FNV KIEM MAGAZINE ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? EEN MOEILIJKE BESLISSING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV KIEM MAGAZINE ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? EEN MOEILIJKE BESLISSING"

Transcriptie

1 KIJK OOK OP INTERNET Een nieuwe Werk en Zwangerschap app van de FNV P03 Inkomens dalen fors: klaar met loonmatiging P04 FNV KIEM MAGAZINE Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? EEN MOEILIJKE BESLISSING Vorig jaar maart hebben de congresafgevaardigden van FNV KIEM tijdens een extra congres met een kleine meer - derheid besloten om een intentieverklaring af te geven dat er bereid heid is om op te gaan in één nieuwe en over - koepelende FNV in Beweging, met verschillende sectoren. Hoe de toekomst er voor de diverse FNV-bonden die deelnemen aan deze fusie uit zou kunnen gaan zien, wordt dit jaar besproken tijdens een groot aantal overleggen. Tegelijkertijd bestaat de kans dat de congresleden besluiten dat FNV KIEM beter niet kan fuseren en meer kansen heeft als zelfstandige vakbond. De voorwaarden en kansen voor KIEM in een fusie met de FNV zijn langzamerhand duidelijk. De aan FNV KIEM verbonden hoogleraar creatieve industrie Arjan van den Born is gevraagd onderzoek te doen naar hoe FNV KIEM er vanaf 2015 uit moet gaan zien. Een eervolle klus, zegt Arjan van den Born, die we met verschillende technieken en methoden sinds december 2013 aan het uitzoeken zijn. Afgelopen maart heb - ben we daarvoor al het tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM afgerond. Dat rapport gaat over de behoeften van leden en potentiële leden; over het WIE en het WAT. In het volgende rapport beschrij ven we hoe de organisatie van KIEM er straks uit zou kunnen gaan zien. Daarin worden de behoeften van leden en potentiële leden vertaald naar een vere ni - gingsstructuur en werkorganisa - tie. Dat volgende rapport gaat dus over het HOE. HET KIEM VAN DE TOEKOMST Het uitgangspunt waarbinnen ik onderzoek doe, is de vraag hoe ziet KIEM er straks uit?. Als wij FNV KIEM helemaal opnieuw mochten ontwerpen, hoe zou de vereniging er dan uitzien en welke diensten biedt zij dan aan haar leden? Wie wil, kan en moet FNV KIEM zijn om op te komen voor haar leden? Daarbij speelt natuur - lijk ook de vraag: Hoe past dat plaatje in FNV in Beweging?. Ik zie het als volgt: ik mag Asse - poes ter tekenen. Daarna mag de vere niging beoordelen of Assepoester te realiseren is als zelf - standige bond, of dat overstappen naar FNV in Beweging beter is, omdat we dan bijvoorbeeld al 80 procent krijgen van wat we voor ogen hebben. De rol van Arjan van den Born is adviserend: Wij proberen als wetenschappers te zeggen wat wij zien, met onze kennis van de crea - tieve sector; van kunst & cultuur tot grafimedia en van entertainment tot ontwerp. Wij hebben als team ook vaker onderzoek gedaan naar de toekomst van vakbonden en wij proberen een duidelijk en onafhankelijk beeld te geven van hoe de ideale vakbond er voor deze sector uit zou moeten zien. Lees verder op pagina 7 Tip BACK TO THE 60s Met Het Grote Jaren 60 Boek heeft uitgeverij WBOOKS een schot in de roos geschoten: het ultieme cadeau voor wie in die jaren opgroeide of geboren werd én een ont - zettend leuk tijdsdocument voor wie wil zien hoe z n (groot)ouders leefden, werk ten, sportten en pro testeer den. Op thema gesorteerd, bevat dit kleur - rijke boek honderden foto s van wat we nu zo graag retro noemen. Neem bijvoorbeeld het thema Het nieuwe wonen en leven, met geweldige plaatjes van inrichtingen in huis, keuken en badkamer. Of Popmuziek, televisie en andere kunst, dat in een notendop de kleurige muziek - rijke geschiedenis uit de zestiger jaren beschrijft, van Heintje, via de Cats tot Wim Sonneveld, Godfried Bomans, Swiebertje en Dorus. De meer dan 350 pagina s laten je de computer, iphone en tablet voor even vergeten en doen je terugverlangen naar de tijd waarin het allemaal nog een - voudig en overzichtelijk leek, zelfs voor wie die tijd niet (bewust) heeft meegemaakt! NAAM: Henk Sterkman FUNCTIE: zet zich al 50 jaar in voor de belangen van leden van FNV KIEM LEEFTIJD: 73 DRINKT KOFFIE: met melk EEN BEVLOGEN KADERLID Als bondsbestuurslid, secretaris en tweede voorzitter van het afdelingsbestuur in Rotterdam, zeven jaar actief bij de Kamer van Koophandel als voorzitter van de werknemersgeleding en al 18 jaar deel uitmakend van de ontslag - commissie is Henk Sterk man nog steeds een bezige bij. Er voor de leden zijn bij pro - blemen en of ontslagzaken vind ik het belangrijkst. Henk begon zijn carrière als automonteur bij Joh. de Heer. Daarna vervulde hij twee jaar dienstplicht bij de Technische troepen, waarna hij ruim 23 jaar bij Van Gelder Papier werkte. Eerst als onderhoudsmonteur drukkerij en na een zevenjarige opleiding aan de Grafische School als leermeester Graficus. Henk: Ik zet mij inmiddels al zo n 50 jaar in voor de belangen van leden van FNV KIEM, op allerlei vlakken. En natuurlijk kenden die jaren meerdere momenten van ups en downs, maar altijd vonden we wel een oplossing. Henk maakt zich wel zorgen over de discussie die momenteel binnen de vereniging gaande is over het opgaan in het ongedeelde deel van de FNV, of als zelfstandige vakbond doorgaan. Vervolg op pagina 6 Het Grote Jaren 60 Boek (ISBN ) kost 49,95 en is te koop bij de betere boekhandel, of online te bestellen bij

2 PAGINA 2 Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM ONTSLAG EN DAN? Minister Asscher: sectorplannen helpen werknemers Voor de 600 miljoen euro die het kabinet vrij heeft gemaakt voor de sectorplannen van werkgevers en werknemers zijn eerder dit jaar 36 sectorplannen ingediend. De plannen zijn afspraken tussen werkgevers en werk - nemers, in een poging de arbeidsmarkt weer op gang te helpen. Het kabinet betaalt hieraan voor een aanzienlijk deel mee. Asscher beloofde vorig jaar nog serieuze aantallen banen voor het serieuze bedrag dat het kabinet wil bijdragen. In de eerste aanvraagperiode zullen zo n mensen geholpen worden door de sectorplannen voor een bedrag van ruim 230 miljoen euro. SECTORPLANNEN FNV KIEM De meeste sectoren van FNV KIEM hebben een plan ingediend bij minister Asscher. Ook door de sector Grafimedia is er een sectorplan voor een vanwerk-naar-werk-regeling inge - diend door het A&O fonds Grafimedia, zegt grafisch bestuurder Bernard van Iren. In het plan dat we samen met werkgevers in de Grafimedia hebben opgesteld, staat onder meer wat het huidige mobiliteitscentrum doet: mensen van werk naar werk begeleiden. We hebben het half april ingele - verd en het is op dit moment in behandeling. We hopen daar op korte termijn terugkoppeling van het ministerie over te krijgen, aldus Van Iren. SOCIAAL AKKOORD De sectorplannen komen voort uit het sociaal akkoord dat het kabinet vorig voorjaar met werkgevers en vakbonden heeft afgesloten. Het kabinet heeft zeshonderd miljoen euro uitgetrokken om de plannen mede te financieren, hetzelfde bedrag komt uit de sectoren zelf. Het doel is om op korte termijn met ontslag bedreigde of ontslagen werknemers zo snel mogelijk aan werk te helpen, om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Op de lange termijn krijgen werkgevers en vakbonden een grotere rol, door te zorgen voor gezonde en geschoolde medewer - kers en bemiddeling van werk naar werk. Ben je ontslagen of dreigt ontslag? Dan is het belangrijk dat je over de goede informatie beschikt. Hoe kan een arbeids - verhouding eindigen en wanneer moet een ontslagprocedure worden gevolgd? Een werkgever kan verschillende redenen hebben om een werknemer te ontslaan. Bijvoorbeeld als het slecht gaat met het bedrijf, of als de werkgever vindt dat de werknemer niet naar behoren functioneert. Als je voorziet dat je om welke reden dan ook ont - slagen wordt, is het belangrijk om te weten wat je rechten zijn. De reden van je ontslag kan namelijk gevolgen hebben voor je recht op een eventuele uitkering. Het is goed om te weten aan welke spelregels je als werknemer bent ge - bonden. Een arbeidsovereen komst voor onbepaalde tijd moet bijvoorbeeld worden opgezegd. Je werk - gever moet dan eerst een ontslagprocedure volgen bij het UWV of de kantonrechter. REDENEN Er zijn verschillende redenen voor ontslag. Zo is er ontslag om persoonlijke reden vanwege disfunctioneren, langdurige ziekte of verwijtbaar handelen. Wanneer het ontslag jou te verwijten is, dan heb je geen recht op een WW-uitke - ring. Bij ontslag om (bedrijfs-) economische, organisatorische of technische redenen verlies je je baan door bijvoorbeeld een reorganisatie, verhuizing, overname, fusie of faillissement. De werk gever moet dan toestemming vragen aan het UWV om de arbeids overeenkomst met een ontslag vergunning te mogen beëindigen. Let daarbij wel op dat je werk gever je niet zomaar kan ontslaan op bedrijfseconomische gronden. Hij moet aannemelijk kunnen maken dat ontslag wegens be drijfs econo mische redenen daad werkelijk nodig is! BEL FNV KIEM Breng in geval van ontslag vanwege faillissement zo snel moge - lijk FNV KIEM op de hoogte. Waar de bond genoeg leden heeft, probeert zij een goed sociaal plan af te spreken met een ontslagvergoeding en begeleiding van-werknaar-werk. De curator mag bij een faillissement je dienst ver - band opzeggen zonder dat hij daarvoor een ont slag vergunning van het UWV of toe stemming van de kantonrechter nodig heeft. Wel moet hij een opzegtermijn van maximaal zes weken in acht nemen. Tijdens de opzegtermijn moet je wel be schikbaar blijven voor arbeid, want je ar beids ver - houding blijft in stand. Na een faillissement heb je recht op een WW-uitkering en kom je (soms) in aanmerking voor de van-werknaar-werk-regeling. informatie vind je op de web site van FNV KIEM: Één van de voordelen van je lidmaatschap is advies over je loopbaan. Via FNV Loopbaan - advies kun je erachter komen wat je kunt en wilt. De sectoren zelf leggen minimaal hetzelfde bedrag bij. Het meeste geld gaat naar begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk, extra leerwerkplekken voor jongeren of het in dienst nemen van mensen met weinig kansen op werk. Ook wordt veel geïnvesteerd in scholing. Dit schrijft minister Asscher begin juni in een brief aan de Tweede Kamer. De eerste aanvraagperiode was van 1 oktober 2013 tot en met 31 december Van de 37 ingediende plannen zijn er 24 goedge - keurd. In de afgewezen plannen werd niet aangetoond dat de maat - regelen leiden tot extra werk. Een aantal plannen is ingetrokken en vervolgens in de tweede aanvraagperiode opnieuw ingediend. De tweede aanvraagperiode liep vanaf 1 april tot en met 31 mei De regeling wordt in 2016 geëva lueerd. Contactpersoon Senioren Het gaat goed met het ledenbehoud onder de seniorleden van FNV KIEM! Inmiddels zijn er tien contactpersonen senioren, die met belacties service verlenen aan seniorleden van de vereniging. Zij helpen mensen bij het zoeken naar oplossingen bij problemen op het gebied van AOW, aanvullend pensioen en andere vakbondszaken. Zij bellen leden in de leeftijd vanaf jaar. De belangrijkste gestelde vragen door leden hebben te maken met bezwaar maken tegen het AOWgat, de voortgang van de rechts - zaak tegen de Nederlandse Staat en informatievragen over aanvullend pensioen, zegt Angela Bottenberg, bestuurder Uitkeringsgerechtigden en Ouderen bij FNV KIEM. Maar ook vragen als Wat doet de FNV voor de senioren, Wanneer kan ik lid worden van FNV Senioren en Wat kan ik verwachten voor mijn contributie komen regelmatig naar voren. Vorig jaar hebben de contactpersonen Senioren ruim 408 leden gebeld. Met over het algemeen positieve reacties als: Eindelijk eens iemand van mijn vakbond aan de telefoon. De persoonlijke aandacht wordt erg gewaardeerd. In eerste instan - tie gaf een aantal leden aan te overwegen om te stoppen met het lidmaatschap van KIEM. Na de uitleg over de voor delen van het lidmaatschap wilden ze hun lidmaatschap continueren! Er is een grote en blijvende solida riteit voor het vakbondswerk.

3 PAGINA 3 Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM DRESS FOR SUCCESS MET GEPASTE KLEDING SUCCESVOL SOLLICITEREN Veel mensen zijn actief op zoek naar een betaalde baan die goed bij hen past. Maar voor iemand met een uitkering of een minimuminkomen valt het niet mee zich voor een sollicita tie - gesprek representatief te kleden. Hierdoor wordt de kans op een goede eerste indruk gemist en gaat de baan naar een ander. De nieuwe kledingwinkel Dress for Success is er juist voor deze mensen. GRATIS ADVIES EN KLEDING Dress for Success is een vrij wil li - gersorganisatie die werkzoeken - den aan kleding helpt, die past bij de functie waarop ze solliciteren. In heel Nederland zijn er inmiddels 11 vestigingen waarin kleding hangt die afkomstig is van dona - ties uit het bedrijfsleven en van particulieren. Omdat de mensen achter Dress for Succes geen winst doelstelling hebben, worden alle adviezen en alle kleding gratis verstrekt. SNELLER DAN GEDACHT EEN LEUKE BAAN In de praktijk blijkt de aanpak voor veel mensen een uitkomst. Klanten vertellen dat ze door de adviezen en de kleding van Dress for Success met meer zelf ver trou - wen solliciteren en hierdoor snel - ler dan ze dachten een leuke baan vonden. Je kunt gebruik maken van Dress for Success wanneer je geen in ko - men, een uitkering (WWB, WW, WIA of Wajong uitkering) of een minimuminkomen hebt en op zoek bent naar (ander) werk. Het enige dat je verder nodig hebt is een uit nodiging voor een sollicitatiegesprek of een verwijsbrief van het reïntegratiebedrijf of een uitke ren de instantie. VESTIGINGEN De afgelopen jaren is Dress for Success gegroeid naar 11 winkels in heel Nederland. Deze winkels worden opgezet en gerund door vrijwilligers, die hierbij onder - steund worden door lokale over - heden en ondernemers, en een coördinator van Dress for Success Nederland. Op dit moment be - schikt Dress for Success over winkels in Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, Gorichem, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam, Spijkenisse, Tilburg en Utrecht. informatie over de openings - tijden, de activi teiten en het nieuws op de ei gen internetpagina van iedere winkel via ZWANGER EN WERKEN? Download de app! Er staan honderden zwangerschap-apps in de App Store, maar die richten zich bijna allemaal op het groeiproces van de baby en informatie over de zwangerschap zelf. De zakelijke aspecten als waar heb ik recht op en wat moet ik doen als mijn baas niet blij is met mijn zwangerschap, worden vaak overgeslagen. Terwijl veel vrouwen wel degelijk vragen en zorgen over dit soort kwesties hebben. De nieuwe Werk & Zwangerschaps app van FNV wil daar verandering in brengen. In de nieuwe app kun je als werkende vrouw alles lezen over je rechten en plichten tijdens en na de zwangerschap. Werk & Zwangerschap is onder - verdeeld in vijf onderdelen. Onder andere veilig werken en ziek zijn tijdens en na je zwangerschap komen aan bod, maar ook kwesties die kunnen spelen als je na de bevalling weer aan het werk gaat. Ieder tabblad is opgedeeld in handige paragrafen, waar je informatie kunt lezen over onderwerpen als kinderopvang, ouderschapsverlof en solliciteren. Al met al zit de applicatie goed in elkaar, met veel informatie en dui - delijke navigatie. Iets dat de app nèt iets meer dan een degelijk naslagwerkje maakt is het feit dat je de foto van de moeder en het kind kunt vervangen door een ei - gen foto. Handiger nog is dat je de datum dat je bent uitgerekend in de app kunt zetten. Op die ma nier kan de FNV je advies op maat ge - ven. Je ontvangt dan om de zoveel tijd een nieuwsbrief met informa - tie over de huidige en ko mende fase van jouw zwangerschap. Download de GRATIS werk- en zwangerschapsapp via Zomer academie 2014 voor (startende) zzp ers Ben je je aan het oriënteren op het starten van een zelf - stan di ge beroepspraktijk? Of heb je een bedrijf in de creatieve sector en ben je toe aan een korte opfriscursus? In drie korte work shops op dinsdag 1 juli en dinsdag 26 augustus leer je als (startende) zzp er alles over de do s en don ts die te maken hebben met je zelfstandige beroeps - praktijk. Beide dagen duren van 9.30 tot uur en vinden plaats aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam. De drie workshops waar je je nu nog voor kunt inschrijven zijn: 1.STARTEN IN DE CREATIEVE INDUSTRIE (DOOR PETER VAN DEN BUNDER) Deze workshop is voor iedereen die net gestart is, zich oriënteert op het ondernemerschap of als zelfstandig professional een op - friscursus wil. De creatieve sector vraagt om een specifieke aanpak van verschillende zaken. Tijdens deze cursus krijg je een antwoord op waar je in ieder geval rekening mee moet houden als startende ondernemer. Aan het eind van deze cursus weet je wat er komt kijken bij het starten van een bedrijf. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de punten die specifiek komen kijken bij het starten als creatieve ondernemer. Onder meer eigenschappen van een succesvolle ondernemer, marketing, financiën, belastingen (btw en inkomstenbelasting), fiscale voorzieningen en specifiek op de creatieve sector toegespitste aandachtspunten als de artiestenregeling en de positie van creatieven/beeldend kunstenaars komen aan de orde. 2. AUTEURSRECHT (DOOR JET HOOTSMANS) Als creatieve maker kom je bijna elke dag in aanraking met het auteursrecht. Maar hoe zit het nu precies? Wanneer heb je auteurs - recht; wanneer is sprake van een schending; hoe kun je je werk adequaat beschermen en hoe kun je je werk te gelde maken? In deze cursus wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden een begrij pelijke en praktische uitleg ge geven over het auteurs - recht. Ook wordt ingegaan op de afspraken die handig zijn om te maken en juist niet te maken en hoe het zit met licenties. De collectieve inning van auteurs - rechten door auteurs rechten - organisaties, zoals b.v. Buma en Thuiskopie, zal ook aan de orde komen op deze middag. Daarnaast is er aandacht voor hoe individuele makers en uitvoerend kunstenaars (kunnen) profiteren van deze centraal geïncasseerde bedragen. Na afloop weet je hoe het auteurs - recht werkt, wat de valkuilen zijn en hoe je je rechten kunt behou - den en be schermen, zowel online als offline. 3. UURTARIEF BEREKENEN (DOOR MARTIN VAN DER PUTTE EN JURRE SCHREUDER) Hoe stel je een goed onderbouwd uurtarief op? Waarop is je tarief gebaseerd? Welke factoren beïnvloeden het tarief en hoeveel wil/moet je verdienen. Wat is je klant bereid te betalen: korting geven is makkelijk, maar een prijs verhogen is veel lastiger. Ook leer je je marktwaarde te berekenen en leer je je tarief te bepalen. In de workshop leer je ook hoe je een offerte maakt en wat de eisen zijn die aan een factuur worden gesteld. Leden betalen 17,50 en nietleden 25 en zijn meteen lid van FNV KIEM. De prijs is inclusief lunch en netwerkborrel na afloop. Kijk voor de details op

4 PAGINA 4 Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM FNV: ONDERSTEUNING MANTELZORGERS Een derde van het ziekteverzuim onder werknemers is het gevolg van stress op het werk. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan vooral flexwerkers en mantelzorgers daaraan bloot. De FNV wil dat het kabinet mantelzorgers beter ondersteunt. Ton Heerts: Oplopende werkloosheid grootste probleem BANEN NU HARDER NODIG DAN OOIT De FNV ziet in de nieuwste CBS-cijfers weer bevestigd dat het kabinet nu vol moet inzetten op het scheppen van nieuwe banen. Daarom werkt de FNV, samen met het CNV en MHP, aan een banenplan. Ook roept de FNV het kabinet op de gelatenheid over de ont slagen bij winstgevende bedrijven als TNT, KPN en Philip Morris los te laten en direct 1 miljard euro uit te trekken voor een aanvalsplan tegen de hoge werkloosheid in Nederland. Keer op keer bewijzen de CBScij fers helaas dat banen topprio - riteit moeten zijn. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 heb ben mensen hun baan verloren. Vooral in de zorg en de kinderopvang vliegen mensen er nu al met bosjes uit. Als de ge - plande nieuwe bezuinigingen doorgaan, is het leed niet te overzien, zegt Heerts. We zitten in een diep dal waar we samen uit moeten zien te komen, maar dat moet nu gebeuren, we kunnen niet meer blijven af - wachten, zegt FNV-voorzitter Ton Heerts. Ton Heerts vindt dat het tijd wordt om op te komen voor de werken - den van Nederland: Premier Rutte heeft zich afgelopen periode een ware werkgeversvriend ge - toond. Die gelatenheid van we kunnen er niets aan doen daar moet een einde aan komen. Ze staan erbij en kijken ernaar. Terwijl een winstgevend bedrijf als Philip Morris duizenden ontslagen aankondigt en dus duizenden gezinnen in het verdriet stort. Dit kan zo niet langer, ze zetten hun eigen geloofwaardigheid op het spel. Dit kabinet moet nu direct een miljard euro uittrekken om de steeds maar groeiende werkloosheid tegen te gaan. 1 MILJARD INVESTEREN De FNV wil 1 miljard euro beschikbaar krijgen om te investeren in nieuwe banen in nieuwe takken van industrie, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast vindt de FNV dat de be zui - nigingen van het kabinet op dit moment niet bijdragen aan het herstel van de economie. Door de bezuinigingen zorgt de overheid juist voor nóg meer werkloosheid. Daarbij is de werkloosheid, ook onder jongeren, mede fors gestegen door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. En ook de publieke dienstverlening verschraalt hierdoor verder en verder, aldus Heerts. BESTAANDE SECTOR PLANNEN VERSTERKT EN UITGEBREID Daarnaast moeten de bestaande sectorplannen versterkt en uitgebreid worden. Daarbij komt alsnog de mogelijkheid op tafel om jong naast oud in te zetten. Oudere werkenden zouden dan, deels of geheel gefinancierd, ruimte kunnen maken voor jongeren en tegelijkertijd hun vakmanschap overbrengen op de volgende ge - neratie. Heerts: Werkloosheid is voor iedereen een groot drama, maar als we niet oppassen staat er straks een hele generatie buiten spel. Tegelijkertijd moet het werk door steeds minder mensen gedaan worden en zitten vakmensen werkloos thuis omdat er steeds meer winst gemaakt moet worden. Heerts: We hebben de cijfers van ons huishoudboekje nu op orde begrijp ik van minister Dijsselbloem van Financiën. Dan wordt het nu tijd om te investeren in mensen en in werk. De FNV heeft met haar ledenparlement de mogelijke vervolgstappen hiervoor besproken. GROTE ZORGEN Ook de economische krimp baart de FNV grote zorgen. Heerts: Vanuit het kabinet wordt keer op keer geroepen dat de crisis voorbij is, maar ook de cijfers tonen aan dat dit niet het geval is. En de portemonnee van mensen laat helaas nog altijd weinig positiefs zien. Natuurlijk zijn er lichtpuntjes, maar de oplopende werkloos heid is nu het grootste probleem. Veel mantelzorgers die werk en zorg combineren lopen er tegen - aan dat er nog te weinig voor hen is geregeld voor de combinatie werk en mantelzorg. Tegelijkertijd verwacht het kabinet van iedereen, ook van werkenden, dat zij hun dierbaren ondersteunen bij de noodzakelijke zorg. Maar de maat - regelen die zij neemt werken ave - rechts. De zogenaamde mantelzorgboete betekent dat ouders met een AOW-uitkering worden gekort als ze bij hun kinderen of andere familieleden gaan inwonen. De maatregel is nu met een jaar uitgesteld, maar daarmee helaas nog niet van de baan. De FNV vindt het onbe grijpelijk dat mantelzorgende kinderen worden gestraft via de AOW-uitkering van hun ouder(s). De AOW is een volksverzekering en mag niet zo - maar vermengd worden met de inkomenspolitiek van dit kabinet. In Nederland werd in 2013 zo n 6% minder verdiend dan in 2012, blijkt uit de Loon - wij zer van Monsterboard Wage Index. Als ik dit zo zie dan zeg ik dat we wel zo n beetje klaar zijn met de loonmatiging, zegt coördinator arbeidsvoorwaarden Mariëtte Patijn van de FNV. Mensen ne - men genoegen met een lager uurloon als ze na een eerder ontslag weer werk vinden. De af gelopen jaren is het vooral slecht gegaan in de IT-sector. En dat zie je in het onderzoek terug. Volgens Patijn laat deze uitkomst de gevolgen zien van toegenomen flexwerk én de crisis. Mensen accepteren noodgedwongen slechter betaald werk of krijgen minder uren als flexwerker. Dit alles onderstreept nog eens de noodzaak van onze campagne voor koopkracht en echte banen. In de informatie & communica tie - sector en in de financiële sector is er tussen 2006 en 2011 een dui de - lijke verslechtering te zien op het gebied van loon, het toekennen van bonussen, het aantal ontslagen en de opleidingsmogelijk he - den, aldus het rapport dat inzicht geeft in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland. LOONDALING IN ALLE SECTOREN Werknemers in de sector horeca & toerisme hadden het minst last van een loondaling (-1%) en in de zorg daalde het inkomen met 3%. Zeker in deze tijden van buitengewone bezuinigingen op de zorg en de thuiszorg zou het kabinet mantelzorg moeten faciliteren. De FNV riep al eerder op de huidige zorgplannen grondig te herzien. Dat moet en kan beter stelde de voor - zitter van de FNV. En dat geldt ook voor de mantelzorg. Van Dijk: De FNV heeft de afgelopen jaren wel - iswaar veel nieuwe afspraken ge - maakt in cao s om mantelzorgers te ondersteu nen, maar dat is nog lang niet genoeg. Ook de overheid zou zich meer moeten bekommeren om werkende mantelzorgers en hen moeten ondersteunen. Inkomens dalen fors KLAAR MET LOONMATIGING Naast de financiële sector en de IT-sector werd de agrarische sector behoorlijk getroffen; hier daalden de lonen 7%. In de horeca wordt met 10,40 het minst per uur verdiend. In de horeca is het risico op armoede ook het grootst; maar liefst 22% van de horeca - me dewerkers zit tegen het minimumloon aan. IMPACT VAN DE CRISIS De impact van de crisis is afge - lopen jaar goed zichtbaar geworden in het inkomen van mede - werkers, 6% is een flinke daling. Loonontwikkeling loopt altijd even achter op de economische ontwikkeling. Maar als de economie aantrekt zullen hopelijk ook de lonen weer gaan stijgen. LICHTPUNTJE Een lichtpuntje is de stabilisatie van de lage inkomens, maar dit is betrekkelijk, want blijkbaar is de bodem van het minimumloon bij - na bereikt, aldus Paulien Osse, oprichter van stichting Loon - wijzer.

5 PAGINA 5 Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Zzp er dupe van kartelverbod In Nederland is het bedrijven verboden om stiekem samen de prijs op te drijven en zo de consument een poot uit te draaien. Best zuur dat deze zelfde regel nu gebruikt wordt om zzp ers arm te houden en tot gevolg heeft dat juist onder creatieven veel (te) lage inkomens voorkomen. Wat is er aan de hand? In 2007 sloot FNV KIEM een cao voor remplaçanten in orkesten. Dit zijn musici die als invaller fungeren. Met in die cao ook tarieven voor zelfstandigen zonder personeel. De tarieven waren hetzelfde als voor vast personeel, plus een percentage voor pensioen en arbeids - ongeschiktheid. Op die manier kostten de zzp ers en de werknemers voor de werkgever ongeveer evenveel. Dat voorkomt oneerlijke concurrentie tussen werknemers en zzp ers op arbeidsvoorwaarden. Zodat de cao niet wordt ondergraven. KARTELVORMING Maar toen kwam de NMa in actie: de Nederlandse Mededingings - autoriteit (intussen omgedoopt in ACM Autoriteit Consument en Markt). Het mag niet, want het lijkt op kartelvorming zeggen zij. Een kartel is een overeenkomst tussen bedrijven om onderlinge concurrentie te verminderen en op die manier de consument on - nodig veel te laten betalen. Kartel - vor ming is in Nederland verboden. STOK OM MEE TE SLAAN FNV KIEM wil collectief kunnen onderhandelen over de tarieven van zzp ers. Maar volgens de NMa/ACM beperkt dit de vrije concurrentie, beïnvloedt het de handel en is het nadelig voor de consument die hierdoor een ho ge re prijs moet betalen. En zo kon het gebeuren dat een wet die bedoeld is om kleine consumenten te beschermen tegen machtige marktpartijen (kartels), nu gebruikt wordt als stok om andere kleine consumenten (zzp ers) mee te slaan. Sociale zekerheid is actueel. Er gaat geen dag voorbij of kranten, televisie en andere media hebben er iets over te melden. AFSPRAKEN IN CAO S FNV KIEM blijft ervan overtuigd dat het maken van afspraken in cao s wèl zou moeten kunnen. En wel om drie redenen: De bescherming van belangen van werknemers tegen oneerlijke concurrentie; Een bodemtarief voor zelfstandigen, zodat zij niet akkoord hoe - ven te gaan met uurtarieven waarbij een rendabele beroeps - praktijk feitelijk niet meer mogelijk is; In bepaalde sectoren (zoals de creatieve sector) wordt het overgrote deel van het werk gedaan door zzp ers, die nauwelijks van werknemers te onderscheiden zijn. Het landelijke gemiddelde voor zzp ers is al enige tijd 11 procent. Maar in sommige sectoren bestaat de arbeidsmarkt bijna helemaal of voor tweederde uit zzp ers. Ook voor deze sectoren blijft de cao een onmisbaar instrument voor ar beids voorwaarden en werkgelegenheid. Als dat niet meer mag, dan is zo n sector fei - telijk over geleverd aan de heerschappij van de grote bedrijven. PROCEDURE TEGEN DE STAAT De FNV en FNV KIEM zijn zeven jaar geleden al een procedure te - gen de Staat begonnen vanwege het cao-verbod van de NMa. Op dit moment ligt de zaak bij de Europese rechter. In de loop van juni houdt de vakbond in Luxemburg een pleidooi voor cao-afspraken voor zzp ers bij het Europese Hof van Justitie. Een uitspraak wordt binnen enkele maanden verwacht. DENK MEE OVER DE SECTOR FNV UITKERINGSGERECHTIGDEN Het congres van de FNV heeft een jaar geleden besloten om de FNV te vernieuwen. Er wordt hard ge - werkt aan de vorming van sterke sectoren, die de nieuwe FNV body geven. Van onderop, met actieve leden, solidair en in een democratische structuur. Een nieuwe vak - bewe ging, herkenbaar en zichtbaar bij de leden en in de media. Met betrokken kader en leden. PLAN De projectwerkgroep FNV Uitke - ringsgerechtigden heeft een plan voorbereid waarin FNV zich positioneert als belangenbehartiger voor de sector Uitkeringsgerech - tigden op het gebied van re-integratie, aangepast werk, scholing en begeleiding, uitkeringshoogte en voorwaarden en bejegening. Zowel collectief als individueel. Daarnaast moet er een aantrek - kelijk pakket van dienstverlening worden aangeboden. ZZP ERS HOREN ERBIJ Op 20 mei hield FNV KIEM een werkconferentie zzp. Zo n 20 betrokkenen kwamen bij elkaar in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam voor een inventarisatie van alle bestaande regels rond zzp ers en de manieren waarop de bond hen kan ondersteunen. De bijeenkomst trok drie be - lang rijke conclusies FNV KIEM kiest voor een inclu sieve benadering van de arbeidsmarkt. Het is niet alleen een markt van werkgevers en werk nemers, maar ook van opdracht nemers en opdrachtgevers. Beide deelmarkten moeten van uit onderlinge solidariteit in samenhang worden bekeken. WERK.NL EN UWV.NL De werkgroep Uitkeringsgerech - tigden is al langer actief en heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met verbeteringen van de website en de service van het UWV. Vorig jaar heeft de FNV onderzoek gedaan naar het func - tio neren van Werk.nl en UWV.nl. Dat blijkt niet altijd even goed te gaan blijkt uit duizenden reacties van ontevreden cliënten. Er is overleg gevoerd en dat heeft geleid tot diverse verbeteringen en meer hulp voor wie niet met computer of internet overweg kan, onder meer via inloopspreekuren. Er blijft echter nog genoeg te verbeteren bij het UWV en daarbij houdt de werkgroep een vinger aan de pols. FNV KIEM streeft naar keuze - vrij heid voor werkenden. Ieder - een moet in vrijheid kunnen kie zen werk te verrichten in loon dienst of als zelfstandig ondernemer of in een passende hybride regeling die aansluit bij de aard van het werk en specifieke kenmerken van een sector, zoals een artiestenregeling. FNV KIEM komt in haar be lan - genbehartiging op voor de vrij - heid om collectieve afspraken te maken voor zelfstandig ondernemers, met inbegrip van cao s en sociale plannen. Op dit moment worden de con - clusies nog verder uitgewerkt. WAT VIND JIJ? Maar wat vind jij nu zelf eigenlijk belangrijk, eerlijk en hard nodig? De FNV vraagt jouw mening en nodigt je uit om hierover mee te praten. Samen met jou willen we bepalen hoe de sector FNV Uitkerings - gerechtigden eruit gaat zien en waarmee we samen met jullie aan de slag willen. Meer informatie lees je op - gerechtigden. Daar kun je je ook aanmelden wanneer je actief lid wil worden. advies over gratis loopbaan spreekuren, workshops, trainingen en themabijeenkomsten vind je op

6 PAGINA 6 Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Hartelijk gefeliciteerd! 80 jaar lid van FNV KIEM DE HEER W.P. VERMEULEN De heer Vermeulen komt uit Gouda en ging op zijn 14 e van school. Op 1 juli 1934 ging hij bij een kleine drukkerij als drukker/zetter werken. In 1939 heeft de heer Vermeulen drie weken zonder werk gezeten voordat hij bij Roelandts aan de slag ging. In de oorlog ging hij op transport naar Duitsland, waar hij drie jaar tot juni 1945 heeft ge - werkt als poetser van aluminium onderdelen van vliegtuigen en onderzeeërs. Na de oorlog ging de heer Vermeulen terug naar Roelandts en kwam via diverse bedrij ven bij Joh. Enschede terecht. Daar drukte hij stapels vellen met bankbiljetten, die pas geld werden als ze gesneden waren. Later heeft hij lang bij de Nederlandse Speciaal Drukkerij 80 jaar lid van FNV KIEM DE HEER J. VAN ANTWERPEN De heer Van Antwerpen werd in december 1934 lid van FNV KIEM. Hij ging op zijn 62 e na 48 jaar gewerkt te hebben met de VUT. Vroeger werd niet gevraagd wat je wilde worden. Je moest werken, zegt de heer Van Antwerpen. Hij heeft lang als boekbinder bij Hofmans gewerkt. Daar maakte hij boeken voor onder meer kantoorboekhandel Timmermans en de Holland Amerikalijn. Op 10 november 1944 werd Van Antwerpen tijdens een razzia opgepakt en heeft de hele dag in het stadion gewacht op transport. Hij werd ingescheept op de Persoonshaven Verreweg het langst lid van FNV KIEM is de 99-jarige heer Van Capellen. De heer Van Capellen was 15 jaar toen hij begon in het grafische vak. Dat was best laat voor die tijd. Sommigen waren 13 jaar toen ze begonnen met werken, vertelt hij. Drukkerij Kühn was zijn eerste werkgever, naast Heineken. Daar begon hij als leerling drukker in de steendrukkerij op stenen van 1,20 x 0,60 cm. Met twee man moesten zij de steen optillen. Direct bij het in dienst treden is de heer Van Capellen lid geworden van de vakbond. De winkelagent inde het geld in die tijd. Van Capellen heeft zijn hele leven als steendrukker bij Kühn gewerkt. en werd per trein naar het Hars - gebergte vervoerd. Daar heeft hij aan het spoor moeten werken tot 13 april Gelukkig maar een klein half jaartje, zegt Van Antwerpen. De vakbond heeft voor hem altijd betekenis gehad. Ik ben altijd lid gebleven uit solidariteit en omdat ze altijd goed geweest zijn. Nog steeds houd ik de ontwikkelingen van FNV KIEM goed bij. Mijnheer Van Antwerpen, ook u feliciteren wij hartelijk met uw 80-jarige trouwe lidmaatschap! 85 jaar lid van FNV KIEM DHR. W. VAN CAPELLEN gewerkt als nummerateur, met altijd iemand van het Ministerie naast hem ter con trole. Door de woningnood verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij een paar jaar werkte bij een drukkerij in de Warmoesstraat en in 54 bij de Arbeiderspers, waar hij acht jaar heeft gewerkt. Echter, de ploegendienst nekte hem, waardoor Vermeulen naar huisdrukkerij Uttermeullen ging. Daar waren veel problemen rond de naleving van de cao. De werk - gever was namelijk de cao, was de mening van Uttermeullen. In 1982 ging de heer Vermeulen met 62 jaar in de VUT. In 2012 vierde hij zijn 60-jarige huwelijk met zijn vrouw, waar het helaas nu wat minder mee gaat. Mijnheer Vermeulen, wij feliciteren u van harte met uw 80-jarige trouwe lidmaatschap! Toen hij 40 dienstjaren had werd hem een lintje aangeboden maar hij weigerde dat, omdat hij niets met het koningshuis heeft. Hij heeft altijd veel overgewerkt, soms tot s nachts heel laat. Als je het niet deed lag je eruit, vertelt Van Capellen. En soms was ik wekenlang s avonds niet thuis. Het was vechten om er een paar centen bij te krijgen. Een aantal jaren geleden is de heer Van Capellen op 92-jarige leeftijd nog gastdocent geweest op de Academie voor beeldende kunsten. Hij is altijd ook na zijn pensioenuit solidari teit lid gebleven van FNV KIEM. Dhr. Van Capellen is op 11 juni 100 jaar geworden. Wij feliciteren u van harte met uw 100-jarige leeftijd en het memorabele lange lidmaatschap! Vervolg van pagina 1 Op de koffie bij... Vorig jaar in maart is tijdens een extra congres met één stem meerderheid besloten om een intentieverklaring af te geven dat er bereidheid is om op te gaan in de nieuwe FNV. Die ene stem meerderheid bracht spanning binnen de vereniging, legt Henk uit. Degenen die vorig jaar vóór het opgaan in de nieuwe FNV stemden, leggen dat nu uit als een definitief besluit, terwijl de tegenstemmers van mening zijn, dat eerst alle voors en tegens van beide beslissingen goed onderzocht moeten worden. Ik heb het gevoel dat hierdoor een tweestrijd is ontstaan, waar het onderlinge vertrouwen de dupe van wordt. Mensen praten naar mijn mening veel teveel achter elkaars rug om, waardoor mogelijk nog meer verdeelheid kan ontstaan. Nederland is té ongelijk. Dat concludeert de FNV na het verschijnen van de WRRverkenning Hoe ongelijk is Nederland?. Tien procent van de mensen heeft 61 procent van alle bezit in Nederland. De armen worden armer, en de rijken rijker. En de middenklasse verdwijnt meer en meer. Niet alleen het vermogen is scheef verdeeld, maar ook de verdiende inkomens zijn in de afgelopen 30 jaar sterk uiteen gegroeid. SCHEEFGROEI REPAREREN FNV vice-voorzitter Ruud Kuin: Het is onbegrijpelijk dat de werkgevers durven te beweren dat er geen ongelijkheidsprobleem is, maar een groeiprobleem. Het groeiprobleem waar Nederland Ik denk dat we veel meer naar het belang voor onze leden moeten kijken en meer aan hen moeten denken, en niet aan ons eigen belang. We moeten de meningsverschillen die er zijn, niet ten koste van onze leden uitvechten. Want welk belang dient dat onze leden? Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen zelf bepaalt welke weg het belangrijkst voor FNV KIEM is. Maar doe dat wel met respect naar elkaar en sta open voor anders denkenden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je je mening uitdraagt, maar dan wel met onder - bouwende redenen. Ik hoop dat we de komende maanden in alle wijsheid en redelijkheid de juiste beslissingen zullen en kunnen nemen. Reageren op dit artikel? Ga naar opdekoffie. FNV: ONGELIJKHEID REPAREREN mee kampt, wordt groter door deze ongelijkheid. De FNV roept het kabinet op om met de vakbeweging in overleg te treden over maatregelen om deze scheefgroei te repareren". BETERE BALANS NODIG Een van de redenen voor de ongelijkheid is dat we in Nederland hoge lasten op arbeid combineren met lage belastingen op vermogen, op bezit en op erfkapitaal. Dat moet in balans gebracht worden. De FNV vindt dat de lasten op arbeid omlaag moeten. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid. En dan dit keer niet door weer te bezuinigen op de collectieve voorzieningen. Maar door de lasten op bezit, kapitaal en erfenissen te verhogen.

7 PAGINA 7 Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM ZELFSTANDIG DOORGAAN OF OPGAAN IN GROTE FNV? Hoe het toekomstplaatje van FNV KIEM er uit zou kunnen gaan zien heeft hoogleraar Arjan van den Born onderzocht bij leden en niet-leden: We hebben een groot aantal leden en niet-leden in een enquête gevraagd om naar KIEM te kijken en hen gevraagd onder welke voorwaarden ze lid zouden willen worden. Ook hebben we diverse panels met zgn. droomleden mensen die we graag als lid zouden verwel - komen samengesteld, vervolgt hij. We hebben geprobeerd ze te overtuigen om lid te worden. Zij hebben verteld waarom ze nu niet lid worden en wanneer ze wel lid gaan worden. Ook hebben we met koplopers gesproken sleutelfi - guren in hun beroep of sector en zij hebben aangegeven wat we moeten doen om succesvol te zijn in hun sector. Opvallend genoeg zijn veel van deze mensen zeer positief over de vakbond en zijn ze best bereid om hun kennis en positie te gebruiken om leden te werven en de vakbond sterk neer te zetten. Uit al deze interviews, enquêtes, panels en cijfers blijkt duidelijk dat FNV KIEM moet werken aan haar zichtbaarheid; heel veel mensen kennen de bond simpelweg niet. VERSNIPPERDE CREATIEVE SECTOR Wat het eerste opvalt aan het onderzoek naar een ideaal KIEM is, dat de creatieve sector erg versnipperd is; er zijn veel subsectoren. Arjan: Een beeldende kunstenaar is absoluut niet hetzelfde als een 3D-ontwerper, journalist of acteur. Je ziet heel veel verschillende partijen met allemaal hun eigen identiteiten en problemen. Ten tweede zie je dat die sector steeds meer inmiddels al zo n 40 á 50 procentuit zzp ers bestaat en blijkt dat er steeds meer overlap is tussen zzp ers en werknemers. En dat het ook parallel voorkomt: dat mensen zowel zzp er als werknemer zijn. In sommige sectoren, zoals in de AVen mediasector, zie je ook dat mensen mogen kiezen of ze zelf - standig of als werknemer willen werken. MOEILIJKE TIJD De hoogleraar merkt op dat veel sectoren van KIEM het nog steeds moeilijk hebben: We komen net uit de economische crisis en merken nog dagelijks de gevolgen van de bezuinigingen op kunst en cultuur. In de media heeft de digitalisering zo mogelijk nog grotere gevolgen voor papieren media, waardoor daar heel veel arbeids - plaatsen verdwijnen. En deze trend is nog niet afgelopen. Tegelijk is de creatieve sector ook een groeiende sector met veel nieuwe loten als interactieve design, gaming, AV, 3D-printing en community management. Op dit moment volgen zo n studenten een creatieve opleiding. Als we in staat zijn om 10-20% van deze studenten lid van de bond te maken, zal het aantal leden snel groeien. Ook is het een zichtbare sector met topacteurs en topkunstenaars, die Nederland op de kaart zetten en de zichtbaarheid van de bond kunnen versterken. WEL BEHOEFTE AAN EEN BOND Het is opvallend dat uit het onderzoek blijkt, dat 86% van die groep niet bij een beroepsvereni - ging of bond is aangesloten. Wel geven ze aan daar behoefte aan te hebben. De helft van die mensen wil onder bepaalde voorwaarden wel lid worden. Dat is een heel grote sector met grofweg potentiële leden, die open staan voor een lidmaatschap, maar KIEM niet kennen. Zichtbaarheid van de bond is dus een belangrijke sleutel. Dan valt op dat werving van leden de laatste jaren onderbelicht is gebleven. Er zijn bijvoorbeeld geen wervingsplannen waar de werkorganisatie op wordt afgerekend. Daarnaast valt op dat de oude vakbond weer terug komt. Het wordt steeds belangrijker om een actieve bond te zijn en zichtbaar te zijn in de media. Daarnaast wordt de identiteit van het vak weer heel belangrijk. Net zoals vroeger toen vakbonden ook rond het vak werden georganiseerd. Je kunt dit duidelijk zien aan de succesvolle vakbonden en beroeps - ve renigingen in de creatieve sector. Veel aandacht voor het vak leidt vaak tot een hoge organisatie - graad. Maar dan zal KIEM dus meer moeten doen aan de ontwikkelingen van een vak. De AOb is een mooi voorbeeld van een vakbond die het beroep weer meer centraal heeft gesteld. Op evenementen als De toekomst van de gymnasia komen honderden mensen af en worden tientallen nieuwe leden geworven. Dat zie je ook bij de NVJ met activiteiten als De nacht van de journalistiek. Waarom kan KIEM geen zichtbare evenemen ten organiseren zoals De toe komst van het tijdschrift en De nacht van de kunst. En natuurlijk zal KIEM haar bestaande werkzaamheden als cao s en sociaal plannen afsluiten ook moeten waarborgen. DICHT BIJ LEDEN MET BREED AANBOD De vakbond moet mij kennen en dicht bij mij staan, is volgens Arjan van den Born een veelge le - zen antwoord in de enquête: De voorwaarde is precies weten wat er speelt, want alleen dan zijn deze potentiële leden echt te verenigen. Dat kan ook binnen FNV in Bewe - ging, daar hoeft KIEM niet per se zelfstandig voor te zijn. Wij hebben geconcludeerd dat de sector uit zowel zzp ers als ook werknemers bestaat, gaat Van den Born verder. Dat betekent dat KIEM zich aan zal moeten passen en een breed aanbod moet hebben. Dat is tegelijk ook een nadeel, want je moet een breed dienstenpalet aan kunnen bieden, dat natuurlijk geld kost. Maar deze brede oriëntatie heeft ook een voordeel. Als voorbeeld geeft Van den Born de reorganisatie bij zowel werknemers als ook zzp ers bij Sanoma, waar zowel mensen in vast dienstverband, als veel freelancers werken. KUNSTENBOND EN GRAFISCHE BOND KIEM is een samenvoeging van de grafische- en de kunstenbond. In beide sectoren is KIEM toch steeds duidelijk aanwezig met kennis van zaken. Maar die beide sectoren zijn wel aan het veranderen: een ander soort werken den, zegt Van den Born. Ook heeft FNV KIEM de slag gemist om de opkomende beroepen in de creatieve en grafische sector te gaan verenigen; er is te weinig aandacht geweest voor opkomen de beroepen zoals grafisch ontwerpers, interactieve ontwerpers, digitale kunstenaars, web design, et cetera. Je moet constateren dat KIEM het lastig heeft gevonden om de jongeren aan zich te binden. Gelukkig heeft KIEM door haar unieke geschiedenis daar wel het hele productenpalet voor in huis. GROEI SCENARIO FNV KIEM bevindt zich op dit moment in een krimpende en vergrij - zende grafische markt. Met opzeggende leden per jaar, en een ledenwinst van per jaar, is het nettoverlies nog steeds leden. Volgens Van den Born moet dat ledenverlies omgekeerd worden in ledenwinst wil je echt waar - de toevoegen aan KIEM. Arjan van den Born: Dat kan door twee zaken. Ten eerste door meer oog en aandacht voor werving te hebben bij groeiende doelgroepen waar KIEM waarde kan toevoegen. Dat ontbreekt nu volledig bij KIEM. Ten tweede door meer aandacht voor ledenbehoud te heb - ben. Dat laatste betekent dat je als bond ook écht iets moet gaan doen voor uitkeringsgerechtigden en oude ren, die óók deel uitmaken van je ledenbestand. Daar hebben we nu nauwelijks diensten voor. We moeten die groep gaan laten zien dat we ze waarderen. LEDEN BINNENHALEN Dat betekent dus: leden binnenhalen. Er moeten, zo blijkt uit het onderzoek, leden per jaar geworven kunnen worden. Vereisten daarbij zijn dan wel: ten eerste dicht bij je leden staan en ze be - grijpen. Je moet geen onderzoek hoeven doen om te weten wat er bij je leden speelt. En ten tweede moet je inzien dat je verschillende leden verschillende behoeftes hebben. Voor al die groepen die - nen verschillende wervingsplannen gemaakt te worden. Die aandacht voor werving is op dit moment nergens belegd; er is niemand verantwoordelijk voor. En potentiële leden moeten aan - gesproken worden met de juiste thema s en een goede politieke lobby. Er moet aandacht komen voor campagnemanagement. Doen we er nu bij, maar dat moet ergens belegd worden. OP NAAR LEDEN Men moet er wel in geloven, besluit Van den Born zijn betoog. Want hoe goed je je onderzoek ook onderbouwt, er moet ook wat veranderen bij KIEM. Er moeten kapiteins komen die iets willen realiseren. En we moeten consta - teren dat we op bepaalde gebieden niet het juiste netwerk hebben. Ons netwerk in media en entertainment, gaming en de creatieve industrie is dunnetjes. We moeten die werelden beter leren kennen en staan daar nu te ver vanaf. Leden willen een bond die dicht bij hen staat, die inspirerend is. En daar willen ook zzp ers best actief bij betrokken zijn, zo blijkt! Solidariteit en betrouwbaarheid worden hoog gewaardeerd door leden; daar moeten we op voortbouwen. Jonge mensen willen best sociaal zijn, maar dat betekent zoeken naar een andere vorm van sociaal en solidariteit zijn: campagnes opzetten en daar de juiste mensen op zetten. De highlights uit de sector die we hierover gesproken hebben, willen daar best bij helpen. KIEM zal eerst geld moeten investeren en acquisitie moeten doen. En als we dat goed doen, dan zal zich dat op de langere termijn terugbetalen in een oplopend ledenaantal. LEZEN? In dit interview is slechts een deel van het onderzoek aan de orde gekomen. Het hele onderzoek (tussen reportage van fase 2) van Arjan van den Born lees je op de website van FNV KIEM: Onder het kopje Congres 2014 vind je alle relevante documenten. Reageren op het onderzoek kan op: onderzoekarjan

8 PAGINA 8 Jaargang 6 / Editie 02 / 21/06/2014 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM OPROEP Het regioteam Twente van FNV KIEM is op zoek naar leden die actief in het regio team willen mee - denken en doen. Het regio team komt ongeveer eens per maand bij elkaar en streeft ernaar om twee keer per jaar een grote activiteit te organiseren, zoals onlangs met de manifestatie Het einde van gratis! in En schede. In de toekomst willen ze in de andere grote Twentse gemeenten bijeen komsten orga - niseren. Het regioteam roept beeldend kunstenaars die lid zijn van FNV KIEM op om zich aan te melden. Uiteraard zijn ook andere leden van harte welkom. Het Regioteam Twente van FNV KIEM bestaat nu uit Marc- Jan Trapman (Theater), Peter Reinders (Grafimedia), Julian Goldsman (Theater) en Frans Peeters (Beeldend). Aanmelden kan bij Frans Peeters via of VOORDEEL 15% korting op het digitaliseren van opnamen De dia s van de vakanties in de jaren tachtig? Voorkom achteruitgang van deze kostbare opnamen en laat nu voordelig je oude dia s, negatieven, foto s, 8 mm films, videobanden, audio opnamen en/of documenten digitaliseren. FNV KIEM-leden krijgen tot 7 juli 15% korting op het digita liseren van oude opnamen en 50% korting op een kopie cd of dvd. Tip WORLD PRESS PHOTO 2014 Volgens de Britse fotograaf en jury voorzitter Gary Knight is het coverbeeld dat het prestigieuze World Press 2014 boek siert misschien wel het meest hoopvolle beeld dat heeft gewonnen in de geschiedenis van de World Press Photo. Het is een foto van Afrikaanse migranten die s nachts, bij de kust van Djibouti, proberen met hun mobiele telefoons het goedkopere telefoon - signaal van buurland Somalië op te vangen om contact te krijgen met hun familie in het buitenland. De tentoonstelling van de winnende foto s is inmiddels afgelopen, maar nagenieten met het prachtige bijbehorende boek kan nog wel. Voor 24 te bestellen via of Sudoku De oplossing van deze sudoku vindt u op voordeel op: voordeel Laat je oude foto-, video-, audio of smalfilmopnamen digitaliseren en bekijk deze met het gemak van Scanit digitaliseert oude opnamen. Wat dacht je van de 8 mm film van je huwelijksreis in de jaren zestig? VOORDEEL Korting op groene energie van Greenchoice voordeel op: voordeel Collectief kiezen voor duurzame energie levert je als FNV KIEM-lid direct voordeel op. Dankzij de samenwerking tussen groene energieleverancier Greenchoice en de FNV bespaar je al gauw tot zo n 200 euro per jaar. Op kun je het contract van Ledenvoordeel FNV vergelijken met het vaste Univé biedt meer dan een goede dekking, korting en aantrekkelijke voordelen op schadeverzekeringen. Univé is persoonlijk, betrokken en dichtbij met winkels verspreid over heel Nederland. Er is er dus altijd één bij jou in de buurt. Van deskundige medewerkers krijg je persoonlijk advies dat naadloos energiecontract van je huidige energieleverancier. Deze voor - delige aanbieding geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten van Greenchoice. Overstappen kan eenvoudig via Greenchoice verzorgt de gehele overstap. Dus stap nu ook over en ontdek dat groene energie voordeliger is. VOORDEEL Tot 11% korting bij Univé KIJK voor meer in for matie op VOORDEEL: Meld je opdracht aan via Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Scanit op of per aansluit bij jouw individuele wensen en omstandigheden. Univé staat voor je klaar. Online, per telefoon of in één van de 150 winkels. Als lid van FNV KIEM krijg je tot 11% korting op een schadeverzekering bij Univé. Bel , bezoek een Univé winkel, of ga naar FNV KIEM is... FNV KIEM is dé vakbond voor werknemers en alle zelfstandig professionals in de creatieve industrie in de sectoren Kunsten, Informatie, Entertainment en Media. Wij leveren professionele dienstverlening aan leden op het terrein van werk en inkomen. FNV KIEM is een creatieve, eigenwijze en voor - uitstrevende vakbond die niet bang is voor uitdagingen en veranderingen. WIJ ZIJN DE VAKBOND VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE. Colofon Jaargang 6, nummer 2, juni 2014 / Redactieadres FNV Kunst Informatie Entertainment en Media, Postbus 9354, 1006 AJ Amsterdam / T (020) / F (020) I / Uitgave Stichting FNV Pers / Hoofdredactie Mariëtte Raap / Teksten Harrie Lindelauff, De Schrijffabriek / Foto s Suzanne Blanchard, Barbara Boots, Dunck / Illustraties Caspar de Kiefte / Vormgeving Studio FNV Bouw / Druk Senefelder Misset, Doetinchem / Vragen

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur

mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur mr. J.P.M.F. (Jan Pieter) Verkennis Pr- en Communicatieadviseur ONDERWERPEN Kennismaking Financiering Waarom naar het Juridisch Loket? Toegankelijkheid Feiten en cijfers Dreigend ontslag, wat nu? Proeftijd

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Rapportage Kenmerk: 20107 Juni 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige voorziening 7 Verplichtstelling

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Programma Bestuurdersdag

Programma Bestuurdersdag Programma Bestuurdersdag Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 Wanneer: Dinsdag 9 september 2014 Waar: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht Voor wie: bestuurders, organizers, adviseurs, netwerkers en

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

CNV Inzet voor de Sociale agenda

CNV Inzet voor de Sociale agenda Sociale agenda CNV Inzet voor de Sociale agenda Inleiding Werkgevers, werknemers en het kabinet spreken sinds eind december 2012 over de zogenoemde Sociale Agenda. De Sociale Agenda is een verzameling

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan de slag

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO)

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) // NOMIA CONSULTANTS Routeplanner naar Werk Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) Zit u in de WW of WAO dan is het nu mogelijk uw eigen reïntegratiebureau te kiezen. Ook kunt u naar Nomia overstappen

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Algemene informatie faillissement FNV KIEM

Algemene informatie faillissement FNV KIEM Algemene informatie faillissement FNV KIEM Inleiding Als u deze informatie leest dan heeft u er waarschijnlijk mee te maken of u krijgt hiermee te maken dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In een

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group

Conclusies enquête The Future Group Prof. dr. Henk W. Volberda Politieke Ronde Tafel Alliander 27 Conclusies enquête Flexibilisering van arbeid is een niet te stuiten trend. Het zou goed zijn om hier passend en toekomstgericht beleid op

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

WHITEPAPER. Payroll voor zzp ers. Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid.

WHITEPAPER. Payroll voor zzp ers. Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid. WHITEPAPER 2015 Payroll voor zzp ers Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid. Zzp ers: vrijbuiters die kiezen voor risico s Misschien heb je de knoop al doorgehakt,

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers COLLECTIEVE NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de werkgever Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers Netto-uitkering(en) voor de achterblijvende partner 2 Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK ondersteunt je in je zoektocht naar een baan.

Nadere informatie

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Gezamenlijke Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Voorstel voor een nieuwe regeling De Consumentenbond, Ntb en FNV Kiem doen gezamenlijk een

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Het inlenen van ZZP-ers was tot voor kort door de belastingdienst enigszins vergemakkelijkt door het invoeren van de VAR, de Verklaring ArbeidsRelatie. Als er een VAR WUO

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies Intersectorale mobiliteit Kees Hagens Rijnland Advies Programma 1. Inleiding en overzicht intersectorale mobiliteit Kees Hagens, Rijnland Advies 2. Technisch Talent Werkt Margreet Westerbeek, Koninklijke

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten.

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. Wow! 17.597,14 euro in drie dagen... Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. 17.597,14 euro in drie dagen tijd... de meeste mensen zouden hier een heel jaar voor moeten

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

DOORKIESNUMMER DATUM UW KENMERK 070-4160659 24 december 2009

DOORKIESNUMMER DATUM UW KENMERK 070-4160659 24 december 2009 Kinderopvang Aan de leden werkzaam in de Kinderopvang. POSTADRES Postbus 84500 2508 AM Den Haag BEZOEKADRES Carnegielaan 1 2517 KH Den Haag TELEFOON 070-416 06 00 FAX 070-416 06 90 INTERNET www.mijnvakbond.nl

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

4.1 Klaar met de opleiding

4.1 Klaar met de opleiding 4.1 Klaar met de opleiding 1. Werken in loondienst - Bij een bedrijf of bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie); - Je krijgt loon/salaris; - Je hebt een bepaalde zekerheid, dat je werk hebt,

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie