Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling"

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Nederland Telefoon Fax Internet

2 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen IT Project Management Advanced (ITPMA). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! Copyright 2007 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook zonder toestemming van EXIN. EXIN, ITPMA 2/29

3 Examen 1 van 30 Wat is het belangrijkste verschil tussen het doel en het resultaat van een project? A. Het doel van een project geeft aan waarom men een project of initiatief wil realiseren, het resultaat geeft aan welk concreet product/dienst men in het project tot stand wil brengen. B. Het doel van een project geeft antwoord op de organisatie-, politieke, maatschappelijke of ideële doelen die de organisatie wil bereiken, het resultaat beschrijft op welke manier men dit wil bereiken. C. Het doel van een project is abstract geformuleerd op het niveau van de organisatie, het resultaat beschrijft het werk dat er moet gebeuren om het doel te bereiken. 2 van 30 Binnen een afdeling van een multinational is besloten dat het relatiebeheer geautomatiseerd gaat worden. Er komt een levendige discussie op gang over wat er in het systeem moet worden opgenomen. Dit gaat van de namen en geboortedata van de kinderen tot en met de favoriete drank van de relatie. Het is voor de meeste betrokkenen niet echt duidelijk wat er precies onder het automatiseren van het relatiebeheer verstaan moet worden en hoe het eindresultaat er uit moet zien. Er wordt een projectteam gevormd en een projectleider aangewezen. De projectleider heeft als voorlopige ontwikkelmethode gekozen om door middel van brainstormsessies en prototypes tot overeenstemming over het ontwerp te komen. Welke stijl van projectmanagement past het best bij dit type project? A. Het is een type 1 project, waarbij een controlerende stijl past. B. Het is een type 2 project, waarbij een begeleidende stijl past. C. Het is een type 3 project, waarbij een adviserende stijl past. 3 van 30 Een project, dat moet leiden tot de invoering van een nieuw archiefsysteem is in de initiatiefase. De opdrachtgever besluit om in samenwerking met de projectmanager de projectopdracht op te stellen. Ze hebben hierover op ad-hoc basis onderlinge gesprekken en besluiten dat de projectmanager een en ander uitwerkt. Waarom is dit geen goede aanpak van de initiatiefase van een project? A. In deze fase is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het project en het uitwerken van de projectopdracht. B. In deze fase worden gebruikers en leveranciers bij het project betrokken. C. In deze fase wordt de stuurgroep benoemd en moet daarom ook bij de ad-hoc gesprekken betrokken worden. EXIN, ITPMA 3/29

4 4 van 30 U bent projectleider bij een adviesbureau voor softwareontwikkeling. Uw bureau heeft een opdracht gekregen om een vernieuwende e-business oplossing te ontwikkelen voor een groot bedrijf. Het bedrijf wil op korte termijn de meeste verkoopactiviteiten laten plaats vinden via Internet. Het bedrijf heeft zelf onvoldoende expertise en capaciteit in huis voor vernieuwende e-business oplossingen. Gevraagd wordt de software te baseren op de beta-versie van Longhorn, het toekomstige operating-systeem van Windows. De applicaties zullen hierdoor langer bruikbaar blijven. Eén van de risico's die u identificeert, is dat een groot deel van uw eigen projectmedewerkers en de medewerkers nog onvoldoende kennis en ervaring heeft met dit nieuwe operating-systeem. Het project heeft een looptijd van een half jaar. Wat is in deze situatie de beste manier om met dit risico om te gaan? A. U bespreekt met de opdrachtgever dat u gebruik wilt maken van state-of-the-art internetoplossingen en operating-systemen, waarbij het, gezien de looptijd, niet mogelijk is om vooruit te lopen op de allernieuwste technieken en oplossingen. B. U maakt een afspraak met de opdrachtgever dat de ontwikkeling van het systeem een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van uw adviesbureau en het bedrijf. Tegenslagen, maar ook gunstige ontwikkelingen worden gedeeld door beide partners. C. U maakt een afspraak met de opdrachtgever dat in het project een prototype van de internetapplicatie ontwikkeld wordt op basis van de beta-versie van Longhorn. De ontwikkelaars van het bedrijf kunnen daarna de operationele versie ontwikkelen met behulp van de nieuwe technieken. 5 van 30 In het plannen van projectfasen worden vaak mijlpalen of faseovergangen beschreven. Wat is het essentiële kenmerk van een mijlpaal of faseovergang in een project? A. Het is het moment dat formele beslissingen genomen worden over voortgang en voorzetting van het project. B. Het is het moment dat het projectteam verantwoording aflegt over tijd, geld en planning in het project. C. Het is het moment dat tussenproducten aan de gebruikersorganisatie opgeleverd worden. 6 van 30 Wijnen omschrijft één van de teamrollen met de volgende karakteristieken: - heeft veel respect voor het verleden; - schept orde; - zorgt dat fouten niet opnieuw gemaakt worden. Welke teamrol hoort bij deze karakteristieken? A. de conservator B. de denker C. de practicus EXIN, ITPMA 4/29

5 7 van 30 Bij de start van grotere projecten wordt vaak een uitgebreide project start-up georganiseerd waarbij een aparte begeleider de leiding van de start-up conferentie in handen heeft. Wat is het belangrijkste voordeel van een aparte begeleider van de start-up conferentie? A. De deelnemers krijgen zo de gelegenheid om de eisen voor het projectresultaat en de planning te bepalen. B. De projectleider houdt zo zijn handen vrij om de groepsprocessen in de groep te sturen en een selectie te maken van deelnemers aan het project. C. Een aparte begeleider is geen direct betrokkene of belanghebbende bij het project, maar is wel deskundig op het terrein van projectmanagement en het begeleiden van groepsprocessen. 8 van 30 De start van een project wordt vaak gevormd door een projectmandaat of projectopdracht van de opdrachtgever. De projectopdracht vormt daarmee het startpunt waarmee de projectleider aan het werk moet. Wat moet de projectopdracht of het projectmandaat minimaal omvatten, zodat de projectleider een verdere uitwerking kan maken? A. een beschrijving van de achtergrond of aanleiding van het project, een beschrijving van de doelstelling en een voorlopige beschrijving van het resultaat B. een beschrijving van de samenstelling van het projectmanagementteam, een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de projectleider en een voorlopige planning van resultaat, geld en kosten C. een beschrijving van het probleem dat de aanleiding is voor het project 9 van 30 Bij de start van een project moet een rechtvaardiging voor de uitvoering opgesteld worden. Verschillende auteurs gebruiken hiervoor verschillende benamingen, zoals business case en projectvoorstel. U moet als projectleider een automatiseringsproject voor het opzetten van een klantenrelatiesysteem gaan leiden voor een extern bedrijf. Dit bedrijf heeft op het gebied van automatisering een zeer beperkte expertise. Het beheer van klantrelaties gaat tot nu toe via memo's die als tekstdocumenten tussen medewerkers uitgewisseld worden. Met de centrale opslag en het beheer van klantgegevens in een database is al wel begonnen, maar van systematisch bijhouden van klantcontactgegevens is nog geen sprake. Uw adviesbureau heeft al de nodige ervaring opgedaan met het ontwerpen en vormgeven van dit soort systemen. Wie is in dit geval de eigenaar van de business case? A. de directie van het adviesbureau B. de opdrachtgever C. de projectleider van het adviesbureau EXIN, ITPMA 5/29

6 10 van 30 De projectleider van een IT-project met een erg krap tijdschema, besluit om de definitiefase over te slaan en direct met de ontwerpfase te starten. Ook begint hij met de uitvoering van enkele delen van het project waarvoor de ontwerpfase niet nodig is. Is dit een acceptabele beslissing? A. Ja, want hiermee wordt tijd en ook geld bespaard. Het project heeft daardoor meer tijd beschikbaar voor de projectuitvoering. B. Nee, want fasen overslaan is altijd onverstandig. Alle delen van de uitvoering moeten bij de definitie- en ontwerpfase betrokken worden. C. Nee, want het alvast uitvoeren van delen van het project houdt grote risico's in. 11 van 30 Het management van een ministerie heeft besloten de centrale en decentrale organisatie te reorganiseren. Naast de centrale organisatie in Den Haag worden de 27 regiokantoren teruggebracht tot 4 regiokantoren in 4 landelijke regio's. Dit moet leiden tot een herschikking van personeel in die 4 grote regiokantoren, waarbij ook de IT-infrastructuur gereorganiseerd moet worden. U bent als extern deskundige aangesteld als projectleider voor de totale reorganisatie van de IT-infrastructuur, de IT-organisatie en voor de implementatie en het gebruik van algemene en specifieke IT-applicaties. U beslist om een kick-off voor dit omvangrijke project te organiseren. U organiseert een bijeenkomst van drie dagen in een hotel om met de sleutelfiguren van het hoofdkantoor en de regiovestigingen tot een projectvoorstel te komen. Uit de deelnemers zal een stuurgroep gevormd worden. Na drie dagen blijkt dat het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen over de doelen voor een projectvoorstel. Wat is de belangrijkste oorzaak van het mislukken van de project kick-off? A. De project kick-off is veel te vroeg georganiseerd. Eerst had een projectstuurgoep benoemd moeten worden en had een gedocumenteerd projectvoorstel geschreven moeten worden. Op basis van dit projectvoorstel had de stuurgroep de doelen voor de kick-off bijeenkomst moeten formuleren. B. Er is vanuit het management te weinig nadruk gelegd op het strategisch belang van de reorganisatie. Er is ook niet genoeg duidelijk gemaakt dat het besluit tot reorganisatie al vast staat. Het gaat er nu om hoe de reorganisatie vorm gegeven moet worden. Meer managementsupport had er voor kunnen zorgen dat de deelnemers minder aan hun eigen belang hadden vastgehouden. C. Er worden teveel veranderingen tegelijkertijd doorgevoerd, zodat de deelnemers de grote lijnen niet meer zien en vasthouden aan hun eigen belangen. EXIN, ITPMA 6/29

7 12 van 30 Wijnen omschrijft één van de zes teamrollen met de volgende karakteristieken: - voelt zich in zijn element als hij zich met volle kracht kan inzetten; - stelt zonder aarzeling vast wat er moet gebeuren; - is in staat mensen één richting op te sturen; - kan soms nogal doordrammen. Welke teamrol hoort bij deze karakteristieken? A. de denker B. de inspirator C. de ondernemer 13 van 30 Bij het uitvoeren van een project komen regelmatig veranderingen voor. Deze veranderingen maken het soms nodig dat budgetten aangepast moeten worden. We noemen dat budgetmutatie. Welke verandering leidt niet tot budgetmutatie? A. doorvoeren van scopewijzigingen B. oplossen van bevindingen C. uitvoeren van onvoorzien werk 14 van 30 Door wie moet de acceptatietest in een IT-project uitgevoerd worden? A. de gebruikers B. de ontwerpers C. de ontwikkelaars 15 van 30 Wie heeft, tijdens de projectuitvoering, als taak het relatienetwerk tussen de projectorganisatie en de projectomgeving in stand te houden? A. de opdrachtgever B. de projectleider C. de stuurgroep EXIN, ITPMA 7/29

8 16 van 30 In een groot, strategisch belangrijk project om twee ICT-afdelingen samen te voegen, heeft de stuurgroep een risico-inventarisatie uitgevoerd en vijf belangrijke risico's gedefinieerd. Aansluitend hebben ze samen met de projectleider beheersmaatregelen geïdentificeerd en afspraken gemaakt over het moment waarop zij de risicoanalyse zullen updaten. Wat is er in deze procedure verkeerd gegaan? A. De projectleider had de risico-inventarisatie moeten uitvoeren. B. Er hadden ook afspraken gemaakt moeten worden over het evalueren van de beheersmaatregelen om te zien of ze het gewenste effect hebben gehad. C. Er hadden ook afspraken gemaakt moeten worden over het uitvoeren van de beheersmaatregelen. 17 van 30 Binnen een middelgroot project voor een nieuw factureringsproces wordt met zeven facturerende afdelingen gesproken. Om alle projectafspraken goed vast te leggen wordt besloten om het informatiebeheer goed in te richten. Er komen daarom richtlijnen voor het identificeren, registreren en archiveren van de informatie en voor het distribueren, goedkeuren en wijzigen van de informatie. Welke activiteit is hierbij in het project vergeten? A. zorgen dat de informatie is terug te vinden voor betrokkenen die er toegang toe mogen hebben B. zorgen dat de informatiestromen goed zijn beschreven C. zorgen dat duidelijk is wie, wat en wanneer moet doen, met welke informatie 18 van 30 Een projectleider wordt gevraagd een wijzigingsprocedure in te richten voor een lopend project dat een nieuw systeem voor tijdverantwoording zal introduceren in de organisatie. Wat moet er in de wijzigingsprocedure komen te staan? A. op welke manier wijzigingen plaats mogen vinden en wat de wijzigingen inhouden B. wat de consequenties zijn voor de beheerplannen Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie C. wie de wijzigingen door mag voeren en welke acties daarvoor nodig zijn EXIN, ITPMA 8/29

9 19 van 30 Een IT-project kent een harde deadline voor de opleverdatum. De projectleider heeft besloten een deel van de bouw (programmering) uit te besteden aan een derde partij. De reden hiervoor is dat hij met zijn eigen, interne resources die deadline niet kan halen. Met de derde partij is een resultaatscontract afgesloten met daarin afspraken over tijd, geld, kwaliteit en organisatie. Het contract kent boeteclausules op het niet nakomen van deze afspraken. Tijdens het project houdt de projectleider wekelijks een voortgangsoverleg met zijn projectteam. Hoe kan de projectleider het beste zicht houden op de voortgang van het uitbestede werk? A. De projectleider maakt met de derde partij de afspraak dat deze deelneemt aan het wekelijkse voortgangsoverleg. B. De projectleider maakt met de derde partij de afspraak dat deze halverwege de contracttermijn schriftelijk rapporteert over de voortgang in tijd en geld. C. Er is geen reden om zicht op de voortgang van het werk te houden. Er is immers een resultaatscontract overeengekomen. Eventuele problemen met het niet nakomen van de afspraken zijn voor rekening van de derde partij. 20 van 30 Over welk van onderstaande onderwerpen velt een auditor een oordeel tijdens een projectaudit? A. de kwaliteit van de gerealiseerde oplossing voor de gebruiker B. de wijze waarop de projectleider zijn projectmedewerkers aanstuurt C. het functioneren van de stuurgroep waaraan de projectleider periodiek rapporteert 21 van 30 Van een IT-project is de einddatum acht maanden verderop in de tijd gepland. Tijdens de ontwerpfase krijgt de projectleider van de opdrachtgever het dringende verzoek om de einddatum met twee maanden te vervroegen. De projectleider stelt de consequenties van dat verzoek vast en komt tot de conclusie dat hij twee extra projectmedewerkers nodig heeft. Nadat de opdrachtgever heeft laten weten dat hij hiervoor geen budget heeft, brengt de projectleider aan de opdrachtgever een voorstel uit. Welk van onderstaande voorstellen zal het minste weerstand van de opdrachtgever opleveren? A. De meeste kwaliteitseisen voor het projectresultaat verlagen. B. Een bepaald deel van het op te leveren projectresultaat niet opleveren. C. De keuze laten aan de opdrachtgever. EXIN, ITPMA 9/29

10 22 van 30 Een projectteam heeft als taak zes nieuwe verzekeringsproducten aan te laten sluiten op de bestaande systemen en werkwijzen van de organisatie. Het gaat om de aansluiting op vijf verschillende ondersteunende software applicaties en op de werkwijzen van acht verschillende afdelingen. Om het overzicht te houden besluit het projectteam de taak op te delen in verschillende stromen. Bij welke opdeling van de taak blijft deze beheersbaar? A. bij opdeling in vijf stromen, één voor elk betrokken systeem B. bij opdeling in zes stromen, voor elk betrokken product C. bij opdeling in acht stromen, voor elke betrokken afdeling 23 van 30 Voordat de opdrachtgever een acceptatietest uitvoert, wil het projectteam een laatste uitgebreide systeemtest uitvoeren. Onder deze test valt ook het op volledigheid controleren van alle documentatie. Hoe heet een dergelijke test? A. de operationele test B. de productietest C. de vrijgavetest 24 van 30 In een organisatie met een hoofdkantoor en vijf regiokantoren wordt een project opgestart om de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende kantoren te verbeteren. Bij de eerste vergadering blijkt dat met name regiokantoor Noord moeite heeft met het project. Zonder zich uit te laten over de inhoud van het project, klaagt de regiomanager over de centrale ICTafdeling die een belangrijke rol in het project zal gaan spelen en tevens de projectleider zal leveren. De klachten gaan vooral over het niet nakomen van beloftes en de slechte kwaliteit van de geleverde software en ondersteuning. Hoe kan de opstelling van de regiomanager Noord het beste omschreven worden? A. Hij stelt zich op als opportunist. B. Hij stelt zich op als twijfelaar. C. Hij stelt zich op als vijand. EXIN, ITPMA 10/29

11 25 van 30 Bij de start van een project wordt afgesproken welke rapportages door het projectmanagement aan de stuurgroep moeten worden voorgelegd. Waarom moet het fase-eindrapport aan de stuurgroep worden voorgelegd? A. De stuurgroep moet aan het eind van iedere managementfase het besluit nemen of er nog voldoende reden is om het project door te zetten. B. De stuurgroep stuurt het project op hoofdpunten en maakt daarom gebruik van de tussentijdse hoofdpuntenrapporten. C. De stuurgroep reageert op afwijkingsrapporten en keurt vervolgens het afwijkingsplan goed. 26 van 30 Binnen een organisatie zijn wat eerste ideeën ontstaan over e-commerce. Besloten wordt om de betrokken partijen daarover te berichten. De bedoeling is daarbij om de houding van de betrokken partijen zodanig te wijzigen dat iedereen achter het project zal staan. Wat is het beste communicatiemiddel in de hierboven beschreven situatie? A. een brochure B. een intranet- en internetdiscussie C. een nieuwsbrief 27 van 30 De directie van een schoonmaakbedrijf spreekt met een ICT consultant over het gebruik van PDA's (Personal Digital Assistents) om de werktijden van de schoonmakers bij te kunnen houden. De directie raakt erg enthousiast. Schoonmakers hoeven zich niet meer dagelijks bij de manager aan en af te melden, maar kunnen via een PDA (Personal Digital Assistant) aangeven wanneer ze beginnen met een opdracht en wanneer ze klaar zijn. Het management verwacht dat het de schoonmakers elke dag veel tijd bespaart en meer vrijheid geeft. Er wordt een project gestart om dit te realiseren. Bij de eerste testen blijkt echter dat de schoonmakers geen gebruik maken van hun PDA, omdat zij het toch allemaal te lastig vinden. De directie blaast vervolgens teleurgesteld het hele project af. Waarom is het project, ondanks het enthousiasme van de directie, mislukt? A. er is te weining ruimte geschapen om te brainstormen B. het idee mist draagvlak C. het idee is onrealistisch EXIN, ITPMA 11/29

12 28 van 30 Bij een complex project, waarbij zowel overheden als bedrijfsleven en particulieren betrokken zijn, wordt een omgevingsanalyse gemaakt om goed om te kunnen gaan met de projectomgeving. Een projectmedewerker wordt gevraagd om het netwerk te analyseren. Welke activiteiten dient deze medewerker uit te voeren? A. het actief benaderen van actoren en het signaleren van ontwikkelingen B. het inventariseren van actoren en belangen en het inschatten van de invloed en de relatie C. het positioneren en benaderen van actoren en het plannen van de informatiestromen en de organisatieopzet 29 van 30 Bij de afsluiting van een project wordt een evaluatie uitgevoerd. Daarbij wordt een projecteindrapport opgesteld. Welk onderwerp komt in dat rapport niet voor? A. een evaluatie van de uitgevoerde kwaliteitsbeoordelingen B. een overzicht van de geregistreerde wijzigingen C. een overzicht van de uitgevoerde kwaliteitsbeoordelingen 30 van 30 In een organisatie is een project gestart om een nieuw informatiesysteem voor het verstrekken van productinformatie aan klanten te ontwikkelen. Met dat project hoopt de organisatie haar concurrentiepositie te verbeteren. Al in de eerste projectfase is een onderhoudsplan voor het nieuwe systeem opgesteld. Daarin is onder meer aandacht geschonken aan de vier te onderscheiden levensduren van het projectresultaat. Inzicht in de levensduur is nodig om gebruik en beheer van het projectresultaat goed te kunnen plannen. Welke levensduur is bepalend voor de lengte van de productlevenscyclus? A. de economische levensduur van het systeem B. de functionele levensduur van het systeem C. de strategische levensduur van het systeem EXIN, ITPMA 12/29

13 Antwoordindicatie 1 van 30 Wat is het belangrijkste verschil tussen het doel en het resultaat van een project? A. Het doel van een project geeft aan waarom men een project of initiatief wil realiseren, het resultaat geeft aan welk concreet product/dienst men in het project tot stand wil brengen. B. Het doel van een project geeft antwoord op de organisatie-, politieke, maatschappelijke of ideële doelen die de organisatie wil bereiken, het resultaat beschrijft op welke manier men dit wil bereiken. C. Het doel van een project is abstract geformuleerd op het niveau van de organisatie, het resultaat beschrijft het werk dat er moet gebeuren om het doel te bereiken. A. Juist. De definitie van het doel is globaal in termen van het motief waarom een initiatief ondernomen wordt, het resultaat beschrijft het concrete product/dienst om dat doel te realiseren. B. Onjuist. Het doel is juist geformuleerd als het om strategische doelen gaat. Maar het is maar een deel van het antwoord, omdat operationele doelen veel concreter zijn; ook hier is de definitie van het resultaat beperkt tot het proces en niet tot het product/de dienst. C. Onjuist. Weliswaar zijn doelen vaak abstract geformuleerd, veel beter is het zo concreet mogelijk te formuleren (SMART). Bovendien beschrijven resultaten niet het proces van het werk maar het product/de dienst die gemaakt moet worden. 2 van 30 Binnen een afdeling van een multinational is besloten dat het relatiebeheer geautomatiseerd gaat worden. Er komt een levendige discussie op gang over wat er in het systeem moet worden opgenomen. Dit gaat van de namen en geboortedata van de kinderen tot en met de favoriete drank van de relatie. Het is voor de meeste betrokkenen niet echt duidelijk wat er precies onder het automatiseren van het relatiebeheer verstaan moet worden en hoe het eindresultaat er uit moet zien. Er wordt een projectteam gevormd en een projectleider aangewezen. De projectleider heeft als voorlopige ontwikkelmethode gekozen om door middel van brainstormsessies en prototypes tot overeenstemming over het ontwerp te komen. Welke stijl van projectmanagement past het best bij dit type project? A. Het is een type 1 project, waarbij een controlerende stijl past. B. Het is een type 2 project, waarbij een begeleidende stijl past. C. Het is een type 3 project, waarbij een adviserende stijl past. A. Onjuist. Bij een type 1 project zijn zowel de methoden als de doelen goed gedefinieerd, waardoor de rol van het projectmanagement die van een controlerende beheerder is. In dit project zijn de methoden wel, maar de doelen niet goed gedefinieerd. B. Onjuist. Bij een type 2 project zijn juist de doelen wel goed gedefinieerd en de methoden juist niet, waardoor een passende stijl van projectmanagement die van begeleider is. In dit project zijn de methoden wel, maar de doelen niet goed gedefinieerd. C. Juist. Bij een type 3 project zijn de methoden wel en de doelen niet goed gedefinieerd, waarbij een adviserende stijl van projectmanagement past. EXIN, ITPMA 13/29

14 3 van 30 Een project, dat moet leiden tot de invoering van een nieuw archiefsysteem is in de initiatiefase. De opdrachtgever besluit om in samenwerking met de projectmanager de projectopdracht op te stellen. Ze hebben hierover op ad-hoc basis onderlinge gesprekken en besluiten dat de projectmanager een en ander uitwerkt. Waarom is dit geen goede aanpak van de initiatiefase van een project? A. In deze fase is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het project en het uitwerken van de projectopdracht. B. In deze fase worden gebruikers en leveranciers bij het project betrokken. C. In deze fase wordt de stuurgroep benoemd en moet daarom ook bij de ad-hoc gesprekken betrokken worden. A. Onjuist. Het feit dat de opdrachtgever een opdracht wil geven, maakt hem nog niet verantwoordelijk voor de complete projectopdracht. Het probleem is het gebrek aan planning en de daarmee samenhangende risico's. B. Juist. Plannen is ook in de initiatiefase al noodzakelijk, anders loopt het project al uit de pas voordat het begonnen is. C. Onjuist. De stuurgroep wordt inderdaad in deze fase benoemd, maar door hen bij het formuleren van de opdracht te betrekken, wordt nog niet gegarandeerd dat er volgens een planning gewerkt wordt en de benodigde gegevens voor de projectopdracht gereed komen. EXIN, ITPMA 14/29

15 4 van 30 U bent projectleider bij een adviesbureau voor softwareontwikkeling. Uw bureau heeft een opdracht gekregen om een vernieuwende e-business oplossing te ontwikkelen voor een groot bedrijf. Het bedrijf wil op korte termijn de meeste verkoopactiviteiten laten plaats vinden via Internet. Het bedrijf heeft zelf onvoldoende expertise en capaciteit in huis voor vernieuwende e-business oplossingen. Gevraagd wordt de software te baseren op de beta-versie van Longhorn, het toekomstige operating-systeem van Windows. De applicaties zullen hierdoor langer bruikbaar blijven. Eén van de risico's die u identificeert, is dat een groot deel van uw eigen projectmedewerkers en de medewerkers nog onvoldoende kennis en ervaring heeft met dit nieuwe operating-systeem. Het project heeft een looptijd van een half jaar. Wat is in deze situatie de beste manier om met dit risico om te gaan? A. U bespreekt met de opdrachtgever dat u gebruik wilt maken van state-of-the-art internetoplossingen en operating-systemen, waarbij het, gezien de looptijd, niet mogelijk is om vooruit te lopen op de allernieuwste technieken en oplossingen. B. U maakt een afspraak met de opdrachtgever dat de ontwikkeling van het systeem een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van uw adviesbureau en het bedrijf. Tegenslagen, maar ook gunstige ontwikkelingen worden gedeeld door beide partners. C. U maakt een afspraak met de opdrachtgever dat in het project een prototype van de internetapplicatie ontwikkeld wordt op basis van de beta-versie van Longhorn. De ontwikkelaars van het bedrijf kunnen daarna de operationele versie ontwikkelen met behulp van de nieuwe technieken. A. Juist. De korte looptijd rechtvaardigt niet dat u de allernieuwste technieken gebruikt. Bovendien beschikken uw eigen medewerkers en die van het bedrijf over onvoldoende kennis. B. Onjuist. Dit lijkt een heel sympathieke afspraak, maar voor een kortlopend project, met zoveel onzekerheid is dit zeker geen realistische optie. C. Onjuist. Dit is niet realistisch. Zonder kennis van de nieuwe ontwikkelingen, en zonder voldoende inschatting over de stabiliteit van de nieuwe ontwikkeling is geen goed prototype te maken. 5 van 30 In het plannen van projectfasen worden vaak mijlpalen of faseovergangen beschreven. Wat is het essentiële kenmerk van een mijlpaal of faseovergang in een project? A. Het is het moment dat formele beslissingen genomen worden over voortgang en voorzetting van het project. B. Het is het moment dat het projectteam verantwoording aflegt over tijd, geld en planning in het project. C. Het is het moment dat tussenproducten aan de gebruikersorganisatie opgeleverd worden. A. Juist. Dit is de enige juiste argumentatie voor een mijlpaal/faseovergang. B. Onjuist. Het is slechts een deel van een mijlpaal/faseovergang. De essentie ligt in de voortgangsbeslissing. De verantwoording wordt bovendien afgelegd door de projectleider en niet door het projectteam. C. Onjuist. In veel gevallen worden dan wel tussenproducten opgeleverd, maar de essentie is dat op basis van alle informatie (TGKIO) beslissingen over de voortgang (go of no go) genomen worden. EXIN, ITPMA 15/29

16 6 van 30 Wijnen omschrijft één van de teamrollen met de volgende karakteristieken: - heeft veel respect voor het verleden; - schept orde; - zorgt dat fouten niet opnieuw gemaakt worden. Welke teamrol hoort bij deze karakteristieken? A. de conservator B. de denker C. de practicus A. Juist. Een conservator heeft voorkeur voor 'vroeger', orde scheppen en fouten niet opnieuw maken. B. Onjuist. Een denker houdt ervan om situaties te analyseren en verbanden te leggen en hangt niet aan 'vroeger'. C. Onjuist. Een practicus zoekt naar praktische oplossingen en heeft geen uitgesproken voorkeur voor 'vroeger' of zorgvuldigheid. 7 van 30 Bij de start van grotere projecten wordt vaak een uitgebreide project start-up georganiseerd waarbij een aparte begeleider de leiding van de start-up conferentie in handen heeft. Wat is het belangrijkste voordeel van een aparte begeleider van de start-up conferentie? A. De deelnemers krijgen zo de gelegenheid om de eisen voor het projectresultaat en de planning te bepalen. B. De projectleider houdt zo zijn handen vrij om de groepsprocessen in de groep te sturen en een selectie te maken van deelnemers aan het project. C. Een aparte begeleider is geen direct betrokkene of belanghebbende bij het project, maar is wel deskundig op het terrein van projectmanagement en het begeleiden van groepsprocessen. A. Onjuist. De deelnemers bepalen de eisen voor het projectresultaat niet. Dat is al eerder gedaan door de stuurgroep of de opdrachtgever in de projectopdracht/voorstel/mandaat of het PID. B. Onjuist. Het sturen van de processen wordt voornamelijk door de begeleider gedaan. Groepsprocessen in de gaten houden is wel handig, maar niet de essentie van de vraag. Selectie van deelnemers heeft als het goed is al eerder plaats gevonden. C. Juist. Door zijn deskundigheid en onafhankelijkheid kan hij de groepsprocessen begeleiden en sturen. EXIN, ITPMA 16/29

17 8 van 30 De start van een project wordt vaak gevormd door een projectmandaat of projectopdracht van de opdrachtgever. De projectopdracht vormt daarmee het startpunt waarmee de projectleider aan het werk moet. Wat moet de projectopdracht of het projectmandaat minimaal omvatten, zodat de projectleider een verdere uitwerking kan maken? A. een beschrijving van de achtergrond of aanleiding van het project, een beschrijving van de doelstelling en een voorlopige beschrijving van het resultaat B. een beschrijving van de samenstelling van het projectmanagementteam, een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de projectleider en een voorlopige planning van resultaat, geld en kosten C. een beschrijving van het probleem dat de aanleiding is voor het project A. Juist. Achtergrond, globale probleemstelling en globale resultaatbeschrijving zijn de basis voor het uitwerken van een projectmandaat naar een projectvoorstel. B. Onjuist. Deze informatie is in dit stadium veel te gedetailleerd. Dit komt pas in het projectvoorstel. C. Onjuist. Dit is te mager voor de formulering van een projectopdracht of mandaat. 9 van 30 Bij de start van een project moet een rechtvaardiging voor de uitvoering opgesteld worden. Verschillende auteurs gebruiken hiervoor verschillende benamingen, zoals business case en projectvoorstel. U moet als projectleider een automatiseringsproject voor het opzetten van een klantenrelatiesysteem gaan leiden voor een extern bedrijf. Dit bedrijf heeft op het gebied van automatisering een zeer beperkte expertise. Het beheer van klantrelaties gaat tot nu toe via memo's die als tekstdocumenten tussen medewerkers uitgewisseld worden. Met de centrale opslag en het beheer van klantgegevens in een database is al wel begonnen, maar van systematisch bijhouden van klantcontactgegevens is nog geen sprake. Uw adviesbureau heeft al de nodige ervaring opgedaan met het ontwerpen en vormgeven van dit soort systemen. Wie is in dit geval de eigenaar van de business case? A. de directie van het adviesbureau B. de opdrachtgever C. de projectleider van het adviesbureau A. Onjuist. De directie van het adviesbureau heeft alleen een uitvoerende verantwoordelijkheid, maar is niet verantwoordelijk voor de Business Case van zijn klanten. B. Juist. De enige eigenaar van de business case is de opdrachtgever, omdat deze verantwoordelijk is voor de rechtvaardiging naar de organisatie. C. Onjuist. Het adviesbureau is, in dit geval, verantwoordelijk voor de uitvoering, de realisatie van de business case, maar is niet verantwoordelijk voor de business case zelf. EXIN, ITPMA 17/29

18 10 van 30 De projectleider van een IT-project met een erg krap tijdschema, besluit om de definitiefase over te slaan en direct met de ontwerpfase te starten. Ook begint hij met de uitvoering van enkele delen van het project waarvoor de ontwerpfase niet nodig is. Is dit een acceptabele beslissing? A. Ja, want hiermee wordt tijd en ook geld bespaard. Het project heeft daardoor meer tijd beschikbaar voor de projectuitvoering. B. Nee, want fasen overslaan is altijd onverstandig. Alle delen van de uitvoering moeten bij de definitie- en ontwerpfase betrokken worden. C. Nee, want het alvast uitvoeren van delen van het project houdt grote risico's in. A. Onjuist. Er wordt wel tijd bespaard, maar de niet uitgevoerde activiteiten moeten dan later alsnog worden uitgevoerd en zijn dan veel duurder (herstel is duurder dan meteen goed doen). B. Juist. De fasen zijn niet facultatief. Er is een goede reden voor elke fase. C. Onjuist. Het gaat in dit geval niet om de risico's, maar in het niet uitvoeren van taken. Als je geen definitiefase uitvoert, moet je in een volgende fase veel meer doen. EXIN, ITPMA 18/29

19 11 van 30 Het management van een ministerie heeft besloten de centrale en decentrale organisatie te reorganiseren. Naast de centrale organisatie in Den Haag worden de 27 regiokantoren teruggebracht tot 4 regiokantoren in 4 landelijke regio's. Dit moet leiden tot een herschikking van personeel in die 4 grote regiokantoren, waarbij ook de IT-infrastructuur gereorganiseerd moet worden. U bent als extern deskundige aangesteld als projectleider voor de totale reorganisatie van de IT-infrastructuur, de IT-organisatie en voor de implementatie en het gebruik van algemene en specifieke IT-applicaties. U beslist om een kick-off voor dit omvangrijke project te organiseren. U organiseert een bijeenkomst van drie dagen in een hotel om met de sleutelfiguren van het hoofdkantoor en de regiovestigingen tot een projectvoorstel te komen. Uit de deelnemers zal een stuurgroep gevormd worden. Na drie dagen blijkt dat het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen over de doelen voor een projectvoorstel. Wat is de belangrijkste oorzaak van het mislukken van de project kick-off? A. De project kick-off is veel te vroeg georganiseerd. Eerst had een projectstuurgoep benoemd moeten worden en had een gedocumenteerd projectvoorstel geschreven moeten worden. Op basis van dit projectvoorstel had de stuurgroep de doelen voor de kick-off bijeenkomst moeten formuleren. B. Er is vanuit het management te weinig nadruk gelegd op het strategisch belang van de reorganisatie. Er is ook niet genoeg duidelijk gemaakt dat het besluit tot reorganisatie al vast staat. Het gaat er nu om hoe de reorganisatie vorm gegeven moet worden. Meer managementsupport had er voor kunnen zorgen dat de deelnemers minder aan hun eigen belang hadden vastgehouden. C. Er worden teveel veranderingen tegelijkertijd doorgevoerd, zodat de deelnemers de grote lijnen niet meer zien en vasthouden aan hun eigen belangen. A. Juist. Lit.B 4.3 B. Onjuist. Dit wordt ondervangen door C. Alleen A had niets opgeleverd. C. Onjuist. Dit wordt ondervangen door C. B voldoet niet aan de bedoelingen van de verandering. 12 van 30 Wijnen omschrijft één van de zes teamrollen met de volgende karakteristieken: - voelt zich in zijn element als hij zich met volle kracht kan inzetten; - stelt zonder aarzeling vast wat er moet gebeuren; - is in staat mensen één richting op te sturen; - kan soms nogal doordrammen. Welke teamrol hoort bij deze karakteristieken? A. de denker B. de inspirator C. de ondernemer A. Onjuist. Dit zijn niet de karakteristieken die bij de teamrol denker horen. B. Onjuist. Dit zijn niet de karakteristieken die bij de teamrol inspirator horen. C. Juist. Deze karakteristieken horen bij de teamrol ondernemer. EXIN, ITPMA 19/29

20 13 van 30 Bij het uitvoeren van een project komen regelmatig veranderingen voor. Deze veranderingen maken het soms nodig dat budgetten aangepast moeten worden. We noemen dat budgetmutatie. Welke verandering leidt niet tot budgetmutatie? A. doorvoeren van scopewijzigingen B. oplossen van bevindingen C. uitvoeren van onvoorzien werk A. Onjuist. Budgetmutaties vinden plaats onder invloed van scopewijzigingen, onvoorzien werk en het overhevelen van budget. B. Juist. Budgetmutaties vinden plaats onder invloed van scopewijzigingen, onvoorzien werk en het overhevelen van budget. Het oplossen van bevindingen is een reguliere activiteit van een project en moet binnen de planning worden uitgevoerd. C. Onjuist. Budgetmutaties vinden plaats onder invloed van scopewijzigingen, onvoorzien werk en het overhevelen van budget. 14 van 30 Door wie moet de acceptatietest in een IT-project uitgevoerd worden? A. de gebruikers B. de ontwerpers C. de ontwikkelaars A. Juist. De moederorganisatie dient te beoordelen of de kwaliteit van het projectresultaat voldoet aan vooraf overeengekomen eisen. Doorgaans zijn het de gebruikers die namens de moederorganisatie het projectresultaat al dan niet accepteren. B. Onjuist. De ontwikkelaars en de ontwerpers hebben het projectresultaat ontworpen en ontwikkeld; zij voeren wel de systeemtest uit als finale test binnen het project, maar kunnen en mogen niet de acceptatie van hun eigen projectresultaat uitvoeren. C. Onjuist. De ontwikkelaars en de ontwerpers hebben het projectresultaat ontworpen en ontwikkeld; zij voeren wel de systeemtest uit als finale test binnen het project, maar kunnen en mogen niet de acceptatie van hun eigen projectresultaat uitvoeren. EXIN, ITPMA 20/29

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Hoofdstuk 1 Het project 1. Soorten werkzaamheden 2. Voorbeelden van projecten 3. Wat is een project? 4. Van improvisatie via

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Het project Soorten werkzaamheden Improvisatie o Vaak bij plotselinge gebeurtenissen. o Ad hoc reageren; niet volgens plan, maar van geval tot geval beslissen.

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Realisatiefase fase 5

Realisatiefase fase 5 Realisatiefase fase 5 Dit is de tweede doe-fase. Tijdens de realisatiefase voeren jullie de ontwerpen uit om het product te realiseren. Tijdens de voorbereidingsfase hebben jullie alles wat jullie nodig

Nadere informatie

Projectmanagement 2.0

Projectmanagement 2.0 Projectmanagement 2.0 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652 V&VN Congres 26 mei 2016 Anita Olsthoorn 0612508652 Projectmanagement of toch niet? Inhoud 1. Probleem, opdrachtformulering en Governance 2. Verschil in proces of project 3. Fasen in projectmanagement

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit

Projectmanagement. Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning. Roel Grit Projectmanagement Hoofdstuk 3 en 4 Het project van begin tot eind De planning Roel Grit Hoofdstuk 3 Van begin tot eind 1. Project organiseren en uitvoeren 2. Projectvoorstel 3. Intakegesprek met de opdrachtgever

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner Ecodesign methode van Tischner Omschrijving Stappenplan voor het ontwerpen van milieuvriendelijke producten. Het stappenplan is gebaseerd op gangbare methoden voor productontwerpen. Gebruik Het stappenplan

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Ten geleide 9 1 Inleiding 11 2 De risicoanalyse 25 3 Uitvoeren van de risicoanalyse 65 4 Risicomanagement 77 5 Uitvoeren van risicomanagement 85 6 Implementatie van risicomanagement

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 Inhoud Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 1 Wat is een project? 15 Niet iedere klus is een project 16 Misverstanden rond projectmatig werken 18 Wanneer pak je iets projectmatig

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 2 1. VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 2

BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 2 1. VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 2 BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 2 1 VU BWI Bedrijfscase Cursus Project management deel 2 April 2011 Henk Magré Programma Korte terugblik Projectplan en Communicatie (theorie) Werkgroepjes (jullie

Nadere informatie

Projectopdracht TOOL- BOX

Projectopdracht TOOL- BOX Projectopdracht De sjabloon van de projectopdracht is de eerste sjabloon dat je invult voor je project. De nadruk in deze fase ligt op de afbakening van je opdracht: wat ga je wel en wat ga je niet doen?

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Acteren in het krachtenveld

Acteren in het krachtenveld Acteren in het krachtenveld Het uitvoeren van een krachtenveldanalyse is een methode die veel in projectmanagement wordt toegepast. Door het uitvoeren van een krachtenveldanalyse kijk je met andere ogen

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Een projectvoorstel schrijven

Een projectvoorstel schrijven 05-07- 2016 Een projectvoorstel schrijven Hoe krijg jij te maken met projecten? Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Het projectvoorstel = Eén van de projectdocumenten 3 1 Het projectvoorstel = Tussenstap

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Een projectvoorstel schrijven

Een projectvoorstel schrijven Een projectvoorstel schrijven Hoe krijg jij te maken met projecten? Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Het projectvoorstel = Eén van de projectdocumenten 3 Het projectvoorstel = Tussenstap in een

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

Proceseisen blauwdruk VCM

Proceseisen blauwdruk VCM Proceseisen blauwdruk VCM Bijlage D bij het bestek met zaaknummer 31049665 Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM) Datum 24 juni 2011 Status definitief Proceseisen Blauwdruk VCM Bijlage D bij het

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie