfondsen Patiënten met een RVV-statuut (verhoogde tegemoetkoming) of OMNIO-statuut betalen sinds 1 december 2011 één euro remgeld voor een raadpleging bij de huisarts als zij een globaal medisch dossier hebben en anderhalve euro zonder globaal medisch dossier. De rest van de erelonen factureert de arts rechtstreeks aan het ziekenfonds. Als je het RVV- of OMNIO-statuut hebt, geef dan gewoon een kleefbriefje aan je arts en vraag hem om de regeling derde betaler toe te passen. Kies hiervoor een huisarts die geconventioneerd is. Een geconventioneerde arts is een dokter die de tarieven hanteert zoals die afgesproken zijn tussen artsen en ziekenfondsen. OPGELET: Deze tarieven zijn niet geldig voor een huisbezoek! Om na te gaan of je recht hebt op het OMNIO-statuut of de RVV (verhoogde tegemoetkoming) neem je best contact op met je ziekenfonds. Gratis sociaal juridisch advies Iedereen wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met vragen van juridische aard, zoals: Hoe geef ik mijn huuropzeg? wat zijn mijn rechten/plichten als ouder/kind? ik ontvang een erfenis die voornamelijk bestaat uit schulden: wat moet ik doen? een deurwaarder legt beslag op mijn bezittingen of ik wil een regeling voor mijn schuldenlast? ik kom in contact met de federale politie: wat zijn mijn rechten? ik ben het slachtoffer van een ongeval, burenhinder, diefstal, schade aan mijn eigendom.. Met dergelijke vragen kun je elke tweede dinsdag van de maand gratis terecht bij een advocaat van het Justitiehuis in het OCMW van Kaprijke na afspraak. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats op dinsdag 8 mei en dinsdag 12 juni OCMW Kaprijke, Lembeke-Dorp 43, 9971 Lembeke, tel , 9

10 Uit de afdelingleven en genieten Cultuurjaar trekt zich op gang Op het infobord aan Galerie Stadhuis en op < leven en genieten < cultuur vind je telkens de juiste openingsuren. WAK: Homemade Het gemeentebestuur en de cultuurraad gaven op vrijdag 30 maart 2012 in Galerie Stadhuis de aftrap van het nieuwe cultuurjaar in Kaprijke. Je kwam in de loop van de maand april al eens genieten van de inspirerende werken van Bob Stormens en Marleen Moesen? Fijn! Het gemeentebestuur heeft nog heel wat andere tentoonstellingen in petto voor je! Stop daarom even aan Galerie Stadhuis op het Plein in Kaprijke. - Zaterdag 28 april tot en met zondag 6 mei 2012: Week van de Amateurkunsten (zie verder) - Zaterdag 12 tot en met zondag 27 mei 2012: Kunstenaarscollectief Gustaaf Van den Steen (aquarellen) - Zaterdag 2 tot en met zondag 17 juni 2012: Willy Van Hecke (schilderijen) - Zaterdag 30 juni tot en met zondag 22 juli 2012: Margareta Van Acker (schilderijen & juwelenkunst) Galerie Stadhuis opgefrist Galerie Stadhuis kreeg een grondige opfrisbeurt: er werd een mooie parketvloer aangelegd in de noordelijke vleugel, de parketvloer in de zuidelijke vleugel wordt mooi opgeschuurd en er is een keuken geïnstalleerd zodat er bij plechtigheden en feestelijkheden in een hygiënische en praktische werkomgeving kan gewerkt worden. Tal van lokale gepassioneerde hobbyisten en kunstenaars zetten tijdens de Week van de Amateurkunsten (van zaterdag 28 april tot en met zondag 6 mei 2012) hun beste beentje voor. Ook in Kaprijke kun je op verschillende locaties terecht voor originele tentoonstellingen en inspirerende verhalen: Monique Van Waes & Johan Du Pré: Olieverf en fotografie Waar? Galerie Stadhuis, Plein 1 in Kaprijke Wanneer? Van zaterdag 28 april t.e.m. zondag 6 mei behalve op woensdag 2 mei 2012, telkens van tot uur. Informatie? Monique Van Waes, gsm en Johan Du Pré, gsm Gisela Lyon & Guido Steenkiste: Schilderkunst & beeldhouwwerk Waar? Atelier Guido Steenkiste, Gravin M. d Alcantaralaan 72 in Lembeke Wanneer? Zaterdag 28 april - zondag 29 10

11 Uit de diensttoerisme april en zaterdag 5 mei - zondag 6 mei 2012, telkens van tot uur. Informatie? Guido Steenkiste, tel Honoré Trenson: Fotografie, smeedwerk, viltwerk & juwelenkunst Waar? Atelier Honoré Trenson, Nieuwstraat 100 in Lembeke Wanneer? Van zaterdag 28 april t.e.m. zondag 6 mei 2012 (behalve op dinsdag 1 mei en vrijdag 4 mei 2012), telkens van tot uur. Informatie? Honoré Trenson, gsm Honoré Trenson: Fotozoektocht & quiz te voet (5,5 km) of per fiets (24 km) Waar? Inschrijven en start: Nieuwstraat 100 in Lembeke. Wanneer? Van zaterdag 28 april t.e.m. zondag 6 mei 2012 (behalve op dinsdag 1 mei en vrijdag 4 mei 2012). Vrije start tussen en uur. Deelname: 2 euro (inclusief 1 consumptie). Tal van leuke prijzen te winnen. Toeristisch seizoen draait op volle toeren! De dienst toerisme draait op volle toeren! Voortaan is er één enkel aanspreekpunt voor alle informatie rond toerisme en vrije tijd: de medewerkster leven en genieten die je vriendelijk verwelkomt in het Administratief Centrum! De medewerkster leven en genieten, Danuta De Decker: -voorziet je graag van alle toeristische informatie, folders, brochures -Beheert het evenementenloket (gecoördineerd politiereglement evenementen: zie < leven en genieten < evenementen) en ondersteunt de evenementencel -staat in voor reservaties en het verhuur van de conciërgewoning, het stadhuis en de oude bib in de Zuidstraat -Beheert het vrijwilligersloket voor verenigingen Je kunt bij haar terecht van maandag tot en met vrijdag, telkens van tot uur. De afdeling leven en genieten voorziet nog een extra mogelijkheid voor het bekomen van toeristische folders en brochures. Voortaan kun je ook in de bibliotheek van Kaprijke (Plein 24 in Kaprijke) alle folders en brochures bekomen tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandag: tot uur woensdag: tot uur vrijdag: tot uur zaterdag: 9.30 tot uur Medewerkster leven en genieten, tel , Informatie? Honoré Trenson, gsm Afdeling leven en genieten, tel , Danuta De Decker 11

12 Uit debib Uitzonderlijke sluiting bib Tijdschriftjes voor de allerkleinsten De bibliotheek van Kaprijke maakt gebruik van het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS). Dit systeem wordt grondig vernieuwd van zondag 29 april tot en met vrijdag 4 mei Daardoor is de bibliotheek uitzonderlijk gesloten tijdens deze periode. Gelieve er rekening mee te houden dat het tijdens die dagen onmogelijk is om boeken binnen te brengen (ook niet via de brievenbus). Ook het verlengen van de uitleenperiode en het reserveren van boeken zal onmogelijk zijn. Het online raadplegen van de catalogus kan wel nog. Wedstrijd jeugdboekenweek Maar liefst 120 leerlingen van de Meetjeslandse lagere scholen namen tussen 1 februari en 20 maart 2012 deel aan een wedstrijd van Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET) naar aanleiding van de Jeugdboekenweek. Ze laadden een leuke foto of filmpje op via jeugdboekenweek2012 en maakten zo kans op mooie prijzen. De Meetjeslandse bibliotheken werden in diezelfde periode versierd met de talloze knappe knutselwerkjes van de kinderen. Het gemeentebestuur maakt op 25 maart 2012 de winnaars van de wedstrijd van Kaprijke en Lembeke bekend tijdens een limonadereceptie. Wout Van Bouchaute kaapte de meeste stemmen weg en mag als beloning met zijn familie naar de Zoo. Elien Boelens en Elsa Van Gysel grepen net naast de hoofdprijs. Lara Van Gysel en Sofie De Groote kregen een aanmoedigingsprijs. De knutselwerkjes van Nand van Bouchaute, Eleni Van Goidsenhoven, Ilana Van de Velde en Kaat Van de Vijver sierden de Kaprijkse bibliotheek. Ook zij kregen een tas vol attenties. Jana Vermeire werd als stemmer aangeduid en kreeg daarvoor een boekenbon. Ken je de knutseltijdschriftjes Pippo en Pompoen voor de allerkleinsten? Deze tijdschriften kunnen 3 weken gratis ontleend worden. De tijdschriftjes bevatten een klein verhaal, een knutselopdracht en spelletjes. Zo hoef je nooit zonder inspiratie te zitten op vrije dagen. Koffiestop bib De vrijwilligers van de bibliotheek organiseerden op zondag 18 maart 2012 in de bibliotheek van Lembeke een (h)eerlijke koffiestop. De volledige opbrengst (64,06 euro) wordt geschonken aan Broederlijk Delen om groepen mensen in het Zuiden te steunen in hun strijd tegen armoede en onrecht. Bibliotheek Kaprijke, Plein 24, 9970 Kaprijke, tel , 12

13 Uit dejeugddienst Buitenspeeldag groot succes! Maar liefst 254 kinderen uit Kaprijke kwamen op woensdag 28 maart 2012 een hele namiddag mee buiten spelen op het sportcentrum in Lembeke. De weergoden waren ons goed gezind en de kinderen beleefden een onvergetelijke namiddag Hier vind je enkele sfeerbeelden! Tot volgend jaar voor de volgende Buitenspeeldag! Opvoeden is voor iedereen anders! Omdat kinderen opvoeden een belangrijke en niet altijd even gemakkelijke taak is, wordt dit jaarlijks in de kijker geplaatst tijdens de Week van de Opvoeding (16 tot 23 mei 2012). Het doel van deze campagneweek is om opvoedingsondersteuning zichtbaar en bespreekbaar maken. Het thema van dit jaar luidt: Opvoeden is... voor iedereen anders. Dit wijst erop dat dé manier om kinderen op te voeden niet bestaat. Wat werkt voor het ene kind lukt daarom niet bij een ander. Het is altijd zoeken naar wat best past bij dat ene kind, voor die ouder, binnen dit gezin. Specifiek voor Oost-Vlaanderen bracht fotografe Lieve Blancquaert Free Souffriau, Pascal Platel en Nic Balthazar in beeld. Zij geven hun persoonlijke kijk op ouderschap. Opvoeden kent speelse, leuke, verrassende, maar soms ook moeilijke, lastige momenten. Kinderen komen immers zonder handleiding en bijgevolg zijn vragen en spanningen inherent aan opvoeden. Alle informatie vind je op en Jeugdconsulent, tel , 13

14 Uit desportdienst Happening Lembeekse Bossen op zondagnamiddag 3 juni 2012 De Lembeekse bossen in Lembeke en Oosteeklo vormen een groene long voor de regio. De totale oppervlakte bedraagt maar liefst 200 ha! Een groot deel daarvan is toegankelijk gemaakt om je op deze manier mee te laten genieten van dit prachtig stukje natuurschoon. De Lembeekse bossen bieden voor elk wat wils: een bewegwijzerde Lembeekse bossenwandelroute, een bewegwijzerde mountainbikeroute, tal van wandel-, fietsen ruiterwegen Het gemeentebestuur en Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw maakten een toegankelijkheids- reglement op om duidelijk te maken wie waar kan sporten, ravotten of gewoonweg genieten van de natuur. Daarvoor is een uitgebreid bewegwijzeringsplan opgemaakt. Alle inwoners zijn van harte welkom op zondagnamiddag 3 juni 2012 aan de parking langs de Tragelstraat om kennis te maken met de toegankelijkheidsregeling. De sportdienst en verschillende andere vrijetijdsdiensten en adviesraden slaan de handen in elkaar om er voor iedereen een superleuke en interessante happening van te maken. Hou deze datum zeker vrij. Meer informatie vind je binnenkort op Nieuw tennisseizoen van start Ben je een ervaren tennisser? Speel je af en toe een partijtje tennis met vrienden? Of denk je al jaren dat tennis misschien wel een sport voor jou is Op het sportcentrum in Lembeke liggen vier gravelterreinen op jou te wachten. De terreinen zijn vanaf 1 mei 2012 gedurende het tennisseizoen dagelijks toegankelijk van tot uur. Een overzicht van de tarieven en lessenreeksen vind je op < leven en genieten < sportdienst. Meetjeslandse sportdag voor 50+ De Meetjeslandse Burensportdienst en de sportdienst organiseren op dinsdag 8 mei 2012 opnieuw de Meetjeslandse sportdag voor 50+, een sportief evenement voor actieve en minder actieve 50-plussers. De Meetjeslandse sportdag voor 50+ gaat dit jaar door in Knesselare. De deelnemers kunnen er op een ontspannende manier hun favoriete sport beoefenen of kennis maken met nieuwe sporttakken. Programma: uur: onthaal in sportcomplex Flabbaert Knesselare uur: start activiteiten tot uur: lunchpauze met muziek en initiatie salsa uur: start namiddagactiviteiten uur: gratis koffie en gebak en gezellig samenzijn De deelnemers kunnen zowel in de voormiddag als in de namiddag twee sporten kiezen. Een greep uit het aanbod: krulbollen, petanque, wandelen, fietsen, yoga, zumba, tai chi, Afrikaanse dans... Je kan inschrijven voor een halve dag of voor een volledige dag. Voor een volledige dag betaal je 6 euro, voor een halve dag 4 euro. Inschrijven doe je vóór 1 mei 2012 bij de sportdienst. Sportdienst Kaprijke, Heihoekse Kerkwegel 11, 9971 Lembeke, tel , 14

15 Uit deafdeling wonen en werken Een blik op de technische dienst Wegwijs in het premielandschap Het sportcentrum in Lembeke is in de loop van 2011 grondig veranderd. Het gemeentebestuur legde er een multifunctioneel sportterrein aan en liet er drie grote speeltoestellen plaatsen. Om er een plek te creëren waar het aangenaam vertoeven is voor jong en oud, plaatsten de medewerkers van de technische dienst de kers op de taart. Ze richtten er onder meer een wandelpad, een petanqueterrein en een gezellige picknickplaats in. De zone is opgefleurd met enkele bomen en haagjes. Het zijn erg drukke tijden voor de technische dienst. Zo gaven de medewerkers het beste van zichzelf bij: - de voorbereidende werken voor de installatie van een keuken in Galerie Stadhuis (onder meer toe- en afvoer water ) - het verzamelen en sorteren van de verkoopbare inboedel uit het oude rusthuis (zie tekst OCMW eerder in dit infoblad) - het onderhoud van de kerkwegels (opvoeren met grind ) - de start van het groenonderhoud op het openbaar domein (snoeiwerken) Het gemeentebestuur streeft naar voldoende kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen in Kaprijke en voorziet verschillende premies voor zowel renovatie als voor duurzame investeringen. Ook andere overheidsinstanties bieden financiële tegemoetkomingen voor dergelijke ingrepen. Een aantal fiscale maatregelen is weliswaar teruggeschroefd maar tegelijk werden nieuwe premies in het leven geroepen en bestaande premies vereenvoudigd. Om je een klare kijk te bieden op het huidige premielandschap, organiseren het gemeentebestuur en Woonwijzer Meetjesland op dinsdag 22 mei 2012 een gratis infoavond. Aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden zal blijken waarom investeren in kwaliteit en energiezuinigheid ook voor jou, als eigenaar-bewoner, huurder of verhuurder, interessant kan zijn! De adviseur van Woonwijzer geeft graag ook een antwoord op al jouw vragen! Afspraak op 22 mei 2012 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum Meer informatie of inschrijven? Woonwijzer Meetjesland, tel , 15

16 Uit deafdeling wonen en werken Gratis infoavond zonneboilers Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met Woonwijzer Meetjesland een gratis infoavond voor inwoners die meer willen weten over zonneboilers. Je krijgt er onder meer informatie over: - de werking -de verschillende types zonneboilers - de kosten -de verschillende mogelijke subsidiekanalen -de wettelijke verplichtingen De infoavond gaat door op woensdag 9 mei 2012 om uur in de raadzaal van het OCMW, Lembeke-Dorp 43, 9971 Lembeke. Deelname is gratis maar er is slechts plaats voor 50 personen. Vandaar dat inschrijven op voorhand verplicht is. Inschrijven kan bij de milieudienst, tel , Het gemeentebestuur en Woonwijzer Meetjesland organiseerden op 20 oktober 2011 al een infoavond over warmtepompen. Deze reeks gratis infoavonden kadert binnen het project Energieloketten op het platteland: van experiment tot model. Milieudienst, tel , Demonstraties thuiscomposteren De gemeentebesturen van Kaprijke en Sint-Laureins werken samen voor de uitbating en het beheer van het milieupark in de Sint-Jansstraat 14 in Bentille. De beide besturen ondersteunen ook het compostgebeuren op het milieupark. De compostmeesters verzorgen elke tweede zaterdag van de maand van tot uur permanentie aan de demoplaats op het milieupark. Ze tonen je er hoe eenvoudig het is om zelf een systeem op te zetten om je groente, fruiten tuinafval te composteren. Je bespaart er heel wat vuilniszakken en ritten naar het milieupark mee. Plus, je houdt er een heel waardevol product aan over: rijpe compost die de planten en bloemen in je tuin voorziet van de nodige voedingsstoffen om volop te bloeien. Het gemeentebestuur stelt ook compost ter beschikking van de inwoners. Deze compost is gratis af te halen op het milieupark en dit tijdens de openingsuren (www.kaprijke.be < wonen en werken < milieupark). Juni Compostmaand De compostmeesters organiseren op zaterdag 9 juni 2012 een heuse compostdag. Kom tussen en uur naar het milieupark en maak er kennis met verschillende kringlooptechnieken die je zelf gemakkelijk kan toepassen (afhankelijk van de grootte van je tuin, je eigen voorkeur ). Alle bezoekers krijgen er een hapje, een drankje en een kleine attentie. Daarnaast valt er ook een compostbak en een compostvat te winnen. 16

17 Milieupark voor niet-inwoners Heb je een tweede verblijf in Kaprijke of ben je een toekomstige inwoner? Dan kan je bij de milieudienst in het Administratief Centrum met je identiteitskaart toegang vragen tot het milieupark. Met toekomstige inwoners bedoelen we personen die een woning aan het (ver-)bouwen zijn of personen die in onze gemeente een woning huren, maar er nog niet onmiddellijk intrekken. Je dient hiervan een bewijs voor te leggen (bv. een eigendomstitel of huurovereenkomst). Wil je het afval van een inwoner van Kaprijke afleveren op het milieupark? Dan kan je met de identiteitskaart van die persoon terecht op het milieupark. Kan je die identiteitskaart niet voorleggen (bv. bij overlijden, verlies ), kom dan naar de milieudienst in het Administratief Centrum om alsnog toegang te kunnen verkrijgen. Handelaars, KMO s, scholen en erkende verenigingen krijgen toegang tot het milieupark met behulp van een badge. Hiervoor betalen zij een waarborg van 20 euro in het Administratief Centrum. Gelieve je badge tijdig aan te vragen want de verwerking van je gegevens en het aanmaken van de badge kan tot drie werkdagen in beslag nemen. Milieudienst, tel , Vergroot de Hoop! Jaarlijks rekenen tienduizenden patiënten op chemotherapie om kanker te bestrijden. De helft van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van taxus, een struik die in Vlaanderen veel gebruikt wordt als haag. In de jonge naalden van Taxus baccata zit namelijk baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang, levert de nodige grondstof voor de behandeling van één kankerpatiënt. Voor al die mensen kan ook jouw taxushaag de hoop vergroten! Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus 2012 gratis naar het milieupark. Zo lever je de levensreddende grondstof voor chemotherapeutische geneesmiddelen en bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding. Let wel, het taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn, zoniet is het onbruikbaar voor verwerking. Jong: Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. Zuiver: Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Je kan het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het milieupark in de Sint- Jansstraat in Bentille. Milieudienst, tel , of 17

18 Zonder is gezonder Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier. En soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Zo heeft onderzoek van het Steunpunt Milieu & Gezondheid aangetoond dat een schadelijk afbraakproduct van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog kan teruggevonden worden in het bloed van baby s, jongeren en volwassenen. Daarom weert het gemeentebestuur pesticiden geleidelijk aan uit het openbaar groen, en dit al sinds En waar we toch nog sproeien, is rationeel omgaan met pesticiden de boodschap. En je merkt dat het werkt. Madeliefjes, klaprozen en andere kruiden kleuren de bermen. Onkruidbranders en borstelmachines verschijnen steeds vaker in het straatbeeld. Bij de heraanleg van straten, voet- en fietspaden wordt rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer. Samen met de Vlaamse overheid doen we nu ook een oproep naar jou om het gebruik van pesticiden in huis en tuin te beperken of stop te zetten. Maar wat is dan het alternatief? Hieronder vind je alvast een aantal nuttige tips waarmee je de natuur respecteert en in de eerste plaats je eigen gezondheid. Want zonder is gezonder. Tips, met respect voor de natuur: Breng lege verpakkingen en overschotten van pesticiden naar de KGAinzamelplaats in het milieupark. geef onkruid geen kans: Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten of bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek. Gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van 10 centimeter. Zo vermijd je in het begin onkruid en kunnen de bodembedekkers optimaal groeien. met de hand of door het vuur: Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere oppervlakten kan je een onkruidbrander gebruiken. Brand het onkruid om de 2 à 3 weken weg. Het onderliggende wortelstelsel wordt door vocht- en krachtverlies uitgeput waardoor het onkruid uiteindelijk helemaal verdwijnt. Harken bij warm weer: Hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven. in de moestuin: voorkom bodemziekten in je moestuin door vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente rassen. Ook combinaties van verschillende teelten voorkomen ziekten. tegen slakken: Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom voor dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen. Slakken kan je weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen. Of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld door de bodem te bedekken met zwarte folie zodat die sneller opwarmt. Egels en vogels eten graag slakken. Richt je tuin daarom diervriendelijk in door nestkastjes te hangen of door een heg of houtkant aan te planten. Optimaliseren verkeersveiligheid Windgatstraat Het gemeentebestuur liet enkele maanden geleden rijbaankussens aanleggen in de Windgatstraat om er de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te beperken. Om de veiligheid van autobestuurders en fietsers ter plaatse verder op punt te stellen: zijn er reflectoren geplaatst in de weg. is er opdracht gegeven aan de aannemer om verharde uitwijkstroken aan te leggen ter hoogte van de rijbaankussens zodat ook fietsers op een veilige manier kunnen uitwijken. wordt de plaatsing van paaltjes en verkeersborden geoptimaliseerd. 18

19 Groepsaankoop groene energie! Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert voor het tweede jaar op rij een groepsaankoop 100 % groene stroom. Schrijf je vóór 7 mei 2012 vrijblijvend in op Je draagt dankzij de groepsaankoop niet alleen zorg voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee. Door de groepsaankoop kun je jaarlijks ongeveer 250 tot 500 euro besparen. De veiling is voorzien op 7 mei Beslissen of je effectief overstapt, hoeft pas nadat je een persoonlijk voorstel krijgt met hoeveel je kunt besparen. Overstappen kan tot de laatste week van juni Veranderen van leverancier kan dan tussen 1 augustus 2012 en 31 januari De vorige groepsaankoop van 100 % groene stroom was een groot succes: meer dan inschrijvers stapten over naar een groen energiecontract, kwh elektriciteit werd zo groen gemaakt en ton CO 2 én 2,3 miljoen euro werden bespaard. Het gemeentebestuur werkt samen met Woonwijzer Meetjesland om de inwoners goed te informeren of te helpen bij de inschrijving. Kom gerust langs tijdens het wekelijkse zitmoment van Woonwijzer in het Administratief Centrum op woensdag tussen en uur. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a, 9900 Eeklo, tel , Snoeien in je energiefactuur? Via een FRGE-lening (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) kun je onmiddellijke financiële steun krijgen voor energiebesparende investeringen. Deze lening kan je dankzij je gemeente afsluiten bij Veneco 2 en dit aan 2 %, een interestvoet die nog een stuk lager ligt dan de voormalige groene lening. In samenwerking met Veneco² kunnen alle inwoners een FRGE-lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Hieronder vallen o.a. isolatiewerken, vervangen van stookolieketels en het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Ben je eigenaar, verhuurder of huurder dan kun je een FRGE-lening aangaan die minimaal euro en maximaal euro bedraagt. Deze moet op een termijn van maximum 5 jaar worden afbetaald. De intrest bedraagt 2 %. Voor diegenen die het financieel moeilijk hebben, is er extra ondersteuning vanuit Veneco 2 waarbij offertes worden opgevraagd en de werken nauwkeurig worden opgevolgd. Meer informatie over de voorwaarden of het indienen van een aanvraag? Veneco 2, Valerie Blomme, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, tel , Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2 %. 19

20 Kortjes op een rij Een vraag of klacht over je energiefactuur? Heb je vragen over je energiefactuur, maar weet je niet waar je terecht kunt? En wat te doen indien je vraag niet of onvoldoende beantwoord werd? Vragen over de energiefactuur Is je energiefactuur niet correct (bv. onjuiste verrekening van de voorschotten), dan heb je 12 maanden de tijd om dit te melden aan je energieleverancier. Bij een betwisting van de meterstanden heb je zelfs tot 2 jaar na de meteropname of schatting de tijd om dit door te geven aan de leverancier. De contactgegevens van de klantendienst vind je op je factuur. Bij deze dienst kun je ook gratis een gedetailleerd overzicht opvragen met meer informatie over de voorschotten, de samenstelling van de energieprijs en de eventuele indexatie. De leverancier zal vervolgens een klachtenprocedure opstarten. Hij is verplicht je voor de betalingstermijn van de energiefactuur (waar je vraag of klacht betrekking op heeft) te melden of je klacht terecht is, en zo ja wanneer je een antwoord zult krijgen van het interne onderzoek. Als je klacht is ingediend nadat je reeds had moeten betalen, mag de leverancier het betwiste bedrag niet innen alvorens je klacht behandeld is. Voor de behandeling van je vraag of klacht mag de leverancier je overigens geen kosten aanrekenen. Een klacht indienen Indien je na 30 dagen nog geen bevredigend antwoord hebt gekregen van je leverancier of netbeheerder, of als de klachtenprocedure niet werd nageleefd, kun je verdere stappen ondernemen. Je kunt een klacht indienen bij de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt) of bij de federale Ombudsdienst voor Energie. Let wel, deze instanties behandelen enkel klachten die reeds schriftelijk (per mail of per brief - best aangetekend omdat je anders geen bewijs hebt) bij de leverancier of netbeheerder ingediend zijn. Daarenboven dienen volgende gegevens zeker opgenomen te worden in de schriftelijke klacht naar de leverancier of netbeheerder: - je naam en adres - een omschrijving van de klacht en/of het conflict - de documenten die je noodzakelijk acht Voor klachten over aansluitingen, afsluitingen, storingen, meterstanden, gratis elektriciteit, budgetmeter en stroombegrenzer moet je bij de VREG zijn (klachtenformulier op of aan te vragen via gratis telefoonnummer 1700). Voor klachten over de factuur, sociale maximumprijs, verhuizing, domiciliëring, kostprijs aansluiting, nettarieven, heffingen en energieprijs, energiecontract, verbrekingsvergoeding en onterecht leverancierswissel is de federale Ombudsdienst voor Energie bevoegd (klachtenfor- mulier op Koningsstraat 47, 1000 Brussel of tel ). De VREG of Ombudsdienst voor Energie zullen je klacht vervolgens zo snel mogelijk behandelen of je doorverwijzen naar een andere overheidsinstantie die je verder kan helpen. VREG (www.vreg.be of op het gratis telefoonnummer 1700). Deze informatie kadert binnen een LEA- DER-project met de steun van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen. 20

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Nazareth, economisch knooppunt

Nazareth, economisch knooppunt juli-augustus 2011 22ste jaargang nr. 4 Tweemaandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X Teksten voor het volgende nummer (september 2011) worden verwacht uiterlijk op dinsdag 26

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Bezoek IMOG - Open Milieuraad maart - april 2012.02 Foto: Carlos Pauwels Blijf-Fit verblijf 2012 Kinderopvang Ooigem

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nieuwigheden op het containerpark vanaf 2 mei 2011 SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE ZOMEREN IN ZULTE : ONTDEK HET VAKANTIEAANBOD IN ZULTE Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nuttige informatie

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 1 maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 INHOUD Colofon & Verschijningsdata gemeenteberichten 2 Gemeenteraad december 2002 3 Gemeenteraad

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen oktober 2013 Doe mee met de Slimste gemeente van Vlaanderen Oktober is Fair Trade maand. Kom proeven! Proefopstellingen in de Verlorenkost gemeente Westerlo Boerenkrijglaan

Nadere informatie

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 ALVERINGEM Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. INHOUD

Nadere informatie