no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008"

Transcriptie

1

2 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven Van de bestuurstafel Aankoopkortingen Openhaardhout

3 Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Vereniging Middenhoeve De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Middenhoeve werd bezocht door 20 leden en vond plaats op 9 februari 2009 in OBS Dubbeldam aan de Eikenlaan. Bericht van verhindering was ontvangen van fam.burger,fam.herks,fam.kroonen,mevr.oevering,dhr.roodenburg,dhr.b.slurink(bestuurslid),mevr.smit,mevr.wagenaar,mevr.wijburg. 1.Opening door de voorzitter -Dhr. W.Heuseveldt opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij betuigt spijt over de plannen omtrent de Zuidpolder en ondersteunt dit door het tonen van foto s met reeën, die nog dagelijks in de polder lopen. Hij geeft hiermee aan dat dit behouden moet blijven en dat wij achter de standpunten van de actiegroep Zuidpolder staan. Ook brengt hij ons de algemene ledenvergadering van 3 jaar geleden in herinnering toen het onzeker was of de vereniging nog zou blijven bestaan. Hij uitte dan ook zijn blijdschap over het voortbestaan van onze vereniging en het belang ervan voor de saamhorigheid in de wijk. 2.Ingekomen stukken t.a.v. de Algemene Ledenvergadering -Geen 3.Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 februari De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd. De voorzitter dankt de secretaris voor de verslaglegging. 4.Jaarverslag van de secretaris -Ter vergadering is het verslag van de secretaris over het jaar 2008 op papier uitgedeeld en met de Power Point demonstratie waren tekst en foto s te bekijken (zie hiervoor onderstaand verslag van de secretaris). -Mevr. R.Aarnoutse geeft een overzicht van de zakelijke activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar. - Vanwege afwezigheid van dhr. B.Slurink doet de voorzitter verslag van de sociale activiteiten in het jaar Jaarverslag van de penningmeester -Dhr.J.Heuser lichtte het financiële beleid van het afgelopen jaar toe aan de hand van het uitgereikte overzicht( zie hier onder). De Power Point demonstratie met een duidelijk overzicht maakte het voor de aanwezige leden gemakkelijk te volgen. 6.Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie -Door de kascommissie, bestaande uit mevr.t.oevering en de heren S.v.d.Pol en R.Puper zijn de boeken gecontroleerd en goed bevonden. Men stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in en de penningmeester ontvangt voor het verrichtte werk een verdiend applaus. -De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden. -In de nieuwe kascommissie nemen plaats: mevrouw T.Oevering en de heren S.v.d. Pol en R.Puper. - De voorzitter bedankt uit naam van alle leden de penningmeester voor het vele werk in het afgelopen verenigingsjaar. 7.Vaststellen contributie De contributie blijft voor het jaar 2009 ongewijzigd op het bedrag van Bestuursverkiezing -Volgens rooster treden dit jaar af mevr.r.tober en mevr. R.Aarnoutse. Zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen nieuwe leden kandidaat gesteld, zodat de voorzitter het voorstel doet deze bestuursleden te herkiezen. -Dit voorstel wordt met applaus door de ledenvergadering aangenomen,zodat het bestuur in ongewijzigde samenstelling door gaat. -Het voltallig bestuur staat op de website vermeld. Na een korte pauze, waarin men met elkaar aan de praat raakte tijdens koffie/ thee en koek, kwamen de leden weer terug voor het vervolg van deze avond.

4 9.Overzicht activiteiten in het komende verenigingsjaar 2009 a. Belangenbehartiging Middenhoeve Dakgoten vegen de firma SNOR zal dit gaan uitvoeren Schoorsteenvegen vanaf 2009 zal de firma Busch zelf met de bewoners contact opnemen, dit loopt dan niet meer via de vereniging. Dit is in goed overleg met fa. Busch zo besloten. Openhaardhout elk najaar is hier nog steeds belangstelling voor, dus zal ook dit jaar de leverancier worden benaderd. b. Recreatieve en andere activiteiten Paasviering voor de kinderen maart 2009 Fietstocht juni/juli Voetbaltoernooi voor de jeugd het najaar Sint surprise? december Kerstmis 2009/ lichtjesoptocht december Nieuwjaarsbowling januari 2010 Ideeën vanuit de bewoners een museumbezoek c. Tussendijkse Berichten verschijnt 1 maal per jaar.deze wordt ook op de website geplaatst, evenals alle aktiviteiten en actualiteiten op de site zijn te volgen. 10.Ontwikkelingen in en rond Middenhoeve De aanschaf van een AED(Automatische Externe Defribrillator) is prijzig. We hebben eerst meer informatie nodig over bv.plaatsing,onderhoud,praktische uitvoerbaarheid voor een wijk, eventuele cursus, enz. Voorstel van dhr.v.d.pol om een eenmalige bijdrage van de bewoners te vragen nemen we mee als suggestie. Zuidpolder We zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen/aktiviteiten van de aktiegroep en onderschrijven hun initiatieven voor het behoud van de polder van harte. We nemen echter als bestuur niet het initiatief tot aktie voeren. Zoals u bekend is hebben we schriftelijk bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen hun plannen. Over een aan te leggen weg langs Middenhoeve is nog niets bekend. Dhr.Puper roept op tot bezwaar maken via handtekeningen verzamelen. Dhr.Kok geeft aan dat er sprake zou zijn van een weg via het Belthurepark om Middenhoeve heen. Dhr. De Weerdt benadrukt dat we onze zorg moeten bekendmaken bij de aktiegroep en Linda de Jong vragen om advies hierin.tevens eventuele planschade opvragen. Dhr. Scheffe stelt voor om op de website te vermelden welk standpunt de politieke partijen innemen. Een klacht over troep in de wijk in de openbare ruimte. Advies is om de bewoner er persoonlijk op aan te spreken. 11.Rondvraag Dhr.v.d.Pol Schilder v.gemert heeft al lange tijd niets van zich laten horen, ook niet na verscheidene telefoontjes. We zullen als bestuur contact met hen gaan opnemen. Dhr.Puper doet het voorstel om bij de gemeente een ondergrondse container aan te vragen. De reacties zijn niet enthousiast. Mevr.v.Tienen Uit het talud bij de wijkingang hadden kinderen veel stenen verwijderd. Zij heeft de wijklijn gebeld,waarna dit is hersteld. Mevr. Bezemer De ingang van de wijk met de kruising van het fietspad is een onveilige verkeerssituatie.caroline neemt dit punt mee tijdens de jaarlijkse schouwronde. Dhr. Blomert Hij maakt melding van paardenpoep op het wandelpad bij de waterpartij. Misschien kan er een bord geplaatst worden Verboden voor paarden. 12.Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om en dankt de aanwezigen voor hun komst. Renee Aarnoutse secretaris

5 Jaarverslag secretaris 2008 Zakelijke activiteiten: afgelopen jaar is er door supermarkt Plus weer een sponsoraktie gehouden waaraan wij als vereniging hebben deelgenomen. De opbrengst voor de kas was deze keer een bedrag van 257,15. het bestuur heeft de vereniging vertegenwoordigd in het wijkbeheer. de wijkagent van Dubbeldam heeft in de wijk Middenhoeve een contactpersoon. namens alle wijkbewoners is er door het bestuur een bezwaarbrief naar de gemeente gestuurd tegen bebouwing van de Zuidpolder. Wij worden door de actiegroep Zuidpolder op de hoogte gehouden van de stand van zaken en een bestuurslid participeert in de actiegroep. er is vanuit het bestuur contact opgenomen met de afd Stadsbeheer van de gemeente i.v.m. de hekwerken, het voetbalveldje en de zandbak. Het resultaat hiervan heeft u kunnen lezen in Tussendijkse Berichten no. 39. Overige activiteiten kortingsactie. Ook het afgelopen jaar is het bestuur erin geslaagd kortingen op vertoon van ons ledenpasje te bedingen bij diverse Dubbeldamse leveranciers/winkeliers. Fa.Busch voor schoorsteen vegen; de lijst met belangstellenden is doorgegeven. woningonderhoud. Het coördineren van onderhoudswerkzaamheden zoals o.a.het vervangen van kozijnen is gerealiseerd, het reinigen van de dakgoten is geregeld met de fa.snor. levering van openhaard hout. Er is,ondanks dat het hout elk jaar duurder wordt, nog steeds een flink aantal bewoners die van deze levering aan huis gebruik maakt. Sociale activiteiten: de website van de vereniging wordt door veel bewoners gewaardeerd. U kunt er terecht voor actueel nieuws, foto s van vele activiteiten, maar ook voor gevonden/ verloren artikelen en nog veel meer. nieuwjaars bowling in januari 2008; weer als vanouds in The Bridge in Papendrecht. Het was weer een sportieve en gezellige activiteit waar veel Middenhoevers elkaar het beste voor het nieuwe jaar hebben toegewenst. paasspeurtocht in maart voor de kinderen tot 12 jaar. Er werd goed gezocht naar alle verstopte eieren. feestdag ter ere van het 35-jarig bestaan van de vereniging( sinds 27 juni 1973). De hele dag waren er feestelijkheden op het plein bij de zandbak; s morgens kinderspelletjes, s middags Idols en s avonds barbecue met aansluitend de feestavond met life muziek. Het was een geslaagde dag waar veel mensen zich voor hebben ingezet en iedere aanwezige zichtbaar van genoot. Er zijn veel positieve reacties bij het bestuur binnen gekomen en er wordt door veel bewoners uitgekeken naar een volgend feest. herfstvoetbaltoernooi in oktober. Voor kinderen tussen 5 en 15 jaar. Een sportief gebeuren waaraan zowel de kinderen als de aanwezige volwassenen veel plezier beleefden. bezoek van de Pietenband op vrijdag 5 december om heerlijk bij te dansen en te zingen. het Winterfeest in december. Nadat er door de kinderen flink geknutseld is om een eigen lampion te maken, was de optocht in de avond lekker spannend in het donker. En voor de ouderen was er een hapje en een drankje. Met nieuwe initiatiefnemers kon deze traditie gelukkig worden voortgezet. Hartelijk dank hiervoor. de kerstboom met lichtjes zorgde weer voor een vrolijke thuiskomst in de donkere tijd van het jaar. Verschillende wijkbewoners hebben gesponsord om zodoende een bijdrage te leveren in de stroomvoorziening. Het wel en wee van de wijkbewoners houdt Caroline v. Tienen in de gaten. Zij heeft ook het afgelopen jaar namens de vereniging weer voor een gepaste attentie gezorgd bij geboorte, ziekte en overlijden; tevens verwelkomt zij de nieuwe bewoners in de wijk. Tussendijkse Berichten: In 2008 is Tussendijkse Berichten één maal verschenen, daarnaast zijn er voor de aankondiging van de activiteiten flyers verspreid. Renée Aarnoutse secretaris

6 Januari 2009 Financieel jaaroverzicht 2008 vereniging Middenhoeve Saldo op bankrekening per : 1.423,42 Ontvangsten 2008: Contributie (170 leden hebben 15,00 betaald) 2.550,00 Sponsor Clubactie Plusmarkt ,15 Bijdragen Kerst-abeel-boom verlichting in ,50 Verrekening Activiteiten (bijdragen deelnemers bowling januari 2008) 162,00 Sponsors 416,67 Bijdragen deelnemers en sponsors Feest 35 jaar 2.492,45 Totaal ontvangsten 2008: 5.950,77 Van Rabo-spaarrekening opgenomen gelden: 1.577,41 Totale Baten (totale ontvangsten incl. batig saldo op rekening en opgenomen spaargelden) 8.951,60 Uitgaven 2008: Activiteiten ( Bowlen, Paaseieren, Voetballen, dec. 2008) 952,58 Algemene kosten (WA-verzekering, website, jaarvergadering, verenigingsrek) 519,32 Drukwerk (div. informatie verspreidingen) 237,50 Lief&leed (bloemetjes nieuwe bewoners, ziekte, overlijden & geboortes) 49,65 Feest 35 jaar 5.953,15 Kerst-abeel-boom kosten stroom levering 79,50 Terugboekingen contributie (2x) 30,00 Totale uitgaven 2008: 7.821,70 Verschil kosten-baten (=Batig saldo op bankrekening per ): 1.129,90 Saldo op Roparco spaarrekening per : 135,64 Saldo op Rabo spaarrekening per : 1.000, ,64 Eindresultaat ("ons kapitaal" op ): 2.265,54 "ons kapitaal" op was: 3.934,73 Afname kapitaal in 2008 t.o.v. 2007: ,19

7 MEDEWONEN = MEDELEVEN LIEF EN LEED IN MIDDENHOEVE Ziekte In de tweede helft van 2008 zijn de heer Luhrs,Abeelstraat 29 en de heer Oevering,Abeelstraat 9 en mevrouw v.d.kaag,abeelstraat 37 enige tijd aan huis gekluisterd geweest als gevolg van een ongeluk; gelukkig zijn zij inmiddels weer opgeknapt. In 2009 hebben de heer Westerhout, Lariksstraat 28, de heer Hillege, Abeelstraat 27,mevrouw Dobbe, Abeelstraat 60 en mevrouw Blaak, Lariksstraat 9 voor korte of langere tijd in het ziekenhuis gelegen. Wij wensen hen allemaal een voorspoedig herstel en zijn blij, dat zij allemaal weer thuis zijn. De heer Treurniet, Abeelstraat 40 is geopereerd in Zwitserland. Gelukkig is ook hij nu weer thuis om te herstellen.. Verder hebben Mevrouw Van Veen, Abeelstraat 33 en Mevrouw de Waal, Lariksstraat 32 elk een nieuwe heup mogen krijgen. Herstel gaat bij beide dames goed maar hardlopen is nog niet aan de orde van de dag! Overleden In juni moesten wij helaas afscheid nemen van de heer Groeneveld, Abeelstraat 8. Onze innige deelneming gaat uit naar Mevrouw Groeneveld en verdere familie. Geboren Op 15 november 2008 kreeg de familie Cernocky-Puper een tweede dochter,sophie en op 29 december 2008 werd er bij de familie van Maren,Abeelstraat 94 een tweeling geboren, Sterre en Boaz. Bij de familie Treurniet, Abeelstraat 40, is in mei 2009 een derde kind, Thijmen, geboren. Nieuwe bewoners Aan de Abeelstraat 63 is de familie van Twist komen wonen, op nr.28 aan de Abeelstraat is de familie Veth-Nieuwland gaan wonen en aan de Abeelstraat op nr. 46 is de familie Jansen neergestreken. Ook de nieuwe bewoners van Lariksstraat 7 heb ik met een bloemetje mogen verwelkomen. Hopelijk voelen alle nieuwkomers zich nu al thuis in onze mooie wijk. Nogmaals wil ik alle bewoners van Middenhoeve oproepen om mij met een kaartje in de bus of via mijn op de hoogte te brengen van leuke maar ook minder leuke momenten in hun gezinnen. Iedereen kan dan rekenen op een gepaste reactie van mijn kant. Verder zou ik het zeer op prijs stellen, als bewoners mij een seintje zouden willen geven wanneer zij nieuwe buren krijgen. Dan kan ik ervoor zorgen, dat deze onze welkomstbrief ontvangen.

8 VAN DE BESTUURSTAFEL Wijknieuws o Beste Middenhoevers, Uw bestuur heeft het voornemen opgevat om een 6 Minuten Zone in onze wijk op te zetten. Een 6 Minuten Zone is een gebied waarbinnen het goed geregeld is om mensen met een hartstilstand een goede kans te geven gered te kunnen worden. In een 6 Minuten Zone is hulp bij een hartstilstand nl. goed geregeld: Binnen 6 minuten! In een goede Zone zijn er: Voldoende AED's beschikbaar Burgerhulpverleners oproepbaar, die direct kunnen reanimeren en de AED halen Geïnformeerde mensen: iedereen weet hoe het werkt en dat alles werkt binnen 6 minuten Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Het gebruik van een AED in combinatie met reanimeren vergroot de overlevingskans aanzienlijk. We zien steeds meer AED s in winkelcentra, sportclubs, bedrijven, maar dáár waar de meeste hartstilstanden voorkomen, nl. gewoon thuis, is meestal niets beschikbaar of geregeld. Daar zijn we slechts aangewezen op het alarmnummer 112 en de toestormende ambulance. Een ambulance is naar verwachting gemiddeld 10 minuten na alarmering in onze wijk aanwezig, maar na 6 minuten is iemand al kansloos om te overleven als er geen acute reanimatie (evt. aangevuld met defibrillatie) plaatsgevonden heeft. En dat willen wij in onze wijk beter geregeld hebben. Voor ons allemaal! Daarom hebben wij in samenwerking met stichting reanimatie Dordrecht en met een beperkte financiële steun van de gemeente Dordrecht het plan opgevat om in onze wijk de eerste 6 Minuten Zone van Dordrecht op te zetten. Wij hebben een projectplan beschikbaar waarin e.e.a. uiteengezet en beschreven staat welke voor iedereen ter inzage op Lariksstraat 2 op te vragen is. Maar in het kort komt het plan hier op neer: Een 20-tal vrijwilligers uit onze wijk zullen kostenloos een AED- en reanimatie training volgen. Iedereen kan/mag zich hiervoor aanmelden. Er zal op een centrale plaats in de wijk een AED in een beveiligde kast geplaatst worden waarvan alle vrijwilligers de code weten om er bij te kunnen. Wanneer iemand 112 belt en een hartstilstand meldt, zal de alarmcentrale niet alleen een ambulance sturen, maar ook meteen een SMSalert naar alle vrijwilligers uitdoen om meteen een reanimatie te kunnen starten zolang de ambulance nog onderweg is. Hierdoor zal in zo n situatie de levenskansen enorm vergroot worden. Er zijn hoge eenmalige kosten aan de invoering verbonden welke de vereniging niet volledig zelfstandig kan betalen. Daarom hebben wij subsidie bij de gemeente aangevraagd en gedeeltelijk toegekend gekregen. Ook stichting Reanimatie Dordrecht is bereid ons tegemoet te willen komen met een forse bijdrage in de kosten vanwege het unieke karakter om de eerste 6minutenzone in Dordrecht te zijn. Desondanks is dat nog niet genoeg om van start te kunnen gaan en hebben wij vrijwillige bijdragen van sponsors of bewoners nodig. Pas wanneer wij meer dan 500,- aan toezeggingen binnen hebben is ons budget sluitend en zullen wij dit plan kunnen doorstarten. Een informatiebijeenkomst om samen met de voorzitter van de stichting Reanimatie Dordrecht onze plannen nader aan u uit te leggen is gepland op 18 november om uur in de Gravenhorst De uitnodiging en verdere informatie over deze avond ontvangt u zo spoedig mogelijk. Iedereen die nu al nadere informatie wenst, kan contact opnemen met ondergetekende. Jan Heuser Penningmeester vereniging Middenhoeve Lariksstraat 2, tel of

9 o Afgelopen jaar is er contact geweest met de afd. Wijkbeheer van de gemeente om onze wensen kenbaar te maken. -De wens om een voetbalveldje te krijgen, waarop écht kon worden gevoetbald zonder de kans op vestuikte enkels, is inmiddels gerealiseerd. De kinderen maken graag gebruik van het mooie kunstgrasveld. -Dan komt er bij de zandbak ook nog eens een tafeltennistafel. Deze zal binnenkort geplaatst worden. Woningonderhoud Dakgoten reinigen kort geleden is de fa. G.K.R. uit Rotterdam in de wijk langs de deuren geweest om dakgoten te reinigen. De kosten hiervoor waren 7,50 per dakgoot tot 6 meter. Heeft u belangstelling; dan is dit het telefoonnummer Zuidpolder en de gevolgen voor onze wijk Ondanks de vele protesten, waaronder die op het Sprekersplein(in maart 2009) door onze voorzitter Willem Heuseveldt( zie hier onder), heeft de gemeenteraad toch besloten dat er in de Zuidpolder gebouwd mag worden. Dit besluit wordt in de Structuurnota vastgelegd. Het Projectplan is inmiddels gepresenteerd en zal verder worden uitgewerkt. Van een weg langs Middenhoeve is tot nu toe geen sprake. De voorwaarde tot het bebouwen van de polder is dat er een goede ontsluiting van de nieuwe wijk is via de Provinciale weg. Wwij houden ons op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Tijdens de inspreekavond van de gemeenteraad over de structuurvisie tot 2020 heeft Willem Heuseveldt namens Middenhoeve het volgende gezegd: Graag zou ik mijn woordje willen doen over de toekomstige bouwplannen in de Zuidpolder zoals voorgesteld in de structuurvisie tot Mijn naam is Willem Heuseveldt, voorzitter van de wijkvereniging Middenhoeve. Een stukje van Dubbeldam waar ongeveer 200 gezinnen wonen. Zeker 90 % van de bewoners is lid van de vereniging en die vertegenwoordig ik dan ook hier. Wij wonen naast de Zuidpolder. Middenhoeve staat bekend om de rustige ligging, dit mede omdat de vrijheid en uitgestrektheid van de polders binnen loopafstand ligt. Deze rust en uniekheid van wonen wordt nu bedreigd door de voorgestelde plannen van de gemeente. Aan de ene kant ingesloten door golf en wonen, en straks een woonwijk in de Zuidpolder. We zijn hier op tegen. De uniekheid van wonen in Middenhoeve wordt door het bebouwen van de Zuidpolder ernstig aangetast. De noodzaak, en ik zal alle argumenten niet nogmaals herhalen, om hier te moeten bouwen is nog steeds niet sluitend aangetoond. Waar vinden we nog een plek in Dordrecht waar je na een paar honderd meter lopen geconfronteerd wordt met zulke mooie natuur van ons polderlandschap. Dagelijks ga ik en vele met mij bijvoorbeeld even naar de 7 reeën kijken die s winters in de Zuidpolder lopen. Fazanten kruisen je pad etc. etc. Kortom: prachtige natuur en dat zo dichtbij de stad. Ook vrezen wij mede voor aantasting van het dorpse karakter wat Dubbeldam nu juist zo aantrekkelijk maakt. Ik vraag me zo langzamerhand af welk spel er nu in de Dordtse politiek gespeeld wordt. Zijn de spelregels wel zo transparant? Is het niet zo dat de gemeenteraad de bevolking vertegenwoordigd? Dat is toch de essentie van een democratie? Nu dan, ik roep de gemeenteraadsleden op om alle raambiljetten tegen de bebouwing van de Zuidpolder te gaan tellen. Alle handtekeningen die opgehaald zijn serieus te nemen. Ik denk dat het resultaat van die optelsom goed is voor een aantal zetels in de gemeenteraad. Ik vraag de PvdA gemeenteraadsleden en met name die van de VVD en CDA, die een groot deel van hun stemmen uit Dubbeldam krijgen, eens heel goed na te denken. Willen jullie echt je achterban vertegenwoordigen, of doen we dat alleen om de 4 jaar.? Tot slot Wij als Middenhoevers willen de Zuidpolder houden zoals ie nu is. We willen blijven wonen in een rustige buurt. Dat is waar we voor gekozen toen we in Middenhoeve kwamen wonen. We maken ons dan ook ernstig zorgen als voorgenomen plannen in de toekomst echt doorgaan. Zeker als we ook nog geluiden opvangen dat de ontsluiting van de nieuwe wijken straks wellicht langs Middenhoeve gaat plaatsvinden. Dat kan toch helemaal niet waar zijn? Te gek voor woorden.

10 Laatste Nieuws op de website van Middenhoeve van afgelopen halve jaar voor u op een rijtje gezet (meest actuele staat bovenaan). Wij hebben u over de volgende activiteiten geïnformeerd per , website en middels folders door de wijk: Foto's fietstocht Op zondag 5 juli 2009 een familie fietstocht en een gezellige zomerborrel, Uitnodiging 9 juni a.s.'vlinders in hun omgeving' 19:30 uur in de Waterjuffer(toegang gratis) Caroline van Tienen nodigt u uit namens Stichting Vrienden van Watertoren Buitenlust voor een leuk avondje voor bewoners van Middenhoeve. Zie ook pagina 'Activiteiten' Maandag 13 april :00 uur: Paasspeurtocht (2e paasdag) Voor een video compilatie: klik hier

11 Wij hebben u in het afgelopen halve jaar over de volgende zaken m.b.t. onderhoud op de hoogte gehouden via de website, en soms via een folder: Enkele foto's sept/okt 2009 vernieuwen daknokken in uitvoering: Nieuw kunststof grasveld op voetbalveld aan Abeelstraat in uitvoering Vernieuwen daknokken u kunt hier bijhouden wie zich al opgegeven heeft omstreden zitbankje verwijderd Voetbalveldje wordt volledig voorzien van kunstgras Nu kunt u zich opgeven voor daknok vervanging lees verder op pagina 'Onderhoud Nieuws'. prijsindicaties zijn bekend, opgeven deelname kan nu starten. Stuur hiervoor een naar

12 In afgelopen half jaar hebben wij u ook geregeld op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rondom de Zuidpolder en diverse malen een oproep aan u gedaan om actie te ondernemen de actiegroep te steunen. De volgende berichtgevingen zijn door ons per en op de website gedaan: Op Rijnmond.nl gezien over de Zuidpolder Gemeentebericht ontvangen: Inloopbijeenkomst Zuidpolder op 9-9 a.s. tussen 17:00 en 21:00 uur in de Gravenhorst. Inspraak tot en met 30 september mogelijk Voor u uit het projectplan Zuidpolder gelicht Vergeet niet uw mening te geven aan de gemeente! De inspraakperiode loopt van 8 juli tot en met 30 september. Inspraakreacties kunnen worden gezonden aan dhr. M. Bijnagte, secretaris van de projectgroep Zuidpolder, Postbus 8, 3300 AB Dordrecht, Op 9 september is er een inloopbijeenkomst over het projectplan in de Gravenhorst te Dubbeldam, van tot uur. Inspraak projectplan Zuidpolder nu mogelijk Voor het projectplan: klik hier Gedicht over de Zuidpolder Een bewoner heeft zich door de Zuidpolder tot een gedicht laten inspireren. Lees het gedicht op pagina 'ingezonden brieven' o Zuidpolder projectplan bouw voor 500 woningen ligt al klaar Zie deze krantartikelen over de Zuidpolder die onlangs verschenen: RTV-Rijnmond : Dordrecht wil villa's in de Zuidpolder AD : Vijfhonderd woningen in Zuidpolder, tussen 5 en 9 ton.

13 o 7 april 14:00 uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraadsvergadering over Structuurvisie 2020 met daarin beslissing wel/niet bebouwen Zuidpolder: Tijdens de inspreekavond op van de gemeenteraad over de structuurvisie tot 2020 heeft Willem Heuseveldt namens Middenhoeve het woord gevoerd. Bericht van Actiegroep Zuidpolder: De komende maanden is het er op of er onder En verder de volgende diverse informatie aan u verstrekt: Laat uw wijkwens uitkomen Iedereen in Dordrecht heeft de folder van de gemeente ontvangen waarin uitgelegd staat dat u uw voorstel voor iets extra's in uw wijkkan indienen. Geef uw ideeën door aan het bestuur van uw vereniging. Lees hier verder Bewoners van Middenhoeve op TV te zien Afgelopen zaterdag 25-4 was Rob Puper te zien in het programma Rondom Tien en komende zondag 3 mei is Bert Slurink om 18:30 uur op RTL7 te zien in het programma Transportwereld. Voor wie het leuk vindt de uitzending te bekijken: o ga voor Rob Puper naar en zoek naar Rondom Tien van of klik op deze link o en voor Bert Slurink: kijk a.s. zondag om 18:30 uur op RTL7 (herhaling 9 mei 18:30 uur; of ga naar de link van RTL uitzending gemist of naar

14 OPENHAARDHOUT HERFST 2009 Vanwege de goede ervaringen met de openhaardhout leveranties van Hoveniersbedrijf De Alblas, gaan we als vereniging hiermee door. Mits er meer dan 2 m³ voor de gehele wijk wordt besteld hetgeen makkelijk haalbaar is wordt de prijs 62,50 per m³ en komen er geen afleveringskosten bij! Hout van goede kwaliteit blijft moeilijk verkrijgbaar. Voor levering buiten Middenhoeve moet men een nog hogere prijs rekenen! Heeft u belangstelling, vul dan onderstaande strook in en doe die bij Caroline van Tienen, Abeelstraat 154, in de bus. vóór 1 november Zij geeft de lijst van belangstellenden door aan de leverancier en deze neemt contact met u op over de leverdatum. Betaling gaarne bij levering contant te voldoen. Met vriendelijke groet, Het bestuur van Vereniging Middenhoeve Ondertekende, Naam :... Adres :...Tel.:... Bestelt hierbij... m³ vruchtbomenhout ( 62,50 per m³), in contanten te voldoen bij levering.... Handtekening Inleveren vóór 01/11/09 op Abeelstraat 154

15 AANKOOPKORTINGEN Zoals u weet krijgt u op discreet vertoon van uw lidmaatschapskaart van de Vereniging Middenhoeve korting bij een aantal bedrijven in Dubbeldam. Voor de goede orde volgt hier de volledige lijst: AUTO COMFORT Bamendaweg GS Dordrecht - T: I: Op aankopen, met uitzondering van aanbiedingen, 10 % korting. BELMAR KEUKENS BADKAMERS EN SANITAIR Stevensweg AJ Dordrecht T: F: I: Op bruto adviesprijzen van keukens en keukenbladen: 25 % korting. Tevens ontvangt u bij aanschaf van een complete keuken 10 % extra korting op het keukenmeubilair. Op bruto adviesprijzen van keukenapparatuur geldt een korting die kan variëren tussen 5% tot 35 %, afhankelijk van het fabricaat. Op bruto adviesprijzen van de meest gangbare sanitaire artikelen en tegels: 10 % korting. Geen korting op arbeidsloon, afgeprijsde toonkamerkeukens en reeds afgegeven netto prijzen. CAVE MICHEL WIJNKOPERIJ De Merodestraat BG Dordrecht T: M: F: Op alle wijnen 5 % korting; met uitzondering van aanbiedingen en gedistilleerd. GARSTHAGEN BV WONINGINRICHTING Stevensweg AL Dordrecht T: Op de winkelprijzen van tapijt: 15 % korting. Op overgordijnen: 10 % korting of gratis gemaakt. Met uitzondering voor trappen, wordt 400 cm breed tapijt vanaf 36,00 verkoop per strekkende meter gratis gelegd. Geen korting op extra arbeid.

16 VAN GEMERT BEHANG, GORDIJNEN, VERF, VLOERBEDEKKING EN ZONWERING. Van Oldenbarneveltplein ES Dordrecht - T: I: Op alle materialen 10 % en op 400 cm breed tapijt onder 90,76 verkoop per strekkende meter 5 % korting. HAKKY VAKSCHOENMAKERIJ Voorstraat EP Dordrecht T: Op sleutels en schoenreparatie: 15 % korting. HUISMAN INTERIEURSTOFFERING Stevensweg AJ Dordrecht T: Op aankopen 10 % korting. Geen korting op arbeidsloon. TANGHE SERVICE PARTNER SPECIALISTEN IN BEELD EN GELUID Stevensweg 110/a AL Dordrecht T: en F: Op de winkelprijs: 5 % korting, eventueel na aftrek inruilapparatuur en op reparaties. Geen korting op fabrieksreparaties Dit was dan het VEERTIGSTE nummer van Tussendijkse Berichten.U kunt deze editie ook weer nalezen op onze website, waar u ook terecht kunt voor het bekijken van oude en recente foto s.

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Jong Ondernemen voor War Child op het Spectrum door de leerlingen van groep 8

Jong Ondernemen voor War Child op het Spectrum door de leerlingen van groep 8 NR: 6, JAARGANG 2, JUNI/JULI 2011 Jong Ondernemen voor War Child op het Spectrum door de leerlingen van groep 8 Wij, leerlingen van groep 8 van obs het Spectrum aan de Terwestenstraat 105, zijn de drukte

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Januari 2007 Nummer 8. Wij willen kunstgras

Januari 2007 Nummer 8. Wij willen kunstgras Januari 2007 Nummer 8 Wij willen kunstgras U bent van harte welkom! Over de toekomstvisie Stroinkslanden 2015 is gedurende het afgelopen jaar al veel geschreven en gezegd. De Startconferentie waar de eerste

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

SAMEN UIT, SAMEN THUIS

SAMEN UIT, SAMEN THUIS SAMEN UIT, SAMEN THUIS Cliëntenmonitor Langdurige Zorg Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor oudere migranten die gebruik maken van dagactiviteiten BUREAU BROM Drs. Hans Schellekens

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie