Milieubeleidsplan Kapellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieubeleidsplan Kapellen"

Transcriptie

1 Milieubeleidsplan Kapellen

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 A. Milieubeleidsplanning : algemeen juridisch kader... 5 B. Milieubeleidsplanning op verschillende niveaus... 5 B.1. Gew estelijk milieubeleidsplan... 5 B.2. Provinciaal milieubeleidsplan... 6 B.3. Gemeentelijk milieubeleidsplan... 6 Hoofdstuk 2: Situering en korte schets van de gemeente Hoofdstuk 3: Instrumentarium Algemene Inleiding A. Gemeentelijke diensten A.1. Milieudienst A.2. Centraal meldpunt voor milieuklachten A.3 Systematisch overleg milieuhandhavende en milieuklachten behandelende diensten B. Handhaving C. Milieu Management Informatie Systeem D. Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur E. Gemeentelijk milieubeleid F. Duurzaamheidsambtenaar G. Milieubarometer Hoofdstuk 4: Afval Algemene Inleiding A. Afvalpreventie en hergebruik B. selectieve inzameling en restafval C. Illegaal ontw ijkgedrag Hoofdstuk 5: Milieuverantw oord productgebruik Algemene Inleiding A. Implementatie binnen de eigen diensten B. Sensibilisatie Hoofdstuk 6: Water Algemene Inleiding A. Pesticidenreductie en rationeel w atergebruik B. Deelbekkenbeheerplannen C. Grondw ater en oppervlaktew ater De w aterwinningen Kw aliteit grondw ater Kw aliteit oppervlaktew ater Zoneringsplannen Gescheiden riolering Hoofdstuk 7: Hinder Algemene Inleiding

3 A. Digitaal opvolgen van milieuklachten B. Sensibilisatie C. Doorlichten van de hinderklachten Hoofdstuk 8: Energie Algemene inleiding A. Implementatie van de energieprestatieregelgeving B. Uitvoeren van een energieboekhouding en het opstellen van energieprestatiecertificaten C. sensibilisatie en de stimulatie van kleine energiebesparende maatregelen D. Aankoop van een minimum percentage aan groene stroom E. Opleiding energie F. Duurzame energiescan (DE-scan) G. Energie-efficiëntie bij overheidsopdrachten H. Lager energieverbruik I. REG in bestaande gebouw en Hoofdstuk 9: Mobiliteit Algemene inleiding A. Sensibilisatie B. Gemeentelijke Begeleidingscommissie C. Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag D. Luchtverontreiniging door verkeer E. Milieuhinderlijke voertuigen F. Bedr ijfsvervoersplannen van de gemeente Hoofdstuk 10: Natuur Algemene inleiding A. Bermbeheer B. Streekeigen soorten C. Code goede natuurpraktijk D. Subsidiereglement E. Vorming F. Deelname Dag van het Park G. Inventarisatie en actieplan kleine landschapselementen (KLE) Hoofdstuk 11: Bodem Algemene Inleiding A. Bodemsaneringsdeskundige en TOP s B. Vlaamse bodembeleid Hoofdstuk 12: Duurzame ontw ikkeling Algemene inleiding A. Sensibilisatie B. De gemeente organiseert of stimuleert participatieve en sensibiliserende initiatieven en projecten in verband met educatie voor duurzame ontw ikkeling C. De gemeente stimuleert of ondersteunt duurzaam bouw en en wonen D. De gemeente stimuleert of ondersteunt het maatschappelijk verantw oord ondernemen E. De gemeente stimuleert of ondersteunt initiatieven met betrekking tot duurzame ontw ikkeling in een Noord-Zuidcontext

4 Bijlage 1: Overw egingsdocument Bijlage 2: Samenvattende Actielijst Bijlage 3: Gebruikte afkortingen Bijlage 4: Toetsing aan Vlaams en provinciaal milieubeleidsplan

5 Hoofdstuk 1: Inleiding A. Milieubeleidsplanning : algemeen juridisch kader In het decreet van houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ( DABM) (B.S. 3 juni 1995) w ordt o.m. inhoud gegeven aan de milieubeleidsplanning op 3 verschillende niveaus : Vlaams, provinciaal en gemeentelijk. Dit decreet maakte milieubeleidsplanning echter enkel verplicht voor het Vlaamse Gew est. Aangezien milieubeleidsplanning pas zin heeft w anneer dit op meerdere niveaus gebeurt, werden de provinciale en lokale overheden w el aangemoedigd ook aan milieubeleidsplanning te doen in het kader van het provinciaal en gemeentelijk convenant. Convenanten zijn vrijw illige overeenkomsten met w ederzijdse verplichtingen voor de betrokken partijen. Het uitvoeringsbesluit van betreffende de provinciale en gemeentelijke milieubeleidsplanning en de milieuraad (B.S. 8 augustus 2002) heeft milieubeleidsplanning op provinciaal en gemeentelijk niveau verplicht gemaakt (zie ook punt 2.3.b.). Via een w ijziging van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid, en het bijhorende uitvoeringsbesluit (B.S. 24 juni 2006), w ordt milieubeleidsplanning voor provincies en gemeenten opnieuw een vrijw illige keuze. De milieubeleidsplanning w ordt afgestemd op de legislatuurperiode. Het opstellen van een milieujaarprogramma (w aarin jaarlijks w ordt gerapporteerd over de uitvoering van het milieubeleidsplan) is ook niet meer w ettelijk verplicht. B. Milieubeleidsplanning op verschillende niveaus B.1. Gewestelijk milieubeleidsplan Het DABM bepaalt dat de Vlaamse overheid om de vijf jaar een milieubeleidsplan moet opstellen. Het milieubeleidsplan w as het eerste gew estelijke milieubeleidsplan in de rij. Het daaropvolgende milieubeleidsplan ( MINA-plan 3) w as oorspronkelijk bedoeld voor de periode Omdat deze periode niet samenliep met de Vlaamse regeerperiode, w erd de procedure in 2006 decretaal aangepast. Het MINA-plan 3 w erd verlengd tot eind 2010 en zal pas vervangen w orden door een MINA-plan 4 voor de periode Het gew estelijk milieubeleidsplan is uitgegaan van een thematische aanpak (verdroging, vermesting,...), een gebiedsgericht beleid, actorenbeleid en geïntegreerd overheidsbeleid. Dit plan is van kracht sinds De looptijd bedraagt 5 jaar. Het geeft w eer hoe de milieuproblemen in Vlaanderen w orden aangepakt en hoe de toestand van het Vlaamse milieu er in 2007 zou moeten uitzien. Het plan bevat ook een actieplan en aanvullend en/of bundelend 41 projecten, w aarin een aantal prioritaire maatregelen zijn opgenomen. De bepalingen van het gew estelijk milieubeleidsplan zijn indicatief, behoudens de bepalingen van het actieplan die door de Vlaamse regering als bindend zijn aangeduid. Deze bepalingen zijn bindend voor de diensten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de instellingen die afhangen van het Vlaamse Gew est, de ondergeschikte besturen die onder het administratief toezicht staan van het Vlaamse Gew est en de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken van openbaar nut inzake milieu. 5

6 Het bindend karakter is bij MINA 3 op niveau van de doelstellingen gelegd. De doelstellingen zijn ook zoveel mogelijk meetbaar en opvolgbaar geformuleerd. Het bindend karakter van de doelstellingen betekent niet dat rechtsonderhorigen hier mee rechtstreeks gevat zijn door deze doelstellingen. Voor de gedecentraliseerde overheden betekent dit concreet dat de bindende plandoelstellingen de richting aangeven van het milieubeleid dat door hen w ordt gevoerd, maar dat de Vlaamse overheid moet instaan voor de vertaling van de vooropgestelde doelstellingen naar uitvoeringsinstrumenten zoals w etgeving. In het MJP van de gemeente w ordt verwezen naar deze plandoelstellingen, als dit relevant is. Voor de uitvoering van MINA 3 w ordt er jaarlijks een milieujaarprogramma opgesteld door de Vlaamse regering. Dit milieujaarprogramma geeft aan w elk deel van het milieubeleidsplan jaarlijks w ordt uitgevoerd en bevat eventueel het financieel plan dat bij het jaarlijkse begrotingsvoorstel van de regering w ordt gevoegd. B.2. Provinciaal milieubeleidsplan Het provinciaal milieubeleidsplan geeft op het niveau van de provincie nadere uitw erking aan het gew estelijk milieubeleidsplan. Het provinciaal milieubeleidsplan vult het gew estelijk milieubeleidsplan aan, zij het binnen de perken van de provinciale bevoegdheden. Het provinciaal milieubeleidsplan mag evenw el niet afw ijken van de bindende bepalingen van het gew estelijk milieubeleidsplan. De bepalingen van het provinciaal milieubeleidsplan zijn indicatief, behoudens de bepalingen van het actieplan die door de provincieraad als bindend zijn aangeduid. Deze bepalingen zijn bindend voor de provincie, voor de gemeenten op haar grondgebied en voor haar instellingen. De provincie Antw erpen heeft haar nieuw provinciaal milieubeleidsplan goedgekeurd op B.3. Gemeentelijk milieubeleidsplan Het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid en het uitvoeringsbesluit w erden gew ijzigd in Hierdoor zijn de gemeenten niet langer verplicht om over een GMBP te beschikken. Indien de gemeente w el w erkt met een GMBP, dan moet volgens het gew ijzigde decreet het plan beginnen het jaar na het begin van een nieuw e gemeentelijke legislatuur en moet het een periode van 6 jaar overspannen. Het GMBP van de gemeente Kapellen loopt nog tot Aangezien dit plan niet aangepast is aan de nieuw e samenw erkingsovereenkomst opteert de gemeente ervoor om nu reeds een nieuw plan op te maken. a. Convenanten/Samenwerkingsovereenkomst Convenant Om het gemeentelijk milieubeleid van overheidsw ege te ondersteunen, w erd in de loop van 1991 aan de gemeenten het eerste gemeentelijk milieuconvenant voorgelegd. De meeste Vlaamse gemeenten hebben het convenant, dat een looptijd had van t.e.m , onderschreven. Ook de gemeente Kapellen had hierop ingetekend. In de overeenkomst w erden aan de gemeenten diverse verplichtingen opgelegd, w elke financieel ondersteund w erden door het Vlaamse gew est. Convenant Einde 1996 w erd een nieuw e convenant ter goedkeuring aan de gemeenten voorgelegd. Ze bestond uit een basisovereenkomst en 8 opties, w elke facultatief door de gemeenten konden onderschreven worden. 6

7 Ook deze convenant heeft de gemeente Kapellen ondertekend, meer bepaald voor de volgende opties: - optie 1: gemeentelijk MINA-beleidsplan - optie 3: Vlaamse milieudatabank - optie 4: preventie en selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen - optie 5: kringloopcentra - optie 8: MINA-w erkers De opmaak van het gemeentelijk MINA-beleidsplan w as opgenomen in optie 1. De gemeente die optie 1 onderschreef, verbond er zich toe een gemeentelijk milieubeleidsplan vast te stellen conform de bepalingen van het decreet van houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Het Vlaamse gew est voorzag hiervoor een subsidie van Bef. Dit eerste milieubeleidsplan van de gemeente Kapellen w erd opgemaakt voor de planperiode Midden 1999 w erd het convenant nog verder uitgebreid met een aantal nieuw e opties. De gemeente Kapellen heeft deze opties niet ondertekend. Convenant Einde 1999 hebben de gemeenten de teksten van het gemeentelijke milieuconvenant ontvangen. Dit convenant w as in hoofdzaak een verlenging van het vorige convenant met hier en daar w at aanpassingen en verfijningen. Zo w erd optie 9 Vlaanderen Proper in het nieuw e milieuconvenant opgeheven. Het convenant bestond dus uit een basisovereenkomst en 10 opties, w elke facultatief door de gemeenten konden onderschreven worden. Volgende opties w erden door de gemeente Kapellen onderschreven: - optie 1: gemeentelijk MINA-beleidsplan - optie 4: preventie en selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen - optie 5: kringloopcentra - optie 8: MINA-w erkers Samenwerkingsovereenkomst / Op w erd de nieuw e samenw erkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten goedgekeurd. Deze overeenkomst had initieel betrekking op de periode t.e.m , maar w erd verlengd tot De verbintenissen van de gemeenten zijn onderverdeeld in een instrumentarium en volgende 8 clusters: - vaste stoffen - w ater - natuurlijke entiteiten - hinder - mobiliteit - energie - burgers en doelgroepen - gebiedsgericht beleid Zow el het instrumentarium als de 8 clusters zijn op hun beurt onderverdeeld in 3 ambitieniveaus (behalve de cluster gebiedsgericht beleid: enkel ambitieniveau 3). De gemeente Kapellen heeft ingetekend op niveau 2 w at betreft het instrumentarium en de clusters Natuurlijke entiteiten en Energie. 7

8 Voor de clusters Vaste stoffen, Water, Hinder, Mobiliteit en Burgers en doelgroepen heeft de gemeente ingetekend op niveau 1. De opmaak van het milieubeleidsplan vormt een onderdeel van het instrumentar ium. Het instrumentarium bepaalt dat op uiterlijk een ontw erp milieubeleidsplan ter advisering aan het Vlaamse Gew est moet w orden voorgelegd. Tegen moet de definitieve tekst aan het Vlaamse Gew est worden bezorgd. De samenw erkingsovereenkomst bepaalt dat het milieubeleidsplan moet w orden opgemaakt overeenkomstig het decreet van Er moet tevens gestreefd w orden naar een eenvormige structuur tussen het milieubeleidsplan en de w ijze w aarop door de gemeente uitvoering w ordt gegeven aan de samenw erkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Aangezien de samenw erkingsovereenkomst teneinde liep op , w erd een nieuw e overeenkomst opgemaakt. Op heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan de definitieve teksten van de nieuw e Samenw erkingsovereenkomst. Deze nieuw e overeenkomst loopt van tot Om tegemoet te komen aan een aantal beperkingen van de huidige overeenkomst, w erd de vorm en structuur van de nieuw e Samenw erkingsovereenkomst aangepast. Clusters w erden vervangen door thema s. In plaats van in te tekenen op niveau 1,2 of 3 onderschrijft men nu een basis- of onderscheidingsniveau en kan men projecten indienen. De rapportering gebeurt via het milieujaarprogramma. In de regel moeten er geen documenten allerhande als bijlage toegevoegd w orden. De beoordeling gebeurt in 1 ronde met eventueel een aanvullend terreinbezoek en/of schriftelijke opvraag van bijkomende informatie. Op 21 april 2008 ondertekende de gemeenteraad de nieuw e samenw erkingsovereenkomst op basis- en onderscheidingsniveau. Op tekende de gemeenteraad in op het projectniveau. De gemeente w enst de samenw erkingsovereenkomst te blijven onderschrijven, althans indien de visie ervan in de lijn blijft van de gemeentelijke visie m.b.t. het milieubeleid. b. Het decreet van houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (B.S. 3 juni 1995) en haar uitvoeringsbesluiten Het gemeentelijk milieubeleidsplan geeft op niveau van de gemeente nadere uitw erking aan het gew estelijk milieubeleidsplan en aan het provinciaal milieubeleidsplan. Binnen de perken van haar bevoegdheden kan het gemeentelijk milieubeleidsplan deze plannen ook aanvullen. Het mag er echter niet strijdig mee zijn. De bepalingen van het gemeentelijk milieubeleidsplan zijn indicatief, behoudens de bepalingen van het actieplan die door de gemeenteraad als bindend zijn aangeduid. Deze bepalingen zijn bindend voor de gemeente en voor de instellingen die eronder ressorteren. Het decreet van voorziet de opmaak van een actieplan als onderdeel van het gemeentelijk milieubeleidsplan en bepaalt de procedure tot opmaak van het gemeentelijk milieubeleidsplan: 8

9 Actieplan Het gemeentelijk milieubeleidsplan omvat een actieplan dat tenminste uit het volgende bestaat : - de in de betrokken periode beoogde kw aliteit van de onderscheiden onderdelen van het milieu met name de vooropgestelde milieukw aliteitsnor men en de ter mijnen w aarbinnen ze dienen te w orden bereikt - de aanduiding van de gebieden w aarin de kw aliteit van het milieu of van een of meer onderdelen daarvan bijzondere beschermings- of beheersmaatregelen behoeft - de daartoe vereiste beperking van milieubelasting, sanering of herstel van het milieu - de maatregelen die w orden vooropgesteld om deze doelstellingen te bereiken Concreet betekent dit dat de gemeente in het plan moet schrijven w at ze wil bereiken (doelstellingen), op w elke plaatsen, en hoe dit moet gebeuren. De gemeenteraad kan bepalingen van het actieplan bindend verklaren, de overige bepalingen zijn indicatief. Procedure De procedure voor de opmaak van het gemeentelijk milieubeleidsplan is nauw keurig omschreven in het decreet. 1. Het college van burgemeester en schepenen stelt een ontw erpplan op, w aarbij reeds de meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke organisaties worden betrokken. 2. Na de vaststelling van het ontw erpplan door het schepencollege w ordt het openbaar onderzoek voorbereid en de aanvangsdatum bepaald. Het openbaar onderzoek duurt zestig dagen. 3. Na de vaststelling van het ontw erpplan en voor de opening van het openbaar onderzoek wordt het ontw erpplan bekendgemaakt en meegedeeld. De bekendmaking gebeurt door aanplakking en aankondiging in minimum tw ee dag- en/of weekbladen w aarvan één met regionaal karakter. Het ontw erpplan w ordt meegedeeld aan de Vlaamse regering, de gemeenteraadsleden, de administraties vertegenw oordigd in de provinciale milieuvergunningscommissie, de bestendige deputatie van de provincieraad en de door het schepencollege aangeduide adviesorganen of organisaties. 4. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen schriftelijke opmerkingen w orden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. Tijdens het openbaar onderzoek brengen de in 3. bedoelde instellingen, organen of organisaties een met redenen omkleed advies uit. De bestendige deputatie onderzoekt het ontw erpplan in het bijzonder op haar verenigbaarheid met het gew estelijk en provinciaal milieubeleidsplan. Daarnaast w aakt ze over de coördinatie van de diverse gemeentelijke milieubeleidsplannen in de provincie. 5. Binnen zestig dagen na het verstrijken van de inzageperiode (d.w.z. 120 dagen na de opening van het openbaar onderzoek) onderzoekt de gemeenteraad de ingediende adviezen en opmerkingen en stelt zij het plan vast in een met redenen omkleed besluit, waarin ze in het algemeen ver meldt w at ze omtrent deze adviezen en opmerkingen heeft overwogen. 6. Na de vaststelling van het plan w ordt het in tw ee exemplaren ter kennis gebracht van de in 3. bedoelde instanties. Het plan w ordt ter inzage gelegd in de gemeente. Het w ordt bekendgemaakt door aanplakking. 9

10 7. De bestendige deputatie kan binnen drie maanden nadat het plan ter kennis w erd gebracht, de bepalingen van het plan die in strijd zijn met de bindende bepalingen van het gew estelijk of provinciaal milieubeleidsplan vernietigen. Opbouw plan In dit milieubeleidsplan w erd geopteerd voor de structuur van de samenw erkingsovereenkomst. Binnen elke opdeling die in dit plan aan bod komt, w ordt, indien relevant, eerst een algemene inleiding van het onderw erp gegeven. Daarna komt de actuele toestand w aarbij de meest recente gegevens w orden verwerkt. De actuele toestand w ordt gevolgd door een algemene visie over het onderw erp. Het is immers de bedoeling in dit milieubeleidsplan per onderw erp een visie te bepalen die het gemeentelijk milieubeleid de volgende jaren zal sturen. Vervolgens worden de knelpunten gedestilleerd en aan deze knelpunten w orden acties verbonden. In dit milieubeleidsplan w orden niet alle acties opgesomd die de gemeente de komende jaren zal realiseren. Het is immers de bedoeling dat, op basis van de visie uit het milieubeleidsplan, de acties jaarlijks, via het milieujaarprogramma, verder w orden geconcretiseerd. In het milieujaarprogramma w ordt tevens de uitvoering van de acties beschreven via de rapportering en w ordt de visie verder uitgew erkt en geactualiseerd. Totstandkoming Het milieubeleidsplan w erd opgemaakt in samenw erking met IGEAN milieu & veiligheid. 10

11 Hoofdstuk 2: Situering en korte schets van de gemeente Kapellen ligt in het noordw esten van de Provincie Antw erpen. Ten noorden grenst de gemeente aan de Nederlandse fusiegemeente Woensdrecht en aan Kalmthout, ten oosten aan Wuustw ezel en Brasschaat, ten zuiden aan Antw erpen en ten w esten aan Stabroek. De gemeente ligt aan de w estrand van de Kempen en grenst aan de Scheldepolders. De gemeente heeft een oppervlakte van ha en telt inw oners (stand van zaken per ), w at een bevolkingsdichtheid van 707 inw oners/km 2 oplevert. Kapellen behoort hierdoor tot één van de dichtst bevolkte gemeenten in Vlaanderen. Ondanks deze dichte bevolking zijn er nog grote gebieden aaneengesloten stukken bos en landbouw gebied. Dankzij de kastelen met omringende gronden zijn stukken par kgebied heel lang aaneengesloten bew aard gebleven. In de 18de-19de eeuw kende Kapellen vooral een bloei van kleine tot middelgrote nijverheidsbedrijven. Vanw ege de vlotte bereikbaarheid van Kapellen sinds de 19de eeuw is Kapellen nu een belangr ijk regionaal handels- en marktcentrum. Mede door het bosrijke karakter van de gemeente evolueerde Kapellen na de Tw eede Wereldoorlog tot een deels residentiële w oonforensengemeente voor de Antw erpse agglomeratie. 11

12 Hoofdstuk 3: Instrumentarium Algemene Inleiding De gemeente ontw ikkelt de nodige instrumenten voor het uitvoeren van een duurzaam, lokaal milieubeleid. Aandachtspunten hierbij zijn de organisatie van de gemeentelijke diensten, handhaving, inspraak en de ontw ikkeling van een Milieu Management Informatie Systeem. Verder w ordt ook de opbouw van capaciteit gestimuleerd en het planmatig w erken. A. Gemeentelijke diensten A.1. Milieudienst a. Inleiding Met de ondertekening van de samenw erkingsovereenkomst engageert de gemeente zich om haar gemeentelijke diensten dusdanig te organiseren dat ze in staat is de taken uit te voeren die te maken hebben met: - milieu- en natuurklachtenbehandeling - natuurbehoud - ecologisch bermbeheer - integraal w aterbeleid - toezicht op en verlenging van adviezen in verband met milieu- en natuurvergunningen - afvalbeheer - milieubeleidsplanning - medew erking aan milieu- en natuuracties van Gew estelijke of provinciale besturen - sensibilisering en educatie rond natuur-, milieu- en duurzaamheidsthema s en bijscholing i.v.m. hierboven vermelde thema s - andere verplichtingen uit de milieu- en natuurw etgeving - andere verplichtingen uit de samenw erkingsovereenkomst b. Stand van zaken De gemeentelijke milieu- en groendienst, belast met de uitvoering van de hierboven vermelde taken, is de jongste 10 jaar uitgebreid tot een volw aardige en autonome dienst binnen de gemeentelijke administratie. Deze dienst is als volgt samengesteld: hoofddeskundige Milieu & Groen deskundige Milieu en Groen duurzaamheidsambtenaar 2,5 administratief medew erkers 3 arbeiders containerpark 2 w ep 11 VTE groenarbeiders/begraafplaatsen = milieuambtenaar Op regelmatige basis vindt er overleg plaats tussen de milieu- en groendienst en de dienst ruimtelijke ordening en openbare w erken. De milieudienst pleegt eveneens minimum 2 maal per jaar overkoepelend overleg met de politie die ook belast is met milieuhandhaving. c. Visie De gemeente Kapellen w enst de huidige w erking verder te zetten en te bestendigen. 12

13 d. Knelpunten - Bepaalde domeinen zoals mobiliteit, energie en hinder betreffen een zeer complexe mater ie zodat specialisatie vereist is. De aanw ezige ambtenaren zijn zo zw aar belast met allerlei taken dat ze over te w einig tijd beschikken om zich te (kunnen) specialiseren. e. Acties De gemeente Kapellen zal: 1. het algemeen overleg optimaliseren en overleg rond bepaalde thema s zoals bijvoorbeeld energie opstarten. 2. starten met een w erkgroep gebouw en. Elk gebouw van het patrimonium zal een verantw oordelijke toegew ezen krijgen. Alle verantw oordelijken zullen in deze w erkgroep aanw ezig zijn samen met: een afgevaardigde van de brandw eer, de energiecoördinator en het hoofd van de technische dienst. Ook Infrax w il deze werkgroep ondersteunen. A.2. Centraal meldpunt voor milieuklachten a. Inleiding De gemeente dient te beschikken over een centraal meldpunt voor milieuklachten en communiceert hierover aan de burgers. b. Stand van zaken De burgers kunnen tijdens de kantooruren steeds terecht bij de milieu- en groendienst via e- mail ( telefoon (03/ ) of aan de balie. Dit meldpunt is via de gemeentelijke w ebsite en Info Kapellen aan de bevolking bekendgemaakt. Na 16u30 kunnen ze terecht bij de politie die een 24u per manentie voorziet. In de politiezone Noord waartoe Kapellen behoort bemannen 2 politieagenten de cel milieu. De burgers w orden omtrent deze permanentie geïnformeerd via de w ebsite. A.3 Systematisch overleg milieuhandhavende en milieuklachten behandelende diensten a. Inleiding De samenw erkingsovereenkomst voorziet systematisch overleg binnen de gemeente tussen de verschillende diensten die belast zijn met de handhaving van milieuhinder en de behandeling van milieuklachten. In de eerste plaats dient dit overleg te gebeuren tussen de milieu- en groendienst en de politiedienst en/of politiezone. Dit overleg moet leiden tot de optimalisatie van de samenw erking tussen de verschillende milieuklachten behandelende diensten. Hiertoe w ordt de opvolging van milieuklachten centraal beheerd of informatie in voldoende mate uitgew isseld zodat elke klacht door de gepaste dienst w ordt opgevolgd en behandeld. De behandelende dienst houdt de andere diensten op de hoogte van de verdere behandeling van de milieuklacht. b. Stand van zaken De controle van vergunningen, klachten e.a. w ordt steeds uitgevoerd in samenw erking met de Politie Zone Noord. Problemen w orden samen met de gemeente opgelost. Bij overtredingen maakt de politie proces-verbaal op, de milieuambtenaar zorgt voor de technische ondersteuning. Voor milieuzaken w ordt meestal beroep gedaan op de hoofdinspecteur, die verantw oordelijk is voor milieu en ruimtelijke ordening binnen het plaatselijk politiekorps. Minstens tw ee maal per jaar hebben de ambtenaren (hoofddeskundige milieu & groen; deskundige milieu en groen; duurzaamheidsambtenaar) overleg met de politie. Van dit overleg w ordt steeds een verslag bijgehouden. Er w orden naast enkele heikele punten ook dossiers besproken die al langer lopen. Vaak vloeien hieruit acties voort, al dan niet gezamenlijk. 13

14 c. Visie De goede samenw erking tussen de milieuadministratie en de politie is een essentiële pijler van het milieuhandhavingsbeleid. d. Knelpunten - Het klachtensysteem van de politie is nog niet gelinkt aan het MKROS - systeem. - Voor de politie is het niet evident om geluidsklachten te catalogeren. Vaak volgen deze klachten uit burenruzies. - Hinder is een complexe mater ie en hangt steeds samen met een subjectieve beleving. Deze problematiek vraagt ook een zekere specialisatie van het personeel. e. Acties 1. Het klachtensysteem van de politie zal op termijn gelinkt w orden aan het MKROS - systeem. 2. Binnen het kader van het handhavingsdecreet zal er een handhavingsambtenaar w orden aangesteld. B. Handhaving a. Inleiding De gemeente Kapellen dient te beschikken over een persoon met een Vlarem - bekw aamheidsbew ijs. Deze persoon controleert, conform artikel 58 van Vlarem I, de als hinderlijk ingedeelde inrichtingen van tw eede en derde klasse. Indien de gemeente niet beschikt over een persoon met een Vlarem - bekw aamheidsbew ijs, kan de gemeente een overeenkomst afsluiten met de politiezone, w aarin een samenw erking wordt afgesproken. Deze samenw erkingsovereenkomst omvat: - de taakverdeling en de w ijze van samenw erking - de middelen die voor de uitoefening van het toezicht ter beschikking w orden gesteld. - de opmaak van een lijst w aarin de toezichtacties op milieuovertredingen w orden beschreven - het aanduiden van een aanspreekpunt per gemeente voor de milieuovertredingen - de bemiddelingsrol die de gemeente opneemt De gemeente dient steekproefsgew ijs controles uit te voeren op klasse 2- en 3-inrichtingen. Bij hinderproblemen, als dusdanig na controle omschreven en al dan niet veroorzaakt door hinderlijke inrichtingen, moet de gemeente optreden als lokaal bemiddelaar. Ook het vaststellen van overtredingen van natuurvergunningen en vrije velddelicten behoren tot de toezichtstaken van de gemeente. Op 1 mei 2009 is het nieuw e handhavingsdecreet in w erking getreden. De toezichthouders hebben hier in uitgebreide toezichtstaken en mogelijkheden. Door het ondertekenen van de samenw erkingsovereenkomst op onderscheidingsniveau kan de gemeente Kapellen 1 punt verdienen voor de opvolging en controle van sloopw erken, overeenkomstig het Uitvoeringsplan Milieuverantw oord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw, met betrekking tot het selectief slopen. b. Stand van zaken De gemeente Kapellen beschikt over een beëdigd Vlarem-ambtenaar, namelijk hoofddeskundige milieu & groen Ronny Denisse. Sinds 1 mei 2009 is het statuut van de VLAREM-ambtenaar opgeheven. Momenteel heeft de gemeente Kapellen geen VLAREM ambtenaar in dienst. De controle van vergunningen, klachten e.a. w ordt steeds uitgevoerd in samenw erking met de Politiezone Noord. Voor milieuzaken w ordt meestal een beroep gedaan op de hoofdinspecteur, die verantw oordelijk is voor milieu en ruimtelijke ordening binnen het plaatselijke politiekorps. 14

15 De hoofddeskundige milieu & groen voert tevens in samenw erking met de politie controles uit op klasse 1 en 2 inr ichtingen. De te controleren bedrijven w orden steekproefsgew ijs gekozen. De milieu- en groendienst geeft doorheen het jaar advies aan bedrijven i.v.m. milieuvergunningen, zow el preventief, als bij bedrijven die niet voldoen aan de vigerende milieunor men. De politie voert op het grondgebied Kapellen controles uit inzake de afbraak van asbestplaten. Naast de politie voert de gemeente een flankerend beleid m.b.t. sloopw erken van eternietplaten. De milieu- en groendienst geeft advies over het afbreken en het vervoeren van asbestplaten. De burger w ordt hieromtrent geïnformeerd aan de hand van brochures en artikels in het Info Kapellen en de afvalkrant van de intercommunale IGEAN. Aan het milieuloket verkrijgen de burgers die een vergunning voor slopen bekomen een specifieke brochure over de afbraak van asbesthoudend afval. c. Visie Toezicht op de hinderlijke inrichtingen blijft belangrijk. d. Knelpunten - Er w ordt bijna uitsluitend toezicht uitgeoefend op basis van klachten. Aan preventieve controles komt de gemeente niet toe. - De gemeente legt zich vooral toe op zijn informatieve rol en niet op haar sanctionerende rol. e. Acties 1. De samenw erking met de politie bestendigen. 2. Uitzoeken of er op een gestructureerde manier preventieve controles kunnen gebeuren bij hinderlijke inrichtingen, ad random. 3. In het kader van het nieuw e handhavingsdecreet dient de gemeente te onderzoeken hoe de handhaving georganiseerd zal w orden. 4. Binnen het kader van het handhavingsdecreet zal er een handhavingsambtenaar w orden aangesteld. C. Milieu Management Informatie Systeem a. Inleiding Het Vlaamse Gew est gebruikt voor het beheer en het ter beschikking stellen van milieuinformatie een Milieu Management Informatie systeem (MMIS). Via dit MMIS w orden alle beschikbare en relevante milieugegevens van alle milieuoverheidsinstellingen via internet raadpleegbaar gesteld. De gemeente dient m.b.t. het MMIS een bijdrage te leveren tot volgende databanken: - jaarlijkse inventaris van de gebruikte hoeveelheid bestrijdings middelen in het kader van het pesticidenreductieprogramma - het Milieuklachten, - registratie, en -opvolgingssysteem (MKROS) voor de invoer en de dossieropvolging van milieuklachten - energieprestatiedatabank. b. Stand van zaken Zow el de hoofddeskundige Milieu & Groen, de deskundige Milieu & Groen, de duurzaamheidsambtenaar als tw ee administratieve krachten beschikken over een internetaansluiting. Sinds mei 2006 w orden alle klachten, w aarvan het vanuit de samenw erkingsovereenkomst vereist is, ingevoegd in MKROS. Ook elke bouw aanvraag wordt in de energieprestatiedatabank ingevoerd door de dienst Ruimtelijke Ordening. 15

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

5.339 kwh / kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh 9. Totaal aantal kwh groene stroom verbruikt in de gemeente

5.339 kwh / kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh 9. Totaal aantal kwh groene stroom verbruikt in de gemeente Indicator Milieubarometer ENERGIE Gemeente als bedrijf 1.Totaal elektriciteitsverbruik door de gemeentelijke dienst (AC) 163.728 kwh 161.540 kwh 167.699 kwh 165.549 kwh 165.000 kwh 147.108 kwh 122.605

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp Bijlagen Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke 2005-2009 december 2004, ontwerp Lijst met gebruikte afkortingen AEEA Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur AMINAL Administratie voor Milieu-,

Nadere informatie

MilieujaarprogrammaOverijse 2012

MilieujaarprogrammaOverijse 2012 MilieujaarprogrammaOverijse 2012 Vergadering RAMINA 8maart 2013 Milieudienst Overijse SITUERING MJP 2012 werd integraal goedgekeurd en bracht een subsidiebedrag op van 77.718 euro op; Ondertekening voor2012

Nadere informatie

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20)

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20) Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR 17-1-2006 p9, aangepast GR 19-9-2006 p20) HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

Deskundige milieu en natuur (B1-B3)

Deskundige milieu en natuur (B1-B3) Deskundige milieu en natuur (B1-B3) Aanwervingsvoorwaarden In het bezit zijn van Bachelordiploma, of een diploma dat hiermee gelijkgesteld werd, in de richting van chemie, biologie of milieuzorg of een

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen

Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2012 Bekendgemaakt op

Nadere informatie

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen

Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen Huishoudelijk reglement (goedgekeurd door de gemeenteraad op 23-02-2015) Dit huishoudelijk reglement definieert de wijze waarop de interlokale vereniging

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

DE IMPLEMENTATIE VAN HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET OP GEMEENTELIJK NIVEAU

DE IMPLEMENTATIE VAN HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET OP GEMEENTELIJK NIVEAU DE IMPLEMENTATIE VAN HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET OP GEMEENTELIJK NIVEAU Congres Lokale Milieuhandhaving Voorstelling van de resultaten van de studie 26-11-2012 INHOUD PRESENTATIE Bondige voorstelling

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN JEUGDRAAD JABBEKE zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN STATUTEN GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Jeugd : onder jeugd wordt de beleidscategorie verstaan

Nadere informatie

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden)

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden) Artikel 5.1.1.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Volgende bepalingen gelden onverminderd het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 2. De gemeente beschikt

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Leidraad. voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016

Leidraad. voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016 Leidraad voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016 Leidraad Wat is de leidraad? Een stappenplan Waarom deze leidraad? Om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Nadere informatie

De Omgevingsvergunning

De Omgevingsvergunning De Omgevingsvergunning Een overzicht Rita Agneessens 09.02.2017 1. Doelstelling 2. Wetgevend kader 3. Toepassingsgebied 4. Bevoegde overheid 5. Vergunningsprocedures 2 procedures Eerste aanleg Beroep Overzicht

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Doelstelling Workshop: Alle gemeenten warm maken voor een inspirerende Campagne Ecologische voetafdruk Ecologische Voetafdruk in jouw gemeente

Nadere informatie

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project?

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project? Reglement voor subsidies aan EcoScholen Wat is de doelstelling van deze subsidies? De stad Antwerpen wil via het toekennen van subsidies in het kader van EcoScholen Antwerpse kleuter, basis- en secundaire

Nadere informatie

dikke truiendag, bio ontbijt, donderdag veggiedag, oktober energie, trappenactie, waterspaartoetsactie, sensibilisatie PMD scheiden 37 en 56254

dikke truiendag, bio ontbijt, donderdag veggiedag, oktober energie, trappenactie, waterspaartoetsactie, sensibilisatie PMD scheiden 37 en 56254 Naam Indicator Info over Bron grootheid 2011 2010 INTERN Beleid Score interne Eigen diensten: milieuzorg stappenplan interne milieuzorg aantal subsidiedossiers voor lokale overheid bij eandis Stand van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

Stad harelbeke RUP eiland. november 2017, procesnota, fase startnota

Stad harelbeke RUP eiland. november 2017, procesnota, fase startnota Stad harelbeke RUP eiland november 2017, procesnota, fase startnota Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32 56 24 16 16 -

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013. Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities - Artikel

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Goedgekeurd op 11 maart 2010 4e Afvalplan Nieuwe wettelijke context In Brussel : plan van onbepaalde duur, onderworpen

Nadere informatie

Analyseren van hinderklachten. Gunther Van Broeck Annemie Wynands

Analyseren van hinderklachten. Gunther Van Broeck Annemie Wynands Gunther Van Broeck Annemie Wynands Contracttekst SO Art. 1.1 Analyseren en rapporteren van hinderklachten Jaarlijks analyseert de gemeente de geregistreerde hinderklachten. Indien zij de hinderklachten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Milieujaarprogramma Deerlijk 2011

Milieujaarprogramma Deerlijk 2011 Milieujaarprogramma Deerlijk 2011 MAART 2011 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Algemeen... 5 1 INSTRUMENTARIUM... 6 1.1 Basis... 6 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 6 1.1.1.1 Organisatie... 6 1.1.1.2 Personeel...

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 17 oktober 1996 en nadien gewijzigd in vergadering van 23 maart 1998,

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Ontwerp Milieubeleidsplan

Ontwerp Milieubeleidsplan HOOFDSTUK I : ALGEMEEN MILIEUBELEID Doelstellingen Uit het stedelijk beleidsplan 2008-2013: In het stedelijk beleidsplan worden de missie, de strategische en tactische doelstellingen voor de beleidsperiode

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

1. De gemeente... 3. 2. Instrumentarium... 4

1. De gemeente... 3. 2. Instrumentarium... 4 Inhoud 1. De gemeente... 3 2. Instrumentarium... 4 2.1 Beleidsinstrumenten... 4 2.1.1 Milieubeleidsplan / Milieujaarprogramma... 4 2.1.2 Samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie