Ontwerp Technische specificaties OEPC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp Technische specificaties OEPC"

Transcriptie

1 Ontwerp Technische specificaties OEPC 1

2 INHOUD 1. INLEIDING PROJECTBESCHRIJVING Projectgegevens Gebouwen Installaties ENERGIESTROMEN Elektriciteit Algemene gegevens Overzicht jaarverbruiken Overzicht maandverbruiken Verdeling verbruik elektriciteit Elektriciteitsprofiel Aardgas Algemene gegevens Overzicht jaarverbruiken Overzicht maandverbruiken Verdeling verbruik aardgas Stookolie Algemene gegevens Overzicht jaarverbruiken Overzicht maandverbruiken Warmteverbruik Algemene gegevens Overzicht jaarverbruiken Overzicht maandverbruiken ENERGIEBESPARINGSGARANTIE Energiemeters Baseline energie Energieprijs Baseline energieverbruik Energiebesparingsprestatie Energiebesparingsgarantie

3 4.4.2 Herberekening ONDERHOUD Lopende onderhoudscontracten Nulmeting NEN Elementen van onderhoud Conditieniveau s Logboeken Informatie energiebesparende maatregelen COMFORT Temperatuur Luchtkwaliteit

4 1. INLEIDING (Naam opdrachtgever) is voornemens een Opdrachtnemer te selecteren die voorziet in het reduceren van het energieverbruik in (naam gebouw, site ).. De geselecteerde Opdrachtnemer zal een Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC) met (naam opdrachtgever) -verder aan te duiden als Opdrachtgever- afsluiten voor een periode van xxx jaar. Naast het realiseren van de energiebesparingsgarantie wordt de Opdrachtnemer tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van beheer- en onderhoud aan de betreffende objecten en het realiseren van comforteisen. In deze technische specificatie zijn de activiteiten en daaraan gekoppelde prestaties die van Opdrachtnemer worden verlangd beschreven. Daarnaast worden de randvoorwaarden waarbinnen deze prestaties gedurende de looptijd van het contract worden geleverd uiteengezet. De technische specificaties en haar bijlagen maken na gunning onderdeel uit van het Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC) -ook wel het Contract genoemd- dat met Opdrachtnemer wordt gesloten. Van de opdrachtnemer wordt verwacht de gevraagde activiteiten en prestaties naar eigen inzicht in te vullen. De technische specificaties zijn zoveel mogelijk op de hoofdlijnen gericht en outputgericht vormgegeven. 4

5 2. PROJECTBESCHRIJVING Het hoofdstuk projectbeschrijving definieert op heldere wijze welke locaties en installaties binnen het contract vallen. Daarnaast worden de uitzonderingen voor deze locatie gedefinieerd. 2.1 Projectgegevens Naam: Adres: Bouwjaar: Bruto vloeroppervlakte: xx.xxx m² 2.2 Gebouwen Beschrijving van de verschillende locaties met te onderhouden objecten. Doel hiervan is een duidelijke omschrijving van de objecten geven die onderhouden moeten worden, onder het contract vallen en waar deze zich bevinden. Deze opdracht omvat in hoofdzaak het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het technisch beheer en onderhoud van de technische installaties in volgend(e) gebouw(en): Grondplan: zie bijlage Nr Gebouw Bouwjaar A B C D E F G H I J Beschikbare Vloeroppervlakte [m²] Beschrijving 5

6 Zie gebouwfiches in bijlage voor details per gebouw over: Bouwfysica Verwarming - Sanitair warm water Ventilatie Koeling Overige grote verbuikers (verlichting keuken - ) Gebruik en openingsuren 2.3 Installaties De technische installaties omvatten: Verwarmingsinstallaties Koelinstallaties Ventilatie Veiligheidsverlichting Sanitaire warmwaterproductie Elektrische hoogspanningsinstallaties Elektrische laagspanningsinstallaties Splitunits koeling Verlichting Sanitaire toestellen Een niet limitatieve lijst van technische installaties in de gebouwen zal via bovenvermelde gebouwfiches ter beschikking gesteld worden van de opdrachtnemer. De inventarissen van de technische installaties zijn zo exact mogelijk opgenomen. Aldus geven ze een aanvaardbaar overzicht van de installaties en de bijhorende conditieniveaus zoals bepaald volgens NEN Het is de taak van de opdrachtnemer om een volledig inventarisdossier bij te houden van de hem toevertrouwde installaties. Dit houdt in dat de bestaande inventarisdocumenten dienen te worden gecontroleerd op hun juistheid. Indien nodig worden ze aangepast of aangevuld en de niet vermelde elementen worden opgenomen. Tijdens de uitvoering van de opdracht moet dit document steeds op punt gehouden worden ten gevolge van mogelijke wijzigingen of aanpassingen. 6

7 3. ENERGIESTROMEN 3.1 Elektriciteit Algemene gegevens EAN nummer tellernr aansluitingsadres opname eenheid EAN xxx YMR/MMR/AMR kwh Distributieschema elektriciteit : zie bijlage Schema elektriciteit en foto s elektriciteitstellers: zie bijlage Bronnen: xxx Overzicht jaarverbruiken ELEKTRICITEIT DAG STIL TOTAAL verschil kwh kwh kwh % Overzicht maandverbruiken ELEKTRICITEIT (kwh) maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec kwh (ex.btw) /kwh 7

8 3.1.5 Verdeling verbruik elektriciteit In de mate van het mogelijk zal een vermoedelijke procentuele toewijzing van het elektriciteitsverbruik aan de verschillende gebouwen per siteniveau opgegeven worden Elektriciteitsprofiel Om inzicht te geven in het elektriciteitsprofiel van de site zal een grafiek met de kwartierwaarden gedurende een 20-tal representatieve dagen ingevoegd worden indien deze informatie beschikbaar is. Wanneer meer gedetailleerde verbruiksgegevens vanuit een bestaande energiemonitoring beschikbaar zijn, zullen deze gegevens eveneens ter beschikking gesteld worden. 3.2 Aardgas Algemene gegevens EAN EAN tellernr xxx aansluiting opname MMR/YMR metertype eenheid m³ Geaggregeerd ontvangststation Distributieschema aardgas, stookolie, warmtenet : zie bijlage. Schema en foto s tellers: zie bijlage Bronnen: xxx Overzicht jaarverbruiken AARDGAS Aardgas Aardgas verschil verbruik verschil gecorrigeerd gecorrigeerd (kwh) % (kwh gecorr.) % Overzicht maandverbruiken AARDGAS (kwh) maand jan feb mrt apr mei jun jul aug 8

9 sep okt nov dec kwh (ex.btw) /kwh Om een indicatie te geven van het effect van graaddagen op het energieverbruik voor verwarming, zal een handtekening voor het aardgasverbruik toegevoegd worden. Deze handtekening wordt grafisch voorgesteld door de verhouding tussen het verbruik in kwh en het aantal graaddagen Verdeling verbruik aardgas In de mate van het mogelijk zal een vermoedelijke procentuele toewijzing van het aardgasverbruik aan de verschillende gebouwen per siteniveau opgegeven worden. 3.3 Stookolie Algemene gegevens Distributieschema aardgas, stookolie, warmtenet : zie bijlage. Schema en foto s tellers: zie bijlage Bronnen: xxx Overzicht jaarverbruiken STOOKOLIE Stookolie Stookolie verschil verbruik verschil gecorrigeerd gecorigeerd (liter) % (liter gecorr.) % Overzicht maandverbruiken STOOKOLIE (liter) maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt 9

10 nov dec liter (ex.btw) /liter Om een indicatie te geven van het effect van graaddagen op het energieverbruik voor verwarming, zal een handtekening voor het stookolieverbruik toegevoegd worden. Deze handtekening wordt grafisch voorgesteld door de verhouding tussen het verbruik en het aantal graaddagen. 3.4 Warmteverbruik Algemene gegevens Distributieschema aardgas, stookolie, warmtenet : zie bijlage. Schema en foto s tellers: zie bijlage Bronnen: xxx Overzicht jaarverbruiken WARMTE Warmte Warmte verschil verbruik verschil gecorrigeerd gecorigeerd (kwh) % (kwh gecorr.) % Overzicht maandverbruiken WARMTE (kwh) maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec kwh (ex.btw) /liter 10

11 Om een indicatie te geven van het effect van graaddagen op het energieverbruik voor verwarming, zal een handtekening voor het warmteverbruik toegevoegd worden. Deze handtekening wordt grafisch voorgesteld door de verhouding tussen het verbruik en het aantal graaddagen. 11

12 4. ENERGIEBESPARINGSGARANTIE 4.1 Energiemeters De energieverbruiken zullen jaarlijks op basis van onderstaande teller afgerekend worden: Invoegen van een overzicht van de tellers. 4.2 Baseline energie Energieprijs Per energiestroom wordt een energieprijs voor de contractperiode vastgelegd. Deze energieprijzen zijn niet aan indexatie onderhevig. De vastgelegde energieprijs omvat de kosten voor energie, de nettarieven, de heffingen en andere mogelijke bijkomende kosten. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de energieprijzen per energiestroom op basis waarvan de Baseline Energiekost zal berekend worden. De prijs per energiestroom zal in functie van de opdracht bepaald worden. Onderstaande tabel zal per project ingevuld worden. Energiestroom Elektriciteit piek HS Elektriciteit dal HS Elektriciteit piek LS Elektriciteit dal LS Aardgas Stookolie Warmte Prijs /kwh /kwh /kwh /kwh /kwh (BVW) /l /kwh (OVW) Baseline energieverbruik Opdrachtnemer garandeert een jaarlijkse reductie in energiekosten gedurende de contractperiode. Deze reductie wordt gemeten ten opzichte van de Baseline Energieverbruik. De Baseline Energieverbruik wordt bekomen door de Baseline van de verschillende energiestromen te vermenigvuldigen met de respectievelijke energieprijzen. Per energiestroom wordt de baseline bepaald. De baseline periode loopt van tot Baseline elektriciteit De baseline elektriciteit wordt bepaald op basis van de werkelijke metingen uitgelezen vanaf de hoofdmeter(s) op de site voor de periode van tot. Deze komen overeen met de maandelijkse gefactureerde verbruiken. Deze verbruiken worden vermenigvuldigd met de vastgelegde elektriciteitsprijzen. Onderstaande tabel geeft de baseline elektriciteit weer. Tabel in te voegen 12

13 Baseline aardgas De baseline aardgas wordt bepaald op basis van de werkelijke metingen uitgelezen vanaf de hoofdmeter(s) op de site voor de periode van tot. Deze komen overeen met de maandelijkse gefactureerde verbruiken. Deze verbruiken worden vermenigvuldigd met de vastgelegde aardgasprijs. Onderstaande tabel geeft de baseline aardgas weer. Tabel in te voegen Baseline stookolie De baseline stookolie wordt bepaald op basis van de werkelijke metingen uitgelezen vanaf de in vastgelegde stookolietellers. Deze verbruiken worden vermenigvuldigd met de vastgelegde stookolieprijs. Onderstaande tabel geeft de baseline stookolie weer. Tabel in te voegen Baseline warmte De baseline warmte wordt bepaald op basis van de werkelijke metingen uitgelezen vanaf vastgelegde caloriemeters. Deze verbruiken worden vermenigvuldigd met de vastgelegde warmteprijs. Onderstaande tabel geeft de baseline warmte weer. Tabel in te voegen Samenvatting Baseline Energieverbruik De Baseline Energieverbruik werd op basis van de verbruiksgegevens van jaar vastgelegd. De werkelijke energiebesparingsprestatie zal bepaald worden in vergelijking met de vastgelegde Baseline Energieverbruik zoals in onderstaande tabel bepaald. Baseline energiestromen Energieprijs Baseline Energieverbruik Elektriciteit kwh /kwh Aardgas kwh / m 3 /kwh Stookolie liter /liter Warmte kwh /kwh Totaal Xxx De totale jaarlijkse energiekost wordt op xxx vastgelegd. 13

14 4.4 Energiebesparingsprestatie Energiebesparingsgarantie De energiebesparingsgarantie wordt bepaald door de Baseline Energieverbruik te vermenigvuldigen met het energiebesparingspercentage. Energiebesparingsgarantie = Baseline Energieverbruik x Energiebesparingspercentage Herberekening Standaard wordt een herberekening op basis van graaddagen voor het energieverbruik toegewezen aan verwarming toegepast. Wanneer bijkomende parameters ( zoals koeling, m², bezetting, ) aangewezen zijn die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de evolutie van het energieverbruik van het project, zullen deze hier aangegeven worden. Voor aardgas, stookolie alsook andere warmtedragers zal een uitsplitsing gebeuren tussen het aandeel verwarming en andere brandstofverbruikers. Het verbruik toegewezen aan verwarming zal gecorrigeerd worden op basis van graaddagen volgens volgende formule: Verbruik= Graaddagen Baseline x verbruik Afrekeningsperiode Graaddagen Afrekeningsperiode Tabel in te voegen met uitsplitsing aardgas, stookolie en warmte 14

15 5. ONDERHOUD 5.1 Lopende onderhoudscontracten Volgende onderhoudscontracten zijn afgesloten voor de entiteit met externe partijen. Alle onderhoudscontracten worden xxx verlengd. Gebouw Gebouw Voorwerp Firma Contract nummer naam vanaf De overige technische installaties worden door eigen technisch personeel onderhouden. De entiteit beschikt over: Onderhoud elektriciteit: xx personen Onderhoud HVAC/sanitair: xx personen 5.2 Nulmeting NEN 2767 Er werd voorafgaand aan de opdracht een conditiebepaling (nulmeting) van de technische installaties uitgevoerd op basis van de norm NEN Deze conditiemeting is op de gebouwfiches in bijlage opgenomen (toe te voegen per project). Deze nulmeting van de technische installaties bepaalt het startpunt en vormt de basis voor het opvolgen van de contractvoorwaarden. Het doel hiervan is het verkrijgen van eenduidigheid over de beginsituatie zodat meten en afrekenen eenduidig kan gebeuren. Partijen dienen overeenstemming te hebben over de resultaten en de rapportage van de nulmeting maar deze hoeft geen onderdeel van de contracttekst te zijn. Indien de opdrachtnemer een of meerdere onderdelen van de nulmeting betwist, dient dit bij aanvang van het contract aan de opdrachtgever gesignaleerd te worden en wordt de nulmeting indien noodzakelijk aangepast. Wanneer geen overeenkomst bereikt wordt, zal een onafhankelijk advies uitsluiting geven. 5.3 Elementen van onderhoud De onderhoudstaken aan de objecten worden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer verdeeld. In onderstaande tabellen staan de beheer- en onderhoudstaken gespecifieerd voor de bouwkundige hoofdelementen en de installatietechnische hoofdelementen. Bij publicatie van de openbare aanbesteding zal een eerste indicatie van de onderhoudselementen aangegeven worden. De definitieve opdeling van de onderhoudstaken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt bij de contractvorming vastgelegd aangezien dan pas kan gedefinieerd worden welke installaties de opdrachtnemer in beheer zal nemen. 15

16 Tabel beheer en onderhoud van bouwkundige hoofdelementen Tabel beheer en onderhoud van de installatietechnische hoofdelementen 5.4 Conditieniveau s Alle door de opdrachtnemer geplaatste installaties en de installatie die de opdrachtnemer tijdens dit contract in beheer neemt, moeten tijdens en aan het einde van de looptijd van het contract minstens de overeengekomen conditieniveaus te hebben en behouden en in alle gevallen ten minste te voldoen aan de geldende wetgeving. Het minimale conditieniveau is 3, uitgaande van NEN (Conditiemeting-Deel1 : Methodiek) en de NEN (Conditiemeting van bouw en installatiedelen-deel 2 gebrekenlijst) behalve voor de elementen waarvoor een hoger conditieniveau dient behaald te worden. Voor (schroefvaste) elementen die onder verantwoordelijkheid van opdrachtnemer vallen en waarvoor geen conditieniveau is vastgesteld dient het conditieniveau te voldoen aan de minimale wettelijke eisen voor functionaliteit, veiligheid en/of gezondheid. Opdrachtnemer bepaalt zelf op welke wijze de minimale conditieniveaus worden gewaarborgd. De afweging vervanging of herstellen van (delen van) elementen ligt bij opdrachtnemer. Het conditieniveau heeft betrekking op de technisch staat (conditie) en de maximaal acceptabele risico's. Wanneer storingen van urgentieklasse 1 of 2 optreden, kan het noodzakelijk zijn een hoger minimaal conditieniveau na te streven. Wanneer ten allen tijde voor bepaalde installaties een hoger conditieniveau dient behaald te worden, worden deze elementen in onderstaande lijst opgenomen. Invoegen lijst onderhoudselementen en conditieniveau s 5.5 Logboeken De opdrachtnemer houdt van de uitgevoerde interventies voor de onderstaande installaties een logboek bij die minimaal volgende elementen bevat: De vermelding van de uitgevoerde onderhoudswerken met tijdstip van begin en einde Uitgevoerde herstellingen, vervangingen, Gebruikte materialen (merk en type) Uitvoerder en gepresteerde uren of regie-uren Doorgevoerde aanpassingen op de plannen Actueel houden van technische fiches Uitvoering van energiebesparende maatregelen De vermelding van datum en aard van de aanpassingen van temperatuur-, ventilatie-, klimaatregelingen, (instellen werkingspunten en programma s) met gebruikte methode Het relaas van de interventies, incidenten, ongevallen of moeilijkheden opgetreden in de installatie De reglementaire controles opgelegd door de vigerende wetgeving 16

17 De eventuele dagelijkse opmeting van de voornaamste waarden die toelaten de goede werking van de installaties te beoordelen Tabel invoegen met installaties waarvoor een logboek voor onderhoud vereist is. 5.6 Informatie energiebesparende maatregelen De overgedragen informatie bij definitieve aanvaarding van de energiebesparende maatregelen naar de opdrachtgever omvat minimaal het as builtdossier. Dit dossier wordt eveneens in digitaal formaat aangeleverd inclusief plannen en schema s onder Autocad (recentste versie). Het as built dossier bevat: Plannen Schema s Technische fiches Bedienings- en werkingsbeschrijvingen Instellingen Onderhoudsvoorschriften Onderhoudsschema Verslagen Keuringen Attesten Eventueel bijkomende elementen zullen per project gedefinieerd worden 17

18 6. COMFORT De opdrachtnemer is gedurende de looptijdverplichting verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen die de gebruikerskwaliteit, zoals onder meer de ruimtetemperatuur en de luchtkwaliteit, in de gebouwen waarborgen teneinde de gestelde comfortniveaus minimaal te behouden. Onderstaande richtwaarden gelden daarbij als eis. Voor zover geen richtwaarden zijn gesteld, geldt de huidige nationale wet- en regelgeving. De richtwaarde is de gemiddelde waarde gedurende de openingsuren per dag. Indien de richtwaarde niet wordt gehaald, dient te worden aangetoond dat de bestaande installaties maximaal worden belast om de geëiste waarden te halen. Binnen de objecten kan sprake zijn van verschillende regimes voor de deelaspecten die comfort bepalen. Uitgangspunt is dat in de verschillende ruimtes (kantoor-, werkplaatsen) een algemeen gebruikelijke constante comfortniveau wordt gerealiseerd. 6.1 Temperatuur In onderstaande tabel worden per object en eventuele deelaspecten van deze objecten de gestelde eisen inzake temperatuur benoemd. Object Richtwaarde Toegestane afwijking Kritische afwijking 6.2 Luchtkwaliteit Wanneer aanpassingen aan de installaties uitgevoerd worden die een effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit, dienen minimaal het bestaande luchtdebiet per ruimte behouden te blijven en maximaal de bestaande luchtsnelheid gehandhaafd te worden. De eisen voor luchtkwaliteit zullen indien relevant per project omschreven worden aan de hand van luchtsnelheid, debieten, relatieve vochtigheid, CO2-concentratie, 18

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

2. ENERGIEBOEKHOUDING

2. ENERGIEBOEKHOUDING 2. ENERGIEBOEKHOUDING 2.1. Energieboekhouding: wat en waarom? 2.1.1. Wat is een energieboekhouding? Een energieboekhouding volgt het energieverbruik kritisch op. De doelstelling van een energieboekhouding

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE Versie Juli 2014 (pagina 22 aangevuld op 1 mei 2015) 2 Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen Huurcommissie juli 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Opdracht: Ranst/Emblem Campus Vesta

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Volgens de regels van de kunst

Volgens de regels van de kunst Een Haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een WKK Volgens de regels van de kunst Te volgen methodologie en hypothesen Lastenboek opgesteld door de WKK Facilitator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014 Energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Steek WATT in je zak!

Steek WATT in je zak! Steek WATT in je zak! CREDITS COÖRDINATIE: Willy Ivens Voka Kamer van Koophandel Mechelen ALGEMENE PROJECTLEIDING: Laetitia Lemahieu Voka Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen REDACTIE: An Maes Voka

Nadere informatie