VOORGESCHIEDENIS/HUIDIGE SITUATIE HISTORISCH ARCHIEF C.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORGESCHIEDENIS/HUIDIGE SITUATIE HISTORISCH ARCHIEF C.A."

Transcriptie

1 BIJLAGE 3.1 VOORGESCHIEDENIS/HUIDIGE SITUATIE HISTORISCH ARCHIEF C.A. Voorgeschiedenis, huidige situatie Noordwijkerhout is op dit moment één van de vier gemeenten in Zuid-Holland (van de in totaal 60 gemeenten) die niet bij een regionale archiefdienst zijn aangesloten en/of zelf een archivaris hebben aangesteld. Opvallend is dat er binnen Zuid-Holland voornamelijk een witte vlek is binnen de Duinen Bollenstreek: de andere niet aangesloten gemeenten binnen onze streek zijn Katwijk (uitgezonderd oude gemeente Rijnsburg) en Lisse. Verder is Zederik niet aangesloten. In 2009 heeft ons college besloten niet op de aanbeveling van de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland in te gaan voor samenwerking met de Regionale archiefdienst Leiden. Voornaamste reden was toen dat het historisch archief van Noordwijkerhout zich in een goedgekeurde archiefbewaarplaats bevond met een uitstekende klimaatbeheersing, waarmee voldaan werd aan de wettelijke eisen. Bovendien waren er noodzakelijke restauratie- en conserveringswerkzaamheden aan de oude archiefbescheiden verricht. Om die redenen en gezien de financiële situatie van onze gemeente is toen afgezien van de samenwerking. In het kader van het project is (kosteloos) een quick scan Formatieve verkenning DIV verricht door de Regionale archiefdienst van Leiden in samenspraak met de provinciearchivaris (zie bijgaand uittreksel in bijlage 2). Onderdeel van deze quick scan is: 1. onder 2.6 de huidige situatie van de archiefbewaarplaats; in de bijlage geven wij aan welke maatregelen zijn genomen op de gesignaleerde tekortkomingen; 2. onder 2.7 mogelijke aansluiting bij de Regionale archiefdienst Leiden. BIJLAGE 3.2 INFORMATIE UIT QUICK SCAN 2.6 Archiefbewaarplaats In het verslag over 2013 dat gebaseerd is op de Archief-KPI s concludeert de gemeente dat de archiefbewaarplaats voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. Tijdens de quick scan is echter gebleken dat het beheer en de inrichting van de archiefbewaarplaats niet voldoen. Een voorbeeld is de ondeugdelijke werking van het klimaatbeheersingssysteem.(1) De temperatuur in de ruimte was op het moment van controle veel te hoog en gegevens over de relatieve luchtvochtigheid (RV) en temperatuur (T) ontbreken en worden ook niet standaard bijgehouden en/of gecontroleerd. Er wordt niet ingegrepen bij schommelingen in RV en/of T. De archiefbewaarplaats is bedoeld voor de bewaring van de historische archieven (het collectieve geheugen) van de gemeente. Dit culturele erfgoed moet conform de wettelijke eisen in een goede en veilige omgeving worden bewaard. Toegang tot de archiefbewaarplaats moet beperkt blijven tot uitsluitend geautoriseerde personen. (2). In de praktijk staat de toegang tot deze ruimte ook open voor andere medewerkers (b.v. Milieu en Burgerzaken). Toezicht op de (ver)plaatsing en uitlening van archiefbescheiden is hierdoor niet mogelijk. In de ruimte staan verder voorwerpen die zich hier volgens de Archiefregeling niet in mogen bevinden omdat ze schade kunnen toebrengen aan de archiefbescheiden. (3) Ze trekken vocht, schimmels en ander ongedierte aan en zorgen voor stofophoping. Een calamiteitenplan voor de bewaarplaats ontbreekt.(4) Er wordt weinig onderzoek gedaan in de historische, openbare archieven van de gemeente. Het bezoekersaantal beperkt zich tot hooguit twee per maand. De bezoeker kan na afspraak zijn/haar stukken inzien in het kantoor van de medewerker Archief waar ook andere collega's hun bureau hebben, omdat een studiezaal ontbreekt. Professionele begeleiding kan niet geboden worden.(5)

2 2.7 Regionale archiefdienst De gemeentesecretaris van Noordwijkerhout is formeel de beheerder van de archiefbewaarplaats. Hem ontbreekt de kennis en ervaring op dit terrein. De medewerker Archief is verantwoordelijk voor het beheer van de archiefbewaarplaats. In de praktijk is de enige verantwoordelijke voor de uitvoering van het beheer van de archiefbewaarplaats en het beschikbaar stellen van de stukken de medewerker Archief, die hiertoe geen gespecialiseerde opleiding heeft genoten, zoals een VVA (Voortgezette Vorming Archiefbeheer) of Archivistiek. Er lopen geen projecten om de archieven beter te ontsluiten, te indiceren, te digitaliseren of beschikbaar te stellen aan een breder publiek. Samenwerken met andere archiefinstellingen in de regio, historische verenigingen of andere culturele organisaties is eveneens niet aan de orde. Aangezien het tot de wettelijke taak van de gemeente behoort om haar historische archieven goed te beheren en beschikbaar te stellen voor onderzoek, is het aan te bevelen om aan te sluiten bij een archiefdienst. Een aantal gemeenten in de regio, waaronder Noordwijk, Hillegom en Teylingen, zijn al aangesloten bij de regionale archiefdienst in Leiden. Een mogelijke samenwerking met de regionale archiefdienst in Leiden moet worden onderzocht. Voordeel van aansluiting bij de archiefdienst in Leiden is dat er wordt gezorgd voor een professioneel beheer van de historische archieven in een goedgekeurde archiefbewaarplaats. In het geval van aansluiting wordt de gemeentearchivaris van Leiden aangewezen als gemeentearchivaris van Noordwijkerhout. Hij/zij bemiddelt in o.a. zaken als vervreemding van archieven door instellingen als het Nationaal Archief. Aansluiting betekent ook dat de historische archieven beter toegankelijk worden gemaakt, beschikbaar worden gesteld en onder de aandacht worden gebracht van een breder publiek. Het nader toegankelijk maken van een archief of archiefbestanddelen kan met begeleiding van de vaste medewerkers van de archiefdienst door vrijwilligers worden gedaan. Voor het nader toegankelijk maken van archiefbestanddelen worden naast vaste medewerkers ook vrijwilligers ingezet. Een ander voordeel is het krijgen van toezicht (inspectie en advies) op de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en het informatiebeheer van de gemeente. Tegelijkertijd zal de archiefbewaarplaats nog wel in gebruik blijven voor het beheer van de semi-statische en vernietigbare archieven. Het beheer moet dus in ieder geval worden aangepakt en voor de dagelijkse praktijk worden belegd bij de huidige medewerker Archief of een van de andere medewerkers van de nieuwe eenheid. De archiefinspecteur van Leiden zal daarbij, in het geval de gemeente aansluit, een adviserende rol spelen. Reactie naar aanleiding van gesignaleerde tekortkomingen in de archiefbewaarplaats: 1. Ondeugdelijke werking klimaatbeheersingssysteem: het systeem is niet ondeugdelijk, de fouten worden op korte termijn hersteld. 2. Toegang beperken tot geautoriseerde personen:de archiefmedewerker ziet toe op de toegang, er is geen sprake van ongeautoriseerde toegang, 3. Verwijderen voorwerpen niet zijnde archiefbescheiden: deze voorwerpen zullen in het tweede kwartaal van 2015 worden geïnventariseerd en verwijderd. 4. Ontbreken calamiteitenplan: in het kader van de informatiebeveiliging word een calamiteiten in brede zin uitgewerkt; dit jaar wordt bezien of het archiefaspect hierin voldoende is meegenomen. 5. Onvoldoende professionele begeleiding van bezoekers: zie hiervoor de adviezen die thans gegeven worden om dit knelpunt op termijn op te heffen.

3 BIJLAGE 3.3 INFORMATIE OVER HET REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN EN ERVARINGEN VAN AANGESLOTEN GEMEENTEN Kerninformatie over het regionaal archief: Op dit moment zijn bij het archief aangesloten de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Hillegom, Katwijk (alleen voor voormalige gemeente Rijnsburg), Noordwijk en Teylingen Aantal strekkende meters in beheer: 9 km Aantal bezoekers studiezaal in 2013: 2491 Aantal bezoekers website: Kosten bij mogelijke samenwerking: a. Kosten per strekkende meter archief voor beheer: 100 per meter per jaar (met jaarlijks indexpercentage) b. Kosten toezicht archiefinspectie: 104 uren x 50 = per jaar Welke historische archieven worden overgebracht naar de archiefdienst als de samenwerking wordt aangegaan: 1. Het eigen historisch archief van de gemeente 2. Archieven burgerlijke stand uit het Nationale Archief 3. Oude waterschapsarchieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland 4. Mogelijke particuliere archieven van burgers/ bedrijven e.d. Aantal meters op dit moment niet bekend maar staat in ieder geval in beperkte verhouding tot de 300 meter eigen historisch archief; hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan aan de betreffende instanties indien deze archieven overgebracht dienen te worden. Ervaringen aangesloten gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek: Hillegom Hillegom heeft in 2009 besloten tot deelname aan het regionaal archief voornamelijk omdat de archiefbewaarplaats afgekeurd was. De kosten bedragen op dit moment per jaar voor beheer van 260 meter historisch archief en voor advies, toezicht en inspectie. De ervaringen van Hillegom met de archiefdienst zijn goed waarbij met name de betrokkenheid en de goede ondersteuning worden genoemd. Noordwijk Noordwijk is in 2005 aangesloten bij de regionale archiefdienst: a. omdat de archiefbewaarplaats niet meer voldeed aan de gestelde eisen; b. vanwege het ontbreken van de vereiste opleiding VVA voor beheer van een archiefbewaarplaats; c. omdat het noodzakelijke toezicht bij bezoek van de archiefbewaarplaats en de professionele begeleiding van bezoekers niet geboden kon worden. Noordwijk is zeer tevreden met de ondersteuning van de archiefdienst waarbij met name de adviesfunctie in de brede zin van het woord onmisbaar is en men dit nooit zelf had kunnen invullen. De kosten bedragen op dit moment voor beheer van 326 meter historisch archief en voor advies, toezicht en inspectie. Teylingen De voormalige gemeente Warmond was bij de fusie van Sassenheim, Warmond en Voorhout reeds aangesloten bij de regionale archiefdienst. Bij de fusie is besloten voor de gehele nieuwe gemeente Teylingen aan te sluiten: a. de kosten vielen mee;

4 b. het toezicht door een gemeentesecretaris voldoet niet; aanstelling van een eigen archivaris had niet de voorkeur; c. de eisen voor een archiefbewaarplaats zijn relatief zwaar ten opzichte van de eisen voor een archiefruimte. Teylingen is zeer tevreden met de ondersteuning van de archiefdienst: dit hadden we al veel eerder (voor Sassenheim en Voorhout) moeten doen gezien de kwaliteit, kennis en ondersteuning die de archiefdienst levert. De kosten bedragen voor beheer van 455 meter archief en voor advies, toezicht en inspectie (Teylingen is destijds voor een lager tarief de dienstverleningsovereenkomst met de archiefdienst aangegaan maar zal na verloop van tijd ook het standaard-tarief gaan betalen). Overigens heeft Teylingen het bouwvergunningarchief in eigen huis gehouden omdat dit nauwelijks door bezoekers geraadpleegd wordt en dit nog regelmatig voor de eigen organisatie nodig is. Ook is geïnformeerd bij de gedeeltelijk aangesloten gemeente Katwijk en bij Lisse waarom niet aangesloten is bij de archiefdienst. Katwijk Katwijk is voor het historisch archief van de voormalige gemeente Rijnsburg wel aangesloten bij de regionale archiefdienst, echter voor alle overige oude archieven nog niet. Katwijk heeft geen gemeentearchivaris, de gemeentesecretaris is verantwoordelijk. Naar aanleiding van het Jaarverslag 2013 in het kader van het vernieuwde provinciaal toezicht is besloten volledige aansluiting bij de archiefdienst te onderzoeken. Dit onderzoek is nog niet gestart. Katwijk geeft aan dat het een gemis is dat er op dit moment niets gedaan wordt met het historisch archief. Lisse Lisse vond/vindt de jaarlijkse kosten voor aansluiting te hoog.lisse heeft geen gemeentearchivaris, de gemeentesecretaris heeft zijn wettelijke taak gedelegeerd aan de directeur bedrijfsvoering. Hoewel Lisse niet aangesloten is bij de regionale archiefdienst, zijn de contacten met het regionaal archief prima. Af en toe maakt men gebruik van expertise van de archiefdienst waarbij als tegenprestatie Lisse informatie uitwisselt over praktijkervaringen en ontwikkelingen. BIJLAGE 3.4 KEUZE SCENARIO S Wij kunnen drie scenario s van licht tot zwaar schetsen om de knelpunten aan te pakken waarbij we deze toetsen aan wettelijke eisen (minimumniveau waaraan we moeten voldoen), de drie K s (kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten) en het ambitieniveau. Scenario 1: de zgn minimum-variant: de gemeente behoudt zijn eigen archiefbewaarplaats en zorgt zowel kwantitatief als kwalitatief voor een goede personele bezetting, met een nadruk op voldoende ambitieniveau; Consequenties: - dit scenario kan gezien worden als de minimale variant om te voldoen aan de wettelijke eisen met voldoende kwaliteit en continuïteit; - de archiefbewaarplaats voldoet grotendeels aan de gestelde eisen, de geconstateerde gebreken worden spoedig verholpen; - structurele kosten voor uitbreiding van personeel: er is 0,5 formatieplaats ( per jaar) extra nodig voor beheer van de archiefbewaarplaats in de ruime zin van het woord; voorts is aanstelling/inhuur van een parttime archivaris vereist gedurende 1 of 2 dagen per week ( tot per jaar) om de kwetsbaarheid van deze

5 eenmanspost op te heffen en voor de vereiste extra expertise; totale kosten bedragen minimaal en maximaal ; - de structurele kosten voor beheer en onderhoud van de archiefbewaarplaats zijn beperkt tot de onderhoudskosten van 700 per jaar en energiekosten; - eenmalige kosten voor opleiding van de medewerker (VVA en oud schrift). Voors: - de gemeente behoudt alles geheel in eigen beheer; - onze extra kosten beperken zich tot personele formatie; de archiefbewaarplaats voldoet grotendeels aan de richtlijnen; - er kan een beroep worden gedaan op een archivaris voor ondersteuning en expertise. Tegens: - de archiefmedewerker kan niet de focus leggen op zijn werkzaamheden voor de digitale archivering; - de meeste gemeente kiezen voor het aanstellen van de gemeente-archivaris van de Regionale archiefdienst Leiden tot eigen gemeente-archivaris; het inhuren van een parttime archivaris komt in de provincie Zuid-Holland alleen voor bij de gemeente Oegstgeest die de archivaris de gemeenten Voorschoten/Wassenaar en Oegstgeest inhuurt; omdat dit een uitzondering is die een noodgreep lijkt om het historisch archief in eigen beheer te houden is dit alternatief in de praktijk minder goed realiseerbaar; - de bezoeker moet op diverse locaties archieven raadplegen (denk aan het gemeentearchief, waterschapsarchief, burgerlijke stand bij Nationaal Archief en zo mogelijk archieven van buurgemeenten bij de gemeente zelf of bij de Regionale archiefdienst Leiden). Scenario 2: aansluiting bij het Regionale archiefdienst Leiden: Alle historische archieven die betrekking hebben op de gemeente worden geconcentreerd bij de archiefdienst Leiden en de gemeente-archivaris van Leiden wordt gemeente-archivaris van Noordwijkerhout. Deze variant betekent ook dat er meer ambitie getoond wordt, voldoende tot goed. Consequenties: - De kosten voor aansluiting bij de Regionale archiefdienst Leiden bedragen maximaal per jaar: voor naar schatting maximaal 300 strekkende meters archief: beheer ad en de kosten voor advies, inspectie en toezicht (is afhankelijk van aantal medewerkers per gemeente, voor 156 uur op jaarbasis, Buiten beschouwing zijn gelaten de meters historisch archief die thans elders ondergebracht zijn bij andere instanties en overgebracht mogen worden naar het archief van Leiden. Ook is het mogelijk dat de omgevings(bouw-)vergunningen niet overgedragen worden waardoor het totaal aantal over te dragen meters archief minder wordt. - Eenmalige kosten zijn kosten voor inventarisatie van het archief (heeft al gedeeltelijk plaatsgevonden) en het mogelijk bestralen / ontschimmelen van archieven vóór overbrenging naar Leiden Voors: - Aangezien het beheer van het historisch archief volledig in handen komt van de Regionale archiefdienst Leiden is er geen personele uitbreiding nodig op dit punt noch is extra opleiding nodig; - De gemeente hoeft voor de archiefbewaarplaats niet meer te voldoen aan de zwaardere eisen voor deze bewaarplaats indien hierin historisch archief is ondergebracht; (structurele en eenmalige) kosten worden bespaard voor investeringen en onderhoud; - Het aangaan van samenwerking met de Regionale archiefdienst Leiden draagt bij aan de professionalisering van de archieffunctie (inclusief de begeleiding van de onderzoeker) ; expertise en kennis die in huis ontbreken worden binnengehaald en de continuiteit wordt verzekerd; de archiefdienst neemt daarbij ook actie om het vormen van een E-depot om de digitale archivering daarin onder te brengen;

6 - De historische archieven worden beter toegankelijk gemaakt en op één locatie zijn voor de bezoeker alle relevante archieven te raadplegen omdat waterschapsarchieven en archieven van het Nationaal Archief mogen worden overheveld naar het archief in Leiden (deze kosten worden inzichtelijk wanneer schriftelijk opgave wordt gevraagd van het aantal meters archief dat overgaat); bovendien worden. Bovendien zijn de archieven van naburige gemeenten (gezien bijv. de historische relatie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout) ook grotendeels voor bezoekers ter plaatse beschikbaar voor onderzoek. - De reeds bij de archiefdienst aangesloten gemeenten uit onze streek zijn zeer positief over de deskundigheid van en ondersteuning door de regionale archiefdienst; - De archiefmedewerker kan zich meer focussen op het digitale archief. Tegens: - De historische archieven komen letterlijk en figuurlijk wat meer op afstand inclusief de ondersteuning die vanuit Leiden moet komen; - Afhankelijk van de mate waarin wij omgevings(bouw-)vergunningen in huis willen houden behouden wij hiervoor het beheer; - Bezoekers hebben zich te houden aan meer spelregels en zijn wat minder vrij bij het raadplegen van oude archieven. Scenario 3: de Bollensamenwerking: de gemeenten binnen de Bollenstreek bundelen hun krachten als het gaat om alle DIV-taken door deze onder te brengen in één afdeling waarmee efficiënter gewerkt kan worden en met meer kwaliteit. Deze gemeenten zouden gezamenlijk een Bollenstreekarchivaris kunnen aanstellen die leiding geeft aan de medewerkers. Vraag daarbij is ook of de historische archieven dan bij Leiden blijven of dat een eigen streekbewaarplaats wordt ingericht. Onze gemeente kent reeds een dergelijke constructie nl. met een gezamenlijke P&Oafdeling. Een variant waarbij sprake is van een hoge ambitie. Consequenties: - Een streekbewaarplaats lijkt niet aan de orde; in de jaren 90 is deze vraag eerder gesteld doch hierop zijn de gemeenten niet ingegaan; gezien de tevredenheid bij de aangesloten gemeenten lijkt dit slechts een theoretische mogelijkheid; - We hebben dus hoe dan ook de kosten voor aansluiting bij de regionale archiefdienst; - Een besparing lijkt mogelijk bij bundeling van personeel - Meer kwaliteit mogelijk voor beheer van analoge en digitale archief - De kosten voor een Bollenstreekarchivaris worden gedeeld en daar tegenover staat bij elke gemeenten een kostenbesparing op leidinggevende capaciteit Voors: - Krachtenbundeling kan tot kostenbesparing en een betere kwaliteit leiden waarbij geprofiteerd wordt van elkaars kennis; - Met dezelfde mensen kan meer ambitie worden getoond waarbij de streekeigen historie beter wordt bediend Tegens: - We zijn in dit scenario afhankelijk van de keuzen van de andere vier Bollengemeenten; - Dubbele kosten voor zowel de archiefdienst Leiden als voor een eigen archivaris; - Het vormen van een gezamenlijke afdelingen door de gemeenten behorende tot de Bollenstreek ligt op dit moment gevoelig en lijkt voor de korte termijn zeker niet haalbaar; - Dit scenario is hoewel besparingen mogelijk zijn kostenverhogend ten opzichte van de andere twee scenario s. Kort gezegd lijkt dit scenario voor dit moment geen realistisch scenario. Voor de langere termijn zou het wel mogelijk zijn als uitbreiding op scenario 2.

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : ID. Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006.

2006. Nr. : Dnst. : ID. Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006. 2006. Nr. : 06.0072. Dnst. : ID Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006. Sinds 1995 zijn er met de (voormalige) gemeenten Zoeterwoude, Rijnsburg, Warmond en Leiderdorp

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ Bijlage 2 Inloopfunctie GGZ Notitie Inloopfunctie GGZ 2 Inleiding In onze regio zijn diverse s GGZ. Deze worden tot 2015 vanuit de AWBZ gefinancierd. De is bedoeld als laagdrempelige inloop voor mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

Archiefinspectie Archiefdienst

Archiefinspectie Archiefdienst Archiefinspectie Archiefdienst Verslag over de periode april 2011-maart 2012 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, welke niet is overgebracht naar

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

*3078514* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK. Inspectierapportage

*3078514* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK. Inspectierapportage Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L 2 0 1 6 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Waterschap pjj Rijn en IJssel

Waterschap pjj Rijn en IJssel Waterschap n.ijn en ussel ingekomen Waterschap pjj Rijn en IJssel 1i DEC. 2016 16.09912 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. het college van dijkgraaf en heemraden Liemersweg 2 7006 GG DETIN CHEM Doetinchem

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Stellers Eigenaar Zaaknummer : M.P.C. van Hal : Bestuurszaken Z/16/015870 Maart 2016 WETTELIJK REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (ART. 27 WGR) Nr.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 42 Officiële naam regeling: Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen Citeertitel: Archiefverordening Provincie Limburg 2014

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

erfgoed leiden en omstreken:

erfgoed leiden en omstreken: erfgoed leiden en omstreken: uniek kenniscentrum in nederland Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) is hét kennis- en adviescentrum over erfgoed in de Leidse regio. Wij brengen kennis van het verleden bij

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

*3053352* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL. Inspectierapportage.

*3053352* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL. Inspectierapportage. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1077 2 maart 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet.

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet. Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-010342 Memorie van toelichting. Inleiding Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277, gewijzigd Stb. 233 en 276, 2012 en Stb. 243,

Nadere informatie

Jaarverslag. Provinciaal archieftoezicht. Provincie Zeeland

Jaarverslag. Provinciaal archieftoezicht. Provincie Zeeland Jaarverslag Provinciaal archieftoezicht Provincie Zeeland 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 5 1. Wettelijk kader 6 2. Bevindingen 7 Archiefstructuur 7 Vernietiging archiefbescheiden 7 Archiefbescheiden

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Besluit Informatiebeheer gemeente Wijdemeren 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren; gelet op de artikelen 30 en 32 van de Archiefwet 1995; en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE DRENTHE 2013 HOOFDSTUK I, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: a. de wet: de Archiefwet 1995; b. provinciale

Nadere informatie

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer Verkenning tot samenwerking van gemeente Delft en het Hoogheemraadschap Delfland op het gebied van archiefbeheer versie juli 2012 1 Auteur: Bennie Blom, gemeentearchivaris Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp

cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp cocensus Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp (f^r'f'.na " 2 7 APR. 2012 Gemeente Wormerland t.a.v. het College van burgemeester en wethouders Postbus 20 1530AAWormer 'and behandeld door F. den HartOg telefoon

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD;

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1076 2 maart 2015 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden

Nadere informatie

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten:

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online A.11 Bijlage 1 Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online 28 april 2011 Inleiding In 2005 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden na afstemming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR366047_1 29 december 2016 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Noord-Hollands Archief Verslag over 2015 betreffende het door de gemeentearchivaris gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats Samenstelling Klaartje Pompe, hoofd afdeling archief-

Nadere informatie

ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN

ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PROGRAMMA Voorstellen Inleiding Verschillende vormen van samenwerking Gevolgen voor archiefzorg en archiefbeheer Aan de slag: wat te regelen? VOORSTELLEN Jeanine Nolen

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG BIJLAGE Partijen: 1. De Gemeenschappelijke Regeling met een openbaar lichaam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gevestigd te Doetinchem en aldaar kantoorhoudende aan

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT)

VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014. (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) VERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE BRIELLE 2014 (ten behoeve van horizontale verantwoording ingevolge de wet RGT) Samenstelling i.o.v. de streekarchivaris A.A. van der Houwen, archiefinspecteur

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. WATERSCHAPSBLAD 29 Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Nr. 7834 september 2016 Bekendmaking Besluit Informatiebeheer Hoogheemraadschap

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Overijssel 2013

Besluit Informatiebeheer Overijssel 2013 Provinciaal blad nr. 2013/0354202 Besluit Informatiebeheer Overijssel 2013 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 15 oktober 2013 kenmerk: 2013/0354202 gepubliceerd op: 7 november 2013 inwerkingtreding

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening)

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening) ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE FRYSLÂN 2014 Provinciale Staten van Fryslân; gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van { }; gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de Archiefwet 1995; BESLUITEN: vast

Nadere informatie

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou ARCHIEFEXEMPLAAR IffźîL Advies B&W * rjforsele B&W 24 februari 2015 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer 15.003006 Burgemeester Gelok /v ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

*2893512* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Inspectierapportage

*2893512* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Inspectierapportage Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK Brabantlaan 1 Postbus 90151 -Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

O O *

O O * O16.001718 O16.001718* Verslag verantwoording archief- en informatiebeheer gemeente Súdwest-Fryslân 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bevindingen en aanbevelingen... 6 2.1 Lokale regelingen...

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie