PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q 1 9 FEB Dat. ontv.: Routing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q 1 9 FEB 2014. Dat. ontv.: Routing"

Transcriptie

1 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q K'K Dat. ontv.: 1 9 FEB 2014 a.d. AN NL45RABO Inlichtingen bij Routing Bijl.: ir. L. Folkertsma tilefoon Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2013 Datum Kenmerk 2014/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijsel 2013 (te raadplegen via en ligt ter inzage bij de receptie van het Provinciehuis) Op basis van de Archiefverordening provincie Overijssel 2013 brengt de provinciale archiefinspecteur, tevens provinciearchivaris, voortaan jaarlijks verslag uit aan ons college. Wij hebben heden kennis genomen van het Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel In het verslag krijgen zowel de inspectiebezoeken in het kader van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht (op basis van de Wet Revitalisering generiek toezicht) als het gevoerde relatiebeheer aandacht. Interbestuurlijk toezicht op het gebied van archiefzorg en -beheer wordt uitgeoefend op de gemeenten, waterschappen en openbare lichamen in Overijssel. In de functie van provinciearchivaris wordt toezicht uitgeoefend op het beheer van het provinciale archief (vanaf het moment van documentcreatie tot en met de overbrenging van het oud archief naar het Historisch Centrum Overijssel). Archiefzorg en archiefbeheer krijgen bij de mede-overheden in Overijssel over het algemeen voldoende aandacht. Wel is bij een viertal gemeenten achterstand ontstaan in archiefbewerking, door onvoldoende personele capaciteit. Tegen die achtergrond is aan hen in het kader van het interbestuurlijk toezicht de kleur oranje toegekend bij archiefbeheer; bij één gemeente is dat verder het geval in verband met de toestand van de archiefbewaarplaats. Bij die gemeente is nieuwbouw voorzien in Wij beklemtonen in de aanbiedingsbrief aan de zorgdragers in Overijssel het blijvende belang van goede archiefzorg en -beheer; als dat ontbreekt kunnen we op termijn de geschiedenis niet meer reconstrueren en dreigen waardevolle archiefdocumenten verloren te gaan. Datum verzending 18. FEB 2 OH provincie

2 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2013 Een bijzondere ontwikkeling achten wij de grote aandacht die zorgdragers schenken aan de ontwikkeling van het wettelijk verplichte kwaliteitssysteem voor het archief. In toenemende mate maken gemeenten en waterschappen daarbij gebruik van het instrument van de KPI's, de Kritische Prestatie Indicatoren voor archiefbeheer. Deze KPI's zijn in 2011 door de VNG aan de gemeenten aangeboden. De KPI-rapportages worden aangeboden aan de colleges van B&W resp. het dagelijks bestuur. Zij leggen deze rapportages, eventueel voorzien van een plan van aanpak voor de gesignaleerde aandachtspunten, aan de raad/het algemeen bestuur voor in het kader van de versterking van het horizontale toezicht. Aan ons college wordt, als onderdeel van het zogenaamde informatiearrangement bij het interbestuurlijk toezicht, een exemplaar van de KPI-rapportage toegezonden. Ook in 2013 ging bij het relatiebeheer veel aandacht uit naar digitale archivering. Veel gemeenten bereiden zich voor op de overgang naar digitale archivering. In 2013 hebben overigens geen colleges van B&W een vervangingsbesluit genomen, maar het ziet er naar uit dat dit in de loop van dit jaar in een aantal gemeenten zal plaatsvinden. Zoals u weet heeft ons college ultimo 2013 besloten om met ingang van 1 oktober 2013 uitsluitend digitaal te archiveren. In dat proces is de provinciearchivaris betrokken geweest. Datum Kenmerk 2014/ Pagina 2 Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, Qvdy^Lj*^~~~ secretaris, provincie \vj Ver ji SSe

3 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2013 Kleur bekennen Bestuurs- en Concernzaken Drs. L. Folkertsma februari 2014

4 Colofon Uitgave provincie Overijssel 2014/ Datum februari 2014 Auteur Drs. L. Folkertsma Oplage 90 Fotografie/Illustraties Bas van Dishoeck (foto s gemaakt bij de feitelijke overdracht van een archiefblok van de provincie Overijssel op 10 december 2013) Vormgeving Team Communicatie Inlichtingen bij Drs. L. Folkertsma Provinciaal archiefinspecteur en provinciearchivaris Eenheid Bestuurs- en Concernzaken, Team Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet Telefoon: Mobiel: Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax

5 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Zorgdragers in Overijssel 4. Onderwerpen van inspectie en relatiebeheer 5. Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving 6. Ontwikkelingen provincie Overijssel 7. Diversen 8. Bijlagen 8.1. Zorgdragers in Overijssel 8.2 Overzicht van inspectiebezoeken aan resp. relatiebeheer bij archieven van zorgdragers in Overijssel in 2013 alsmede het (ambtelijk voorgestelde) toezichtregime in 2014 op het gebied van archiefzorg en archiefbeheer 8.3 Lijst met afkortingen Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

6 4 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2013

7 1 Voorwoord Sinds de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering generiek toezicht per 1 oktober 2012 vindt het interbestuurlijk toezicht op archiefgebied plaats op grond van artikel 124 van de Gemeentewet. De revitalisering van het generiek toezicht betekende het einde van twee specifieke toezichtmaatregelen: het goedkeuren van archiefbewaarplaatsen en het verlenen van machtigingen voor de vervanging van blijvend te bewaren archiefbescheiden. De generieke toezichtinstrumenten zijn schorsing en vernietiging resp. in de plaatsstelling bij taakverwaarlozing. Hoewel de Wet Revitalisering generiek toezicht slechts een jaar oud is, werkt de provincie Overijssel al sinds 2010 in de geest van de wet. Met alle 25 Overijsselse gemeenten hebben Gedeputeerde Staten een Bestuursovereenkomst vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeente X gesloten. Met Waterschap Groot Salland is geen bestuursovereenkomst afgesloten, met het per 1 januari 2014 gevormde Waterschap Vechtstromen ook nog niet. Bij de overeenkomsten, die alle terreinen van het interbestuurlijk toezicht omvatten, is een toetsingskader opgenomen. Dat toetsingskader wordt waar nodig jaarlijks geactualiseerd. Zo is voor het interbestuurlijk archieftoezicht landelijk het aanvullend beleidskader Nieuwe Schoenen opgesteld; dit beleidskader is per provincie door de colleges van GS vastgesteld. Verder zijn medio 2011 de zgn. Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) gemeentelijke archiefketen, opgesteld door de VNG, aangeboden aan de gemeenten. Ook waterschappen en openbare lichamen doen hun voordeel met deze KPI s. Het hanteren ervan is een belangrijk onderdeel in de kwaliteitszorg voor archieven. Met deze vorm zelfevaluatie bekennen de zorgdragers kleur. Hoewel er met openbare lichamen geen Bestuursovereenkomsten vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen zijn afgesloten door Gedeputeerde Staten heeft ook daar het archieftoezicht plaatsgevonden in de geest van de Wet Revitalisering generiek toezicht. Als provinciearchivaris heb ik dit jaar de nodige aandacht mogen besteden aan de totstandkoming van de nieuwe Archiefverordening provincie Overijssel 2013, het Besluit Informatiebeheer provincie Overijssel 2013 en de Dienstverleningsovereenkomst tussen de provincie en het HCO voor het beheer van het oud-archief. In 2013 bracht ik negen inspectiebezoeken aan gemeenten, drie aan openbare lichamen en één bezoek aan een waterschap. Ook in 2013 is kennis en ervaring gedeeld door de provinciale archiefinspecties, waarbij sommige collega s nu de naam interbestuurlijk toezichthouder archief dragen. In tien van de twaalf provincies is inmiddels ook een provinciearchivaris benoemd. Doorgaans is dit de provinciale archiefinspecteur 1, in enkele gevallen is dit de rijksarchivaris in de provincie. De samenwerking met Gelderland heeft in dit verslagjaar niet alleen plaatsgevonden in de vorm van achtervang van elkaar, maar actief door participatie in het overleg van Gelderse archiefinspecteurs en deelname aan studiedagen voor de beoordeling van archiefruimten, waarbij ik zowel kennis opdeed als mocht delen. Met en aan de Gelderse archiefinspecteur, de heer Bennie te Vaarwerk, heb ik de nodige adviezen uitgebracht en kennis gedeeld. Bij de provincie Overijssel werd na een interimsituatie per 1 april een nieuwe teamleider bij het team Informatie benoemd: mevrouw Isabella Steinprinz. Met haar heb ik een goede werkrelatie opgebouwd. 1 Sinds 1 januari 2013 is artikel 28 van de Archiefwet 1995 gewijzigd: dat artikel regelde de verplichte benoeming van de provinciale archiefinspecteur. In plaats daarvan is nu spake van de niet-verplichte benoeming van de provinciearchivaris, naar analogie van de benoeming van de gemeente- of waterschapsarchivaris, Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

8 Dit verslag breng ik uit aan alle zorgdragers in Overijssel en aan het College van Gedeputeerde Staten in Overijssel. Tegen de achtergrond van de versterkte horizontale verantwoording is vanaf 2013 sprake van jaarlijkse verslaglegging. Bij de aanbieding van het verslag aan de zorgdragers in Overijssel beklemtoont het provinciaal bestuur het blijvend belang van goede archiefzorg en goed archiefbeheer. Zonder voldoende inspanningen kunnen we op den duur de geschiedenis niet meer reconstrueren of dreigt cultuurhistorisch erfgoed verloren te gaan. Lolke Folkertsma Drs. L.Folkertsma, Provinciaal archiefinspecteur en provinciearchivaris in Overijssel Eenheid Bestuurs- en Concernzaken Team Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet Tel Tel. Mobiel Zwolle, februari Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2013

9 2 Inleiding De subtitel van dit jaarverslag is kleur bekennen. Dat is een knipoog naar de systematiek van het interbestuurlijk toezicht, waarbij het oordeel op de beleidsterreinen wordt gegeven met behulp van het verkeerslichtmodel. betekent dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen; oranje betekent dat er een onderdeel is waaraan niet aan die wettelijke eisen wordt voldaan en rood betekent dat breed niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan. In 2013 hebben gemeenten in toenemende mate gebruik gemaakt van de KPI s. Het invullen van de KPI s is een zelfbeoordeling: dan weet je waar je staat met je archiefzorg en beheer. Door de KPI-rapportage aan B&W aan te bieden resp. door B&W aan de raad wordt invulling gegeven aan de versterkte horizontale verantwoording, passend bij het nieuwe interbestuurlijk toezicht. Als de KPI-rapportage wordt voorzien van aanbevelingen (bij de constatering dat iets nog niet aanwezig is, of een regeling is verouderd wordt dan aanbevolen om datgene wel te gaan regelen resp. te actualiseren) ontstaat een kwaliteitszorgsysteem, zoals dat bedoeld is in artikel 16 van de Archiefregeling. Een kwaliteitszorgsysteem voor het archief met toetsbare eisen kan ook in de reguliere planning en controlcyclus worden opgenomen, of een kwaliteitssysteem als het INK-model. Het gaat er om dat er aandacht is voor de kwaliteit van het informatiebeheer. De zorgdragers in Overijssel zijn zich ten volle bewust van de wettelijke noodzaak aandacht te schenken aan de kwaliteitszorg voor het archief. Daarmee bekennen zij kleur. Ik noem nu kort de zorgdragers in Overijssel, waarna de onderwerpen van inspectie en relatiebeheer aandacht krijgen. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

10 3 Zorgdragers in Overijssel 3.1 Gemeenten Overijssel telt vijfentwintig gemeenten. Deze vallen alle onder het archiefwettelijk toezicht van de provincie. In de gemeenten Deventer, Kampen en Zwolle is een archivaris benoemd. In de overige gemeenten draagt de secretaris/directeur de verantwoordelijkheid voor het beheer van het archief. In de gemeente Steenwijkerland zal naar verwachting binnen een jaar een archivaris worden benoemd. De beoogde gemeentearchivaris volgt momenteel de opleiding archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. De ambtelijke integratie van Ommen en Hardenberg (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg) en die van Dinkelland en Tubbergen (Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen) heeft gevolgen (gehad) voor de informatiehuishouding van de betrokken gemeenten. 3.2 Waterschappen De twee geheel binnen Overijssel gelegen waterschappen, Waterschap Groot Salland en Waterschap Regge en Dinkel vallen onder het archiefwettelijk toezicht van de provincie. Met de fusie per 1 januari van 2014 van het Drentse Waterschap Velt en Vecht met Waterschap Regge en Dinkel tot Waterschap Vechtstromen, met als vestigingsplaats Almelo, blijft het archiefwettelijk toezicht op twee waterschapen bestaan. 3.3 (voormalige) Politieregio s Met de instelling van de Nationale Politie in 2013 is een eind gekomen aan het provinciale archieftoezicht op de politie. In het verslagjaar heeft aan beide voormalige politieregio s (Twente en IJsselland) een afscheidsbezoek plaatsgevonden. In beide gevallen is ook gesproken over de afsluiting van de archieven en de overbrenging daarvan. De archieven blijven in de provincie; het archief van de Regiopolitie IJsselland wordt overgedragen aan het Historisch Centrum Overijssel (HCO); het archief van de Regiopolitie Twente wordt waarschijnlijk overgedragen aan de gemeente Enschede. Mogelijk wordt ook dat archief overgedragen aan het HCO; dat is voor zover mij bekend landelijk nog in overleg. 3.4 Openbare lichamen De Archiefwet 1995 bevat ook bepalingen over openbare lichamen. Ook hun archiefbeheer dient zorgvuldig plaats te vinden. Veelal wordt het regime van de centrumgemeente gevolgd (bijv. aanwijzing archiefbewaarplaats en evt. inschakeling DIV en archief vanuit die gemeente). 8 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2013

11 In 2013 heb ik een inspectiebezoek gebracht aan de Regio Twente en het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococencus-Tricijn (GBLT) in Zwolle. Bij een aantal andere openbare lichamen, waaronder de GGD IJsselland in Zwolle en het GBT, het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente is sprake geweest van relatiebeheer: kennis en ervaring is uitgewisseld. Dat heeft er bij het GBT toe geleid dat de archiefverordening en het besluit informatiebeheer zijn opgesteld. Hetzelfde is gebeurd bij ADT, het openbaar lichaam Area Development Twente. Op dit openbaar lichaam, dat een samenwerkingsverband is van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel, wordt geen archiefwettelijk toezicht uitgeoefend; wel heeft de provinciearchivaris daar een taak. 3.5 Overige zorgdragers, die niet of niet volledig vallen onder de archiefwetgeving. Een instelling, bekleed met enig openbaar gezag, valt onder archiefwetgeving. Eind 2012 werd Kunst en Cultuur Overijssel failliet verkaard, kort voor de opheffing per 1 januari 2013 waartoe het bestuur in oktober 2012 al had besloten. Hier speelde de vraag of KCO met enig openbaar gezag bekleed was of was geweest; bij de afwikkeling van het faillissement is ten aanzien van het archief besloten dat dit wordt overgebracht naar het HCO, waar het ook wordt bewerkt. Nu steeds meer gemeenten taken laten uitvoeren door derden, de zgn. verbonden partijen, moet ook de nodige aandacht worden besteed aan de zorgvuldige archivering van de uitbestede taken. Zie daarvoor onder verbonden partijen. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

12 4 Onderwerpen van inspectie en relatiebeheer 4.1 Achterstanden Ik constateer dat in het verslagjaar de achterstanden bij dossiervorming en bewerking zijn toegenomen. Bij vier gemeenten heeft dat geleid tot het toekennen van de toezichtkleur oranje. De oorzaak van de toenemende achterstand is doorgaans capaciteitsgebrek bij de documentaire informatievoorziening. De formatie staat onder druk; verder vindt een verschuiving plaats in de inzet van capaciteit voor digitaal werken en digitale archivering. Op termijn levert digitale archivering efficiencywinst op, maar op de korte termijn moet hybride worden gewerkt en komt er nog veel analoog materiaal uit de organisatie dat dient te worden bewerkt en geordend. 4.2 Acquisitie Mede als gevolg van personele reductie bij DIV-afdelingen staat acquisitie van particuliere archieven onder druk. Twee gemeenten gaven dit jaar aan dat er een rem was gezet op het verwerven van dergelijke archieven. In voorkomende gevallen is overleg nodig als er een bijzonder archief wordt aangeboden. Verwerving van particuliere archieven blijft van belang voor de vorming van de archiefcollectie van de gemeenten: op nationaal niveau wordt de collectie Nederland gevormd; op lokaal niveau moeten zorgdragers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit is neergelegd in de Archiefvisie (zie aldaar). Bij elk inspectiebezoek aan een gemeente heb ik aandacht gevraagd voor het acquisitiebeleid. 4.3 Archiefbeheer Archiefbeheer omvat de feitelijke werkzaamheden van het beheer van het archief. Dat begint bij documentcreatie en eindigt bij het zorgvuldig beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte stukken. Op dit gebied zijn er in 2013 geen bijzondere ontwikkelingen geweest. Enkele gemeenten rapporteerden dat (flink) voortgang werd gemaakt met de materiële verzorging, maar in enkele gevallen moest ook worden geconstateerd dat juist op dit punt geen enkele voortgang kon worden gemaakt. Veel oude archieven zijn intussen herverpakt in zuurvrije omslagen en opgeborgen in zuurvrije dozen, voorzien van zuurvrije etiketten. Deze herverpakkingstrajecten zijn arbeidsintensief; sommige gemeenten verheugen zich in de inzet van vrijwilligers bij deze werkzaamheden. 10 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2013

13 4.4 Archiefberaad Overijssel Het Archiefberaad Overijssel is een platform waarin kennis en ervaring op breed terrein wordt uitgewisseld. In drie of vier bijeenkomsten op jaarbasis komen onder voorzitterschap van de directeur van het HCO ongeveer tien collega s van gemeenten, de provincie, een waterschap en de archivaris van de Stichting Twickel bijeen. In 2013 zijn we een keer te gast geweest op Twickel, bij welke gelegenheid archivaris Aafke Brunt een inleiding over het archief van Stichting Twickel verzorgde en ons rondleidde in het kasteel. De agendacommissie van het archiefberaad bestond onveranderd uit de archivaris van Deventer, Hylle de Beer, directeur Bert de Vries van het HCO en de provinciale archiefinspecteur. 4.5 Archiefbewaarplaatsen De Archiefwet regelt dat elke zorgdrager beschikt over een archiefbewaarplaats c.q. een archiefbewaarplaats aanwijst ten behoeve van de opslag en het beheer van het oud-archief. In Overijssel beschikken 21 van de 25 gemeenten over een eigen archiefbewaarplaats. De gemeenten Dalfsen, Olst-Wijhe, Zwartewaterland en Zwolle brengen hun oud-archief over naar het HCO. In het verslagjaar zijn nieuw- en verbouwprojecten voor vier archiefbewaarplaatsen ontwikkeld en deels uitgevoerd. In Enschede is een tot nu toe onbenut depot in de archiefbewaarplaats ingericht conform de wettelijke eisen (oplevering begin 2014); in Kampen zal in het cultuurcluster in De Stadskazerne een archiefbewaarplaats worden gebouwd. In de nieuwbouw van het stadhuis Almelo is eveneens een archiefbewaarplaats opgenomen. Bij de voorziene renovatie van het stadhuis van Hengelo zal in de kelder een nieuwe archiefbewaarplaats worden gebouwd. In al deze trajecten is de provinciale archiefinspecteur meer of minder intensief ingeschakeld. Goedkeuring van de archiefbewaarplaats is als specifiek toezichtinstrument verdwenen; wel zal beoordeling van de archiefbewaarplaatsen volgen. Het past bij de voorkantsturing dat tijdig wordt overlegd met de toezichthouder. 4.6 Archiefruimten Archieven tot 20 jaar oud dienen te worden beheerd in archiefruimten die moeten voldoen aan eisen die de Archiefregeling stelt. GS behoefden onder het regime van de Archiefwet 1995 een archiefruimte niet goed te keuren, maar gaven en geven wel hun oordeel over de bouw en inrichting ervan. Ik heb adviezen verstrekt ten behoeve van de klimaatregeling in archiefruimten van enkele gemeenten, het treffen van brandwerende maatregelen en de aanschaf van brandblusapparatuur. 4.7 Archiefverordening De Archiefwet schrijft voor dat elke zorgdrager een archiefverordening vaststelt. De gemeenteraad c.q. het algemeen bestuur van de overheidsorganisatie stelt deze verordening vast. In de verslagperiode is wederom een aantal verordeningen, daterend uit de periode voor inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur, geactualiseerd. De archiefverordeningen worden ter kennis gebracht van Gedeputeerde Staten. Het Landelijk Overleg van Provinciale Archief Inspecties, het LOPAI, heeft zijn modelregelingen volledig aangepast aan de nieuwste wet- en regelgeving. In de zomer van 2013 heeft het LOPAI de verantwoordelijkheid voor het beheer van de modelregelingen overgedragen aan de sectie inspectie van BRAIN, de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland. Vanuit het LOPAI blijft deelname bestaan in de werkgroep modelregelingen van BRAIN, in de persoon van auteur dezes. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

14 4.8 Archiefvisie De staatssecretaris van OCW heeft op 1 juni 2011 zijn Archiefvisie aangeboden aan de Tweede Kamer. Op deze plaats belicht ik slechts twee aspecten uit deze nota, die gevolgen hebben voor de medeoverheden. Het eerste is van cultuurhistorische aard. Bij het onderwerp acquisitie sprak ik al over de collectie Nederland, die op nationaal niveau wordt gevormd. De medeoverheden dienen beleid te ontwikkelen om te zorgen voor goede regionale of lokale collecties. Cultuurhistorisch erfgoed is niet alleen op nationaal niveau te vinden en te behouden, maar ook op regionale en lokale schaal. Het tweede aspect betreft de overbrengingstermijn van archieven. Analoge archieven dienen te worden overgebracht na twintig jaar. Door het werken met zgn. 10-jarenblokken is de feitelijke overbrenging in sommige gevallen pas na dertig jaar. De staatssecretaris dringt aan op overbrenging na twintig jaar. Waar het gaat om overbrenging van digitale archiefbescheiden doet de opvatting opgeld dat dit vijf jaar na afsluiting van het stuk zou moeten kunnen plaatsvinden. Dat zet druk op de totstandkoming van e-depotvoorzieningen. In Overijssel is daarvoor eind 2012 een initiatief genomen waarover u meer leest in de paragrafen 4.23 en De Archiefvisie heeft inmiddels een concretisering gekregen in het dit jaar vastgestelde Archief 2020 Innovatieprogramma voor de Toekomstvaste Archieffunctie. 4.9 (Programma) Archief2020 Archief 2020 is een innovatieprogramma dat speciaal is ingericht om te komen tot een archieffunctie die toekomstvast is. Het doel is om (digitale) overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken voor belanghebbenden. Samenwerkingspartners Voor de uitvoering van het innovatieprogramma werken de partners die het Archiefconvenant hebben ondertekend, intensief samen in projecten. Dit zijn het Ministerie van OCW, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Deze koepelorganisaties gaan samen met de archiefsector de uitdaging aan een toekomstvaste archieffunctie te ontwikkelen en te implementeren. Innovatieagenda Onderdeel van het Archiefconvenant is een innovatieagenda. De innovatieagenda onderscheidt 5 lijnen waaraan het programma moet bijdragen: digitale duurzaamheid openbaarheid en selectie toegankelijkheid van de archiefcollectie Nederland documenteren van de samenleving kwaliteitszorg en bestelversterking In 2013/2014 staan op basis van het Uitvoeringsplan 2013 de lijnen digitale duurzaamheid en toegankelijkheid van de archiefcollectie Nederland centraal Archiefzorg De archiefinspectie strekt zich uit over het archiefbeheer en over de archiefzorg. De zorg voor archieven omvat het beschikbaar stellen van voldoende middelen en menskracht door de dagelijkse besturen van de medeoverheden. Deze zorgplicht is niet overdraagbaar; beheer van archieven kan worden uitbesteed maar niet de zorg. Voldoende menskracht bergt ook een kwalitatieve kant in zich: het moet gaan om voldoende gekwalificeerde menskracht. Door bezuinigingen staat soms het volgen van opleidingen onder druk: ofwel om financiële redenen, ofwel de werkdruk belemmert het gaan volgen van een opleiding. Bij goed personeelsbeleid hoort ook dat de medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Hiervoor vraag ik aandacht bij de inspectiebezoeken. 12 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2013

15 4.11 Beleidsplannen Het aantal beleidsplannen voor het (gemeente)archief blijft stabiel De voordelen van een beleidsplan zijn evident: ontwikkelingen kunnen beter worden aangestuurd en geprioriteerd. Het vaststellen van een beleidsplan voor het archief door het college van burgemeester en wethouders betekent ook dat er bestuurlijke aandacht voor de (cultuur-)historie is Besluit Informatiebeheer Op basis van de door de gemeenteraad/het algemeen bestuur vastgestelde archiefverordening stellen burgemeester en wethouders/het dagelijks bestuur uitvoeringsregels vast. Vrijwel alle zorgdragers hebben een dergelijk Besluit Informatiebeheer vastgesteld (soms wordt nog de naam Besluit Post- en Archiefzaken gebruikt). Ook hier geldt dat deze besluiten dienen te worden aangepast aan de recente wet- en regelgeving. Diverse zorgdragers hebben dit opgepakt in Geactualiseerde modellen van het LOPAI, daterend uit het voorjaar van 2013, zijn daarbij behulpzaam Beveiliging Beveiliging van archieven heeft een aantal aspecten. De fysieke toegang tot de archiefbewaarplaats is doorgaans voorbehouden aan de medewerkers van DIV en archief; een afdeling personeelszaken of bouwzaken heeft soms een eigen sleutel. Tot de beveiliging behoort ook het onder toezicht raadplegen van archivalia door derden. Het bezoekersreglement geeft ook duidelijkheid aan externen die een archief kunnen raadplegen. Beveiliging van digitale archieven gaat enerzijds om de autorisatie van gebruikers van het documentmanagementsysteem; anderzijds gaat het om de toegang tot serverruimtes en de toegangsrechten om aan applicaties te werken. In algemene zin krijgt het onderwerp beveiliging voldoende aandacht BRAIN Enkele jaren geleden is BRAIN opgericht, de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland. Het vroegere Werkverband van Gemeentelijke Archiefinspecties (WGA) is opgegaan in BRAIN en gaat verder onder naam sectie inspectie. Het LOPAI is begunstiger van BRAIN. BRAIN ontwikkelt zich tot een belangrijk kennisplatform, dat ook monitoring aanbiedt voor archiefinstellingen. BRAIN organiseert sinds twee jaar de dag van de inspectie en kwaliteitszorgdagen (zo is een kwaliteitsmonitor ontwikkeld) Brandblussers In Overijssel is vrijwel overal sprake van juiste brandblusmiddelen in of in de nabijheid van archiefbewaarplaatsen en archiefruimten. CO2-handbrandblussers worden het meest toegepast. In het verslagjaar heb ik bij één zorgdrager geconstateerd dat in de buurt van de archiefdepots geen brandslanghaspels aanwezig waren. Ook trof ik nog eenmaal een wettelijk niet toegestane brandblusser aan. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

16 4.16 Calamiteiten Calamiteiten op het gebied van archiefbeheer hebben zich in de verslagperiode niet voorgedaan. In Enschede ontstond na vernieuwing van het dak van de binnentuin van het stadhuis een lekkage in een van de archiefdepots. Het archief kon tijdig worden geëvacueerd en de lekkage is verholpen Calamiteitenzorg Het onderwerp calamiteitenzorg komt bij elk inspectiebezoek aan de orde. Vrijwel alle zorgdragers hebben een overeenkomst met Documentenwacht gesloten, voor onmiddellijke assistentie bij een calamiteit. Verder is in diverse gemeenten het afgelopen jaar verder gewerkt aan een calamiteitenplan voor het archief (incl. prioriteitstelling bij onverhoopte noodzaak tot ontruiming) of aan het algemene ontruimings- of calamiteitenplan van de gemeente (Chief Information Officer) Hoewel het hier niet gaat om een wettelijk verplichte functie gaat de Archiefvisie er van uit dat in een gemeente een Chief Information Officer wordt aangewezen (men zou kunnen zeggen dat het hier gaat om degene die verantwoordelijk is voor het informatiebeleid). De CIO vervult een functie in het kader van opstelling van selectielijsten (die bevatten richtlijnen voor de bewaartermijn van stukken; in dat proces worden ook externe deskundigen betrokken), bij het acquisitiebeleid en bij belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de informatiehuishouding. Een aantal onderwerpen wordt behandeld in het zogenaamde SIO: Strategisch Infiormatie Overleg. Dit laatste vindt tot nu toe vooral plaats op het niveau van de rijksoverheid DAISY Over de ketenarchivering van DAISY (Decoratie Aanvraag Informatie Systeem), het digitale aanvraagsysteem voor Koninklijke onderscheidingen, heeft dit jaar intensief overleg plaatsgevonden tussen de Erfgoedinspectie, het LOPAI en de Kanselarij van de Nederlandse Orden. Dit naar aanleiding van vragen uit de vergadering van Kabinetschefs van de Commissarissen van de Koning(in). In 2014 zal een besluit worden genomen over de precieze rol van de betrokken partijen bij DAISY (Kanselarij, ministeries, commissarissen van de Koning en burgemeesters) om het archiefbeheer zorgvuldig te regelen. Ondergetekende is in dit proces de contactpersoon vanuit het LOPAI; sinds oktober 2013 samen met de heer R.Suir van de Provinciale Archiefinspectie Noord- Brabant Dataloggers In de Archiefregeling is bepaald dat het klimaat in archiefbewaarplaatsen dient te worden gemeten (relatieve luchtvochtigheid en temperatuur) en gemonitord door koppeling aan het gebouwbeheersysteem. Bij grotere afwijkingen van het gunstige klimaat wordt op deze manier automatisch ingegrepen. In de praktijk zijn er nog diverse zorgdragers waarbij het klimaat weliswaar wordt gemonitord met een datalogger, maar waar nog geen sprake is van aansluiting op het gebouwbeheersysteem. In geval van nieuwbouw van een archiefbewaarplaats wordt deze aansluiting wel gewaarborgd. 14 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2013

17 4.21 Digitalisering In 2013 zijn in de provincie geen besluiten genomen over vervanging van analoge archiefdocumenten door digitale documenten. Een dergelijk besluit wordt sinds 1 januari 2013 genomen door de zorgdrager zelf. Diverse gemeenten zijn op weg naar digitaal archiveren en ontwikkelen een handboek vervanging. De archiefinspecteur heeft onder meer in Hof van Twente, Zwolle, GBLT en bij de Veiligheidsregio Twente adviezen kunnen geven op dit gebied. De provincie Overijssel zelf heeft besloten om per 1 oktober 2013 over te gaan tot digitale archivering. Het handboek vervanging is in 2012/2013 aangepast aan nieuwe ontwikkelingen, waaronder de introductie van een nieuwe generatie scanners. De bewaring van digitale documenten conform de archiefwettelijke eisen ( digitale duurzaamheid ) krijgt hierna aandacht bij de paragrafen Document Management Systemen en e-depot. Op het gebied van de ontwikkeling van digitale personeelsdossiers (Raet online) is nog niet op alle vragen uit de provincie (levend bij onder meer Netwerkstad Twente) uitsluitsel gegeven Document Management Systemen (DMS) Bij de invoering van digitaal werken wordt door de zorgdragers een zogenaamd Document Management Systeem (DMS) aangeschaft. In het DMS worden alle archiefwaardige documenten opgenomen en bewaard gedurende hun bewaartermijn resp. voor overbrenging naar de digitale archiefbewaarplaats, het e-depot. Binnen een DMS wordt een zogenaamde archiefmodule ingericht, een Records Management Applicatie (RMA) waarin afgesloten dossiers worden opgeslagen. Die stukken zijn niet meer muteerbaar, oftewel hun authenticiteit en betrouwbaarheid zijn gewaarborgd. Een belangrijke ontwikkeling de afgelopen jaren is de aansluiting van Squit XO, het systeem dat wordt gebruikt in het kader van de omgevingsvergunning, op de onderscheiden documentmanagementsystemen. Voor veel gebruikte DMS n zoals Corsa, Decos, Verseon en Hummingbird is een zgn. koppelvlak ontwikkeld. Daarnaast moet worden opgemerkt dat grote hoeveelheden te bewaren archiefdocumenten zich niet in het DMS bevinden, maar in GISapplicaties, op websites etc. De digitale duurzaamheid van deze informatie verdient de nodige aandacht E-depot Een e-depot is: het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt. Dit is de omschrijving uit ED3, Eisen Duurzaam Digitaal Depot, versie 2, LOPAI, december De noodzaak tot spoedige totstandkoming van e-depots is er, nu in de Archiefvisie wordt gepleit voor overbrenging van afgesloten digitale dossiers na vijf jaar. Naast de bestaande e-depots van Amsterdam en Rotterdam, de Justitiële Informatiedienst (JustID) en het Nationaal Archief (NA) wordt door het NA samen met de Regionaal Historische Centra gewerkt aan de totstandkoming van gemeenschappelijke e- depotvoorzieningen Gemeenschappelijke e-depotvoorzieningen De provincie Overijssel heeft met het Historisch Centrum Overijssel het initiatief genomen om te komen tot een gemeenschappelijke e-depotvoorziening in Overijssel. Mogelijk kunnen op termijn alle zorgdragers in Overijssel zich bij dat e-depot aansluiten. In 2012 heeft het provinciaal bestuur van Overijssel een initiële investering van beschikbaar gesteld aan het HCO om een dergelijke voorziening te ontwikkelen. Het HCO heeft in juni 2013 het plan van aanpak vastgesteld. Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

18 De pilot gemeenschappelijke e-depotvoorzieningen start begin Deelnemers zijn Deventer, Waterschap Groot Salland en mogelijk Dalfsen. Om draagvlak te creëren voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke e-depotvoorzieningen werkt het HCO samen met de provincie gestaag aan de totstandkoming van de Overijsselse Coalitie Digitale Duurzaamheid. Deze regionale variant van de ACDD, de landelijke Archief Coalitie Digitale Duurzaamheid, streeft er naar om een stap voor te lopen bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke e-depotvoorzieningen. Via het HCO wordt kennis gedeeld met de ACDD, in de samenwerking van Nationaal Archief met de Regionaal Historische Centra. Op 2 oktober vond een studieochtend plaats bij het HCO, waar onder meer de algemeen rijksarchivaris en de provinciale archiefinspecteur een inleiding verzorgden Gemeentelijke Archief Inspecties Met benoemde archivarissen in drie Overijsselse gemeenten behoort onze provincie tot de zogenaamde witte vlekkenprovincies. In veel provincies is sprake van een dekkend net van archiefdiensten, maar juist niet in Noordoost-Nederland. De tendens dat bij het HCO capaciteit op dit gebied wordt ingehuurd heeft zich voortgezet. Dienstverleningsovereenkomsten waarin archiefinspectie een onderdeel is heeft het HCO inmiddels gesloten met Kampen, Zwolle, Deventer, Enschede, Losser, Ommen en Hardenberg. De gemeentelijke archiefinspecteur van het HCO besteedt een flink deel van zijn uren aan deze samenwerkingsvormen. Dat draagt bij aan professionalisering van archiefbeheer Informatiearrangement In het nieuwe interbestuurlijk toezicht staat de provincie meer op afstand: uitgangspunt is vertrouwen in medeoverheden. Inspecties vinden niet standaard (twee)jaarlijks plaats, maar zijn minder frequent en bijvoorbeeld risico- of thematisch georganiseerd. Het vertrouwen in de medeoverheden moet wel zijn gebaseerd op feiten: nu de nadruk komt te liggen op horizontale verantwoording door B&W aan de raad hoort bij het informatiearrangement dat die informatie (jaarlijks) door B&W wordt gedeeld met de provincie. In toenemende mate worden KPI-rapportages gemaakt bij gemeenten, waterschappen en openbare lichamen. Tot het informatiearrangement behoort verder het verslag van het laatstgehouden inspectiebezoek, gepaard gaande met informatie over de opvolging van de aanbevelingen uit dat bezoek. De komende jaren zal duidelijk worden of hiermee het informatiearrangement de informatiebehoefte van de toezichthouder voldoende afdekt, en hoe de administratieve lasten worden ervaren door de zorgdrager Interventieladder In het vernieuwde interbestuurlijk toezicht is sprake van gradaties in optreden van de toezichthouder. Het reguliere contact vindt plaats tussen de archiefinspecteur en de afdeling verantwoordelijk voor de informatiehuishouding (incl. oud-archief) bij de zorgdrager. Bij constateren van aandachtspunten kan er contact zijn tussen portefeuillehouders; mochten er ernstige problemen zijn die niet of onvoldoende leiden tot handelen bij de zorgdrager dan kan het College van GS twee generieke toezichtinstrumenten hanteren, na voorafgaande aankondiging waarbij de onder toezicht gestelde alsnog het gebrek kan herstellen alvorens GS overgaan tot ofwel in de plaats stelling bij taakverwaarlozing, of tot schorsing en (voordracht tot) vernietiging van een besluit van de zorgdrager dat naar het oordeel van GS in strijd is met wet- en regelgeving. Op archiefgebied zijn de generieke toezichtinstrumenten niet ingezet in Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2013

19 4.28 Interbestuurlijk toezicht (IBT) Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering generiek toezicht van kracht. Ik heb de afgelopen drie jaar in alle inspectiebezoeken en bij het relatiebeheer aandacht geschonken aan het vernieuwde interbestuurlijk toezicht. Overijssel legde dat feitelijk al neer in de Bestuursovereenkomsten vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen, die inmiddels met alle gemeenten zijn gesloten. De Bestuursovereenkomsten en het bijbehorende toetsingskader worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in een provinciebrede ambtelijke IBT-bijeenkomst. Zie verder hoofdstuk Kennis delen Het behoeft geen betoog dat het delen van kennis en het uitwisselen van ervaring cruciaal is. Archiefzorg en archiefbeheer zijn sterk aan verandering onderhevig; wat blijft is de noodzaak om zorgvuldig archieven te bewaren en te beheren. Via de inspectiebezoeken, het Archiefberaad Overijssel, mailverkeer met alle zorgdragers en studiedagen is gestreefd naar tijdige uitwisseling van kennis en ervaring. De archiefinspecteur heeft dit verslagjaar lezingen verzorgd op studiemiddagen van M&R Kampen (2x), DOX-supportgemeenten (najaarsbijeenkomst in Rijssen- Holten) en bij het HCO. In platforms als het LOPAI of de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) en op studiebijeenkomsten van BRAIN is de archiefinspecteur actief in het verwerven van kennis Ketenarchivering In toenemende mate is meer dan één overheidslaag betrokken bij beleid(suitvoering). Te denken valt vooral aan de Wabo met het Omgevingsloket Online (OLO) (en ook aan het eerder genoemde systeem van aanvraag van Koninklijke onderscheidingen) en, per 1 januari 2013, de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s). Zorgvuldigheid is vereist: wie archiveert welk deel van een zaak, c.q. wordt het archiefbeheer zorgvuldig geregeld door het beheer neer te leggen bij een van de ketenpartners etc. De in september 2013 door het LOPAI vastgestelde notitie archivering bij Verbonden Partijen is gepubliceerd op Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) De Archiefregeling stelt een kwaliteitssysteem voor het archief verplicht. Dit in relatie met de horizontale verantwoording van archiefbeheer door B&W aan de raad heeft de VNG er toe gebracht om Kritische Prestatie Indicatoren op te stellen voor archiefbeheer. In een ledenbrief van juli 2011 zijn deze KPI s aangeboden aan de gemeenten. In het verslagjaar 2013 zijn diverse gemeenten overgegaan tot het hanteren van de KPI s. De rapportage over het archiefbeheer geschiedt dan aan de hand van de KPI s: alle archiefwettelijke eisen zijn verwerkt in de KPI s. Een dergelijke KPIrapportage vervangt de algemene vragenlijst archiefinspectie, die ik hanteer vanaf 2008/ Kwaliteitszorg(systeem) De Archiefregeling bepaalt in artikel 16 over kwaliteitssysteem: De zorgdrager zorgt ervoor dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. Dat is gemakkelijk opgeschreven, maar in de praktijk worstelen zorgdragers met de vraag hoe dit in te vullen. Zijn regelmatige audits noodzakelijk? Moet een externe auditor worden ingeschakeld? Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel

20 Als een gemeente werkt met het INK-model, is dat dan voor het archief ook een goed kwaliteitssysteem? Is toepassing van de PDCA-cyclus voldoende (Plan-do-check-act)? Ik ben van oordeel dat elke gemeente die een vaste systematiek hanteert om haar div- en archiefbeheer te meten in feite aan kwaliteitszorg doet. Een minimumvariant is wat mij betreft de jaarlijkse invulling van een vragenlijst (bijv. de KPI s) met de eerstvolgende keer de rapportage wat met aanbevelingen is gedaan. Een DMS kan worden getoetst met behulp van RODIN, het in 2010 door het LOPAI ontwikkelde Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer. Met mijn Gelderse collega ben ik overigens van oordeel dat een standaardisatie van toegepaste kwaliteitszorgsystemen een objectieve, voor ieder gelijke beoordeling mogelijk maakt. Standaardisatie bij beoordeling is ook wenselijk. In het overleg van de archiefinspecties van het rijk, de provincies en gemeenten is recent ook gepleit voor een algemeen toetsingskader LOPAI In 1960 is het Landelijk Overleg van Provinciale Archief Inspecties (LOPAI) opgericht. Het LOPAI fungeert als een vereniging waarvan alle medewerkers van de provinciale archiefinspecties (inspecteurs, adjunct-inspecteurs c.q. beleidsmedewerkers) deel uit maken. Het bestuur wordt gevormd door mevrouw drs. Irmgard Broos, provinciaal archiefinspecteur in Utrecht en Flevoland, voorzitter; drs. Jetze Dijkstra, provinciaal archiefinspecteur in Fryslân en Groningen, secretaris en mevrouw drs. Ria van den Heuvel, provinciaal archiefinspecteur en provinciearchivaris in Noord- Brabant, lid. Geen bestuurslid maar wel penningmeester is drs. Lolke Folkertsma, provinciaal archiefinspecteur en provinciearchivaris in Overijssel. Sinds de invoering van de Wet Revitalisering generiek toezicht worden ook functiebenamingen gehanteerd als (interbestuurlijk) toezichthouder archief. Als kennisplatform komt het LOPAI drie of vier keer per jaar bijeen. In diverse vaste of tijdelijke werkgroep worden nieuwe ontwikkelingen bestudeerd of in gang gezet. Eerder werden al genoemd werkzaamheden die leidden tot ED3 en modelregelingen voor archiefverordeningen en besluiten informatiebeheer. Niet onvermeld mag blijven de bouwcommissie, die met ook vertegenwoordigers van de Erfgoedinspectie en van gemeentelijke archiefinspecties commerciële archiefbewaarplaatsen en ruimtes toetst op het voldoen aan de archiefwettelijke eisen. Met haar deskundige oordeel helpt deze commissie zorgdragers bij hun (voorgenomen) besluit om (delen van) het archief onder te brengen bij dergelijke partijen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de zorgdrager om zich ervan te vergewissen dat een bedrijf dat opslagmogelijkheden voor oud archief aanbiedt inderdaad beschikt over een archiefbewaarplaats. De toetsing door de bouwcommissie geen certificering! vormt een belangrijke input voor de besluitvorming door de zorgdrager. De Overijsselse archiefinspecteur is plv. lid van de bouwcommissie. 18 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2013

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen over 2009 augustus 2010 drs. D. M. Bunskoeke drs. J. Dijkstra archiefinspecteurs 2 De provinciale archiefinspectie oefent

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014.

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014. Wjlprich.ip [ j Rijn en Ij'.snl 15.03649 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. Dijkgraaf en Heemraden Liemersweg 2 7006 GG DOETINCHEM Waterschap Rijn en IJssel ingekomen - 8 APR, 2015 Doetinchem Ons kenmerk

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie Programmabureau Archief 2020 Status definitief concept

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Ministerie van Financiën t.a.v. de heer drs. P.W.A. Veld, directeur-generaal Belastingdienst

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 2 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013

KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013 KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM Beleidsplan 2009-2013 Nijmegen juli 2009 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Managementsamenvatting 3 2. Positionering van het KDC 4 3. Conclusies uit de evaluatie 2005-2008

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie