Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden."

Transcriptie

1 Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer); Datum: 27 september 2011 / gewijzigde versie d.d. 16 november 2011 Medeadvisering: Afdeling Middelen Leeswijzer: in onderhavige notitie wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de mogelijke uitbreidingen van het zwembad De Beemden, en in hoofdstuk 3 op de vervanging en renovatie van de installaties ten behoeve van de energievoorziening in het sportcomplex De Beemden. Ook de mogelijke integratie van gebruik van de restwarmte uit het procesafvalwater van FrieslandCampina Domo wordt beschreven. De notitie kent de volgende inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Onderzoek van Synarchis naar uitbreidingsmogelijkheden 2.1 Inleiding 2.2 Analyse Concurrentie Demografische ontwikkelingen Trends en ontwikkelingen Beknopte analyse huidig gebruik Analyses versus varianten 2.3 Raming jaarlast Raming investering en kapitaallast Raming bezoekersaantallen en opbrengsten Exploitatieresultaat en jaarlast 2.4 Conclusies en aanbevelingen 3. Uitkomsten onderzoeken energievoorziening sportcomplex De Beemden 3.1 Onderzoek energievoorziening en gebruik restwarmte 3.2 Vervanging en (groot) onderhoud van de installaties en mogelijke integratie restwarmte Vervanging en (groot) onderhoud installaties Mogelijk gebruik van restwarmte FrieslandCampina Domo Geraamde investeringen Financiële haalbaarheid 1 Inleiding In de programmabegroting 2011 staat onder programma 5 Cultuur en recreatie dat de Bedumer bevolking veel gebruik maakt van de verschillende sportvoorzieningen in de gemeente. De sportnota geldt daarbij als richtinggevend voor het sportbeleid in de komende jaren. Op basis van deze sportnota zullen de mogelijkheden onderzocht worden om de bestaande voorzieningen te verbeteren. Onder punt 6 wordt genoemd dat in samenwerking met het bestuur van stichting De Beemden zal worden onderzocht of uitbreiding van het oppervlakte zwemwater mogelijk is. Hiertoe is een werkgroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van stichting De Beemden en de gemeente Bedum, die de onderzoeksvragen heeft voorbereid. Intussen had de GB-fractie ideeën ontwikkeld voor het zwembad: een vier-seizoenenbad en hergebruik van DOMO-restwarmte. Toen is afgesproken de verschillende mogelijkheden/varianten alle te laten onderzoeken, inclusief de effecten op het noodzakelijk groot onderhoud van met name de technische Samenvatting rapporten Pagina 1 van 12

2 installaties. In de vergadering van de gemeenteraad van 21 april 2011 is het benodigde krediet voor die onderzoeken beschikbaar gesteld. De onderzoeksvragen en de uitkomsten zijn gedeeld met betrokken partijen. Dat heeft op 30 augustus 2011 geleid tot aanvullende vragen en een aanvulling van het krediet. Op de investeringslijsten in de begroting 2011 staan ook middelen voor het plegen van groot onderhoud en vervanging van technische installaties in De Beemden. De voorbereiding van die werkzaamheden was inmiddels gestart. Gezien de relatie met de mogelijke uitbreiding en het mogelijk gebruik van restwarmte, wordt in die voorbereiding rekening gehouden met de deze andere onderzoeken. De onderzoeken zijn door de volgende bedrijven uitgevoerd: 1. Onderzoek energievoorziening en gebruik restwarmte: Adviesgroep HTD 2. Vervanging en (groot) onderhoud installaties: De Groot Installatiegroep 3. Onderzoek uitbreiding: Adviesbureau Synarchis Het mag duidelijk zijn dat de onderzoeken in elkaar grijpen en elkaar beïnvloeden. Omdat het onderzoek Synarchis het meest verstrekkend is en mee gevoed wordt door de uitkomsten van beide andere onderzoeken is daaraan de volgende opdracht meegegeven: * Beoordeel op basis van een beknopte omgevingsanalyse en een analyse van de huidige exploitatie van Stichting De Beemden de wenselijkheid en haalbaarheid van de voorliggende varianten; * Stel op basis van de (al dan niet aangepaste) programma s van wensen een elementenbegroting op die een raming geeft van de investeringskosten bij de verschillende varianten; * Geef inzicht in de verwachte maatschappelijke consequenties van de verschillende varianten (lees: het gebruik van de nieuwe voorziening) en bepaal de financiële jaarlast die het gevolg is van de verschillende varianten. 2 Onderzoek van Synarchis naar uitbreidingsmogelijkheden 2.1 Inleiding Van de hand van Synarchis is een bondige rapportage ontvangen. Na de inleiding bevat dit rapport in hoofdstuk 2 een analyse van de omgeving van Bedum en van het huidige gebruik van zwembad De Beemden. Voorts is een interne en externe analyse gemaakt van de genoemde varianten. Hoofdstuk 3 biedt inzicht in de investeringskosten en hoofdstuk 4 geeft een raming te zien van de jaarlast per variant. In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. De inhoudelijke teksten worden vervolgens onderbouwd met gegevens in de bijlagen. In de conclusies en aanbevelingen kunnen alle varianten vergeleken worden met de oorspronkelijke variant van de fractie van GB; deze laatste is in het rapport van Synarchis namelijk variant 3. De verschillende uitbreidingsvarianten die zijn onderzocht zijn: Variant 1: uitbreiding van het zwembad met een doelgroepenbad met beweegbare bodem van 20 x 10 meter met een substantiële aanpassing van de logistiek binnen de accommodatie; Variant 1a: idem maar met afmetingen van 25 x 12,5 en een halve beweegbare bodem; Variant 2: realisatie van een openluchtbad met een wedstrijdbassin 25 x 15 meter, een ondiep recreatie bassin van 25 x 15 en een peuterbassin van 10 x 5; Variant 3: een vier-seizoenenbad gekoppeld aan De Beemden met bassin van 25 x 12,5 meter met beweegbare bodem en wegschuifbare kap, dat in de zomermaanden als openluchtbad dienst kan doen met een buiten-peuterbad van 30 m2; Variant 3a: idem maar met afmetingen van 20 x 10 en exclusief peuterbad. Samenvatting rapporten Pagina 2 van 12

3 2.2 Analyse In verschillende hoofdstukken maakt Synarchis een analyse over verschillende aspecten en trekt hieruit conclusies ten aanzien van de varianten Concurrentie Uit de registratie van deelnemers aan leszwemmen en doelgroepactiviteiten blijkt dat de aantrekkingskracht van het zwembad zich toespitst op de inwoners van de gemeente Bedum, Eemsmond, Loppersum, Winsum en Ten Boer (in totaal circa inwoners). Naast de gemeente Groningen, dat over een ruim aanbod aan overdekte zwemvoorzieningen beschikt (3), bevindt zich in Noord Groningen, binnen een straal van 25 km van Bedum, slechts een zeer beperkt aantal overdekte zwembaden: in Bedum, Zuidhorn, Delfzijl/Appingedam. In het beschreven verzorgingsgebied van De Beemden is Bedum de enige met een overdekt zwembad. Daarentegen kan er van een rijk aanbod aan openluchtzwembaden gesproken kan worden. Binnen een straal van 20 kilometer rond zwembad De Beemden bevinden zich 7 verwarmde onoverdekte zwembaden en een natuurbad. Alle gemeenten binnen het verzorgingsgebied beschikken over één (of meerdere) onoverdekt(e) zwembaden. In vergelijking met andere regio s in Nederland kan, ook in relatie tot het inwoneraantal van de regio, spreekt Synarchis van een uitzonderlijk ruim aanbod aan zwemvoorzieningen. Deze conclusie is medio juni 2011 ook door de directie van het Huis voor de Sport Groningen getrokken. De provincie Groningen telt 48 zwembaden (overdekt en openlucht) op een provinciaal inwonertal van Dit betekent dat er per inwoners een zwembad beschikbaar is. Het Huis voor de Sport bepleit intergemeentelijke samenwerking om op dit terrein toekomstvisie en samenhang te ontwikkelen Demografische ontwikkelingen De demografische ontwikkelingen in het verzorgingsgebied van het zwembad zijn van grote invloed op de bezoekersaantallen die de komende jaren verwacht mogen worden. Op pagina 7 geeft Synarchis de prognoses voor de gemeente Bedum alsmede de cumulatieve prognoses van de gemeenten in het verzorgingsgebied. Als belangrijkste conclusies worden genoemd: * De komende jaren zal met name de leeftijdscategorie tussen de 5 en 20 jaar sterk afnemen. Pas na 2025 treedt hierin een licht herstel op; * Vanaf 2015 zal het aantal kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 5 jaar vooral in de gemeente Bedum, naar verwachting, fors toenemen; * De leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar groeit de komende 20 jaar, de omvang van het aantal inwoners in de leeftijdscategorie van 40 tot 65 jaar neemt in die periode juist af; * De vergrijzing in zowel de gemeente Bedum als de gemeenten Eemsmond, Winsum, Loppersum en Ten Boer is zeer aanzienlijk. De komende 20 jaar neemt de omvang van de groep 65+ substantieel toe; * Opvallend is, volgens Synarchis, dat de komende 20 jaar in de gemeente Bedum naar verwacht geen sprake zal zijn van krimp van het totaal aantal inwoners terwijl in de rest van het verzorgingsgebied naar verwachting sprake zal zijn van een beperkte afname van het totale inwoneraantal Trends en ontwikkelingen Bij de afwegingen rond instandhouding/uitbreiding van het zwembad moeten de volgende trends en ontwikkelingen worden onderscheiden: * Het recreatief zwemmen in overdekte baden staat al langere tijd onder druk. Wel mag het banenzwemmen zich in een toenemende populariteit verheugen; * Dit laatste aspect heeft ook geresulteerd in een sterk toenemende belangstelling voor zogenaamde begeleide doelgroepactiviteiten (meestal in groepsverband met meestal een sportief karakter en vooral door oudere leeftijdsgroepen); * De belangstelling voor het instructiezwemmen is in zeer sterke mate bepaald door de demografische ontwikkelingen die zich binnen het verzorgingsgebied van een zwembad voordoen en door de kwaliteit van de zweminstructie. Locatie en afstand spelen een minder belangrijke rol; Samenvatting rapporten Pagina 3 van 12

4 * Veel zwemverenigingen hebben afname van het aantal leden, waardoor er minder inkomsten gegenereerd worden waardoor er weer minder mogelijkheden zijn om het badwater te kunnen huren; * Openluchtbaden hebben de laatste decennia sterk teruglopende bezoekersaantallen, mede van invloed op sterk fluctuerende exploitatietekorten, reden voor meerdere gemeenten om het openluchtbad te sluiten. De daling van het aantal bezoekers is echter de laatste jaren tot stilstand gekomen Beknopte analyse huidig gebruik Op pagina 9 van het onderzoeksrapport zijn de bezoekersaantallen van De Beemden over de afgelopen 5 jaar in een tabel weergegeven. Als basisjaar is 2006 genomen. Enkele opvallende zaken zijn: * Overeenkomstig de landelijke trend neemt ook hier het aantal recreatieve bezoekers af; * Opvallend en afwijkend van de landelijke trend is de sterke afname van het aantal deelnemers aan de doelgroepactiviteiten; * Eveneens opvallend is dat het aantal bezoekers aan het instructiezwemmen de afgelopen jaren sterk is gestegen, maar 27% komt uit Bedum; * Het totaal aantal bezoekers is afgenomen, wat (deels) te verklaren is door de mutaties in het rooster van gebruik en het accent op de zwemlessen; * Er is sprake van een hoge bezettingsgraad; het aantal bezoekers per vierkante meter wateroppervlak bedraagt 260 bezoekers (meestal bevindt zich het aantal bezoekers per vierkante meter tussen de 200 en 250) Analyses versus varianten Op basis van voorgaande paragrafen komt Synarchis tot de volgende uitspraken over de varianten: Variant 1 en 1a (uitbreiding met doelgroepenbad) voorziet in extra zwemwater voor instructiezwemmen en doelgroepactiviteiten. De bestaande bassins kunnen op meerdere momenten worden benut voor recreatief zwemmen, verhuur aan verenigingen of andere partijen. De demografische ontwikkelingen maken duidelijk dat de komende jaren sprake zal zijn van ontgroening, hetgeen een negatief effect zal hebben op de vraag naar zwemlessen. Hier tegenover staat het gegeven dat er de afgelopen 15 jaar sprake is geweest van een zeer sterke afname van het aantal geboorten en de organisatie van het zwembad in staat is gebleken steeds meer instructiezwemmers aan zich te binden. Zelfs is er na die periode van ontgroening ook op dit moment sprake van ruimtegebrek. Hierdoor is het niet mogelijk de oproepleeftijd te verlagen, wat (landelijk gezien) een reële optie is. Indien men hier wel toe overgaat, zal dit naar verwacht leiden tot een toename van het potentieel aan leszwemmers. Ook de vergrijzing biedt kansen voor de ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten; de behoefte aan sportieve activiteiten zal zeker niet afnemen. Niettemin zal het vergroten van het aanbod van en de deelname aan doelgroepactiviteiten een aanzienlijke inspanning vergen, met een ongewis resultaat. Variant 2 (openluchtbad c.a.) voorziet in de mogelijkheid recreatief te zwemmen in de openlucht in de periode mei tot september. Het is op beperkte schaal mogelijk instructiezwemmen en doelgroepactiviteiten aan te bieden en een bassin te verhuren aan bijvoorbeeld verenigingen. Echter, uit de omgevingsanalyse blijkt dat het aanbod aan openluchtbaden in de provincie Groningen groot is. Als het potentieel (zeg: de bevolking) noch de belangstelling toeneemt, zal het grootste deel van de toekomstige bezoekers aan een nieuwe onoverdekte zwemvoorziening in de gemeente Bedum ten koste zal gaan van het bestaande bezoek aan de baden in Winsum en Ten Boer. Een te ruim aanbod leidt dus tot verdringing. De opbrengst is dus ongewis. Variant 3 en 3a (vier-seizoenenbad) biedt vergelijkbare mogelijkheden als variant 1 op het gebied van instructiezwemmen en doelgroepactiviteiten. Daarnaast is sprake van de mogelijkheid in de openlucht te zwemmen wat de recreatieve mogelijkheden van het bassin vergroot. Synarchis merkt op dat de recreatieve mogelijkheden worden beperkt door het feit dat, met uitzondering van de zomervakantie, het vier seizoenenbad naar verwachting op bepaalde tijdstippen intensief gebruikt zal worden ten behoeve van het instructiezwemmen en in mindere mate de doelgroepactiviteiten. Indien men hieraan Samenvatting rapporten Pagina 4 van 12

5 voorrang aan geeft is het zwembad op die momenten dus niet beschikbaar voor recreatief gebruik. Het voor een openluchtbad zo kenmerkende impulsieve weersafhankelijke bezoekgedrag is hierdoor aan beperkingen onderhevig. Ook wordt een openluchtbad met een oppervlakte van 312,5 m2 c.q. 200 m2 als beperkt beschouwt. Bij volledige beschikbaarheid (wat naar verwachting niet het geval zal zijn) bedraagt de capaciteit gemiddeld ruim bezoekers. Tot slot wijst Synarchis op het grote belang bij een openluchtbad dat bezoekers ook daadwerkelijk een openluchtbadbeleving ervaren, indien zij een bezoek brengen aan het vier seizoenenbad. Hiermee zal bij de mogelijkheid om het dak, maar zeker ook de gevel, te openen terdege rekening moeten worden gehouden. Indien dit onvoldoende lukt, is de verwachting gerechtvaardigd dat bezoekers liever of toch weer gebruik zullen maken van de conventionele openluchtbaden in de omgeving. 2.3 Raming jaarlast In een aantal stappen wordt door Synarchis de jaarlast per variant berekend. Vervolgens wordt op basis daarvan het tekort per bezoeker berekend. Het resultaat is weergegeven in de tabel in paragraaf van deze notitie Raming investering en kapitaallast Op basis van het uitgangspunt van een doelmatig en functioneel zwembad, waarbij sprake is van een gemiddeld niveau met betrekking tot duurzaamheidmaatregelen en op basis van een opgestelde ruimtestaat behorende bij de respectievelijke varianten, is door Synarchis een investeringsberekening per variant opgesteld. Omdat variant 2 alleen op een locatie elders gerealiseerd kan worden, is bij die variant rekening gehouden met een post grondverwerving. Bij de varianten 1 en 3 (en 1a en 3a) is er vooralsnog vanuit gegaan dat er geen uitbreiding van infrastructuur (o.a. parkeerplaatsen) nodig is en dat er geen sprake is van grondverwerving of verplaatsen van voorzieningen. Op basis een rentepercentage van 4,5 % en op basis van de voor de verschillende gebouwdelen passende afschrijvingstermijn, is op de kapitaallast door Synarchis berekend. Hierbij zijn de bedragen exclusief BTW gehanteerd, omdat er sprake is van een zogenaamde BTW belaste prestatie en er sprake is van vooraftrek van de BTW op de investering. Omdat er volgens de lineaire methode wordt afgeschreven, is de berekende kapitaallast de 1 e jaarlast Raming bezoekersaantallen en opbrengsten Op basis van de bezoekersaantallen van zwembad De Beemden gedurende de afgelopen vijf jaren, de verwachte ontwikkelingen (lokaal, regionaal en landelijk) en de gebruiksmogelijkheden van de betreffende variant, is per variant de bezoekersprognose (extra toename van bezoekers) opgesteld. Tabel: Raming bezoekersaantallen uitbreidingsvarianten Bedum Variant 1 Variant 1a Variant 2 Variant 3 Variant 3a Bezoekersaantallen Recreatief Recreatief buiten Instructie Doelgroepen Verenigingen Totaal Op basis van de huidige tarievenstructuur en de huidige gemiddelde personeelskosten per formatieplaats, zijn de opbrengsten en kosten geraamd Exploitatieresultaat en jaarlast Het exploitatieresultaat is bepaald door de opbrengsten te verminderen met de kosten. Als daar de kapitaallasten bij opgeteld worden, is het resultaat de jaarlast. Dit is in de volgende tabel weergegeven. Hierin zijn ook andere kenmerken opgenomen. Samenvatting rapporten Pagina 5 van 12

6 Tabel: Overzicht en exploitatieresultaat uitbreidingsvarianten Variant 1 Variant 1a Variant 2 Variant 3 Variant 3a Afmeting bassin(s) 20 x x 12,5 25 x x 12,5 20 x x m2 peuter 30 m2 peuter Beweegbare bodem Volledig Half Nvt Volledig Volledig Andere kenmerken Overdekt Overdekt Onoverdekt Dak kan open Dak kan open Investeringskosten excl. BTW Totaal kosten Totaal opbrengsten Exploitatietekort (jaar 1) Kapitaallasten (jaar 1) Jaarlast Aantal bezoekers Tekort (jaarlast) per bezoeker 8,40 10,10 15,20 9,00 8, Conclusies en aanbevelingen Op basis van de tabel zoals opgenomen in voorgaande paragraaf trekt Synarchis de volgende conclusies en aanbevelingen: Variant 2 (buitenbad) Variant 2 (het buitenbad) heeft een omvangrijk wateroppervlak in relatie tot het aantal bezoekers dat kan worden verwacht. De normbezetting van een buitenbad bedraagt 60 bezoekers per vierkante meter zodat met een wateroppervlak van 500 m2 kan worden volstaan (voorzien is 750 m2); De bezoekers aan het buitenbad zullen voor een belangrijk deel onttrokken worden aan de buitenbaden die zich bevinden in de omliggende gemeenten; Het tekort per bezoeker is voor variant 2 het hoogst. Dit is niet ongebruikelijk indien buitenbaden worden vergeleken met binnenbaden. Door het (te) grote wateroppervlak is dit tekort wel ruim boven het gemiddelde vergeleken bij andere buitenbaden; Variant 1, 1a, 3 en 3a In relatie tot het verwachte aantal bezoekers kan voor wat betreft de watercapaciteit in beide varianten worden volstaan met een bassin van 20 x 10 meter (200 m2). De norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter kan met de verwachte programmering voor deze varianten worden gesteld op 200. Er is derhalve bij alle varianten nog ruimte voor een toename van de bezoekersaantallen gedurende de komende jaren; Een wateroppervlakte van 200 m2 kent zijn beperkingen als het gaat om het dienst doen als volwaardige buitenvoorziening. Om deze reden is met name het aantal bezoekers aan het 4-seizoenenbad met opengeschoven dak lager geraamd; Het tekort per bezoeker en de totale jaarlast zijn het laagst bij de kleine varianten 1 en 3b. Het verwachte aantal bezoekers is bij deze varianten echter ook het laagst. Realisatie van een buitenbad met de in variant 2 als uitgangspunt genoemde omvang verdient geen aanbeveling. Een kleiner buitenbad resulteert in een lagere jaarlast en een gelijkblijvend bezoekersaantal. Gezien het grote aantal buitenbaden in de onmiddellijke omgeving zal het onvermijdelijk zijn dat het grootste deel van de bezoekers onttrokken wordt aan de buitenbaden die het dichtst bij Bedum liggen. Variant 1 verdient volgens Synarchis de voorkeur boven variant 1a. Zoals in de rapportage aangegeven behoort uitbreiding van het aantal bezoekers op middellange en langere termijn gezien (met name) de demografische ontwikkelingen tot de mogelijkheden. De capaciteit van variant 1 is echter naar verwachting ruim voldoende om een dergelijke toename van de bezoekersaantallen te kunnen opvangen. Het financiële rendement van variant 1 is aanmerkelijk minder negatief dan bij variant 1a. De laatste kenmerkt zich wel door betere gebruiksmogelijkheden voor verenigingen. Samenvatting rapporten Pagina 6 van 12

7 De verwachting is dat dit zal resulteren in een hoger verenigingsgebruik, vooral door verenigingen uit omliggende gemeenten. Bij de keuze tussen variant 1/1a en variant 3/3a wordt een afweging gemaakt tussen twee verschillende concepten. De concepten onderscheiden zich in gebruiksmogelijkheden en verwachte bezoekersaantallen, maar ook in investeringskosten en jaarlast. Afhankelijk van de prioriteiten die aan de verschillende aspecten worden toegekend kan een afweging en keuze plaats vinden. Synarchis geeft hierbij geen nader advies. Feitelijk geldt dit laatste ook voor de keuze tussen variant 3 en 3a. De keuze voor variant 3 betreft enerzijds de keuze voor een duurdere voorziening maar anderzijds ook voor een voorziening waarvan mogelijk meer mensen gebruik zullen maken. Ook hierbij is daarom sprake van een afweging tussen het financiële en het maatschappelijke rendement van de voorziening. 3. Uitkomsten onderzoeken energievoorziening sportcomplex De Beemden De resultaten van de verrichte onderzoeken ten aanzien van de energievoorziening van het sportcomplex De Beemden worden in dit hoofdstuk nader verklaard. Het mogelijk gebruik van restwarmte afkomstig van FrieslandCampina Domo wordt zowel bij het onderzoek naar uitbreiding als bij vervanging en (groot) onderhoud van de installaties behandeld. 3.1 Onderzoek energievoorziening en gebruik restwarmte Naar aanleiding van het door Gemeentebelangen Bedum opgestelde rapport Bedum verdient een buitenbad heeft Adviesgroep HTD een rapport opgesteld (juli 2011) over de haalbaarheid van het gebruik van restwarmte afkomstig van FrieslandCampina Domo (FCD). Uit de rapportage van HTD komt naar voren dat het gebruik van restwarmte van het proces afvalwater van FCD haalbaar is door middel van koppeling met een warmtepomp. Uit het rapport komt ook naar voren dat de terugverdientijd 8 jaar is in plaats van de door Gemeentebelangen Bedum genoemde 3,7 jaar. HTD geeft verder aan dat de kosten voor inpassing van een warmtewisselaar op het proces afvalwater van FCD onzeker zijn en dat, gezien de verouderde installatie van het sportcomplex, het verder niet raadzaam is om de huidige technische installaties te koppelen aan een nieuw warmtepompsysteem. HTD doet dan ook de aanbeveling om het haalbaarheidsplan verder uit te werken om tot een definitief plan te komen. Op basis van het rapport van HTD kan gezien de bovengenoemde onzekerheden geen goede afweging worden gemaakt over de eventuele toepassing van restwarmte in samenhang met het lopende onderzoek vervanging en (groot) onderhoud van de installaties. Op 30 augustus jl. heeft het college daarom besloten om De Groot Installatiegroep de restwarmte variant, binnen de oorspronkelijk aan haar verleende opdracht, nader uit te werken. Dit onderdeel is nog niet afgerond. Deze voorlopige uitkomsten geven een belangrijke indicatie dat de vervangings- en onderhoudskosten veel hoger zullen uitvallen dan in het MJOP was voorzien. 3.2 Vervanging en (groot) onderhoud van de installaties en mogelijke integratie gebruik restwarmte Vervanging en (groot) onderhoud installaties Het onderzoek van De Groot Installatiegroep (DGI) omvat het opstellen van een voorlopig ontwerp voor vervanging en/of (groot) onderhoud van (op hoofdlijnen) de volgende onderdelen: Centrale CV-installatie van het gehele sportcomplex; Bestaande technische installaties van het zwembad voor verwarming en ventilatie; Schakel- en regeltechniek van de diverse installaties in het sportcomplex. Uitgangspunt is een energiebesparende, betrouwbare en onderhoudsarme technische installatie, waarbij sterk ingezet wordt op de regeltechniek (automatisering). DGI heeft een voorlopig ontwerp gemaakt van de te verrichten werkzaamheden voor renovatie van de technische installaties. Binnen het voorlopig ontwerp wordt de centrale CV-installatie met voorzetbrander vervangen door een combinatie van gaswarmtepompen (3 stuks) met HR-ketels (2 stuks). De luchtbehandelingskast van het zwembad (zwembassinruimte) wordt vervangen door zo n Samenvatting rapporten Pagina 7 van 12

8 kast met hoog rendement warmteterugwinning, voorzien van ingebouwde warmtepomp voor aanvullende warmteterugwinning. De luchtbehandelingskast van de kleedruimtes van het zwembad wordt vervangen door een nieuwe kast met warmteterugwinning. Verder wordt de regeltechniek aangepast. Aanvullend worden de luchtkanalen in het zwembad vervangen. De installaties in de sporthal blijven grotendeels ongewijzigd. Om een zo n laag mogelijk energieverbruik te realiseren hebben de gaswarmtepompen (buitenlucht/water) een voorkeursregeling bij warmtevraag. Indien het gevraagde vermogen ontoereikend is, worden de HR-gasketels ingeschakeld. Als de buitentemperatuur lager is dan -5 C, nemen de ketels het volledig over; beneden die temperatuur is het rendement met de warmtepompen te laag Mogelijk gebruik van restwarmte FrieslandCampina Domo Integratie in het ontwerp Op dit moment is de uitwerking van de restwarmtevariant nog niet afgerond door De Groot. De uitwerking van deze extra variant vergt meer tijd dan aanvankelijk door DGI was geschat. Daarnaast hebben zij voor enkele technische onderdelen externe expertise moeten inschakelen voor de nadere uitwerking. Dit heeft tot een verdere vertraging geleid. Op basis van de huidige inzichten is het de verwachting dat eind november/begin december de resultaten beschikbaar zullen zijn. In onderstaande afbeelding is schematisch de restwarmte variant weergegeven. De Groot Installatiegroep richt zich hierbij op de installaties zoals deze in het sportcomplex nodig zijn voor toepassing van restwarmte afkomstig van FCD. Afbeelding 1: Schematische weergave warmteopwekking met toepassing restwarmte. Samenvatting rapporten Pagina 8 van 12

9 Beschikbaarheid restwarmte FrieslandCampina Domo Er dient zekerheid te komen dat warmte door FrieslandCampina Domo (FCD) geleverd zal worden en voor welke termijn. FCD heeft aangegeven dat de warmte uit het procesafvalwater kosteloos beschikbaar is. Het temperatuursprofiel van het procesafvalwater varieert: in 2010 was dit tussen 23 en 33 graden. FCD verwacht dat de huidige productielocatie de komende 25 jaar in Bedum zal blijven. Op dit moment wordt gewerkt aan uitbreiding en vernieuwing binnen de huidige locatie. De aanwezigheid van de afvalwaterleiding (HOWA-leiding) is één van de gunstige factoren voor blijvende vestiging in Bedum. FCD is bereid om mee te kijken bij ontwikkelingen over het gebruik van restwarmte en eventueel bereid om te participeren. Koppeling sportcomplex met FrieslandCampina Domo met een warmtedistributienet Om de beschikbare warmte in het proces afvalwater van FCD bij het sportcomplex te krijgen is de aanleg van een zogenaamd warmtedistributienet noodzakelijk. Dit is mede noodzakelijk gezien de samenstelling van het procesafvalwater (chloriden en onopgeloste delen) afkomstig van FCD. Met behulp van een warmtewisselaar wordt de warmte uit het procesafvalwater gehaald. De verkregen warmte wordt met een warmtedistributienet, gevuld met schoon water, getransporteerd naar het sportcomplex. Het afvalwater wordt vervolgens op de normale wijze geloosd (zij het met een verlaagde temperatuur). Desgevraagd heeft FCD aangegeven dat de warmtewisselaar het beste in de effluentleiding geplaatst kan worden, maar dat dit wel een probleem geeft omdat het een vrij verval leiding is. FCD heeft overigens wel aangegeven dat in het kader van de productieuitbreidingen naar verwachting in de periode een deel van de effluentleiding vervangen gaat worden. Er dient o.a. duidelijkheid te komen over de wijze van warmtelevering en de koppeling met het productieproces van FCD. Het tracé van de warmtedistributie kan op verschillende manieren lopen. Adviesgroep HTD heeft een voorstel gedaan voor het tracé. De afstand tussen FCD en het sportcomplex bedraagt hierbij circa 800 meter (heen en terug totaal dus meter leiding). In het sportcomplex wordt de warmte uit het water in het warmtedistributienet met een warmtepomp (of warmtepompen) in het complex gebracht. Het Waterbedrijf Groningen (WBG, bedrijfsonderdeel projectontwikkeling) heeft aangegeven dat het graag, net als bij het project in 2008, als partij wil deelnemen aan een eventueel vervolgtraject. De uitgangspunten, zoals in 2008 uitgewerkt, blijven voor wat betreft het WBG overeind. Dit houdt in dat het WBG de investering en exploitatie (inclusief onderhoud) van het warmtedistributienet op zich wil gaan nemen. De gemeente Bedum is dan vervolgens huurkosten verschuldigd aan het WBG. Gezien het duurzaamheidgehalte van dit project en vanuit de doelstelling van het WBG in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hebben zij aangegeven dat zij de onzekerheden/risico s voor financiering weg willen nemen bij de gemeente Bedum, om zodoende de haalbaarheid van de toepassing van restwarmte te vergroten. In het eventueel vervolgonderzoek kan het WBG zijn eigen expertise inzetten voor het verder ontwerp en realisatie van het warmtedistributienet. Belangrijk is van de directie van het WBG bevestigd te krijgen dat het daadwerkelijk opnieuw in het project wil stappen en onder welke voorwaarden. Deze inzet dient te worden afgewogen met een aanbod van ondernemers, dat door de GB-fractie is ingebracht Geraamde investeringen Vervanging en (groot) onderhoud bestaande installaties Bij de verdere uitwerking van de vervanging en het onderhoud aan de installaties is, zoals eerder genoemd, uitgegaan van een integrale afweging ten aanzien van de toekomstige investeringen op het gebied van de technische installaties. Met andere woorden, er wordt opnieuw gekeken welk technisch ontwerp het beste past bij het huidig gebruik van het sportcomplex De Beemden. Samenvatting rapporten Pagina 9 van 12

10 De belangrijkste energievoorziening in het sportcomplex is de huidige CV installatie. De installatie heeft een economische afschrijving van 20 jaar (technisch overigens 25 tot 30 jaar). De ketel is van 1992 (dus 19 jaar). De ketel is getypeerd als sterk verouderd met een slecht rendement. De luchtbehandelingsinstallatie van het zwembad is in 2001 geplaatst. Deze installatie is op dit moment dus 10 jaar oud en aan vervanging toe. De vorige installatie is eveneens na 10 jaar vervangen vanwege een sterk teruggelopen rendement (< 30%). De luchtbehandelinginstallatie van de was- en kleedruimten dateert van 1992 en dient vervangen te worden. Door de introductie van warmwaterdagen voor specifieke doelgroepen worden hogere eisen gesteld aan, voornamelijk de luchtbehandeling. De huidige (lucht)volumestroom in de zwemzaal is ondermaats en past niet bij de warmwaterdagen. In directe samenhang met de vervanging van installaties moeten ook de verouderde regeltechnische installaties worden vervangen. Door DGI is een nieuwe technische installatie uitgewerkt. Binnen het ontwerp is een kostenraming opgenomen en de te verwachten terugverdientijd berekend. De totale investering wordt door DGI geraamd op , - exclusief BTW. Dit is aanzienlijk hoger dan in het MJOP is geraamd. In de nieuwe opzet wordt er meer vervangen en het totaal wordt duurzamer. De nieuwe energiezuinige installatie zoals beschreven door DGI wijkt op de onderstaande punten af van het MJOP en leidt daarmee tot een hogere investering dan geraamd. plaatsing gaswarmtepompen in combinatie met HR-gasketels in plaats van vervanging huidige CV-installatie (met voorzetbrander) door een nieuwe CV-installatie; plaatsing luchtbehandeling met warmteterugwinning, voorzien van ingebouwde warmtepomp (incl. verhoogde volumestroom) in plaats van vervanging van huidige luchtbehandeling met warmteterugwinning door een nieuwe (zonder volumestroomverhoging); plaatsing nieuwe luchtverdeelslangen in zwemzaal. Binnen MJOP is vervanging van luchtkanalen in zijn geheel niet opgenomen; vervanging regeltechnische installaties. Binnen MJOP is vervanging van regeltechnische installaties niet of nauwelijks opgenomen. Ten aanzien van de energiebesparing kan worden opgemerkt dat het vervangen van de huidige VRketel door een HR-ketel een besparing oplevert van 10% op het gasverbruik. Door het toepassen van gaswarmtepompen in combinatie met HR-ketels wordt een rendement verkregen dat 20 tot 30% hoger ligt dan bij een HR-ketel. Mogelijk gebruik restwarmte FrieslandCampina Domo De geraamde investeringen en de te verwachten energiebesparing van deze variant zijn nog niet beschikbaar. Warmtedistributienet De kosten voor het warmtedistributienet zijn door HTD geraamd op , - excl. BTW. Gezien de betrekkelijk lage geraamde kosten voor het warmtedistributienet in vergelijking tot het warmtedistributienet zoals dit bij het vorige restwarmte project is begroot, is ook het Waterbedrijf Groningen (WBG) gevraagd een nieuwe kostenraming te maken. WBG heeft hierbij het warmtedistributienet geraamd op , - excl. BTW. De koppeling met FCD moet echter nader onderzocht worden, aangezien FCD heeft aangegeven dat de warmtewisselaar het beste in de effluentleiding geplaatst kan worden. Hiermee is in de kostenbegroting geen rekening gehouden; uitgegaan is van aansluiting op een industriële warmtewisselaar. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat de daadwerkelijke kosten voor het warmtedistributienet gaan worden. En welke energiebesparing dit uiteindelijk oplevert. Samenvatting rapporten Pagina 10 van 12

11 3.2.4 Financiële haalbaarheid Binnen het MJOP sportcomplex De Beemden zijn bedragen geraamd voor onderhoud en vervanging van de bestaande technische installaties. In de begroting 2011 is op de investeringslijst totaal , - opgenomen voor de technische installaties (excl. BTW). In deze bedragen is onder andere geen rekening gehouden met vervangen van meet- en regeltechniek en met de vervanging van luchtinlaatkanalen van het zwembad (t.b.v. klimaatinstallatie), en is geen rekening gehouden met extra investeringen in energiezuiniger installaties. Aanvullende energiebesparende maatregelen kunnen ook aanleiding geven tot het aanspreken van extra middelen, maar hier staan dan kostenbesparingen tegenover (lager energieverbruik) of een duurzaamheideffect. Op basis van de benodigde investering en de huidige beschikbare middelen, is voor vervanging en (groot) onderhoud een aanvulling nodig van , - exclusief BTW, een jaarlast van ,--. Het bestaand bedrag in de investeringslijst voor 2011 en 2012 is , - met een kapitaallast van , -. Deze kapitaallast is binnen de gemeentebegroting grotendeels gedekt door een alvast ingeboekte energiekostenbesparing van ,-- (peil 2010). Ondanks de hogere investering voor een energiezuiniger installatie (ontwerp DGI) kan aan de hand van de terugverdieneffecten worden geconcludeerd dat de extra energiezuinige maatregelen financieel gezien haalbaar zijn over de economische levensduur van de installaties. De benodigde investering voor de integratie met restwarmte FCD is op dit moment nog niet beschikbaar. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat de daadwerkelijke kosten voor het warmtedistributienet gaan worden. De afweging aangaande een energiezuinige installatie met restwarmte FCD in relatie tot een energiezuinige installatie zonder toepassing van restwarmte kan vooralsnog niet gemaakt worden. Mocht blijken dat met restwarmte sprake is van een gunstiger situatie, dan kan deze alsnog ingepast worden. Besparing op energiekosten Met de nieuwe energiezuinige installatie wordt een aanzienlijke energiebesparing verkregen. Deze draagt direct bij aan de door de gemeente Bedum te betalen kosten voor energie. Eind 2005 is namelijk besloten om de energiekosten uit de begroting van stichting De Beemden te halen en direct ten laste te brengen van de gemeente Bedum. In de onderstaande tabel (1) is een overzicht opgenomen van de energiekosten van het sportcomplex (inclusief sporthal). Jaar (begroting) 2012 (begroting) Totale Energiekosten Tabel 1: Overzicht energiekosten (sportcomplex) Toelichting: Energiekosten 2012 zijn lager door afsluiten nieuw energiecontract. Op basis van de door DGI vermelde energiebesparing bij vervanging en (groot) onderhoud) kan tussen de , - en de , - per jaar bespaard worden op de energiekosten. Dit komt overeen met een besparing op het gasverbruik tussen de en m 3 per jaar. DGI heeft gerekend met een besparing op energiekosten van , - (op basis van tarief 2012). Van toepassing zijnde bijlagen bij de notitie zijn ter inzage gelegd: Samenvatting rapporten Pagina 11 van 12

12 1 Bedum verdient een buitenbad! (toekomstvisie Zwembad de Beemden / Conceptplan uitbreiding zwemwater / Toepassing warmte afvalwater (koelwater) Domo; Gemeentebelangen Bedum, maart 2011; 2 Onderzoek haalbaarheid Restwarmte Friesland Campina Domo; Adviesgroep HTD, 8 juli 2011; 3 Sportcomplex De Beemden, definitief ontwerp; De Groot Installatiegroep, 12 september 2011; 4 Rapportage Onderzoek uitbreiding oppervlakte zwemwater gemeente Bedum; Synarchis B.V., 13 oktober Samenvatting rapporten Pagina 12 van 12

1. Het GB concept in relatie tot variant C

1. Het GB concept in relatie tot variant C Postbus 38, 9780AA Bedum Tel. 050-3018911 Fax 050-3018247 E-mail: gemeente@bedum.nl Aan de commissie ABZ Doorkiesnr. 050-3018216 (W.M. Niemeijer) Uw brief Uw kenmerk Ons kenmerk MN/DK/004.03.2013 Bijlage(n)

Nadere informatie

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Na 26 jaar, op fundamenten van 48 jaar oud, nadert Zwem- en golfslagbad Aquarena het einde van haar economische

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

Notitie warmtevoorziening sportcomplex De Beemden Gemeente Bedum. Februari 2013 Definitief

Notitie warmtevoorziening sportcomplex De Beemden Gemeente Bedum. Februari 2013 Definitief Notitie warmtevoorziening sportcomplex De Beemden Gemeente Bedum Februari 2013 Definitief Notitie warmtevoorziening sportcomplex De Beemden Deze notitie behandelt de verschillende voorstellen met betrekking

Nadere informatie

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Door de huidige staat van de installaties van zwembad Octopus loopt de gemeente Leusden voor het komende decennium grote risico s van extra kosten van

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J.Ph. Engelvaart. No. B Dronten, 21 april Toekomstvisie zwembaden. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J.Ph. Engelvaart. No. B Dronten, 21 april Toekomstvisie zwembaden. Aan de gemeenteraad Portefeuille: J.Ph. Engelvaart No. B15.000507 Dronten, 21 april 2015 Toekomstvisie zwembaden Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van eindrapportage Toekomstvisie drie zwembaden

Nadere informatie

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Exploitatie Zwembad de Bronspot Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Afdeling controlling Mei 2011 Exploitatie zwembad de Bronspot 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksplan

Nadere informatie

Onderzoek haalbaarheid Restwarmte FrieslandCampina Domo

Onderzoek haalbaarheid Restwarmte FrieslandCampina Domo Project: FrieslandCampina Domo Warmte Projectnummer: 223242 8 juli 2011 Onderzoek haalbaarheid Restwarmte FrieslandCampina Domo 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Algemene projectgegevens... 3 3 Inleiding...

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken Datum Agendapunt Documentnummer R12S001/z160031976 Onderwerp Voorbereidingskrediet renovatie en Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Start van de voorbereiding en uitwerking van een grootschalige renovatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen.

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Investeringen Zwembad De Lansingh 2015 Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te besluiten om: 1. Een krediet

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 15 augustus Steller Documentnummer Afdeling. K.Hamstra z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 15 augustus Steller Documentnummer Afdeling. K.Hamstra z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z60034352 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 522949 Nee R. Zijlstra Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Voortgangsrapportage onderzoek nieuw zwemaccommodatiebeleid Gouda

Voortgangsrapportage onderzoek nieuw zwemaccommodatiebeleid Gouda Voortgangsrapportage onderzoek nieuw zwemaccommodatiebeleid Gouda projectleider: Daan Kramer datum: 15 januari 2007 1. Inleiding De Raad heeft gevraagd de haalbaarheid van vijf nieuwe zwemaccommodatievarianten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 30 juni 2009. Agendanummer: 8

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 30 juni 2009. Agendanummer: 8 Vergadering: 30 juni 2009 Agendanummer: 8 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595-447792 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Zou deze variant als oplossing voor het probleem van de zwemvereniging voor uw gemeente ook bespreekbaar zijn?

Zou deze variant als oplossing voor het probleem van de zwemvereniging voor uw gemeente ook bespreekbaar zijn? -------- Oorspronkelijk bericht -------- Van: Ype Postma Datum: 08-06-17 10:11 (GMT+01:00) Aan: Jouke Spoelstra Onderwerp: zwembad Aan de heer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch RAADSVOORSTEL Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch Voorgesteld raadsbesluit: - Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om optie 2b uit te werken tot

Nadere informatie

Toekomst zwembad Steinerbos. Vergaderdatum 3 december Gemeenteblad 2009 / 96. Agendapunt 16. Aan de Raad:

Toekomst zwembad Steinerbos. Vergaderdatum 3 december Gemeenteblad 2009 / 96. Agendapunt 16. Aan de Raad: Betreft Toekomst zwembad Steinerbos Vergaderdatum 3 december 2009 Gemeenteblad 2009 / 96 Agendapunt 16 Aan de Raad: Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de keuze voor het bouwen

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming.

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie raadsleden en steunfractieleden Huis van de Stad Status: Deelnemers: Doel: Toelichting: Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. Raadsleden/steunfractieleden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge. LTA ja: Maand 3 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA

Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge. LTA ja: Maand 3 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge Registratienr. 6168027 Steller/telnr. Ellen.Brakel/ 63 06 Bijlagen 1 Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken opties.

Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken opties. Bijlage 1: Vergelijking drie opties verbetering sportcomplex Ellecom Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 20-4-2017 Franeker, 21-3-2017 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende duurzaamheidsmaatregelen te organiseren en realiseren

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk. Documentnummer: 20140075-R04. Projectnaam:

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk. Documentnummer: 20140075-R04. Projectnaam: Adviseurs & Ingenieurs Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk Documentnummer: 20140075-R04 Projectnaam: Gemeente Mill, onderzoek CV- en E- installatie. Datum: 9-12-2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek. 2. Opzet van de notitie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek. 2. Opzet van de notitie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Huidige situatie 1.2. Opdracht van de raad 1.3, Haalbaarheidsonderzoek 2. Opzet van de notitie 3. Algemene informatie uit BMC-rapport 4. Scenario s 4.1. Kleiner en nieuwbouw

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen Energiescan

Samenvatting bevindingen Energiescan techniplan adviseurs bv R A A D G E V E N D I N G E N I E U R S B U R E A U SIH-103X1-E-MV002A blad 1 van 6 Status: CONCEPT Project : Hogeschool Windesheim Zwolle Onderwerp : Samenvatting bevindingen Energiescan

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

M E M O R A A D. Aan: De gemeenteraad Van:

M E M O R A A D. Aan: De gemeenteraad Van: M E M O R A A D Aan De gemeenteraad Van Wethouder H. van Aart Datum 17 oktober 2016 Onderwerp Discussie over bouw zwembad s-hertogenbosch West Doel Informeren Aanleiding In s- Hertogenbosch wordt al enige

Nadere informatie

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012 Sport en Bewegen 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening b Begroting sport en bewegen en collegeproducten 2012 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen b

Nadere informatie

Aan de raad, toekomst zwembaden Hof van Twente

Aan de raad, toekomst zwembaden Hof van Twente Aan de raad, Onderwerp: toekomst zwembaden Hof van Twente Voorstel: Besluiten tot renovatie en uitbreiding van zwembad de Vijf Heuvels in Markelo met een bassin van 25 x 15,4 x 2 meter, renovatie van zwembad

Nadere informatie

B&W-nr.: d.d

B&W-nr.: d.d B&W-nr.: 06.1112 d.d. 26-09-2006 Onderwerp Tarieven sportaccommodaties 2007 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De tarieven sportaccommodaties 2007 vast te stellen, inhoudende een verhoging

Nadere informatie

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4).

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4). BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden.

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Afdeling : Ruimtelijk ontwikkeling Registernummer: bi/z17-015897-1776a

Nadere informatie

Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn

Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn Additionele kosten ten laste van zwembadexploitatie Alphen aan den Rijn Hopman Andres Consultants BV Hoevelaken, 4 juni 2008 Expl08-102.806/AEA/RvK Inhoudsopgave Inleiding 3 Exploitatielasten 3 Kapitaallasten

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 18 november 2014 B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 18 november 2014 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 18 november 2014 B&W-besluit nr.: 14.1033 Naam programma +onderdeel: Cultuur, sport en recreatie Onderwerp: Aanschaf zoutelektrolyse Sportcomplex de Zijl Aanleiding:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

14 Stiens, 30 mei 2017

14 Stiens, 30 mei 2017 14 Stiens, 30 mei 2017 Raadsvergadering: 7 september 2017 Voorstelnummer: 2017/22 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

IS F. Buijserd burgemeester

IS F. Buijserd burgemeester iiiiiiiiin G16.0492 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen (zwembad Aarweide) T. Veninga (Schoterhoek II) Opgesteld door:

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Raadsbijeenkomst, 30 januari 2013 Wethouder Louis Koevoets Martijn van Randwijk Doel en programma Doel - informeren over kosten en gebruik van de gemeentelijke zwembaden.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 24 november 2016 16-078 Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Aan de raad, Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\

RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\ Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 08R.00052 r*\ gemeente WOERDEN Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Van der Woude Programma: Woerden Jong Onderwerp:

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

Menukaart. Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL. Definitief

Menukaart. Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL. Definitief Menukaart Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL Definitief Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 maart 2012 Verantwoording Titel : Menukaart Naar een verbeterde

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

De NV DOS heeft de visies, inclusief meerjarenbegroting aangeleverd. De vraagpunten van de Raad en het college zijn hierin verwerkt.

De NV DOS heeft de visies, inclusief meerjarenbegroting aangeleverd. De vraagpunten van de Raad en het college zijn hierin verwerkt. RAADSVOORSTEL Onderwerp : NV DOS / overkapping ijsbaan De Scheg Raadsvergadering : 23 september 2009 Politieke markt d.d.: 9 en 23 september 2009 Agendapunt : 4 Portef.houder : wethouder Hiemstra Voorstelnummer

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota. 1. Aanleiding Aanleiding van dit voorstel zijn klimaatproblemen in de grote zalen van De Schakel en het hoge gasverbruik.

Toelichting BenW-adviesnota. 1. Aanleiding Aanleiding van dit voorstel zijn klimaatproblemen in de grote zalen van De Schakel en het hoge gasverbruik. Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Bouwen Aanpassen werktuigbouwkundige installaties zalencentrum De Schakel Afdelingshoofd: Auteur: Lommerse, H.C.J. Ransz, E.W.M.G. Datum vergadering:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-01-2017 Nummer voorstel: 2017/14 Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 245277

Raadsvoorstel Nummer: 245277 Raadsvoorstel Nummer: 245277 Datum: 31 maart 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 246415 Datum raadsvergadering: 21 mei 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Toekomst zwembad Octopus Voorgesteld

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 11.1013, d.d. 11-10-2011 Onderwerp Morspoortgarage, vragen n.a.v. behandeling PRIL 2011 - De Rekening 2010 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 13RV000052 Onderwerp : Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Besluit in de raad : 25 september 2013 Portefeuillehouder : Drs. J. Baerends Naam steller : I.I.

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

R.M. Melenhorst, Maatschappelijke ontwikkeling. Duurzaamheidsprogramma De Vijf Heuvels

R.M. Melenhorst, Maatschappelijke ontwikkeling. Duurzaamheidsprogramma De Vijf Heuvels Raadsmemo Datum: 20 maart 2012 Aan: Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg R.M. Melenhorst, Maatschappelijke ontwikkeling Duurzaamheidsprogramma De

Nadere informatie

de kantoorunit is geplaatst, de voorzieningen zijn aangebracht, het personeel is verhuisd; een projectplan en een beslisdocument zijn opgesteld;

de kantoorunit is geplaatst, de voorzieningen zijn aangebracht, het personeel is verhuisd; een projectplan en een beslisdocument zijn opgesteld; Raad : 11 februari 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200219689 Afdeling: : sportbedrijf RAADSVOORSTEL Onderwerp : Upgrading Die Heygrave Voorgeschiedenis Op 2 juli jongstleden heeft uw raad een voorbereidingskrediet

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal zwembad

vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal zwembad PORTEFEUILLEHOUDER Hero Veger ADVISEUR Carla Laan SECTOR EN AFDELING GRIFFIE WP-WZ 072 535 67 92 RAADSVOORSTEL onderwerp vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal bijlagen 1 datum raadsvoorstel

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

Businessplan Aqualaren 2013-2028. Tynaarlo, 24 april 2012

Businessplan Aqualaren 2013-2028. Tynaarlo, 24 april 2012 Businessplan Aqualaren 2013-2028 Tynaarlo, 24 april 2012 Opbouw subsidie Aqualaren bij ongewijzigd beleid Gemeentelijke subsidie Aqualaren (in 2012) 328.000 Aqualaren betaalt huur -/- 67.000 Aftrek vanwege

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal BESLUITEN

Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal BESLUITEN Aanbiedingsformulier Nr: Dienst: Error: Reference source not found Error: Reference source not found C&E Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal Onderwerp Kredietaanvraag Klimatisering De Lakenhal In

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN. ONDERWERP: BIJL: 1 SLOCHTEREN, 5 oktober 2010 Renovatie zwembad De Tobbe

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN. ONDERWERP: BIJL: 1 SLOCHTEREN, 5 oktober 2010 Renovatie zwembad De Tobbe Voorstelnummer : 45 Agendapunt : 10 GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: 1 SLOCHTEREN, 5 oktober 2010 Renovatie zwembad De Tobbe Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u

Nadere informatie

I.T. Melisie / R. Frank SB Lievers

I.T. Melisie / R. Frank SB Lievers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G200284 342438 / 342438 ONDERWERP Duurzaam verwarmen Twentebad. I.T. Melisie / R. Frank SB Lievers AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

Alternatieve financiering en eigendom zwembad via marktconsultatie. Harry Vedder (M3V) Wim van Rijswijk (MF) CASUS: HAALBAARHEID ZWEMBAD ABCOUDE

Alternatieve financiering en eigendom zwembad via marktconsultatie. Harry Vedder (M3V) Wim van Rijswijk (MF) CASUS: HAALBAARHEID ZWEMBAD ABCOUDE Alternatieve financiering en eigendom zwembad via marktconsultatie Harry Vedder (M3V) Wim van Rijswijk (MF) CASUS: HAALBAARHEID ZWEMBAD ABCOUDE Harry Vedder (M3V) 1989 1997 Hoofd Advisering Sportaccommodaties

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Nieuw zwemaccommodatiebeleid gemeente Gouda. Januari 2008

Nieuw zwemaccommodatiebeleid gemeente Gouda. Januari 2008 Nieuw zwemaccommodatiebeleid gemeente Gouda Januari 2008 Historie proces Juni 2005 opdracht verstrekt nav OF Sport Informatieavond raad 11 januari 2006 Informatieavond raad 8 mei 2006 Tussenrapportage

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER:

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: 2017037682 COMMISSIE Burgers op 27 november 2017 Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie voor renovatie bestaand en aanleg nieuw kunstgras voetbalveld NWC

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie