Milieuraad 24 maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuraad 24 maart 2014"

Transcriptie

1 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack, C. Van Hese, R. Claessens Overige aanwezigen: T. Waterschoot (schepen), H. Landtsheer, D. Vermorgen, M. Vermeiren, L. De Ridder, A. Vehent, B. Roose Verontschuldigd: G. De Keyser, A. Wilssens, C. Troch, T. Nelis, H. Geerinck, K. Van Kerckhove Agenda: 1. Verslag milieuraad 4 juni 2013: goedkeuring 2. Hersamenstelling milieuraad: verkiezing ondervoorzitter en lid van dagelijks bestuur 3. Milieujaarprogramma 2014: toelichting, bespreking, advies 4. Varia en mededelingen (o.m. afvalbeleid, kringloopkrachten, subsidiereglementen, geplande campagnes, enz.) 1. Goedkeuring verslag milieuraad van 4 juni 2013 De voorzitter en de milieuambtenaar overlopen het verslag en geven een stand van zaken. 1. Hersamenstelling van de milieuraad - ACW Hamme heeft intussen mevrouw Lucrèce Colman aangeduid als effectief stemgerechtigd lid. - De Lokale Raad Economie heeft, ondank herhaalde herinneringsmails en -telefoons, geen vertegenwoordiger aangewezen. We hadden echter een vrijwillige kandidatuur ontvangen vanwege François Bosmans, voorzitter van Volkstuinen Hamme. Als de algemene vergadering van de milieuraad ermee akkoord gaat, kan dhr. Bosmans stemgerechtigd lid worden. Daarmee zou de milieuraad dan voltallig zijn. Na bespreking wordt de kandidatuur van dhr. Bosmans eenparig aanvaard. - De heer Hans Masuy, plaatsvervanger voor vzw Durme en mevrouw Krista Van Avermaet, plaatsvervanger voor de jeugdraad, dienen vervangen te worden, daar deze twee leden niet meer woonachtig zijn in Hamme. Er is een gestuurd naar de vereniging en de raad, maar we hebben nog geen antwoord ontvangen. 2. Vertegenwoordiging van de milieuraad in andere raden De milieuraad wordt vertegenwoordigd in de landbouwraad, het VVV en de verkeersraad. Daartoe werden in de vorige zitting drie leden verkozen. De voorzitter vraagt uitdrukkelijk dat er op voorhand, en zo vlug mogelijk, een terugkoppeling met het dagelijks bestuur zou plaatsvinden wat betreft de agenda van deze vergaderingen. De drie vertegenwoordigers kunnen dan het standpunt van het dagelijks bestuur of, afhankelijk van de timing, van de algemene vergadering van de milieuraad, meenemen naar de vergadering waarin ze de milieuraad vertegenwoordigen. De voorzitter vraagt ook uitdrukkelijk aan de drie vertegenwoordigers om de milieuraad of het dagelijks bestuur feedback te geven van de verslagen van deze vergaderingen. Dit met de bedoeling eventueel nog opmerkingen te kunnen formuleren, die dan door de vertegenwoordigers kunnen worden meegenomen naar de volgende vergadering (wanneer het verslag moet goedgekeurd worden). De algemene vergadering gaat eenparig akkoord met de vraag van de voorzitter. 1

2 3. Statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota - In vorige zitting werden de leden verzocht om de documenten te lezen, en werd gevraagd om eventuele onduidelijkheden, suggesties of vragen te melden aan de milieudienst. Er werd niets ingediend. De documenten dienen dus momenteel niet gewijzigd te worden. - In vorige zitting vroegen mevr. Kathleen Laureys van Natuurpunt Hamme en dhr. Patrick Sillis van Velt Hamme naar de argumenten van het schepencollege m.b.t. het niet volgen van het advies van de milieuraad van 25 april 2013, waarbij werd geadviseerd artikel 5 van de statuten van de milieuraad te wijzigen. Volgens die statuten moeten (stemgerechtigde en raadgevende) leden van de milieuraad in Hamme wonen. Het voorstel van wijziging hield in dat leden niet in Hamme moeten wonen. Het college volgde echter het minderheidsadvies om de statuten niet te wijzigen. Schepen Waterschoot beloofde toen een antwoord van het schepencollege. De voorzitter leest een brief voor van het schepencollege van 5 juni Het college wil de mogelijkheid voorkomen dat, in het weliswaar extreme geval, geen enkel lid van deze lokale adviesraad inwoner is van Hamme. Door het schrappen van de bewuste zin zou dat immers minstens theoretisch tot de mogelijkheden behoren. Het college meent voorts dat leden die niet in Hamme wonen minder betrokkenheid zullen vertonen bij het bespreken van lokale thema's. Het college maakt evenwel één uitzondering: gemeentelijke ambtenaren met raadgevende stem in de milieuraad hoeven niet in Hamme te wonen. Zij kunnen ambtshalve, zoals nu reeds het geval is, deel blijven uitmaken van de leden van de milieuraad. 4. Burgemeestersconvenant Dhr. Patrick Sillis van Velt Hamme informeerde in vorige zitting naar de argumenten van het schepencollege m.b.t. het niet volgen van het advies van de milieuraad van 6 december 2012 om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Schepen Waterschoot beloofde toen een antwoord van het schepencollege. De voorzitter leest een brief van 5 juni 2013 van het schepencollege voor. Daaruit blijkt dat het college het advies van de milieuraad in beraad houdt. De milieuambtenaar geeft een stand van zaken: - Ter herinnering: het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant houdt in dat de gemeente de energiegebonden CO 2 -uitstoot met 20 % moet verminderen tegen Er dienen hierbij drie stappen gevolgd te worden: 1. Het uitvoeren van een CO 2 -nulmeting 2. Het opmaken van een actieplan duurzame energie 3. Het nemen van maatregelen en het uitvoeren van een monitoring. Het Burgemeestersconvenant richt zich dus niet op andere (niet-energiegebonden) vormen van CO 2 -uitstoot, noch op andere broeikasgassen als methaan, lachgas, enz.. - De provinciale diensten lichtten hun klimaataanpak toe tijdens de regiovergadering van milieuen duurzaamheidsambtenaren. - Het VITO ontwikkelde een rekentool die toelaat een CO2-nulmeting uit te voeren (t.o.v. referentiejaar 2011). De rekentool werd voorgesteld in Brussel (jan. 2014), in Gent volgde hieromtrent een opleiding (maart 2014). De milieu- en de duurzaamheidsambtenaar volgden de opleiding. De rekentool laat toe aan stap 1 van het Burgemeestersconvenant te voldoen. - Er is door VITO tevens een simulatietool ontwikkeld voor de afweging van tien maatregelen die kunnen bijdragen tot een daling van de CO2-uitstoot t.o.v. het referentiejaar Er wordt aangeraden een en ander goed voor te bereiden en dan pas te ondertekenen. Stap 2 moet immers één jaar na ondertekening klaar zijn. - Momenteel zijn er gesprekken tussen de provincie, Dendermonde, Aalst en Sint-Niklaas om een voortrekkersrol te spelen. Het provinciebestuur zal een klimaatcongres organiseren op 17 juni. Daarna is het de bedoeling om zoveel mogelijk Oost-Vlaamse gemeenten te overtuigen om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. De milieuraad bespreekt het dossier en volgt het verder op. 2

3 5. Vorming voor de milieuraadsleden Een lijst met mogelijke vormingsonderwerpen werd niet opgemaakt. De milieuraadsleden worden echter via op de hoogte gebracht van diverse acties, infomomenten, activiteiten, opleidingen, enz.. Zie daarvoor ook het jaarverslag van de milieuraad, punt 3.3. Informatieve en educatieve ondersteuning. 6. Veiligheid tijdens het jagen op reeën Dhr. Walter Vermeir geeft volgende extra toelichting: tijdens de periode dat er wordt gejaagd op reeën worden de signalisatieborden gebruikt. Het is wel spijtig te moeten vaststellen dat reeds verschillende borden vernield zijn. Rekening houdend met de hetgeen voorafgaat, wordt het verslag van 4 juni 2013 eenparig goedgekeurd. 2. Hersamenstelling milieuraad: verkiezing ondervoorzitter en lid van het dagelijks bestuur Er werd een nieuwe oproep tot een kandidaat ondervoorzitter en een kandidaat gewoon lid dagelijks bestuur gedaan, om het dagelijks bestuur van de milieuraad te vervolledigen. Met betrekking tot het ondervoorzitterschap werd één kandidatuur ingediend: dhr. Walter Vermeir (WBE Scaldiana) De milieuraad duidt eenparig dhr. Walter Vermeir aan als ondervoorzitter. Met betrekking tot het lid van het dagelijks bestuur werden er twee kandidaturen ingediend: dhr. Chris Van Hese (Landelijke Gilden) en dhr. André Wauters (VELT Hamme). Normaliter dient een geheime stemming te bepalen wie van beiden deel zal uitmaken van het dagelijks bestuur. Na bespreking besluit de algemene vergadering echter geen stemming te houden en beide kandidaten te aanvaarden als lid van het dagelijks bestuur. De milieuraad duidt eenparig dhr. Chris Van Hese en dhr. André Wauters aan als leden van het dagelijks bestuur. De ondervoorzitter en de twee leden van het dagelijks bestuur worden door de voorzitter en de algemene vergadering gefeliciteerd. 3. Milieujaarprogramma 2014: toelichting, bespreking, advies De milieuambtenaar geeft een korte toelichting over de Samenwerkingsovereenkomst (SO) ten behoeve van de nieuwkomers in de milieuraad. De SO is een contract tussen de gemeente(n) en het Vlaamse gewest. De contracttekst bestaat grofweg uit drie delen: 1. Basis: Hierin zitten een twintigtal verplichtingen vervat, die de gemeente moet nakomen. Er staat een jaarlijkse subsidie tegenover, gerelateerd aan de oppervlakte en het inwonersaantal van de gemeente. Voor de gemeente Hamme bedraagt deze subsidie ca euro. 2. Onderscheidingsniveau: Op dit niveau kan de gemeente een jaarlijkse loonsubsidie voor de duurzaamheidsambtenaar verdienen door een minimumaantal acties uit te voeren. Er is een keuzemenu van een 70-tal acties. De acties worden gequoteerd op punten. De gemeente krijgt de loonsubsidie van euro als minimaal 35 punten worden behaald op de uitgevoerde acties. 3. Projecten : Aan het begin van de SO kreeg de gemeente de kans om projectvoorstellen goedgekeurd te zien. Elke gemeente kreeg jaarlijks een projectenenveloppe toegewezen. Voor Hamme was dat ca euro. Projecten zoals Met Belgerinkel naar de winkel, Gratis Bouwadvies, Zwerfkatten en de 3

4 aankoop van een milieuvriendelijk voertuig, zijn tot stand gekomen met behulp van de projectenveloppen. In de loop van de jaren werd op de enveloppe serieus bespaard, tot voor het jaar 2013 zelfs helemaal geen budget voor projecten meer werd voorzien. Er werden enkel nog middelen voorzien voor het inzetten van MiNa-werkers, en voor de terugbetaling van gemeentelijke subsidies inzake groendaken (volledige terugbetaling) en hemelwaterinstallaties (terugbetaling voor 50%). Over de uitvoering van de SO dienen de gemeenten te rapporteren via een zgn. milieujaarprogramma. In het milieujaarprogramma 2014 wordt gerapporteerd over de acties die in 2013 werden ondernomen. Het rapporteren dient te gebeuren volgens een format aangereikt door de Vlaamse overheid. De beoordeling van het milieujaarprogramma gebeurt door CAPLO, het centraal aanspreekpunt voor lokale overheden. De totale subsidie voor de gemeente bedraagt, bij gunstige evaluatie, ca euro: - Basis: ca euro - Onderscheidingsniveau: euro - Projecten: - Minawerkers: ca euro - Hemelwaterinstallaties: euro - Groendaken: ca euro. Wat komt er na de Samenwerkingsovereenkomst ? Weinig. Een nieuwe subsidieregeling voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers, en een (vermoedelijk éénmalige) subsidie voor acties die kaderen in het lokaal waterbeleid. Deze subsidie bedraagt euro voor onze gemeente. Alle leden ontvingen, samen met de uitnodiging, een exemplaar van het milieujaarprogramma 2014 en van het jaarverslag van de milieuraad. De milieuambtenaar en de duurzaamheidsambtenaar geven toelichting bij de verschillende thema s van het dossier. De nadruk ligt daarbij op de verschillen met vorig jaar. Er is gelegenheid tot het geven van opmerkingen of stellen van vragen. Thema 1: Instrumentarium - Vanaf 1 januari 2014 bestaat de samenstelling van milieudienst uit 3 voltijdse medewerkers. - Tegen 31 december 2013 moesten alle risicogronden gekoppeld aan Vlarem-vergunningen uitgewisseld worden met OVAM. Deze gronden zitten nu in een webloket van OVAM. In de loop van 2014 gaan we dit aanvullen met ARAB-vergunningen (vergunningen van voor het Vlaremtijdperk; gaat terug tot ong. 1950). - Gemeentelijk Milieubeleidsolan : gemeentelijke milieubeleidsplanning is nu geïmplementeerd in het Meerjarenprogramma Jaarverslag milieuraad. Dhr. Patrick Sillis vraagt of, nu de loonsubsidie van de duurzaamheidsambtenaar wegvalt, de functie ook wordt geschrapt. Schepen Waterschoot bevestigt dat de functie wordt behouden. Thema 2: Afval - De gemeente rapporteert aan OVAM, via de jaarlijkse Gemeentelijke inventarisatie afvalstoffen, over alle acties en maatregelen, hergebruik, selectieve inzameling, restafval en illegaal ontwijkgedrag. - Totale hoeveelheid huishoudelijke afval: 516 kg / inwoner/jaar. Daling drie jaar na elkaar. Ter vergelijking: 2011: 541 kg; 2012: 519 kg - Het percentage dat selectief ingezameld wordt, is 78 %. Dit blijft status quo. De Vlaamse doelstelling is 75 %. - Restafval: 134,3 kg/ inwoner/jaar - Serieuze daling t.o.v (ca. 8 kg). Ter vergelijking: 2011: 143 kg; 2012: 142,7 kg - Vlaamse doelstelling: 150 kg/inwoner/jaar - Afval dat wordt aangeboden voor hergebruik: 10,06 kg/inwoner/jaar. Dit is voor het eerst boven de 10 kg. Vlaamse doelstelling: 5 kg/inwoner/jaar. - Naar aanleiding van het in voege treden van het Materialendecreet (het vroegere Afvalstoffendecreet) en opmerkingen van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) ter attentie van de gemeenten werden er een aantal maatregelen getroffen: 4

5 - Afschaffen van de gratis restafvalzakken voor gezinnen. - Aanpassingen aan het containerpark: - Toegangscontrole - Andere, verhoogde tarieven - Landbouwfolies wordt nu betalend en enkel nog aan te bieden in Appels - Responsabilisering van de sportclubs en organisatoren van sport- en andere evenementen m.b.t. afval: men is zelf verantwoordelijk voor zijn afval. Er worden geen gratis witte afvalzakken en/of containers meer ter beschikking gesteld. - De gratis lediging van een aantal containers toebehorend aan vzw s wordt opgeheven. De vzw s moeten een contract afsluiten met een privé-afvalophaler. - Binnen de gemeentelijke werking wordt verder werk gemaakt van een doorgedreven sortering. De problematiek van sluikstorten en zwerfvuil wordt besproken. Er wordt gesuggereerd dat het misschien nuttig zou zijn om in de Vossestraat een bord Sluikstorter we zien u te plaatsen. Op de website indevuilbak.be kan men gepersonaliseerde affiches maken, om af te printen ( Zwerfvuil is niet meer van deze tijd. Dankzij u blijft het proper in de straat ). Op die manier kan men in de straat of wijk aangeven dat men het waardeert dat er geen zwerfvuil wordt achtergelaten. Thema 3: Milieuverantwoord productgebruik - Binnen dit thema wordt o.m. gerapporteerd over het de opname van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout en van gekeurd breekpuin in bestekken, over het effectieve gebruik ervan en over de passieve en actieve sensibilisatie van de eigen personeelsleden en van de inwoners. Zo draagt in Park Kerkwijck alle hout het FSC-label. Ook het bijenhotel is volledig vervaardigd uit hout met het FSClabel. - Na de Samenwerkingsovereenkomst valt weg de stimulans inzake milieuverantwoord productgebruik weg. Er zal dus een voortdurende sensibilisering nodig zijn van onze mensen, maar ook van de inwoners. Thema 4: Water - Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt verder teruggeschroefd. Sinds het Pesticidendecreet (2002) hebben we reeds een daling van 89 % gerealiseerd. - Op 1 januari 2015 wordt het nulgebruik van bestrijdingsmiddelen van kracht. Dit op terreinen die door openbare diensten worden gebruikt. Dat zijn bv. kinderopvangplaatsen, scholen, ziekenhuizen en alle terreinen van openbare besturen. Ook op andere terreinen groter dan 200 vierkante meter, recreatiedomeinen en grote bedrijfsterreinen, en in specifiek beschermde zones, zoals waterwingebieden of speciale beschermingszones, geldt vanaf dan een nulgebruik. De vraag wordt gesteld hoe de groendienst de onkruidbestrijding zal aanpakken. En of een nulgebruik wel verantwoord is? De milieuambtenaar antwoordt dat de groendienst voorlopig nog enkele gedoogde producten gebruikt (tot het nulgebruik van kracht wordt). Er wordt geborsteld en er wordt een stoommachine ingeschakeld. Voorts doet de gemeente beroep op SpoorTwee. Momenteel worden de begraafplaatsen Moerzeke en Kastel, het Meulenbroek, het dorpsplein te Moerzeke en park Kerkwijck door SpoorTwee onderhouden zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Er zal nog een tandje moeten bijgestoken worden. In elk geval, geen enkele alternatieve methode is 100% ok. Elke methode heeft voor- en nadelen. Maar: een nulgebruik kan. Er zijn steden en gemeenten waar al jaren het goede voorbeeld wordt gegeven. Thema 5: Hinder - Er wordt gerapporteerd zowel over de actieve, als over de passieve sensibilisering rond hinder. Dit betreft vnl. licht-, geluid- en geurhinder. 5

6 - Klachten m.b.t. milieuhinder worden digitaal opgevolgd via MKROS. De gemeente analyseert de geregistreerde hinderklachten, alsook de opvolging van de hinderklachten, via de rapporteringsmodule van het MKROS. Thema 6: Energie - De energieboekhouding werd uitgebreid. Momenteel zitten er 31 gebouwen in de energieboekhouding - Door gewijzigde wetgeving werd het aantal opgestelde EPC s uitgebreid. Een EPC (energieprestatiecertificaat) is vereist als de voor het publiek toegankelijke bruikbare vloeroppervlakte in een openbaar gebouw groter is dan 500 m². - Loketfunctie voor samenaankoop groene stroom: In Hamme waren er 799 inschrijvingen. Dat is goed voor 3,24% van de inwoners (op basis van inwonertal van 31 januari 2014). Uiteindelijk stapten 331 of 41,4% van de inschrijvers over naar een nieuw energiecontract. Resultaten provincie Oost-Vlaanderen: deelnemers (zowel gezinnen als bedrijven) schreven zich vrijblijvend in. Tijdens de veiling op 5 december bood Essent het voordeligste contract voor groene elektriciteit voor gezinnen, en OCTA+ voor bedrijven. Electrabel kon de laagste prijs bieden voor de combinatie gas-elektriciteit, zowel voor gezinnen als voor bedrijven. De gemiddelde besparing op jaarbasis bedroeg 146 euro voor gezinnen en 287 euro voor bedrijven. Uiteindelijk beslisten of 34% van de deelnemers om op het aanbod van de winnende energieleveranciers in te gaan. Alle deelnemers samen bespaarden bijna 2 miljoen euro en maakten in totaal mwh elektriciteit groen. - Aankoop van een minimum percentage aan groene stroom: 20% van het gemeentelijke elektriciteitsverbruik bestaat uit groene stroom. Op 27 november 2013 besliste de gemeenteraad om in het bestek inzake de levering van elektriciteit vanaf 1 januari 2015, te voorzien in 100 % groene stroom. - Lager energieverbruik: In 2013 heeft de gemeente het energieverbruik van drie gebouwen met minstens 1 % verminderd. In de meeste gebouwen hebben we echter een ernstige stijging van de energieverbruiken. Dit moet verder geanalyseerd worden in overleg met de Afdeling Gemeentewerken en de gebouwenbeheerders. Dhr. André Wauters van Velt Hamme heeft de verbruikscijfers van de gebouwen uit de energieboekhouding zelf eens in een grafiek gezet (de grafiek wordt verspreid onder de leden). Het toenemende energieverbruik kan niet louter toegewezen worden aan een strenge winter. Er is een stijging over de jaren heen. Hij merkt op dat heel wat, vaak eenvoudige, maatregelen kunnen genomen worden, zeker ook in het kader van het Burgemeestersconvenant. Volgende suggesties worden gedaan door diverse milieuraadsleden: responsabilisering van de gebruikers, de gebruikers confronteren met cijfers, zonnepanelen plaatsen op gebouwen met een hoog elektriciteitsverbruik, temperatuur aanpassen in zaal Ter Muncken, meer inzetten op passiefbouw (in dat verband wordt gevraagd of met dit bouwprincipe rekening werd gehouden bij de bouw van JC Den Appel), enz.. Thema 7: Mobiliteit Het gemeentebestuur Hamme engageert zich om het wagenpark meer milieuvriendelijk te maken door bij de aankoop van nieuwe dienstwagens te kiezen voor wagens met een hogere ecoscore. De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen. Deze score geeft met andere woorden een indicatie van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hiervoor worden verschillende schade-effecten mee in rekening gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en geluidshinder. De ecoscore wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100: hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig. In 2013 heeft 40 % van de voertuigen een ecoscore tussen de 11 en 47, 60% heeft een ecoscore hoger dan 51. Dhr. Moeseke van Natuurpunt Hamme vraagt of het niet wenselijk zou zijn om, behalve het aantal gereden kilometers bij te houden (wat nu al wordt gedaan), ook een analyse te maken van de noodzaak van de diverse verplaatsingen. 6

7 Schepen Waterschoot deelt hieromtrent mee dat alle wagens uit het wagenpark (maar ook graafmachines, veegmachines, grasmachines, enz.) nog dit jaar zullen worden uitegrust met een Track&Trace-systeem. Door dit systeem kan het verplaatsingsgedrag van de bestuurders worden nagegaan. De problematiek van het sluipverkeer langs diverse trage wegen wordt aangekaart. Mevr. De Bonte van ACV vraagt of iets kan gedaan worden aan het sluipverkeer in het Suybroek. Honden worden aangereden, tractoren moeten opzij, fietsers kunnen met moeite veilig door de straat. De buurtbewoners hebben een petitielijst gemaakt en die zal worden overgemaakt aan het college. Thema 8: Natuur - Het bermbeheerplan werd in de loop van 2013 goedgekeurd door ANB en CAPLO. - We voerden promotie m.b.t. het gebruik van streekeigen plantmateriaal. - Onze groendienst plantte streekeigen plantmateriaal aan. Knelpunt: autochtoon plantgoed is nog onvoldoende gekend. - De subsidiereglementen, voornamelijk deze voor de zwaluwen doen het goed. Er waren 38 aanvragen. - Er zijn diverse acties ondernomen waarover in het milieujaarprogramma niet moet gerapporteerd worden, maar die toch niet onbelangrijk zijn: bvb. infoavond over verbijsterende bijen, uitdelen van speciale bloemenmengsels voor bijen, een vlinderwandeling, het plaatsen van allerlei nestkasten in park Kerkwijck, enz.. Thea 9: Bodem Er deden zich geen acute gevallen van verontreiniging voor in 2013 Thema 10: Duurzame ontwikkeling - Het voeren van passieve sensibilisatie: artikels over duurzaam bouwadvies, zuinig verlichten, duurzaam winkelen, zomerse milieutips o.m. om zuinig om te springen met water en energie, de bioweek, de open milieuraad omtrent Transitie, enz. - De gemeente ondersteunt duurzaam bouwen en wonen door het aanbieden van duurzaam bouwadvies: In 2013 werden 9 zitdagen georganiseerd. Er werd aan 15 gezinnen gratis bouwadvies verleend. De mensen die het gratis bouwadvies hebben gekregen waren zeer positief over de gekregen informatie. Men had de mogelijkheid om het bouwadvies in twee sessies op te nemen, wat de meesten ook gedaan hebben. Van de 15 gezinnen die het gratis duurzaam bouwadvies gekregen hebben zijn er 4 die een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor nieuwbouw hebben ingediend en 2 die een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het verbouwen van een woning hebben ingediend. Over de 9 overige personen hebben we geen gegevens. Mogelijk hebben ze een premie aangevraagd en uitbetaald gekregen door Eandis (daarover krijgen we geen gegevens). Na bespreking brengt de milieuraad een eenparig gunstig advies uit. 4. Mededelingen en varia 4.1. De Compostmeesters werden de Kringloopkrachten. De Compostmeesterwerking werd de Kringloopwerking. De biologische kringloop omvat immers meer dan composteren alleen. Bij de kringloopkrachten kan men voortaan terecht met vragen over elk aspect van de kringlooptuin: verwerken van gras, wijkcomposteren, thuiscomposteren, compostgebruik, mulching, snoeihout, moestuinieren, kippen, vaste planten, hakselhout, bladeren, het maken van insectenhotels, vlechtwerk, volkstuin, voedselverliezen en m²tuintjes. Kringloopkrachten sensibiliseren op vrijwillige basis de burger en demonstreren en vertellen omtrent de aangehaalde thema s. De Kringloopwerkingen vallen onder de gemeentebesturen en/ of intercommunales. Daarnaast worden nu ook Kringloopteams opgericht. Zij worden getrokken door een Kringloopcoach. Dergelijke teams werken eigen projecten, methodieken, vernieuwende acties, enz. uit. Wie coach wil worden dient een opleidingsmodule van Vlaco te volgen. In 2014 wil Vlaco in heel Vlaanderen 50 à 100 Kringloopteams. Tal van nieuwe folders en brochures zijn bij de Kringloopkrachten en op de milieudienst te verkrijgen. 7

8 opstarten. Mededeling in dit verband: op 25 maart, van 19 u tot 21 u, organiseert Verko een infosessie Voedselverlies beperken Wijziging van bestaande subsidiereglementen Subsidie voor groendaken: Door het beëindigen van de Samenwerkingsovereenkomst valt de volledige terugbetaling van het subsidiebedrag door de Vlaamse overheid weg. Om het plaatsen van groendaken verder aan te moedigen door middel van een subsidie werd het reglement aangepast: - De subsidie wordt enkel nog toegekend als het groendak aangelegd wordt op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. - beperking van de gesubsidieerde oppervlakte groendak tot 50 m² - vermindering van het subsidiebedrag: 15 euro/m² i.p.v. 31 euro/m² Op deze manier kan de maximale subsidie voor een groendak 750 euro bedragen. Subsidie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen: Op 1 januari 2014 is een nieuw besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater in voege getreden. De Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest wordt niet verlengd. De gemeente krijgt daardoor van het Vlaamse Gewest geen 250 euro per dossier meer terugbetaald. Om deze redenen wordt het subsidiereglement aangepast. De plaatsing van een hemelwaterinstallatie bij woningen waar dit niet verplicht is, gekoppeld aan het hergebruik van het opgevangen hemelwater, blijft subsidieerbaar. Het subsidiebedrag wordt herleid van 500 euro naar 250 euro. De subsidie voor een infiltratievoorziening wordt geschrapt, omdat door de nieuwe verordening de aanleg van een infiltratievoorziening bij bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie of verharding op een goed vanaf 250 m² verplicht is geworden Overzicht van komende activiteiten Gratis Bouwadvies Elke 1 ste zaterdag van de maand, op afspraak, van 9.00 uur tot uur in het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak surf je naar en vul je de aanvraag in. Kringloopkrachten De Kringloopkrachten verwelkomen iedereen op 1 maart, 5 april, 7 juni, 6 september en 4 oktober, van 9.00 uur tot uur, op het kringloopparkje aan het containerpark. Recupel-actie van 21 maart tot 29 maart - Verzamel met z n allen oude elektro en word de beste recycleergemeente van het land! Alle oude of niet gebruikte elektro-apparaten bevatten gevaarlijke afvalstoffen: gooi ze dus zeker niet bij het restafval, maar breng ze van 21 tot 29 maart naar de Kringwinkel, het containerpark of de elektrowinkel. Recupel zorgt dan voor de verwerking en recyclage tot nieuwe bruikbare grondstoffen. De gemeente met de meeste ingezamelde kilo s per inwoner wint een reuze-ontbijtpicknick voor de inwoners van de gemeente. Trage Wegen Zogge en Sint-Anna Evaluatieavond op 27 maart om u, in het ontmoetingscentrum Zogge, Neerlandt. Mijn korte ritten van 21 maart tot 21 april Ga jij ook wel eens met de auto naar de bakker, voor slechts één brood en vier pistolets? Of naar vrienden of familie, maar enkel kilometers verderop? Je bent niet alleen: een Vlaming legt per jaargemiddeld 450 kilometer af aan korte autoritten (dat zijn ritten tot vijf kilometer). Terwijl stappen of fietsen gewoonweg veel leuker is en het ook nog eens beter is voor je gezondheid, het milieu en/of portemonnee. Probeer het samen met Steven 8

9 Goegebeur ook eens een maand en wie weet ben jij dan ook helemaal verkocht! Meedoen kan via de website alleen of in groep. Earth Hour Dit is een wereldwijde symbolische actie waarbij iedereen wordt opgeroepen om op 29 maart, van uur tot uur, de lichten te doven. Een heel krachtig signaal waarmee WWF wil aantonen dat mensen, door samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering. Bloemenmarkten De bloemenmarkten gaan door op zaterdag 26 april van uur tot uur te Moerzeke en op zondag 27 april van 9.00 uur tot uur te Hamme. Inschrijvingen voor de bebloemingswedstrijd kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 juni. Met belgerinkel naar de winkel van 26 april tot 31 mei De aanpak van de campagne is voor dit jaar in een moderner jasje gestoken. De handelaars delen geen spaarkaarten en stempels meer uit, maar geven iedere klant die met de fiets of te voet boodschappen doet een Belgerinkellot. De klant heeft 37 dagen de tijd om het unieke nummer op dit lot te registreren via en kans te maken op een prijs. Tijdens de campagneperiode reikt Belgerinkel elke dag één of meerdere prijzen uit aan de geregistreerde nummers, afkomstig uit heel Vlaanderen. Zo is Belgerinkel in 2014 elke dag winnen, voor de klant, voor de handelaar én voor de gemeente. Mensen die niet over internet beschikken kunnen altijd terecht op de milieudienst om hun lot te registreren. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op zaterdag 26 april de Mobile Brassband te vergezellen tijdens een korte fietstrip door het handelscentrum. We vertrekken om 11 uur aan de fontein voor het gemeentehuis en eindigen een uurtje later in Durmedroom. Daar kunnen we gezellig nog iets drinken. Dag van het Park Een aantrekkelijke gezinshappening op 18 mei in park Kerkwijck. Het bonte spektakel vangt aan om uur en zowel groot als klein kan zijn hartje ophalen tot uur. Programma: Ballonplooier Neus van het gezelschap Tine Hofman Kip van Troje, grimeren van kinderen, Pieto!nk, optreden van de Cirkids, KVLV s drankterras, optreden van Railway Dixie Band, Natuurpunt Hamme met parkwandeling en onderzoek naar waterdiertjes in de poel, zoektocht voor individuelen of voor groepen (organisatie van de Bibliotheek), Wims ijs, infostands van Natuurpunt Hamme, Cultureel Centrum Jan Tervaert, Wereldwinkel, SpoorTwee, kringloopwinkel, Toerisme Hamme, kringloopkrachten, imkers, Velt Hamme Miraprijs Elk jaar wordt de Miraprijs uitgereikt. Het ene jaar wordt een verdienstelijk individu gekozen, het andere jaar een verdienstelijke groep mensen. In 2013 hebben de brandweermannen de prijs gewonnen, met het herstellen van hun oude brandweerwagen de Gentenaar. De voorzitter vraagt aan de leden of ze iemand kennen die voorgedragen kan worden voor de Miraprijs Milieuvergunningen meldingen kapvergunningen e.d. Overzicht sinds de vorige milieuraad, in bijlage. Namens de Milieuraad Hamme Dirk Vermorgen Secretaris Stijn Windey Voorzitter 9

Samenstelling van de milieuraad

Samenstelling van de milieuraad Samenstelling van de milieuraad 1 Dagelijks bestuur Stijn Windey (voorzitter milieuraad, stijn.windey@telenet.be) Walter Vermeir (ondervoorzitter milieuraad) Chris Van Hese, André Wauters Tom Waterschoot

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Milieuraad Eeklo Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Bestaande reglementen Gemeente Stad Eeklo Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging

Nadere informatie

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 Jaarverslag milieuraad Werkingsjaar 2011 Stad Deinze Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 De voorzitter, De secretaris, W. Vercruysse D. Bruyneel Jaarverslag milieuraad 2011 Stad Deinze 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek

Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek Aanwezig: Stemgerechtigd: Artois Marc, Bracquiné Marc, De Clercq Eddy, de Néeff

Nadere informatie

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Verslag MINAraad Vergadering Dagelijks Bestuur 21 september 2009 Aanwezig : Erauw Pascal (voorzitter), De Smet Kristof (schepen), Looman

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

MiNa jaarverslag 2009. Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

MiNa jaarverslag 2009. Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur MINA-raad Jaarverslag 2009 1. Bestaande reglementen - optioneel Op de gemeenteraad van 23 december 2003 werden de statuten, het huishoudelijk

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Verslag MINA-raad Algemene Vergadering 26 april 2011 Aanwezigheidslijst: naam functie dagelijks bestuur stemgerechtigd vereniging 26/04/2011

Nadere informatie

Milieuraad 25 april 2013

Milieuraad 25 april 2013 Milieuraad 25 april 2013 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, P. Moeseke, E. Van Erdeghem, W. Wuytack, C. Van Hese, R. Claessens, A. Van Osselaer, J. Rotthier, K. De Cock, G. De Keyser, H. Geerinck,

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

SO-mailing 11 december 2013 - Nr.5

SO-mailing 11 december 2013 - Nr.5 11-12-2013 Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest gemeenten/steden/provincies Centraal Aanspreekpunt Lokale Overheden SO-mailing 11 december 2013 - Nr.5 1. SO 2008-2013: einddatum particuliere subsidiedossiers

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015 Gemeenteraad 23 november 2015 UITGANGSPUNT Het klimaat- en energiebeleid van de EU Uitstoot broeikasgassen moet op korte termijn fors omlaag Energiebronnen die meer zekerheid bieden Energie-onafhankelijkheid

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2013.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2013. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

MilieujaarprogrammaOverijse 2012

MilieujaarprogrammaOverijse 2012 MilieujaarprogrammaOverijse 2012 Vergadering RAMINA 8maart 2013 Milieudienst Overijse SITUERING MJP 2012 werd integraal goedgekeurd en bracht een subsidiebedrag op van 77.718 euro op; Ondertekening voor2012

Nadere informatie

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur.

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Eerste idee: Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Uitvoering: 3 gemeenten werken samen

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Klimaatplan Maldegem

Klimaatplan Maldegem Klimaatplan Maldegem Klimaatplan Maldegem Inleiding Proces Nulmeting Actieplan Inleiding Burgemeestersconvenant Doelstellingen 2020 20% minder energie verbruik 20% minder CO2 uitstoot 20% hernieuwbare

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle

Jaarverslag 2010. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle Gemeentelijke adviesraad voor Milieu en Natuur Langemark-Poelkapelle Jaarverslag 2010 Milieuraad Langemark-Poelkapelle INHOUD 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad...3 1.1. Statuten...3

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSPLAN

MILIEUBELEIDSPLAN MILIEUBELEIDSPLAN 2008-2013 GEMEENTE LENDELEDE Gemeente Lendelede Milieudienst Dorpsplein 1 8860 Lendelede Tel.: 051/33 63 05 Fax: 051/ 33 63 07 Email: milieudienst@lendelede.be 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Milieuraad 5 november 2014

Milieuraad 5 november 2014 Milieuraad 5 november 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, W. Vermeir, L. Colman, W. Wuytack, C. Van Hese, R. Claessens, J. Dierickx, L. De Ridder,

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Artikel 1: Definities. horizontale dakoppervlakte hemelwater hemelwaterput

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in Antwerpen Lokaal Kyotoplan: acties rond energie en mobiliteit Acties duurzame mobiliteit: 1. Acties voor personeel 2. Acties voor burgers

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Doelstelling Workshop: Alle gemeenten warm maken voor een inspirerende Campagne Ecologische voetafdruk Ecologische Voetafdruk in jouw gemeente

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Eindrapport Met Belgerinkel naar de Winkel 26 april - 31 mei 2014 1 Inhoudstafel Met Belgerinkel naar de Winkel 2014 - een jaar van vernieuwing Aantal deelnemers Profiel

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Voorzitter: Michel Gaelens, 0498/52 35 78, michel.gaelens@wayo.be Ondervoorzitter: Paul Rosseel, paulrosseel1@gmail.com Penningmeester: Paul Tisaun, tisaun@telenet.be

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016 Samenstelling:: Aanwezig: mevrouw Maddy Bouden; mevrouw Doris Dereyne; de heer Chris Vermeersch; de heer Johan Supply; mevrouw Rita Vergote;

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project?

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project? Reglement voor subsidies aan EcoScholen Wat is de doelstelling van deze subsidies? De stad Antwerpen wil via het toekennen van subsidies in het kader van EcoScholen Antwerpse kleuter, basis- en secundaire

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie