Milieubeleidsplan Kapellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieubeleidsplan Kapellen"

Transcriptie

1 Milieubeleidsplan Kapellen

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 A. Milieubeleidsplanning : algemeen juridisch kader... 5 B. Milieubeleidsplanning op verschillende niveaus... 5 B.1. Gew estelijk milieubeleidsplan... 5 B.2. Provinciaal milieubeleidsplan... 6 B.3. Gemeentelijk milieubeleidsplan... 6 Hoofdstuk 2: Situering en korte schets van de gemeente Hoofdstuk 3: Instrumentarium Algemene Inleiding A. Gemeentelijke diensten A.1. Milieudienst A.2. Centraal meldpunt voor milieuklachten A.3 Systematisch overleg milieuhandhavende en milieuklachten behandelende diensten B. Handhaving C. Milieu Management Informatie Systeem D. Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur E. Gemeentelijk milieubeleid F. Duurzaamheidsambtenaar G. Milieubarometer Hoofdstuk 4: Afval Algemene Inleiding A. Afvalpreventie en hergebruik B. selectieve inzameling en restafval C. Illegaal ontw ijkgedrag Hoofdstuk 5: Milieuverantw oord productgebruik Algemene Inleiding A. Implementatie binnen de eigen diensten B. Sensibilisatie Hoofdstuk 6: Water Algemene Inleiding A. Pesticidenreductie en rationeel w atergebruik B. Deelbekkenbeheerplannen C. Grondw ater en oppervlaktew ater De w aterwinningen Kw aliteit grondw ater Kw aliteit oppervlaktew ater Zoneringsplannen Gescheiden riolering Hoofdstuk 7: Hinder Algemene Inleiding

3 A. Digitaal opvolgen van milieuklachten B. Sensibilisatie C. Doorlichten van de hinderklachten Hoofdstuk 8: Energie Algemene inleiding A. Implementatie van de energieprestatieregelgeving B. Uitvoeren van een energieboekhouding en het opstellen van energieprestatiecertificaten C. sensibilisatie en de stimulatie van kleine energiebesparende maatregelen D. Aankoop van een minimum percentage aan groene stroom E. Opleiding energie F. Duurzame energiescan (DE-scan) G. Energie-efficiëntie bij overheidsopdrachten H. Lager energieverbruik I. REG in bestaande gebouw en Hoofdstuk 9: Mobiliteit Algemene inleiding A. Sensibilisatie B. Gemeentelijke Begeleidingscommissie C. Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag D. Luchtverontreiniging door verkeer E. Milieuhinderlijke voertuigen F. Bedr ijfsvervoersplannen van de gemeente Hoofdstuk 10: Natuur Algemene inleiding A. Bermbeheer B. Streekeigen soorten C. Code goede natuurpraktijk D. Subsidiereglement E. Vorming F. Deelname Dag van het Park G. Inventarisatie en actieplan kleine landschapselementen (KLE) Hoofdstuk 11: Bodem Algemene Inleiding A. Bodemsaneringsdeskundige en TOP s B. Vlaamse bodembeleid Hoofdstuk 12: Duurzame ontw ikkeling Algemene inleiding A. Sensibilisatie B. De gemeente organiseert of stimuleert participatieve en sensibiliserende initiatieven en projecten in verband met educatie voor duurzame ontw ikkeling C. De gemeente stimuleert of ondersteunt duurzaam bouw en en wonen D. De gemeente stimuleert of ondersteunt het maatschappelijk verantw oord ondernemen E. De gemeente stimuleert of ondersteunt initiatieven met betrekking tot duurzame ontw ikkeling in een Noord-Zuidcontext

4 Bijlage 1: Overw egingsdocument Bijlage 2: Samenvattende Actielijst Bijlage 3: Gebruikte afkortingen Bijlage 4: Toetsing aan Vlaams en provinciaal milieubeleidsplan

5 Hoofdstuk 1: Inleiding A. Milieubeleidsplanning : algemeen juridisch kader In het decreet van houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ( DABM) (B.S. 3 juni 1995) w ordt o.m. inhoud gegeven aan de milieubeleidsplanning op 3 verschillende niveaus : Vlaams, provinciaal en gemeentelijk. Dit decreet maakte milieubeleidsplanning echter enkel verplicht voor het Vlaamse Gew est. Aangezien milieubeleidsplanning pas zin heeft w anneer dit op meerdere niveaus gebeurt, werden de provinciale en lokale overheden w el aangemoedigd ook aan milieubeleidsplanning te doen in het kader van het provinciaal en gemeentelijk convenant. Convenanten zijn vrijw illige overeenkomsten met w ederzijdse verplichtingen voor de betrokken partijen. Het uitvoeringsbesluit van betreffende de provinciale en gemeentelijke milieubeleidsplanning en de milieuraad (B.S. 8 augustus 2002) heeft milieubeleidsplanning op provinciaal en gemeentelijk niveau verplicht gemaakt (zie ook punt 2.3.b.). Via een w ijziging van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid, en het bijhorende uitvoeringsbesluit (B.S. 24 juni 2006), w ordt milieubeleidsplanning voor provincies en gemeenten opnieuw een vrijw illige keuze. De milieubeleidsplanning w ordt afgestemd op de legislatuurperiode. Het opstellen van een milieujaarprogramma (w aarin jaarlijks w ordt gerapporteerd over de uitvoering van het milieubeleidsplan) is ook niet meer w ettelijk verplicht. B. Milieubeleidsplanning op verschillende niveaus B.1. Gewestelijk milieubeleidsplan Het DABM bepaalt dat de Vlaamse overheid om de vijf jaar een milieubeleidsplan moet opstellen. Het milieubeleidsplan w as het eerste gew estelijke milieubeleidsplan in de rij. Het daaropvolgende milieubeleidsplan ( MINA-plan 3) w as oorspronkelijk bedoeld voor de periode Omdat deze periode niet samenliep met de Vlaamse regeerperiode, w erd de procedure in 2006 decretaal aangepast. Het MINA-plan 3 w erd verlengd tot eind 2010 en zal pas vervangen w orden door een MINA-plan 4 voor de periode Het gew estelijk milieubeleidsplan is uitgegaan van een thematische aanpak (verdroging, vermesting,...), een gebiedsgericht beleid, actorenbeleid en geïntegreerd overheidsbeleid. Dit plan is van kracht sinds De looptijd bedraagt 5 jaar. Het geeft w eer hoe de milieuproblemen in Vlaanderen w orden aangepakt en hoe de toestand van het Vlaamse milieu er in 2007 zou moeten uitzien. Het plan bevat ook een actieplan en aanvullend en/of bundelend 41 projecten, w aarin een aantal prioritaire maatregelen zijn opgenomen. De bepalingen van het gew estelijk milieubeleidsplan zijn indicatief, behoudens de bepalingen van het actieplan die door de Vlaamse regering als bindend zijn aangeduid. Deze bepalingen zijn bindend voor de diensten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de instellingen die afhangen van het Vlaamse Gew est, de ondergeschikte besturen die onder het administratief toezicht staan van het Vlaamse Gew est en de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken van openbaar nut inzake milieu. 5

6 Het bindend karakter is bij MINA 3 op niveau van de doelstellingen gelegd. De doelstellingen zijn ook zoveel mogelijk meetbaar en opvolgbaar geformuleerd. Het bindend karakter van de doelstellingen betekent niet dat rechtsonderhorigen hier mee rechtstreeks gevat zijn door deze doelstellingen. Voor de gedecentraliseerde overheden betekent dit concreet dat de bindende plandoelstellingen de richting aangeven van het milieubeleid dat door hen w ordt gevoerd, maar dat de Vlaamse overheid moet instaan voor de vertaling van de vooropgestelde doelstellingen naar uitvoeringsinstrumenten zoals w etgeving. In het MJP van de gemeente w ordt verwezen naar deze plandoelstellingen, als dit relevant is. Voor de uitvoering van MINA 3 w ordt er jaarlijks een milieujaarprogramma opgesteld door de Vlaamse regering. Dit milieujaarprogramma geeft aan w elk deel van het milieubeleidsplan jaarlijks w ordt uitgevoerd en bevat eventueel het financieel plan dat bij het jaarlijkse begrotingsvoorstel van de regering w ordt gevoegd. B.2. Provinciaal milieubeleidsplan Het provinciaal milieubeleidsplan geeft op het niveau van de provincie nadere uitw erking aan het gew estelijk milieubeleidsplan. Het provinciaal milieubeleidsplan vult het gew estelijk milieubeleidsplan aan, zij het binnen de perken van de provinciale bevoegdheden. Het provinciaal milieubeleidsplan mag evenw el niet afw ijken van de bindende bepalingen van het gew estelijk milieubeleidsplan. De bepalingen van het provinciaal milieubeleidsplan zijn indicatief, behoudens de bepalingen van het actieplan die door de provincieraad als bindend zijn aangeduid. Deze bepalingen zijn bindend voor de provincie, voor de gemeenten op haar grondgebied en voor haar instellingen. De provincie Antw erpen heeft haar nieuw provinciaal milieubeleidsplan goedgekeurd op B.3. Gemeentelijk milieubeleidsplan Het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid en het uitvoeringsbesluit w erden gew ijzigd in Hierdoor zijn de gemeenten niet langer verplicht om over een GMBP te beschikken. Indien de gemeente w el w erkt met een GMBP, dan moet volgens het gew ijzigde decreet het plan beginnen het jaar na het begin van een nieuw e gemeentelijke legislatuur en moet het een periode van 6 jaar overspannen. Het GMBP van de gemeente Kapellen loopt nog tot Aangezien dit plan niet aangepast is aan de nieuw e samenw erkingsovereenkomst opteert de gemeente ervoor om nu reeds een nieuw plan op te maken. a. Convenanten/Samenwerkingsovereenkomst Convenant Om het gemeentelijk milieubeleid van overheidsw ege te ondersteunen, w erd in de loop van 1991 aan de gemeenten het eerste gemeentelijk milieuconvenant voorgelegd. De meeste Vlaamse gemeenten hebben het convenant, dat een looptijd had van t.e.m , onderschreven. Ook de gemeente Kapellen had hierop ingetekend. In de overeenkomst w erden aan de gemeenten diverse verplichtingen opgelegd, w elke financieel ondersteund w erden door het Vlaamse gew est. Convenant Einde 1996 w erd een nieuw e convenant ter goedkeuring aan de gemeenten voorgelegd. Ze bestond uit een basisovereenkomst en 8 opties, w elke facultatief door de gemeenten konden onderschreven worden. 6

7 Ook deze convenant heeft de gemeente Kapellen ondertekend, meer bepaald voor de volgende opties: - optie 1: gemeentelijk MINA-beleidsplan - optie 3: Vlaamse milieudatabank - optie 4: preventie en selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen - optie 5: kringloopcentra - optie 8: MINA-w erkers De opmaak van het gemeentelijk MINA-beleidsplan w as opgenomen in optie 1. De gemeente die optie 1 onderschreef, verbond er zich toe een gemeentelijk milieubeleidsplan vast te stellen conform de bepalingen van het decreet van houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Het Vlaamse gew est voorzag hiervoor een subsidie van Bef. Dit eerste milieubeleidsplan van de gemeente Kapellen w erd opgemaakt voor de planperiode Midden 1999 w erd het convenant nog verder uitgebreid met een aantal nieuw e opties. De gemeente Kapellen heeft deze opties niet ondertekend. Convenant Einde 1999 hebben de gemeenten de teksten van het gemeentelijke milieuconvenant ontvangen. Dit convenant w as in hoofdzaak een verlenging van het vorige convenant met hier en daar w at aanpassingen en verfijningen. Zo w erd optie 9 Vlaanderen Proper in het nieuw e milieuconvenant opgeheven. Het convenant bestond dus uit een basisovereenkomst en 10 opties, w elke facultatief door de gemeenten konden onderschreven worden. Volgende opties w erden door de gemeente Kapellen onderschreven: - optie 1: gemeentelijk MINA-beleidsplan - optie 4: preventie en selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen - optie 5: kringloopcentra - optie 8: MINA-w erkers Samenwerkingsovereenkomst / Op w erd de nieuw e samenw erkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten goedgekeurd. Deze overeenkomst had initieel betrekking op de periode t.e.m , maar w erd verlengd tot De verbintenissen van de gemeenten zijn onderverdeeld in een instrumentarium en volgende 8 clusters: - vaste stoffen - w ater - natuurlijke entiteiten - hinder - mobiliteit - energie - burgers en doelgroepen - gebiedsgericht beleid Zow el het instrumentarium als de 8 clusters zijn op hun beurt onderverdeeld in 3 ambitieniveaus (behalve de cluster gebiedsgericht beleid: enkel ambitieniveau 3). De gemeente Kapellen heeft ingetekend op niveau 2 w at betreft het instrumentarium en de clusters Natuurlijke entiteiten en Energie. 7

8 Voor de clusters Vaste stoffen, Water, Hinder, Mobiliteit en Burgers en doelgroepen heeft de gemeente ingetekend op niveau 1. De opmaak van het milieubeleidsplan vormt een onderdeel van het instrumentar ium. Het instrumentarium bepaalt dat op uiterlijk een ontw erp milieubeleidsplan ter advisering aan het Vlaamse Gew est moet w orden voorgelegd. Tegen moet de definitieve tekst aan het Vlaamse Gew est worden bezorgd. De samenw erkingsovereenkomst bepaalt dat het milieubeleidsplan moet w orden opgemaakt overeenkomstig het decreet van Er moet tevens gestreefd w orden naar een eenvormige structuur tussen het milieubeleidsplan en de w ijze w aarop door de gemeente uitvoering w ordt gegeven aan de samenw erkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Aangezien de samenw erkingsovereenkomst teneinde liep op , w erd een nieuw e overeenkomst opgemaakt. Op heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan de definitieve teksten van de nieuw e Samenw erkingsovereenkomst. Deze nieuw e overeenkomst loopt van tot Om tegemoet te komen aan een aantal beperkingen van de huidige overeenkomst, w erd de vorm en structuur van de nieuw e Samenw erkingsovereenkomst aangepast. Clusters w erden vervangen door thema s. In plaats van in te tekenen op niveau 1,2 of 3 onderschrijft men nu een basis- of onderscheidingsniveau en kan men projecten indienen. De rapportering gebeurt via het milieujaarprogramma. In de regel moeten er geen documenten allerhande als bijlage toegevoegd w orden. De beoordeling gebeurt in 1 ronde met eventueel een aanvullend terreinbezoek en/of schriftelijke opvraag van bijkomende informatie. Op 21 april 2008 ondertekende de gemeenteraad de nieuw e samenw erkingsovereenkomst op basis- en onderscheidingsniveau. Op tekende de gemeenteraad in op het projectniveau. De gemeente w enst de samenw erkingsovereenkomst te blijven onderschrijven, althans indien de visie ervan in de lijn blijft van de gemeentelijke visie m.b.t. het milieubeleid. b. Het decreet van houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (B.S. 3 juni 1995) en haar uitvoeringsbesluiten Het gemeentelijk milieubeleidsplan geeft op niveau van de gemeente nadere uitw erking aan het gew estelijk milieubeleidsplan en aan het provinciaal milieubeleidsplan. Binnen de perken van haar bevoegdheden kan het gemeentelijk milieubeleidsplan deze plannen ook aanvullen. Het mag er echter niet strijdig mee zijn. De bepalingen van het gemeentelijk milieubeleidsplan zijn indicatief, behoudens de bepalingen van het actieplan die door de gemeenteraad als bindend zijn aangeduid. Deze bepalingen zijn bindend voor de gemeente en voor de instellingen die eronder ressorteren. Het decreet van voorziet de opmaak van een actieplan als onderdeel van het gemeentelijk milieubeleidsplan en bepaalt de procedure tot opmaak van het gemeentelijk milieubeleidsplan: 8

9 Actieplan Het gemeentelijk milieubeleidsplan omvat een actieplan dat tenminste uit het volgende bestaat : - de in de betrokken periode beoogde kw aliteit van de onderscheiden onderdelen van het milieu met name de vooropgestelde milieukw aliteitsnor men en de ter mijnen w aarbinnen ze dienen te w orden bereikt - de aanduiding van de gebieden w aarin de kw aliteit van het milieu of van een of meer onderdelen daarvan bijzondere beschermings- of beheersmaatregelen behoeft - de daartoe vereiste beperking van milieubelasting, sanering of herstel van het milieu - de maatregelen die w orden vooropgesteld om deze doelstellingen te bereiken Concreet betekent dit dat de gemeente in het plan moet schrijven w at ze wil bereiken (doelstellingen), op w elke plaatsen, en hoe dit moet gebeuren. De gemeenteraad kan bepalingen van het actieplan bindend verklaren, de overige bepalingen zijn indicatief. Procedure De procedure voor de opmaak van het gemeentelijk milieubeleidsplan is nauw keurig omschreven in het decreet. 1. Het college van burgemeester en schepenen stelt een ontw erpplan op, w aarbij reeds de meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke organisaties worden betrokken. 2. Na de vaststelling van het ontw erpplan door het schepencollege w ordt het openbaar onderzoek voorbereid en de aanvangsdatum bepaald. Het openbaar onderzoek duurt zestig dagen. 3. Na de vaststelling van het ontw erpplan en voor de opening van het openbaar onderzoek wordt het ontw erpplan bekendgemaakt en meegedeeld. De bekendmaking gebeurt door aanplakking en aankondiging in minimum tw ee dag- en/of weekbladen w aarvan één met regionaal karakter. Het ontw erpplan w ordt meegedeeld aan de Vlaamse regering, de gemeenteraadsleden, de administraties vertegenw oordigd in de provinciale milieuvergunningscommissie, de bestendige deputatie van de provincieraad en de door het schepencollege aangeduide adviesorganen of organisaties. 4. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen schriftelijke opmerkingen w orden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. Tijdens het openbaar onderzoek brengen de in 3. bedoelde instellingen, organen of organisaties een met redenen omkleed advies uit. De bestendige deputatie onderzoekt het ontw erpplan in het bijzonder op haar verenigbaarheid met het gew estelijk en provinciaal milieubeleidsplan. Daarnaast w aakt ze over de coördinatie van de diverse gemeentelijke milieubeleidsplannen in de provincie. 5. Binnen zestig dagen na het verstrijken van de inzageperiode (d.w.z. 120 dagen na de opening van het openbaar onderzoek) onderzoekt de gemeenteraad de ingediende adviezen en opmerkingen en stelt zij het plan vast in een met redenen omkleed besluit, waarin ze in het algemeen ver meldt w at ze omtrent deze adviezen en opmerkingen heeft overwogen. 6. Na de vaststelling van het plan w ordt het in tw ee exemplaren ter kennis gebracht van de in 3. bedoelde instanties. Het plan w ordt ter inzage gelegd in de gemeente. Het w ordt bekendgemaakt door aanplakking. 9

10 7. De bestendige deputatie kan binnen drie maanden nadat het plan ter kennis w erd gebracht, de bepalingen van het plan die in strijd zijn met de bindende bepalingen van het gew estelijk of provinciaal milieubeleidsplan vernietigen. Opbouw plan In dit milieubeleidsplan w erd geopteerd voor de structuur van de samenw erkingsovereenkomst. Binnen elke opdeling die in dit plan aan bod komt, w ordt, indien relevant, eerst een algemene inleiding van het onderw erp gegeven. Daarna komt de actuele toestand w aarbij de meest recente gegevens w orden verwerkt. De actuele toestand w ordt gevolgd door een algemene visie over het onderw erp. Het is immers de bedoeling in dit milieubeleidsplan per onderw erp een visie te bepalen die het gemeentelijk milieubeleid de volgende jaren zal sturen. Vervolgens worden de knelpunten gedestilleerd en aan deze knelpunten w orden acties verbonden. In dit milieubeleidsplan w orden niet alle acties opgesomd die de gemeente de komende jaren zal realiseren. Het is immers de bedoeling dat, op basis van de visie uit het milieubeleidsplan, de acties jaarlijks, via het milieujaarprogramma, verder w orden geconcretiseerd. In het milieujaarprogramma w ordt tevens de uitvoering van de acties beschreven via de rapportering en w ordt de visie verder uitgew erkt en geactualiseerd. Totstandkoming Het milieubeleidsplan w erd opgemaakt in samenw erking met IGEAN milieu & veiligheid. 10

11 Hoofdstuk 2: Situering en korte schets van de gemeente Kapellen ligt in het noordw esten van de Provincie Antw erpen. Ten noorden grenst de gemeente aan de Nederlandse fusiegemeente Woensdrecht en aan Kalmthout, ten oosten aan Wuustw ezel en Brasschaat, ten zuiden aan Antw erpen en ten w esten aan Stabroek. De gemeente ligt aan de w estrand van de Kempen en grenst aan de Scheldepolders. De gemeente heeft een oppervlakte van ha en telt inw oners (stand van zaken per ), w at een bevolkingsdichtheid van 707 inw oners/km 2 oplevert. Kapellen behoort hierdoor tot één van de dichtst bevolkte gemeenten in Vlaanderen. Ondanks deze dichte bevolking zijn er nog grote gebieden aaneengesloten stukken bos en landbouw gebied. Dankzij de kastelen met omringende gronden zijn stukken par kgebied heel lang aaneengesloten bew aard gebleven. In de 18de-19de eeuw kende Kapellen vooral een bloei van kleine tot middelgrote nijverheidsbedrijven. Vanw ege de vlotte bereikbaarheid van Kapellen sinds de 19de eeuw is Kapellen nu een belangr ijk regionaal handels- en marktcentrum. Mede door het bosrijke karakter van de gemeente evolueerde Kapellen na de Tw eede Wereldoorlog tot een deels residentiële w oonforensengemeente voor de Antw erpse agglomeratie. 11

12 Hoofdstuk 3: Instrumentarium Algemene Inleiding De gemeente ontw ikkelt de nodige instrumenten voor het uitvoeren van een duurzaam, lokaal milieubeleid. Aandachtspunten hierbij zijn de organisatie van de gemeentelijke diensten, handhaving, inspraak en de ontw ikkeling van een Milieu Management Informatie Systeem. Verder w ordt ook de opbouw van capaciteit gestimuleerd en het planmatig w erken. A. Gemeentelijke diensten A.1. Milieudienst a. Inleiding Met de ondertekening van de samenw erkingsovereenkomst engageert de gemeente zich om haar gemeentelijke diensten dusdanig te organiseren dat ze in staat is de taken uit te voeren die te maken hebben met: - milieu- en natuurklachtenbehandeling - natuurbehoud - ecologisch bermbeheer - integraal w aterbeleid - toezicht op en verlenging van adviezen in verband met milieu- en natuurvergunningen - afvalbeheer - milieubeleidsplanning - medew erking aan milieu- en natuuracties van Gew estelijke of provinciale besturen - sensibilisering en educatie rond natuur-, milieu- en duurzaamheidsthema s en bijscholing i.v.m. hierboven vermelde thema s - andere verplichtingen uit de milieu- en natuurw etgeving - andere verplichtingen uit de samenw erkingsovereenkomst b. Stand van zaken De gemeentelijke milieu- en groendienst, belast met de uitvoering van de hierboven vermelde taken, is de jongste 10 jaar uitgebreid tot een volw aardige en autonome dienst binnen de gemeentelijke administratie. Deze dienst is als volgt samengesteld: hoofddeskundige Milieu & Groen deskundige Milieu en Groen duurzaamheidsambtenaar 2,5 administratief medew erkers 3 arbeiders containerpark 2 w ep 11 VTE groenarbeiders/begraafplaatsen = milieuambtenaar Op regelmatige basis vindt er overleg plaats tussen de milieu- en groendienst en de dienst ruimtelijke ordening en openbare w erken. De milieudienst pleegt eveneens minimum 2 maal per jaar overkoepelend overleg met de politie die ook belast is met milieuhandhaving. c. Visie De gemeente Kapellen w enst de huidige w erking verder te zetten en te bestendigen. 12

13 d. Knelpunten - Bepaalde domeinen zoals mobiliteit, energie en hinder betreffen een zeer complexe mater ie zodat specialisatie vereist is. De aanw ezige ambtenaren zijn zo zw aar belast met allerlei taken dat ze over te w einig tijd beschikken om zich te (kunnen) specialiseren. e. Acties De gemeente Kapellen zal: 1. het algemeen overleg optimaliseren en overleg rond bepaalde thema s zoals bijvoorbeeld energie opstarten. 2. starten met een w erkgroep gebouw en. Elk gebouw van het patrimonium zal een verantw oordelijke toegew ezen krijgen. Alle verantw oordelijken zullen in deze w erkgroep aanw ezig zijn samen met: een afgevaardigde van de brandw eer, de energiecoördinator en het hoofd van de technische dienst. Ook Infrax w il deze werkgroep ondersteunen. A.2. Centraal meldpunt voor milieuklachten a. Inleiding De gemeente dient te beschikken over een centraal meldpunt voor milieuklachten en communiceert hierover aan de burgers. b. Stand van zaken De burgers kunnen tijdens de kantooruren steeds terecht bij de milieu- en groendienst via e- mail ( telefoon (03/ ) of aan de balie. Dit meldpunt is via de gemeentelijke w ebsite en Info Kapellen aan de bevolking bekendgemaakt. Na 16u30 kunnen ze terecht bij de politie die een 24u per manentie voorziet. In de politiezone Noord waartoe Kapellen behoort bemannen 2 politieagenten de cel milieu. De burgers w orden omtrent deze permanentie geïnformeerd via de w ebsite. A.3 Systematisch overleg milieuhandhavende en milieuklachten behandelende diensten a. Inleiding De samenw erkingsovereenkomst voorziet systematisch overleg binnen de gemeente tussen de verschillende diensten die belast zijn met de handhaving van milieuhinder en de behandeling van milieuklachten. In de eerste plaats dient dit overleg te gebeuren tussen de milieu- en groendienst en de politiedienst en/of politiezone. Dit overleg moet leiden tot de optimalisatie van de samenw erking tussen de verschillende milieuklachten behandelende diensten. Hiertoe w ordt de opvolging van milieuklachten centraal beheerd of informatie in voldoende mate uitgew isseld zodat elke klacht door de gepaste dienst w ordt opgevolgd en behandeld. De behandelende dienst houdt de andere diensten op de hoogte van de verdere behandeling van de milieuklacht. b. Stand van zaken De controle van vergunningen, klachten e.a. w ordt steeds uitgevoerd in samenw erking met de Politie Zone Noord. Problemen w orden samen met de gemeente opgelost. Bij overtredingen maakt de politie proces-verbaal op, de milieuambtenaar zorgt voor de technische ondersteuning. Voor milieuzaken w ordt meestal beroep gedaan op de hoofdinspecteur, die verantw oordelijk is voor milieu en ruimtelijke ordening binnen het plaatselijk politiekorps. Minstens tw ee maal per jaar hebben de ambtenaren (hoofddeskundige milieu & groen; deskundige milieu en groen; duurzaamheidsambtenaar) overleg met de politie. Van dit overleg w ordt steeds een verslag bijgehouden. Er w orden naast enkele heikele punten ook dossiers besproken die al langer lopen. Vaak vloeien hieruit acties voort, al dan niet gezamenlijk. 13

14 c. Visie De goede samenw erking tussen de milieuadministratie en de politie is een essentiële pijler van het milieuhandhavingsbeleid. d. Knelpunten - Het klachtensysteem van de politie is nog niet gelinkt aan het MKROS - systeem. - Voor de politie is het niet evident om geluidsklachten te catalogeren. Vaak volgen deze klachten uit burenruzies. - Hinder is een complexe mater ie en hangt steeds samen met een subjectieve beleving. Deze problematiek vraagt ook een zekere specialisatie van het personeel. e. Acties 1. Het klachtensysteem van de politie zal op termijn gelinkt w orden aan het MKROS - systeem. 2. Binnen het kader van het handhavingsdecreet zal er een handhavingsambtenaar w orden aangesteld. B. Handhaving a. Inleiding De gemeente Kapellen dient te beschikken over een persoon met een Vlarem - bekw aamheidsbew ijs. Deze persoon controleert, conform artikel 58 van Vlarem I, de als hinderlijk ingedeelde inrichtingen van tw eede en derde klasse. Indien de gemeente niet beschikt over een persoon met een Vlarem - bekw aamheidsbew ijs, kan de gemeente een overeenkomst afsluiten met de politiezone, w aarin een samenw erking wordt afgesproken. Deze samenw erkingsovereenkomst omvat: - de taakverdeling en de w ijze van samenw erking - de middelen die voor de uitoefening van het toezicht ter beschikking w orden gesteld. - de opmaak van een lijst w aarin de toezichtacties op milieuovertredingen w orden beschreven - het aanduiden van een aanspreekpunt per gemeente voor de milieuovertredingen - de bemiddelingsrol die de gemeente opneemt De gemeente dient steekproefsgew ijs controles uit te voeren op klasse 2- en 3-inrichtingen. Bij hinderproblemen, als dusdanig na controle omschreven en al dan niet veroorzaakt door hinderlijke inrichtingen, moet de gemeente optreden als lokaal bemiddelaar. Ook het vaststellen van overtredingen van natuurvergunningen en vrije velddelicten behoren tot de toezichtstaken van de gemeente. Op 1 mei 2009 is het nieuw e handhavingsdecreet in w erking getreden. De toezichthouders hebben hier in uitgebreide toezichtstaken en mogelijkheden. Door het ondertekenen van de samenw erkingsovereenkomst op onderscheidingsniveau kan de gemeente Kapellen 1 punt verdienen voor de opvolging en controle van sloopw erken, overeenkomstig het Uitvoeringsplan Milieuverantw oord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw, met betrekking tot het selectief slopen. b. Stand van zaken De gemeente Kapellen beschikt over een beëdigd Vlarem-ambtenaar, namelijk hoofddeskundige milieu & groen Ronny Denisse. Sinds 1 mei 2009 is het statuut van de VLAREM-ambtenaar opgeheven. Momenteel heeft de gemeente Kapellen geen VLAREM ambtenaar in dienst. De controle van vergunningen, klachten e.a. w ordt steeds uitgevoerd in samenw erking met de Politiezone Noord. Voor milieuzaken w ordt meestal een beroep gedaan op de hoofdinspecteur, die verantw oordelijk is voor milieu en ruimtelijke ordening binnen het plaatselijke politiekorps. 14

15 De hoofddeskundige milieu & groen voert tevens in samenw erking met de politie controles uit op klasse 1 en 2 inr ichtingen. De te controleren bedrijven w orden steekproefsgew ijs gekozen. De milieu- en groendienst geeft doorheen het jaar advies aan bedrijven i.v.m. milieuvergunningen, zow el preventief, als bij bedrijven die niet voldoen aan de vigerende milieunor men. De politie voert op het grondgebied Kapellen controles uit inzake de afbraak van asbestplaten. Naast de politie voert de gemeente een flankerend beleid m.b.t. sloopw erken van eternietplaten. De milieu- en groendienst geeft advies over het afbreken en het vervoeren van asbestplaten. De burger w ordt hieromtrent geïnformeerd aan de hand van brochures en artikels in het Info Kapellen en de afvalkrant van de intercommunale IGEAN. Aan het milieuloket verkrijgen de burgers die een vergunning voor slopen bekomen een specifieke brochure over de afbraak van asbesthoudend afval. c. Visie Toezicht op de hinderlijke inrichtingen blijft belangrijk. d. Knelpunten - Er w ordt bijna uitsluitend toezicht uitgeoefend op basis van klachten. Aan preventieve controles komt de gemeente niet toe. - De gemeente legt zich vooral toe op zijn informatieve rol en niet op haar sanctionerende rol. e. Acties 1. De samenw erking met de politie bestendigen. 2. Uitzoeken of er op een gestructureerde manier preventieve controles kunnen gebeuren bij hinderlijke inrichtingen, ad random. 3. In het kader van het nieuw e handhavingsdecreet dient de gemeente te onderzoeken hoe de handhaving georganiseerd zal w orden. 4. Binnen het kader van het handhavingsdecreet zal er een handhavingsambtenaar w orden aangesteld. C. Milieu Management Informatie Systeem a. Inleiding Het Vlaamse Gew est gebruikt voor het beheer en het ter beschikking stellen van milieuinformatie een Milieu Management Informatie systeem (MMIS). Via dit MMIS w orden alle beschikbare en relevante milieugegevens van alle milieuoverheidsinstellingen via internet raadpleegbaar gesteld. De gemeente dient m.b.t. het MMIS een bijdrage te leveren tot volgende databanken: - jaarlijkse inventaris van de gebruikte hoeveelheid bestrijdings middelen in het kader van het pesticidenreductieprogramma - het Milieuklachten, - registratie, en -opvolgingssysteem (MKROS) voor de invoer en de dossieropvolging van milieuklachten - energieprestatiedatabank. b. Stand van zaken Zow el de hoofddeskundige Milieu & Groen, de deskundige Milieu & Groen, de duurzaamheidsambtenaar als tw ee administratieve krachten beschikken over een internetaansluiting. Sinds mei 2006 w orden alle klachten, w aarvan het vanuit de samenw erkingsovereenkomst vereist is, ingevoegd in MKROS. Ook elke bouw aanvraag wordt in de energieprestatiedatabank ingevoerd door de dienst Ruimtelijke Ordening. 15

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling STAD KORTRIJK Oppervlakte: 8003 ha Aantal inwoners: 75 162 (1 januari 2012) Burgemeester: Dhr. V. Van Quickenborne

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Voor het laatst door de Raad van Bestuur herzien op 3 maart 2015 Deugdelijk ondernemingsbestuur, ofw el corporate governance, draait rond het vinden van een goed evenw icht

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering 2012

PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering 2012 PUBLIC GOVERNANCE Rapportering 2012 Inleiding Zesmaandelijks wordt er gerapporteerd volgens een vast schema: 1. (On)verenigbaarheden 2. Bestuursorganen 3. Naleving wetgeving 3.1. Productkwaliteit 3.2.

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2010/35930] 11 JUNI 2010. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte autobatterijen en -accu s Gelet op de Richtlijn 2006/66/EG

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

E VALUAT IER APPORT ISVAG

E VALUAT IER APPORT ISVAG 2007 E VALUAT IER APPORT ISVAG 2012 Legislatuur 2007-2012 Inhoud 1 INLEIDING p. 3 2 STRUCTUUR EN WERKING p. 5 3 BELEID 2007 2012 3.1 PERSONEEL & VEILIGHEID p. 7 3.2 EXPLOITATIE & AANVOER p. 12 3.3 ONDERHOUD

Nadere informatie