Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier"

Transcriptie

1 Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de verlenging van de geldigheidsduur van uw Nederlandse verblijfsvergunning. In principe stuurt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) alle vergunninghouders die in aanmerking komen voor verlenging tijdig een verlengingsbrief. Bij die verlengingsbrief ontvangt u een formulier met uw persoonlijke gegevens en vragen die alleen voor u relevant zijn. U krijgt deze brief ruim 3 maanden voordat de geldigheidsduur van uw huidige vergunning afloopt. Heeft u deze brief niet ontvangen, belt u dan eerst met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Dien geen aanvraag in als uw verblijfsvergunning nog langer dan 6 maanden geldig is. Dit kan een reden zijn om uw aanvraag af te wijzen. De IND beoordeelt uw aanvraag en bepaalt of u in aanmerking komt voor verlenging van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. Of en hoe lang de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning wordt verlengd, is afhankelijk van uw situatie. Meestal kan uw verblijfsvergunning voor 1 jaar worden verlengd. U komt alleen in aanmerking voor verlenging als u: op dit moment een geldige Nederlandse verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft; én uw vergunning wilt verlengen met hetzelfde verblijfsdoel; én er geen veranderingen zijn in uw situatie die gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. In alle andere gevallen kunt u dit formulier niet gebruiken om uw aanvraag in te dienen. Op pagina 2 van dit formulier kunt u lezen met welk formulier u uw aanvraag kunt indienen. Als u niet zeker weet of u een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur of een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning met een ander doel moet indienen, kunt u ook bellen met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Let op! Als u een verkeerd formulier gebruikt, kan de aanvraag worden afgewezen. Ook krijgt u de betaalde leges (behandelkosten) niet terug. Welke verblijfsvergunningen worden niet verlengd? Bij de volgende verblijfsdoelen is verlenging van de verblijfsvergunning niet mogelijk na het verstrijken van de maximale verblijfsduur: uitwisseling au pair stage practicum voorbereidend jaar voor studie familiebezoek zoekjaar afgestudeerden regeling hoogopgeleiden Hoe vult u dit formulier in? Vul voor ieder persoon waarvoor een verlengingsaanvraag wordt ingediend een apart formulier in. Het formulier bestaat uit 8 pagina s en 14 bijlagen. Welke bijlagen u moet invullen, hangt af van uw situatie. Zowel bij de vragen als op de bijlagen is dit aangegeven. Dien uw aanvraag pas in als u dit formulier volledig heeft ingevuld en u alle gevraagde documenten en bewijsstukken heeft verzameld, dus niet in gedeelten. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen en het indienen van een niet complete aanvraag kunnen leiden tot vertraging bij de behandeling. Minderjarige kinderen Als u de ouder of wettelijk vertegenwoordiger bent van een minderjarig kind, kunt u dit formulier namens hem/haar invullen. Als in het formulier wordt gesproken van u of aanvrager, dan wordt het kind bedoeld. Vul voor ieder kind één formulier in. Beantwoord alle vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, dan mag hij/zij zelf het formulier ondertekenen. Als het kind jonger is dan 12 jaar, hoeft 3, Antecedentenverklaring, niet ingevuld te worden. Ondertekening door de aanvrager (de vergunninghouder) Ik vraag verlenging aan van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van mijzelf/van mijn kind/het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig. Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie of die van het kind die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND. Naam en datum Handtekening Ik lever dit formulier en bijlagen/bewijsstukken in. Aantal IND5010_M35B/12B

2 2 van 7 Andere formulieren Heeft uw een wijziging in uw persoonlijke situatie met gevolgen voor uw verblijfsrecht? Of is het doel van uw verblijf veranderd? Gebruik dan het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel.voorbeelden van een verandering zijn: - u heeft een vergunning voor verblijf bij echtgenoot of partner, maar uw relatie is verbroken of uw partner is overleden; - u heeft een vergunning voor verblijf bij uw ouders, maar u bent inmiddels getrouwd of apart gaan wonen; - u heeft een vergunning voor arbeid in loondienst, maar u heeft nu een andere werkgever of u heeft geen werk meer. Afhankelijk van uw situatie en van uw verblijfsdoel kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Een verblijfsvergunning voortgezet verblijf geeft u onafhankelijk verblijfsrecht. Een vergunning voor onbepaalde tijd is meestal pas mogelijk na 5 jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland. Wilt u een verblijfsvergunning voortgezet verblijf of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen? Gebruik dan niet dit formulier, maar het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel of Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd. Bent u 3 jaar in het bezit bent geweest van een verblijfsvergunning voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen of een verblijfsvergunning voor vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken? Gebruik dan niet dit formulier maar het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel om voortgezet verblijf aan te vragen. Heeft u eerder een toetsing aan het gemeenschapsrecht gehad en bent u nu in het bezit bent van een EU-document? Dan kunt u dit formulier niet gebruiken. U dient zich in persoon te wenden tot het IND-loket in uw regio om daar een aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht in te dienen. Gebruik dit formulier dan niet. Gebruik dan het formulier Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf ). Heeft u de nationaliteit van een EU-, EER- lidstaat of Zwitserland en bent u niet in het bezit van een EU-document en wilt u voortzetting van uw verblijf in Nederland? Dan is misschien het gemeenschapsrecht op u van toepassing. U kunt bij het IND-loket verzoeken om een verklaring van inschrijving. Heeft u de nationaliteit van Bulgarije of Roemenië? Dan geldt de mogelijkheid van inschrijving niet. U kunt bij het IND-loket in uw regio een EU-document aanvragen. Gebruik dit formulier dan niet. Gebruik dan het formulier Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf ) Heeft u de nationaliteit van een EU-, EER- lidstaat of Zwitserland en heeft u gedurende 5 jaar of langer onafgebroken rechtmatig verblijf in Nederland, of heeft u gedurende 5 jaar of langer onafgebroken rechtmatig verblijf in Nederland bij iemand met de nationaliteit van een EU- EER- lidstaat of Zwitserland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het verblijfsdocument Duurzaam verblijf Burgers van de Unie. Gebruik dit formulier dan niet. Gebruik dan het formulier Aanvraag Verblijfsdocument Duurzaam verblijf voor Burgers van de Unie en hun familieleden. U kunt ook Nederlander worden als u onder meer al een aantal jaar onafgebroken in Nederland woont en in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst. Of u voldoet aan alle voorwaarden om Nederlander te kunnen worden, kunt u lezen in de brochure Hoe kunt u Nederlander worden?. Deze brochure is via de website te raadplegen. Ook kunt u informatie vragen bij de afdeling burgerzaken van uw woonplaats. Als u niet zeker weet welk formulier u nodig heeft, bel dan met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Burgers van de Unie hebben de nationaliteit van: de EU-lidstaten België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. de EER-lidstaten Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Zwitserland. Hoe dient u deze aanvraag in? Stuur het formulier naar de IND. Gebruik daarvoor de retourenvelop die u bij dit formulier hebt gekregen. Hebt u dit formulier gedownload van Gebruik dan een eigen envelop. Dien de aanvraag pas in als u dit formulier volledig hebt ingevuld, dus niet in gedeelten. Stuur alle gevraagde documenten tegelijk met uw aanvraag mee. Doe dat uiterlijk 3 maanden voordat de geldigheidsduur van uw huidige vergunning afloopt. De behandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 3 maanden. Als u uw aanvraag niet op tijd indient kan dat gevolgen voor u hebben. In het uiterste geval eindigt uw verblijfsrecht en moet u Nederland verlaten. Kosten voor aanvragen (leges) Het aanvragen van verlenging van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning kost geld. Stuur geen geld mee met de aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen, stuurt de IND u een acceptgiro. Deze moet u altijd betalen, anders wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. U kunt niet op een andere manier, of in gedeelten, betalen. De acceptgiro is tevens uw bewijs van ontvangst voor de aanvraag. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in dit formulier geen informatie. Denkt u in aanmerking te komen voor vrijstelling van het betalen van leges, kijk dan opwww.ind.nl of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Als uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat uw verblijfsvergunning niet wordt verlengd krijgt u geen geld terug. Kindtarief Kinderen die het verblijf bij hun ouder(s) willen verlengen, komen in aanmerking voor het kindtarief. Zij betalen voor een aanvraag voor (verruimde) gezinshereniging. Nieuwe pasfoto, handtekening en Bijlage fotokaart Bij dit formulier hoort een fotokaart, die nodig is voor het maken van uw verblijfsdocument. uw kleurenpasfoto en uw handtekening op deze fotokaart. De pasfoto komt op een chip op het verblijfsdocument. Ook uw handtekening wordt opgenomen op het verblijfsdocument. Eisen kleurenpasfoto Uw kleurenpasfoto, die u op de bijgevoegde fotokaart moet plaatsen, moet aan de volgende eisen voldoen: Uw pasfoto mag niet eerder voor een verblijfsdocument zijn gebruikt en moet goedgelijkend zijn. Daarnaast moet uw pasfoto voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen. Deze eisen kunt u vinden op nederlands/reisdocumenten/pasfoto. Als uw pasfoto niet aan deze eisen voldoet, kan er geen verblijfsdocument worden aangemaakt en aan u worden uitgereikt. Het is dus belangrijk dat u een goede pasfoto meestuurt. Laat daarom altijd een nieuwe pasfoto maken door een beroepsfotograaf die bekend is met de eisen die in Nederland aan pasfoto s worden gesteld. Eis handtekening Iedere persoon vanaf 12 jaar moet zelf zijn of haar handtekening plaatsen op de fotokaart. Zend vervolgens de fotokaart mee met uw aanvraag. IND5010_M35B/12B

3 Aanvraag 3 van 7 Verlenging verblijfsvergunning regulier Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wat gebeurt er met uw aanvraag? Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen van de leges en het indienen van een niet complete aanvraag leiden tot vertraging bij de behandeling. De IND mag volgens de wet in beginsel 6 maanden over de beslissing doen. U ontvangt schriftelijk bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewilligd, ontvangt u een brief met informatie over hoe en waar u uw verblijfsdocument kunt afhalen. Bijzondere omstandigheden Bent u van mening dat er sprake is van bijzondere feiten of omstandigheden die bij de beoordeling een rol moeten spelen? Leg uw situatie dan uit in een aparte brief aan de IND. Voeg hiervan zoveel mogelijk bewijsstukken bij. De brief met bewijsstukken stuurt u samen met uw ingevulde aanvraagformulier naar de IND. Taal van bij te voegen documenten Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd, en lever de vertaling en het document samen mee met de aanvraag. Indien u het document niet in Nederland laat vertalen door een bij de Nederlandse rechtbank beëdigd vertaler, maar in het buitenland, dient de vertaling ook gelegaliseerd te zijn. Als uw aanvraag om verlenging is ingewilligd maar u heeft nog geen verblijfspas gekregen. Het kan gebeuren dat uw aanvraag is ingewilligd, maar dat uw verblijfsdocument nog niet kan worden opgehaald. Als uw verblijfsvergunning inmiddels is verlopen kan dit problemen geven. U kunt dan eventueel een verblijfsaantekening (een sticker in uw paspoort) krijgen. Met de aantekening kunt u tot de ontvangst van uw verblijfspas aantonen dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Deze verblijfsaantekening wordt afgegeven bij één van de IND-loketten. Als u een verblijfsaantekening wilt, kunt u bellen met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) voor een afspraak. Tewerkstellingsvergunning (twv) Veelal is voor arbeid in loondienst een twv verplicht. Voor nadere informatie omtrent de twv kunt u terecht bij UWV WERKbedrijf ( Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw verzoek of aanvraag verwerkt. De IND doet dit om uw verzoek of aanvraag te kunnen behandelen. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, Postbus 287, 7600 AG Almelo. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Meer informatie Voor meer informatie over dit aanvraagformulier of over uw situatie belt u met de IND. Het telefoonnummer is ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon), op werkdagen van tot uur. Vanuit het buitenland belt u , of kijk op: Ook kunt u terecht bij één van de IND-loketten. Wilt u weten waar het dichtstbijzijnde loket is? Kijk dan op of bel met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). IND5010_M35B/12B

4 4 van 7 1 Gegevens aanvrager (de vergunninghouder) 1.1 V-nummer n Ja n Nee (Het V-nummer kunt u terugvinden in eerdere correspondentie van de IND of op uw eerdere verblijfsvergunning) 1.2 Burgerservicenummer (indien bekend) 1.3 Naam Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 1.4 Geslacht n Man n Vrouw 1.5 Woonadres 1.6 Geboortedatum 1.7 Geboorteplaats 1.8 Geboorteland 1.9 Nationaliteit 1.10 Burgerlijke staat 1.11 Contact Telefoonnummer > Geef aan welke situatie op u van toepassing is, indien van toepassing n Ik heb op dit moment een ander correspondentieadres in Nederland en ik wil dat de IND alle correspondentie naar dit adres stuurt n Ik ga binnenkort verhuizen. Ik wil dat de IND alle correspondentie naar mijn nieuwe adres stuurt vanaf: IND5010_M35B/12B

5 Aanvraag 5 van 7 Verlenging verblijfsvergunning regulier Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2 Verklaring omstandigheden Let op! Stuur altijd verklaringen en bewijsstukken mee. U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie of de situatie van degene bij wie u verblijft, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht. Wilt u om een andere reden in Nederland verblijven dan waarvoor u een verblijfsvergunning heeft? Of wilt u bij een ander persoon verblijven? Gebruik dit formulier dan niet. Op pagina 2 van dit formulier leest u wat u moet doen. Geef aan welke situatie(s) op u (de vergunninghouder) van toepassing is of zijn, sinds de afgifte van uw huidige verblijfsvergunning. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht en eventueel het verblijfsrecht van uw gezinsleden. a. n Sinds de afgifte van de huidige verblijfsvergunning is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht b. n Degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) heeft een nieuw document voor grensoverschrijding (bijvoorbeeld paspoort) > Voeg van dit document een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens, (reis)stempels en aantekeningen bij. (Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren) c. De gezinssituatie van mijzelf (de vergunninghouder) of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd, namelijk: n Getrouwd/geregistreerd partnerschap Voeg een kopie van de huwelijksakte/registratie bij n Nieuwe relatie Stuur dit formulier niet in. Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen n Verbreking huwelijk/relatie > Stuur dit formulier niet in. Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen d. n Kind geboren > Voeg een kopie van de geboorteakte bij e. n Iemand overleden > Voeg hiervan een verklaring bij f. n De inkomenssituatie van mijzelf of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd > Voeg de bewijsstukken toe genoemd in de Bijlage bewijsstukken inkomen g. n Anders, namelijk: 3 Antecedentenverklaring Let op! Als u momenteel een verblijfsvergunning heeft op grond van het Nederlands- Duits vestigingsverdrag of het Nederlands-Zwitsers traktaat, hoeft u deze verklaring niet in te vullen. Als u deze antecedentenverklaring niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben. Geef de situatie aan die van toepassing is sinds de afgifte van uw huidige verblijfsvergunning. a. n Ik verklaar dat: ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot een gevangenisstraf of een vrijheidsontnemende maatregel; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd heb gekregen; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een transactieaanbod heb aanvaard; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een strafbeschikking opgelegd heb gekregen; ik op dit moment niet vanwege het plegen van een misdrijf, ben onderworpen aan strafvervolging; ik nooit verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingen-verdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen); en het mij bekend is dat een veroordeling vanwege het begaan van een misdrijf kan leiden tot verblijfsweigering of verblijfsbeëindiging. b. n Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren: IND5010_M35B/12B

6 6 van 8 4 Hoofdverblijf Geef aan welke situatie op u van toepassing is en vul, indien van toepassing, de gevraagde gegevens in a. n Sinds de ingangsdatum van mijn bestaande vergunning ben ik niet langer dan drie maanden buiten Nederland geweest. > Ga verder naar 5 b. n Ik was langer dan drie maanden niet in Nederland, ik was toen in: Land Periode (van/tot) 5 Ziektekostenverzekering Geef aan welke situatie op u van toepassing is en vul, indien van toepassing, de gevraagde gegevens in a. n Ik heb voor dit kalenderjaar een ziektekostenverzekering afgesloten. Als de IND daarom vraagt zal ik mijn polis opsturen. Naam verzekeraar: b. n Ik heb (nog) geen ziektekostenverzekering. 6 Verklaring paspoortvereiste Paspoortgegevens Ik verklaar dat ik in het bezit ben van een geldig paspoort. paspoort Geldig tot Als ik een nieuwe verblijfsvergunning krijg, zal ik dit paspoort meenemen bij het ophalen van mijn nieuwe verblijfspas. Zonder een geldig paspoort krijgt u uw verblijfspas niet, tenzij u wordt vrijgesteld van het paspoortvereiste. Let op! Beschikt u niet over een geldig document voor grensoverschrijding? Voeg dan een brief bij uw aanvraag waarin u uitlegt waarom u dit niet heeft. Als u een verblijfsvergunning heeft op grond van verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken, hoeft u deze verklaring niet in te vullen. 7 Doel van het verblijf in Nederland Geef hieronder aan wat uw verblijfsdoel is. Kruis het verblijfsdoel aan waarvan de omschrijving op dit formulier het meest overeenkomt met de omschrijving op de achterkant van uw huidige verblijfsvergunning. Volg de instructie op die daarbij staat vermeld. De instructie geeft aan welke aanvullende bewijsstukken en documenten u bij uw aanvraag moet inleveren n adoptiekind (350); of n in afwachting van verzoek ex art.17rwn (361); of n u bent familielid van een minderjarige vreemdeling die houder is van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (347); of n wedertoelating (360); of n voortgezet verblijf (301); of n onder beperking als genoemd in B9 Vc (420); of n beperking conform beschikking Minister (300); of n alleenstaande minderjarige vreemdeling (490); of n vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken (491); of n het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst met een arbeidsverleden aan boord van een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat (336) n verblijf bij echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner (320, 324); of n verblijf bij partner (322); of n (verruimde) gezinshereniging (326, 328, 330); of n pleegkind (let op: geen adoptiekind) (352); of n verblijf bij kind (330) Een volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring middelenvereiste. De Bijlage werkgeversverklaring en de Bijlage bewijsstukken inkomen niet meezenden. n uitoefenen van het gezinsleven conform art. 8 EVRM (334) Bewijsstukken over de betrokkenheid van de vreemdeling met het familieof gezinsleven met de verblijfgever (bijvoorbeeld over een omgangsregeling of alimentatie) n 65 jaar of ouder én alleenstaand (332) Bewijsstukken van het inkomen van u en uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Als u nog andere in Nederland verblijvende kinderen heeft die garant voor u staan, lever dan ook mee Bewijsstukken van hun inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen De door de andere kinderen die garant voor u staan volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring n verblijf op grond van het Nederlands-Duits vestigingsverdrag (450); of n verblijf op grond van het Nederlands-Zwitsers traktaat Bewijsstukken waaruit blijkt dat u voor de duur van het verblijf beschikt over voldoende middelen van bestaan. Dit mag een eigen verklaring of een verklaring van een derde zijn of bewijsstukken als bedoeld in de Bijlage bewijsstukken inkomen n studie (392, 393) Bewijsstukken van uw (voorlopige) inschrijving aan of toelating tot de instelling, die zijn afgegeven door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling; Een volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring financiële middelen voor studenten n arbeid als wetenschappelijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG (498) Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk in: Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen IND5010_M35B/12B

7 Aanvraag 7 van 8 Verlenging verblijfsvergunning regulier Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties n als kennismigrant (396, 397) Als in het kader van de zogenaamde 30%-regeling een salaris wordt uitbetaald: een bewijs van toekenning van deze regeling door de Belastingdienst De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Loonstroken over de afgelopen drie maanden Een kopie van uw huidige arbeidsovereenkomst n voor het doorbrengen van verlof in Nederland (alleen als u werkzaam bent op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat) (372); of n arbeid in loondienst op grond van het Turks Associatie besluit (337) De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) n arbeid in loondienst als sleutelpersoneel op grond van het Nederlands- Amerikaans Vriendschapsverdrag of het Nederlands-Japans Handelsverdrag, twv vereist (454, 511) De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Indien nodig: een kopie van de (aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) n arbeid in loondienst (370) Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Indien nodig: een kopie van de (aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) Alleen als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, lever dan ook mee Een bewijs van uw inschrijving bij UWV WERKbedrijf n als grensoverschrijdende dienstverrichter (500) Een kopie van uw verblijfs- en werkvergunning waaruit blijkt dat u gerechtigd bent in het land van vestiging van de dienstverlener te verblijven en daar in dienst van de dienstverlener arbeid te verrichten Een kopie van uw arbeidsovereenkomst n arbeid als zelfstandige (377) (let op: geen arbeid als zelfstandige op grond van verdragen, deze volgen hierna!) Bewijsstukken dat u over voldoende middelen beschikt voor uw bestaan; bewijsstukken die u hiervoor gebruikt, vindt u in Bijlage bewijsstukken zelfstandige Een recent origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming/het bedrijf Bij arbeid als zelfstandige in economische zin, lever dan ook mee Een kopie van een document afgegeven door de bevoegde Nederlandse autoriteit waaruit blijkt dat u bevoegd bent een beroep of bedrijf uit te oefenen n arbeid als zelfstandige op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag of het Nederlands-Japans Handelsverdrag (453, 510) Een kopie van de jaarrekening en de balans (gecontroleerd door een bevoegde externe deskundige, bijvoorbeeld een accountant) waaruit blijkt dat het geïnvesteerde aanzienlijk kapitaal op peil is gebleven > Ga verder naar 8 op pagina 7 n niet-geprivilegieerd NAVO personeel (460) De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Als u niet in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat ingeschreven, lever dan ook mee Bewijsstukken waaruit blijkt dat u in Nederland woont n als onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker (387) Bewijsstuk, dat is afgegeven door een beursverlener of de Europese Unie, waaruit blijkt dat aan u een beurs is toegekend, of bewijsstukken van uw inkomen; zie Bijlage bewijsstukken inkomen n arbeid in loondienst als godsdienstleraar of geestelijk voorganger (376) De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Indien nodig: een kopie van de (aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de Belastingdienst De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar n op religieuze of levensbeschouwelijke gronden (378) Een door u volledige ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring overgangsregeling verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden Een door de organisatie of het klooster volledig ingevulde en onder tekende Bijlage bewust- en garantverklaring verblijf bij religieuze en levensbeschouwelijke organisaties Recente schriftelijke bewijsstukken waarmee de organisatie of het klooster aantoont over voldoende financiële middelen te beschikken en te kunnen voorzien in uw levensonderhoud Een schriftelijke uitleg over de behoefte van uw verblijf bij de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie of klooster Een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten die u bij of door tussenkomst van de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie gaat uitvoeren Een schriftelijke opgave van de middelen waarmee het verblijf van u bekostigd wordt (welke voorzieningen ontvangt u op kosten van de organisatie) n als economisch niet-actieve met een verblijfsvergunning als langdurig ingezeten derdelander in een andere lidstaat (507/763) Een kopie van de door de andere lidstaat afgegeven EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering Bewijsstukken waaruit blijkt dat u beschikt over zelfstandige en duurzame middelen van bestaan, zoals uit een uitkering van de lidstaat die de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen aan u heeft gegeven (het moet daarbij wel gaan om een uitkering die in Nederland kan worden ontvangen) of een inkomen uit vorige arbeid buiten Nederland (zoals een salaris of (bedrijfs)pensioen of wegens vervroegd uittreden) of inkomen uit vermogen n voor medische behandeling (410, 411) De door uw arts volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewijs omtrent uw medische situatie. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand. Als het bewijs na inlevering door tijdsverloop ouder wordt dan 1 maand, hoeft geen nieuw bewijs omtrent medische situatie te worden ingeleverd. Wel moeten wijzigingen in uw medische situatie die van belang kunnen zijn voor een te nemen beslissing, door middel van een nieuw bewijs omtrent medische situatie kenbaar worden gemaakt. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet door elke arts afzonderlijk een bijlage worden ingevuld en ondertekend De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet voor elke arts afzonderlijk toestemming worden gegeven. Zowel voor het benaderen van de arts in Nederland als de arts in het land van herkomst Een bewijs van verzekering voor in Nederland te maken ziektekosten of een ander bewijs waaruit blijkt dat de financiering van de kosten van de medische behandeling deugdelijk is geregeld Bewijsstukken waaruit blijkt dat u over voldoende middelen van bestaan beschikt voor de kosten van uw levensonderhoud tijdens uw verblijf in Nederland. Als u zelf niet over voldoende middelen van bestaan beschikt lever dan ook mee: - een door een familielid of andere relatie van u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring - Bewijsstukken van het inkomen van de garantsteller en eventueel zijn/ haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner, zie Bijlage bewijsstukken inkomen - Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de garantsteller als hij of zij Nederlander is, of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens, (reis)stempels en aantekeningen van het geldige document voor grensoverschrijding waarin de verblijfsvergunning van de garantsteller is aangetekend. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. IND5010_M35B/12B

8 8 van 8 8 Identificatie Lever een kopie van de voor- en achterkant van uw huidige verblijfsvergunning mee met uw aanvraag 9 Indienen van uw aanvraag 1. uw kleurenpasfoto en handtekening op de Bijlage fotokaart die u bij dit formulier aantreft. Uw pasfoto mag niet eerder voor een verblijfsdocument zijn gebruikt, moet goedgelijkend zijn en voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen (zie nederlands/reisdocumenten/pasfoto). 2. Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld. 3. Voeg bij uw aanvraag alle gevraagde bijlagen, bewijsstukken en documenten. Gebruik geen nietjes of paperclips. 4. Onderteken nu dit formulier op de voorzijde. Formulier opsturen Stuur het formulier naar de IND. Gebruik daarvoor de retourenvelop die u bij dit formulier hebt gekregen. Hebt u dit formulier gedownload van Gebruik dan een eigen envelop. Voor de verblijfsdoelen: - werken in loondienst of als zelfstandige; - studie; - verblijf als wetenschappelijk onderzoeker of kennismigrant; - verblijf bij een familie- of gezinslid met een verblijfsvergunning als wetenschappelijk onderzoeker of kennismigrant of voor werken of studie. stuurt u het formulier naar: Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus AE Almelo In alle andere gevallen stuurt u het formulier naar: Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus AG Almelo IND5010_M35B/12B

9 Bijlage Bewijsstukken inkomen M35A, M35A-1, M35B en M83 Deze lijst geeft aan welke bewijsstukken van inkomen de IND nodig heeft voor het beoordelen van de aanvraag. In het aanvraagformulier is aangegeven van welke perso(o)n(en) u bewijsstukken inkomen met uw aanvraag moet meesturen. Deze zijn meestal van u en/of van uw referent. De bewijsstukken mogen kopieën zijn, tenzij anders aangegeven. Let op! De IND kan de juistheid van uw bijgevoegde loon-, arbeids- en uitkerings gegevens controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoerings instituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Belastingdienst). Als u of uw referent een arbeidsovereenkomst heeft die op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar geldig is; of Als u (de vreemdeling) arbeid in loondienst gaat verrichten (in het kader van een EU-actieprogramma of een Internationale Overeenkomst waarbij Nederland partij is) Uw huidige arbeidsovereenkomst(en) De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Loonstroken over de afgelopen 3 maanden Alleen als u structureel meer verdient dan uit uw arbeidsovereenkomst blijkt (bijvoorbeeld door overwerk) Loonstroken over de afgelopen 12 maanden Als u of uw referent een arbeidsovereenkomst heeft die op het moment van de aanvraag minder dan 1 jaar geldig is Uw huidige arbeidsovereenkomst(en), waaruit blijkt dat u over werk beschikt De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Over de afgelopen 3 jaar: - alle salarisspecificaties; en - alle jaaropgaven; en - alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); en - toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s) Als u of uw referent werkt als uitzendkracht of op basis van een afroepcontract, oproepcontract, seizoenswerk-contract, nulurencontract of een andere overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht Uw huidige arbeidsovereenkomst(en), waaruit blijkt dat u over werk beschikt De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Over de afgelopen 3 jaar: - alle salarisspecificaties; en - alle jaaropgaven; en - alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); en - toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s) Als u of uw referent een (aanvullende) uitkering heeft Heeft u of uw referent een (aanvullende) uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, AOW, ANW of REA-uitkering) De brief van uw uitkeringsinstantie waarin uw uitkering wordt toegekend De meest recente uitkeringsspecificatie Heeft u of uw referent een WAO-, WAZ- of Wajong uitkering Het toekenningsbesluit waaruit blijkt dat u arbeidsongeschikt bent (en voor welk percentage) De meest recente uitkeringsspecificatie (van minimaal één jaar na het toekenningsbesluit) Heeft u of uw referent vanaf 1 januari 2006 een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WIA Het toekenningsbesluit waaruit blijkt onder welke regeling u valt (IVA dan wel WGA); (Indien aanwezig) de meest recente herbeoordeling Bent u of is uw referent blijvend arbeidsongeschikt en wordt géén WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong uitkering ontvangen Een verklaring van de GG&GD/GGD, dan wel bedrijfsarts of keuringsarts, waaruit blijkt dat u volledig arbeidsongeschikt bent, sinds wanneer u dat bent en wat de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid is Heeft u of uw referent een bijstandsuitkering, en is het voor u of uw referent blijvend onmogelijk om weer te werken Alle toekenningsbesluiten van de afgelopen 5 jaar en eventuele correspondentie met het college van Burgemeester en Wethouders over de vrijstelling van de sollicitatieplicht van de afgelopen 5 jaar en bewijsstukken waaruit blijkt dat een arbeidsinschakeling binnen een redelijke termijn niet te verwachten is Als u of uw referent zelfstandig ondernemer bent/is De door u en een registeraccountant, een Accountant, Administratieconsulent, een Federatie Belastingadviseur, een College Belastingadviseur of een administrateur met een BECON-nummer van de Belastingdienst volledig ingevulde en door zowel de administrateur als de ondernemer zelf ondertekende Bijlage verklaring inkomen zelfstandig ondernemer met de gevraagde bijlagen Een recent origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming/het bedrijf (tenzij inschrijving onmogelijk is) U of uw referent directeur-grootaandeelhouder bent/is De officiële bescheiden waaruit blijkt hoe groot uw belang in de vennootschap is (eigendomspercentage); Een kopie van uw arbeidsovereenkomst (of overeenkomsten, als u meerdere banen heeft) Een originele, volledig ingevulde Bijlage werkgeversverklaring, voorzien van datum, handtekening van de werkgever en firmastempel (niet ouder dan 3 maanden) Gegevens over de drie maanden voorafgaande aan de datum van uw verzoek, waaruit blijkt dat er maandelijks salaris werd uitbetaald (loonstroken, bankafschriften) Het bewijs dat de ingehouden loonbelasting door de vennootschap aan de belastingdienst wordt overgemaakt (bankafschriften) Als onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker Als u sponsorgelden ontvangt: een bewijs waaruit de hoogte van de gelden en de duur van de sponsorovereenkomst blijkt; of Als u periodieke betalingen ontvangt ter bekostiging van het verblijf in Nederland: een bewijs van deze betalingen; of Als u betaald werk in het buitenland heeft: een afschrift van een arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever in het buitenland BE01/12B

10

11 Bijlage Werkgeversverklaring M35A, M35A-1, M35B en M35D Als u meerdere werkgevers heeft, wordt u verzocht deze bijlage te kopiëren. Voor iedere werkgever moet 1 exemplaar worden ingevuld en ondertekend. In het aanvraagformulier is aangegeven wanneer en van welke perso(o)n(en) u de werkgeversverklaring met uw aanvraag moet meesturen. Let op! De IND kan de juistheid van uw bijgevoegde loon-, arbeids- en uitkerings gegevens controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoerings instituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Belastingdienst). 1 Gegevens werknemer 1.1 Burgerservicenummer 1.2 Naam Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 1.3 Geslacht n Man n Vrouw 1.4 Woonadres 1.5 Geboortedatum 1.6 Geboorteplaats 1.7 Geboorteland 1.8 Nationaliteit 2.1 Naam 2.2 Bezoekadres 2 Gegevens bedrijf/instelling 2.3 Loonheffingsnummer 3.1 Functie werknemer 3.2 Datum in dienst 3 Gegevens dienstverband 3.3 Aard van het dienstverband 3.4 Periode dienstverband n Vast dienstverband n Oproep contract n Uitzendwerk n Onbepaalde tijd, of n Bepaalde tijd van tot BE02/12B

12 2 van Is er een doorbetalingsregeling van het loon gedurende de looptijd als er geen werk is? 3.6 Proeftijd 3.7 Uren per week 3.8 Bruto salaris (exclusief vakantiegeld) 3.9 Sv-loon (exclusief vakantiegeld) 3.10 Netto salaris (exclusief vakantiegeld) 3.11 Percentage vakantiegeld n Nee n Ja n Nee n Ja, tot Uren contractueel Uren feitelijk Afgerond in hele euro s n Per maand, of n per 4 weken Afgerond in hele euro s n Per maand, of n per 4 weken Afgerond in hele euro s n Per maand, of n per 4 weken % 4 Ondertekening werkgever Ik verklaar dat de bovengenoemde werknemer in dienst is bij het bovengenoemde bedrijf/instelling Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld 4.1 Naam 4.2 Functie 4.3 Telefoonnummer 4.4 en datum 4.5 Handtekening 4.6 Stempel bedrijf/instelling BE02/12B

13 Bijlage Bewijsstukken zelfstandige M35B Deze lijst geeft aan welke bewijsstukken van inkomen de IND nodig heeft voor het beoorde len van uw aanvraag. In het aanvraagformulier is aangegeven van welke perso(o)n(en) u bewijsstukken inkomen met u aanvraag moet meesturen. Dit is meestal van u (de vergunninghouder) en van uw referent. De bewijsstukken mogen kopieën zijn, tenzij anders aangegeven. Een kopie van uw ondernemingsplan, dat bevat: - Gegevens van u, de ondernemer (personalia, gezins- en inkomens situatie, financiële verplichtingen, opleidingen en beroepservaring) - Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin u gaat werken, startdatum van uw onderneming en vestigingsplaats) - Juridische aspecten (rechtsvorm van uw onderneming, handelsnaam, vergunningen,aansprakelijkheid, verzekeringen en leveringsvoorwaarden) - Commerciële aspecten (omschrijving van het type bedrijf en product, het innovatieve karakter ervan, beschrijving van de markt, de doelgroep en de concurrentie,onderbouwd met contracten en referenties) - Managementaspecten (omschrijving van de organisatie van uw onderneming en de omvang van het personeelsbestand) - Financiële aspecten (investeringsbegroting, financieringsplan, aflossingsplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose) Een kopie van de winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar opgemaakt door een erkend administratiekantoor of accountant Bij een zelfstandige freelancer: de overeenkomst(en) van opdracht(en) waaruit blijkt dat u in opdracht werkzaamheden als freelancer het komende jaar gaat uitvoeren Een kopie van de oprichtingsakte waaruit bevoegdheden, verantwoordelijkheden en winstdeling onder de vennoten blijkt (in het geval van een vennootschap) BE05/12B

14

15 Bijlage Bewust- en garantverklaring religieuze en levensbeschouwelijke organisaties M35A, M35A-1 en M35B Vul deze verklaring alleen in als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. 1 Gegevens vreemdeling De ondergetekende, verder te noemen de vertegenwoordiger van de organisatie, verklaart ten aanzien van het bij de organisatie beoogde verblijf van de vreemdeling: 1.1 V-nummer 1.2 Naam 1.3 Geslacht 1.4 Geboortedatum Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen n Man n Vrouw 1.5 Nationaliteit Als volgt, de vertegenwoordiger van de organisatie is ermee bekend: dat verblijf van voornoemde vreemdeling bij de organisatie in Nederland slechts wordt toegestaan met het oog op religieuze of levensbeschouwelijke doeleinden; dat arbeid door voornoemde vreemdeling niet is toegestaan; dat ingevolge de beperking waaronder verblijf wordt verleend, wordt verwacht dat de vreemdeling respectievelijk de organisatie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst informeert indien blijkt van een andere dan de bedoelde invulling van het verblijf; dat in het kader van het toezicht op vreemdelingen de vreemdelingenpolitie de organisatie en de vreemdeling hetzij met een concrete aanleiding, hetzij steekproefsgewijs bezoeken of oproepen voor een controle. de vertegenwoordiger van de organisatie verklaart: dat substantiële wervingsactiviteiten zijn ondernomen op grond waarvan is gebleken dat het verblijf van de vreemdeling noodzakelijk is om te voorzien in de behoefte van de organisatie; dat de kosten, niet zijnde bijstandkosten, die voor de Staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit het verlijf van de vreemdeling, waarin mede zijn begrepen de kosten van een reis van de vreemdeling naar een plaats buiten Nederland waar toelating gewaarborgd is, tot een jaarlijks maximumbedrag ter hoogte van op de organisatie kunnen worden verhaald; ermee bekend te zijn dat, indien de vreemdeling een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet, respectievelijk per 1 januari 2004 de Wet werk en bijstand geniet, de kosten van bijstand welke ten behoeve van de vreemdeling zijn gemaakt (gerelateerd aan de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de norm van de Algemene bijstandswet, respectievelijk per 1 januari 2004 de Wet werk en bijstand) naast genoemde per jaar op de organisatie zullen worden verhaald. 2.1 Naam organisatie 2.2 Bezoekadres 2.3 Naam en functie vertegenwoordiger 2.4 en datum 2 Gegevens organisatie Naam Functie 2.5 Handtekening BE06/12B

16

17 Bijlage Bewustverklaring overgangsregeling religieuze of levensbeschouwelijke gronden M35A, M35A-1 en M35B Vul deze verklaring alleen in als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. 1 Gegevens vreemdeling 1.1 V-nummer 1.2 Naam Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 1.3 Geslacht n Man n Vrouw 1.4 Woonadres 1.5 Geboortedatum 1.6 Geboorteplaats 1.7 Geboorteland 1.8 Nationaliteit De ondergetekende verklaart hierbij ermee bekend te zijn dat: Hem/haar slechts verblijf wordt toegestaan voor bepaalde tijd voor verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden bij: 1.9 Naam van de organisatie Het verblijf slechts wordt toegestaan zolang hij/zij bij de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie verblijft voor religieuze of levensbeschouwelijke doeleinden en hij/zij, wanneer daarvan geen sprake meer is, Nederland dient te verlaten Het hem/haar niet is toegestaan om gedurende het verblijf in Nederland andere activiteiten dan waarvoor hem/haar verblijf is toegestaan te verrichten 2 Ondertekening Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld 2.1 en datum 2.2 Handtekening BE07/12B

18

19 Bijlage Verklaring middelenvereiste M35B Vul deze verklaring alleen in als u een verlenging van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf: bij echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner; of verblijf bij partner; of (verruimde) gezinshereniging; of pleegkind (let op: geen adoptiekind); of verblijf bij kind Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. 1 Gegevens vreemdeling 1.1 V-nummer 1.2 Naam Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 1.3 Geslacht n Man n Vrouw Ik verklaar, > Geef aan welke situatie op u van toepassing is a. n dat ik (of een van mijn gezinsleden) een volledige of gedeeltelijke uitkering ontvang uit de publieke middelen; of b. n dat ik (en mijn gezinsleden) geen volledige of gedeeltelijke uitkering ontvang uit de publieke middelen. Een uitkering uit de publieke middelen is een uitkering waarvoor geen premie is afgedragen. Het gaat dan om een uitkering op grond van: de Wet werk en bijstand (voorheen: de Algemene bijstandswet); het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen; de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen; de Wet werk en inkomen kunstenaars; de Toeslagenwet; de Wajong; de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria; de Wet Investering Jongeren. 2 Ondertekening Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld 2.1 en datum 2.2 Handtekening BE08/12B

20

21 Bijlage Verklaring financiële middelen voor studenten M35B Vul deze verklaring alleen in als u een verlenging van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning aanvraagt voor studie. Geef aan welke situatie op u van toepassing is. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. 1 Gegevens vreemdeling Ik verklaar te beschikken over voldoende financiële middelen om gedurende mijn studie in mijn levensonderhoud te voorzien. Ik ben mij ervan bewust dat de IND de inhoud van deze verklaring kan controleren, steekproefsgewijs of naar aanleiding van aanwijzingen. Ik ben bereid om op eerste verzoek van de IND binnen 2 weken alle stukken te overleggen waarmee wordt aangetoond dat ik daadwerkelijk over deze inkomsten beschik. Ik verleen de IND toestemming om informatie op te vragen bij de persoon, instelling dan wel organisatie waarvan ik geld ontvang voor mijn studie, en om informatie op te vragen bij de bank over het geldbedrag op de bankrekening. 1.1 V-nummer 1.2 Naam > Geef aan welke situatie op u van toepassing is Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen Afgerond in hele euro s a. n Ik ontvang maandelijks van een persoon in Nederland Afgerond in hele euro s b. n Ik ontvang maandelijks van een persoon in het buitenland Afgerond in hele euro s c. n Ik ontvang maandelijks uit een beurs of subsidie van een instelling of organisatie > Gegevens persoon/instelling/organisatie (van a,b of c) Naam Land d. n Ik heb voor de kosten van studie en levensonderhoud geld overgemaakt naar de onderwijsinstelling waar ik studeer, en kan over dit geld beschikken Bedrag afgerond in hele euro s Rekeningnummer Naam bank e. n Ik beschik over een bankrekening op mijn naam met (een bedrag daarop) om in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien Bedrag afgerond in hele euro s Rekeningnummer Naam bank 2 Ondertekening Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld 2.1 en datum 2.2 Handtekening BE10/12B

22

23 Bijlage Toestemmingsverklaring medische gegevens M35A, M35A-1 en M35B Voor de vreemdeling: Als u meer dan twee artsen/behandelaars 1 heeft, wordt u verzocht deze bijlage te kopiëren zodat u meerdere verklaringen kunt invullen. 1 De arts/behandelaar moet zijn ingeschreven in de registers op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) of van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). 2 Indien jonger dan 12 jaar of wilsonbekwaam moet de toestemmingsverklaring worden ingevuld door de wettelijke vertegenwoordiger. Indien ouder dan 12 en jonger dan 16 jaar in te vullen door vreemdeling én zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Indien ouder dan 16 jaar alleen in te vullen door vreemdeling. 1 Medisch onderzoek 1. Ondergetekende verklaart hierbij geen bezwaar te hebben dat er in verband met een onderzoek naar de medische omstandigheden rond zijn/haar verblijfsrechtelijke positie in Nederland door de medisch adviseur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (verder: IND) inlichtingen omtrent zijn/haar gezondheidstoestand worden ingewonnen bij onderstaande arts(en)/behandelaar(s). 2. Ondergetekende geeft toestemming deze ingevulde toestemmingsverklaring in kopievorm aan de te benaderen arts(en)/ behandelaar(s) te zenden. 3. Ondergetekende geeft toestemming aan de medische adviseur van de IND om zijn/haar medische gegevens te verstrekken aan een bij eventueel nader onderzoek in te schakelen medisch specialist. 4. Ondergetekende machtigt de onderstaande arts(en)/behandelaar(s) die ingeschreven staan in de registers op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en/of Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, verpleegkundigen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen) om informatie aan de medisch adviseur van de IND te verstrekken en verklaart zich ervan bewust te zijn dat deze verklaring in digitale vorm wordt bewaard. 1.1 V-nummer 1.2 Naam 1.3 Geboortedatum Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 2.1 Naam vreemdeling en datum 2 Ondertekening 2.3 Handtekening vreemdeling 2.4 Naam wettelijke vertegenwoordiger en datum 2.6 Handtekening wettelijke vertegenwoordiger BM39A/12B

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) (393) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier M35B / 07A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier 5010 M35B / 08B www.ind.nl Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint met invullen. Waarom

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier 5010 M35B / 08A www.ind.nl Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

LET OP! Dien geen aanvraag in als de verblijfsvergunning van de werknemer nog langer dan 3 maanden geldig is.

LET OP! Dien geen aanvraag in als de verblijfsvergunning van de werknemer nog langer dan 3 maanden geldig is. Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (convenant Aziatische horeca 2014, GVVA referent 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Voortgezet en beroepsonderwijs (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) (644) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde van

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Hoe vult u dit formulier in? Dit formulier bestaat

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint met invullen. Waarom

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute) or +31 20 8893045 from outside the Netherlands.

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie INTERNATIONAL OFFICE Aanmelding MVV visum voor studie Gebruik hoofdletters: HU student ID :..... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie Familienaam :.......... Voornaam

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning met MVV

Aanvraag verblijfsvergunning met MVV Aanvraag verblijfsvergunning met MVV M35A-1 / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application form. Lees

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www.ind.nl. Klik op de knop Aanvraag indienen en beantwoord de vragen. Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) (370) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag

Nadere informatie

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf. Benodigdheden Omschrijving 1. Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier alleen

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.1.38 Verblijf in Nederland brochure bronnen brochure 'Verblijf in Nederland', uitgave IND oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen.

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. 1. REDEN AANVRAAG eerste aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf de

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag indienen?

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag indienen? Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) Young Workers Exchange Program Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA 404) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 4 3. Voorwaarden 5 4. Documenten 5 5.

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 07A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier?

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier alleen

Nadere informatie

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument Is uw vreemdelingendocument gestolen of bent u het verloren? U kunt de aanvraag voor de vervanging van uw vreemdelingendocument ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www. ind.nl. Klik

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag of wijziging Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag of wijziging Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag of wijziging Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf

Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent) Als de vreemdeling in het bezit is van een Intra Corporate Transferees vergunning afgegeven door een andere lidstaat, gebruik dan dit formulier. Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de erkend referent

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de erkend referent U kunt dit formulier niet gebruiken als de vreemdeling in het bezit is van de Zuid-Koreaanse nationaliteit en wil deelnemen aan de WHP-pilot. De vreemdeling dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GezinNA-DIMAS/-08-201 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www.ind.nl. Klik op de knop Aanvraag indienen en beantwoord de vragen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Wilt u een aanvraag doen voor de verlenging van uw verblijfsvergunning voortgezet verblijf of voortgezet verblijf Speciale Regeling? U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? > Kruis aan welke situatie van toepassing is U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Aanvullende informatie op deze brochure van mei 2006 Nieuw telefoonnummer Per 1 januari 2007 is het klachtennummer gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 070 779 5440. Roemenië en Bulgarije

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING DIMAS/25-02-2008 AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen. Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Wilt u een aanvraag doen voor de verlenging van uw verblijfsvergunning op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag? U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to download this application form. Lees

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent) Als de vreemdeling in het bezit is van een Intra Corporate Transferees vergunning afgegeven door een andere lidstaat, gebruik dan dit formulier. Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Arbeid EA- Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste Aanvraag

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie