Vergelijkende businesscase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijkende businesscase"

Transcriptie

1 Een vergelijking op financiële en bedrijfseconomische aspecten van de verschillende afvalwaterzuiveringsinstallaties Dit rapport heeft 73 pagina s.docx 2013 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

2 Voorwoord Geachte leden van de Verenigde Vergadering, Hoogheemraadschap Delfland bekleedt op het gebied van afvalwaterzuiveringsbeheer een bijzondere positie ten opzichte van de andere waterschappen. Het is het eerste en enige waterschap dat zijn zuiveringsbeheer (deels) heeft uitbesteed aan een private partij in een langjarig samenwerkingsverband. Daarnaast verkeert Delfland in de ongelukkige omstandigheid dat zij haar burgers de hoogste zuiveringsheffing van Nederland moet opleggen vanwege hogere kosten voor zuiveringsbeheer dan enig ander waterschap, aldus blijkend uit de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 van de Unie van Waterschappen. Daaruit blijkt voorts dat de afvalwaterzuiveringsinstallaties die onder gebracht zijn in het samenwerkingsverband hogere totale kosten kennen dan de awzi s in eigen beheer. Deze feiten op zichzelf en dikwijls gecombineerd roepen (logischerwijs) vragen op bij u en anderen die om welke reden dan ook geïnteresseerd zijn in deze materie. De voor de hand liggende vraag is: waarom zijn de kosten voor Delfland en in het bijzonder de uitbestede awzi s, hoger dan voor de rest? Het heeft KPMG Corporate Finance ( KPMG ) gevraagd invulling te geven aan de aanbeveling 4.2 uit het rapport: Eindrapportage onderzoek toekomstbestendigheid DBFO-contract van de onderzoekscommissie PPS/AHR. In deze aanbeveling beveelt de commissie aan om een businesscase op te stellen, waarin regio Noord op exploitatieniveau wordt vergeleken met regio Zuid (de zuivering in eigen beheer). Dit om verdere mogelijkheden voor bedrijfsmatige optimalisaties in beeld te brengen tussen de regio s Zuid en Noord. Daarnaast heeft het KPMG gevraagd invulling te geven aan een aanvullend verzoek uit de Verenigde Vergadering om een vergelijkende businesscase op te stellen tussen de regio Noord en de awzi Amsterdam-West. KPMG biedt u hierbij haar eindrapportage aan, die invulling geeft aan beide vragen. Het uitgangspunt bij de uitwerking van de aanbeveling en het aanvullende verzoek van de Verenigde Vergadering was voor KPMG om een zo feitelijk en objectief mogelijk beeld te schetsen van de huidige kosten en bedrijfseconomische prestaties van de verschillende awzi s. U dient zich er bewust van te zijn dat onze bevindingen, geen aanbevelingen inhouden ten aanzien van mogelijke bedrijfsoptimalisaties tussen de regio Noord en de regio Zuid. KPMG spreekt haar dank uit voor de medewerking die is verleend en de openheid die is gegeven door de verschillende partijen betrokken bij dit onderzoek, waaronder het, Delfluent B.V. en Delfluent Services B.V. Speciale dank gaat uit naar het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor hun bereidwilligheid om hun volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Hoogachtend, KPMG Advisory NV Frank Roeters van Lennep Partner i

3 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Financiële kenmerken Cijfermatige conclusies Algemene verklaringen 9 2 Inleiding Opdracht Leeswijzer 14 3 Onderzoeksopzet Reikwijdte onderzoek Methode van vergelijken Beperkingen van het onderzoek Dataverzameling Wijze van dataverzameling Structuur data en opmerkingen vooraf Verantwoording 19 4 Totale kosten afvalwaterzuiveringsinstallaties Introductie afvalwaterzuiveringsinstallaties Algemene karakteristieken awzi s regio Noord Algemene karakteristieken awzi s regio Zuid Algemene karakteristieken awzi Amsterdam-West Verdeling van verantwoordelijkheden en kosten Delfland Financiële kenmerken afvalwaterzuiveringsinstallaties 22 5 Transporteren afvalwater Bouw en verwerving (kapitaallasten) transporteren Operationele beheerskosten transporteren Operationele onderhoudskosten transporteren Deelconclusies transporteren afvalwater 33 6 Zuiveren afvalwater Bouw en verwerving (kapitaallasten) zuiveren Kapitaallasten regio Noord Vergelijking kapitaallasten Harnaschpolder en Amsterdam-West Operationele beheerskosten zuiveren Vergelijking regio Noord en regio Zuid en Amsterdam-West Vergelijking beheerskosten Harnaschpolder en Amsterdam-West Operationele onderhoudskosten zuiveren Regio Noord en regio Zuid Amsterdam-West 47 ii

4 6.3.3 Vergelijking onderhoudskosten Harnaschpolder - Amsterdam-West Deelconclusies zuiveren afvalwater 48 7 Verwerken en afzetten van slib Operationele beheerskosten slibverwerking Regio Noord en regio Zuid Amsterdam-West Operationele onderhoudskosten slibverwerking Kosten eindverwerking slib Regio Noord en regio Zuid Amsterdam-West Deelconclusies verwerken en afzetten van slib 57 8 Overige kosten en overhead Overige kosten Overheadkosten Deelconclusies overige kosten en overhead 62 9 Bedrijfseconomische prestaties Zuiveringsprestatie en watersoort Zuiveringsprestatie Watersoort Capaciteit en belasting installaties Vuillast Hydraulische capaciteit Deelconclusies bedrijfseconomische prestaties Conclusies Cijfermatige conclusies Algemene verklaringen 68 A Bijlage - Overzichten activa Delfland 69 B Bijlage - Bronvermelding 71 Belangrijke opmerkingen 72 iii

5 1 Samenvatting Het ( Delfland ) heeft KPMG Corporate Finance ( KPMG ) gevraagd invulling te geven aan de volgende aanbeveling van de onderzoekscommissie en het aanvullende verzoek uit de Verenigde Vergadering: Aanbeveling 4.2: De commissie beveelt aan om een businesscase, waarin regio Noord op exploitatieniveau wordt vergeleken met regio Zuid (de zuivering in eigen beheer), op te stellen. Dit om verdere mogelijkheden voor bedrijfsmatige optimalisaties in beeld te brengen tussen de regio s Zuid en Noord. Het aanvullende verzoek van de VV is: Een vergelijkende businesscase op te stellen tussen de regio Noord en de awzi Amsterdam-West. Het onderzoek baseert zich op de beschikbare financiële en bedrijfseconomische gegevens over het jaar 2012 en geeft geen weergave van alle kosten over de gehele levensduur van de awzi s. Dit rapport is een momentopname en de kosten zijn onderhevig aan veranderingen gedurende de levensduur van de awzi s. Het onderzoek is opgebouwd uit twee vergelijkingen van de kosten voor zuiveringsbeheer: 1 De vergelijking tussen regio Noord en regio Zuid van ; en 2 De vergelijking tussen de awzi Harnaschpolder (onderdeel van regio Noord) en de awzi Amsterdam-West. In regio Zuid worden de waterzuiveringstaken uitgevoerd door het Hoogheemraadschap van Delfland. In regio Noord worden de waterzuiveringstaken onder het DBFO-contract uitgevoerd door Delfluent B.V. ( Delfluent ) en Delfluent Services B.V. ( Delfuent Services ). Amsterdam-West is een awzi in beheer en onderhoud van Waternet, de stichting die in opdracht van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ( AGV ) de waterschapstaken uitvoert en in opdracht van de gemeente Amsterdam onder andere de rioleringstaak, de drinkwatertaak en het brug- en sluisbeheer uitvoert. Binnen deze vergelijking worden de deelonderwerpen onderscheiden (conform de BBPproductenstructuur): transporteren afvalwater, zuivering afvalwater, afzetten en verwerken van slib, overige- en overheadkosten en bedrijfseconomische prestaties. Op het deelonderwerp zuiveren is naast de vergelijking tussen regio Noord en Amsterdam-West ook een nadere verbijzondering gemaakt door het toevoegen van een vergelijking van Harnaschpolder met Amsterdam-West. Om de regio s vergelijkbaar te maken moeten absolute kosten relatief worden gemaakt door de kosten te delen door een eenheid van vergelijking. Hier is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij conventies in de zuiveringssector: Vervuilingseenheden ( v.e. s ) per jaar. Dit is de belangrijkste eenheid van vergelijking en deze maatstaf wordt toegepast op alle kosten. Debiet influent (1000 m 3 per jaar). Deze maatstaf wordt gehanteerd voor het blok transporteren van afvalwater. Waarbij voor de onderhouds- en beheerskosten van het transportsysteem is gekozen om daarnaast ook de kosten op basis van 1000 EUR / m 3 x km weer te geven. 1 Samenvatting 4

6 Tonnen droge stof (tonnen per jaar). Deze maatstaf wordt gehanteerd voor het blok slibverwerking. Het uitgangspunt bij de uitwerking van de aanbeveling en het aanvullende verzoek van de VV is om een zo feitelijk en objectief mogelijk beeld te schetsen van de huidige kosten en bedrijfseconomische prestaties van de verschillende awzi s. Daarom is bij de uitwerking van de vergelijking gekozen om niet te normaliseren voor geconstateerde verschillen, aangezien voor normalisatie gebruik gemaakt moet worden van veronderstellingen. Dit betekent dat de financiële en bedrijfseconomische gegevens van de awzi s worden gebruikt en worden vergeleken. De verschillen die vervolgens zichtbaar worden, worden in perspectief geplaatst door een kwalitatieve toelichting en / of verklaring. Het onderzoek heeft als doel de verschillen in kosten tussen de regio s inzichtelijk te maken en hiervoor een verklaring te geven. De geconstateerde verschillen en verklaringen kunnen voor Delfland aanleiding geven voor verder onderzoek om bedrijfseconomische optimalisaties te realiseren. Alleen uit de gepresenteerde cijfers en of (deel)conclusies in dit rapport kunnen geen conclusies getrokken worden over mogelijke bedrijfseconomische optimalisaties voor de sector Zuiveren. 1.1 Financiële kenmerken Alvorens nader in te gaan op de conclusies wordt eerst een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële kenmerken. De totale kosten voor zuiveringsbeheer van Delfland (EUR 115 miljoen in 2012) zijn in Figuur 1 onderverdeeld naar kapitaallasten, kosten voor beheer en onderhoud en overige kosten & overhead (alle getallen zijn EUR, tenzij anders vermeld). Overige en overhead, % 4,94 2,04 2,06 0,68 Direct personeel Kosten derden 0,39 Energie Bouw en verwerving (kapitaallasten), % Beheer en onderhoud, % 6,88 6,88 Chemicaliën Winst/verlies Vennootschapsbelasting beheer en onderhoud Overig 6,10 Eindverwerking slib Figuur 1 - Verdeling totale kosten Delfland 1 Samenvatting 5

7 Uit bovenstaand figuur blijkt dat ruim tweederde van de totale kosten voor Delfland in 2012 voortkomen uit bouw en verwerving van transportstelsels en awzi s. Deze kosten zijn in beginsel onbeïnvloedbaar los van keuzes omtrent boekhoudkundige verwerking in enig jaar. De kosten voor beheer en onderhoud bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten, kosten derden en kosten voor eindverwerking van slib, ieder voor een ongeveer gelijk totaalbedrag. In Figuur 2 worden de totale kosten per v.e. (EUR 75,93 per v.e.) uitgesplitst naar kostensoort en naar regio. Ook in deze figuur is te zien dat de kosten voor het grootste deel bestaan uit kapitaallasten regio Noord. 90,00 80,00 Σ 75,93 70,00 6,39 4,84 Totale kosten slibverwerking regio Noord en Zuid 60,00 Overige kosten en overhead regio Noord 50,00 Kapitaallasten regio Noord EUR per v.e. 40,00 30,00 45,64 Operationele kosten beheer en onderhoud Transport en Zuiveren regio Noord Overige kosten en overhead regio Zuid Kapitaallasten regio Zuid 20,00 11,08 Operationele kosten beheer en onderhoud Transport en Zuiveren regio Zuid 10,00 0,00 0,68 6,06 3,05 (1,81) Niet toegerekende kosten -10,00 Totaal Delfland Figuur 2 Totale kosten Delfland per v.e. uitgesplitst naar regio en kostensoort In Figuur 3 wordt de verdeling van de totale kosten per v.e. voor de regio Noord, regio Zuid en Amsterdam-West weergegeven. De weergegeven kosten voor regio Noord bevatten zowel de kosten voor de PPS/AHR als de kosten die Delfland maakt voor haar taken in regio Noord. 1 Samenvatting 6

8 80,00 90,00 80,00 70,00 Σ 82,93 4,23 1,78 6,55 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Σ 67,63 Exclusief Transport Σ 42,18 Σ 35,91 60,00 50,00 Σ 56,19 2,24 1,25 5,74 10,00 0,00 Noord Zuid A'dam-West EUR per v.e. 40,00 30,00 55,08 32,95 Σ 35,91 1,83 7,34 0,49 V. Overhead IV. Overig 20,00 10,00 15,30 14,00 26,25 III. Slib II. Zuiveren I. Transport 0,00 Noord Zuid Amsterdam-West Figuur 3 - Totale kosten per v.e. De belangrijkste verschillen in kosten per v.e. zijn: Amsterdam-West heeft geen kosten voor transporteren afvalwater (I) en daarom zijn de kosten EUR 14 à 15 lager dan in de beide regio s van Delfland; Kosten voor zuiveren afvalwater (II) in regio Noord zijn ca. EUR 22 hoger dan in regio Zuid. Het verschil met Amsterdam-West is ca. EUR 29; De kosten voor slibverwerking (III) verschillen minder dan EUR 2 tussen regio Noord, regio Zuid en Amsterdam-West. 1 In Figuur 1 is besproken dat de kapitaallasten tweederde van de totale kosten vormen. De kapitaallasten zijn verdeeld over transport en zuiveren. Het verschil in kosten tussen regio Noord, regio Zuid en Amsterdam-West wordt voornamelijk zichtbaar bij het blok zuiveren. De grootste verschillen in kosten worden veroorzaakt door verschillen in kapitaallasten (zie ook Tabel 1 van de volgende paragraaf). 1 In Amsterdam-West zijn de totale kosten voor slibverwerking niet gedeeld door het direct aantal v.e. s van Amsterdam-West, maar door het aantal toerekenbare v.e. s van alle 10 awzi s waarvan Amsterdam-West het slib verwerkt. 1 Samenvatting 7

9 1.2 Cijfermatige conclusies In de tabel hieronder zijn de totalen van de hoofdkostensoorten weergegeven. De kosten voor Transporteren afvalwater zijn weergegeven in 1000 euro per m 3 x km, Zuiveren afvalwater in euro per v.e. en Verwerken en afzetten van slib in euro per ton droge stof. Dit zijn verschillende eenheden die niet opgeteld kunnen worden Tevens zijn de maatstaven zuiveringsprestatie en benutting van de biologische capaciteit weergegeven. Overzicht kostenverschillen per onderdeel EUR per Verschil Noord en Zuid Regio met laagste kosten Verschil HNP Awzi met laagste en A-West kosten I. Transporteren afvalw ater 1000 * m3 * km 7,05 Zuid N.v.t N.v.t 1. Bouw en verw erving (kapitaallasten) 8,25 Zuid N.v.t N.v.t 2. Operationele beheerskosten (2,11) Noord N.v.t N.v.t 3. Operationele onderhoudskosten 0,91 Zuid N.v.t N.v.t II. Zuiveren afvalwater v.e. 22,13 Zuid 21,66 A-West 1. Bouw en verw erving (kapitaallasten) 22,72 Zuid 19,55 A-West 2. Operationele beheerskosten (0,40) Noord (0,03) Harnaschpolder 3. Operationele onderhoudskosten (0,19) Noord 2,14 A-West III. Verwerken en afzetten van slib ton droge stof 65,31 Zuid (120,21) Harnaschpolder 2. Operationele beheerskosten 32,54 Zuid (112,25) Harnaschpolder 3. Operationele onderhoudskosten 4,71 Zuid 18,36 A-West 4. Netto directe kosten eindverw erking slib 28,06 Zuid (26,32) Harnaschpolder Bedrijfseconomische prestaties Zuiveringsprestatie n.v.t. 86% t.o.v. 68% 88% t.o.v. 90% Benutting capaciteit vuillast (%) n.v.t. 78% t.o.v. 82% 78% t.o.v. 97% Tabel 1 - Samenvatting kosten en prestaties Uit Tabel 1 zijn enkele conclusies te trekken: De regio Noord heeft hogere kapitaallasten ten opzichte van regio Zuid en Harnaschpolder hogere kapitaallasten dan Amsterdam-West. De operationele beheerskosten voor transport en zuiveren zijn iets lager bij regio Noord dan regio Zuid, ondanks de hogere zuiveringsprestaties in regio Noord. De operationele beheerskosten voor zuiveren voor Harnaschpolder en Amsterdam-West zijn nagenoeg gelijk. De verschillen in kostensoorten die niet uit deze tabel blijken zoals energie en chemicaliënkosten komen voort uit de specifieke omstandigheden van de awzi s en worden hierna besproken. De onderhoudskosten zijn bij alle blokken het hoogst voor regio Noord cq. Harnaschpolder. De eerder in dit hoofdstuk aangehaalde beperking dat het onderzoek zich richt op één jaar in plaats van de gehele levenscyclus van de awzi s moet bij deze analyse in acht worden genomen. Paragraaf 1.3 hieronder bespreekt op hoofdlijnen de verklaring voor de gevonden verschillen. 1 Samenvatting 8

10 1.3 Algemene verklaringen De verschillen in kosten per v.e. kunnen op hoofdlijnen verklaard worden door de volgende algemene observaties: Locatie van de awzi s Harnaschpolder en Amsterdam-West; De benutting van de biologische capaciteit van de awzi s; De integratie in de waterketen die in Amsterdam verder gevorderd is dan elders; en De verschillen in kapitaallasten die het grootste deel van de verschillen in kosten verklaren. Deze elementen worden hieronder verder besproken en komen in meer detail terug in deze rapportage. Locatie De locatiekeuze voor een nieuw te realiseren awzi is sterk bepalend voor de (stichtings)kosten die gemaakt moeten worden voor de afvalwaterzuivering. De keuze voor de locatie waar de Harnaschpolder is gerealiseerd heeft een aantal negatieve effecten gehad op de (stichtings)kosten en de huidige kapitaallasten van Delfland. De locatie waar Amsterdam-West is gerealiseerd (het Amsterdams Westelijk Havengebied) heeft een aantal positieve effecten op de (stichtings)kosten voor zuiveren en slibverwerking. Onderstaand een opsomming op hoofdpunten van deze effecten: De kapitaallasten voor het blok transport worden beïnvloed door een grote investering (ca. EUR 200 miljoen) in het leidingenstelsel van regio Noord ten tijde van de bouw van de awzi Harnaschpolder. Deze investering was nodig om de Harnaschpolder aan te sluiten op het transportstelsel. Het effluent van Harnaschpolder moet over 10 kilometer verpompt worden naar Houtrust. Delfluent heeft hiervoor investeringen in een effluentgemaal gedaan op de locatie Harnaschpolder. Daarnaast zijn de energiekosten voor regio Noord relatief hoog door de grote afstand die het effluent moet afleggen van Harnaschpolder naar het effluentpompstation Houtrust. Houtrust pompt vervolgens het water twee kilometer uit de kust. In de elektriciteitskosten voor Houtrust zitten de kosten van het effluent van zowel Harnaschpolder als Houtrust. Amsterdam-West is daarentegen gelegen aan een haven aangesloten op het Noordzeekanaal waar rechtstreeks (onder vrijverval) op afgevoerd mag worden. De geureis voor de Harnaschpolder (gelegen in een woonwijk) is strenger dan voor Amsterdam-West (gelegen op een industrieterrein). Delfluent heeft geïnvesteerd in een installatie voor geurbehandeling met actief koolfilter en schoorsteen. Amsterdam-West heeft door de locatiekeuze naast het Afval Energie Bedrijf Amsterdam ( AEB ) een optimale synergie op het gebied van energie en slibverwerking. Het biogas en slib van Amsterdam-West wordt in de naastgelegen afvalbranding verwerkt. Hierdoor hoefde er op Amsterdam-West niet te worden geïnvesteerd in een energieopwekkingsysteem (gasgeneratoren) inclusief noodstroominstallatie en op Harnaschpolder wel. 1 Samenvatting 9

11 Voor het verwerven van de grond van locatie Harnaschpolder is EUR 54 miljoen betaald, terwijl door AGV de grond voor Amsterdam-West in erfpacht is genomen voor EUR 21 miljoen. Ook dit heeft in de vergelijking een negatief effect op de kapitaallasten van regio Noord van Delfland. Benutting awzi s De mate van de benutting van de awzi s werkt door in alle onderdelen die worden gedreven door vaste kosten. In de capaciteit van awzi s wordt onderscheid gemaakt tussen de vuillast (in v.e. s) en de hydraulische capaciteit (m 3 /uur). Een awzi wordt ontworpen op een maximale capaciteit van deze beide grootheden. Harnaschpolder wordt ten opzichte van de ontwerpcapaciteit (v.e.) voor 78% benut en Amsterdam-West voor 97%. Tegelijkertijd is het influent van Harnaschpolder minder vervuild dan Amsterdam-West. Dit heeft een direct effect op de relatieve kapitaallasten per v.e. Indien de stichtingskosten van de awzi s Harnaschpolder en Amsterdam-West worden gerelateerd aan de ontwerpcapaciteit (v.e. s), dan zijn deze kosten voor de Harnaschpolder 5% hoger, wat een relatief beperkt verschil is. Gegeven de in het huidige stelsel aanwezige pieken in aanlevering van influent veroorzaakt door regenval wordt Harnaschpolder wel maximaal benut ten opzichte van zijn hydraulische capaciteit. Ook de operationele beheers- en onderhoudskosten zijn niet geheel variabel (deels vast). Hogere benutting van de biologische capaciteit leidt bijvoorbeeld niet direct tot hogere personeelslasten. Indien een awzi hoger benut zou kunnen worden, leidt dit tot lagere operationele kosten per v.e. Een hogere benutting van regio Noord en/of Zuid zou dus leiden tot lagere kosten per v.e. Belangrijk is hierbij op te merken dat noch regio Noord, noch regio Zuid op dit moment beter benut kunnen worden zonder structurele aanpassingen in het transportstelsel, zoals het aanleggen van buffers en/of het gedeeltelijk afkoppelen dan wel aanleggen van een gescheiden systeem. Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat een fictief hogere benutting van de capaciteit van de awzi s in regio Noord leidt tot een wijziging in de service fee die HHD aan Delfluent betaalt. Een analyse van de kosteneffecten van een hogere belasting is daarom incompleet zonder doorrekening van het effect op de service fee. Integratie in de waterketen Waternet - de stichting die in opdracht van AGV de waterschapstaken uitvoert en in opdracht van de gemeente Amsterdam onder andere de rioleringstaak, de drinkwatertaak en het brugsluisbeheer uitvoert - is een voorbeeld van integratie in de waterketen tussen de gemeentelijke taken en de waterschapstaken. Alhoewel een integraal onderzoek zou moeten plaatsvinden naar het effect op de totale kosten van deze taken om een sterkere conclusie te trekken, is het mogelijk dat hierdoor een goede optimalisatie en afstemming bestaat tussen het transportstelsel 1 Samenvatting 10

12 en de afvalwaterzuivering. De integratie in Amsterdam heeft voor zuiveringsbeheer in ieder geval de volgende positieve effecten: Het gedeeltelijk gescheiden stelsel (ruim 60%) voor regenwater en afvalwater zorgt voor dikker water waardoor de awzi Amsterdam-West een hoge benuttingsgraad kan halen. Daarnaast is er een buffersysteem aangelegd in het stelsel dat bij regenval pieken in influent afvlakt. Hierdoor kon de awzi gedimensioneerd worden op een lagere hydraulische capaciteit en is de benutting van de hydraulische capaciteit optimaler. De kosten voor het transportstelsel van de awzi Amsterdam-West komen tot het hek van de zuiveringsinstallatie voor rekening van de Gemeente Amsterdam. Waternet is echter wel systeemverantwoordelijk voor het transportstelsel, waardoor zij de hoeveelheid water dat naar de zuiveringen gaat kan beïnvloeden en optimaliseren op de werking van de betreffende awzi. Om bovenstaande voordelen ook toe te passen in het Delflandse gebied verdient het aanbeveling om in de onlangs afgesloten samenwerkingsovereenkomst met de in het gebied liggende gemeenten deze integratie in de afvalwaterketen voortvarend op te pakken. Kapitaallasten Behalve de stichtingskosten zijn er nog een aantal belangrijke drijvers voor de verschillen in kapitaallasten per v.e. tussen de onderzochte awzi s. Op hoofdlijnen zijn deze verschillen als volgt: Er zitten verschillen in het rentepercentage per organisatie. Delfluent heeft een gemiddeld rentepercentage van 6,9% op haar financiering. Bij regio Zuid is de rekenrente 4,0% en AGV heeft voor de bouw van de awzi leningen afgesloten met een gemiddelde rente van 5,6%. Voor de verschillen in rentepercentage is een aantal verklaringen te geven: Op het moment van afsluiten van de leningen van Delfluent en AGV was de marktrente veel hoger dan in de huidige markt; Delfluent heeft bij het afsluiten van de leningen de rentepercentages vastgelegd en daarmee het renterisico afgedekt voor de gehele looptijd van de leningen (25 jaar) en is hiermee vrij van renterisico; De private partijen in de PPS hebben vele risico s overgenomen die traditioneel, zoals bij regio Zuid en AGV, worden gedragen door de publieke sector. Delfluent betaalt als private partij een hogere risico-opslag dan een waterschap. Daarnaast is, zoals gebruikelijk, de PPS deels gefinancierd met eigen vermogen, dat door het hogere risicoprofiel een hogere vergoeding kent. Delfland heeft de bouwkosten voor de Harnaschpolder en Houtrust geactiveerd voor EUR 307 miljoen en voor hetzelfde bedrag een leaseverplichting aan Delfluent als passief opgenomen op de balans. De afschrijving op de awzi s is een (boekhoudkundige) last voor Delfland. De amortisatie van de leaseverplichting leidt er boekhoudkundig toe dat een deel van de leasebetaling aan Delfluent niet als kosten wordt geboekt, maar als vermindering van leaseverplichting. Tot en met 2012 is de leaseverplichting geamortiseerd op annuïtaire wijze en is de afschrijving van de awzi s lineair geweest. In 2012 was de afschrijving van de 1 Samenvatting 11

13 awzi s daardoor hoger dan de amortisatie van de leaseverplichting. Dit leidde tot een netto kostenpost (afschrijving minus amortisatie) van EUR 2,9 miljoen (EUR 2,45 per v.e.). 1 Samenvatting 12

14 2 Inleiding Op 23 mei 2013 heeft de Verenigde Vergadering ( VV ) van het Hoogheemraadschap van Delfland ( HHD, of Delfland ) het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden gevraagd opvolging te geven aan de aanbevelingen van de onderzoekscommissie PPS/AHR hoogheemraadschap Delfland zoals verwoord in haar rapport Eindrapportage onderzoek toekomstbestendigheid DBFO-contract. HHD heeft KPMG Corporate Finance gevraagd invulling te geven aan de volgende aanbeveling van de onderzoekscommissie en het aanvullende verzoek uit de VV: Aanbeveling 4.2: De commissie beveelt aan om een businesscase, waarin regio Noord op exploitatieniveau wordt vergeleken met regio Zuid (de zuivering in eigen beheer), op te stellen. Dit om verdere mogelijkheden voor bedrijfsmatige optimalisaties in beeld te brengen tussen de regio s Zuid en Noord. Het aanvullende verzoek van de VV is: Een vergelijkende businesscase op te stellen tussen de regio Noord en de awzi Amsterdam-West. Om invulling te geven aan het verzoek van HHD heeft KPMG een vergelijkende businesscase opgesteld. Deze vergelijkende businesscase heeft enerzijds tot doel meer inzicht te verschaffen in de bedrijfseconomische prestaties op het niveau van de exploitatie van de afvalwaterzuiveringsinstallaties ( awzi s ) in regio Noord ten opzichte van de prestaties van de awzi s in regio Zuid (de installaties in eigen beheer). Anderzijds heeft de vergelijkende businesscase tot doel de bedrijfseconomische prestaties van de Harnaschpolder van HHD te vergelijken met de awzi in Amstersterdam-West van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ( AGV ). 2.1 Opdracht HHD heeft de volgende opdracht aan KPMG geformuleerd: De vergelijkende businesscase richt zich op twee aspecten. Ten eerste moet er een bedrijfsvergelijking ontwikkeld en opgezet worden waarbij de financiële en bedrijfseconomische prestaties van de Noord-regio (DBFO) vergeleken worden met die van de Zuid-regio (in eigen beheer). Bij het opzetten van de vergelijking dient de opdrachtnemer rekening te houden met de verschillende (financiële) uitgangspunten tussen beide regio s. De vergelijking dient om verdere mogelijkheden voor bedrijfsmatige optimalisaties in beeld te brengen tussen de regio s Zuid en Noord. Daarnaast en op verzoek van de Verenigde Vergadering dient als tweede deel van de vergelijkende businesscase opgesteld te worden tussen de Noord-regio (HHD DBFO) en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-West (in eigendom van waterschap AGV (Amstel Gooi en Vecht)). Dit is qua capaciteit een vergelijkbare installatie. Het is bij deze vergelijking met name van belang eventuele verschillen toe te lichten en mogelijk te verklaren. 2 Inleiding 13

15 2.2 Leeswijzer In deze rapportage wordt in hoofdstuk 3 een toelichting gegeven op de reikwijdte van het onderzoek en de wijze van dataverzameling. Verder wordt een introductie gegeven van de awzi s in regio Noord (Harnaschpolder en Houtrust), de awzi s in regio Zuid (Groote Lucht en Nieuwe Waterweg) en de awzi Amsterdam-West. In hoofdstuk 4 worden de totale kosten voor regio Noord, regio Zuid en Amsterdam-West weergegeven en worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Om in detail de verschillen te bespreken maakt het rapport vervolgens onderscheid in de belangrijkste kostenplaatsen voor de kosten voor zuiveringstechnische werken: Transporteren afvalwater (hoofdstuk 5); Zuivering afvalwater (hoofdstuk 6); en Afzetten en verwerken van slib (hoofdstuk 7). Per blok worden de kosten verder onderverdeeld volgens de relevante beleids- en beheersproducten (BBP-productenstructuur van de Unie van Waterschappen). In hoofdstuk 8 worden de kostenpost overig en de post overhead vergeleken. In hoofdstuk 9 is aandacht besteed aan de bedrijfseconomische verschillen. Per hoofdstuk worden deelconclusies gepresenteerd. 2 Inleiding 14

16 3 Onderzoeksopzet Het uitgangspunt bij de uitwerking van de aanbeveling en het aanvullende verzoek van de VV is om een zo feitelijk en objectief mogelijk beeld te schetsen van de huidige kosten en bedrijfseconomische prestaties van de verschillende awzi s. Dit uitgangspunt is bepalend voor de onderzoeksopzet, de wijze van dataverzameling en de uiteindelijke uitwerking in dit rapport. 3.1 Reikwijdte onderzoek Het onderzoek is opgebouwd uit twee vergelijkingen van de cijfers over boekjaar 2012: 1 De vergelijking tussen regio Noord en regio Zuid die invulling dient te geven aan aanbeveling 4.2 uit het rapport Eindrapportage onderzoek toekomstbestendigheid DBFOcontract ; en 2 De vergelijking tussen de awzi Harnaschpolder en de awzi Amsterdam-West die de vraag vanuit de VV dient te beantwoorden. De opzet van het onderzoek leent zich om de vergelijking tussen regio Noord en regio Zuid en Amsterdam-West in één overzicht te maken. In de kostenvergelijkingen komt dit derhalve tegelijkertijd aan bod. Als startpunt voor de vergelijking tussen regio Noord en regio Zuid zijn de totale kosten van HHD voor zuiveringstechnische werken gehanteerd. Volgens de jaarrekening bedroegen deze kosten in 2012 EUR 115,1 miljoen. Deze kosten zijn vervolgens voor beide regio s toebedeeld aan de beleids- en beheersproducten: transport, zuiveren, verwerking slib, overig en overhead. Het onderzoek vergelijkt regio Noord en regio Zuid niet alleen op exploitatieniveau, maar ook op kapitaallasten voor het transport en de zuivering. 2 Voor de vergelijking tussen de awzi Harnaschpolder en de awzi Amsterdam-West zijn de kosten verbijzonderd die specifiek zijn toe te rekenen aan de Harnaschpolder en voortvloeien uit het DBFO-contract met Delfluent B.V. (Delfluent). Harnaschpolder wordt op kapitaallastenniveau en op exploitatieniveau vergeleken met Amsterdam-West op het gebied van zuiveren, slibverwerking 2 en de aan deze awzi toe te rekenen overhead Methode van vergelijken De regio s zijn onderling vergeleken op kosten over boekjaar De kosten zijn opgebouwd volgens de BBP-productenstructuur. De kostenplaatsen in de analyse (I) getransporteerd afvalwater, (II) gezuiverd afvalwater en (III) verwerkt slib zijn voor de analyse aangevuld met (IV) overig en (V) overhead. Deze kostenplaatsen zijn onderverdeeld in de volgende BBP s, conform de primaire beheersproducten: 1 Bouw en verwerving (kapitaallasten); 3 2 Operationele beheerskosten; 2 De kapitaallasten voor slibverwerking zijn zowel bij regio Noord, regio Zuid, als Amsterdam-West onderdeel van de kapitaallasten voor zuiveren. 3 In deze rapportage worden kosten voor bouw en verwerving en kapitaallasten als synoniemen gebruikt. 3 Onderzoeksopzet 15

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN agendapunt H.08 855344 Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 1-7-2010 De aanvraag

Nadere informatie

In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit BMZ (tkn) Telefoonnummer: 030 634 57 24 SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer

In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit BMZ (tkn) Telefoonnummer: 030 634 57 24 SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt Onderwerp: Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 (BMZ) Nummer: 787874 In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit In

Nadere informatie

SAMENVATTING ANALYSERAPPORTAGES DBFO-CONTRACT DELFLAND - DELFLUENT

SAMENVATTING ANALYSERAPPORTAGES DBFO-CONTRACT DELFLAND - DELFLUENT agendapunt 05.04 914861 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen SAMENVATTING ANALYSERAPPORTAGES DBFO-CONTRACT DELFLAND - DELFLUENT Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 12-4-2011 Kennis te nemen

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement. Versie: 28 oktober 2014

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement. Versie: 28 oktober 2014 Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Versie: 28 oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Afkortingen en begrippen 4 3. Assetmanagement:

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF Concept 0.3 Notitie Van Klaas Bosma en Mark Feijt Datum 6 september 2013 Onderwerp Addendum Rapportage Vastgoed VRF 1. Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 (BVZ 2012) Delfland

Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 (BVZ 2012) Delfland Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ ) versie 24 september 2013 Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 1 Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Typering waterschap 4 Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Nadere informatie

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 2 Optimalisatie Zuiveringscapaciteit

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 2 Optimalisatie Zuiveringscapaciteit Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 2 Optimalisatie Zuiveringscapaciteit Versie: 19 maart 2014 (redactionele correcties op versie 27 februari 2014) Inhoud

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland ^i.j6^^ Investeringsbesluit nieuw (vergroot) Collecteurriool Delft Beleidsveld: Aard voorstel: Afvalwaterzuivering Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV:

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek toekomstbestendigheid DBFO-contract. Onderzoekscommissie PPS/AHR Hoogheemraadschap van Delfland

Eindrapportage Onderzoek toekomstbestendigheid DBFO-contract. Onderzoekscommissie PPS/AHR Hoogheemraadschap van Delfland Eindrapportage Onderzoek toekomstbestendigheid DBFO-contract Onderzoekscommissie PPS/AHR Hoogheemraadschap van Delfland Delft, 18 april 2013 2 VOORWOORD Ruim anderhalf jaar na de beslissing van de Verenigde

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER agendapunt 06.07 897703 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 Kennis te nemen van: I. De geschiedenis

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Delfland. Delfluent BV t.a.v. de heer H de Kraa Postbus AD DELFT. Toekomstagenda afvalwatersysteem Delfland. Geachte heer De Kraa,

Delfland. Delfluent BV t.a.v. de heer H de Kraa Postbus AD DELFT. Toekomstagenda afvalwatersysteem Delfland. Geachte heer De Kraa, Delfluent BV t.a.v. de heer H de Kraa Postbus 180 2600 AD DELFT Delfland ONS KENMERK 1244504 DELFT 23 februari 2016 ONDERWERP Toekomstagenda afvalwatersysteem Delfland Geachte heer De Kraa, In 2013 heeft

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van Stichting AEON

Jaarrekening 2015 van Stichting AEON Jaarrekening 2015 van Stichting AEON Statutaire vestigingsplaats: Adres: Amsterdam Kastanjelaan 7c 6883 HX Velp Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen

Nadere informatie

Informatiesheet deelname collectief AWZI Nieuwe Waterweg

Informatiesheet deelname collectief AWZI Nieuwe Waterweg Informatiesheet deelname collectief AWZI Nieuwe Waterweg Onderwerp: Centrale collectieve waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg Status: Informatie behorende bij deelnameformulier AWZI Nieuwe Waterweg Datum:

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Olphen Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Korte, J.D. de D&H Conform Geparafeerd door: Korte, J.D.

Parafering besluit PFO Olphen Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Korte, J.D. de D&H Conform Geparafeerd door: Korte, J.D. agendapunt 3.b.3 1247376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WARMTERIVIER MET DE GEMEENTE DEN HAAG Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 12 april 2016 Aard bespreking

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2017 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag N.V. RENDO... 4 2.1 Balans... 4 2.2

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.b.4 1184113 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ACTIEPLAN GASVEILIGHEID ZUIVERINGSINSTALLATIES DE GROOTE LUCHT, NIEUWE WATERWEG, HOUTRUST EN HARNASCHPOLDER Portefeuillehouder Olphen,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0 Bijlage 1 Inleiding Door ons waterschap is voor het jaar 2012 weer deelgenomen aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). Met de uitkomsten van deze vergelijking kan de positie c.q. score van

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR agendapunt H.02 987352 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-4-2012 I. Het investeringsplan

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Benchmark riolering Peelgemeenten Registratienummer: 00521098 Datum: 25 april 2014 Portefeuillehouder: N.G.J. Lemlijn Steller: H. Moerkerk Nummer: RIB-NL-1415 Met deze raadsinformatiebrief

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Besluit van Onderwerp Kenmerk. dagelijks bestuur rwzi Schoonoord B2014/u124 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder R. v.d. Veen M.J.L.A.

Besluit van Onderwerp Kenmerk. dagelijks bestuur rwzi Schoonoord B2014/u124 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder R. v.d. Veen M.J.L.A. Besluit van Onderwerp Kenmerk dagelijks bestuur rwzi Schoonoord B2014/u124 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder R. v.d. Veen M.J.L.A. Langeslag- Opsteller/indiener M. Oosterhuis/ S. Fortkamp Contactgegevens

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant Plan van aanpak voor het project AHR-T&T Opsteller: Joyce Rombouts Status: versie D&H Projectfase: Datum: 07-08-2013 Kopie: Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 I. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB FPC Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. schoen/2013.09706 Onderwerp Overzicht besluitvorming en kostenontwikkeling slibverwerking Agendapuntnr. 3.1 AB-vergadering 4-9-2013 Het Algemeen

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

SCHOON EN VEILIG WATER

SCHOON EN VEILIG WATER SCHOON EN VEILIG WATER Publicatie Afvalwater 2011 U staat er vast niet dagelijks bij stil wat er allemaal voor nodig is om het afvalwater en regenwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren.

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2012 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag op basis van gereguleerde cijfers N.V.

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vastgoed op afstand. Datum: 11 maart 2016

Vastgoed op afstand. Datum: 11 maart 2016 Vastgoed op afstand Datum: 11 maart 2016 Waarom dit onderzoek? Het vertrekpunt Wat komt er uit? Treasury aspecten Vragen en discussie Vastgoedbedrijf Enschede Waarom dit onderzoek? 3 Waarom dit onderzoek?

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012 van de door u bestuurde stichting.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012 van de door u bestuurde stichting. Ruimzichtlaan 8 7335 CP Apeldoorn m 06 2480 8705 e a.hofman@cijfermeester.nl www.cijfermeester.nl BTW nr. NL 1823 22 920 B01 T.a.v. het bestuur Archimedesstraat 12 7316 KK APELDOORN Apeldoorn, 20 december

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

8.1 Afschrijvingsmethoden

8.1 Afschrijvingsmethoden 8.1 Afschrijvingsmethoden 8.1.2 Afschrijving machine 31-12-x2 6302 Afschrijvingen op MVA 24.000,00 239 @ Geb. afschr. op IMU 24.000,00 Afschrijving op machine Berekeningen Afschrijving: periode (n) 2 jaar

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 In D&H: 10-01-2013 Steller: ing. M.J.A.

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

agendapunt 3.a.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ERFPACHTOVEREENKOMST RIOOLGEMAAL BIJDORP Datum 22 januari 2013

agendapunt 3.a.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ERFPACHTOVEREENKOMST RIOOLGEMAAL BIJDORP Datum 22 januari 2013 agendapunt 3.a.4 1043046 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ERFPACHTOVEREENKOMST RIOOLGEMAAL BIJDORP Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 22 januari 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas,

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas, EXENDIS N.V. Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas Keesomstraat 4 6716 AB Ede P.O. Box 56 6710 BB Ede the Netherlands Ede, 11 juni 2008 Phone: +31 (0)318-676111 Fax: +31 (0)318-676104 e-mail:

Nadere informatie

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN?

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? Inleiding Op 1 mei 2015 gaat het Besluit Experimenten Decentrale Duurzame Elektriciteitsopwekking in. Coöperaties en verenigingen van eigenaren kunnen dan

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

EEN ANDERE KIJK OP INVESTERINGSPROJECTEN

EEN ANDERE KIJK OP INVESTERINGSPROJECTEN EEN ANDERE KIJK OP INVESTERINGSPROJECTEN Themadag van het stoomplatform Efficiency in stoomsystemen Duiven, 13 mei 2009 Franka Morssink PROGRAMMA Introductie Dynamiek Begrippen Investeringsvoorbeeld Gegevens

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

Doelmatig beheer waterketen samenvatting-

Doelmatig beheer waterketen samenvatting- euro/jaar Doelmatig beheer keten samenvatting- -eindrapport commissie feitenonderzoek- 200 Drinkprijs, rioolrecht en zuiveringsheffing gecorrigeerd voor belastingen en kostendekkendheid (prijspeil 2009)

Nadere informatie

BEDRIJFSVERGELIJKING ZUIVERINGSBEHEER Waterschapsrapport voor. Hoogheemraadschap van Delfland

BEDRIJFSVERGELIJKING ZUIVERINGSBEHEER Waterschapsrapport voor. Hoogheemraadschap van Delfland BEDRIJFSVERGELIJKING ZUIVERINGSBEHEER 29 Waterschapsrapport voor INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding 1 Overzicht 29 (Functioneren Installaties, Financiën en Milieu) 7 Overzicht 1999-29 (Functioneren Installaties,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2013. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2013. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2013 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag N.V. RENDO... 4 2.1 Balans... 4 2.2

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie