Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie"

Transcriptie

1 Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

2 Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave 28 november 2014 Auteurs Contactadres M.J.A. van der Leest (intern) A.P.M.C. Heerkens (extern) F.P.H. Ploegmakers Weerscheut 14a 5381 GV VINKEL Controle en goedkeuring E.G.G. Ploegmakers 2014, F.P.H. Ploegmakers BV Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur. FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Werkwijze Taakstellingen Reductiedoelstellingen Bedrijfsdoelstelling Reductiemaatregelen Reductie Scope Reductie Scope Bronvermelding FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 3

4 1. Inleiding In dit document worden de concrete CO 2-reductiedoelstellingen en reductiemaatregelen van het bedrijf beschreven. Genoemde percentages zijn dynamische getallen. Naar gelang de voortgang en realisatie van de reductie kan die worden gewijzigd. De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt minimaal iedere zes maanden geanalyseerd in de periodieke voortgangsrapportage. Deze rapportage wordt vervolgens intern en extern gecommuniceerd. FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 4

5 2. Werkwijze De stappen in dit Energie management actieplan worden geborgd door gebruik te maken van de Deming circle ( Figuur 2-1). De stappen plan-do-check-act worden minimaal jaarlijks door het managementteam (MT) geëvalueerd. Figuur 2-1 Deming circle Plan 1. Identificatie en beoordeling van energieaspecten 2. Doelstellingen en programma s met betrekking tot energie Uitvoering: energiegegevens worden continu verzameld, iedere zes maanden uitgewerkt in een CO 2-footprint en ingevuld op duurzameleverancier.nl. Het betreft energiegegevens welke vallen onder scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in het Handboek CO 2-Prestatieladder. De analyse bevat minimaal: Energieverbruik absoluut en uitgedrukt in CO 2-uitstoot Trendanalyse Identificatie van grootste energieverbruikers De reductiemaatregelen (hoofdstuk 4) definiëren energieverbruikers in verschillende scopes, zowel kwantitatief als kwalitatief. Op basis hiervan worden doelen en verbeterkansen voor CO 2-reductie geformuleerd en uitgewerkt. Do 3. Implementatie van maatregelen Voor de implementatie van reductiemaatregelen zijn verantwoordelijke personen binnen de organisatie aangewezen welke er voor zorgen dat maatregelen worden uitgevoerd, zowel op bedrijfsniveau als in de projecten. Hierbij betrekken zij alle medewerkers en andere belanghebbenden die een bijdrage kunnen leveren aan de CO 2-reductie van het bedrijf. De maatregelen en verantwoordelijken zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4. Check 4. Monitoring Tijdens de implementatie van de maatregelen wordt de voortgang gemonitord door periodieke bespreking in het MT-overleg. Wanneer blijkt dat de maatregelen onvoldoende zijn geïmplementeerd, worden corrigerende maatregelen genomen. Het resultaat van geplande maatregelen wordt vastgelegd in deze jaarlijkse rapportage. Act 5. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Afwijkingen en plotselinge toeof afnames in het energieverbruik worden geregistreerd en verklaard in de jaarlijkse CO 2-rapportage. Op basis hiervan worden corrigerende en preventieve maatregelen bepaald en uitgewerkt, als aanvulling op de reductiemaatregelen in hoofdstuk 4. FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 5

6 Interne audit Jaarlijks wordt de voortgang van het energiemanagement geëvalueerd door middel van een interne audit. Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde: Realisatie van de reductiedoelstellingen Voortgang van implementatie van reductiemaatregelen Nieuwe verbeterkansen op het gebied van CO 2-reductie Actualiteit en effectiviteit van het CO 2-reductieplan Effectiviteit van communicatie over CO 2-reductie Resultaten van participatie aan sector- of keteninitiatieven Rapportage Eenmaal per jaar wordt een rapportage uitgewerkt aangaande de CO 2-Prestatieladder. De input hiervoor is: Resultaten van interne audits en audits door de certificatie instantie (Eerland) De status van vervolgmaatregelen van vorige beoordelingen De output bestaat uit maatregelen/besluiten met betrekking tot: Een analyse van de waarschijnlijkheid dat eerder intern/extern gepubliceerde reductiedoelstellingen gehaald zullen worden. 2.1 Taakstellingen Zoals reeds vermeld is dit een levend document. Tabel 2-1 vermeld de taakstellingen op het gebied van energiemanagement binnen het bedrijf. Het actieplan heeft betrekking op alle activiteiten en projecten van het bedrijf. Tabel 2-1 Taakstellingen # Taak Verantwoordelijk Frequentie 1 Borgen energie management actieplan Directie Continu 2 Energiegegevens verzamelen Administratie Half jaarlijks 3 Opstellen CO2 footprint Werkvoorbereider Half jaarlijks 4 Analyse CO2 footprint Directie / Half jaarlijks Werkvoorbereider 5 Verbeterkansen bepalen en vertalen naar maatregelen MT Jaarlijks 6 Maatregelen accorderen Directie Jaarlijks 7 Maatregelen implementeren Aangewezen verantwoordelijken Binnen gestelde termijn plan van aanpak 8 Maatregel monitoren en eventueel corrigerende Directie Jaarlijks en/of preventieve maatregelen treffen 9 Rapportage van resultaten van maatregelen Administratie Half jaarlijks 10 Evaluatie van energiemanagement: Interne audit Rapportage Werkvoorbereider Jaarlijks FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 6

7 3. Reductiedoelstellingen De belangrijkste energieverbruikers, zoals bepaald in het Energie audit verslag, zijn gebruikt om de reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot CO 2- reductie te komen hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten. Voor Scope 1 en 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. De reductiemaatregelen in het volgende hoofdstuk beschrijven de maatregelen die getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten. 3.1 Bedrijfsdoelstelling FPH Ploegmakers BV heeft de volgende reductiedoelstelling gesteld: Een CO2-reductie van ca. 23% in 2023 ten opzichte van 2013 gerelateerd aan de omzet. Om de bedrijfsdoelstelling te verwezenlijken zijn per scope reductiedoelstellingen vastgesteld, waarbij onderscheid gemaakt wordt in projecten. Scope 1 Reductiedoelstelling Scope 1: Een CO 2-reductie van ca. 22% op scope 1 in 2023 ten opzichte van 2013, gerelateerd aan de omzet. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestroom: Brandstofverbruik wagenpark en werktuigen (diesel). - De CO 2-uitstoot van het brandstofverbruik in 2013 is 93,5% van de totale CO 2- uitstoot. Het verminderen van het brandstofverbruik heeft daarom de hoogste prioriteit. De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: Het materieel wordt uitsluitend gebruikt in projecten; Het wagenpark wordt gebruikt voor realisatie van projecten. De zienswijze van het bedrijf is als volgt: een deel van de reductie kan op korte termijn (<6 maanden) gerealiseerd worden door maatregelen te nemen en een deel zal, mede door forse investeringen, langer op zich laten wachten (>12 maanden). Scope 2 Reductiedoelstelling Scope 2: Een CO 2-reductie van ca. 68% op scope 2 in 2015 ten opzichte van 2013, gerelateerd aan de omzet. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies: Elektriciteit. De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: Elektriciteit kantoor (ter voorbereiding van projecten en voor administratie (computers) en in de opslagloods Elektriciteit projecten (voor stroomvoorziening in keten en op de bouwplaats) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 7

8 4. Reductiemaatregelen Op basis van de gestelde reductiedoelstellingen zijn verschillende maatregelen benoemd die leiden tot het behalen van het CO 2-Bewustcertificaat. Het geheel aan maatregelen, weergegeven in onderstaande tabellen, vormt het plan van aanpak. Voorgaande jaren zijn er diverse maatregelen getroffen die hebben geleid tot energie- en CO 2- reductie: Afsluiten van energiecontract voor het kantoor met groene stroom. Aanschaf van auto s met een hybride aandrijflijn. Aanschaf van auto s met een lage CO 2-uitstoot en start-stopsysteem. Aanschaf van één vrachtwagen met Euro 5 motor Bij de aanschaf van voertuigen wordt er aandacht besteed aan het brandstofverbruik, dit draagt bij aan het verlagen van de CO 2-uitstoot. Vrachtwagenchauffeurs hebben deelgenomen aan de cursus Het Nieuwe Rijden. De trend die de afgelopen jaren is ingezet wil F.P.H. Ploegmakers doorzetten. Door toepassing van de CO 2-Prestatieladder is er meer inzicht gekomen in de grootste verbruikers. Het plan van aanpak geeft de handvatten om het verbruik te reduceren Verbeterd inzicht De emissie-inventaris geeft het advies om het verbruik per object (inzicht) gedetailleerder in beeld te brengen. Daarvoor worden de volgende maatregelen getroffen: Om per object (voertuig/keet/pand) inzicht te hebben in het verbruik worden eens per half jaar alle standen opgenomen (draaiuren/kwh/km) > verantwoordelijke aanwijzen. - Opgeven km/draaiuren op weekstaat, nabellen wanneer dit niet genoteerd is. Wekelijks: getankte liters digitaal verwerken, daardoor is snel inzichtelijk wanneer dit niet juist is. - Op termijn digitaal systeem toepassen voor administratie (NFC/RFID) 1 Het plan van aanpak is enkel te vinden in het interne documentatiesysteem. FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 8

9 4.2 Reductie Scope 1 Tabel Brandstofbesparing voertuigen Banden op de juiste spanning voor bedrijfsauto s en vrachtauto s: vermindering weerstand tussen wegdek en band. Termijn Kort (< 6 maanden) Uiterlijk: maart 2015 Verantwoordelijke Uitvoerende Directie Chauffeur/ onderhoudsmonteur Monitoren & bijsturing Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA** Reductie totaal 0,94% Verwachte reductie van 2% op dieselverbruik van bedrijfsauto s en vrachtauto s. 2 Bandenspanning wordt momenteel 1 á 2 keer per jaar gecontroleerd tijdens onderhoudsbeurt, dus maximale besparing van 5% is niet haalbaar. Er wordt een inventarisatie opgesteld van alle voertuigen en de optimale bandenspanning. Omdat voertuigen vaak goederen vervoeren wordt de beladen adviesspanning + 10% aangehouden. Wanneer deze gegevens niet vermeld staan in de voertuigen wordt er een sticker op een logische plek geplakt. Minimaal iedere drie maanden dient de bandenspanning gecontroleerd te worden. Toelichting Implementatie geschied door instructie aan de chauffeurs en onderhoudsmonteur: De bandenspanning wordt in koude toestand gecontroleerd. Tijdens onderhoudsbeurten (monteur) wordt de administratie verricht via conventionele onderhoudsformulieren. Overige meetmomenten zijn de chauffeurs verantwoordelijk. Via toolboxmeetings worden ze hieraan herinnert. 2 (SKAO, 2014a) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 9

10 Tabel Brandstofbesparing voertuigen Motoren uit tijdens pauzes en wachttijden voor alle voertuigen en overig materieel: toepassen Het Nieuwe Rijden (HNR) / Het Nieuwe Draaien (HND). Termijn Kort (< 6 maanden) Uiterlijk: maart 2015 Verantwoordelijke Uitvoerende Directie Chauffeur/ machinist Monitoren & bijsturing Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA**. Reductie totaal 4,66% Verwachte reductie van 5% op dieselverbruik van 3, 4, 5 alle voertuigen. Veel chauffeurs en machinisten letten al op zuinig werken/rijden. Maximale gemiddelde besparing van 10-15% is daarom niet haalbaar. Bedrijfswagenchauffeurs gaan de cursus HNR volgen om brandstof besparend te rijden. Vrachtwagenchauffeurs hebben de cursus reeds met goed gevolg afgelegd. Ter opfrissing worden de hoofdpunten nogmaals doorgenomen. Machinisten gaan de cursus HND volgen om nieuw inzicht te krijgen in de Toelichting omgang met het werktuigen, dit stimuleert energie-efficiënt draaien. De cursussen worden verricht in de winterperiode. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het dan rustiger met betrekking tot de werkzaamheden. Er wordt een dag gereserveerd om alle medewerkers tegelijkertijd deel te laten nemen. 3 (HNR, 2014) 4 (HND, 2014) 5 (SKAO, 2014b) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 10

11 Tabel Brandstofbesparing voertuigen Wanneer de mogelijkheid er is dient er gebruik te worden gemaakt van carpoolen. Termijn Kort (< 6 maanden) Uiterlijk: maart 2015 Verantwoordelijke Uitvoerende Monitoren & bijsturing Directie Planning / chauffeurs (bedrijfs- en vrachtauto) Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA**. De reductie door carpoolen is lastig in te schatten vanwege de grote variatie van projecten. Uitgaande van onderstaande realistische berekening is een besparing mogelijk van 9,2% op dieselverbruik bedrijfsauto s en vrachtauto s. Reductie totaal 4,33% Vier personen in één bedrijfsauto: 180km/pd. X 3 pers. X 1/15 X 150 dgn. = liter diesel Vrachtauto blijft op locatie, chauffeurs rijden in bedrijfsauto s: 180km/pd. X 2 pers. X 1/3 X 100 dgn. = = liter diesel Toelichting Totale besparing conversiefactor 3135 g CO2 / liter diesel = 46,55 ton CO 2 9,2% Projecten die zich lenen voor carpoolen dienen te voldoen aan onderstaande criteria om de lasten te beperken: Lange afstand (ca. 180 km retour) Niet meer dan ca. 15 km omrijden om te carpoolen, tijdens plannen van medewerkers wordt hier rekening mee gehouden Voor medewerkers worden stimulerende maatregelen getroffen: Urenvergoeding tijdens reistijd stimulans Thuiskomgarantie (bijv. bij overwerk) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 11

12 Tabel Brandstofbesparing voertuigen Aanbrengen start/stop systeem op vrachtwagens en werktuigen Termijn lang (>12 maanden) Uiterlijk: december 2016 Verantwoordelijke Uitvoerende Directie Vrachtwagenchauffeurs / machinisten Monitoren & bijsturing Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA** Reductie totaal 2,13% De dealers hebben aangegeven dat een besparing van 10-15% haalbaar is, maar 5% realistisch is. Omdat het alleen wordt toegepast op grootverbruik vrachtauto s en werktuigen waar het nut heeft blijft dit percentage gehandhaafd. 6, 7 Er zijn meerdere dealers benaderd om een start-stopsysteem toe te voegen aan huidige voertuigen. Deze omschrijven allen een systeem wat na vijf minuten uitvalt. Omdat dit niet voor alle voertuigen geschikt is, vanwege de werkzaamheden, wordt er een inventarisatie opgesteld. Dit zijn voertuigen die vaak stationair draaien (min. 1 uur/dag) en veel draaiuren maken (min. Toelichting 1300 uur/jaar): Werktuigen die riool leggen - Enkel grote machines (vanwege hoog brandstofverbruik) Vrachtwagens met veel wachttijden De komende maanden worden er nader onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden en daarbij meerdere machines. 6 (SKAO, 2014h) 7 (Kuiken Groep B.V., 2013) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 12

13 Tabel Brandstofbesparing voertuigen Vervanging bedrijfsauto s, vrachtwagens en grondverzetmaterieel door voertuigen met zuinigere motoren. Termijn lang ( >12 maanden) Uiterlijk: 2023 Verantwoordelijke Uitvoerende Monitoren & bijsturing Directie Directie Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA** Verwachte reductie van 7,6% op het dieselverbruik alle voertuigen. 8, 9 Reductie totaal Toelichting Het voornemen is in de komende tien jaar ca. 95% van alle voertuigen te vervangen. De keuze 7,1% van aanschaf gaat daarbij naar Euro 6 voor (vracht)auto s, EU Stage IV voor werktuigen en wanneer mogelijk volledig elektrische bedrijfsauto s. De verwachting is door zuinigere motoren en andere samenstelling van diesel over langere termijn een reductie van 8% te kunnen realiseren. De reductie zal vooral te halen zijn uit nieuwe technieken van machines (hybride) en verfijning van de diesel door de brandstoffabrikanten. Voor het bedrijf is het zaak te investeren in nieuwe machines om daarmee een reductie te realiseren. Lange termijn maatregel omdat het een aanzienlijke investering betreft welke over jaren verdeeld zal gaan worden. 8 (SKAO, 2014f) 9 (SKAO, 2014g) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 13

14 Tabel Nieuwbouw Termijn Bouw nieuw kantoorpand en werkplaats. Verantwoordelijke Uitvoerende Lang (>12 maanden) Directie n.v.t. Monitoren & Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een bijsturing evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA** Het streven is om de nieuwbouw (kantoorwerkplaats) CO 2-neutraal op te leveren. Er komen echter piekbelastingen voor in de Reductie totaal 2,5% werkplaats. Daardoor is de verwachting dat een besparing van 80% op elektriciteit en aardgas in 10, 11, 12, 13 kantoor en werkplaats mogelijk is. Door de bouw van een nieuw kantoorpand en werkplaats wordt er een grote reductieslag gemaakt. Het gebouw wordt voorzien van de modernste technieken om het energieverbruik en dus CO 2-uitstoot te reduceren (wellicht CO 2-neutraal): Warmte-koudeopslag; Zonnepanelen en zonnecollectoren incl. zonneboiler; Toelichting Volledig geïsoleerd (passief); Centrale verwarming/verkoeling (zonder pieken door bijv. airco, heteluchtkanon); Energiezuinige verlichting (o.a. LED, HF-TL); Intelligente schakelaars/thermostaat (bijv. bewegingsmelders, daglichtafhankelijk). 10 (SKAO, 2014c) 11 (SKAO, 2014d) 12 (SKAO, 2014e) 13 (TNO, 2014) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 14

15 4.3 Reductie Scope 2 Tabel Groene stroom Overstappen op groene stroom voor de werkplaats (kantoor heeft al groene stroom). Termijn Kort ( < 6 maanden) Uiterlijk: maart 2015 Verantwoordelijke Uitvoerende Directie Administratie Monitoren & bijsturing Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA** Reductie totaal 1,3% Verwachte reductie van 96,7% op stroom werkplaats. Conversiefactor is 15 grco2/kwh i.p.v. 455 grco2/kwh Toelichting Berekening is gebaseerd op gelijkblijvend stroomverbruik en het referentiejaar is FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 15

16 Bronvermelding HND. (2014, november 3). Waarom Het Nieuwe Draaien? Opgehaald van Het Nieuwe Draaien: HNR. (2014, november 3). Het Nieuwe Rijden levert u veel op. Opgehaald van Het Nieuwe Rijden: Kuiken Groep B.V. (2013). Jaarverslag Kuiken Groep B.V Emmeloord: Kuiken Groep B.V. SKAO. (2014a, november 3). Band op spanning. Opgehaald van CO2-Prestatieladder: SKAO. (2014b, november 3). Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden). Opgehaald van CO2- prestatieladder: SKAO. (2014c, november 3). Vervang conventionele TL-verlichting. Opgehaald van CO2- Prestatieladder: SKAO. (2014d, November 3). Ruimte leeg: licht uit door sensor. Opgehaald van CO2-Prestatieladder: SKAO. (2014e, november 3). Daglichtafhankelijke regeling van verlichting. Opgehaald van CO2- Prestatieladder: SKAO. (2014f, november 3). Schone en zuinige mobiele werktuigen. Opgehaald van CO2- Prestatieladder: werktuigen SKAO. (2014g, november 3). Schone en zuinige bestelauto's. Opgehaald van CO2-Prestatieladder: verkeer SKAO. (2014h, november 6). Start - Stop - Systeem voor mobiele werktuigen. Opgehaald van CO2- Prestatieladder: werktuigen TNO, A. B. (2014, november 3). warmte-koude-opslag. Opgehaald van Joostdevree.nl: FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 16

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar

Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Pagina: 1 van 11 Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Is rapport m.b.t.: Rapportage emissie inventaris (conform ISO 14064-1), CO 2 -footprint Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen Rapportage

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie