VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr. D. Quaars VVD mevr. E. Groeneweg CDA mevr. L. van Beek CDA dhr. P. Elbertse CDA mevr. M. Nuijen D66 dhr. F. Toeset D66 dhr. P. de Beer D66 mevr. S. Schokker GL mevr. A. Koger GL dhr. P.H. Scheltens GL mevr. M. Haagh PvdA mevr. R. Giebels PvdA dhr. G. de Jong ToN mevr. Y. de Heer ToN mevr. J. van der Sanden SP dhr. P. van Lunteren SP dhr. B. van den Berg B 97 dhr. J. Stubenitsky LB Uitgenodigde Portefeuillehouders: dhr. A. Arbouw dhr. C. Meeuwis dhr. O. Akinci Vastgesteld in de vergadering van 3 september 2013, voorzitter, fungerend griffier Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

2 Agendapunt I: Mededelingen van de voorzitter: - Opening en mededelingen van de voorzitter Agendapunt II: - Agendapunt III: - Aanmelding insprekers Vaststellen agenda Agendapunt lv: Vragenhalfuur Inzake de Fyra: De fractie is geschrokken van de berichten, er zijn nog steeds ernstige zorgen. - Hoe zet de wethouder het lobby traject in. Wat is er gebeurd en wat staat er nog op stapel? - Welke doelen streeft de wethouder na met lobby richting Den Haag? - Hoe wil de wethouder de schade als er geen volledig traject wordt gereden opvangen? - Is er al een inschatting van de schade en waar gaan we die verhalen? - Hoe staat het met de status van het nieuwe station als sleutelproject? Wethouder Akinci: Inderdaad is het van belang dat de shuttle niet alleen naar Amsterdam rijdt, maar ook naar Antwerpen en mogelijk verder. Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad met de staatssecretaris daarover vergaderd. Men snapt dat de NS stopt met de Fyra. Vervolgens is er een brief vanuit het ministerie naar de Kamer gezonden met een aantal belangrijke zaken erin richting de toekomst, ook oplossingen. Als kader is o.a. meegegeven dat voldaan moet worden aan de eerder gemaakte afspraken tussen NS en NMBS. Als bijlage bij de brief, is een brief vanuit de NS waarin zij 2 oplossingsvarianten noemt. Ook daarin wordt de verbinding Breda Antwerpen, of zelfs verder, meegenomen. We worden dus overal genoemd. Intussen zetten we druk op alle partijen dat er een oplossing moet komen en snel. De schade die Breda oploopt is nu nog nauwelijks in beeld te brengen. Via Breda blijft doorgaan dus partijen hebben er nog vertrouwen in. Verloren reizigersuren zijn nog niet in beeld te brengen. De eerste en enige claim die de wethouder bij de partijen wil neerleggen is de verbinding Breda Antwerpen. De status van het nieuwe station in het kader van het sleutelproject is niet gewijzigd, dus Breda moet een internationale verbinding krijgen met Antwerpen. Dit moet zo snel als mogelijk uitgerold worden. Acties die we uitgezet hebben en nog gaan doen: de exacte lobby strategie deelt de wethouder niet in het openbaar, het college is hier zeker volop mee bezig. Is verrast dat de lobby strategie niet gedeeld wordt. Daar is toch van alles over te zeggen. Fractie CDA: Goed om te horen dat er strijdbaarheid is vanuit het college voor de realisatie van de verbinding naar België. Aan de andere kant zou het college zich moeten gaan beraden op een plan B, wat betekent het als dit niet door zou gaan voor de hele ontwikkeling van Via Breda en in financieel opzicht. Fractie D66: De staatssecretaris spreekt over 5 scenario s. Ook een hogesnelheidsvariant wordt aangegeven. De wethouder geeft aan zo snel mogelijk een railverbinding Breda Antwerpen te willen zien. De fractie hoort deze lijn er niet bij genoemd worden. De fractie is blij met druk die nu uitgeoefend wordt. Kan de wethouder onderzoeken of de bestaande verbinding vanuit station Noorder Kempen de laatste 33 km. naar Breda kan worden opgerekt. Fractie SP: Vraagt of de wethouder in de lobby naar Den Haag ook wil meenemen dat dit de zoveelste keer is dat wij hier de dupe zijn van miscommunicatie, ook vanuit Den Haag. Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

3 Fractie ToN: Sluit aan bij de vraag van de fractie D66. De term hogesnelheidslijn komt niet zo terug, ook niet in de verbinding die via Eindhoven gaat lopen. Gaan er gewone treinen rijden? Fractie VVD: Wanneer denkt de wethouder dat de trein wel rijdt? Wethouder Akinci: Heeft wel ideeën wanneer de trein gaat rijden, maar gaat de datum nu niet noemen. Zo snel als technisch mogelijk. Hier zijn procedures voor en deze kunnen nogal lang duren. Het gaat er nu om dat vanuit Den Haag de procedures worden versneld. Het gaat erom dat het snel materieel is en dat het niet overal tussendoor stopt. De partijen gaan nog steeds vol voor Via Breda, daar houden we nu aan vast en gaan we mee door. Het doorrijden van de Belgische trein moet, net als andere treinen, ook eerst onderzocht worden. De wethouder neemt dit mee naar de mensen die de oplossingen moeten gaan bedenken. De positie van Breda is zeker onder de aandacht van de Kamerleden. Er zijn veel vragen gesteld, m.n. over de oplossingen. De wethouder heeft niet het idee dat de positie van Breda onderbelicht is in Den Haag. Dat is een positief punt om op door te kunnen pakken. Inzake kantorenleegstand en stadslandbouw: In maart 2012 is in deze commissie het plan van aanpak kantorenleegstand besproken. De aanpak was doortastend met goede afspraken. De fractie heeft nog niets gezien over de terugkoppeling. In een artikel in BN de Stem afgelopen zaterdag was een totaal andere toon te horen en dat verraste de fractie. Geen woord over de doortastende aanpak hierin. De wethouder gaf aan dat het wachten is op de ontwikkelingen in de economie. Ook mogelijkheden om er op de korte termijn iets aan te doen vond de wethouder allemaal niet nodig, studentenwoningen, stadslandbouw e.d. Wethouder Bergkamp is bezig mogelijkheden voor stadslandbouw en wonen te onderzoeken. Wethouder Meeuwis gebruikt in het artikel de kwalificatie grote onzin en stelt dat landbouw op de akkers buiten de stad thuishoort. - Hoe is de wethouder ertoe gekomen enkel te wachten op de economie in plaats van actie te ondernemen? - Wat vindt het college van stadslandbouw en hoe sluit de opvatting van de wethouder daarbij aan? - De fractie zou graag de monitorings en terugkoppelingsafspraken zien en vraagt of we dit onderwerp de eerstvolgende vergadering kunnen bespreken. Wethouder Meeuwis: Het college spreekt inderdaad altijd met één mond. De journalist van het artikel waar men aan refereert heeft een deel van wat de wethouder heeft gezegd opgeschreven. De mening die de wethouder gaf moet men in de goede context zien. De wethouder geeft aan onvoldoende verstand te hebben van stadslandbouw in kantoren, denkt dat dit duur is en te omslachtig, maar dat is een mening. Het is geen oplossing voor de leegstand van de kantoren. Het grootste probleem in Breda qua leegstand is de fragmentatie, we volgen precies de landelijke trend. Er staan geen grote panden structureel leeg, er is fragmentarische leegstand en het is lastig om dit in te vullen en er een andere bestemming aan te geven. Er is geen sprake van verloedering. Het probleem wat speelt is het rendement voor de eigenaren. Dit los je niet op met stadslandbouw. Als de economie aantrekt is de leegstand binnen 3 ½ jaar in te lopen. Natuurlijk moeten we ieder voorstel serieus bekijken en dat doet het college ook. Over de monitoring en de actualisering van de cijfers kan in september gesproken worden. Praat hier inderdaad graag over door. Er zijn mooie kansen om mensen te laten participeren en te activeren met stadslandbouw. Die laten we dan liggen. Transitiemanagement is de grote uitdaging. - Kunnen we niks doen met het pand van de rechtbank? Fractie D66: Wil ook graag aandacht voor studentenhuisvesting in kantoren. Graag ook een nuancering op dit thema. Niet alleen op plannen vanuit de markt, maar ook op bezit wat richting gemeente komt. Hierbij denkt de fractie bijv. aan het belastingkantoor. Graag een bevestiging van de wethouder dat initiatieven op dat vlak op positieve aandacht kunnen rekenen. Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

4 Fractie CDA: Stadslandbouw is een belangrijk thema en er zijn veel initiatieven in de stad waarbij mensen hier mee bezig zijn. Het is belastend voor mensen als je in dergelijke termen praat. De fractie krijgt toch de indruk dat deze wethouder de mening van het college niet ondersteunt. De particuliere mening van de wethouder lijkt anders dan die van het college. Fractie GroenLinks: Sluit aan bij de woorden van de fractie D66. Er ligt een enorme taakstelling om arbeidsmigranten te huisvesten. Aan de van de Rijtstraat staat al ongeveer 8 jaar een kantoorcascogebouw leeg. Dat zou een mooie locatie zijn om deze mensen te huisvesten. Graag ook aandacht voor dit aspect. Wethouder Meeuwis: Biedt zijn excuus aan voor het maken van een grap. Een vleugje humor kan heel belangrijk zijn, de wethouder hoopte dat dit als positief gezien zou worden. Ieder collegelid heeft een particuliere mening. Dat is minder relevant dan of je zaken wel of niet doet namens het college. De wethouder stelt voor dat men zich daar op richt. Mensen die goede initiatieven hebben op het gebied van stadslandbouw vindt de wethouder heel goed, dat verlevendigt de wijk en de wethouder heeft deze mensen niet willen bruuskeren. Het lost echter het leegstandsprobleem van kantoorpanden niet op. We laten zeker de ambities niet los die gelden voor leegstaande panden. Veel initiatieven zijn echter te kostbaar om uit te voeren. Er lopen wel een aantal haalbaarheidsonderzoeken. Het is lastig in te vullen. Woningbouw is ook niet de enige oplossing. Agendapunt V: Vaststellen geheime besluitenlijst d.d. 2 april 2013 en openbare besluitenlijst 14 mei 2013 De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. Agendapunt Vl: Openstaande toezeggingen De voorzitter stelt voor de grijs gearceerde toezeggingen en moties af te doen. De commissie stemt in met het voorstel. De commissie heeft tijdens de vorige vergadering voorgesteld de volledige lijst moties en toezeggingen door te nemen. Inzake de openstaande toezeggingen heeft de commissie een brief ontvangen van wethouder Meeuwis op 15 mei. De voorzitter neemt de lijst als volgt door: Moties: 209: Regels omtrent leerbanen: De criteria m.b.t. leerbanen zijn in een werkinstructie vastgelegd, een kopie wordt ter Inzage gelegd, graag deze motie als afgedaan beschouwen. De commissie stemt in met dit voorstel. 210: Armoedebeleid: Deze motie geldt voor de hele periode en blijft staan. 340: Verordening toeristenbelasting: Het belastingpercentage per 1 januari 2013 is 3,25 %. Voorstel: de eerste regel weghalen en de motie voorlopig te laten staan, deze kan pas in 2015 worden afgedaan. De commissie stemt met het voorstel in. 344: Versimpeling procedures en afschaffing van regels. Na de zomer, voor het eind van het jaar, volgt informatie, deze motie blijft staan. 349: MKB eerst. Voorstel: deze motie heeft een link met toezegging 421 inzake de visie binnenstad, graag beiden koppelen, de visie binnenstad, komt voor 1 januari : Reïntegratie met innovatie, lef en creativiteit. Op korte termijn volgt een presentatie, de motie blijft staan, komt voor 1 oktober ter tafel. 430: Stadslandbouw. Is uitgebreid besproken in de commissie ruimte, de voorzitter stelt voor deze motie af te doen. De commissie stemt met dit voorstel in. 449: Doorlooptijden algemene en bijzondere bijstand. Voor het zomerreces komt hierover een brief. 481: Verbinding van armoedebeleid en participatiebeleid. Blijft staan, na zomer wordt de commissie geïnformeerd. Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

5 Toezeggingen: 133: Dinalog Campus. Hierover zijn al veel informatiemomenten geweest, dit is een continue proces. De voorzitter stelt daarom voor deze toezegging af te doen. De commissie stemt in met dit voorstel. 311: Kantorennota. Na de zomer wordt hier verder over gesproken. 333: Toekomst gesubsidieerde arbeid Is lang en onoverzichtelijk geworden. De voorzitter stelt voor de laatste zin beëindiging en begeleiding kwartaalrapportage te laten staan en de voorafgaande tekst weg te halen. Als afdoeningsdatum 1 mei 2014 aanhouden. De commissie stemt in met dit voorstel. 341: Bruisend waterplein, betrokkenheid ondernemers. De aanbesteding wordt voorbereid. Er komt een raadsbrief op korte termijn. Deze toezegging blijft staan. 342: VVV financiering in relatie tot toeristenbelasting. Dit wordt geregeld in het toeristisch fonds, de voorzitter stelt voor deze toezegging af te voeren. De commissie stemt in met dit voorstel. 378: Ontwikkeling bijzondere bijstand. Na de zomer wordt de commissie geïnformeerd, inclusief cijfers. 408/411Evaluatie koopzondagen. De evaluatie is voor de zomer gereed en wordt in september besproken in de commissie, blijft staan. 421: Visie binnenstad. Komt kort na de zomer aan de orde en is gekoppeld aan motie : Stedelijke distributie. Wethouder Akinci heeft toegezegd dat er voor het zomerreces informatie naar de commissie komt. 492 Achter de Lange Stallen. Wordt na de zomer besproken. De toezegging blijft staan. Agendapunt Vll: Ingekomen stukken ter kennisname Er was een klein verschil tussen de digitale en de papieren versie. De intentieovereenkomst WTC Breda was niet in beide stukken opgenomen. De betreffende bijlage is toegezonden. Fractie SP: Informeert of de wethouder al in gesprek is met de Stichting Geen Gehoor. Wethouder Akinci: Heeft contact en een goed gesprek gehad. Binnenkort komen de partijen bij elkaar om te kijken naar mogelijkheden om samen actie richting Den Haag te ondernemen voor aanvullende geluidswerende maatregelen. Agendapunt Vlll: Rondvraag - Agendapunt lx: Advies en bespreekstukken 1. Ter bespreking: Voorjaarsnota 2013 Fractie D66: Inzake jeugdwerkloosheid zou de fractie graag zien dat er verbinding wordt gemaakt met het VSV beleid. Daarmee sluiten we aan bij de groep die het binnen die doelgroep extra zwaar heeft en tussen wal en schip dreigt te vallen. De fractie heeft de wethouder hierover een mail gestuurd en verwacht in de regio veel draagkracht voor dit project. De fractie licht het project kort toe. De fractie wil hier graag een lans voor breken. Graag een reactie van de wethouder. Inzake deregulering zit de fractie een beetje in spagaat, men wil het graag maar het heeft veel operationele aspecten. Elders in het land is het screenen van alle vergunningen op geschiktheid om op te nemen in de algemene plaatselijke verordening al beproefd, dan kan de vergunningsplicht daarvoor vervallen omdat het regelgeving is geworden. Graag een reactie van de wethouder. Dinalog Campus staat nog op website van de BRIM, deze moet wellicht ge-update worden. Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

6 De fractie was op zoek naar het project Werkdonken. - Lijkt dit op het concept van t Hout? De locatie t Hout lijkt niet nodig voor de komende jaren. Afvalservice is een interessant thema. Het bedrag gaat waarschijnlijk meevallen. - Kan men de afvalstoffenheffing verlagen? Graag een reactie van het college. De fractie krijgt, vanwege cijfers van omliggende gemeentes, het gevoel dat we hier inzake kostenbewustzijn van de afvalservice nog een extra tandje bij kunnen zetten. Het aantal bijstandsuitkeringen stijgt, maar er staat niets over een aanpak. Waar is het voornemen gebleven? Het ziet er slecht uit voor jongeren in Breda, in hun zoektocht naar werk. In het hoofdstuk wat willen we bereiken staat hier geen woord meer over. Er staat wel dat er voor 1 juli een Westbrabants plan komt voor de jeugdwerkloosheid. De fractie sluit aan bij het plan van de fractie D66. Jammer dat dit zoveel tijd in beslag neemt. Begin april heeft de fractie al gevraagd naar mogelijkheden voor een startersbeurs voor de jeugd. In Tilburg is men hier al mee bezig en met succes. In Breda is er nog geen duidelijkheid over, terwijl er wel geoormerkt geld vanuit het rijk voor beschikbaar is. - Streeft de wethouder er met de fractie naar dat de aanpak direct in juli start en dat hier veel communicatie aan besteed gaat worden? Er komt een uitbreiding van huisvesting voor startende ondernemers, maar men stopt bij de Keyzersmolen en de Meidoorn. - Wanneer komt er een totaalplan? - Hoe is de stand van zaken met Connex en Dinalog? Verliezen we hier wellicht het momentum? In de nota staat dat de definitieve besluitvorming rond de Lange Stallen eind juni is. De fractie neemt aan dat dit verplaatst is naar september. - Waar zijn de plannen voor het flankerend beleid? In de toekomstvisie staat dat ondernemers samen gaan werken, dat er een toeristisch fonds wordt opgericht en dat er een nieuw evenementenbureau komt. De fractie neemt aan dat hier ook onderliggende visies bij horen. - Waarom gebeurt er zo weinig op winkelcentrum de Berg, een belangrijk dossier in een wijk die aandacht verdient. Niet weer een onderzoek, maar krachten bundelen. - De wijkraad vertelde dat er partijen zijn die hier willen investeren. Waarom horen we hier niets over van het college? - Welke rol speelt het college in dit dossier? Breda wil haar expertise op fraudebestrijding aanbieden aan de regionale collega s. - Is dit wel een onderwerp waar we als stad op willen scoren? - Kan de wethouder kort vertellen wat zijn 3 ambities zijn voor de komende 9 maanden? De fractie geeft een hint: een sociaal akkoord en een participatiewet. Hoe ziet ons leerwerkbedrijf er straks uit en hoe gaat de werkgeversbenadering vorm krijgen als de gemeente samen gaat werken met sociale partners? - Welke ideeën die ingebracht zijn door de stad gaat de wethouder omarmen? Fractie SP: Grote projecten komen niet van de grond, Digitpark, Dinalog, het zit niet Breda mee. Moeten hier niet gewoon een streep onder zetten en er mee stoppen. De ontwikkeling van het station gaat ook niet voorspoedig. De reïntegratienota is net klaar, maar waar is het werk? Het aantal bijstandsgerechtigden stijgt alleen maar, steeds meer mensen zijn op zoek naar werk. Het probleem is niet dat men niet wil werken, er zijn geen banen. Het is lastig, pennen inpakken brengt ze niet dichter bij werk. Er worden mensen in leerwerktrajecten te werk gesteld, men moet werken voor het bijstandsniveau in bedrijven, onder het minimumloon, verplicht door de gemeentes. - Kan de wethouder garanderen dat dit soort dingen hier niet gebeuren? Ons armoedebeleid is in twee jaar tijd afgebroken tot een schraal minimaal armoedebeleid, de bijstandgerechtigde is de grote verliezer. Er kan wel een tandje bij. - Wat gaat de wethouder doen met het overschot van 1 miljoen? De fractie heeft ook zorgen over milieu en klimaat, nu zijn er nog 5 mensen over op de afdeling milieu van de Liever duidelijke ambities en een jaarlijks terugkerende monitor, waar blijft deze? - Hoe is de stand van zaken betreffende de integrale visie op het gebruik van restruimte? Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

