Samenvatting beeldvormende raad, 14 april 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting beeldvormende raad, 14 april 2011"

Transcriptie

1 1. Bestemmingsplan De Pas Gasten van de raad De heer P. Hermans, initiatiefgroep De Pas, en de heer L. Wildeboer namens MVO Varsseveld Toezegging Wethouder Drenth legt de definitie van de verschillende bestemmingen ter inzage, met name het verschil tussen de huidige bestemming en voorgestelde bestemming voor het Dalespand. De heer Hermans vraagt de raad om het bestemmingsplan niet vast te stellen. De bestemming van het Dalespand is gewijzigd om de plannen van IrisZorg mogelijk te maken. De werkgroep stuurt voor de raadsvergadering een brief aan de raad met haar zienswijze. De heer Wildeboer heeft bezwaar tegen de beperkende bestemming van het terrein Houtkampstraat ten opzichte van de huidige bestemming. Daardoor kan hij daar minder realiseren. Hij kan een planschadeclaim indienen, maar dat is afhankelijk van de medewerking van de gemeente aan de bouwplannen van MVO op dat terrein. Daarnaast verzoekt hij om de bouwplannen van MVO als directe mogelijkheid op te nemen in het bestemmingsplan. Zijn volledige bijdrage staat in het bis. Wethouder Drenth bestrijdt dat het bestemmingsplan is aangepast zodat het initiatief van IrisZorg past. Het plan van IrisZorg is al grotendeels mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. Het is niet ongewoon dat een bestemming wijzigt bij het opstellen van een conserverend bestemmingsplan. De bestemming van het perceel aan de achterzijde van de Terborgseweg wijzigt omdat het grenst aan het centrum en een woonwijk en vanwege een zienswijze. Het college is begonnen met deze bestemmingsplanprocedure voordat de plannen van IrisZorg bekend waren. Opnieuw ter inzage leggen is zinloos: de raad kent de bezwaren van de omwonenden en de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. In zijn besluit kan daar rekening mee worden gehouden. De omwonenden kunnen bij de Raad van State bezwaar aantekenen tegen het raadsbesluit. Het college heeft overeenstemming met MVO over het pand op de hoek Houtkampstraat-Raadhuisstraat. Een bouwvergunning heeft een deadline. Als de ontwikkelaar die termijn overschrijdt, vervalt het recht om te bouwen. Van de wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het bestemmingsplan, kan gebruik worden gemaakt als alle onderzoeken zijn afgerond en de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst met de gemeente heeft gesloten. Daarin staan afspraken over planschade en de afdracht aan het fonds bovenwijks. Zo ver is het college nog niet met MVO. Het pand aan de Tjalmastraat is de Wmo-winkel. Voor die plek moet de ontwikkelaar nog onderzoek doen. Bij het conserveren van bestemmingsplannen kijkt het college naar de functies in een gebied en of die nog gewenst zijn. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of het leidt tot planschade als je die functie uit het bestemmingsplan weglaat. Mevrouw Legtenberg wijst de raad op een fout in de nota van wijzigingen: in plaats van Emmastraat 2 en 2A moet daar staan Julianaplein 12. Voor de raadsbehandeling legt het college de goede versie aan de raad voor. De functie van de Emmastraat 2/2a is dus niet gewijzigd. Voor de Terborgseweg 63 en Julianaplein 12 is de bestemming centrum opgenomen. Julianaplein 12 had in het ontwerpbestemmingsplan een bedrijfsbestemming. In het geldende bestemmingsplan heeft Julianaplein 12 de bestemming handel en nijverheid. Er komt een overzicht van de bestemmingen die gelden en de bestemmingen die zijn opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Op de website staat het eerste ontwerpbestemmingsplan De Pas Dat is intussen opgevolgd door het ontwerpbestemminplan De Pas De heer Hermans vraagt hoe het komt dat in het oude bestemmingsplan uit 2008 geen wijzigingsbevoegdheid staat en in dit nieuwe plan wel. Wethouder Drenth legt uit dat het om een beeldbepalend monument gaat. De eigenaar wilde geen monumentenstatus maar een wijziging, zodat hij andere functies in het pand kan realiseren om de kosten van de renovatie te betalen. Daarom kwam er een wijzigingsbevoegdheid. De heer Wildeboer concludeert dat kennelijk alle bestemmingsplannen een wijzigingsbevoegdheid moeten hebben. Een dag na de inwerkingtreding komt de aanvraag van IrisZorg. Hij is verbaasd over de reactie van het college ten aanzien van de Tjalmastraat omdat in het plan geen andere mogelijkheden zijn zoals kantoorfunctie. Pagina 1 van 6

2 2. Verbetering openbare ruimte De Veentjes Wethouder Drenth vertelt dat gedeputeerde staten zeer recent hebben ingestemd met de gewijzigde besteding van GSO-gelden. De parkeerplaats bij de C1000 is een openbare parkeerplaats, de supermarkt hoeft daar niet aan mee te betalen. Het college heeft intensief overleg met omwonenen; zij bepalen mede wat in het gebied gebeurt. Niemand heeft bezwaar tegen een parkje. De wethouder betrekt de ideeën van de bewoners van de Slinge bij de uitvoering. Hij wil dit project rond december 2011 klaar hebben. De inrichting moet beheersbaar zijn vanuit de openbare orde en veiligheid. De wethouder kan nog geen antwoord geven over de precieze besteding van het geld. Hij maakt de plannen samen met de bewoners. De uitwerking volgt nog. De plannen moeten binnen het budget van 1,2 miljoen passen. 3. Subsidie 2009 stichting Sport en Recreatie Weh Gast van de raad De heer V. Weijers, voorzitter stichting Sport en Recreatie Wehl De heer Weijers zegt dat hij voorzitter is van een financieel gezonde stichting. De stichting heeft alleen geen reserve om calamiteiten op te vangen. Door energiebesparende maatregelen en een nieuw energiecontract is het tekort voor een deel weer ingelopen. De stichting probeert meer activiteiten te ontwikkelen om zo extra inkomsten te krijgen. Denk aan verhuur van zalen aan topsportclubs en bedrijven. De heer Weijers is tevreden met de budgetfinanciering. De stichting werkt voornamlijk met vrijwilligers. Er is geen probleem met continuïteit, ook niet in de toekomst. De begroting 2011 is in orde, mits de stichting geen tegenvallers krijgt zoals deze hoge energiekosten. Het college kan budgetovereenkomsten vastleggen, zo vertelt. Als de stichting een lening afsluit voor het tekort, dan is dat ook weer een risico. 4. Delegatie bevoegdheid vaststellen exploitatieplan De fracties sturen hun vragen over dit voorstel uiterlijk 18 april naar het college. Het college beantwoordt ze uiterlijk 22 april. 5. Mitigatie- en compensatieplan A18 Bedrijvenpark De behandeling wordt uitgesteld naar 12 mei. 6. Mededeling nieuwe werkwijze afhandeling planschade De behandeling wordt uitgesteld naar 12 mei. Pagina 2 van 6

3 7. Laagrentende lening museum Ut Olde Ambacht Gast van de raad De heer J. van der Aart, voorzitter van het museum wethouder Van der Meijs De heer Van der Aart vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het museum. Hij is blij met het nieuwe onderkomen. Nadeel is dat er jarenlang geen onderhoud aan is gepleegd. De exploitatie is nu negatief, maar de heer Van der Aart is optimistisch over de ontwikkelingen de komende vijf jaar. Ze werken met een voorzichtige begroting, verwachten een landelijke erkenning als museum en daardoor een toename van bezoekers. Het museum gaat ruimere openingstijden hanteren, een deel van het gebouw verpachten aan de middenstand en zich inzetten om de horecaomzet te vergroten. Het museum betaalt 0,5% rente over de lening. De rest van de rente komt voor rekening van de gemeente. Het museum heeft nooit eerder subsidie aangevraagd; het wil daar wel graag een opening voor houden. De heer Van der Aart spreekt zijn complimenten uit voor de overname van deze museumzaak door Doetinchem bij de herindeling. Het museum onderzoekt mogelijkheden voor samenwerking met organisaties voor verstandelijk gehandicapten. Dat kan werkgelegenheid opleveren maar ook financiële participatie. Wethouder Van der Meijs antwoordt dat Doetinchem gelden van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland kan gebruiken. Bij geen gebruik ontvangt Doetinchem een bepaalde rente; die is nu lager door deze lening. Zij ziet geen grote financiële risico s voor de gemeente. Mocht het geheel niet slagen, dan volgt een juridische procure en moet er een constructie bedacht worden waar de raad bij betrokken zou worden. Bij een gemeentelijke herindeling is de wet Arhi van kracht. Daarin staat voorgeschreven hoe de nieuwe gemeente met de verplichtingen uit de begrotingen van de oude gemeenten omgaat. Zo lag dat dus ook voor museum Ut Olde Ambacht. 8. Jaarstukken Gasthuisfonds lid wethouder Van Dijk : Het onderwerp komt terug in een beeldvormende raad. De stukken in het bis waren niet compleet. De raadsleden willen meer informatie over het fonds. De griffie nodigt een van de provisoren uit voor de volgende keer. Pagina 3 van 6

4 9. Ouderenontmoetingspunt in t Brewinc Gasten van de raad De heer F. de Vos (voorzitter) en mevrouw M. Pieters van het CSO wethouder Van Dijk De heer De Vos schetst de 10-jarige voorgeschiedenis van het ouderenontmoetingspunt. Het is in het coalitieakkoord gekomen en daarna is het verder opgepakt. Er is een brede startbijeenkomst geweest met deelname van veel partners. Er zijn drie werkgroepen gevormd; locaties ziijn onderzocht en bekeken aan de hand van een aantal eisen. O.a. vitale plek, toegankelijk voor minder draagkrachtigen, van-voor-en-door ouderen. Er is een brede peiling gehouden om de locatiekeuze te onderzoeken. Daar zijn zo n 200 mensen op afgekomen. De overgrote meerderheid koos voor t Brewinc vanwege de onafhankelijkheid, de meerwaarde van de medegebruikers, de plek zelf en de mix aan ontmoetingsmogelijkheden. Er is een beheerstichting in oprichting en er wordt een werkorganisatie opgezet. Mevrouw Pieters gaat in op het belang van het doorbreken van isolement voor ouderen, van zelforganisatie, vermenging van jongere en oudere ouderen en ruime openingstijden van het ontmoetingspunt. Haar volledige bijdrage is te vinden in het bis. De heer De Vos antwoordt dat ook individuele ouderen zijn benaderd. Het is de bedoeling een bijdrage voor activiteiten te vragen. Dat willen ze zo laag mogelijk houden. Het onafhankelijk zijn is heel belangrijk geweest bij de keuze voor t Brewinc. Zij willen wel open blijven staan voor samenwerking met Croonemate en aanvullend op elkaar zijn. Hij verwacht dat er veel bezoekers zullen komen en dat het de komende jaren zal toenemen. Wethouder Van Dijk geeft de initiatiefgroep een groot compliment. Heel goed dat ze dit samen met anderen oppakken! De onderlinge verbindingen tussen gebruikers in t Brewinc zijn van groot belang. De IJsselkade wordt verkeersluwer, er komt een kiss & ridezone bij t Brewinc en er komen invalidenparkeerplaatsen. De huurovereenkomst geldt voor 20 jaar. Eind 2010 verliep de huuroptie van de ontwikkelaar. Nu kon het ouderenontmoetingspunt mee in de bouwstroom. Als dat later had gemoeten zou het duurder uitpakken. VVV en ontmoetingspunt delen de ruimte; het zijn wel twee aparte ruimtes. Het klopt dat dit voorstel vooruitloopt op de ombuigingen. Een ouderenontmoetingspunt is de wens van de raad en anders zou deze mogelijkheid vervallen. Ouderen uit Wehl en Gaanderen zijn ook betrokken, omdat dit ouderenontmoetingspunt een centrumfunctie heeft. Een ontmoetingspunt voor ouderen in Gaanderen is onderdeel van de voorjaarsnota. Continuïteit lijkt de wethouder geen probleem, gezien het enthousiasme en de belangstelling onder ouderen zelf en de toenemende vergrijzing. 10. Wedeo: verslag van de gemeentelijke vertegenwoordigers Toezegging: De heer Traag vraagt mevrouw Grootjans of zij het verslag kan aanvullen met meer inhoudelijke informatie en mogelijke vormen van betrokkenheid van de raad. Wethouder Van Dijk bevestigt dat positief, en landelijk gezien uitzonderlijk is dat Wedeo nog in de zwarte cijfers zit. De raad kan binnenkort meer lezen over de inhoud van het werk van Wedeo in het jaarverslag. Daarin beschrijft het werkvoorzieningschap zijn doelen en resultaten. Er is inderdaad onrust te merken bij de medewerkers in de sector van de sociale werkvoorziening. Dat heeft onder meer te maken met het mogelijke bestuursakkoord. Pagina 4 van 6

5 11. Subsidieverordening De Achterhoek bespaart 2011 wethouder Kroon : Wethouder Kroon antwoordt dat bij een aanvraag een offerte moet worden ingediend. Nadat facturen gecontroleerd zijn, volgt de definitieve subsidiebeschikking. 5 tot 10% van de gehonoreerde aanvragen worden ter plaatse gecontroleerd. 12. Bestuurlijk dashboard wethouders Kroon en Van Dijk Wethouder Van Dijk licht toe dat de financiën voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op rood staan. Het is een openeinderegeling en dus een financieel risico. Naar aanleiding van de overschrijdingen in 2010 heeft het college diverse maatregelen ter beheersing ingesteld. Die hebben ook resultaat gehad. Nu kort het rijk op de doeluitkeringen en daardoor ontstaat opnieuw een gat. Het onderwerp komt terug in de voorjaarsnota met maatregelen om de uitgaven terug te dringen. 13. Periodieke aandacht voor integriteit burgemeester Kaiser Toezegging De gedragscode voor integriteit voor ambtenaren komt ter inzage. De heer Koçigit roept raadsleden die dat nog niet gedaan hebben op, hun dienstverband te melden. De burgemeester antwoordt dat ook ambtenaren nevenfuncties moeten melden. Dat wordt ook getoetst. Hun nevenfuncties hoeven niet gepubliceerd te worden. Pagina 5 van 6

6 14. Verbreding haalbaarheidsonderzoek BAM - bvo De Graafschap Gasten van de raad Dhr. B. Knepper, volleybalvereniging Orion Dhr. W. Dieleman, initiatiefnemer sporthal Zuid Dhr. S. Veen, voorzitter Stichting Groen Stadion De Graafschap Dhr. R. Sypkens, BAM Dhr. H. Bloemers, directeur bvo De Graafschap wethouders Drenth en Kroon De beeldvormende raad spreekt uit het onderwerp in de raadsvergadering te willen behandelen. Het komt als raadsvoorstel op de agenda van 28 april. Pieter Koning De heer Knepper houdt een pleidooi voor sportpark Zuid. Hij heeft geen contact gehad met BAM over het stadion. Orion wil één locatie voor de vereniging. De haalbaarheid van het plan van BAM is onzeker. De heer Dieleman maakt duidelijk dat het stadion en sportpark Zuid twee verschillende initiatieven zijn. Hij wil niet dat de berichten over het stadion het proces op sportpark Zuid verstoren. Hij heeft wel een oriënterend overleg gehad met BAM waarin BAM hem heeft geïnformeerd over de plannen. Er is geen strijd om de samenwerking met het Graafschap ; de school wil de afdeling sport en beweging op sportpark Zuid bouwen vanwege de synergie met sportverenigingen. De heer Veen spreekt namens een financieel gezonde club die zijn sportieve en zakelijke rendement wil verhogen. De club wil in de eredivisie spelen. Op maatschappelijk terrein is De Graafschap partner van gemeente, instellingen, bedrijven en inwoners. Een nieuw multifunctioneel stadion is een voorwaarde om dat waar te maken. Met een omzetgroei van 10 naar 16 miljoen voorkomt de club degradatie. Het bestuur van De Graafschap zoekt een geschikt gebied en wil een publiekprivate samenwerking met de gemeente en de regio Achterhoek. De heer Veen vraagt of de raad wil instemmen met de haalbaarheidsstudie naar beide locaties. De heer Sypkens legt in zijn betoog de nadruk op het versterken van de sociale cohesie in Doetinchem. Dat lukt niet op een regionaal bedrijventerrein. BAM wil tot juli beide gebieden verder onderzoeken. Sportpark Zuid is een mogelijkheid in samenwerking met de huidige verenigingen op Zuid. Maar hij wil het proces van de sporthal niet vertragen. Zijn presentatie staat in het bis. Het bedrijvenpark is niet geheel buiten beeld. De raad heeft A18 Bedrijvenpark aangewezen als kader voor een nieuw stadion. Wethouder Drenth wil het verzoek van BAM voor uitbreiding van het locatieonderzoek daarom aan de raad voorleggen. De raad stemt daarmee niet in met een bepaald gebied. De heer Sypkes schetst een beeld van de voor- en nadelen van een binnenstedelijk gebied versus een bedrijventerrein en wat hij wil onderzoeken. Volgens de heer Bloemers is Wijnbergen een goede plaats voor alleen een voetbalstadion, maar met de woningbouwbestemming is de grond te duur. De bvo koerst nu op een binnenstedelijke locatie om de maatschappelijke functie waar te kunnen maken. De taskforce heeft een rapport gemaakt over de veiligheid en dat neemt De Graafschap mee in zijn onderzoek. De heer Veen benadrukt dat er bijna nooit wat gebeurd is in de wijk waar het stadion nu staat. Het Vredesteinterrein zal zeker geen problemen geven, de route van het stadion naar het terrein is veiliger. De bvo verwacht geen financiële steun van de gemeente. Hij maakt wel graag gebruik van de kennis van de gemeente van infrastructuur en dergelijke. De wethouder vult aan dat voor alle bedrijven in meer of mindere mate ambtelijke capaciteit wordt ingezet. De raad hoeft hier geen formeel besluit over te nemen; hij kan dat beter doen na het locatieonderzoek. Pagina 6 van 6

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering.

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering. 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 10 februari 2011, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: mevrouw mr. A. Jeltes.

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen bestemmingsplan De Pas 2010

Nota van Zienswijzen bestemmingsplan De Pas 2010 Nota van Zienswijzen bestemmingsplan De Pas 2010 Definitieve nota: 7 maart 2011 / Gemeente Doetinchem Inhoud plan Het plangebied omvat de gronden van woonwijk De Pas en wordt aan de noordoostzijde begrensd

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie