no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008"

Transcriptie

1

2 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven Van de bestuurstafel Aankoopkortingen Openhaardhout

3 Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Vereniging Middenhoeve De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Middenhoeve werd bezocht door 20 leden en vond plaats op 9 februari 2009 in OBS Dubbeldam aan de Eikenlaan. Bericht van verhindering was ontvangen van fam.burger,fam.herks,fam.kroonen,mevr.oevering,dhr.roodenburg,dhr.b.slurink(bestuurslid),mevr.smit,mevr.wagenaar,mevr.wijburg. 1.Opening door de voorzitter -Dhr. W.Heuseveldt opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij betuigt spijt over de plannen omtrent de Zuidpolder en ondersteunt dit door het tonen van foto s met reeën, die nog dagelijks in de polder lopen. Hij geeft hiermee aan dat dit behouden moet blijven en dat wij achter de standpunten van de actiegroep Zuidpolder staan. Ook brengt hij ons de algemene ledenvergadering van 3 jaar geleden in herinnering toen het onzeker was of de vereniging nog zou blijven bestaan. Hij uitte dan ook zijn blijdschap over het voortbestaan van onze vereniging en het belang ervan voor de saamhorigheid in de wijk. 2.Ingekomen stukken t.a.v. de Algemene Ledenvergadering -Geen 3.Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 februari De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd. De voorzitter dankt de secretaris voor de verslaglegging. 4.Jaarverslag van de secretaris -Ter vergadering is het verslag van de secretaris over het jaar 2008 op papier uitgedeeld en met de Power Point demonstratie waren tekst en foto s te bekijken (zie hiervoor onderstaand verslag van de secretaris). -Mevr. R.Aarnoutse geeft een overzicht van de zakelijke activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar. - Vanwege afwezigheid van dhr. B.Slurink doet de voorzitter verslag van de sociale activiteiten in het jaar Jaarverslag van de penningmeester -Dhr.J.Heuser lichtte het financiële beleid van het afgelopen jaar toe aan de hand van het uitgereikte overzicht( zie hier onder). De Power Point demonstratie met een duidelijk overzicht maakte het voor de aanwezige leden gemakkelijk te volgen. 6.Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie -Door de kascommissie, bestaande uit mevr.t.oevering en de heren S.v.d.Pol en R.Puper zijn de boeken gecontroleerd en goed bevonden. Men stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in en de penningmeester ontvangt voor het verrichtte werk een verdiend applaus. -De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden. -In de nieuwe kascommissie nemen plaats: mevrouw T.Oevering en de heren S.v.d. Pol en R.Puper. - De voorzitter bedankt uit naam van alle leden de penningmeester voor het vele werk in het afgelopen verenigingsjaar. 7.Vaststellen contributie De contributie blijft voor het jaar 2009 ongewijzigd op het bedrag van Bestuursverkiezing -Volgens rooster treden dit jaar af mevr.r.tober en mevr. R.Aarnoutse. Zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen nieuwe leden kandidaat gesteld, zodat de voorzitter het voorstel doet deze bestuursleden te herkiezen. -Dit voorstel wordt met applaus door de ledenvergadering aangenomen,zodat het bestuur in ongewijzigde samenstelling door gaat. -Het voltallig bestuur staat op de website vermeld. Na een korte pauze, waarin men met elkaar aan de praat raakte tijdens koffie/ thee en koek, kwamen de leden weer terug voor het vervolg van deze avond.

4 9.Overzicht activiteiten in het komende verenigingsjaar 2009 a. Belangenbehartiging Middenhoeve Dakgoten vegen de firma SNOR zal dit gaan uitvoeren Schoorsteenvegen vanaf 2009 zal de firma Busch zelf met de bewoners contact opnemen, dit loopt dan niet meer via de vereniging. Dit is in goed overleg met fa. Busch zo besloten. Openhaardhout elk najaar is hier nog steeds belangstelling voor, dus zal ook dit jaar de leverancier worden benaderd. b. Recreatieve en andere activiteiten Paasviering voor de kinderen maart 2009 Fietstocht juni/juli Voetbaltoernooi voor de jeugd het najaar Sint surprise? december Kerstmis 2009/ lichtjesoptocht december Nieuwjaarsbowling januari 2010 Ideeën vanuit de bewoners een museumbezoek c. Tussendijkse Berichten verschijnt 1 maal per jaar.deze wordt ook op de website geplaatst, evenals alle aktiviteiten en actualiteiten op de site zijn te volgen. 10.Ontwikkelingen in en rond Middenhoeve De aanschaf van een AED(Automatische Externe Defribrillator) is prijzig. We hebben eerst meer informatie nodig over bv.plaatsing,onderhoud,praktische uitvoerbaarheid voor een wijk, eventuele cursus, enz. Voorstel van dhr.v.d.pol om een eenmalige bijdrage van de bewoners te vragen nemen we mee als suggestie. Zuidpolder We zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen/aktiviteiten van de aktiegroep en onderschrijven hun initiatieven voor het behoud van de polder van harte. We nemen echter als bestuur niet het initiatief tot aktie voeren. Zoals u bekend is hebben we schriftelijk bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen hun plannen. Over een aan te leggen weg langs Middenhoeve is nog niets bekend. Dhr.Puper roept op tot bezwaar maken via handtekeningen verzamelen. Dhr.Kok geeft aan dat er sprake zou zijn van een weg via het Belthurepark om Middenhoeve heen. Dhr. De Weerdt benadrukt dat we onze zorg moeten bekendmaken bij de aktiegroep en Linda de Jong vragen om advies hierin.tevens eventuele planschade opvragen. Dhr. Scheffe stelt voor om op de website te vermelden welk standpunt de politieke partijen innemen. Een klacht over troep in de wijk in de openbare ruimte. Advies is om de bewoner er persoonlijk op aan te spreken. 11.Rondvraag Dhr.v.d.Pol Schilder v.gemert heeft al lange tijd niets van zich laten horen, ook niet na verscheidene telefoontjes. We zullen als bestuur contact met hen gaan opnemen. Dhr.Puper doet het voorstel om bij de gemeente een ondergrondse container aan te vragen. De reacties zijn niet enthousiast. Mevr.v.Tienen Uit het talud bij de wijkingang hadden kinderen veel stenen verwijderd. Zij heeft de wijklijn gebeld,waarna dit is hersteld. Mevr. Bezemer De ingang van de wijk met de kruising van het fietspad is een onveilige verkeerssituatie.caroline neemt dit punt mee tijdens de jaarlijkse schouwronde. Dhr. Blomert Hij maakt melding van paardenpoep op het wandelpad bij de waterpartij. Misschien kan er een bord geplaatst worden Verboden voor paarden. 12.Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om en dankt de aanwezigen voor hun komst. Renee Aarnoutse secretaris

5 Jaarverslag secretaris 2008 Zakelijke activiteiten: afgelopen jaar is er door supermarkt Plus weer een sponsoraktie gehouden waaraan wij als vereniging hebben deelgenomen. De opbrengst voor de kas was deze keer een bedrag van 257,15. het bestuur heeft de vereniging vertegenwoordigd in het wijkbeheer. de wijkagent van Dubbeldam heeft in de wijk Middenhoeve een contactpersoon. namens alle wijkbewoners is er door het bestuur een bezwaarbrief naar de gemeente gestuurd tegen bebouwing van de Zuidpolder. Wij worden door de actiegroep Zuidpolder op de hoogte gehouden van de stand van zaken en een bestuurslid participeert in de actiegroep. er is vanuit het bestuur contact opgenomen met de afd Stadsbeheer van de gemeente i.v.m. de hekwerken, het voetbalveldje en de zandbak. Het resultaat hiervan heeft u kunnen lezen in Tussendijkse Berichten no. 39. Overige activiteiten kortingsactie. Ook het afgelopen jaar is het bestuur erin geslaagd kortingen op vertoon van ons ledenpasje te bedingen bij diverse Dubbeldamse leveranciers/winkeliers. Fa.Busch voor schoorsteen vegen; de lijst met belangstellenden is doorgegeven. woningonderhoud. Het coördineren van onderhoudswerkzaamheden zoals o.a.het vervangen van kozijnen is gerealiseerd, het reinigen van de dakgoten is geregeld met de fa.snor. levering van openhaard hout. Er is,ondanks dat het hout elk jaar duurder wordt, nog steeds een flink aantal bewoners die van deze levering aan huis gebruik maakt. Sociale activiteiten: de website van de vereniging wordt door veel bewoners gewaardeerd. U kunt er terecht voor actueel nieuws, foto s van vele activiteiten, maar ook voor gevonden/ verloren artikelen en nog veel meer. nieuwjaars bowling in januari 2008; weer als vanouds in The Bridge in Papendrecht. Het was weer een sportieve en gezellige activiteit waar veel Middenhoevers elkaar het beste voor het nieuwe jaar hebben toegewenst. paasspeurtocht in maart voor de kinderen tot 12 jaar. Er werd goed gezocht naar alle verstopte eieren. feestdag ter ere van het 35-jarig bestaan van de vereniging( sinds 27 juni 1973). De hele dag waren er feestelijkheden op het plein bij de zandbak; s morgens kinderspelletjes, s middags Idols en s avonds barbecue met aansluitend de feestavond met life muziek. Het was een geslaagde dag waar veel mensen zich voor hebben ingezet en iedere aanwezige zichtbaar van genoot. Er zijn veel positieve reacties bij het bestuur binnen gekomen en er wordt door veel bewoners uitgekeken naar een volgend feest. herfstvoetbaltoernooi in oktober. Voor kinderen tussen 5 en 15 jaar. Een sportief gebeuren waaraan zowel de kinderen als de aanwezige volwassenen veel plezier beleefden. bezoek van de Pietenband op vrijdag 5 december om heerlijk bij te dansen en te zingen. het Winterfeest in december. Nadat er door de kinderen flink geknutseld is om een eigen lampion te maken, was de optocht in de avond lekker spannend in het donker. En voor de ouderen was er een hapje en een drankje. Met nieuwe initiatiefnemers kon deze traditie gelukkig worden voortgezet. Hartelijk dank hiervoor. de kerstboom met lichtjes zorgde weer voor een vrolijke thuiskomst in de donkere tijd van het jaar. Verschillende wijkbewoners hebben gesponsord om zodoende een bijdrage te leveren in de stroomvoorziening. Het wel en wee van de wijkbewoners houdt Caroline v. Tienen in de gaten. Zij heeft ook het afgelopen jaar namens de vereniging weer voor een gepaste attentie gezorgd bij geboorte, ziekte en overlijden; tevens verwelkomt zij de nieuwe bewoners in de wijk. Tussendijkse Berichten: In 2008 is Tussendijkse Berichten één maal verschenen, daarnaast zijn er voor de aankondiging van de activiteiten flyers verspreid. Renée Aarnoutse secretaris

6 Januari 2009 Financieel jaaroverzicht 2008 vereniging Middenhoeve Saldo op bankrekening per : 1.423,42 Ontvangsten 2008: Contributie (170 leden hebben 15,00 betaald) 2.550,00 Sponsor Clubactie Plusmarkt ,15 Bijdragen Kerst-abeel-boom verlichting in ,50 Verrekening Activiteiten (bijdragen deelnemers bowling januari 2008) 162,00 Sponsors 416,67 Bijdragen deelnemers en sponsors Feest 35 jaar 2.492,45 Totaal ontvangsten 2008: 5.950,77 Van Rabo-spaarrekening opgenomen gelden: 1.577,41 Totale Baten (totale ontvangsten incl. batig saldo op rekening en opgenomen spaargelden) 8.951,60 Uitgaven 2008: Activiteiten ( Bowlen, Paaseieren, Voetballen, dec. 2008) 952,58 Algemene kosten (WA-verzekering, website, jaarvergadering, verenigingsrek) 519,32 Drukwerk (div. informatie verspreidingen) 237,50 Lief&leed (bloemetjes nieuwe bewoners, ziekte, overlijden & geboortes) 49,65 Feest 35 jaar 5.953,15 Kerst-abeel-boom kosten stroom levering 79,50 Terugboekingen contributie (2x) 30,00 Totale uitgaven 2008: 7.821,70 Verschil kosten-baten (=Batig saldo op bankrekening per ): 1.129,90 Saldo op Roparco spaarrekening per : 135,64 Saldo op Rabo spaarrekening per : 1.000, ,64 Eindresultaat ("ons kapitaal" op ): 2.265,54 "ons kapitaal" op was: 3.934,73 Afname kapitaal in 2008 t.o.v. 2007: ,19

7 MEDEWONEN = MEDELEVEN LIEF EN LEED IN MIDDENHOEVE Ziekte In de tweede helft van 2008 zijn de heer Luhrs,Abeelstraat 29 en de heer Oevering,Abeelstraat 9 en mevrouw v.d.kaag,abeelstraat 37 enige tijd aan huis gekluisterd geweest als gevolg van een ongeluk; gelukkig zijn zij inmiddels weer opgeknapt. In 2009 hebben de heer Westerhout, Lariksstraat 28, de heer Hillege, Abeelstraat 27,mevrouw Dobbe, Abeelstraat 60 en mevrouw Blaak, Lariksstraat 9 voor korte of langere tijd in het ziekenhuis gelegen. Wij wensen hen allemaal een voorspoedig herstel en zijn blij, dat zij allemaal weer thuis zijn. De heer Treurniet, Abeelstraat 40 is geopereerd in Zwitserland. Gelukkig is ook hij nu weer thuis om te herstellen.. Verder hebben Mevrouw Van Veen, Abeelstraat 33 en Mevrouw de Waal, Lariksstraat 32 elk een nieuwe heup mogen krijgen. Herstel gaat bij beide dames goed maar hardlopen is nog niet aan de orde van de dag! Overleden In juni moesten wij helaas afscheid nemen van de heer Groeneveld, Abeelstraat 8. Onze innige deelneming gaat uit naar Mevrouw Groeneveld en verdere familie. Geboren Op 15 november 2008 kreeg de familie Cernocky-Puper een tweede dochter,sophie en op 29 december 2008 werd er bij de familie van Maren,Abeelstraat 94 een tweeling geboren, Sterre en Boaz. Bij de familie Treurniet, Abeelstraat 40, is in mei 2009 een derde kind, Thijmen, geboren. Nieuwe bewoners Aan de Abeelstraat 63 is de familie van Twist komen wonen, op nr.28 aan de Abeelstraat is de familie Veth-Nieuwland gaan wonen en aan de Abeelstraat op nr. 46 is de familie Jansen neergestreken. Ook de nieuwe bewoners van Lariksstraat 7 heb ik met een bloemetje mogen verwelkomen. Hopelijk voelen alle nieuwkomers zich nu al thuis in onze mooie wijk. Nogmaals wil ik alle bewoners van Middenhoeve oproepen om mij met een kaartje in de bus of via mijn op de hoogte te brengen van leuke maar ook minder leuke momenten in hun gezinnen. Iedereen kan dan rekenen op een gepaste reactie van mijn kant. Verder zou ik het zeer op prijs stellen, als bewoners mij een seintje zouden willen geven wanneer zij nieuwe buren krijgen. Dan kan ik ervoor zorgen, dat deze onze welkomstbrief ontvangen.

8 VAN DE BESTUURSTAFEL Wijknieuws o Beste Middenhoevers, Uw bestuur heeft het voornemen opgevat om een 6 Minuten Zone in onze wijk op te zetten. Een 6 Minuten Zone is een gebied waarbinnen het goed geregeld is om mensen met een hartstilstand een goede kans te geven gered te kunnen worden. In een 6 Minuten Zone is hulp bij een hartstilstand nl. goed geregeld: Binnen 6 minuten! In een goede Zone zijn er: Voldoende AED's beschikbaar Burgerhulpverleners oproepbaar, die direct kunnen reanimeren en de AED halen Geïnformeerde mensen: iedereen weet hoe het werkt en dat alles werkt binnen 6 minuten Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Het gebruik van een AED in combinatie met reanimeren vergroot de overlevingskans aanzienlijk. We zien steeds meer AED s in winkelcentra, sportclubs, bedrijven, maar dáár waar de meeste hartstilstanden voorkomen, nl. gewoon thuis, is meestal niets beschikbaar of geregeld. Daar zijn we slechts aangewezen op het alarmnummer 112 en de toestormende ambulance. Een ambulance is naar verwachting gemiddeld 10 minuten na alarmering in onze wijk aanwezig, maar na 6 minuten is iemand al kansloos om te overleven als er geen acute reanimatie (evt. aangevuld met defibrillatie) plaatsgevonden heeft. En dat willen wij in onze wijk beter geregeld hebben. Voor ons allemaal! Daarom hebben wij in samenwerking met stichting reanimatie Dordrecht en met een beperkte financiële steun van de gemeente Dordrecht het plan opgevat om in onze wijk de eerste 6 Minuten Zone van Dordrecht op te zetten. Wij hebben een projectplan beschikbaar waarin e.e.a. uiteengezet en beschreven staat welke voor iedereen ter inzage op Lariksstraat 2 op te vragen is. Maar in het kort komt het plan hier op neer: Een 20-tal vrijwilligers uit onze wijk zullen kostenloos een AED- en reanimatie training volgen. Iedereen kan/mag zich hiervoor aanmelden. Er zal op een centrale plaats in de wijk een AED in een beveiligde kast geplaatst worden waarvan alle vrijwilligers de code weten om er bij te kunnen. Wanneer iemand 112 belt en een hartstilstand meldt, zal de alarmcentrale niet alleen een ambulance sturen, maar ook meteen een SMSalert naar alle vrijwilligers uitdoen om meteen een reanimatie te kunnen starten zolang de ambulance nog onderweg is. Hierdoor zal in zo n situatie de levenskansen enorm vergroot worden. Er zijn hoge eenmalige kosten aan de invoering verbonden welke de vereniging niet volledig zelfstandig kan betalen. Daarom hebben wij subsidie bij de gemeente aangevraagd en gedeeltelijk toegekend gekregen. Ook stichting Reanimatie Dordrecht is bereid ons tegemoet te willen komen met een forse bijdrage in de kosten vanwege het unieke karakter om de eerste 6minutenzone in Dordrecht te zijn. Desondanks is dat nog niet genoeg om van start te kunnen gaan en hebben wij vrijwillige bijdragen van sponsors of bewoners nodig. Pas wanneer wij meer dan 500,- aan toezeggingen binnen hebben is ons budget sluitend en zullen wij dit plan kunnen doorstarten. Een informatiebijeenkomst om samen met de voorzitter van de stichting Reanimatie Dordrecht onze plannen nader aan u uit te leggen is gepland op 18 november om uur in de Gravenhorst De uitnodiging en verdere informatie over deze avond ontvangt u zo spoedig mogelijk. Iedereen die nu al nadere informatie wenst, kan contact opnemen met ondergetekende. Jan Heuser Penningmeester vereniging Middenhoeve Lariksstraat 2, tel of

9 o Afgelopen jaar is er contact geweest met de afd. Wijkbeheer van de gemeente om onze wensen kenbaar te maken. -De wens om een voetbalveldje te krijgen, waarop écht kon worden gevoetbald zonder de kans op vestuikte enkels, is inmiddels gerealiseerd. De kinderen maken graag gebruik van het mooie kunstgrasveld. -Dan komt er bij de zandbak ook nog eens een tafeltennistafel. Deze zal binnenkort geplaatst worden. Woningonderhoud Dakgoten reinigen kort geleden is de fa. G.K.R. uit Rotterdam in de wijk langs de deuren geweest om dakgoten te reinigen. De kosten hiervoor waren 7,50 per dakgoot tot 6 meter. Heeft u belangstelling; dan is dit het telefoonnummer Zuidpolder en de gevolgen voor onze wijk Ondanks de vele protesten, waaronder die op het Sprekersplein(in maart 2009) door onze voorzitter Willem Heuseveldt( zie hier onder), heeft de gemeenteraad toch besloten dat er in de Zuidpolder gebouwd mag worden. Dit besluit wordt in de Structuurnota vastgelegd. Het Projectplan is inmiddels gepresenteerd en zal verder worden uitgewerkt. Van een weg langs Middenhoeve is tot nu toe geen sprake. De voorwaarde tot het bebouwen van de polder is dat er een goede ontsluiting van de nieuwe wijk is via de Provinciale weg. Wwij houden ons op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Tijdens de inspreekavond van de gemeenteraad over de structuurvisie tot 2020 heeft Willem Heuseveldt namens Middenhoeve het volgende gezegd: Graag zou ik mijn woordje willen doen over de toekomstige bouwplannen in de Zuidpolder zoals voorgesteld in de structuurvisie tot Mijn naam is Willem Heuseveldt, voorzitter van de wijkvereniging Middenhoeve. Een stukje van Dubbeldam waar ongeveer 200 gezinnen wonen. Zeker 90 % van de bewoners is lid van de vereniging en die vertegenwoordig ik dan ook hier. Wij wonen naast de Zuidpolder. Middenhoeve staat bekend om de rustige ligging, dit mede omdat de vrijheid en uitgestrektheid van de polders binnen loopafstand ligt. Deze rust en uniekheid van wonen wordt nu bedreigd door de voorgestelde plannen van de gemeente. Aan de ene kant ingesloten door golf en wonen, en straks een woonwijk in de Zuidpolder. We zijn hier op tegen. De uniekheid van wonen in Middenhoeve wordt door het bebouwen van de Zuidpolder ernstig aangetast. De noodzaak, en ik zal alle argumenten niet nogmaals herhalen, om hier te moeten bouwen is nog steeds niet sluitend aangetoond. Waar vinden we nog een plek in Dordrecht waar je na een paar honderd meter lopen geconfronteerd wordt met zulke mooie natuur van ons polderlandschap. Dagelijks ga ik en vele met mij bijvoorbeeld even naar de 7 reeën kijken die s winters in de Zuidpolder lopen. Fazanten kruisen je pad etc. etc. Kortom: prachtige natuur en dat zo dichtbij de stad. Ook vrezen wij mede voor aantasting van het dorpse karakter wat Dubbeldam nu juist zo aantrekkelijk maakt. Ik vraag me zo langzamerhand af welk spel er nu in de Dordtse politiek gespeeld wordt. Zijn de spelregels wel zo transparant? Is het niet zo dat de gemeenteraad de bevolking vertegenwoordigd? Dat is toch de essentie van een democratie? Nu dan, ik roep de gemeenteraadsleden op om alle raambiljetten tegen de bebouwing van de Zuidpolder te gaan tellen. Alle handtekeningen die opgehaald zijn serieus te nemen. Ik denk dat het resultaat van die optelsom goed is voor een aantal zetels in de gemeenteraad. Ik vraag de PvdA gemeenteraadsleden en met name die van de VVD en CDA, die een groot deel van hun stemmen uit Dubbeldam krijgen, eens heel goed na te denken. Willen jullie echt je achterban vertegenwoordigen, of doen we dat alleen om de 4 jaar.? Tot slot Wij als Middenhoevers willen de Zuidpolder houden zoals ie nu is. We willen blijven wonen in een rustige buurt. Dat is waar we voor gekozen toen we in Middenhoeve kwamen wonen. We maken ons dan ook ernstig zorgen als voorgenomen plannen in de toekomst echt doorgaan. Zeker als we ook nog geluiden opvangen dat de ontsluiting van de nieuwe wijken straks wellicht langs Middenhoeve gaat plaatsvinden. Dat kan toch helemaal niet waar zijn? Te gek voor woorden.

10 Laatste Nieuws op de website van Middenhoeve van afgelopen halve jaar voor u op een rijtje gezet (meest actuele staat bovenaan). Wij hebben u over de volgende activiteiten geïnformeerd per , website en middels folders door de wijk: Foto's fietstocht Op zondag 5 juli 2009 een familie fietstocht en een gezellige zomerborrel, Uitnodiging 9 juni a.s.'vlinders in hun omgeving' 19:30 uur in de Waterjuffer(toegang gratis) Caroline van Tienen nodigt u uit namens Stichting Vrienden van Watertoren Buitenlust voor een leuk avondje voor bewoners van Middenhoeve. Zie ook pagina 'Activiteiten' Maandag 13 april :00 uur: Paasspeurtocht (2e paasdag) Voor een video compilatie: klik hier

11 Wij hebben u in het afgelopen halve jaar over de volgende zaken m.b.t. onderhoud op de hoogte gehouden via de website, en soms via een folder: Enkele foto's sept/okt 2009 vernieuwen daknokken in uitvoering: Nieuw kunststof grasveld op voetbalveld aan Abeelstraat in uitvoering Vernieuwen daknokken u kunt hier bijhouden wie zich al opgegeven heeft omstreden zitbankje verwijderd Voetbalveldje wordt volledig voorzien van kunstgras Nu kunt u zich opgeven voor daknok vervanging lees verder op pagina 'Onderhoud Nieuws'. prijsindicaties zijn bekend, opgeven deelname kan nu starten. Stuur hiervoor een naar

12 In afgelopen half jaar hebben wij u ook geregeld op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rondom de Zuidpolder en diverse malen een oproep aan u gedaan om actie te ondernemen de actiegroep te steunen. De volgende berichtgevingen zijn door ons per en op de website gedaan: Op Rijnmond.nl gezien over de Zuidpolder Gemeentebericht ontvangen: Inloopbijeenkomst Zuidpolder op 9-9 a.s. tussen 17:00 en 21:00 uur in de Gravenhorst. Inspraak tot en met 30 september mogelijk Voor u uit het projectplan Zuidpolder gelicht Vergeet niet uw mening te geven aan de gemeente! De inspraakperiode loopt van 8 juli tot en met 30 september. Inspraakreacties kunnen worden gezonden aan dhr. M. Bijnagte, secretaris van de projectgroep Zuidpolder, Postbus 8, 3300 AB Dordrecht, Op 9 september is er een inloopbijeenkomst over het projectplan in de Gravenhorst te Dubbeldam, van tot uur. Inspraak projectplan Zuidpolder nu mogelijk Voor het projectplan: klik hier Gedicht over de Zuidpolder Een bewoner heeft zich door de Zuidpolder tot een gedicht laten inspireren. Lees het gedicht op pagina 'ingezonden brieven' o Zuidpolder projectplan bouw voor 500 woningen ligt al klaar Zie deze krantartikelen over de Zuidpolder die onlangs verschenen: RTV-Rijnmond : Dordrecht wil villa's in de Zuidpolder AD : Vijfhonderd woningen in Zuidpolder, tussen 5 en 9 ton.

13 o 7 april 14:00 uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraadsvergadering over Structuurvisie 2020 met daarin beslissing wel/niet bebouwen Zuidpolder: Tijdens de inspreekavond op van de gemeenteraad over de structuurvisie tot 2020 heeft Willem Heuseveldt namens Middenhoeve het woord gevoerd. Bericht van Actiegroep Zuidpolder: De komende maanden is het er op of er onder En verder de volgende diverse informatie aan u verstrekt: Laat uw wijkwens uitkomen Iedereen in Dordrecht heeft de folder van de gemeente ontvangen waarin uitgelegd staat dat u uw voorstel voor iets extra's in uw wijkkan indienen. Geef uw ideeën door aan het bestuur van uw vereniging. Lees hier verder Bewoners van Middenhoeve op TV te zien Afgelopen zaterdag 25-4 was Rob Puper te zien in het programma Rondom Tien en komende zondag 3 mei is Bert Slurink om 18:30 uur op RTL7 te zien in het programma Transportwereld. Voor wie het leuk vindt de uitzending te bekijken: o ga voor Rob Puper naar en zoek naar Rondom Tien van of klik op deze link o en voor Bert Slurink: kijk a.s. zondag om 18:30 uur op RTL7 (herhaling 9 mei 18:30 uur; of ga naar de link van RTL uitzending gemist of naar

14 OPENHAARDHOUT HERFST 2009 Vanwege de goede ervaringen met de openhaardhout leveranties van Hoveniersbedrijf De Alblas, gaan we als vereniging hiermee door. Mits er meer dan 2 m³ voor de gehele wijk wordt besteld hetgeen makkelijk haalbaar is wordt de prijs 62,50 per m³ en komen er geen afleveringskosten bij! Hout van goede kwaliteit blijft moeilijk verkrijgbaar. Voor levering buiten Middenhoeve moet men een nog hogere prijs rekenen! Heeft u belangstelling, vul dan onderstaande strook in en doe die bij Caroline van Tienen, Abeelstraat 154, in de bus. vóór 1 november Zij geeft de lijst van belangstellenden door aan de leverancier en deze neemt contact met u op over de leverdatum. Betaling gaarne bij levering contant te voldoen. Met vriendelijke groet, Het bestuur van Vereniging Middenhoeve Ondertekende, Naam :... Adres :...Tel.:... Bestelt hierbij... m³ vruchtbomenhout ( 62,50 per m³), in contanten te voldoen bij levering.... Handtekening Inleveren vóór 01/11/09 op Abeelstraat 154

15 AANKOOPKORTINGEN Zoals u weet krijgt u op discreet vertoon van uw lidmaatschapskaart van de Vereniging Middenhoeve korting bij een aantal bedrijven in Dubbeldam. Voor de goede orde volgt hier de volledige lijst: AUTO COMFORT Bamendaweg GS Dordrecht - T: I: Op aankopen, met uitzondering van aanbiedingen, 10 % korting. BELMAR KEUKENS BADKAMERS EN SANITAIR Stevensweg AJ Dordrecht T: F: I: Op bruto adviesprijzen van keukens en keukenbladen: 25 % korting. Tevens ontvangt u bij aanschaf van een complete keuken 10 % extra korting op het keukenmeubilair. Op bruto adviesprijzen van keukenapparatuur geldt een korting die kan variëren tussen 5% tot 35 %, afhankelijk van het fabricaat. Op bruto adviesprijzen van de meest gangbare sanitaire artikelen en tegels: 10 % korting. Geen korting op arbeidsloon, afgeprijsde toonkamerkeukens en reeds afgegeven netto prijzen. CAVE MICHEL WIJNKOPERIJ De Merodestraat BG Dordrecht T: M: F: Op alle wijnen 5 % korting; met uitzondering van aanbiedingen en gedistilleerd. GARSTHAGEN BV WONINGINRICHTING Stevensweg AL Dordrecht T: Op de winkelprijzen van tapijt: 15 % korting. Op overgordijnen: 10 % korting of gratis gemaakt. Met uitzondering voor trappen, wordt 400 cm breed tapijt vanaf 36,00 verkoop per strekkende meter gratis gelegd. Geen korting op extra arbeid.

16 VAN GEMERT BEHANG, GORDIJNEN, VERF, VLOERBEDEKKING EN ZONWERING. Van Oldenbarneveltplein ES Dordrecht - T: I: Op alle materialen 10 % en op 400 cm breed tapijt onder 90,76 verkoop per strekkende meter 5 % korting. HAKKY VAKSCHOENMAKERIJ Voorstraat EP Dordrecht T: Op sleutels en schoenreparatie: 15 % korting. HUISMAN INTERIEURSTOFFERING Stevensweg AJ Dordrecht T: Op aankopen 10 % korting. Geen korting op arbeidsloon. TANGHE SERVICE PARTNER SPECIALISTEN IN BEELD EN GELUID Stevensweg 110/a AL Dordrecht T: en F: Op de winkelprijs: 5 % korting, eventueel na aftrek inruilapparatuur en op reparaties. Geen korting op fabrieksreparaties Dit was dan het VEERTIGSTE nummer van Tussendijkse Berichten.U kunt deze editie ook weer nalezen op onze website, waar u ook terecht kunt voor het bekijken van oude en recente foto s.

Tussendijkse berichten

Tussendijkse berichten Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 mei 2002 nr. 34 Geachte medebewoners, In dit nummer vindt U het laatste Middenhoeve-nieuws en kijken we een beetje vooruit. Neem er even

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering 2006 Het nieuwe bestuur stelt zich voor Uitslag Enquête Activiteitenplanning Medewonen=medeleven Aankoopkortingen

Notulen algemene ledenvergadering 2006 Het nieuwe bestuur stelt zich voor Uitslag Enquête Activiteitenplanning Medewonen=medeleven Aankoopkortingen Juni 2006 nr. 37 Notulen algemene ledenvergadering 2006 Het nieuwe bestuur stelt zich voor Uitslag Enquête Activiteitenplanning Medewonen=medeleven Aankoopkortingen 1 NIEUW NIEUW NIEUW Het lijkt in Middenhoeve

Nadere informatie

Inhoud. no.39 september 2008. Voorwoord van de voorzitter. Notulen Algemene Ledenvergadering 2008

Inhoud. no.39 september 2008. Voorwoord van de voorzitter. Notulen Algemene Ledenvergadering 2008 no.39 september 2008 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Notulen Algemene Ledenvergadering 2008 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2007 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

KONSEPT Besprekingsverslag ALV 2010

KONSEPT Besprekingsverslag ALV 2010 KONSEPT Besprekingsverslag ALV 2010 Van : Gerard Roest Document Nummer Locatie Bijlagen : ALV20-05-2010_verslag : De Kroon te Huijbergen : : Presentatie Fons Vleghels + Aktielijst Bestuur en contactpersonen

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012 Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012 www.dorpsraadkelpen-oler.nl 1 Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling van de agenda. 3. Buurtpreventie Maurice Henk 4. Verslag jaarvergadering

Nadere informatie

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Het Oude Buurtje Nr. : 1 Datum : 11 juni 2015 Aanwezig bestuur : Leo Spruit (voorzitter), Larissa Dortland (penningmeester), Harm van Nieuwenhuijzen (algemeen

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 onderwerp AED Reanimatienetwerk Bocholtz - Simpelveld Inleiding In februari 2008 is gestart met de projectgroep AED / Reanimatienetwerk

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen.

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen. TC De Viskoerier Jaargang 36 Nummer 2 jan. 2016 www.terracollinaria.nl Verslag jaarvergadering Terra Collinaria 15-januari 2016. Afgemeld: Nic Luijten, Hans Mommer, Remy Meertens en Hub Hartmans. Aanwezig:

Nadere informatie

In dit nummer verkiezingen voor het ouderdeel van de medezeggenschapsraad.

In dit nummer verkiezingen voor het ouderdeel van de medezeggenschapsraad. St. Vitusstraat 2 1404 HS Bussum telefoon: 035-6939582 e-mail: info@stvitusschool.nl Jaargang : 19, nummer 2, 21 september 2012 In dit nummer verkiezingen voor het ouderdeel van de medezeggenschapsraad.

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren.

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren. OuderVereniging Cortemich E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl Notulen Datum: 9 september 2015 Onderwerp: OV bestuursvergadering Aanwezig: Anke Willems, Yvonne Sweers, Yvonne Hermans, Rob Vinken, Sanserai

Nadere informatie

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Oec. Basisschool t Prisma Mercuriusweg - Purmerend Geachte ouders / verzorgers van de leerlingen van t Prisma, de teamleden en de medezeggenschapsraad. Op 2 september

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Bestuur: Mw. J Doucet, Dhr. J. de Boer, penningmeester, Dhr. T. Jonker, secretaris, Mw. S. Hopman en Dhr. J. Schmeitz 1. Opening De

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013 Buurtvereniging De Onderstal Berlicum Inhoud 1. Algemeen 2. Leden 3. Vergaderingen 4. Activiteiten 5. Lief en Leed 6. Financiële verantwoording 7. Vrijwilligers 1. Algemeen Het bestuur bestond in 2013

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

In een Notendop. Nieuwsbrief nr. 5, december 2015 T: Pagina 1 van 8.

In een Notendop. Nieuwsbrief nr. 5, december 2015 T: Pagina 1 van 8. www.notenbalk-zwijndrecht.nl Nieuwsbrief nr. 5, december 2015 In een Notendop T: 078-8200018 Beste ouders/verzorgers, Kerst, we vieren en gedenken de geboorte van Jezus. Voor Jozef en Maria was het een

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering 21 maart 2013.

Verslag Algemene Leden Vergadering 21 maart 2013. Cliëntenraad Verslag Algemene Leden Vergadering 21 maart 2013. Opening. Voordat de voorzitter iedereen welkom heet vraagt hij een moment stil te staan bij de bewoners die niet meer onder ons zijn. Er zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Nieuwsbrief t Genseler

Nieuwsbrief t Genseler Nieuwsbrief t Genseler Oktober 2013 Stichting wijkcomité t Genseler info@wijkgenseler.nl Jaargang 2013 Nieuwe website www.wijkgenseler.nl In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het vernieuwen van onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief December 2014 Babynieuws Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein Kerstkaarten Twenteranddictee Kerstfeest 18

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

De achtste editie van de nieuwsbrief

De achtste editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 Jaargang 6 18-12-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De achtste editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie 4 januari: start

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

01-06-2015. Schoolbrief 18. Sint Bonifatiusschool

01-06-2015. Schoolbrief 18. Sint Bonifatiusschool 01-06-2015 Schoolbrief 18 Sint Bonifatiusschool Schooljaar 2015-2016 Beste ouders, Informatieavond voor ouders over de visie en missie van de Sint Bonifatiusschool Afgelopen maanden hebben we ons als team

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha NUMMER 6 Nieuwsbrief zwemvereniging Becha Augustus 2013 6 e editie Woordje van de voorzitter. In dit nummer 1 Woordje van de voorzitter 2 Nieuwe hoofd trainer 3 Even voorstellen Carla Notermans 4 De laatste

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 U heb alweer onze nieuwe activiteitenkalender ontvangen voor ons nieuwe verenigingsjaar. Naar aanleiding van de jaarvergadering hebben we daar wat aanpassingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken.

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken. Nr. 4 Vrijdag 20 november 2015 Agenda Basisschool de Blinkerd, Troelstrastraat 13, 5344 GK Oss, 0412-691635, www.deblinkerd-oss.nl Do. 26 nov.: Uitstapje naar de kinderboerderij: groep 3. Woe. 25 nov:

Nadere informatie

Tussendijkse berichten

Tussendijkse berichten Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 december 2001 nr. 32 Geachte medebewoners, Een onrustig najaar ging vooraf aan de publicatie van deze editie van Tussendijkse berichten.

Nadere informatie

Kind op Maandag. Lezen in de vakantie is leuk én slim!

Kind op Maandag. Lezen in de vakantie is leuk én slim! Kind op Maandag. Zie je wel? Jona 3,4 Jona wordt nog een keer geroepen door God, nu gaat hij wel naar Nineve. De stad komt tot inkeer Bijbelrooster: Jona in Ninevé, Jona 3 Jona onder de boom, Jona 4 Psalm

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.03 2013 Bereikbaarheid Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) De HVE is op maandag t/m vrijdag (tussen 09.00 en 13.00 uur) rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-15587336. Buiten deze uren

Nadere informatie

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer:

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer: Pagina 1 Verder in dit nummer: HeartVilla 2 HeartDays - Team Hartrijden.nl 2 HeartSafe Tiel 3 HeartEvent 3 Steun Medel 4 Kerstkaart Cruit 4 Doneer per telefoon 4 Dam tot dam Loop en Fietstocht 5 Heartbeat

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 2015

Algemene Leden Vergadering 2015 Algemene Leden Vergadering 2015 Hierbij nodig ik de leden van Wijkvereniging Waterwijken uit de Algemene Ledenvergadering te bezoeken op donderdag 23 april a.s. Plaats: speeltuinzaal van de Lammerenburcht.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria OBS De Vijzel Hauwert 80 1691 EJ Hauwert T: 0229-201535 E: info@obsdevijzel.nl Vijzelvaria Woensdag 25 november Vrijdag 4 december Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

Nummer 15 2 april 2015

Nummer 15 2 april 2015 Nummer 15 2 april 2015 Agenda 03 april studiedag, alle kinderen zijn vrij 06 april 2 e Paasdag, alle kinderen zijn vrij 07 april thema-avond over verkeerssituatie rondom school 11 en 12 april Samenloop

Nadere informatie

Verslag. 1. Voorstellen bestuur

Verslag. 1. Voorstellen bestuur Verslag Vergadering 1 e vergadering Buurtvereniging Ludinga met de buurt Datum Donderdag 24 september 2009; 20.00 uur Gehouden te De Piraat te Harlingen Aanwezig van bestuur Jan Tsjerk Loonstra Tineke

Nadere informatie