7 De fractie ziet niets in het plan voor Achter de Lange Stallen en de Bavelse Berg kan zeker niet doorgaan in combinatie hiermee. Dan zet je de stad helemaal op slot. Haal daar een streep door. Betreffende winkelcentrum de Berg zijn er elke keer weer donkere wolken. - Wanneer komt daar iets van de grond, nu doet men alweer een onderzoek. - Hoe is het met de Donk? - Moeten we elke buurt barbecue met de Bibob te lijf? Geen leges heffen op kleine evenementen, we moeten het makkelijk maken voor deze mensen. De fractie heeft ook ideeën, het kan anders en veel socialer. Fractie GroenLinks: De economische crisis leidt tot een toename van bijstand en minimabeleid. Behalve financiële consequenties vraagt dit ook om extra werk voor onze organisatie. Maar zeker ook extra inventiviteit om mensen aan het werk te krijgen. - Wat gaat het college hier mee doen? Juist voor jongeren moeten we voorkomen dat ze buiten de boot vallen. - Wanneer komt het plan hiervoor en heeft Breda daar ook iets aan? Het Ritmeester park: het is een goede keus Dinalog niet meer te ontwikkelen. Deze locatie moeten we beschikbaar houden voor activiteiten die perse aan de snelweg moeten zitten. De fractie vindt het nu niet logisch om ook een deel ten zuiden van de rondweg te ontwikkelen, laat dat gewoon maar natuur voorlopig. Inzake winkelcentrum de Berg lijkt het erop dat de eigenaren zelf nog niet overtuigd zijn van het nut en de noodzaak om te investeren. Als overheid moeten we hier zeker niet op vooruit lopen. Aanpak moet ook anders worden dan alleen maar toevoegen van parkeerplaatsen. - Er zijn initiatiefnemers met een plan voor een extra supermarkt. Hoe kijkt het college hier tegenaan? - Welke concrete projecten op klimaatgebied vallen er het komende half jaar nog te verwachten? - Wanneer loopt het energiecontract af, de fractie zou graag zonnepanelen op het stadskantoor zien. Als de oprichting van een evenementenbureau alleen een verbetering van de dienstverlening betreft is dat prima. In de binnenstad is het, gezien de ontwikkelingen, erg belangrijk dat ondernemers tot meer samenwerking komen, maar de belangen en visie van kleine en grote ondernemers lijken soms nog erg uiteen te lopen. Fractie VVD: De fractie schaart zich achter de fractie D66 inzake deregulering. Hiernaast zouden we ook van vergunningen een meldingsplicht kunnen maken. De fractie is positief over de ontwikkeling van Achter de Lange Stallen. Het is een toevoeging aan de binnenstad, verbetering van het dwaalmilieu en een verbinding naar het Chassépark en het Bredaas Museum. Bekend is dat dit soort plannen op weerstand stuit, dat is ook goed, dat helpt om kritisch te zijn en de plannen beter te maken. We moeten er wel voor waken niet klakkeloos te gaan bouwen. Inzake Via Breda moet het uitgangspunt het station en de HSL blijven. Er is meer uitgegeven aan participatie dan begroot was en de komende tijd zal het er niet makkelijker op worden om binnen de financiële kaders te blijven, want het aantal mensen in de bijstand neemt toe en de landelijke budgetten zijn nog niet bekend. Het is vooral belangrijk om zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren in deze stad. De fractie vraagt de wethouder toe te zeggen de commissie goed op de hoogte te houden van tussentijdse wijzigingen in beleid, budgetten en overschrijdingen. Fractie CDA: Bij Achter de Lange Stallen is m.n. het Straborapport van belang. Dit moet betrokken worden bij de besluitvorming. - Is het college voornemens dit te doen? Herontwikkeling van buurthuis de Meidoorn is belangrijk, hier moet haast mee gemaakt worden. Betrek de wijk hierbij. Er was een beleidsnota waar een grotere ambitie in stond dan die de fractie nu in de voorjaarsnota terug kan vinden. - Hebben we deze ambitie nog? Wat is de status van die nota? Inzake winkelcentrum de Berg heeft de fractie een presentatie gezien van een nieuw initiatief daar. - Is het college op de hoogte van dit initiatief, het blijft zo stil. Vanuit de markt worden andere manieren aangeboden inzake afhaal van afval. Deze nieuwe manieren kunnen leiden tot fors lagere kosten. Dit lijkt bruikbaar en eenvoudig te realiseren. Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

8 - Kan het college onderzoeken of dit ook voor onze stad financieel voordeel op zou kunnen leveren? Het aantal vervoersbewegingen in de stad stijgt door het stijgend aantal internetverkopen. - Zijn we al stappen aan het maken in het kader van stedelijke distributie. Kosten en baten in het voorzien van eigen energie voor het stadskantoor wordt geïnventariseerd, Dit is ook nuttig voor het overige vastgoed, m.n. voor de sportcomplexen. Door een stijging van aanvragen ontstaat druk op de doorlooptijd van de bijzondere bijstand. - Heeft dit gevolgen voor de klantmanagers en de cliënten? Samenwerking in de binnenstad is noodzakelijk, daar moet regie op gevoerd worden. - Hoe doen we dat? Het is voor de fractie niet duidelijk waarom we er maar niet in slagen dit te realiseren. Er komt een bureau evenementen, gefinancierd uit het impulsbudget. - Wat voegt dit toe? Wordt dit een nieuwe vergaderlaag? De fractie dacht dat dit budget bedoeld was voor versterking van de evenementen. Fractie LB: Fraude moet bestreden worden, maar de fractie heeft wel moeite met de z.g. robuuste incasso. De stijging van de jeugdwerkloosheid baart zorgen. Inzake winkelcentrum de Berg heeft de fractie een oplossing gezien die niks kost en waar ook de wijkraad enthousiast over is. Kleinschalige bedrijfshuisvesting in de Meidoorn is besproken met de buurtbewoners. Fractie ToN: Is positief over de fraudebestrijding. De fractie is benieuwd naar mogelijke instroombeperking bij de bijstandsgerechtigden. - Waar ziet de wethouder mogelijkheden hiervoor en hoe gaan we dat doen? De fractie is positief over Achter de Lange Stallen en hoopt dat het doorgaat. Dat kan een vliegwieleffect hebben voor de hele binnenstad. Ook is de fractie positief over Via Breda, er blijft voortgang in zitten ondanks de crisis. - Gaat de bedrijvigheid die bij Dinalog gepland stond nu over naar leegstaande kantoorgebouwen, of kunnen we dit nationaal kenniscentrum als verloren beschouwen? - Wat is de stand van zaken rond winkelcentrum de Berg? Is hier een plan B? - Het ondernemingsfonds is door de winkeliers weggestemd. Er zou een alternatief komen. Wat is de stand van zaken? De fractie ziet grote kansen in de buurtondernemingen. Fractie Breda 97: Nog veel zaken moeten handen en voeten krijgen. Dit blijkt ook wel uit de grote lijst met toezeggingen. De fractie kan aansluiten bij de fractie PvdA inzake de vraag omtrent de speerpunten van de wethouder. Wethouder Meeuwis: Over de jeugdwerkloosheid en regionale samenwerking lopen er een aantal zaken door elkaar. Er zijn impulsgelden en rijksmiddelen, ook middelen uit de provincie en eigen middelen. Er spelen een aantal regelingen naast elkaar. De wethouder ondersteunt de oproep van de fractie D66. De wethouder zal de commissie schriftelijk informeren. Inzake deregulering heeft de wethouder interessante ideeën gehoord. De wethouder neemt ze mee. Een meldplicht i.p.v. een vergunningsaanvraag zou zeker mogelijkheid zijn, zeker bij herhalingsaanvragen. Het college worstelt met de opdracht om leges e.d. kostendekkend te laten zijn. Na de zomer komt dit thema aan de orde. Het Hout is andere een locatiesoort dan Werkdonken. Daar is op dit moment nauwelijks vraag, maar dat zal wel een keer overgaan. Nu is het niet verstandig definitief Het Hout van de lijst af te halen of andere zaken dan gepland bij de Werkdonken te plaatsen. Inzake de vraag omtrent ambities merkt de wethouder op dat er gewerkt wordt met beleid van vorige colleges en met nieuw beleid. In staan nadrukkelijke ambities en acties. Deze zijn niet verdwenen met het aannemen van de voorjaarsnota. Connex zit in de eindfase besluitvorming en heeft een nadrukkelijke incubater functie. Dinalog barst uit zijn voegen in de bestaande locatie. De wethouder is enthousiast over het idee om het oude Boschpand eenzelfde functie toe te kennen. Er is een groep mensen in onderhandeling met Bosch, om daar een startersplek te creëren waarin een ander milieu mogelijk is dan bijv. in de Keyzermolen, dat is namelijk midden in een woonwijk. Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

9 Dinalog is een proces in wording vanuit een ambitie vanuit de rijksoverheid. Het instituut wordt met rijksmiddelen gefinancierd en deze middelen staan ter discussie. Dat is een risico voor Dinalog. De campus rondom dit instituut loopt prima. Dit is een functie waarbij startende kleine ondernemingen zich rondom het instituut vestigen. Het pand zit momenteel vol en men is nu aan het onderhandelen met de eigenaar van het pand ernaast om uit te kunnen breiden. Dit gaat op basis van ambities van Dinalog zelf. Dit loopt goed. Het flankerend beleid inzake de binnenstad komt terug in het uitvoeringsprogramma van de visie binnenstad. Deze visie komt na de zomer naar de commissie. Het college heeft allerlei ambities rondom werk en ondernemen, participatie en meedoen. Er zijn nog steeds veel banen in Breda. We moeten hierbij wel regionaal denken. De gemeente stelt niemand te werk onder het minimumloon en werkgevers mogen dit ook niet, met uitzondering van de wettelijke afspraken die hierover gemaakt zijn inzake het verrichten van een tegenprestatie voor een uitkering. Hierin zijn we wel verplicht de afspraken van de Tweede Kamer te volgen. De afspraken die we gemaakt hebben over maatschappelijke tegenprestaties zijn goed en dat vindt de cliëntenraad ook. Dit is een vriendelijke uitnodiging, zonder gelijk met allerlei maatregelen te dreigen. Ons armoedebeleid is in samenhang goed beleid wat recht doet aan de noden van mensen in deze tijd. De discussie over de Lange Stallen is onlangs gevoerd in de commissie. De commissie heeft duidelijk aangegeven wat men wel en niet wil. Er is afgesproken dat als het Strabo rapport tijdig beschikbaar is, het aangeboden zou worden aan dhr. Gianotten voor advies, zodat de raad dit kan meewegen in haar eindoordeel. Het oplopen van de aanvragen voor de bijstand is inderdaad moeilijk, de klantmanagers hebben het zwaar, de doelstelling om de wachttijden terug te dringen wordt daar dus niet mee gehaald. Er worden wel extra mensen ingehuurd, maar dat kost geld en de werkdruk is hoog momenteel. Het heeft de aandacht van het management en de wethouder. Inzet is momenteel het halen van de wettelijke termijnen en het is zorgelijk dat we daar echt ons best voor moeten doen. Instroombeperking wordt wel als instrument ingezet. Goed managen bij de poort kan instroom beperken. Het evenementenbureau is er gekomen in samenspraak met de evenementen alliancy om te helpen de evenementenlogistiek te professionaliseren in een coördinerende functie. De evenementen alliancy en NHTV denken mee. Het is nog niet klaar. Alleen een visie is niet voldoende. Het is niet perse een gemeentelijke taak om dit op te pakken. Het hoe en waarom komt hier nog op tafel in de uitwerking. Wethouder Arbouw: Vorig jaar is een plan van aanpak gemaakt voor de Donk en de Berg. Voor de Donk was geconstateerd dat het vooral om verkeer en parkeren ging. Men heeft zelf een adviseur in de arm genomen. T.a.v. de Berg zijn de winkeliers en Thebe enthousiast, daar is besloten door te pakken en geld beschikbaar te stellen bij de begroting, maar ook de eigenaar is hierbij nodig. Als we een intentieovereenkomst gaan afsluiten hebben we eigenaren nodig om verdere stappen te kunnen maken. Het gaat nu om een haalbaarheidsonderzoek over het concrete plan, dit is niet zomaar een onderzoekje. Indien nodig gaat de wethouder de twee zaken uit elkaar trekken. Met Thebe zijn de gesprekken al een eind op weg. Andere initiatieven waren vorig jaar al afgeschreven, die mensen willen extra supermarkten in de stad en dat is niet aan de orde. Het is de vraag of dit samen met de Thebe ontwikkeling kan, maar 2 supermarkten was niet de richting die we met de Berg op wilden. Uitbreiden van de AH zou op die plek de juiste oplossing zijn. Wethouder Akinci: Afvalstoffenheffing ziet er inderdaad heel goed uit, want Breda scheidt het afval heel goed. We houden iets over, de wethouder weet niet of er het komend jaar al iets terug kan, wellicht moet er nog geïnvesteerd worden. Het stuk grond waar op gedoeld werd is de hoek Slingerweg Smederijstraat, dat heeft afvalstoffen gekocht van ons grondbedrijf. Dit stuk grond is nodig om parkeerproblemen in de hele straat te verminderen. Hiervoor werd eerst grond gehuurd. Ook bij afvalservice wordt efficiënt gewerkt want ook dit is onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Ons tarief voor bedrijfsafval is zeer concurrerend met dat van private partijen op de markt. Hiermee wil de wethouder niet zeggen dat onderzoek naar efficiency geen extra resultaten kan bieden. Milieu, klimaat en groen zijn goed meegenomen in de structuurvisie. De wethouder is hier zeker niet negatief over. De milieuvisie en de doelstellingen moeten wel geactualiseerd worden. Het stadskantoor is aangesloten op de warmte-koude opslag en het Chassé Theater wordt hier binnenkort op aangesloten. Er zitten zonnepanelen op divers gemeentelijk vastgoed, niet op het stadskantoor. Er is wel een energiecontract bij een groene energieleverancier. Binnenkort worden de wijkcentra en de sportclubs aangeschreven of zij hierin mee willen doen. Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

10 De wethouder zal in de commissie bestuur aangeven wanneer het energiecontract afloopt. Gesprekken zijn gaande inzake de stedelijke distributie. Het is nog niet in kannen en kruiken. De wethouder wil niet te veel met negatieve prikkels werken Het is goedkoper over de hele keten beschouwd, maar bij wie leg je de rekening. Dat is lastig te organiseren omdat er veel spelers in de keten zitten. 2. Ter bespreking: Vaststellen voortgangsrapportage Via Breda nr. 9, mei 2013 Fractie GroenLinks: De kantorenmarkt is en blijft een groot probleem. We moeten voorkomen dat snelweglocaties te veel ruimte opsnoepen. Misschien moeten we alleen nog in de spoorzone bouwen. Wellicht kunnen we samen met Dinalog energie in Via Breda stoppen en stoppen met Digitparc. In de stukken staan onheilspellende signalen inzake de fietsenstallingen. Kan de wethouder de fractie geruststellen? In de planning staat dat er in juli een voorstel komt inzake uitbreiding van de fietsenstallingen. De sloepenhaven is vervallen en de hallen zijn behoudenswaardig maar niet monumentwaardig volgens de erfgoedmeetlat. Als je ter plekke gaat kijken lijkt bijna alles gesloopt. De bouw van de OV terminal ligt op schema en daar wordt hard gewerkt. De onderwerpen fietstunnel en fietsenstallingen leven in de stad. Fractie Breda 97: Voelbaar is dat er dynamiek plaatsvindt in die buurt, dat is positief. - Kan de wethouder een stand van zaken geven betreffende de vertragingen? Fractie LB: Is verheugd te lezen dat de haalbaarheid van de centrale doelen is toegenomen. Jammer dat de trein van Murphy nog steeds dwarsligt. Fractie CDA: De impasse i.v.m. uitval van de Fyra wordt een omissie genoemd. - Wat zijn de gevolgen voor Breda en de ontwikkeling waar we aan werken? De planning van realisatie van de OV terminal lijkt realistisch te zijn. Klopt dit? - Is het zeker gesteld dat de subsidiedeadlines nog blijven gelden? Tot hoe ver reikt de coulance? - Inzake de uitbreiding van de fietsenstalling, graag een stand van zaken. De ingestorte kantorenmarkt blijft een wezenlijk probleem, zeker omdat dit ook samengaat met de ontwikkelingen van de hogesnelheidslijn. - Hoe anticipeert het college daarop? Fractie ToN: Is blij met de voortgang in dit grote project. De fractie heeft ook zorgen over de kantorenmarkt en de fractie sluit aan bij de vragen inzake de fietsenstalling. Fractie VVD: Er wordt zichtbaar en onzichtbaar hard gewerkt. Het is een prestatie van formaat dat er nog steeds beweging en ambitie in de stad is. Er zijn inderdaad een aantal tegenvallers geweest. Deze rapportage straalt in ieder geval realisme uit. - Graag een toelichting inzake de treinvrije periodes. - Graag geruststelling en nadere toelichting inzake de financiën. Afstemming en praten met elkaar moeten uitgangspunt zijn en blijven. Juist tijdens de uitvoering. Zonder gesprek is een positief resultaat bijna onhaalbaar. Fractie D66: Compliment voor helderheid en volledigheid van de rapportage. Er is nog voldoende capaciteit op de locatie, dat moet consequenties hebben voor de perifere locaties. De blauwe zone voor parkeren wordt als succesvol ervaren. De fractie sluit bij veel vragen aan. - Kan de wethouder een inschatting geven voor het effect van de vertraging op de risico analyse van de OV terminal en hoe is deze verdeeld tussen partijen? Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

11 Fractie SP: Dit is een hoofdpijndossier, een veel te groot project voor deze stad. Logisch dat het allemaal vertraging oploopt. Er zit iets krom inzake de kantoorambities, die moeten omlaag. Het is zeker goed dat er nog gebouwd wordt. Wel is de fractie benieuwd naar de risicoanalyse. Proeft in deze rapportage zeker realisme. Inzake de te bouwen kantoorruimtes sluit de fractie aan bij de gestelde vragen. Schandalig dat al in het begin van het project al een vertraging van een jaar is ontstaan. - Wat gaat het college doen om deze aannemer bij de les te houden en welke garanties krijgen de reizigers en wij. - Hoe zorgen we ervoor dat één schakel niet meer zoveel consequenties heeft voor de rest van Via Breda? - Wat is een hanteerbare planning? Het lukt blijkbaar nog niet helemaal om de overlast van fietsen bij het station op te lossen, het lijkt soms net een fietsenkerkhof. De fractie mist in het stuk over Breda Broeit de skatebaan. De fractie wil wel dat in dat stuk Breda met Bredase creativiteit gewerkt gaat worden en niet met dure mensen zoals Piet Hein Eek. - Wat is de laatste stand van zaken rond Bakker en Rueb en Van Puijffelik? Inzake communicatie wordt gemeld dat er 700 mensen zijn aangesloten op de nieuwsbrief en dat er 920 twitteraars zijn. Is dat niet erg weinig? De communicatie naar de stad is relatief mager. Wanneer komt er een actualisatie van de businesscase? Wethouder Arbouw: Deze halfjaarlijkse update momenten bevallen beide kanten goed. De actualisatie van de businesscase zal de volgende keer, in oktober, besproken worden. Er is heel veel gebeurd in Via Breda sinds het begin van dit college. Er zijn inmiddels veel zekerheden. Het station wordt gebouwd, het belastingkantoor komt er in terug, er is zekerheid betreffende de rechtbank, Dura Vermeer gaat de Noordkant van de Stationslaan ontwikkelen, inzake de Thes-locatie is de overeenkomst getekend, Driehoefijzers Zuid wordt nu afgerond, de buitenruimte wordt in de tweede helft van dit jaar aangepakt, in Driehoefijzers Noord zijn plannen met AM, infrastructuur wordt aangelegd, de Stationslaan wordt aangelegd, we zijn eigenaar geworden van de Bric en Brak locatie etc. Er is veel dynamiek, het gaat de goede kant op. De intentieovereenkomst met het WTC is ook een duidelijk signaal dat de markt snapt dat dit een A locatie is en dat de HSL wel degelijk gaat rijden. We hebben niet voor niets onze nek uitgestoken om de ontwikkelingen van NS Poort over te nemen. We zijn niet voor niets aangewezen als nationaal sleutelproject. We hebben belangrijke keuzes moeten maken. We gaan geen kantoren neerzetten die leeg zijn, als we kantoren bouwen zitten daar belangrijke partijen in. We hebben een valse start gemaakt met het stilleggen van het heien. Daar is onmiddellijk op ingegrepen vorig jaar. Daarna is het bouwen begonnen en zijn daar goede afspraken gemaakt, het is nu anders georganiseerd en er is nu dagelijkse sturing. Sindsdien wordt er goed doorgewerkt en er wordt goed gecommuniceerd naar de buurt. Het is logistiek erg complex en daar moet goed op gestuurd worden. Dit wordt regelmatig getoetst. De invloed van een treinvrije periode is best ingewikkeld. Dit moet een jaar van tevoren aangevraagd worden. Dat heeft uiteraard consequenties. Hier worden gesprekken over gevoerd, we lopen daar zeker een risico en moeten daar goed uit zien te komen en alle opdrachtgevers snappen dit. Piet Hein Eek doet ook mee, het is beide. Als we Culturele Hoofdstad worden is het Mammoetterrein een goede plek om te experimenteren, het kan ook een vergelijkbaar concept zijn. Juist kleine Bredase creatieve ondernemers zouden daar aan de slag kunnen. De wethouder is juist erg enthousiast over het aantal twitter contacten en nieuwsbrief abonnees. We kunnen meer mensen bereiken nu met de sociale media. We hebben al een behoorlijk goede respons, maar dat moet uiteraard nog groeien. Wethouder Akinci: Kan de commissie niet geruststellen inzake de onzekere positie van de subsidie voor de fietsenstalling. Er wordt wekelijks overlegd om snel bij te kunnen sturen. We kijken hierbij niet alleen naar plan A, maar ook naar meerdere opties. Er staan nu inderdaad fietsen in de weg, maar dat is een tijdelijke situatie. Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

12 Met de erfgoedmeetlat werd de wethouder in december geconfronteerd. Er waren juridisch geen argumenten en instrumenten om de loodsen op de erfgoedlijst te plaatsen. Toen is een inventarisatie gedaan in overleg met de eigenaar. Nu is er toch een tevredenstellend resultaat. Er wordt gesproken over realisatie van de sloepenhaven deze zomer. Inzake verhoging van de Trambrug is afgesproken dat er altijd verbindingen noord zuid openblijven. Naast de twitteraars hebben we ook ruim 2000 vrienden op facebook en er worden steeds diverse acties ondernomen om mensen te informeren over de actuele stand van zaken. Ambtelijk: Er is sprake van 3,8 mln achteruitgang. Kantorenmarkt en woningmarkt moesten bijgesteld worden. In december heeft de regering hypotheekregels vastgesteld, dat heeft ook tot bijstellingen geleid. 3. Ter advisering: Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst en Koopovereenkomst Noord-West met Dura Vermeer Fractie D66: Dat er in deze lastige tijd woningbouw op die plek gerealiseerd wordt, is een mooie prestatie van het college. Ook vanuit de wijk hoort men positieve respons hierover, Voor blok A is gekozen voor een markante vorm van het bouwvolume. - Is er nog steeds voldoende budgettaire ruimte om dit te doen? De kop van blok C blijft een aandachtspunt. De fractie zal dit kritisch blijven volgen. Een ruime buitenruimte aan de zonzijde is wenselijk. De zuidzijde van deze blokken grenst echter aan de drukke Spoorlaan. - Hoe is hier in dit plan invulling aan gegeven? Hebben de grondgebonden woningen van blok b1 tuinen, deze grond is boven de parkeergarage. Wellicht kan de parkeergarage nog wat verder de grond in zakken om de levendigheid van de Spoorlaan ten goede te komen. Fractie VVD: Er is niet getornd aan de kwaliteitseisen en dat is een prestatie in deze tijden. Het gaat niet om niks. Fractie GroenLinks: Is positief, in deze tijden zo n groot blok woningen realiseren is goed. - Komt er in de overeenkomst een clausule over intrekken van de bouwvergunning als er 2 jaar na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning nog steeds niet gebouwd is? Fractie SP: Goed dat er gebouwd wordt, dat moeten we koesteren. Fractie ToN: Is ook blij dat dit gerealiseerd wordt. - Graag een toelichting op in beginsel. De HUP is verdwenen en daar is nog geen nieuwe plek voor. Wethouder Arbouw: Alleen vasthouden aan de kwaliteit werkt op zo n plek. Dit is van de kant van Dura Vermeer nooit een probleem geweest, ook de ronde kant van blok A is geaccepteerd. De wethouder steunt ook de opmerking inzake blok C. Er moet tegen die tijd goed gekeken worden hoe dit wordt ingevuld. Dura heeft een verplichte afname van locaties van de grond, met termijnen daar aan. Parkeergarages dieper in de grond heeft een hoog prijskaartje, dat is net een brug te ver. De HUP heeft de aandacht. Ambtelijk: Ruimtelijke inpassing is specifiek en luistert heel nauw. Dit is op micro manier benaderd, bijna per appartement. Het bestemmingsplan biedt op een aantal punten mogelijkheden om af te wijken. Dat is op een aantal punten nodig om verder te kunnen, maar het hele plan past er nog in. Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

13 Advies: Alle fracties stemmen in met het voorstel. Het voorstel wordt doorgeleid naar de verzamellijst. 4. Ter bespreking: Aanpak sterk netwerk Fractie D66: Is niet gelukkig met de manier waarop dit gepresenteerd is. De fractie heeft een motie ingediend waarin men armoedebeleid wilde verbinden met participatie. Het accent ligt nu erg op eerstelijnsvoorzieningen en minder op de groep waar het om gaat, namelijk mensen in armoede. Graag opnieuw. Fractie CDA: Hoopt dat het college de aanbevelingen van Marge in beeld 2 overneemt. Zo ja, dan is de fractie akkoord en verwacht een spoedige en voorspoedige uitvoering. Heeft vooral een aantal suggesties, de fractie zal deze mailen. Het was een prettig stuk om te lezen, goed werk. De fractie stelt voor de mensen van bijv. schuldhulpverlening hierbij betrekken. Wel heeft de fractie zorg over de manier waarop over vrijwilligers werd gesproken. We moeten deze mensen altijd blijven steunen. Fractie VVD: Sluit aan bij de complimenten. Het is een goed initiatief. Het kan her en der concreter en graag meer centraal stellen welk probleem opgelost wordt. Het kan iets smarter. Fractie SP: Vindt het een goed stuk. Marge in beeld heeft een brief geschreven met wat kritiekpunten, maar zeker niet negatief. Als we deze meenemen, met name het punt inzake de website, is de fractie tevreden. Fractie ToN: Vindt ook dat we de vrijwilligers in ere moet houden en overal bij betrekken. Deze mensen zijn zeer waardevol, zeker in deze tijd. Moet de netwerkbijeenkomst perse 4 keer per jaar. Fractie GroenLinks: Is blij met dit plan. Het is ambitieus en vraaggestuurd. De aanbevelingen moeten we gewoon overnemen. Wethouder Meeuwis: Kan toezeggen de aanbevelingen over te zullen nemen. De wethouder gaat niet opnieuw beginnen, dit is een goed plan. 5. Ter bespreking: Uitvoering motie maatwerk minimabeleid Fractie GroenLinks: Prima, ook fijn dat er een checklist voor medewerkers komt. In de periode van 1 januari tot 1 mei zijn er 46 bezwaarschriften ingediend. - Hoeveel afwijzingen waren er en op welke onderdelen? - Wordt er niet standaard mediation toegepast? De fractie raadt aan bij de checklist ook de vraag te stellen hoe de schuldensituatie is en met welke instanties in Breda er ook een hulprelatie is. Fractie VVD: Vindt dit een goede uitwerking van de motie. Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

14 Fractie CDA: Volgend jaar verwacht de fractie weer een aanpassing op dit beleid. Het zou goed zijn als we de effecten van het huidige beleid dan goed in beeld hebben. De fractie zou hiervoor naast absolute getallen ook graag relatieve getallen willen zien en een uitsplitsing in de verschillende groepen waar we regelingen voor hebben. Daarnaast wil de fractie graag informatie over het aantal verwijzingen naar de kredietbank, omdat we t.z.t. weer beslissingen moeten nemen over de reserveringsruimte. Dit graag 2 keer per jaar. Overige zaken kunnen 1 keer per jaar aangeleverd worden. Het is goed te blijven luisteren naar de mensen in de praktijk, zoals Marge in beeld, goed dat daar een ambtenaar bij aansluit. Wethouder Meeuwis: Mediation wordt in principe altijd voorgesteld, maar niet alle klanten willen dit. De vraag inzake de kredietbank neemt de wethouder mee, zodat dit kan worden ingepast in een eerdere vraag van de commissie. De opmerkingen inzake de checklist neemt de wethouder ook mee. 6. Ter bespreking: Bespreeknotitie SP Schuldhulpverlening Fractie SP: Zou de werkgroep graag uitbreiden met branchevertegenwoordigers van bewindvoering en cliëntenraad. Bij de volgende commissievergadering wil de fractie ook de onderzoeksvraag bespreken. Zijn de fracties ook van mening dat er zo n werkgroep moet komen, uit welke partijen deze dan moet bestaan en of men de onderzoeksvragen ook wil bespreken tijdens de volgende commissievergadering. Fractie LB: Ja er moet een werkgroep komen. Inzake de overige vragen antwoordt de fractie ook ja. Fractie CDA: Van alle kanten komt nu al advies om alleen schuldhulp te betrekken van organisaties die aangesloten zijn bij verenigingen die kwaliteit borgen. Onze eigen kredietbank is gecertificeerd en voldoet aan alle eisen. Onderzoek ja, maar met een anders gerichte onderzoeksvraag. Elementen die de fractie SP in het onderzoek wil betrekken zijn landelijk al in de nieuwe wet geregeld en we gaan de voorlichting al veel beter regelen via het sterk netwerk. Onderzoeken hoe de nieuwe wet bij ons kan worden geïmplementeerd, welke problemen door de nieuwe wet en het sterke netwerk kunnen worden opgelost en welke niet. Dit deel van het onderzoek kunnen we overlaten aan de drie genoemde partijen. Als blijkt dat er nog veel problemen overblijven stelt de fractie voor een vervolgopdracht te verstrekken. - Hoe staat het college tegenover dit onderzoek en hoe zou het college eventueel een onderzoeksvraag formuleren? Fractie VVD: Kan zich grotendeels vinden in de woorden van de fractie CDA. De fractie heeft contact gezocht met de rechtbank in Breda, zij hebben hier ook een belangrijke rol in. Bewindvoerders worden aan de voorkant en tussentijds getoetst en gecontroleerd. Men staat open voor gesprekken met de gemeente inzake verbeteringen. Het is zeker van belang dat de kwaliteit op orde is, maar voordat men een werkgroep optuigt graag eerst het college de kans geven hierover te praten met de partijen en dan kijken wat er nog nodig is om zaken te verbeteren. Fractie D66: Antwoordt inzake de vragen 1 en 3 ja. Inzake vraag 2, ook graag een vertegenwoordiger van marge in beeld toe laten in de werkgroep, daar is ook de cliëntenraad in vertegenwoordigd. Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

15 Heeft nog even niet helder wat in andere gemeentes speelt. Goed dat dit geagendeerd wordt. Natuurlijk moet het college met de rechtbank praten, maar dan met alle andere partijen erbij. Ook de budgetcoaches betrekken zou goed zijn. Fractie ToN: Sluit aan bij de fractie PvdA en antwoordt op alledrie de vragen ja. Fractie GroenLinks: Ja op de vragen en aansluiting bij de opmerkingen. Wethouder Meeuwis: Vanuit het college is een ambtelijke werkgroep ingesteld. Deze kan uitgebreid worden met de suggesties die gedaan zijn. Dit is landelijk en de aanstellingen worden door de rechtbank gedaan. De wethouder voorziet nog wel wat implementatie vraagstukken. De wethouder zal de commissie in de tweede helft van het jaar bijpraten over de vorderingen Fractie SP: Is blij dat er een onderzoek komt en dat het zowat raadsbreed gedragen wordt. X: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. (start: uur) Besluitenlijst van de raadscommissie Economie d.d. 13 juni

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie