Warmtekrachtkoppeling in de Glastuinbouw. Sfeerbeeld. Datum 28 april 2010 Status Definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Warmtekrachtkoppeling in de Glastuinbouw. Sfeerbeeld. Datum 28 april 2010 Status Definitief"

Transcriptie

1 Warmtekrachtkoppeling in de Glastuinbouw Sfeerbeeld Datum 28 april 2010 Status Definitief

2

3 Colofon Contactpersoon Ing. G.L.M. Majoor VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Prioritaire bedrijven Rijnstraat 8 Postbus BD Den Haag Auteur G. Majoor Publicatienummer : 0184 Deze publicatie is te downloaden via Pagina 3 van 19

4

5 Inhoud Inleiding Bevindingen Gebruik van CO Gebruik van warmte Elektriciteit Warmtevernietiging Bevorderende/remmende omstandigheden Uitvoering warmtevernietiging Functioneren en gebruik Wkk-installatie Beschouwing Pagina 5 van 19

6

7 Inleiding De beleidsdirectie Klimaat en Lucht (K&L) van het ministerie van VROM is betrokken bij de ontwikkeling van een CO 2 -vereveningssysteem bij de glastuinbouw. Voor de nadere invulling van deze beleidsontwikkeling heeft K&L naar de VROM-Inspectie (VI) de wens uitgesproken om een beeld te krijgen van het gebruik van warmtekrachtinstallaties (Wkk-installaties) in de glastuinbouw. Onderzoeksvraag De hoofdvraag van de beleidsdirectie K&L betrof: Breng in beeld in welke mate CO 2 en warmte afkomstig van warmtekrachtinstallaties in de glastuinbouw nuttig worden gebruikt. Rondom deze hoofdvraag zijn aanvullende subvragen opgesteld die betrekking hadden op onder meer het functioneren, het gebruik en het rendement van de Wkkinstallaties. Werkwijze en afbakening Dit rapport is gebaseerd op interviews bij negentien tuinders in de omgeving van Venlo, Emmen, Haarlemmermeer en Aalsmeer. Daaruit ontstaat een algemene indruk die de sfeer weergeeft over het gebruik van de Wkk-installaties in de glastuinbouw. De gegeven antwoorden over gebruik van gas en geproduceerde warmte, CO 2 en elektriciteit zijn niet verder (administratief) onderzocht. Dit onderzoek betreft geen statistisch representatieve steekproef binnen de glastuinbouw. Vergaande conclusies kunnen daarom niet uit dit onderzoek getrokken worden. Opbouw rapport / leeswijzer In hoofdstuk 1 zijn de bevindingen puntsgewijs gepresenteerd aan de hand van de volgende thema s: Gebruik van CO 2. Gebruik van warmte. Elektriciteit. Warmtevernietiging. Functioneren en gebruik Wkk-installatie. In hoofdstuk 2 is een samenvattende beschouwing opgenomen over de bevindingen. Pagina 7 van 19

8 1 Bevindingen Op basis van het onderzoek ontstaat het volgende beeld: Het totale rendement (elektrisch plus thermisch) van de Wkk-installaties varieert van 85 tot 95%. De tuinders geven aan vrijwel alle opgewekte warmte in de kas toe te passen. Het opgegeven gebruik varieert van 90 tot 100% (zie verder onder paragrafen 1.2 Gebruik van warmte en 1.4 Warmtevernietiging). Het nuttig rendement (elektrisch rendement plus nuttig gebruikte warmte) van de Wkk-installaties varieert van 80 tot 95%. Vrijkomend CO 2 wordt lang niet altijd in de kas gebruikt. Het product, teelttechnische argumenten, seizoensinvloeden en arbeidsomstandigheden zijn hiervoor aangegeven redenen (zie verder onder paragraaf 1.1 Gebruik van CO 2 ). 1.1 Gebruik van CO 2 Vrijkomend CO 2 wordt lang niet altijd in de kas gebruikt. Het gebruik van CO 2 afkomstig van de Wkk-installatie is afhankelijk van diverse factoren die bepalen of de CO 2 gebruikt wordt en zo ja, hoeveel. Geen gebruik: o Gewassoort: bepaalde planten zijn gevoelig voor NO x en ethyleen in de rookgassen. o Opkweekbedrijven: jonge planten zijn te gevoelig voor verontreinigingen en worden lui van veel CO 2. o CO 2 -toepassing was bij aanschaf installatie nog niet gangbaar; daarna een reiniger installeren was te duur. Beperkt gebruik: o In de winter is de kas gesloten en loopt de CO 2 -concentratie te veel op als alles gebruikt wordt. In de zomer is de kas open en kan wel alle CO 2 gebruikt worden. o Lichtintensiteit: als er weinig (zon)licht is, is de CO 2 -behoefte minder. Niet gebruikt CO 2 wordt voor het merendeel via de schoorsteen geëmitteerd. In een geval is aangegeven dat de emissie altijd via de rookgasreiniger loopt. Bijzondere waarnemingen: Een komkommerteler wil graag zijn CO 2 gebruiken maar de rookgasreiniger is niet goed in staat alle schadelijke stoffen te verwijderen. Hij vraagt zich af of de overheid daar een studie naar wil verrichten. Een tomatenteler heeft twee kleinere Wkk-installaties aangeschaft omdat er geen of weinig ervaring is met rookgasreiniging bij grotere installaties (betreft een installatie met een vermogen van meer dan 6 MW). Pagina 8 van 19

9 1.2 Gebruik van warmte Tuinders die hun Wkk-installatie vooral nodig hebben voor de warmte, gebruiken deze om de temperatuur in hun warmtebuffer te regelen. Daarbij valt het op dat geen van de tuinders inzicht heeft in verliezen die optreden tussen de opwekking van warmte in de Wkk-installatie en de warmtebuffer. Ook wordt niet bijgehouden hoeveel warmte uiteindelijk de kas in gaat. Op de installaties zitten geen warmtemeters. Dit geeft aan dat de opgaven van de tuinders over de warmteopwekking een beperkte waarde hebben. Tuinders gaan er gemakshalve vanuit dat de door de Wkk-installatie opgewekte warmte vrijwel geheel de kas in gaat. Maar een van de bezochte tuinders heeft een energiebalans opgesteld. Met uitzondering van een bedrijf hebben alle tuinders een warmtekoeler (condensor) geïnstalleerd om daarmee het rendement van hun installatie te verhogen. Tuinders hanteren andere parameters, zoals aantal m 3 gas per m 2 kasoppervlak of aantal m 3 gas per kg product, om hun warmtegebruik uit te drukken. Als dat binnen aanvaarde/gemiddelde normen zit dan is men tevreden. Daarnaast vindt een onderlinge vergelijking plaats met collega-tuinders. Kostprijs/concurrentie lijkt hier een belangrijke drijfveer in plaats van thermisch rendement, hoewel dat deels natuurlijk samengaat. Enkele tuinders die de Wkk-installatie vooral om hun warmte hebben, weten niet welk elektrisch vermogen de installatie heeft. In die gevallen wordt de Wkkinstallatie warmtegestuurd bedreven. Veel tuinders geven aan in de zomer toch warmte nodig te hebben om de planten wakker te maken en om condens (en daarmee productschade) te voorkomen. Veel tuinders hebben een aparte ketel om warmte op te wekken. Deze dient in de meeste gevallen niet als back-up maar wordt ook gebruikt om warmte voor het bedrijf op te wekken. Het daadwerkelijk gebruik van de ketel ziet de VI als een belangrijke indicator dat de betreffende bedrijven geen warmte over hebben en dus niet geneigd zullen zijn op grote schaal warmte te vernietigen. Bijzondere waarnemingen: Een bedrijf met meerdere vestigingen en Wkk-installaties heeft een aparte energiemedewerker die de energiemarkt in de gaten houdt en via daghandel energie inkoopt en verkoopt. Deze functie is gescheiden van degene die verantwoordelijk is voor de producten. Door die functiescheiding worden energie- en productbelangen goed ten opzichte van elkaar afgewogen. Een bedrijf had offertes gevraagd voor noodkoelers en kwam tot de conclusie dat onder de toenmalige marktprijzen (2009) dit financieel niet gunstig was. Er zijn bedrijven met een relatief kleine buffer die daardoor minder in staat zijn om de Wkk-installatie op financieel gunstige tijden te laten draaien. Een tuinder heeft aangegeven het vermogen van zijn Wkk-installatie te verlagen in situaties dat hij minder warmte nodig heeft. Voor die tuinder was CO 2 produceren de belangrijkste behoefte. De andere tuinders schakelen de Wkkinstallatie alleen aan/uit. Verder is opgevallen dat enkele tuinders die de Wkk-installatie vooral om hun elektriciteit hebben en niet eens weten welk thermisch vermogen of thermisch rendement de installatie op hun bedrijf heeft. Pagina 9 van 19

10 1.3 Elektriciteit Elektriciteit is voor de tuinder naast warmte een van de belangrijkste redenen om een Wkk-installatie aan te schaffen. Een deel van de bedrijven doen dat om belastingvoordeel (energiebelasting) en vermindering in transportkosten te realiseren (bedrijven met assimilatieverlichting). Een ander deel van de bedrijven heeft de opgewekte elektriciteit niet zelf nodig en reduceert met de verkoop haar energiekosten. Tuinders die een Wkk-installatie voornamelijk hebben voor de eigen assimilatieverlichting geven aan dat de Wkk-installatie wordt aangestuurd op basis van de bedrijfstijden van de lampen. Bijzondere waarnemingen: Een tuinder geeft aan alleen een energiecontract voor levering tussen 8.00 en uur te kunnen afsluiten. Daardoor kan hij de Wkk-installatie niet optimaal inzetten. 1.4 Warmtevernietiging Bevorderende/remmende omstandigheden Uit het onderzoek blijkt dat er drie factoren bepalend zijn of en in welke mate tuinders overgaan tot warmtevernietiging. In de eerste en veruit de belangrijkste plaats zijn dat de prijzen op de elektriciteitsmarkt. Door in te spelen op marktontwikkelingen kan een tuinder winst maken met de verkoop van elektriciteit. Onder marktomstandigheden, waarin de verkoopprijs van elektriciteit hoger is dan de kostprijs inclusief warmtevernietiging, zullen tuinders geneigd zijn hier op in te spelen. Een vaker gehoord elektriciteitstarief waarbij dit het geval is, bedraagt 80 per MWe. De meeste tuinders geven aan geen boeteclausules in hun contract te hebben, die hen er toe aanzetten om de Wkk-installatie te gebruiken op momenten dat de warmte niet benut kan worden. De contracten sluiten goed aan bij hun bedrijfsvoering. De afgesloten energiecontracten zijn wel in belangrijke mate bepalend voor de momenten waarop de Wkk-installatie wordt bedreven. De tuinders zoeken via de elektriciteitsbeurs (APX/onbalansmarkt) naar een bedrijfseconomisch optimale inzet. Veelal wordt een deel van de energiecontracten via meerjarige contracten geregeld waarmee de tuinder tracht een financieel zekere basis voor zijn bedrijf te creëren. Ingeval dat contract met huidige marktprijzen gunstig uitvalt dan zal een Wkkinstallatie veel ingezet worden of nieuwe Wkk-installaties worden aangeschaft. Onder die omstandigheden kan het voorkomen dat het voor de tuinder financieel gunstig is om de Wkk-installatie te laten draaien en de warmte te vernietigen. Voor een tuinder die minder gunstige energiecontracten heeft kan diezelfde marktsituatie niet gunstig uitvallen. Het komt ook voor dat de tuinder een te groot risico heeft genomen met zijn energiecontracten en duur gas inkoopt en goedkoop elektriciteit moet verkopen. In die omstandigheden worden pieken op de onbalansmarkt benut om toch geld te verdienen of kosten te reduceren, zelfs als dat warmtevernietiging betekent. De tweede factor om over te gaan tot warmtevernietiging zijn extreme zomerse weersomstandigheden (hittegolf). In die gevallen heeft een tuinder geen warmte nodig en kan hij over gaan tot warmtevernietiging. In die periode zijn de Pagina 10 van 19

11 elektriciteitsprijzen vaak ook hoog mede vanwege afschaling van de grote centrales. Dergelijke periodes doen zich maar een beperkt aantal dagen van het jaar voor. De derde factor is de nadelige invloed van hoge kastemperaturen op het product. Tuinders geven aan dat op de meeste producten wel marge zit in warmtebelasting. Zij kunnen een afweging maken wat de gevolgen hiervan zijn en in welke mate dit de kwaliteit en prijs van hun product beïnvloedt. Er zijn tuinders die aan hebben gegeven om die reden niet tot warmtevernietiging over te gaan Uitvoering warmtevernietiging Meerdere tuinders hebben aangegeven bij gunstige marktprijzen daadwerkelijk te zoeken naar mogelijkheden om de Wkk-installatie aan te zetten en oplossingen te zoeken voor de warmte. Door hogere kastemperaturen in te stellen en gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem heeft om warmte niet door de kas te hoeven leiden, wordt getracht te profiteren van de gunstige marktprijzen. De meeste bedrijven (zeventien van de negentien) die bezocht zijn, hadden geen noodkoeler waarmee warmte weggekoeld kan worden. Twee bedrijven hadden wel een noodkoeler. Enkele tuinders geven aan dat in de periode de prijzen op de APXmarkt/onbalansmarkt het vernietigen van warmte in de hand hebben gewerkt. Door de veranderingen in de energiemarkt is volgens de tuinders deze situatie in 2009 veel minder vaak voorgekomen. Enkele tuinders geven aan dat de marktontwikkeling weer wat gunstiger is (prijs elektriciteit). De tuinders geven aan dat dergelijke marktomstandigheden maar een gering aantal bedrijfsuren van de Wkk-installatie omvatten. Desgevraagd schatten zij dat in tussen 5 en 10%. De tuinders weten exact de kostprijs voor energie en onder welke marktomstandigheden het voor hen financieel gunstig is om elektriciteit te verkopen, zelfs met warmtevernietiging. Een tuinder heeft aangegeven dat de financiële situatie van zijn bedrijf dermate slecht is dat, ingeval hij met de Wkk-installatie geld kan verdienen, hij dat niet zal nalaten. Warmtebelasting van het product vormt een begrenzing van de mogelijkheid van warmtevernietiging. Tuinders zullen niet snel hun product beschadigen, omdat het marktaandeel van Nederlandse tuinders vooral bestaat uit hoogwaardige, duurdere kwaliteitsproducten waar het mede gaat om het vestigen en bewaren van een goede naam. Tuinders kunnen in de praktijk dus slechts beperkt extra warmte in de kas brengen, namelijk alleen binnen de bandbreedte tussen de minimumtemperatuur en de maximumtemperatuur die bij het betreffende gewas hoort. Er zijn tuinders die aan hebben gegeven om die reden niet tot warmtevernietiging over te gaan en dus hun Wkk-installatie niet aan te zetten. 1.5 Functioneren en gebruik Wkk-installatie De geïnterviewde tuinders hebben over de aanschaf, het gebruik en het functioneren van de Wkk-installatie het volgende aangegeven: Een Wkk-installatie wordt aangeschaft vooral om financiële redenen. Overwegingen vanuit milieu of energie-efficiëntie worden zelden genoemd. De meeste Wkk-installaties zijn in eigen beheer van de tuinder. Soms betreft het een installatie die is overgenomen van een energiemaatschappij. Wkk-installaties worden in de meeste gevallen aangeschaft omdat de tuinder daarmee in meerdere behoeften (warmte, CO 2, elektriciteit) kan voorzien. Pagina 11 van 19

12 Warmte en elektriciteit worden het meest genoemd. De komkommertelers noemen CO 2 als voornaamste behoefte. Flexibiliteit in bedrijfstijden is ook een veelgenoemd argument. De tuinders zijn wisselend tevreden over het functioneren van de Wkkinstallaties. Dat hangt vooral samen met de financiële verwachtingen. De afgesloten financiële contracten zijn in hoge mate bepalend hoe men tegen de Wkk-installatie aankijkt. Enkele tuinders geven aan dat de verwachte financiële opbrengsten achterblijven. Er worden maar in beperkt mate negatieve opmerkingen over de installaties zelf gemaakt, deze functioneren over het algemeen kennelijk betrouwbaar. Bij de algemene vragen over de Wkk-installatie zijn door de tuinders onder andere de volgende kanttekeningen en opmerkingen geplaatst: o Onderhoud kost veel geld (de installatie wordt daarmee nog een keer betaald) en vergt veel aandacht (tijd) van de tuinder. o Afschaffing van MEP/SDE1-subsidie scheelt veel geld en daardoor moeten enkele tuinders langer doorwerken (onbetrouwbare overheid). o Waarom wordt de SDE-subsidie voor de veel minder efficiënte biogascentrales/biovergisters wel in stand gelaten? o Vanwege de veranderingen op de energiemarkt brengt een Wkk-installatie financieel minder op dan verwacht. Dat leidt tot financiële risico s bij tuinders, die reeds de beschikking hebben over een Wkk-installatie. o Tuinders maken zich zorgen over de ontwikkelingen op de energiemarkt. Zij vrezen meer aanbod van elektriciteit (nieuwe kolencentrales, ontsluiting Nederlands net) waardoor de prijzen laag blijven. o Tuinders kunnen hun elektriciteit niet altijd op het net kwijt. Zij geven aan het niet begrijpelijk te vinden dat hun energie-efficiënte Wkk-installaties geen voorrang hebben op de energetisch minder efficiënte energiecentrales. o In het noorden van het land hebben tuinders aangegeven dat er tuinders failliet zijn gegaan omdat zij geen leveringscontract voor elektriciteit konden afsluiten. De reden daarvoor was dat Tennet de ruimte op het distributienet al reserveert voor de nieuw te bouwen elektriciteitscentrales. o Een tuinder, die valt onder de CO 2 -emissiehandel, geeft aan dat door de besparingen die in 2003 tot 2005 zijn doorgevoerd relatief weinig emissierechten heeft gekregen. Zijn minder actieve collega s hebben hier naar zijn mening voordeel van gehad. Deze tuinder geeft aan de Wkkinstallatie deels uit te zetten vanwege ontbrekende emissierechten, terwijl hij de warmte/co 2 wel nodig heeft. o Een tuinder heeft aangegeven dat de kosten voor een warmtepomp voor zijn bedrijf te hoog bleek. 1 Milieukwaliteit ElektriciteitsProduktie / Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie Pagina 12 van 19

13 2 Beschouwing Het onderzoek heeft het beeld opgeleverd dat de in het onderzoek betrokken tuinders de meeste warmte daadwerkelijk nuttig (dat wil zeggen in de kas) toepassen. In welke mate dat omwille van teeltechnische gronden daadwerkelijk noodzakelijk is, is niet nagegaan. Grootschalige warmtevernietiging buiten de kas om, bijvoorbeeld door middel van noodkoelers is tijdens dit onderzoek niet geconstateerd. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de situatie op de elektriciteitsmarkt (APX en onbalansmarkt) waarschijnlijk in hoge mate bepalend is in welke mate warmtevernietiging plaatsvindt. Tuinders zoeken, indien deze markt gunstig is, dan over het algemeen naar een optimum tussen financiële winst uit de verkoop van elektriciteit en de nadelige effecten die door de extra gegenereerde warmte optreden aan het product (en de afzetmarkt). Veel tuinders hebben aangegeven onder gunstige marktomstandigheden geneigd te zijn warmte niet altijd nuttig te gebruiken. Ontwikkelingen op de energiemarkt kunnen eraan bijdragen dat glastuinders met Wkk-installaties (en mogelijk dus ook andere gebruikers van Wkk-installaties) elektriciteitsleveranciers/handelaars worden. De gevolgen hiervan kunnen leiden tot het ondoelmatig gebruik van vrijkomende warmte. In welke mate dat ook daadwerkelijk gebeurd is niet nagegaan. CO 2 afkomstig van de Wkk-installatie wordt in vergelijking met warmte in veel mindere mate in de kas gebruikt. Sommige gewassoorten of opkweekproducten zijn te gevoelig voor eventuele resterende verontreinigingen. Verder is het gebruik van CO 2 seizoensgebonden. In de winter is de kas gesloten en loopt de CO 2 -concentratie te veel op als alles gebruikt wordt. In zomer is de kas veelal open en loopt de CO 2 - concentratie niet te hoog op. Alle CO 2 kan dan wel door de kas geleid worden maar zal deels vanwege de optredende verdunning door de ventilatie niet door de planten opgenomen worden. Pagina 13 van 19

14 Pagina 14 van 19

15 Bijlage 1: Cijfermatig overzicht In onderstaande tabel is een getalsmatig overzicht gegeven van de informatie die tijdens de interviews door de tuinders is gegeven. De getallen in de tabel over de vermogens, rendementen en het gebruik van warmte en CO 2 moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat ze niet geverifieerd zijn. Gegevens over het gebruik van gas en het gebruik en levering van elektriciteit worden gemeten en bijgehouden, vanwege de financiële belangen die daarmee gemoeid zijn. Deze opgaven zullen dan ook een hogere betrouwbaarheid hebben dan gegevens over warmte. In enkele gevallen blijken de opgegeven cijfers niet helemaal met elkaar te passen. Er zit dus een onbekende onnauwkeurigheid in de cijfers. In tabel 1 is een overzicht gegeven van: Type bezochte bedrijven Kasoppervlakte Installatiejaar Wkk-installatie Draaiuren Wkk-installatie Totale, thermisch en elektrisch vermogen Energiegebruik per jaar (peiljaar 2009) Thermische, elektrische en energetisch rendement (uitgaande van de definitie in het Activiteitenbesluit (Renergetisch = Re + 2/3Rth) CO 2 -emissies van de Wkk-installatie Pagina 15 van 19

16 Pagina 16 van 19

17 Bedrijf Product(en) Kas oppervlak (m2) Wkk Wkk Draai- uren Energie (MWtot) Vermogen Wkk Thermisch (MWth) Elektrisch (MWe) Wkk jaar (h/j) (GJ/j) (ton/j) 1 Tomaten ,508 7,254 6, Tomaten ,860 1,450 1, Energiegebruik Thermisch (%) Rendement Wkk Elektrisch (%) Energetisch (%) Totaal (%) Wkk CO 2 - emissie Geschat nuttig gebruik Warmte CO 2 (%) (%) Geschatte Verliezen Warmte CO 2 (GJ/j) (ton/j) Installatie ,128 6,400 6, ,528 1,600 1, ,586 1,600 1, ,660 1,600 1, Tomaten ,354 1,600 1, Paprika / ,105 9,400 4, Paprika ,857 1,529 1, Komkommers ,000 2,400 2, Komkommers Komkommers Rozen ,890 2,600 2, ,890 2,600 2, ,890 2,600 2, ,332 5,300 4, ,666 2,650 2, ,666 2,650 2, ,714 2,900 2, ,956 2,000 1, ,758 0,900 0, /6 5,920 2,960 2, ,920 0,960 0, Rozen ,000 2,000 1, Rozen ,527 0,723 0, Rozen/Chrsntn ,152 0,553 0, Chrysanten ,615 0,850 0, Opkweek planten ,417 5,209 4, ,813 1,407 1, ,813 1,407 1, ,791 2,396 2, ,250 3,125 2, ,250 3,125 2, Orchideeën ,250 3,125 2, Bl. kamerpl ,319 0,645 0, Varens ,410 1,041 0, Gerbera's ,948 2,800 2, Bromelia s ,985 0,553 0, Pagina 17 van 19

18

19 Toelichting bij de tabel: Het aantal draaiuren is meestal gebaseerd op een inschatting van de tuinder. Het totale vermogen van de installatie is gebaseerd op het gasverbruik per tijdseenheid en de verbrandingswarmte van de gebruikte brandstof (gas). Het thermisch vermogen is meestal gebaseerd op de specificaties van de installatie. Zelden/nooit wordt de warmtelevering door de glastuinbouwer gemeten. Het elektrisch vermogen is meestal gebaseerd op de specificaties van de installatie. De installaties zijn voorzien van meters waarmee de tuinder de elektriciteitslevering kan controleren. In de meeste gevallen geven de tuinders aan dat de installatie conform specificaties levert. Of dat overeenkomt met het in de specificaties aangegeven gasverbruik wordt vaak niet nagegaan. Het thermisch rendement is gebaseerd op de specificaties van de installatie of aannames van de tuinder. Zelden/nooit wordt de warmtelevering door de glastuinbouwer gemeten. Het elektrisch rendement is gebaseerd op het brandstofverbruik per jaar en het aantal kwh dat door de installatie in dat jaar is geleverd. Als die gegevens niet voorhanden waren is uitgegaan van het brandstofgebruik per uur en het aantal kwh dat bij in die omstandigheden wordt geleverd (vollast). De berekening is uitgevoerd aan de hand van door de tuinder genoemde cijfers. Het energieverbruik is gebaseerd op door de tuinder genoemde verbruikscijfers per jaar of het aantal brandstofeenheden per uur vermenigvuldigd met het aantal draaiuren. De vrijkomende CO 2 -emissie is gebaseerd op het gegeven dat bij de verbranding van 1 m 3 gas 1,8 kg CO 2 vrijkomt. Sommige bedrijven hebben meerdere Wkk-installaties. De gegevens over individuele installaties zijn cursief weergegeven Pagina 19 van 19

Warmte-energie, de motor van de industrie

Warmte-energie, de motor van de industrie DAVIDSE CONSULTANCY Warmte-energie, de motor van de industrie Ontwikkelingen in het gebruik en de opwekking van industriële warmte Bennekom, oktober 2012 In opdracht van: BEGELEIDENDE BRIEF Warmte-energie,

Nadere informatie

Architects of the sustainable chain

Architects of the sustainable chain Vergelijking van een gasturbine in de glastuinbouw Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt

Nadere informatie

Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw. W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls

Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw. W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls Kenschets van de Nederlandse glastuinbouw W. Wetzels A.W.N. van Dril B.W. Daniëls ECN-E--07-095 December 2007 Verantwoording Dit rapport is geschreven als bijdrage aan het project Referentieraming en Langetermijnverkenningen

Nadere informatie

Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002

Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002 Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002 P. Ravensbergen C.J.M. Vernooy PT 10616 335610/9238 Projectcode

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen

Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen Eric Poot, Feije de Zwart, Sjaak Bakker, Gerard Bot, Anja Dieleman, Arie de Gelder, Leo Marcelis 1 & Daan Kuiper 2 1 2 Wageningen

Nadere informatie

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 50361788-KPS/TCM 05-7010 Technisch-economische evaluatie van de praktijktoepassing van een warmtepomp met ondergrondse warmteopslag in combinatie met een WKK in de energievoorziening van een tomatenteelt.

Nadere informatie

Energiebenutting warmtekrachtkop peling in de Nederlandse glastuinbouw

Energiebenutting warmtekrachtkop peling in de Nederlandse glastuinbouw Energiebenutting warmtekrachtkop peling in de Nederlandse glastuinbouw Energiebenutting warmtekrachtkop peling in de Nederlandse glastuinbouw P.X. Smit N.J.A. van der Velden Projectcode 4062200 Mei 2008

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Duurzame Regio Energie

Duurzame Regio Energie Fase 2: Omgevings Benuttings Plan Auteurs: Dhr. M.P. Nobels Dhr. M. Jongsma HAS KennisTransfer Versie: 1.2 s-hertogenbosch, 25 januari 2005 Initiatiefnemer: Vereniging Innovatief Platteland Dhr. J. Hermans

Nadere informatie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie

Spin-off Windenergie. Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Spin-off Windenergie Een onderzoek naar de economische, duurzaamheids- en regionale effecten van windenergie Andrea Terbijhe Katrin Oltmer Marcel van der Voort ACRRES - Wageningen UR Oktober 2009 rapportcode:

Nadere informatie

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum H.F. de Zwart SunergieKas ZonWindKas FlowdeckKas Rapport GTB-1030 2010 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 50361503-KPS/TCM 04-2086 Haalbaarheid brandstofcelgebaseerde warmte-krachtinstallaties bij belichte teelten in de glastuinbouw Case-studies MCFC en SOFC-GT Arnhem, 20 juli 2004 Auteur J.A.F. de Ruijter

Nadere informatie

Microgasturbines in energie-extensieve glastuinbouwbedrijven

Microgasturbines in energie-extensieve glastuinbouwbedrijven Microgasturbines in energie-extensieve glastuinbouwbedrijven G.L.A.M. Swinkels N.J. van de Braak F.L.K. Kempkes Nota P 23-9 juni 23 Onderzoek in het kader van het Convenant Glastuinbouw en Milieu In opdracht

Nadere informatie

WARMTEWISSELAAR MAINPORT-GREENPORT

WARMTEWISSELAAR MAINPORT-GREENPORT WARMTEWISSELAAR MAINPORT-GREENPORT toekomstverkenning warmtevraag Westland (2018 2038) Rotterdam, 28 september 2014 1 Colofon Warmtewisselaar Mainport Greenport; Toekomstverkenning warmtevraag Westland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage -

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage - Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief - eindrapportage - Projectnummer: 2562 Opgesteld in opdracht van: Greenpeace Nederland KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (Michiel

Nadere informatie

Besluit beheer autowrakken. Toezicht op recyclenorm

Besluit beheer autowrakken. Toezicht op recyclenorm Besluit beheer autowrakken Toezicht op recyclenorm Besluit beheer autowrakken Toezicht op recyclenorm Datum 09 juli 2014 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle Stoffen en Produkten

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Kantelingen. Energiekeuze(s) belicht. voor het cda. Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland

Kantelingen. Energiekeuze(s) belicht. voor het cda. Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland 43538_bw_opnieuw 02-11-2004 11:14 Pagina 1 Energiekeuze(s) belicht Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland auteurs: mr. drs. H.P.A. Knops dr. ir. L.J. de Vries,

Nadere informatie

Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw

Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw Addendum bij LEI-rapport 2013-044 Jan Buurma 1, Ruud van der Meer 1, Erik van Os 2 en Hennie van der Veen 1 1 LEI Wageningen UR 2 Wageningen UR Glastuinbouw

Nadere informatie