Activiteitenplan 2015 ZorgGoedBrabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2015 ZorgGoedBrabant"

Transcriptie

1 Activiteitenplan 2015 ZorgGoedBrabant ZorgGoedBrabant Postbus AD Oss Telefoon (0412) Fax (0412) Website: Oktober 2014

2 2 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting 2015

3 Voorwoord BrabantZorg is een dienstverlener op het gebied van ouderenzorg in de regio s Oss-Uden-Veghel, s-hertogenbosch en de Bommelerwaard. Eind 2006 is een samenwerkingsverband ontstaan met woningcorporatie BrabantWonen, die woningen in Oss en s-hertogenbosch verhuurt. Deze strategische samenwerking heeft als doel het verouderd intramuraal vastgoed te herstructureren, een gevarieerd aanbod in woonzorg-woningen te creëren, de bestaande dienstverlening op het brede terrein van het wonen te verbeteren en nieuwe producten en diensten op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn te ontwikkelen. ZorgGoedBrabant is ontstaan in december 2006 en bestaat uit 16 zorglocaties en ruim 700 servicewoningen. De stichting ZorgGoedBrabant is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. ZorgGoedBrabant is in juridische zin een zelfstandige, nevengeschikte entiteit. Door de nauwe verbanden tussen BrabantWonen en BrabantZorg hebben we deze stichting zoveel als mogelijk ingericht als een gezamenlijke dochter. BrabantZorg en BrabantWonen hebben de inbreng en de zeggenschap gelijk verdeeld. ZorgGoedBrabant is als entiteit noodzakelijk om de formele organisatie en de onderlinge verhoudingen tussen partijen correct in te richten. ZorgGoedBrabant heeft echter geen eigen personeel. Verder is het geen merknaam die we naar klanten toe gebruiken. De taken zijn zo verdeeld dat BrabantWonen naar buiten toe alle vastgoedgeoriënteerde uitvoerende werkzaamheden verricht. BrabantZorg huurt de intramurale locaties van ZorgGoedBrabant en verleent zorg. Zodoende verwijzen wij in deze activiteitenbegroting regelmatig naar de activiteiten van BrabantWonen en BrabantZorg. Overigens is sinds 2012 binnen enkele intramurale complexen van ZorgGoedBrabant ook extramuraal wonen mogelijk. De samenwerking gaat verder dan alleen het zorgdragen voor het vastgoed. BrabantWonen en BrabantZorg willen mensen helpen om plezierig, gezond en actief te leven en te wonen in een veilige leefomgeving. Daartoe werken we samen met gemeenten, andere zorgaanbieders, andere corporaties, andere welzijnsinstellingen en onze gezamenlijke klanten. Ook in 2015 zetten wij stappen om onze samenwerking te optimaliseren, zodat we op een effectieve manier werken aan het realiseren van onze doelen. Aandacht, keuze en gemak voor de klant zijn daarbij het vertrekpunt. Hoe we dat in 2015 gaan doen, zetten we in het voorliggende plan voor u op een rij. Oss, oktober 2014 ir. H.M.H. Windmüller drs. A.C.M. van Osch drs. F.H. van de Werfhorst drs. W.J.C.M. de Jong ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting

4 4 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting 2015

5 Inhoud 1. SAMENVATTING ONTWIKKELINGEN EN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN INLEIDING ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING CONCRETE DOELEN PROGRAMMAMANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN VOLDOENDE, KWALITATIEF GOEDE EN BETAALBARE WONINGEN Woningmarkt en vraag naar zorgplaatsen Omvang voorraad Verhuur Huurverhoging Verkoop, aankoop en sloop Onderhoud Onderzoeken en planvorming Nieuwbouw en herbestemming Energie en milieu TEVREDEN KLANTEN Huurders- en bewonersparticipatie Klanttevredenheidsonderzoek Partners en belanghouders...20 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting

6 6 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting 2015

7 1. Samenvatting Voor u ligt de activiteitenbegroting 2015 van ZorgGoedBrabant. In hoofdstuk 2 beschrijven we de ontwikkelingen die wij op de lange termijn zien op het gebied van demografie, ontwikkelingen in de vraag en veranderingen in wet- en regelgeving. Op basis van deze ontwikkelingen hebben we onze doelstellingen geformuleerd. In hoofdstuk 3 beschrijven we hoe we in 2015 aan deze doelen werken gevolgd door onze begroting in hoofdstuk 4. ZorgGoedBrabant heeft in totaal 718 servicewoningen, geclusterd zelfstandig wonen. Daarnaast bezit ZorgGoedBrabant 16 (zorg)locaties waar mensen geclusterd, onzelfstandig wonen. Het werkgebied van ZorgGoedBrabant omvat de gemeenten Bernheze, Grave, Landerd, Maasdonk, Oss en Uden. Het belangrijkste doel van ZorgGoedBrabant is: Mensen zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te laten wonen en leven. Door een toenemende vergrijzing is de vraag naar zorg en zorgvastgoed in het werkgebied van ZorgGoedBrabant aan het toenemen. Veranderende woonwensen, veranderingen in de financiering van de zorg en een afname van het aantal arbeidskrachten in de zorg, maakt een nieuwe manier van het organiseren van wonen, welzijn en zorg noodzakelijk. Naast de zorg die ZorgGoedBrabant heeft voor haar zorglocaties en woningen, zetten BrabantZorg en BrabantWonen zich in om wonen, zorg en welzijn op buurt- en wijkniveau te organiseren. Dat is volgens ons een belangrijk antwoord op de geschetste ontwikkelingen. Ons zorgvastgoed moeten wij steeds meer gericht inzetten voor mensen met een zwaardere zorgvraag; we richten ons steeds vaker op geclusterd onzelfstandig wonen, met een accent op de psychogeriatrie. Deze gedachten zijn uitgewerkt in de portfoliostrategie ZorgGoedBrabant. In 2015 leggen wij de volgende accenten: Uitwerking portfoliostrategie De steeds veranderende regelgeving dwingt ons om anders dan voorheen met het zorgvastgoed om te gaan. Door het verdwijnen van de ZZP 1 t/m 3 categorieën op de korte termijn en ZZP 4 op de iets langere termijn moeten wij veel flexibeler schakelen tussen intra en extramurale huisvesting. Op basis van de actualisatie portfoliostrategie ZGB-ZGB & 2015 geven we uitvoering aan de plannen voor 2015 en waar relevant en noodzakelijk stellen we onze plannen bij. Herpositionering servicewoningen Het project herpositionering servicewoningen pakken we in 2015 in samenhang met het project Zorgwonen op. Daarnaast reserveren we voor 2015 een budget om te kunnen investeren in het verbeteren van de verhuurbaarheid. Dit ligt enerzijds op het vlak van inzet van extra communicatiemiddelen/promotie, anderzijds op kleine functionele aanpassingen om de verhuurbaarheid tijdens leegstand te verbeteren. Op basis van de mutatiegraad (12%) houden we een bedrag aan voor 80 woningen à 2.500,- per woning (= totaal ,- aan investering). Voldoende betaalbare woningen Naast het handhaven van de 718 servicewoningen en de herpositionering van dit deel van de portefeuille, breiden we het aanbod aan zelfstandige woonruimte uit door het uitrollen van het product Zorgwonen. In 2015 willen we het aantal hierin uitbreiden naar 65 stuks. ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting

8 Onze klanten zijn tevreden We willen onze woningen en commerciële ruimtes klantgericht, efficiënt en effectief verhuren, onderhouden en exploiteren. Dat zegt iets over wat huurders van ons mogen verwachten. Als we daadwerkelijk klantgericht zijn, leven we ons voortdurend in in de vragen en problemen van de klant. We houden hiertoe onze werkprocessen tegen het licht. We actualiseren beleidsuitgangspunten waar nodig en implementeren deze in onze organisatie. Komend jaar kijken we daarbij onder andere naar het incassobeleid, de verhuurmutatieprocedure en geven we nog meer aandacht aan wat de klant van ons verwacht. De dienstverlening aan onze klanten krijgt ook in 2015 prioriteit. De communicatie met onze klant zal op uitvoeringsniveau extra aandacht krijgen. Verbeteren intramurale voorzieningen Samen met de locaties prioriteren we het onderhoud en de gewenste verbeteringen. Zo zorgen we ervoor dat beschikbare middelen op de juiste wijze worden ingezet. Onze locaties worden zoveel mogelijk aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. We voeren de benodigde werkzaamheden uit om aan de eisen van de - in 2013 en 2014 uitgevoerde - brandscans te voldoen. In de planning van deze projecten wordt afstemming gezocht met andere lopende beheer- en onderhoudsprojecten van BrabantZorg en BrabantWonen, zoals het project aanpassing gebouwenbekabeling. Financieel Voor 2015 zijn er geen nieuwbouwplannen gepland. Er zijn wel herbestemmingsverbouwingen gepland op een aantal locaties. In 2015 wordt de ombouw van Wilberthof (Berghem) en Martinushuis (Nuland) gerealiseerd. De voor 2015 verwachte operationele kasstroom uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt circa 9,7 mln. (bedrijfsresultaat + afschrijvingen + correctie financial lease), inclusief de geplande verkopen komt de operationele kasstroom uit op 11,5 mln. Met deze middelen kan ZorgGoedBrabant haar aflossingsverplichtingen in 2015 op de langlopende leningen ad ca. 4,9 mln., de rentelast van 4,4 mln. en de verwachte verschuldigde vennootschapsbelasting ad ca. 1,6 mln. voldoen. Er zijn geen liquiditeitsoverschotten t.b.v. beleggingen. Voor een verdere toelichting op de begroting wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 8 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting 2015

9 2. Ontwikkelingen en strategische doelstellingen Inleiding Mensen zo lang, zo thuis, zo gezond en zo plezierig mogelijk te laten wonen en leven. Dat is het belangrijkste doel van de samenwerking tussen BrabantWonen en BrabantZorg. Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving op zowel het vlak van zorg als dat van wonen zijn van invloed op de manier waarop wij ons werk kunnen en moeten doen. Om tijdig te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving monitoren we deze ontwikkelingen. Op basis van de resultaten formuleren we onze beleidsuitgangspunten. Achtereenvolgens zetten we de voor ons activiteitenplan 2015 relevante maatschappelijke ontwikkelingen en beleidswijzigingen op een rij en vertalen we die concreet naar activiteiten die we in 2015 oppakken. 2.2 Ontwikkelingen Demografie Het werkgebied van ZorgGoedBrabant omvat een omvangrijk gebied met verschillende woningmarkten. Bevolkingsprognoses laten zien dat de vergrijzing in het hele werkgebied van ZorgGoedBrabant (en ZorgGoedBrabant 2) tot 2025 nog toeneemt. Naast de vergrijzing zien we ook een duidelijke verkleuring. In het werkgebied wonen steeds meer mensen met een niet westerse achtergrond en meer ouderen met verschillende culturele identiteiten. Een kleurrijk geheel dat van invloed is op de manier waarop zorg wordt verleend. Doordat het aantal ouderen toeneemt, zal absoluut gezien ook het aantal mensen met een chronische ziekte toenemen. De vraag naar zorg neemt toe. Ontwikkelingen in de zorgsector Veranderingen in de financiering van de zorg leiden tot minder collectiviteit en mensen krijgen meer prikkels richting eigen verantwoordelijkheid. Naast de vergrijzing speelt ook de ontgroening een rol en dat betekent dat er minder werkenden zijn in Dat is voor een arbeidsintensieve sector als de zorg een relevante ontwikkeling waar op ingespeeld moet worden. De opvattingen over kwaliteit in de zorg verschuiven. Het zorgbegrip wordt verbreed tot kwaliteit van leven: welbevinden wordt een centraal begrip. Om dat te bereiken moeten zorgdisciplines veel meer gaan samenwerken. Daarnaast zien we ook dat er steeds meer sprake van is dat de klant de regie houdt. De patiënt/cliënt wordt steeds meer een opdrachtgever en gedraagt zich ook als zodanig. Mensen denken mee, bepalen zelf en willen de regie hebben en houden. Technologische en medische ontwikkelingen Steeds meer technologische ontwikkelingen richten zich op de zorgsector. ICT-toepassingen zorgen voor ondersteuning bij de zorgverlening, bedrijfsvoering, consultatie en bewaking en behandeling en zorg op afstand (E-Health). Er komen domoticaproducten op de markt die de zelfredzaamheid bevorderen, denk aan sociale media, websites en televisie- of videocontact. Het toepassen van meer technologie en ICT-voorzieningen vangt de arbeidstekorten in de zorgsector gedeeltelijk op. Technologische toepassingen en medische ontwikkelingen maken steeds meer toezicht op afstand mogelijk. Deze ontwikkelingen maken het ook voor mensen met een zwaardere zorgvraag mogelijk om thuis te blijven wonen. Een aandachtspunt wordt dan het mogelijke sociale isolement. Ook in vastgoedontwikkeling en beheer worden nieuwe technische oplossingen toegepast. De overheid vraagt van ons een actieve rol hierin. Leefbaarheid in kleine kernen Een aantal zorglocaties van ZorgGoedBrabant bevindt zich in kleine kernen. Door een vergrijzende en ontgroenende bevolking en een afnemend voorzieningenniveau staat de leefbaarheid in kleine kernen onder druk. Dit is een landelijke trend. In Brabant stimuleert de provincie inwoners van kleine kernen om hier de handen voor ineen te slaan en zelf stappen te ondernemen. Maatschappelijke voorzieningen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van de leefbaarheid. ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting

10 Voorzieningen van de intramurale instelling kunnen in dorpen en kernen waar het commerciële en maatschappelijke voorzieningenniveau onder druk staat een rol van betekenis spelen. 2.3 Wet- en regelgeving Op Rijksniveau zijn zowel voor de financiering van de zorg als de werking van het corporatiestelsel wijzigingen in voorbereiding. Veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hebben onze aandacht. Veranderingen AWBZ De Wet langdurige zorg (Wlz) vervangt in het wetsvoorstel per 1 januari 2015 de huidige AWBZ. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed vanuit de Wlz. Met deze wet moet de kwaliteit van leven voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben gegarandeerd blijven. De wet maakt deel uit van een samenhangend systeem van nieuwe en vernieuwde wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet. De Wlz is in behandeling bij het parlement. De geplande ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2015, nadat het is aangenomen door de Eerste Kamer. De Wmo is al door de Eerste Kamer goedgekeurd en zal per 1 januari 2015 in werking treden. Overgangsrecht AWBZ Wmo 2015 Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg geldt een overgangsregeling. Cliënten die per 1 januari 2015: in de instelling wonen gaan onder de nieuwe Wlz vallen; thuiswonend zijn met een hoge afgegeven indicatie houden hun recht op zorg met verblijf. Ze kunnen de zorg ook thuis geleverd krijgen; een lage afgegeven indicatie hebben, kunnen tot 1 januari 2016 alsnog kiezen voor verblijf in een instelling via de Wlz. Zij moeten dit schriftelijk kenbaar maken aan het zorgkantoor. Verder: Is er nog geen plek in de instelling? Dan is er sprake van overbruggingszorg. Deze wordt geleverd via een volledig pakket thuis of een persoonsgebonden budget op grond van de Wlz. Kiest de cliënt voor thuis wonen? Dan kan de cliënt voor zorg en ondersteuning een beroep doen op de zorgverzekeraar en/of de gemeente. Herzieningswet, novelle en parlementaire enquête De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, die naar aanleiding van incidenten in de corporatiesector breed onderzoek doet naar het functioneren van de sector, presenteert eind oktober haar eindconclusies. De novelle/herzieningswet van minister Blok kan niet per 1 januari 2015 worden ingevoerd. De Eerste en Tweede Kamer hebben aangeven met de behandeling van het wetsvoorstel te willen wachten op het eindrapport van de enquêtecommissie. Een concept AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) van de novelle is wel al in juli 2014 gepubliceerd. De AMvB is een besluit van de regering waarin de details van de in de novelle voorgestelde herziening van de Woningwet zijn vastgelegd. We bereiden ons zo goed mogelijk voor op deze maatregelen, ook al is nog niet duidelijk wanneer een en ander definitief van kracht zal zijn. Aanpassingen Woningwaarderingsstelsel (WWS) Het kabinet wil dat de WOZ-waarde van woningen een grotere rol speelt in de huurprijs van sociale huurwoningen. In afstemming met marktpartijen is hier het afgelopen jaar door het ministerie van BZK over gesproken. Minister Blok heeft, mede op basis van deze overleggen, in oktober 2014 een wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste maatregelen zijn doorgevoerd om de WOZ-waarde van de woning zwaarder mee te laten tellen in de bepaling van de maximale huurprijzen. Ten opzichte van de oorspronkelijke ambitie van het kabinet om het WWS af te schaffen en de 10 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting 2015

11 maximale huur vast te stellen op 4,5 procent van de WOZ-waarde, leidt dit wijzigingsvoorstel nauwelijks tot schokeffecten. Lokaal en regionaal treden er mogelijk wel verschuivingen op, maar er blijft in het hele land nog een aanzienlijke afstand tussen de huidige huren en de maximale huren. De verwachting is dat het gewijzigde WWS per 1 juli 2015 gaan gelden. Op welke wijze de WOZ-waarde van de zelfstandige woningen binnen de zorgcomplexen wordt bepaald is een onderdeel waarmee we in 2015 aan de slag gaan. Huisvestingwet 2014 In september 2014 is door de Eerste Kamer de Huisvestingswet 2014 aangenomen en vervangt deze de oude wet uit De wet biedt gemeenten een instrumentarium om in te grijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Hiermee kunnen onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte bestreden worden en kan de leefbaarheid bevorderd worden. 2.4 Concrete doelen 2015 Bovenstaande ontwikkelingen hebben een impact op de na te streven doelen en werkwijze van ZorgGoedBrabant. Aan de hand van de portfoliostrategie werken we in 2015 verder aan onze doelen. Met de vastgestelde portfoliostrategie anticiperen we op ontwikkelingen in de vraag en in de financiering van de zorg: we hebben de koers voor de komende jaren uitgestippeld. Dit wil zeggen dat we in ons zorgvastgoed de nadruk leggen op het huisvesten van de zwaardere zorgzwaartepakketten met name op het vlak van de psychogeriatrie (geclusterd onzelfstandig wonen) en dat we voor onze servicewoningen bekijken hoe we deze mee kunnen laten groeien met de veranderende vraag van de huurders. In 2015 werken we aan: Portfoliostrategie De steeds veranderende regelgeving dwingt ons om anders dan voorheen met het zorgvastgoed om te gaan. Door het verdwijnen van de ZZP 1 t/m 3 categorieën op de korte termijn en ZZP 4 (gedeeltelijk) op de iets langere termijn, zullen wij veel flexibeler moeten gaan schakelen tussen intra en extramurale huisvesting. In 2015 herijken we onze portfoliostrategie. Stuurgroep Portfoliostrategie Voor een betere afstemming tussen BrabantZorg en BrabantWonen met betrekking tot de portfoliostrategie BrabantZorg binnen ZorgGoedBrabant blijft de stuurgroep Portfoliostrategie actief met afstemming, communicatie en planning van de diverse deelprojecten om dit te realiseren. Denk hierbij onder andere aan: 1. project Zorgwonen; 2. project Herbestemming locaties; 3. actualisatie portfoliostrategie; 4. project nieuwbouw; 5. locaties afstoten; 6. project Marketing. BrabantWonen en BrabantZorg zijn een tweetal gezamenlijke programma s gestart. Eén daarvan betreft intramuraal vastgoed en heeft betrekking op ZorgGoedBrabant. Met de implementatie van deze manier van aansturing (programmamanagement) zullen we komend jaar bezien of en zo ja in welke vorm we de stuurgroep voortzetten. In de tweede helft van 2014 is een marketingopdracht uitgezet die in Q de vraagkant belicht van de huidige en toekomstige kwetsbare ouderen in ons werkgebied en welke wensen zij hebben ten aanzien van zorg en wonen. Het product Zorgwonen is in 2014 al op grote lijnen uitgedacht. In 2015 is de volgende stap om deze dienst zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte en in de markt te zetten. Voor dit product moet een marketingstrategie worden uitgewerkt, die antwoord geeft op de ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting

12 vraag: Op welke wijze kan BrabantZorg het concept Zorgwonen zo optimaal mogelijk in de markt zetten? In 2015 vertalen we de uitkomsten van de marketingstrategie door naar concrete stappen voor het Zorgwonen. Herpositionering servicewoningen Het project Herpositionering servicewoningen wordt in 2015 in samenhang met het project Zorgwonen opgepakt. Voldoende betaalbare woningen Naast het handhaven van de 718 servicewoningen en de herpositionering van dit deel van de portefeuille, breiden we het aanbod aan zelfstandige woonruimte uit door het uitrollen van het product Zorgwonen. In 2015 willen we het aantal hierin uitbreiden naar 65 stuks. Onze klanten zijn tevreden We willen onze woningen en commerciële ruimtes klantgericht, efficiënt en effectief verhuren, onderhouden en exploiteren. Dat zegt iets over wat huurders van ons mogen verwachten. Als we daadwerkelijk klantgericht willen zijn, leven we ons voortdurend in de vragen en problemen van de klant. We houden hiertoe onze werkprocessen tegen het licht. We actualiseren beleidsuitgangspunten waar nodig en implementeren deze in onze organisatie. Komend jaar kijken we daarbij onder andere naar het incassobeleid, de verhuurmutatieprocedure en geven we nog meer aandacht aan wat de klant van ons verwacht. De dienstverlening aan onze klanten krijgt ook in 2015 prioriteit. De communicatie met onze klant zal op uitvoeringsniveau extra aandacht krijgen. Verbeteren intramurale voorzieningen Samen met de locaties prioriteren we het onderhoud en de gewenste verbeteringen. Zo zorgen we ervoor dat beschikbare middelen op de juiste wijze worden ingezet. Onze locaties worden zoveel mogelijk aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. We voeren de benodigde werkzaamheden uit om aan de eisen van de - in 2013 en 2014 uitgevoerde - brandscans te voldoen. In de planning van deze projecten wordt afstemming gezocht met andere lopende beheer- en onderhoudsprojecten van BrabantZorg en BrabantWonen, zoals het project aanpassing gebouwenbekabeling. Verder houden we de processen in de samenwerking tussen BrabantZorg en BrabantWonen tegen het licht en maken we de procedures voor beide werkorganisaties inzichtelijk. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) BrabantZorg heeft enkele initiatieven op het terrein van MVO opgepakt. Vanuit BrabantWonen wordt hierin geparticipeerd op het gebied van vastgoed. Een van de eerste uitkomsten hiervan is deelname in de Energiestrijd van Urgenda. Verdere investeringen volgend uit MVO BrabantZorg worden geïnitieerd door BrabantWonen (beheerder energieportefeuille BrabantZorg) en vanuit energiebudget BrabantZorg uitgerold. 2.5 Programmamanagement BrabantZorg en BrabantWonen werken met programma s. Samen hebben wij twee programma s: Zo lang mogelijk, zo thuis mogelijk en Betaalbare, kwalitatief goede en voldoende woningen voor kwetsbare ouderen. Het tweede programma gaat over intramuraal vastgoed, zorgwoningen en servicewoningen. In 2014 is een programmanotitie opgesteld, waar de visie op dit programma wordt gegeven, het perspectief benoemd en de gewenste effecten en resultaten beschreven. Het programma geeft richting aan een aantal projecten: Behoefte en vraag van de klant (marketingonderzoek); Duurzaamheid, met focus op terugdringen van het energieverbruik; Portfoliostrategie; Zorgwonen; 12 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting 2015

13 Herpositionering Servicewoningen; Ombouw zorglocaties (ophogen verpleeghuiscapaciteit, afsplitsen naar extramurale capaciteit en daar waar mogelijk en gewenst stimuleren van ontmoetingsfuncties, openen naar de wijk). Logischerwijs is afstemming met de stuurgroep portfoliostrategie aan de orde zolang de coördinatie nog niet door de twee programmalijnen is overgenomen. ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting

14 3. Activiteitenplan Voldoende, kwalitatief goede en betaalbare woningen Portfoliostrategie In 2015 werken we verder aan de uitvoering en scherpen we onze portfoliostrategie op kwalitatieve aspecten aan. We werken aan het implementeren van de portfoliostrategie ZorgGoedBrabant; we voeren enkele ombouwprojecten uit. Hierbij wordt capaciteit licht (verzorgingshuiszorg) omgezet naar capaciteit zwaar (verpleeghuiszorg). Het gaat om de volgende locaties: Wilberthof in Berghem; Martinushuis in Nuland. In 2013 zijn we gestart met de extramuralisering van verzorgingshuisplaatsen en is een doorlopend proces naar Dit zogenaamde Zorgwonen wordt aangeboden in de locaties: Heelwijk in Heesch; Laarstede in Nistelrode; Catharinahof in Grave Woningmarkt en vraag naar zorgplaatsen We verwachten geen grote veranderingen in het percentage mutaties. Ten aanzien van de servicewoningen verwachten we in 2015 een mutatiegraad van circa 12%. Dit zijn ongeveer 85 mutaties. In 2015 verwachten we in totaal 200 kamermutaties. Dit ligt in lijn met Omvang voorraad ZorgGoedBrabant bezit 718 servicewoningen en 16 zorg/verpleeglocaties. In onderstaande tabel een overzicht. Locatie Aantal Plaats Servicewoningen Sterrebos 224 Oss Ministershof 83 Oss Vredehof 92 Oss Torenstaete 73 Oss Begijnenhof 66 Oss In den Kortenhof 26 Heesch Heelwijk 10 Heesch De Maashorst 24 Megen Tuinzicht 9 Herpen Catharinahof Grave De Wellen (fase 2+3) 32 Oss Laarstede 9 Nistelrode Kruisherenklooster 16+2 topkamers Uden Totaal 718 De Wellen (fase 2A) (ingezet als intramuraal) 22 Oss 14 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting 2015

15 In onderstaande tabel geven wij een overzicht van het aantal plaatsen voor zorghuisvesting en dagzorg. Maashorst te Megen wordt ingezet voor tijdelijke huisvesting voor de verbouwing van de Wilberthof te Berghem. In Herstelhotel Udens Duijn hebben we 55 plaatsen voor revalidatie. Locatie Verzorgingshuisplaatsen Verpleeghuisplaatsen Dagzorg Zorgwonen (gem) Plaats De Wilberthof Berghem De Heegt 29 Geffen Catharinahof Grave Heelwijk Heesch Maasland Herpen Martinushuis 23 8 Nuland Katwijk Oss Loovelt 52 Oss De Ruwaard Oss Laarstede Nistelrode De Wellen Oss Sterrebos 20 Oss Pastorie 11 Volkel Herstelhotel Udens Duijn Uden Nieuwe Hoeven /Dijkstaete/ Vierhoven 138 Schaijk Totaal De zorgwoning is een vorm van extramurale woning binnen de locaties van ZorgGoedBrabant. Afwijkend van wonen in een servicewoning is dat de huurder ook verplicht is om een basispakket aan zorgdiensten van BrabantZorg af te nemen. De doelstelling voor Zorgwonen eind 2015 is 65 eenheden (dit zijn er 53 gemiddeld). Deze doelstelling is afgeleid van het uiteindelijk te bereiken doel in 2018 (in totaal voor ZorgGoedBrabant en ZorgGoedBrabant 2, 434 zorgwoningen). Daarnaast worden delen van de zorglocaties door ZorgGoedBrabant rechtstreeks verhuurd aan derden. Het gaat hierbij om: Locatie Heelwijk in Heesch Maxend in Nistelrode Kruisherenklooster in Uden De Wellen in Oss Verhuur 10 appartementen aan GGZ 12 appartementen + gemeenschappelijke ruimte aan gehandicaptenzorg Dichterbij 2 appartementen (TOP) aan BrabantZorg; Kapel aan Stichting Kruisherenkapel 24 appartementen als tijdelijke huisvesting aan BrabantZorg We streven naar een gedifferentieerd aanbod met een goede prijs-kwaliteitverhouding Verhuur De servicewoningen van ZorgGoedBrabant worden toegewezen met het aanbodmodel van BrabantWonen. Niet woonduur of inschrijfduur, maar de zorgindicatie geldt voor deze woningen als eerste rangordecriterium. Hierdoor worden de woningen voor het merendeel bewoond door huurders met een thuiszorgindicatie; deze kan variëren van persoonlijke verzorging tot een indicatie voor verblijf in een intramurale setting. Indien we geen huurders kunnen vinden met een thuiszorgindicatie gaan we andere potentiële huurders zoeken, met name senioren. Aansluitende verhuur van servicewoningen zal ook in 2015 extra aandacht krijgen. In de afgelopen jaren is gebleken dat de verhuur van servicewoningen op onder andere de locatie De Maashorst in Megen moeizaam verloopt. Hierdoor is herhaaldelijk leegstand ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting

16 van servicewoningen ontstaan. We gaan de potentiele huurders van deze locaties actief benaderen door het inzetten van diverse communicatie middelen (internet, flyers, dagbladen etc.). De zorgwoningen van ZorgGoedBrabant worden toegewezen door BrabantZorg. In samenwerking tussen BrabantWonen en BrabantZorg wordt met de nieuwe klant een huurcontract en een (basis)arrangement Zorg afgesloten. De zorgindicatie geldt voor deze woningen als eerste rangordecriterium. Hierdoor worden de woningen voor het merendeel bewoond door huurders met een thuiszorgindicatie; deze kan variëren van persoonlijke verzorging tot een indicatie voor verblijf in een intramurale setting. Indien we geen huurders kunnen vinden met een thuiszorgindicatie gaan we andere potentiële huurders zoeken, met name senioren Huurverhoging 2015 Het huurbeleid van ZorgGoedBrabant zullen we in 2015 herzien zodra de portfoliostrategie is goedgekeurd. Daarin streven we ernaar om te komen tot een langdurig huurbeleid met als basis een juiste prijs-kwaliteitverhouding. In 2014 is de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd met een huurverhoging per 1 juli ad 2,5% conform inflatie voor het product Zorgwonen. Ten behoeve van de servicewoningen is het beleidsvoorstel 4% huurverhoging tot een maximum van de huurtoeslaggrens. Voorzichtigheidshalve hebben we voor 2015 gerekend met een huurverhoging van 3,0% (1,5% inflatie en 1,5% inkomensafhankelijke huurverhoging) Verkoop, aankoop en sloop In 2015 is verkoop voorzien van: Maaszicht Grave; Sint Jozef in Oijen, inclusief naastgelegen woning; woning in Lith. Het pand Maaszicht Grave (oud) zal in 2015 naar verwachting worden verkocht aan collega-corporatie Mooiland. Een formeel besluit over verkoop van Sint Jozef moet nog genomen worden. De verwachting is dat het pand in 2015 wordt verkocht. Lith betreft leegstaand woonhuis. Dit pand is verworven ten behoeve van realisatie Littalure. Dit project is stopgezet in 2013 en het pand wordt verkocht in In 2015 is sloop niet aan de orde Onderhoud BrabantWonen voert sinds januari 2007 het technisch beheer uit van de zorg-/ verpleeglocaties en de servicewoningen van ZorgGoedBrabant. Wij onderscheiden onderstaande typen onderhoud die we in dit activiteitenplan toelichten. Dit zijn: dagelijks onderhoud; preventief/contract onderhoud; aanpassingen; groot onderhoud en verbeteringen. In 2014 is de inrichting van ons systeem voor dagelijks onderhoud aanzienlijk verbeterd. Hierdoor kunnen we in de komende jaren de kosten voor dagelijks onderhoud beter monitoren en daar waar nodig bijstellen. 16 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting 2015

17 Dagelijks onderhoud Bij het dagelijks onderhoud gaat het om reparatieverzoeken, mutatieonderhoud of huurdersonderhoud. Dagelijks onderhoud is voor onze klanten één van de belangrijke services die wij bieden en één die we zo optimaal mogelijk moeten regelen voor de klant. Reparatieverzoeken De reparaties die wij voor onze klanten uitvoeren, hebben betrekking op het gehele gebouw van de instelling, op een afzonderlijk appartement van de cliënt of op een servicewoning. De reparaties voert BrabantWonen deels zelf uit met zijn eigen onderhoudsdienst (30%) en deels met vaste aannemers (70%). Mutatieonderhoud Als we bij het leegkomen van een servicewoning of zorgkamer gebreken constateren, voeren we mutatieonderhoud uit: Service- en zorgwoningen Indien het onderhoud niet te herleiden is naar slijtage als gevolg van normaal gebruik worden de kosten bij de vertrokken huurder van een servicewoning in rekening gebracht. Leegstand als gevolg van mutatieonderhoud is bij de servicewoningen minimaal. Voor 2015 verwachten we ongeveer 85 mutaties bij de servicewoningen; Verpleeghuis- en verzorgingskamers Binnen de verpleeghuis- en verzorgingslocaties verrichten wij de volgende bijzondere activiteiten: - het zorgappartement wordt met behulp van een checklist gekeurd; - get zorgappartement wordt opgeknapt (kleine reparaties en eventueel schilderen van wanden en plafonds). Gebaseerd op ervaringen uit voorgaande jaren, verwachten we in 2015 circa 200 kamermutaties. We streven naar een leegstand per kamer van maximaal 8 dagen. Huurdersonderhoud Zorg BrabantWonen voert sinds medio 2009 ook het huurdersonderhoud uit aan BrabantZorg gerelateerde installaties zoals zorgcommunicatie/telefonie en vaste keukeninrichting. Serviceonderhoud (individuele huurders) Sinds 2007 kent ZorgGoedBrabant het serviceabonnement. Huurders die dit afsluiten, kunnen kleine herstelwerkzaamheden, waar de huurder zelf verantwoordelijk voor is, door BrabantWonen laten uitvoeren. Eind 2015 verwachten wij dat we ruim 90% van de huurders van servicewoningen een serviceabonnement heeft afgesloten. Preventief/contract onderhoud Preventief onderhoud wordt voor ZorgGoedBrabant uitgevoerd ter voorkoming van storingen aan (technische) installaties en het waarborgen van veiligheid. Hiervoor sluiten wij diverse onderhoudscontracten af. Bij het afsluiten van nieuwe contracten richten we ons op het behalen van inkoopvoordeel door intensieve samenwerking tussen de diverse bedrijfsonderdelen van BrabantWonen en BrabantZorg. De post Contract onderhoud heeft betrekking op twee componenten te weten: jaarlijks terugkerend periodiek onderhoud, zoals onderhoud aan cv-installaties, automatische deuren; inspecties en keuringen van liften, keukenapparatuur en brandveiligheidsvoorzieningen; de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden en het tuinonderhoud en dergelijke; storingsonderhoud aan diverse installatie onderdelen dat op contractbasis met vaste prijzen wordt uitgevoerd. Aanpassingen (service- en zorgwoningen) In het kader van het Scheiden van wonen en zorg verwachten we dat klanten mogelijk langer zelfstandig in hun woning blijven wonen. We verwachten dat hierdoor het aantal woningaanpassingen voortkomend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning zal toenemen. ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting

18 Elementgericht groot onderhoud en verbeteringen We hebben te maken met onderhoudswerkzaamheden die niet kunnen wachten op clustering van een renovatie- of verbouwingsactiviteit. Wij noemen dit elementgericht groot onderhoud. Het elementgericht groot onderhoud wordt gepland op basis van vaste cyclustijden. Deze cyclus wordt bepaald door de theoretische levensduur van de diverse bouwkundige elementen. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats nadat door middel van inspecties bepaald is of deze daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. Meerjaren onderhoudsplanning De MJOP vormt, zoals gezegd, de theoretische basis voor de begroting en de planning voor het planmatig en projectmatig onderhoud. Met een goede inrichting van de MJOP beogen we echter nog enkele doelen: den betrouwbare onderbouwing voor de bedrijfswaarde van ons bezit; clustering van werkzaamheden moet leiden tot minder overlast voor de bewoners; tijdig inzicht in benodigde capaciteit van de betrokken afdelingen; verantwoord uitgave patroon per jaar, gedekt door de door BrabantZorg te betalen exploitatielastenvergoeding. Investeringen Onze investeringsprojecten voor intramurale zorg komen ten laste van de instandhoudingsfondsen van BrabantZorg. Scheiden wonen en zorg Ten gevolge van de afspraken tussen Zorgkantoor en BrabantZorg zal het Scheiden van wonen en zorg, het Zorgwonen, verder worden doorgevoerd. Eind 2015 verwachten we gemiddeld 53 plaatsen als zorgwoning te verhuren en derhalve te onttrekken aan het intramurale vastgoed Onderzoeken en planvorming Brandveiligheidsonderzoek zorg- en verpleeglocaties Alle locaties van ZorgGoedBrabant dienen te voldoen aan wettelijke brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit en gebruikersbesluit. Het verzorgingsgebied van ZorgGoedBrabant bestrijkt verschillende gemeenten met elk hun eigen specifieke aanpak en prioritering op het gebied van inspectie/handhaving en preventie. In het kader van effectiviteit en efficiëntie is het wenselijk, dat de brandweer, BrabantZorg en BrabantWonen het up-to-date houden van de brandveiligheid van de complexen integraal benaderen. In 2012 en 2013 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de brandveiligheid in de dienstencentra. In juni 2014 is een plan van aanpak met prioriteitsstelling vastgesteld voor de aanpassing van de dienstenscentra in verband met brandveiligheid. In 2014 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. Hierbij is het niveau van brandveiligheid hoger dan de wettelijke eisen uit het bouwbesluit, maar gebaseerd op de eisen van de brandweer. In 2015 wordt een groot deel van het plan van aanpak uitgevoerd. Daarvoor is een budget (jaarschijf 2015) van nodig (Servicewoningen , Dienstencentra ). Dit bedrag is inclusief de aanpassing in brandveiligheid van de herbestemmingsprojecten Nieuwbouw en herbestemming Voor de toelichting op de investeringen in nieuwbouw en herbestemmingen verwijzen wij u naar hoofdstuk ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting 2015

19 3.1.9 Energie en milieu Binnen de organisatie richten we ons op het reduceren van de CO 2 -uitstoot. Daarbij kijken we naar maatregelen die effect hebben op de totale woonlasten. In 2014 implementeert BrabantWonen het duurzaamheids- en energiebeleid in haar organisatie. Ook BrabantZorg heeft duurzaamheid op de agenda staan en het convenant maatschappelijk verantwoord ondernemen ondertekend. We bekijken een en ander in relatie tot het vastgoed van ZorgGoedBrabant. Binnen ZorgGoedBrabant sturen we op een verlaging van het energieverbruik en een verbetering van het binnenklimaat. Dit doen we onder andere door het technisch ingrijpen in installaties en gebouwen, maar ook door het opwekken van groene stroom(pv-cellen). En verder werken we aan: verbetering binnenklimaat locaties BrabantZorg door optimalisering van bestaande installaties; verminderen verbruik fossiele brandstoffen door energiebesparingsprojecten; beheer van energiecontracten & sturing op verbruik; aanbrengen duurzame energie-installaties bij nieuwbouwprojecten; MVO BrabantZorg. Lange termijnvisie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vertalen naar vastgoeduitgangspunten. Licht voor later Biodynamische verlichting heeft een positieve invloed op het dag- en nachtritme van cliënten en draagt bij aan een verbeterd geestelijke welzijn (verlaging van het verbruik van psychofarmaca). Inmiddels zijn deze installaties op verschillende locaties in (met name) huiskamers aangebracht (ZorgGoedBrabant: De Wellen en Catharinahof). Inmiddels is er behoefte ontstaan om te onderzoeken wat de niet visuele feitelijke effecten van deze verlichting zijn. Er is echter nog onvoldoende bewijs dat de natuurlijke verdeling van de kleur van het licht over de dag invloed heeft op stemming van cliënten, evenals andere non-visuele zaken. In 2014 starten we met het beoordelen van deze bestaande locaties. Op grond van de uitkomst van deze evaluaties, aangevuld met uitkomsten van literatuuronderzoek over de meest recente ontwikkelingen op dit gebied, stellen we specifieke, eenduidige eisen op met betrekking tot verlichting voor ouderen (als onderdeel van PvE Zware Zorg). Bij positieve uitkomsten van deze 4 pilots worden nieuwe locaties voor Licht voor later overwogen (ZorgGoedBrabant: Katwijk en Nieuwe Hoeven). Die aanvullende investeringen worden door BrabantZorg gedekt. 3.2 Tevreden klanten Huurders- en bewonersparticipatie ZorgGoedBrabant - hecht waarde aan de mening van haar klanten en wil deze graag betrekken bij de woningen en de buurt. We onderscheiden bewonerscommissies; cliëntenraden; klankbordgroep; klantenpanels. Bewonerscommissies Er zijn bewonerscommissies in de complexen Sterrebos, Begijnenhof, Vredehof en Torenstaete en Ministershof in Oss, alsmede het Kruisherenklooster in Uden. De bewonerscommissies zijn onze gesprekspartners als het gaat om onderwerpen die direct de woon- en/of leefomgeving van de bewoners betreffen. Het gaat dan om hinder en overlast, veiligheid, technisch onderhoud en leefbaarheidsactiviteiten. ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting

20 Cliëntenraden Binnen de intramurale locaties van BrabantZorg zijn de cliënten vertegenwoordigd via cliëntenraden. We gaan met hen in gesprek om ook participatie te organiseren voor de bewoners van het Zorgwonen. Binnen de bestaande overlegvorm tussen lokale cliëntenraden en BrabantZorg is het gebouw een onderdeel van het overleg. Vanuit deze overlegvorm koppelt BrabantZorg terug aan BrabantWonen als het gaat om onderwerpen die direct de woon- en/of leefomgeving van de bewoners betreffen. Klankbordgroep ZorgGoedBrabant De huurdersbelangenvereniging ZorgGoedBrabant is in 2014 niet actief. Hiervoor in de plaats organiseren we een klankbordgroep voor de bewoners van het individuele vastgoed binnen ZorgGoedBrabant (servicewoningen en Zorgwonen). De Klankbordgroep willen we samenstellen uit geïnteresseerden vanuit de bewonerscommissies, cliëntenraden, huurders en/of familie van huurders. Onze partner BrabantWonen heeft binnen haar organisatie de klankbordgroepen voor Oss en s-hertogenbosch opgericht ten behoeve van de bewonersparticipatie. Met het instellen van de klankbordgroep in Oss sluiten de zelfstandige woningen van ZorgGoedBrabant aan bij dit gremia. Klantenpanels Binnen ZorgGoedBrabant wordt dit niet structureel opgezet. Als thema's die door de vestiging Oss en/of Den Bosch van BrabantWonen, worden gestart interessant zijn voor ZorgGoedBrabant, sluiten we hierbij aan Klanttevredenheidsonderzoek De woonkwaliteit en het woongenot van onze huurders staat bij ons hoog in het vaandel. Wij gaan er vanuit, dat de kwaliteit die we leveren goed is, maar willen dit ook graag van onze klanten horen. In de processen waar verbeteringen nodig/mogelijk zijn, pakken wij dit graag aan. De bestaande instrumenten: de after sales enquête, het exitinterview en een enquête over de uitvoering van technische werkzaamheden zetten we ook in 2015 hiervoor in Partners en belanghouders Gemeenten De overleggen en afspraken met de gemeenten waar ZorgGoedBrabant actief is, bestrijken diverse prestatievelden, onder andere op het terrein van wonen, zorg, welzijn, leren, werken, veiligheid en leefbaarheid. Partners Naast de overleggen met de gemeenten werken BrabantWonen en BrabantZorg met vele partijen samen, zoals de welzijnsorganisaties, politie, andere zorginstellingen en corporaties. 20 ZorgGoedBrabant, Activiteitenbegroting 2015

Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014

Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014 Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014 Inhoud Resume uitgangspunten extramuralisering Effecten voor de Stadsregio Ontwikkelingen vraagkant Ontwikkelingen

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg

Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg Seminar Visyn: Kansen door scheiden van wonen en zorg Hoe maak ik mijn zorgvastgoed toekomstbestendig? Mr. Remco Vissink 18 september 2014 Even voorstellen Remco Vissink Advocaat/partner bij DUDOK Bouw-

Nadere informatie

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning.

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning. Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Trots Haarlem t.a.v. dhr van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 5 juli 2016 2016/292376

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Retouradres / Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk Datum 6 juni 2013 Betreft vergrijzing, extramuralisering

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Stichting ZorgGoedBrabant. Jaarverslag 2014

Stichting ZorgGoedBrabant. Jaarverslag 2014 Stichting ZorgGoedBrabant Jaarverslag 2014 Stichting ZorgGoedBrabant Postbus 151 5340 AD Oss Telefoon: (0412) 66 49 11 Website: www.zorggoedbrabant.nl Mei 2015 RVC/ZGB/15/014 Voorwoord BrabantWonen en

Nadere informatie

Wonen-zorg in regio Rivierenland

Wonen-zorg in regio Rivierenland Wonen-zorg in regio Rivierenland Voor: Platform Zelfredzaam Rivierenland Monitor Wonen-Zorg 2016 Provincie Gelderland www.ruimtevoorzorg.nl Henk Nouws, 27-03-2016 Doelen Hoe ontwikkelen vraag en aanbod

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur De NHC s en Woningcorporaties De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW Bram Baselmans senior adviseur Bram Baselmans Bouwkunde TU Eindhoven Vastgoedmanagement AAG vanaf 2002 Financiële vraagstukken

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Wonen met zorg en support

Wonen met zorg en support 7 Wonen met zorg en support visie en doelstellingen wonen met zorg en support Door de vergrijzing en door grote veranderingen in de zorg, wonen steeds meer mensen met een zorgvraag in een gewone woning.

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

NVTG bijeenkomst 17 september 2015. Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova. ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting

NVTG bijeenkomst 17 september 2015. Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova. ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting NVTG bijeenkomst 17 september 2015 Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting Carinova zorgvisie De Context Politieke ontwikkeling en zorg

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg in essentie geen vastgoedvraagstuk René Hendriks In essentie geen vastgoedvraagstuk Effect op de zorgexploitatie vele malen groter Zorg ontvangen in een wooncomplex Ga ik zelf verhuren? Wonen in een OF

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: ZO Brabant (Kempen) Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting Willemijn Souren - la Fleur 9 april 2015 Programma Korte introductie Woonzorg Nederland Enkele cijfers De nieuwe klant De basis: het huidige

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5 Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit exploitatie zorg- en dienstverlening vaak over het hoofd gezien Vooral kleine verzorgingshuizen krijgen het lastig Door de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

fdstuk 2 Hoo 14 onen W

fdstuk 2 Hoo 14 onen W Wonen Hoofdstuk 2 14 2 WONEN Een goede woning in een plezierige woonomgeving is belangrijk voor het welbevinden van iedereen. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun

Nadere informatie

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: Gooi- en Vechtstreek Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed tussen belegger en zorgexploitant. Mr. Remco Vissink 17 november 2016

Contractrisico s van zorgvastgoed tussen belegger en zorgexploitant. Mr. Remco Vissink 17 november 2016 Contractrisico s van zorgvastgoed tussen belegger en zorgexploitant Mr. Remco Vissink 17 november 2016 Contractrisico s van zorgvastgoed onderverhuur toestemming Csz/NZa extramuraal gebruik sale-and-leaseback

Nadere informatie

Zorg voor corporatiebezit

Zorg voor corporatiebezit Zorg voor corporatiebezit Juni 2015 Duidelijk. DTZ Zadelhoff www.dtz.nl Het speelveld en de veranderingen in het zorglandschap De rol van woningcorporaties op het gebied van zorgvastgoed staat onder druk

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl SIGNALERINGSRAPPORT inzake WONEN EN ZORG OP MAAT Uitgebracht

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Handleiding voor de Restschuldtool van Zorg op de kaart 1.1 1/5

Handleiding voor de Restschuldtool van Zorg op de kaart 1.1 1/5 Handleiding voor de Restschuldtool van Zorg op de kaart Zorg op de kaart bevat een tool die de effecten toont van de extramuralisering voor de huisvesting. Door de extramuralisering zal een deel van het

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Grip op vastgoed in de zorg

Grip op vastgoed in de zorg Grip op vastgoed in de zorg 1 Context grote veranderingen in de ouderenzorg De zorg is ingrijpend aan het veranderen. Mede door de Hervormingsagenda Langdurige Zorg (HLZ), zullen in 2020 belangrijke veranderingen

Nadere informatie

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen,

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen, Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie SP t.a.v. Frits Garretsen en Jolande van Ketel Datum 27 mei 2014 Onskenmerk 2014/182999 Contactpersoon S.A.D. Leensen Doorkiesnummer

Nadere informatie

De samenwerkingsagenda voor. de fysieke opgave rond decentralisaties en langer thuis wonen

De samenwerkingsagenda voor. de fysieke opgave rond decentralisaties en langer thuis wonen De samenwerkingsagenda voor de fysieke opgave rond decentralisaties en langer thuis wonen Vandaag om de tafel Gemeenten Corporaties Zorgpartijen Andere organisaties Doel Agenda opstellen waarmee bestuurders

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

Thuis in betaalbaar wonen. Terugblik 2015 Vooruitblik 2016

Thuis in betaalbaar wonen. Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Thuis in betaalbaar wonen Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 In 2015......was onze gemiddelde huurprijs 472,35... kwam in 424 van onze woningen een nieuwe huurder Onderhoud... verkochten we zeven reguliere

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

Zorgvernieuwing in Middelburg

Zorgvernieuwing in Middelburg Zorgvernieuwing in Middelburg ERVARINGEN VAN EEN KOPLOPER Albert de Vries wethouder van o.a. wonen, zorg en welzijn Uitgangssituatie in 2002 Alle zorgverleners besloten te vernieuwen Woonbeleid Middelburg

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Onderwerpen van vanavond

Onderwerpen van vanavond Welkom Burgemeester Hobolaan Onderwerpen van vanavond Voorstelrondje Presentatie Brabant Wonen Vragen, suggesties, opmerkingen Presentatie over verkeersstructuur rondom het parkeerterrein Discussie, suggesties,

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht BIJLAGE I BIJ 10D0028443 Juli 2010 de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht Berekeningen ter bepaling van het boekwaardeprobleem van corporaties Samenstelling Aedes

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

k FEB 2016 NEDERLAND Gemeente Venray T.a.v. College van burgemeester en wethouders Postbus AM Venray Geachte college,

k FEB 2016 NEDERLAND Gemeente Venray T.a.v. College van burgemeester en wethouders Postbus AM Venray Geachte college, gemeente venray Casenr.; afdeling k FEB 2016 Poststuknr.; Kopie aan; Medewerker Afgehandeld Datum NEDERLAND Gemeente Venray T.a.v. College van burgemeester en wethouders Postbus 500 5800 AM Venray telefoonnummer

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 Arthur van Iterson kw8 Project- en Conceptontwikkeling 06-31927552 Ellis Brinkman LS Projectmanagement

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie