Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI: strategische opties voor zorgaanbieders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI: strategische opties voor zorgaanbieders"

Transcriptie

1 Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI: strategische opties voor zorgaanbieders Versie 2, Stoa Organisatieadviseurs Willem Schoof Heerbaan LW Asten Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI strategische opties voor aanbieders,

2 Ontwikkelingen in de langdurige zorg, deel VI strategische opties voor zorgaanbieders. 1. Inleiding. De markt zal de komende jaren fors blijven veranderen. De instelling die in staat is op tijd de juiste stappen te zetten overleeft. Alertheid, uitproberen, flexibiliseren en continue aandacht voor de klant (customer intimacy in jargon 1 ) zijn de sleutelwoorden. Het geld of de vraag is niet het grootste probleem, maar de arbeid. De aanbieder die voldoende/goede menskracht heeft wint. En instellingen zijn niet allemaal winnaars. Uit de Actiz benchmarks blijkt een grote spreiding in de posities. In 2014 behoort 14% tot de koplopers, 16% tot de achterhoede. Onderstaand artikel biedt handvatten om de eigen strategie nog eens te ijken. Het geeft belangrijke ontwikkelingen plus strategische opties voor zorginstellingen in 5 richtingen aan: naar de financier (zorgverzekeraar of gemeente) naar de klant/gebruiker (soms zelf financier) naar de medewerker naar de mantelzorger en de vrijwilliger naar de andere aanbieder 2. Naar de financier Belangrijkste ontwikkelingen. Een belangrijke aanjager voor de veranderingen de laatste jaren vormt de te hoge groei van de zorguitgaven in relatie tot die van het BBP. Die groei van de zorg zwakt de laatste jaren af (zie grafiek). Dat is op zich gunstig. Alleen de groei van het BBP neemt ook af. Stagnatie voor de komende jaren is een reële optie 2. Bij stagnatie in combinatie met verdere noodzakelijke herstructurering (verduurzaming) van de economie blijft de financiële druk op de zorg onverminderd bestaan, ook na de huidige herzieningen. Bezuinigingen, verschuivngen van collectief naar private financiering, noodzaak tot hogere efficiciency blijft de komende 10 jaar het financiele kompas in de zorg. 1 De organisatie richt zich op het voortdurend aanpassen van het aanbod aan de wensen van de individuele klant. Belangrijk bij deze strategie is het voortdurend investeren in klantenbinding (customer loyalty), het sturen op klantwaarde (customer lifetime value) en doen van een gedifferentieerd aanbod op maat (mass customization). 2 Stegeman, Hans, e.a., Economische stagnatie als vooruitzicht, MeJudice, Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI strategische opties voor aanbieders,

3 Bron: CPB, persbericht 14 mei 2014 De financiering van de zorg zal op de middellange termijn gedifferentieerder worden. De stijging van de kosten zal niet uit de collectieve middelen worden gefinancierd. Als economische groei afneemt of uitblijft, zullen toenemende kosten niet uit de collectieve middelen kunnen worden gefinancierd en neemt naast toenemende bezuiniging - de druk op de private financiering toe. De oplossing ervoor zal een combinatie zijn van: Vermindering van aanspraken in de collectieve sfeer en dus overhevelen van diensten naar de private markt Verhoging eigen bijdragen/risico s Private betaling via verzekering of eigen middelen (inkomen/vermogen). De ontwikkeling in de bestedingsmogelijkheden laten (macro gezien) die verschuiving toe. Omdat er bij de individuele klant geen sprake is van inkomensgroei, betekent dat wel dat de klant (die tegelijk ook kiezer is) zijn uitgavenpatroon zal moeten aanpassen. Iedere verschuiving zal dus maatschappelijk bevochten moeten worden. De financier (zorgverzekeraar, gemeente) wil in toenemende mate integraal en prestatiegericht inkopen. De markt van individuele en groepsbegeleiding (waaronder dagbesteding) gaat de komende jaren geheel op zijn kop. Gemeenten hebben 2015 en 2016 nodig om de functie over te nemen vanuit de AWBZ. Daarna zullen gemeenten herverkaveling van diensten afdwingen van aanbieders van vergelijkbare diensten als zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, instellingen voor maatschappelijk en de MEE s. De ontwikkeling van een participatiesamenleving kan niet worden vormgegeven onder de vlag van aanbesteding van diensten. Gemeenten (en zorgverzekeraars) zullen de komende jaren de aanbestedingen in toenemende mate gaan vervangen door strategische allianties. De ontwikkeling van wijkteams zal na de eerste wildgroei en kopieerdrang stagneren. Een shake-out volgt. Alleen teams met aantoonbare meerwaarde blijven bestaan 3. Zorgverzekeraars hebben weinig animo om ZZP-ers te contracteren. 3 Zie ook Schoof, W., Ontwikkelingen in de langdurige zorg, deel V Wijkgerichte samenwerking, Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI strategische opties voor aanbieders,

4 De tekorten bij zorginstellingen zijn toegenomen. Instellingen die in het rood staan en dat combineren met beperkte strategische wendbaarheid en geringe veranderbereidheid bij personeel zitten in de problemen. Een vangnet voor slecht presterende organisaties is niet meer aanwezig. Een aantal zorgaanbieders zal de komende jaren failliet gaan. Hun plaats zal worden ingenomen door nieuwe, kleinere organisaties 4 die wendbaarder en sneller zijn Strategische opties De productie. De financier wil zorguren in toenemende mate inkopen op prijs én kwaliteit. Inkopen op kwaliteit is lastig omdat goede maatstaven ontbreken. De HKZ (die iedereen inmiddels wel heeft) functioneert niet als zodanig. Uit onderzoek blijkt een grote spreiding van kwaliteit over sectoren en instellingen. Uit onderzoek blijkt eveneens nog een wereld te winnen op het terrein van de doelmatigheid. Veel zal macro geregeld moeten worden. Een aantal zaken (eigen werkorganisatie, eigen procedures) kan micro geregeld worden. Sterk maken richting financier betekent onderscheiden op prijs/kwaliteit en integraal aanbieden. Richtingen in de strategie o.a. Kwaliteit: Op basis best practices en analyse eigen situatie continue verbetercyclus opzetten (jaarlijks top-3 kwaliteitsprojecten selecteren en uitvoeren). Klantenpanels/cocreatie invoeren HKZ afschaffen IJzersterk personeelsbeleid Prijs 5 : Tot de top-10 willen behoren in de sectorbenchmark Eigen werkprocessen analyseren en verbeteren Daarbinnen veel aandacht voor werkende ICT-oplossingen Daarbinnen veel aandacht voor versterking professionaliteit en zelfsturing personeel Schaalvergroting op secundaire diensten Risico s vastgoedpositie analyseren en daar naar handelen Combinaties zoeken met leveranciers van maatschappelijke arbeid (schoolstages, dagbesteding, regionale werkbedrijven) Integraal aanbieden: In allianties totale zorgrange bieden Grenzen wet mededinging opzoeken Privaat en collectief gefinancierde zorg aanbieden in alle denkbare combinaties Vernieuwing. Vernieuwing en aanbesteden verhouden zich niet tot elkaar. Financiers hebben grote behoefte aan vernieuwing in de gedecentraliseerde zorg, maar zitten voorlopig vast in traditionele aanbestedingen. Aanbieders die investeren in het ontwikkelen van nieuwe wegen hebben een grote voorsprong als de financiers over enkele jaren het aanbesteden beperken tot de lopende productie en voor vernieuwing strategische samenwerking zoeken. 4 Zie o.a. de publicatie 'Organisatievormen - Toekomstbestendige kleine zorgorganisaties', 5 De VVT-sector kan 1 tot 2,8 miljard euro efficiencywinst boeken als alle instellingen zouden produceren tegen de kostprijs van de meest efficiënte zorgverlener. Gupta Strategists, Zicht op prestaties ouderenzorg: studie VVT Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI strategische opties voor aanbieders,

5 Een sterke zorg vereist sterke spelers. Het heeft geen zin om met dedain neer te kijken op rijksoverheid, gemeente of zorgverzekeraar ( ze hebben er geen verstand van, ze hebben het alleen maar over geld, ze hebben te veel macht ) en daar naar te handelen. Aanbieder, overheid en zorgverzekeraar zijn strategische en natuurlijke partners. Zoek elkaar op, analyseer elkaars sterke kanten en verbeter die. 3. Naar de klant Ontwikkelingen. Door het scheiden van wonen en zorg neemt de groep thuiswonende klanten verder toe. De zorgvraag van die groep neemt eveneens toe (ex-zzp 1 tot en met 4). Organisaties kennen hun klanten nog steeds onvoldoende. Medewerkers scoren in de benchmark beduidend anders dan klanten. Er ontstaat naast de traditionele klant (binnen de instelling, afhankelijk, laag inkomen) in toenemende mate een nieuw type klant: thuiswonend, kritisch, gemiddeld tot meer dan gemiddeld inkomen. De nieuwe klant zal zich het eerst manifesteren op de woningmarkt en in de extramurale zorg en pas later op de intramurale zorgmarkt. En als de klant zorgklant wordt verloopt de carrière tamelijk vlak. Heel lang kan de klant toe met weinig complexe voorzieningen: veiligheid, comfort, hulp, enige zorg. De kosten en dus complexiteit nemen pas toe in de laatste 2-3 jaar voor overlijden. Burgers zullen meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen positie. Dat zal zich o.m. uiten in meer maatschappelijke initiatieven als zorgcoöperaties, ook in de stedelijke omgeving. Ook zelfstandige wooninitiatieven zullen toenemen. Zorgcoöperaties en wooninitiatieven gaan optreden als opdrachtgever naar zorgaanbieders. De buurt/wijk wordt een belangrijk aangrijpingspunt voor de zorg. De organisatiegraad van burgers in buurt of wijk zal toenemen, al dan niet geïnitieerd door de gemeente en/of ondersteund door welzijnsorganisaties. De schaal van instellingen zal zich hierop aanpassen. Het zal nog jaren duren voordat effectieve en efficiënte werkwijzen op buurt/wijkniveau zijn ontwikkeld 6. Tot die tijd zal nog veel energie aan achterwaartse bewegingen worden verspild. Aanbestedingen met risico van discontinuïteit helpen dit proces niet de goede richting in. 6 De vormgeving van sociale (wijk)teams, oktober Platform31, BMC Advies, Universiteit Twente. Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI strategische opties voor aanbieders,

6 Als wijkgericht werken slaagt en daarmee nieuwe typen allround werkers ontstaan en burgers nemen (bijvoorbeeld via coöperaties) verantwoordelijkheid als opdrachtgever voor zorg, zal het organisatorisch landschap van de zorg de komende jaren fors kunnen veranderen. Dan wordt disruptive innovation 7 ook in de zorg werkelijkheid. De sociale wijkteams ontwikkelen zich tot de nieuwe bases in de zorg. Aangestuurd door bewonerscoöperaties. Bestaande aanbieders zijn nog slechts eendimensionale uitvoerders, of zijn vervangen door collectieven van zelfstandige beroepsbeoefenaren. Gecontracteerd door de wijkteams of bewonerscoöperaties die de budgetten beheren van gemeente en zorgverzekeraar. En die en passant voor de leden contracten afsluiten met energiebedrijven. Of de werkbedrijven vormen waarlangs werkelozen werk vinden en scholieren werkervaring opdoen Strategische opties. Klantbenadering: Ken uw klant. En bedenk niet zelf wat uw klant wil en vraag het ook niet aan uw medewerkers. Ook als de klant niet rechtstreeks zelf betaalt, heeft hij wel de vrijheid de zorgaanbieder te kiezen die bij hem levert. Hij kán weglopen. Om een beeld te krijgen: eind 2014 stapten 1,1 miljoen consumenten over naar een andere zorgverzekering 8. Dat is 12% meer dan het jaar ervoor. De instelling die zich richt op de klant, richt zich op een klant die niet bestaat. Onderscheiden en segmenteren tussen en binnen instellingen is noodzaak. Er zijn kunstliefhebbers, platpraters, vitale sporters, doemdenkers, klanten met een enkele zorgvraag (tot 70-75, in toenemende mate nieuwe type klant), klanten met een complexe zorgvraag (vanaf 70, voorlopig in sterke mate nog het oude type klant), klanten met een PGB een MPT of een VPT, enz. Onderscheiden en segmenteren vereist kleinschalig organiseren. Kleinschalig organiseren kan ook in grote organisaties. De klant die feitelijk zorg nodig heeft is in omvang beperkt (ca. 10%). Het kan alleen wel iedereen overkomen. En dus is iedere oudere een potentiële klant! Instellingen moeten openstaan voor zorgcoöperaties en/of wooninitiatieven als opdrachtgevers voor zorg. Voorzover die zorg PGB-gefinancierd is, zijn aangepaste tarieven (zonder overhead) noodzaak. Separate organisatie daarvoor kan handig zijn. Concurrentie van ZZP-ers lijkt vooralsnog niet reëel (zorgverzekeraars lijken niet van ZZP-ers te houden). Dienstenpakket: Volledig pakket aan diensten bieden, maar (voor de nieuwe klant) niet met gedwongen winkelnering Tbv dat volledig pakket zoeken/vinden van samenwerking ook met private partijen (Dela, Vitaal vakantie, Holland Art Galery, Philips licht, Siemens domotica, De Boer catering, Albert Heyn bezorging, Rotax taxi, Rabo hypotheken en bankdiensten, enz, enz). Combineren van diensten terwille van het gemak van de traditionele klant is nuttig. Zonder nadenken hetzelfde doen terwille van de nieuwe klant is onzin. De nieuwe klant heeft tijd zat, is spits en heeft internet. Een deel zit niet te wachten op gecombineerde 7 AirBnB, Twitter, Uber als voorbeelden van innovaties die knagen aan het bestaansrecht van gevestigde organisaties 8 Vectiz. Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI strategische opties voor aanbieders,

7 diensten. Een ander deel weer wel 9. Het is zoeken naar de goede combinaties voor de juiste doelgroepen. Gedwongen winkelnering past niet bij de nieuwe klant. Allianties moeten dan ook niet exclusief zijn (als u bij ons woont, moet u de zorg afnemen van onze contractpartner), maar open (als u bij ons woont, garanderen wij noodzorg maar u kunt bepalen van wie). Aanvullende zorgdiensten bieden (privaat te betalen) al dan niet in combinatie met zorgverzekeraar. Goed zicht houden op ( disruptive ) innovaties. Positie kiezen, variërend van bestrijden tot omarmen. Wonen: Wonen aanbieden als eerste stap in de carrière van de zorgklant Voor dat wonen heeft de zorgaanbieder doorgaans onvoldoende vermogen. Dat betekent een noodzakelijke samenwerking met vastgoedpartijen. Die samenwerking is temeer noodzakelijk omdat de woonmarkt voor ouderen een lastige is (ouderen willen eigenlijk niet verhuizen, de vraag is sterk lokaal bepaald) Dat wonen moet een zodanige schaal/locatie hebben dat 24-uurs zorg mogelijk is en de klant niet nog eens moet verhuizen als 24-uurszorg noodzakelijk wordt 4. Naar de medewerker Belangrijkste ontwikkelingen. Op korte termijn zullen er als gevolg van bezuinigingen en demografische veranderingen banen verloren gaan 10. Het werk wordt niet altijd minder. Wellicht ontstaan nieuwe werkvormen (terugkeer alpha, dienstencheque). Wellicht ontstaan er op langere termijn weer tekorten, m.n. aan verzorgenden, verpleegkundigen en gespecialiseerd zorgpersoneel. Er blijft een continue noodzaak tot bijscholing (indicatiestelling, rol wijkverpleegkundige, domotica, werken in wijkteams). Er blijft continue noodzaak tot verandering. De zorg komt nog even niet tot rust. Er blijft spanning tussen noodzaak tot verandering en veranderbereidheid medewerkers. De benchmark van Actiz laat zien dat er een grote afstand bestaat tussen management en werkvloer. Die wordt voorlopig niet ingelopen. 9 Door de noodzaak om de concurrentie elke keer weer te overtreffen raken de marketinginstrumenten en strategieën steeds verder uitgeput. Dit failliet van de marketing zal, volgens prof. Theo Poiesz (Tias-Tilburg), leiden tot een totaal andere ordening in het aanbod van producten en diensten. Hij voorspelt een snelle opkomst van brancheoverschrijdende organisaties die een nauwe band hebben met hun klanten, hen de meeste zorgen uit handen nemen en op maat een breed pakket aan producten en diensten leveren. De door keuzestress getergde consument kan het kaf niet meer van het koren scheiden. Daarmee wordt de economie geschaad, stelt Theo Poiesz. 'Synergetische marketing' moet volgens hem de oplossing bieden: een tussenpartij moet een eerste schifting maken. 10 Calibris 2013, Arbeid in zorg en welzijn Veranderingen/bezuinigingen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ en de kinderopvang leiden naar verwachting tot overschotten in de agogische beroepen op niveau 3, 4 en 5, en 2 in de zorg en welzijn. Overschotten in specifieke branches als jeugdzorg en kinderopvang door ontgroening. Er is vooral vraag naar hoger geschoold personeel als gevolg van de veranderende zorgconcepten en meer specialistische zorg in de ziekenhuizen. Ziekenhuizen vragen vooral naar verpleegkunde niveau 4 en steeds vaker naar niveau 5. Door de vergrijzing zijn er vanaf 2020 meer zorgvragers. Maar er is dan minder personeel beschikbaar. Dit betekent dus tekorten op langere termijn. Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI strategische opties voor aanbieders,

8 De WerkgeverNPS (beveel je je werkgever aan bij anderen) is in de laatste twee gemeten jaren afgenomen (was in en in ). De spreiding is groot en neemt toe (in 2014 van -81 tot +85) 11. De Werkgever NPS bij uitvoerenden neemt af naarmate de opleiding toeneemt. Het opleidingsniveau van medewerkers neemt toe. Als al het andere gelijk blijft, zal de WerkgeverNPS verder afnemen. Een lage WerkgeverNPS is de doodsteek voor alle verbeteringsprocessen in een organisatie en daarmee een kaartje naar de ondergang Strategische opties. De zorgaanbieder levert diensten. En daarvoor geldt altijd nog het gaat om de vent en niet om de tent 12. De aanbieder die goed personeel heeft en houdt is winnaar op de lange termijn. Elementen in de strategie: Hard inzetten op verkleining van de afstand in visie, in beleving, in respect tussen management en uitvoerenden. Medewerkers verdelen in 4 doelgroepen: Willen meedoen Ja Nee Kunnen Ja meedoen Nee Medewerkers zich laten ontwikkelen naar de doelgroep ja/ja. Afscheid nemen van de doelgroep nee/nee. IJzersterk personeelsbeleid: medewerkers beschouwen als klanten. Allerhoogste medewerkerstevredenheid nastreven (revival zelfstandige professional, kleinschalig werken, zelfsturing zoals de verloren gegane alpha s?) Arbeidsbesparende technieken invoeren Stageplaatsen creëren; mensen opleiden en kiezen die passen bij de winnaar 11 Benchmark Actiz, Helaas rijmt het woord meid niet in deze wijsheid. Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI strategische opties voor aanbieders,

9 Intensief ziekteverzuimbeleid Gericht behoud goede medewerkers Afscheid nemen van slechte medewerkers Arbeidsreintegratie indien personeel past bij de winnaar Ontwikkelen van franchiseformule om kleinschalig verzorgen mogelijk te maken (aparte eenheden met laag tarief) Aandeelhouderschap bij medewerkers Programma ontwikkelen met Tempo Team: binden en boeien. 5. Richting mantelzorger en vrijwilliger Belangrijkste ontwikkelingen. Het is in alle toonaarden gezegd en geschreven. Een deel van de langdurige zorg verschuift verder naar mantelzorgers en vrijwilligers. Van de ouderen heeft slechts een beperkt percentage daadwerkelijk zorg nodig. Tegelijk is iedere oudere potentiële klant. Dat levert een grote hoeveelheid vitale ouderen die op de een of andere wijze gebonden zouden kunnen worden aan de zorg. Ouderen ( >60 jaar) worden echter gekenmerkt door een geringe identificatie met de eigen doelgroep 13. Het aanspreken van ouderen op hun leeftijd en toekomstige behoeften zal daarom weinig effectief zijn. Het is onwaarschijnlijk dat de vermindering van collectief gefinancierde zorg door extra mantelzorg en vrijwilligers kan worden opgevangen Strategische opties. Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen waar mogelijk. Ze zijn goud waard. Alleen wanneer reële mogelijkheden worden gezien aanbod uitbreiden. 6. Richting andere partners Belangrijkste ontwikkelingen. In een krimpende markt neemt concurrentie verder toe. Noodzaak tot integrale dienstverlening vereist samenwerking met partners uit andere sectoren. Veel instellingen zijn volop bezig met het stroomlijnen van de interne organisatie (bezuiniging, herziening zorg, decentraliseren). Dat vergt zoveel energie dat er daardoor te weinig aandacht voor de externe positie overblijft. En de wereld gaat wel verder. Als de bestaande instellingen niet met de wereld mee groeien, zullen andere organisaties dat doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de samenwerking tussen eerste, anderhalve en tweede lijn. Ziekenhuizen en huisartsen zullen daarin het voortouw nemen. Datzelfde kan gaan gebeuren met individuele en groepsbegeleiding door welzijnsinstellingen. 6.2.Strategische opties. Winnaars moeten voldoende capaciteit beschikbaar hebben om externe ontwikkelingen te volgen en er op in te spelen. Om een volledig pakket te kunnen bieden zal de zorgaanbieder zich sterk en sexy moeten maken naar aanpalende publieke en private partners. Daarin heeft de zorgaanbieder een groot voordeel: hij zit stevig in een marktsegment dat groeit zowel in omvang als en dan?, februari Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI strategische opties voor aanbieders,

10 bestedingsmogelijkheden. Hij heeft een sterke binding met de cliënten (er komt wekelijks iemand van de organisatie over de vloer). De zorgaanbieder kan de nieuwe ANWB worden: energiecontracten leveren via de ledenvereniging, pakketbezorging via de huishoudelijke hulp, controle op de werking van ICT-voorzieningen via de wijkverpleging, enz. Een sterke en stabiele relatie tussen klant en zorgaanbieder is levensvoorwaarde voor de zorgaanbieder. Het is ook een noodzaak voor gemeenten. Studies naar wijkgerichte werken geven aan dat continuïteit een succesvoorwaarde is voor goed wijkgericht werken. Dat staat haaks op het aanbesteden van diensten en de afbreuk die dat kan doen aan stabiele relaties. Zorgaanbieders doen er goed aan individueel en binnen de branche te lobbyen voor de afbouw van het aanbesteden. Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel VI strategische opties voor aanbieders,

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014 Of te wel: Van (de) wijken weten THEMA, april 2014 Consultant/Ondernemer/(Interim) Bestuurder Meer dan 30 jaar kruiswerk, thuiszorg Vanuit perspectief Thuiszorg, in algemene zin, kijken naar ontwikkelingen

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1 De zorg in onze buurten. Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten 1 Verantwoordelijkheid nemen..?? Wie van u heeft reeds een aandeel geleverd in de wijze

Nadere informatie

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg CNV Publieke Zaak zet zich in voor kwalitatief hoogstaande zorg. Goede zorg is een groot goed voor iedereen in Nederland. Naast onze ideeën over

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit

Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit Financiële discontinuïteit en private financiering Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit Bij de zorgcontractering doet zich het belangrijke probleem voor dat ziekenhuizen en verzekeraars eind

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

De Vergrijzing Voorbij Personele gevolgen zorgakkoord 2013 voor de ouderenzorg

De Vergrijzing Voorbij Personele gevolgen zorgakkoord 2013 voor de ouderenzorg De Vergrijzing Voorbij Personele gevolgen zorgakkoord 2013 voor de ouderenzorg Utrecht 25 april 2013 Wine te Meerman Annick van Kollenburg Eveline Castelijns 1 Inhoud 1. Stelselherziening ouderenzorg 2.

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Zorgvernieuwing in Middelburg

Zorgvernieuwing in Middelburg Zorgvernieuwing in Middelburg ERVARINGEN VAN EEN KOPLOPER Albert de Vries wethouder van o.a. wonen, zorg en welzijn Uitgangssituatie in 2002 Alle zorgverleners besloten te vernieuwen Woonbeleid Middelburg

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Harlingen, 8 augustus 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dagbesteding

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 18 februari 2014 Oorsprong van het pgb VS: Centrum voor independent living eigen regie Nederland: actie jaren 70 Begin jaren 90 experiment

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Presentatie. t.b.v. leden KBO 27 oktober 2014. Jan Kees Metz

Presentatie. t.b.v. leden KBO 27 oktober 2014. Jan Kees Metz Presentatie t.b.v. leden KBO 27 oktober 2014 Jan Kees Metz Oktober 2014 Programma In het kort: veranderingen in de zorg Missie/visie, klant en kernwaarden ZGE Ontwikkelingen binnen ZGE Vastgoed en portfolio

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Programma themakamer Een nieuw stelsel Inleiding door Hans Weggemans, directeur Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Wat betekent dat voor: Kleis Pit (MEE Twente) Rembrandt

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014 Wet Langdurige Zorg A.L.V. 27 oktober 2014 Aanleiding: Rapport van de WRR, waarin geadviseerd wordt tot modernisering van de AWBZ (wordt kamerbreed onderschreven. Kosten van de AWBZ stegen van 16 miljard

Nadere informatie

Overzicht ontwikkelingen arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Flevoland

Overzicht ontwikkelingen arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Flevoland Overzicht ontwikkelingen arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Flevoland 2014 Colofon Dit overzicht is mogelijk gemaakt door. Zowelwerk is aangesloten bij Regioplus en onderdeel van CMO Flevoland. Voor meer informatie

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013 Toekomst ouderenzorg Max Bijwaard Manager VV&T Oost Te bespreken onderwerpen Nieuwe structuur inkoopafdelingen zorgkantoor Visie Achmea op de langdurige zorg

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Klein, betrokken en creatief Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, missie en visie van de SWZP: Wat is onze kracht? Hoe zetten we die het beste in? 2. Transitie van

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Roger Jongen 23 juni 2011. Smart Homes

Roger Jongen 23 juni 2011. Smart Homes Roger Jongen 23 juni 2011 Smart Homes zorg zorg zorg Behandelen wonen Welzijn Welzijn Welzijn Professie Commercie Gemeente Breda cliënt cliënt cliënt cliënt centrale Mantel Familie Familie Familie Buurt

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Fysiotherapeuten Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie