Milieuraad 24 maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuraad 24 maart 2014"

Transcriptie

1 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack, C. Van Hese, R. Claessens Overige aanwezigen: T. Waterschoot (schepen), H. Landtsheer, D. Vermorgen, M. Vermeiren, L. De Ridder, A. Vehent, B. Roose Verontschuldigd: G. De Keyser, A. Wilssens, C. Troch, T. Nelis, H. Geerinck, K. Van Kerckhove Agenda: 1. Verslag milieuraad 4 juni 2013: goedkeuring 2. Hersamenstelling milieuraad: verkiezing ondervoorzitter en lid van dagelijks bestuur 3. Milieujaarprogramma 2014: toelichting, bespreking, advies 4. Varia en mededelingen (o.m. afvalbeleid, kringloopkrachten, subsidiereglementen, geplande campagnes, enz.) 1. Goedkeuring verslag milieuraad van 4 juni 2013 De voorzitter en de milieuambtenaar overlopen het verslag en geven een stand van zaken. 1. Hersamenstelling van de milieuraad - ACW Hamme heeft intussen mevrouw Lucrèce Colman aangeduid als effectief stemgerechtigd lid. - De Lokale Raad Economie heeft, ondank herhaalde herinneringsmails en -telefoons, geen vertegenwoordiger aangewezen. We hadden echter een vrijwillige kandidatuur ontvangen vanwege François Bosmans, voorzitter van Volkstuinen Hamme. Als de algemene vergadering van de milieuraad ermee akkoord gaat, kan dhr. Bosmans stemgerechtigd lid worden. Daarmee zou de milieuraad dan voltallig zijn. Na bespreking wordt de kandidatuur van dhr. Bosmans eenparig aanvaard. - De heer Hans Masuy, plaatsvervanger voor vzw Durme en mevrouw Krista Van Avermaet, plaatsvervanger voor de jeugdraad, dienen vervangen te worden, daar deze twee leden niet meer woonachtig zijn in Hamme. Er is een gestuurd naar de vereniging en de raad, maar we hebben nog geen antwoord ontvangen. 2. Vertegenwoordiging van de milieuraad in andere raden De milieuraad wordt vertegenwoordigd in de landbouwraad, het VVV en de verkeersraad. Daartoe werden in de vorige zitting drie leden verkozen. De voorzitter vraagt uitdrukkelijk dat er op voorhand, en zo vlug mogelijk, een terugkoppeling met het dagelijks bestuur zou plaatsvinden wat betreft de agenda van deze vergaderingen. De drie vertegenwoordigers kunnen dan het standpunt van het dagelijks bestuur of, afhankelijk van de timing, van de algemene vergadering van de milieuraad, meenemen naar de vergadering waarin ze de milieuraad vertegenwoordigen. De voorzitter vraagt ook uitdrukkelijk aan de drie vertegenwoordigers om de milieuraad of het dagelijks bestuur feedback te geven van de verslagen van deze vergaderingen. Dit met de bedoeling eventueel nog opmerkingen te kunnen formuleren, die dan door de vertegenwoordigers kunnen worden meegenomen naar de volgende vergadering (wanneer het verslag moet goedgekeurd worden). De algemene vergadering gaat eenparig akkoord met de vraag van de voorzitter. 1

2 3. Statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota - In vorige zitting werden de leden verzocht om de documenten te lezen, en werd gevraagd om eventuele onduidelijkheden, suggesties of vragen te melden aan de milieudienst. Er werd niets ingediend. De documenten dienen dus momenteel niet gewijzigd te worden. - In vorige zitting vroegen mevr. Kathleen Laureys van Natuurpunt Hamme en dhr. Patrick Sillis van Velt Hamme naar de argumenten van het schepencollege m.b.t. het niet volgen van het advies van de milieuraad van 25 april 2013, waarbij werd geadviseerd artikel 5 van de statuten van de milieuraad te wijzigen. Volgens die statuten moeten (stemgerechtigde en raadgevende) leden van de milieuraad in Hamme wonen. Het voorstel van wijziging hield in dat leden niet in Hamme moeten wonen. Het college volgde echter het minderheidsadvies om de statuten niet te wijzigen. Schepen Waterschoot beloofde toen een antwoord van het schepencollege. De voorzitter leest een brief voor van het schepencollege van 5 juni Het college wil de mogelijkheid voorkomen dat, in het weliswaar extreme geval, geen enkel lid van deze lokale adviesraad inwoner is van Hamme. Door het schrappen van de bewuste zin zou dat immers minstens theoretisch tot de mogelijkheden behoren. Het college meent voorts dat leden die niet in Hamme wonen minder betrokkenheid zullen vertonen bij het bespreken van lokale thema's. Het college maakt evenwel één uitzondering: gemeentelijke ambtenaren met raadgevende stem in de milieuraad hoeven niet in Hamme te wonen. Zij kunnen ambtshalve, zoals nu reeds het geval is, deel blijven uitmaken van de leden van de milieuraad. 4. Burgemeestersconvenant Dhr. Patrick Sillis van Velt Hamme informeerde in vorige zitting naar de argumenten van het schepencollege m.b.t. het niet volgen van het advies van de milieuraad van 6 december 2012 om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Schepen Waterschoot beloofde toen een antwoord van het schepencollege. De voorzitter leest een brief van 5 juni 2013 van het schepencollege voor. Daaruit blijkt dat het college het advies van de milieuraad in beraad houdt. De milieuambtenaar geeft een stand van zaken: - Ter herinnering: het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant houdt in dat de gemeente de energiegebonden CO 2 -uitstoot met 20 % moet verminderen tegen Er dienen hierbij drie stappen gevolgd te worden: 1. Het uitvoeren van een CO 2 -nulmeting 2. Het opmaken van een actieplan duurzame energie 3. Het nemen van maatregelen en het uitvoeren van een monitoring. Het Burgemeestersconvenant richt zich dus niet op andere (niet-energiegebonden) vormen van CO 2 -uitstoot, noch op andere broeikasgassen als methaan, lachgas, enz.. - De provinciale diensten lichtten hun klimaataanpak toe tijdens de regiovergadering van milieuen duurzaamheidsambtenaren. - Het VITO ontwikkelde een rekentool die toelaat een CO2-nulmeting uit te voeren (t.o.v. referentiejaar 2011). De rekentool werd voorgesteld in Brussel (jan. 2014), in Gent volgde hieromtrent een opleiding (maart 2014). De milieu- en de duurzaamheidsambtenaar volgden de opleiding. De rekentool laat toe aan stap 1 van het Burgemeestersconvenant te voldoen. - Er is door VITO tevens een simulatietool ontwikkeld voor de afweging van tien maatregelen die kunnen bijdragen tot een daling van de CO2-uitstoot t.o.v. het referentiejaar Er wordt aangeraden een en ander goed voor te bereiden en dan pas te ondertekenen. Stap 2 moet immers één jaar na ondertekening klaar zijn. - Momenteel zijn er gesprekken tussen de provincie, Dendermonde, Aalst en Sint-Niklaas om een voortrekkersrol te spelen. Het provinciebestuur zal een klimaatcongres organiseren op 17 juni. Daarna is het de bedoeling om zoveel mogelijk Oost-Vlaamse gemeenten te overtuigen om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. De milieuraad bespreekt het dossier en volgt het verder op. 2

3 5. Vorming voor de milieuraadsleden Een lijst met mogelijke vormingsonderwerpen werd niet opgemaakt. De milieuraadsleden worden echter via op de hoogte gebracht van diverse acties, infomomenten, activiteiten, opleidingen, enz.. Zie daarvoor ook het jaarverslag van de milieuraad, punt 3.3. Informatieve en educatieve ondersteuning. 6. Veiligheid tijdens het jagen op reeën Dhr. Walter Vermeir geeft volgende extra toelichting: tijdens de periode dat er wordt gejaagd op reeën worden de signalisatieborden gebruikt. Het is wel spijtig te moeten vaststellen dat reeds verschillende borden vernield zijn. Rekening houdend met de hetgeen voorafgaat, wordt het verslag van 4 juni 2013 eenparig goedgekeurd. 2. Hersamenstelling milieuraad: verkiezing ondervoorzitter en lid van het dagelijks bestuur Er werd een nieuwe oproep tot een kandidaat ondervoorzitter en een kandidaat gewoon lid dagelijks bestuur gedaan, om het dagelijks bestuur van de milieuraad te vervolledigen. Met betrekking tot het ondervoorzitterschap werd één kandidatuur ingediend: dhr. Walter Vermeir (WBE Scaldiana) De milieuraad duidt eenparig dhr. Walter Vermeir aan als ondervoorzitter. Met betrekking tot het lid van het dagelijks bestuur werden er twee kandidaturen ingediend: dhr. Chris Van Hese (Landelijke Gilden) en dhr. André Wauters (VELT Hamme). Normaliter dient een geheime stemming te bepalen wie van beiden deel zal uitmaken van het dagelijks bestuur. Na bespreking besluit de algemene vergadering echter geen stemming te houden en beide kandidaten te aanvaarden als lid van het dagelijks bestuur. De milieuraad duidt eenparig dhr. Chris Van Hese en dhr. André Wauters aan als leden van het dagelijks bestuur. De ondervoorzitter en de twee leden van het dagelijks bestuur worden door de voorzitter en de algemene vergadering gefeliciteerd. 3. Milieujaarprogramma 2014: toelichting, bespreking, advies De milieuambtenaar geeft een korte toelichting over de Samenwerkingsovereenkomst (SO) ten behoeve van de nieuwkomers in de milieuraad. De SO is een contract tussen de gemeente(n) en het Vlaamse gewest. De contracttekst bestaat grofweg uit drie delen: 1. Basis: Hierin zitten een twintigtal verplichtingen vervat, die de gemeente moet nakomen. Er staat een jaarlijkse subsidie tegenover, gerelateerd aan de oppervlakte en het inwonersaantal van de gemeente. Voor de gemeente Hamme bedraagt deze subsidie ca euro. 2. Onderscheidingsniveau: Op dit niveau kan de gemeente een jaarlijkse loonsubsidie voor de duurzaamheidsambtenaar verdienen door een minimumaantal acties uit te voeren. Er is een keuzemenu van een 70-tal acties. De acties worden gequoteerd op punten. De gemeente krijgt de loonsubsidie van euro als minimaal 35 punten worden behaald op de uitgevoerde acties. 3. Projecten : Aan het begin van de SO kreeg de gemeente de kans om projectvoorstellen goedgekeurd te zien. Elke gemeente kreeg jaarlijks een projectenenveloppe toegewezen. Voor Hamme was dat ca euro. Projecten zoals Met Belgerinkel naar de winkel, Gratis Bouwadvies, Zwerfkatten en de 3

4 aankoop van een milieuvriendelijk voertuig, zijn tot stand gekomen met behulp van de projectenveloppen. In de loop van de jaren werd op de enveloppe serieus bespaard, tot voor het jaar 2013 zelfs helemaal geen budget voor projecten meer werd voorzien. Er werden enkel nog middelen voorzien voor het inzetten van MiNa-werkers, en voor de terugbetaling van gemeentelijke subsidies inzake groendaken (volledige terugbetaling) en hemelwaterinstallaties (terugbetaling voor 50%). Over de uitvoering van de SO dienen de gemeenten te rapporteren via een zgn. milieujaarprogramma. In het milieujaarprogramma 2014 wordt gerapporteerd over de acties die in 2013 werden ondernomen. Het rapporteren dient te gebeuren volgens een format aangereikt door de Vlaamse overheid. De beoordeling van het milieujaarprogramma gebeurt door CAPLO, het centraal aanspreekpunt voor lokale overheden. De totale subsidie voor de gemeente bedraagt, bij gunstige evaluatie, ca euro: - Basis: ca euro - Onderscheidingsniveau: euro - Projecten: - Minawerkers: ca euro - Hemelwaterinstallaties: euro - Groendaken: ca euro. Wat komt er na de Samenwerkingsovereenkomst ? Weinig. Een nieuwe subsidieregeling voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers, en een (vermoedelijk éénmalige) subsidie voor acties die kaderen in het lokaal waterbeleid. Deze subsidie bedraagt euro voor onze gemeente. Alle leden ontvingen, samen met de uitnodiging, een exemplaar van het milieujaarprogramma 2014 en van het jaarverslag van de milieuraad. De milieuambtenaar en de duurzaamheidsambtenaar geven toelichting bij de verschillende thema s van het dossier. De nadruk ligt daarbij op de verschillen met vorig jaar. Er is gelegenheid tot het geven van opmerkingen of stellen van vragen. Thema 1: Instrumentarium - Vanaf 1 januari 2014 bestaat de samenstelling van milieudienst uit 3 voltijdse medewerkers. - Tegen 31 december 2013 moesten alle risicogronden gekoppeld aan Vlarem-vergunningen uitgewisseld worden met OVAM. Deze gronden zitten nu in een webloket van OVAM. In de loop van 2014 gaan we dit aanvullen met ARAB-vergunningen (vergunningen van voor het Vlaremtijdperk; gaat terug tot ong. 1950). - Gemeentelijk Milieubeleidsolan : gemeentelijke milieubeleidsplanning is nu geïmplementeerd in het Meerjarenprogramma Jaarverslag milieuraad. Dhr. Patrick Sillis vraagt of, nu de loonsubsidie van de duurzaamheidsambtenaar wegvalt, de functie ook wordt geschrapt. Schepen Waterschoot bevestigt dat de functie wordt behouden. Thema 2: Afval - De gemeente rapporteert aan OVAM, via de jaarlijkse Gemeentelijke inventarisatie afvalstoffen, over alle acties en maatregelen, hergebruik, selectieve inzameling, restafval en illegaal ontwijkgedrag. - Totale hoeveelheid huishoudelijke afval: 516 kg / inwoner/jaar. Daling drie jaar na elkaar. Ter vergelijking: 2011: 541 kg; 2012: 519 kg - Het percentage dat selectief ingezameld wordt, is 78 %. Dit blijft status quo. De Vlaamse doelstelling is 75 %. - Restafval: 134,3 kg/ inwoner/jaar - Serieuze daling t.o.v (ca. 8 kg). Ter vergelijking: 2011: 143 kg; 2012: 142,7 kg - Vlaamse doelstelling: 150 kg/inwoner/jaar - Afval dat wordt aangeboden voor hergebruik: 10,06 kg/inwoner/jaar. Dit is voor het eerst boven de 10 kg. Vlaamse doelstelling: 5 kg/inwoner/jaar. - Naar aanleiding van het in voege treden van het Materialendecreet (het vroegere Afvalstoffendecreet) en opmerkingen van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) ter attentie van de gemeenten werden er een aantal maatregelen getroffen: 4

5 - Afschaffen van de gratis restafvalzakken voor gezinnen. - Aanpassingen aan het containerpark: - Toegangscontrole - Andere, verhoogde tarieven - Landbouwfolies wordt nu betalend en enkel nog aan te bieden in Appels - Responsabilisering van de sportclubs en organisatoren van sport- en andere evenementen m.b.t. afval: men is zelf verantwoordelijk voor zijn afval. Er worden geen gratis witte afvalzakken en/of containers meer ter beschikking gesteld. - De gratis lediging van een aantal containers toebehorend aan vzw s wordt opgeheven. De vzw s moeten een contract afsluiten met een privé-afvalophaler. - Binnen de gemeentelijke werking wordt verder werk gemaakt van een doorgedreven sortering. De problematiek van sluikstorten en zwerfvuil wordt besproken. Er wordt gesuggereerd dat het misschien nuttig zou zijn om in de Vossestraat een bord Sluikstorter we zien u te plaatsen. Op de website indevuilbak.be kan men gepersonaliseerde affiches maken, om af te printen ( Zwerfvuil is niet meer van deze tijd. Dankzij u blijft het proper in de straat ). Op die manier kan men in de straat of wijk aangeven dat men het waardeert dat er geen zwerfvuil wordt achtergelaten. Thema 3: Milieuverantwoord productgebruik - Binnen dit thema wordt o.m. gerapporteerd over het de opname van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout en van gekeurd breekpuin in bestekken, over het effectieve gebruik ervan en over de passieve en actieve sensibilisatie van de eigen personeelsleden en van de inwoners. Zo draagt in Park Kerkwijck alle hout het FSC-label. Ook het bijenhotel is volledig vervaardigd uit hout met het FSClabel. - Na de Samenwerkingsovereenkomst valt weg de stimulans inzake milieuverantwoord productgebruik weg. Er zal dus een voortdurende sensibilisering nodig zijn van onze mensen, maar ook van de inwoners. Thema 4: Water - Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt verder teruggeschroefd. Sinds het Pesticidendecreet (2002) hebben we reeds een daling van 89 % gerealiseerd. - Op 1 januari 2015 wordt het nulgebruik van bestrijdingsmiddelen van kracht. Dit op terreinen die door openbare diensten worden gebruikt. Dat zijn bv. kinderopvangplaatsen, scholen, ziekenhuizen en alle terreinen van openbare besturen. Ook op andere terreinen groter dan 200 vierkante meter, recreatiedomeinen en grote bedrijfsterreinen, en in specifiek beschermde zones, zoals waterwingebieden of speciale beschermingszones, geldt vanaf dan een nulgebruik. De vraag wordt gesteld hoe de groendienst de onkruidbestrijding zal aanpakken. En of een nulgebruik wel verantwoord is? De milieuambtenaar antwoordt dat de groendienst voorlopig nog enkele gedoogde producten gebruikt (tot het nulgebruik van kracht wordt). Er wordt geborsteld en er wordt een stoommachine ingeschakeld. Voorts doet de gemeente beroep op SpoorTwee. Momenteel worden de begraafplaatsen Moerzeke en Kastel, het Meulenbroek, het dorpsplein te Moerzeke en park Kerkwijck door SpoorTwee onderhouden zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Er zal nog een tandje moeten bijgestoken worden. In elk geval, geen enkele alternatieve methode is 100% ok. Elke methode heeft voor- en nadelen. Maar: een nulgebruik kan. Er zijn steden en gemeenten waar al jaren het goede voorbeeld wordt gegeven. Thema 5: Hinder - Er wordt gerapporteerd zowel over de actieve, als over de passieve sensibilisering rond hinder. Dit betreft vnl. licht-, geluid- en geurhinder. 5

6 - Klachten m.b.t. milieuhinder worden digitaal opgevolgd via MKROS. De gemeente analyseert de geregistreerde hinderklachten, alsook de opvolging van de hinderklachten, via de rapporteringsmodule van het MKROS. Thema 6: Energie - De energieboekhouding werd uitgebreid. Momenteel zitten er 31 gebouwen in de energieboekhouding - Door gewijzigde wetgeving werd het aantal opgestelde EPC s uitgebreid. Een EPC (energieprestatiecertificaat) is vereist als de voor het publiek toegankelijke bruikbare vloeroppervlakte in een openbaar gebouw groter is dan 500 m². - Loketfunctie voor samenaankoop groene stroom: In Hamme waren er 799 inschrijvingen. Dat is goed voor 3,24% van de inwoners (op basis van inwonertal van 31 januari 2014). Uiteindelijk stapten 331 of 41,4% van de inschrijvers over naar een nieuw energiecontract. Resultaten provincie Oost-Vlaanderen: deelnemers (zowel gezinnen als bedrijven) schreven zich vrijblijvend in. Tijdens de veiling op 5 december bood Essent het voordeligste contract voor groene elektriciteit voor gezinnen, en OCTA+ voor bedrijven. Electrabel kon de laagste prijs bieden voor de combinatie gas-elektriciteit, zowel voor gezinnen als voor bedrijven. De gemiddelde besparing op jaarbasis bedroeg 146 euro voor gezinnen en 287 euro voor bedrijven. Uiteindelijk beslisten of 34% van de deelnemers om op het aanbod van de winnende energieleveranciers in te gaan. Alle deelnemers samen bespaarden bijna 2 miljoen euro en maakten in totaal mwh elektriciteit groen. - Aankoop van een minimum percentage aan groene stroom: 20% van het gemeentelijke elektriciteitsverbruik bestaat uit groene stroom. Op 27 november 2013 besliste de gemeenteraad om in het bestek inzake de levering van elektriciteit vanaf 1 januari 2015, te voorzien in 100 % groene stroom. - Lager energieverbruik: In 2013 heeft de gemeente het energieverbruik van drie gebouwen met minstens 1 % verminderd. In de meeste gebouwen hebben we echter een ernstige stijging van de energieverbruiken. Dit moet verder geanalyseerd worden in overleg met de Afdeling Gemeentewerken en de gebouwenbeheerders. Dhr. André Wauters van Velt Hamme heeft de verbruikscijfers van de gebouwen uit de energieboekhouding zelf eens in een grafiek gezet (de grafiek wordt verspreid onder de leden). Het toenemende energieverbruik kan niet louter toegewezen worden aan een strenge winter. Er is een stijging over de jaren heen. Hij merkt op dat heel wat, vaak eenvoudige, maatregelen kunnen genomen worden, zeker ook in het kader van het Burgemeestersconvenant. Volgende suggesties worden gedaan door diverse milieuraadsleden: responsabilisering van de gebruikers, de gebruikers confronteren met cijfers, zonnepanelen plaatsen op gebouwen met een hoog elektriciteitsverbruik, temperatuur aanpassen in zaal Ter Muncken, meer inzetten op passiefbouw (in dat verband wordt gevraagd of met dit bouwprincipe rekening werd gehouden bij de bouw van JC Den Appel), enz.. Thema 7: Mobiliteit Het gemeentebestuur Hamme engageert zich om het wagenpark meer milieuvriendelijk te maken door bij de aankoop van nieuwe dienstwagens te kiezen voor wagens met een hogere ecoscore. De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen. Deze score geeft met andere woorden een indicatie van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hiervoor worden verschillende schade-effecten mee in rekening gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en geluidshinder. De ecoscore wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100: hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig. In 2013 heeft 40 % van de voertuigen een ecoscore tussen de 11 en 47, 60% heeft een ecoscore hoger dan 51. Dhr. Moeseke van Natuurpunt Hamme vraagt of het niet wenselijk zou zijn om, behalve het aantal gereden kilometers bij te houden (wat nu al wordt gedaan), ook een analyse te maken van de noodzaak van de diverse verplaatsingen. 6

7 Schepen Waterschoot deelt hieromtrent mee dat alle wagens uit het wagenpark (maar ook graafmachines, veegmachines, grasmachines, enz.) nog dit jaar zullen worden uitegrust met een Track&Trace-systeem. Door dit systeem kan het verplaatsingsgedrag van de bestuurders worden nagegaan. De problematiek van het sluipverkeer langs diverse trage wegen wordt aangekaart. Mevr. De Bonte van ACV vraagt of iets kan gedaan worden aan het sluipverkeer in het Suybroek. Honden worden aangereden, tractoren moeten opzij, fietsers kunnen met moeite veilig door de straat. De buurtbewoners hebben een petitielijst gemaakt en die zal worden overgemaakt aan het college. Thema 8: Natuur - Het bermbeheerplan werd in de loop van 2013 goedgekeurd door ANB en CAPLO. - We voerden promotie m.b.t. het gebruik van streekeigen plantmateriaal. - Onze groendienst plantte streekeigen plantmateriaal aan. Knelpunt: autochtoon plantgoed is nog onvoldoende gekend. - De subsidiereglementen, voornamelijk deze voor de zwaluwen doen het goed. Er waren 38 aanvragen. - Er zijn diverse acties ondernomen waarover in het milieujaarprogramma niet moet gerapporteerd worden, maar die toch niet onbelangrijk zijn: bvb. infoavond over verbijsterende bijen, uitdelen van speciale bloemenmengsels voor bijen, een vlinderwandeling, het plaatsen van allerlei nestkasten in park Kerkwijck, enz.. Thea 9: Bodem Er deden zich geen acute gevallen van verontreiniging voor in 2013 Thema 10: Duurzame ontwikkeling - Het voeren van passieve sensibilisatie: artikels over duurzaam bouwadvies, zuinig verlichten, duurzaam winkelen, zomerse milieutips o.m. om zuinig om te springen met water en energie, de bioweek, de open milieuraad omtrent Transitie, enz. - De gemeente ondersteunt duurzaam bouwen en wonen door het aanbieden van duurzaam bouwadvies: In 2013 werden 9 zitdagen georganiseerd. Er werd aan 15 gezinnen gratis bouwadvies verleend. De mensen die het gratis bouwadvies hebben gekregen waren zeer positief over de gekregen informatie. Men had de mogelijkheid om het bouwadvies in twee sessies op te nemen, wat de meesten ook gedaan hebben. Van de 15 gezinnen die het gratis duurzaam bouwadvies gekregen hebben zijn er 4 die een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor nieuwbouw hebben ingediend en 2 die een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het verbouwen van een woning hebben ingediend. Over de 9 overige personen hebben we geen gegevens. Mogelijk hebben ze een premie aangevraagd en uitbetaald gekregen door Eandis (daarover krijgen we geen gegevens). Na bespreking brengt de milieuraad een eenparig gunstig advies uit. 4. Mededelingen en varia 4.1. De Compostmeesters werden de Kringloopkrachten. De Compostmeesterwerking werd de Kringloopwerking. De biologische kringloop omvat immers meer dan composteren alleen. Bij de kringloopkrachten kan men voortaan terecht met vragen over elk aspect van de kringlooptuin: verwerken van gras, wijkcomposteren, thuiscomposteren, compostgebruik, mulching, snoeihout, moestuinieren, kippen, vaste planten, hakselhout, bladeren, het maken van insectenhotels, vlechtwerk, volkstuin, voedselverliezen en m²tuintjes. Kringloopkrachten sensibiliseren op vrijwillige basis de burger en demonstreren en vertellen omtrent de aangehaalde thema s. De Kringloopwerkingen vallen onder de gemeentebesturen en/ of intercommunales. Daarnaast worden nu ook Kringloopteams opgericht. Zij worden getrokken door een Kringloopcoach. Dergelijke teams werken eigen projecten, methodieken, vernieuwende acties, enz. uit. Wie coach wil worden dient een opleidingsmodule van Vlaco te volgen. In 2014 wil Vlaco in heel Vlaanderen 50 à 100 Kringloopteams. Tal van nieuwe folders en brochures zijn bij de Kringloopkrachten en op de milieudienst te verkrijgen. 7

8 opstarten. Mededeling in dit verband: op 25 maart, van 19 u tot 21 u, organiseert Verko een infosessie Voedselverlies beperken Wijziging van bestaande subsidiereglementen Subsidie voor groendaken: Door het beëindigen van de Samenwerkingsovereenkomst valt de volledige terugbetaling van het subsidiebedrag door de Vlaamse overheid weg. Om het plaatsen van groendaken verder aan te moedigen door middel van een subsidie werd het reglement aangepast: - De subsidie wordt enkel nog toegekend als het groendak aangelegd wordt op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. - beperking van de gesubsidieerde oppervlakte groendak tot 50 m² - vermindering van het subsidiebedrag: 15 euro/m² i.p.v. 31 euro/m² Op deze manier kan de maximale subsidie voor een groendak 750 euro bedragen. Subsidie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen: Op 1 januari 2014 is een nieuw besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater in voege getreden. De Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest wordt niet verlengd. De gemeente krijgt daardoor van het Vlaamse Gewest geen 250 euro per dossier meer terugbetaald. Om deze redenen wordt het subsidiereglement aangepast. De plaatsing van een hemelwaterinstallatie bij woningen waar dit niet verplicht is, gekoppeld aan het hergebruik van het opgevangen hemelwater, blijft subsidieerbaar. Het subsidiebedrag wordt herleid van 500 euro naar 250 euro. De subsidie voor een infiltratievoorziening wordt geschrapt, omdat door de nieuwe verordening de aanleg van een infiltratievoorziening bij bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie of verharding op een goed vanaf 250 m² verplicht is geworden Overzicht van komende activiteiten Gratis Bouwadvies Elke 1 ste zaterdag van de maand, op afspraak, van 9.00 uur tot uur in het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak surf je naar en vul je de aanvraag in. Kringloopkrachten De Kringloopkrachten verwelkomen iedereen op 1 maart, 5 april, 7 juni, 6 september en 4 oktober, van 9.00 uur tot uur, op het kringloopparkje aan het containerpark. Recupel-actie van 21 maart tot 29 maart - Verzamel met z n allen oude elektro en word de beste recycleergemeente van het land! Alle oude of niet gebruikte elektro-apparaten bevatten gevaarlijke afvalstoffen: gooi ze dus zeker niet bij het restafval, maar breng ze van 21 tot 29 maart naar de Kringwinkel, het containerpark of de elektrowinkel. Recupel zorgt dan voor de verwerking en recyclage tot nieuwe bruikbare grondstoffen. De gemeente met de meeste ingezamelde kilo s per inwoner wint een reuze-ontbijtpicknick voor de inwoners van de gemeente. Trage Wegen Zogge en Sint-Anna Evaluatieavond op 27 maart om u, in het ontmoetingscentrum Zogge, Neerlandt. Mijn korte ritten van 21 maart tot 21 april Ga jij ook wel eens met de auto naar de bakker, voor slechts één brood en vier pistolets? Of naar vrienden of familie, maar enkel kilometers verderop? Je bent niet alleen: een Vlaming legt per jaargemiddeld 450 kilometer af aan korte autoritten (dat zijn ritten tot vijf kilometer). Terwijl stappen of fietsen gewoonweg veel leuker is en het ook nog eens beter is voor je gezondheid, het milieu en/of portemonnee. Probeer het samen met Steven 8

9 Goegebeur ook eens een maand en wie weet ben jij dan ook helemaal verkocht! Meedoen kan via de website alleen of in groep. Earth Hour Dit is een wereldwijde symbolische actie waarbij iedereen wordt opgeroepen om op 29 maart, van uur tot uur, de lichten te doven. Een heel krachtig signaal waarmee WWF wil aantonen dat mensen, door samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering. Bloemenmarkten De bloemenmarkten gaan door op zaterdag 26 april van uur tot uur te Moerzeke en op zondag 27 april van 9.00 uur tot uur te Hamme. Inschrijvingen voor de bebloemingswedstrijd kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 juni. Met belgerinkel naar de winkel van 26 april tot 31 mei De aanpak van de campagne is voor dit jaar in een moderner jasje gestoken. De handelaars delen geen spaarkaarten en stempels meer uit, maar geven iedere klant die met de fiets of te voet boodschappen doet een Belgerinkellot. De klant heeft 37 dagen de tijd om het unieke nummer op dit lot te registreren via en kans te maken op een prijs. Tijdens de campagneperiode reikt Belgerinkel elke dag één of meerdere prijzen uit aan de geregistreerde nummers, afkomstig uit heel Vlaanderen. Zo is Belgerinkel in 2014 elke dag winnen, voor de klant, voor de handelaar én voor de gemeente. Mensen die niet over internet beschikken kunnen altijd terecht op de milieudienst om hun lot te registreren. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op zaterdag 26 april de Mobile Brassband te vergezellen tijdens een korte fietstrip door het handelscentrum. We vertrekken om 11 uur aan de fontein voor het gemeentehuis en eindigen een uurtje later in Durmedroom. Daar kunnen we gezellig nog iets drinken. Dag van het Park Een aantrekkelijke gezinshappening op 18 mei in park Kerkwijck. Het bonte spektakel vangt aan om uur en zowel groot als klein kan zijn hartje ophalen tot uur. Programma: Ballonplooier Neus van het gezelschap Tine Hofman Kip van Troje, grimeren van kinderen, Pieto!nk, optreden van de Cirkids, KVLV s drankterras, optreden van Railway Dixie Band, Natuurpunt Hamme met parkwandeling en onderzoek naar waterdiertjes in de poel, zoektocht voor individuelen of voor groepen (organisatie van de Bibliotheek), Wims ijs, infostands van Natuurpunt Hamme, Cultureel Centrum Jan Tervaert, Wereldwinkel, SpoorTwee, kringloopwinkel, Toerisme Hamme, kringloopkrachten, imkers, Velt Hamme Miraprijs Elk jaar wordt de Miraprijs uitgereikt. Het ene jaar wordt een verdienstelijk individu gekozen, het andere jaar een verdienstelijke groep mensen. In 2013 hebben de brandweermannen de prijs gewonnen, met het herstellen van hun oude brandweerwagen de Gentenaar. De voorzitter vraagt aan de leden of ze iemand kennen die voorgedragen kan worden voor de Miraprijs Milieuvergunningen meldingen kapvergunningen e.d. Overzicht sinds de vorige milieuraad, in bijlage. Namens de Milieuraad Hamme Dirk Vermorgen Secretaris Stijn Windey Voorzitter 9

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling STAD KORTRIJK Oppervlakte: 8003 ha Aantal inwoners: 75 162 (1 januari 2012) Burgemeester: Dhr. V. Van Quickenborne

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie