jaarverslag 2003 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2003 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a."

Transcriptie

1 jaarverslag 2003 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a.

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Intrakoop over Een jaar vol met tegenstrijdige ontwikkelingen in de zorgsector. Aan de ene kant vereist de stelselherziening in 2006 beleidsmatige keuzes en veranderingen bij zorginstellingen om een beweging van aanbod- naar vraaggestuurd mogelijk te maken. Tegelijkertijd kondigt de regering per 1 juli 2003 een nieuwe ronde van efficiencykortingen aan. Zorginstellingen lijken daardoor gedwongen te worden prioriteit te geven aan de bedrijfsvoering op de korte termijn. Deze ontwikkelingen hebben direct invloed op de medewerkers die bij Intrakoop-leden verantwoordelijk zijn voor inkoop en logistiek. De toenemende aandacht voor inkoop biedt hen kansen om met hun directies in gesprek te komen over te verwachten resultaten en de voorwaarden waaronder deze behaald kunnen worden. Tegelijkertijd wordt hen gevraagd om inkoopvoordeel op korte termijn te realiseren. Soms lijkt dit moeilijk te rijmen met de Intrakoop-overeenkomsten met een gemiddelde looptijd van twee jaar. Overeenkomsten waarin we niet alleen afspraken maken over inkoopvoordeel, maar ook over de kwaliteit van producten en diensten, logistiek en innovatie. Om tegemoet te komen aan de behoeften van haar leden heeft Intrakoop in 2003 in bestaande overeenkomsten het accent gelegd op het voorkomen van prijsverhogingen. Daarnaast staat het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening centraal. Over deze en andere ontwikkelingen en resultaten kunt u lezen in dit jaarverslag. De indeling is vernieuwd en geeft u een nog duidelijker beeld van de toegevoegde waarde van Intrakoop voor haar leden. In Strategische koers vindt u een korte schets van marktontwikkelingen en het strategische beleid van Intrakoop. Het deel Relatiebeheer leden en dienstverlening gaat in op onderwerpen die direct te maken hebben met de huidige dienstverlening aan Intrakoop-leden, terwijl in Innovatie alle nieuwe ontwikkelingen centraal staan. Interne organisatie geeft een korte schets van relevante ontwikkelingen achter de schermen. Financiële informatie over 2003 treft u vanzelfsprekend aan in Financiën. In 2004 bestaat Intrakoop 45 jaar. Met voortdurende aandacht voor ontwikkelingen in de zorgsector en afgestemd op de wensen van leden streven wij ernaar onze huidige dienstverlening te continueren en nieuwe diensten te ontwikkelen. In goede samenwerking met de raad van toezicht, de klankbordgroep en alle medewerkers. Gert Walhof Directeur Voorwoord 1

3 Inhoudsopgave Verantwoording raad van toezicht Verantwoording raad van toezicht 3 Management samenvatting 5 Strategische koers 6 Relatiebeheer leden en dienstverlening 9 Innovatie 13 Interne organisatie 15 Financiën 16 Het afgelopen jaar heeft de raad van toezicht vier keer met de directeur vergaderd. Daarnaast vond een functioneringsgesprek met de directeur plaats. Tijdens de vergaderingen is aandacht besteed aan het ijken van het strategische beleidsplan Inkoppen Uit de resultaten blijkt dat Intrakoop met haar doelstellingen prima op koers ligt. De directeur heeft vervolgens een voorstel gedaan, waarin nieuwe doelstellingen voor 2003 tot en met 2006 zijn geformuleerd. Bovendien stelt hij voor de koers om deze doelstellingen te realiseren op een aantal punten aan te passen. De raad van toezicht en de directeur hebben samen uitgebreid over dit voorstel gesproken. Daarna heeft de raad van toezicht ingestemd met deze aanpassingen, die zijn vastgelegd in het strategische beleidsplan Tijdens de algemene vergadering van 3 juni 2003 spraken de leden zich positief uit over dit beleidsplan. De raad van toezicht heeft bovendien met de directeur gesproken over de manier van rapporteren. Belangrijk aandachtspunt is de balans in de rapportages tussen de realisatie van het plan van aanpak, strategische ontwikkelingen en kengetallen waarmee de ontwikkeling van Intrakoop over meerdere jaren te volgen is. Het nieuwe managementinformatiesysteem voorziet sinds de tweede helft van 2003 in deze behoefte. Zowel in juni als december is er een algemene vergadering voor Intrakoop-leden georganiseerd. In aansluiting op de vernieuwde statuten, die leden in 2002 hebben goedgekeurd, werd een huishoudelijk reglement voorgelegd. Hierin is vooral de procedure rond voordrachten van leden voor de raad van toezicht en het vertegenwoordigen van leden met uitoefening van stemrecht geregeld. Tijdens de algemene vergadering van 3 juni 2003 is dit huishoudelijke reglement officieel door de leden vastgesteld, evenals het jaarverslag en de jaarrekening Tijdens de algemene vergadering van 2 december 2003 werd het plan van aanpak en de begroting 2004 goedgekeurd. De raad van toezicht is het jaar begonnen met één vacature. Al snel liet de heer Bergs weten tot zijn spijt in verband met zijn werkzaamheden per direct het lidmaatschap van de raad van toezicht te moeten beëindigen. Hij heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor de belangen van Intrakoop, waarvoor wij hem hartelijk bedanken. Tijdens de algemene vergadering in juni zijn twee nieuwe leden voor de raad van toezicht voorgedragen: de heren Mr. Drs. F. Staal en Drs. M. de Bruine MBA. De ledenvergadering verleende goedkeuring aan hun benoeming. Hiermee is de raad van toezicht weer op volle sterkte om zijn taak namens de leden optimaal te vervullen. J.W. de Koning, voorzitter Inhoudsopgave 2 Verantwoording raad van toezicht 3

4 Management samenvatting Bezuinigingen op korte termijn en veranderingen van aanbod- naar vraaggestuurde zorg op middellange termijn houden de zorg bezig. Van inkopers bij zorginstellingen wordt een concrete bijdrage verwacht. Intrakoop volgt deze ontwikkelingen op de voet om haar dienstverlening nu en in de toekomst aan te sluiten bij de behoeften van leden. Uitgangspunt is voor leden inkoopvoordeel te realiseren, een platform te bieden om kennis te delen en tijd te besparen. Omdat leden nu vooral behoefte hebben aan inkoopvoordeel, geeft Intrakoop hieraan prioriteit. Raad van toezicht In goede samenwerking met de raad van toezicht zijn het strategische beleid geijkt, het nieuwe huishoudelijke reglement tot stand gekomen en de managementrapportages geoptimaliseerd. Ontwikkeling ledenbestand en omzet Het aantal leden is door fusies en sluiting van instellingen gedaald van 523 (2002) naar 500 (2003). Het aantal bijbehorende locaties neemt sterk toe, van (2002) naar (2003). De bemiddelde omzet via raamovereenkomsten is gestegen van 302 miljoen naar 316 miljoen. Voor 2004 verwacht Intrakoop een groei tot 350 miljoen. Tegelijkertijd neemt het bonusbedrag voor leden toe. In 2003 is aan leden 4 miljoen bonus uitgekeerd, ruim 8% meer dan het jaar ervoor. Overeenkomsten Inkopers van Intrakoop hebben met leden van de klankbordgroep alle overeenkomsten getoetst op marktconformiteit, kwaliteit en prestaties. De resultaten zijn meegenomen in gesprekken met leveranciers. In 2003 zijn 10 raamovereenkomsten afgelopen, waarvan er 7 met verbeterde prijzen en condities opnieuw zijn afgesloten. Daarnaast hebben de klankbordgroep en projectgroepen bijgedragen aan de ontwikkeling van overeenkomsten. In januari 2004 zijn 4 nieuwe overeenkomsten geïntroduceerd, raamovereenkomsten voor facilitaire diensten volgen in april Ledenbijeenkomst nieuwe stijl Vanaf december 2003 is de algemene vergadering ingebed in een ledenbijeenkomst nieuwe stijl. Centraal staat het uitwisselen van praktische kennis en ervaring over actuele onderwerpen gerelateerd aan inkoop en logistiek in de zorg. De waardering van deelnemende leden is hoog. zorg voor inkoopresultaat Ledentevredenheidsonderzoek Intrakoop heeft de eerste stap gezet op weg naar structureel ledentevredenheidsonderzoek. Uit kwalitatief vooronderzoek blijkt dat leden Intrakoop als een betrouwbare, professionele organisatie ervaren. De kwaliteit van de dienstverlening is goed en levert veel tijdwinst, gemak en inkoopvoordeel op. De verbeterpunten uit het onderzoek worden in 2004 aangepakt. Verder dient het vooronderzoek als uitgangspunt voor het kwantitatief onderzoek in Elektronische communicatie Omdat bijna alle leden nu toegang hebben tot elektronische media, gaat Intrakoop in 2004 voortvarend aan de slag met een digitale nieuwsbrief en een internet portal voor leden. In 2003 is de basis voor deze communicatie gelegd. Daarnaast inventariseert Intrakoop de mogelijkheden om op termijn het operationele inkoopproces bij leden via elektronisch inkopen te faciliteren. Management samenvatting 5

5 Strategische koers Strategisch beleid Aan dynamiek in de zorgsector geen gebrek. Ontwikkelingen als de nieuwe stelselherziening op middellange termijn, bezuinigingen op korte termijn en veranderende behoeften van cliënten doen een groot beroep op het aanpassingsvermogen van zorginstellingen. Intrakoop volgt de ontwikkelingen op de voet om haar dienstverlening nu en in de toekomst aan te sluiten op de behoeften van leden. Zo is het strategische beleidsplan Inkoppen in overleg met de raad van toezicht begin 2003 geijkt. Hieruit blijkt dat Intrakoop prima op koers ligt. Het ledenbestand stabiliseert zich, ondanks fusies, op het beoogde aantal van 500 leden. Door de inzet van ledenconsulenten is de persoonlijke relatie met leden verbeterd. En de bemiddelde omzet via de raamovereenkomsten is in 2003 gegroeid naar 316 miljoen. In 2003 is bovendien gestart met het ontwikkelen van nieuwe raamovereenkomsten voor facilitaire diensten, die in 2004 worden geïntroduceerd. Daarnaast blijft elektronisch inkopen een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. In overleg met de raad van toezicht is besloten om de ingezette koers op hoofdlijnen aan te houden en nieuwe doelen te stellen voor Op basis van recente ontwikkelingen bij leden en leveranciers is ervoor gekozen op enkele aspecten bij te sturen: Intrakoop gaat haar ledenbestand segmenteren om het relatiebeheer verder te kunnen professionaliseren, onder meer op basis van verwachte effectiviteit; als het verlenen van advies past bij nieuwe productconcepten, zal Intrakoop ook adviesdiensten aanbieden; de capaciteit voor productontwikkeling wordt uitgebreid; Intrakoop blijft zoeken naar geschikte partners om leden op termijn via elektronisch inkopen te kunnen ondersteunen bij hun operationele inkoop. In het plan van aanpak 2003 is deels al rekening gehouden met deze koerswijzigingen. Zo is voorzien in het aanstellen van een extra inkoper om voldoende capaciteit te hebben voor productontwikkeling. Bovendien is het financiële kader in het strategische beleidsplan aangepast om de koerswijzigingen te kunnen realiseren. Overigens hanteert Intrakoop het uitgangspunt dat extra kosten niet via een bovenmatige verhoging van contributie en kantoorbijdrage op leden mogen worden afgewenteld. Toegevoegde waarde van Intrakoop Leden zo ondersteunen bij hun inkoop- en logistieke proces dat zij inkoopvoordeel realiseren en tijd besparen. Dat is de toegevoegde waarde van Intrakoop, naast het delen van kennis. Het beheren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe raamovereenkomsten voor producten en diensten is de belangrijkste dienstverlening. Uit het kwalitatieve ledentevredenheidsonderzoek, dat in 2003 is gehouden, blijkt dat leden dit erg waarderen. Gezien recente ontwikkelingen bij leden zal het realiseren van inkoopvoordeel in de komende jaren de hoogste prioriteit krijgen. Intrakoop zal daarbij haar doelstellingen concreter formuleren om resultaatgerichter te kunnen werken. Het kwantitatief ledentevredenheidsonderzoek, eind 2004 onder alle leden, is een belangrijke graadmeter om te peilen of leden vinden dat Intrakoop hieraan de juiste invulling geeft. Resultaten en plannen In 2003 heeft Intrakoop belangrijke resultaten behaald in het relatiebeheer met leden èn bij het realiseren van inkoopvoordeel en innovatie (zie Relatiebeheer leden en dienstverlening, pagina 9). Bovendien zijn er voorbereidingen gestart om in 2004 deze lijn door te zetten met: een resultaatgerichte benadering van de leden; innovatie op het gebied van raamovereenkomsten voor facilitaire diensten en onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van ICT; verdere professionalisering van de communicatie met leden, onder andere door de inzet van digitale media. Intrakoop streeft ernaar de beste leveranciers voor haar leden te selecteren en goede raamovereenkomsten af te spreken. Om haar dienstverlening nu en in de toekomst optimaal te laten aansluiten bij hun wensen en behoeften zal Intrakoop leden vaker vragen om informatie. Met als doel het programma van eisen te optimaliseren, zich vooraf te committeren aan afname van producten en diensten voor een optimaal onderhandelingsresultaat en om prestaties van leveranciers inzichtelijk te maken. Digitale communicatiemiddelen, waaronder een internet portal voor Intrakoop-leden, bieden goede mogelijkheden om deze informatie te vergaren en uit te wisselen. Ontwikkelingen bij nevenorganisaties Op het vakgebied inkoop hebben zich in 2003 allerlei interessante ontwikkelingen voorgedaan. Zo heeft de overheid via de projectdirectie voor Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) activiteiten ontwikkeld om inkoop bij non-profit organisaties te professionaliseren. Zij faciliteert onder andere een virtueel inkoopplatform, waarvan ook inkopers van zorginstellingen gebruik mogen maken. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) als afgeleide van het project Excellent Inkopen voor de profit sector in december 2003 een aangepaste versie voor de non-profit sector geïntroduceerd. De bedoeling is dit project in 2004 van start te laten gaan, waarbij een beperkt aantal zorginstellingen met subsidie kan deelnemen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stelt aan haar leden bovendien software beschikbaar om het tactische inkoopproces te ondersteunen en de opzet van elektronische veilingen mogelijk te maken. De software wordt op aangeboden onder de naam NVZ-inkopers. Intrakoop onderhoudt regelmatig contact met deze organisaties om leden tijdig te kunnen informeren over relevante ontwikkelingen. Strategische koers 6 Strategische koers 7

6 Relatiebeheer leden en dienstverlening Ontwikkeling ledenbestand en omzet Hoewel zich nieuwe leden aanmelden, is het aantal afmeldingen als gevolg van fusies zo groot dat het totale aantal leden licht daalt. Daartegenover neemt het aantal locaties enorm toe. De omzet is eveneens gestegen. In 2003 hebben de leden via de Intrakoop-overeenkomsten in totaal 316 miljoen besteed. Intrakoop verwacht in 2004 een bemiddelde omzet van ca. 350 miljoen. Kerncijfers Eind Leden Locaties Bemiddelde afname in euro s miljoen miljoen miljoen miljoen miljoen Verdeling locaties naar instellingssoort verpleeg- en verzorgingshuizen 22,2% 18,2% 53,5% 4,0% 1,2% 0,8% 0,1% geestelijke gezondheidszorg facilitaire bedrijven ziekenhuizen revalidatiecentra thuiszorg overige In het verleden was Intrakoop uitsluitend een inkoopvereniging voor intramurale zorginstellingen. Door ontwikkelingen in de zorgmarkt, zoals transmuralisering en extramuralisering, zijn nu ook thuiszorgorganisaties en een sociale werkplaats lid van Intrakoop. inleven in uw situatie Ledenbijeenkomst nieuwe stijl In aansluiting op wensen van leden krijgen ledenbijeenkomsten voortaan het karakter van kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaringen. Na het formele deel van de algemene vergadering staan actuele inkoop- en logistieke onderwerpen centraal in interactieve themasessies. Op 2 december 2003 heeft de eerste ledenbijeenkomst nieuwe stijl plaatsgevonden. Leden konden gedachten en ervaringen uitwisselen met collega s en gastsprekers Erica Peelen (Stichting Rhijnhuysen), Gijs Verberne (Landwell) en Jurriën van den Broek en Mieke Hezemans (Prismant) over de thema s: Alle inkoopneuzen dezelfde kant op?, Algemene of eigen inkoopvoorwaarden?, Hoe anticipeert u op budgetkortingen? en Van aanbod- naar vraagsturing: de gevolgen voor inkoop en logistiek. De belangstelling voor de ledenbijeenkomst is duidelijk toegenomen. Relatiebeheer leden en dienstverlening 9

7 De interactieve opzet komt beter tegemoet aan de belangrijkste redenen om de ledenbijeenkomst bij te wonen, namelijk netwerken, kennis opdoen en ervaringen uitwisselen. De aanwezige leden zijn dan ook zeer positief. Een goede reden voor Intrakoop om met deze aanpak door te gaan. Ledentevredenheidsonderzoek Om haar dienstverlening optimaal af te stemmen op de behoeften van leden heeft Intrakoop dit jaar de eerste stap gezet naar structureel ledentevredenheidsonderzoek. Samen met marktonderzoekbureau Tangram zijn 12 leden benaderd voor een kwalitatief vooronderzoek. In individuele, open interviews hebben deze leden hun ervaringen met en wensen over de dienstverlening en het lidmaatschap van Intrakoop uitgesproken. Zij ervaren Intrakoop als een betrouwbare, professionele organisatie. De kwaliteit van de dienstverlening is goed en levert veel tijdwinst, gemak en inkoopvoordeel op. Belangrijke verbeterpunten zijn de transparantie van Intrakoop-processen, vernieuwing en uitbreiding van de overeenkomsten, een meer aansprekende algemene vergadering en het delen van kennis via de Intrakoop-website. Inmiddels is Intrakoop volop bezig deze verbeterpunten aan te pakken. Zo is op 2 december 2003 de ledenbijeenkomst nieuwe stijl georganiseerd als vervanging van de vroegere algemene vergadering. Per 1 januari 2004 zijn vier nieuwe overeenkomsten geïntroduceerd en er zullen er meer volgen. Eind dit jaar verwacht Intrakoop de nieuwe internet portal te kunnen inzetten als belangrijk interactief communicatiemiddel tussen Intrakoop en haar leden. Delen van kennis is daarbij een belangrijke doelstelling. Het transparanter maken van Intrakoop-processen zal in de communicatie naar leden in 2004 voortdurend als aandachtspunt worden meegenomen. Het kwalitatief vooronderzoek zal verder als uitgangspunt dienen voor het kwantitatief onderzoek onder alle Intrakoop-leden in het najaar van Na een uitgebreid selectietraject, ondersteund door Hellemans Consultancy, heeft Intrakoop de overeenkomst afgesloten met ENECO Energie Levering B.V. Als enige waren zij bereid om 100% levering te garanderen. De nieuwe aardgasovereenkomst voor biedt leden een concurrerende prijs voor aardgas en scherpe condities op het gebied van levering en transport. Bovendien zijn de risico s voor individuele leden voor een belangrijk deel in het contract afgedekt. Elektriciteit Leden die geen gebruik maakten van de elektriciteitsovereenkomst hebben dit jaar de kans gekregen om per 1 januari 2004 alsnog deel te nemen. 12 Leden hebben positief gereageerd. Zo konden ook zij, met een totaal volume van ruim 23 miljoen kwh, alsnog profiteren van de voordelen van gezamenlijk inkopen van elektriciteit. WKK De projectgroep warmtekrachtkoppeling heeft in 2003 haar werkzaamheden afgerond. Haar eindrapportage is opvraagbaar. Als extra service heeft Intrakoop met de projectgroep in samenwerking met Hellemans Consultancy een WKK-beslismodel ontwikkeld. Op basis van parameters kan Intrakoop voor leden berekenen of investeren in een nieuwe WKK-installatie of doordraaien met de huidige installatie rendabel is. Samenwerkingsverbanden In 2003 heeft Intrakoop haar contacten met regionale inkoopsamenwerkingsverbanden van zorginstellingen gecontinueerd. Leidraad is dat een samenwerking tussen deze organisaties en Intrakoop de wens is van individuele leden en een win-win situatie oplevert voor de samenwerkende instellingen en Intrakoop. Bijkomend voordeel voor Intrakoop kan onder meer liggen in het uitwisselen van kennis, het committeren van omzet en het realiseren van deelname aan raamovereenkomsten. Ook in 2004 staat Intrakoop open voor samenwerking met regionale inkooporganisaties, als de belangen van leden en Intrakoop hiermee zijn gediend. Klankbordgroep Via de klankbordgroep hebben leden direct invloed op het optimaliseren van de dienstverlening van Intrakoop. Deze afvaardiging van leden is betrokken bij het toetsen van bestaande overeenkomsten met leveranciers en het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. Zo heeft zij in 2003 alle huidige overeenkomsten op marktconformiteit, kwaliteit en prestaties getoetst. De resultaten worden meegenomen in gesprekken en onderhandelingen met leveranciers. Als het gaat om nieuwe dienstverlening is de klankbordgroep het afgelopen jaar betrokken bij het opzetten van diverse projecten (zie Innovatie), de nieuwe overeenkomsten van 2004 en eerste discussies over het meten van leveranciersprestaties. Daarnaast heeft Intrakoop met de klankbordgroep een verkennende discussie gevoerd over de toepassing van maatwerk en commitment in Intrakoop-overeenkomsten. De discussie wordt voortgezet in een speciale klankbordgroepbijeenkomst in maart Huidige overeenkomsten In 2003 zijn in totaal 10 overeenkomsten afgelopen. Na toetsing in de klankbordgroep en onderhandelingen met leveranciers zijn voor zeven raamovereenkomsten verbeterde prijzen en condities afgesproken. Drie leveranciers hebben toegezegd hun prijzen voor 2004 niet te verhogen. Overigens zijn de algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg inmiddels in alle verlengde en nieuwe overeenkomsten opgenomen. De overeenkomst met Dell is per 1 januari 2004 vervallen. Aardgas Met het oog op de volledige liberalisering van de aardgasmarkt in 2004 heeft Intrakoop in 2003 gewerkt aan een nieuwe aardgasovereenkomst voor haar leden, zowel groot- als kleinverbruikers. In totaal hebben ca. 300 leden met meer dan aansluitpunten Intrakoop commitment gegeven voor 147 miljoen m 3 aardgas. Communicatie Intrakoop heeft in 2003 het optimaliseren van de communicatie aangepakt. Intrakoop Bulletin Als eerste is de beurt aan het Intrakoop Bulletin. Belangrijk uitgangspunt is dat leden centraal staan. Naast leveranciers- en Intrakoop-nieuws zal het bulletin daarom in toenemende mate informatie bieden van leden voor leden. Tegelijkertijd voorziet het in de behoefte van leden om meer informatie te krijgen over Intrakoop-processen en ze zo transparanter te maken. Tot slot is het nieuwe bulletin overzichtelijker en aansprekender vormgegeven. Het nieuwe Intrakoop Bulletin is in januari 2004 voor het eerst verschenen. Digitale media Daarnaast neemt het gebruik van digitale media in de zorg toe. Inmiddels beschikken bijna alle Intrakoop-leden over een adres. Een belangrijke reden voor Intrakoop om in 2004 voortvarend aan de slag te gaan met een digitale nieuwsbrief (voorjaar 2004) en een internet-portal (najaar 2004), speciaal voor leden. De kracht van aandacht Intrakoop heeft in samenwerking met Albron voor de tweede keer een bijeenkomst voor leden en klanten van Albron georganiseerd met als thema De kracht van aandacht. Diverse sprekers gaven hun visie op de bijdrage die medewerkers kunnen leveren aan de kwaliteit van leven in een verpleeg- en verzorgingshuis. Daarna was er gelegenheid gedachten en ervaringen uit te wisselen. De aanwezige leden waren positief over deze bijeenkomst die in 2004 opnieuw georganiseerd wordt. Publicatie Op uitnodiging van de redactie van Facility Management Magazine heeft Intrakoop deelgenomen aan een discussie over energiebeheer. Het artikel over de gevoerde discussie is gepubliceerd in het aprilnummer van dit vakblad. Relatiebeheer leden en dienstverlening 10 Relatiebeheer leden en dienstverlening 11

8 Innovatie Nieuwe dienstverlening In 2003 heeft Intrakoop veel tijd en energie gestoken in het uitbreiden van haar dienstverlening. Nieuwe overeenkomsten Vanaf 1 januari 2004 kunnen leden deelnemen aan vier nieuwe overeenkomsten: Brocacef, Welzorg, 06 Software en Intrum Justitia. Brocacef biedt leden een prima alternatief voor het Interpharm-concept (verplegings- en verzorgingsartikelen) én aanvullende logistieke diensten (HCLS). Bij Welzorg kunnen leden terecht voor verzorgings- en revalidatietechnische hulpmiddelen en bijbehorende service. Van onderhoudscontracten tot gratis advies over financieringsmogelijkheden. 06 Software biedt een compleet assortiment computers, software, netwerken, supplies en randapparatuur aan. Zij kan daarmee voor een belangrijk deel voorzien in de toenemende behoefte van leden aan ICT. Intrum Justitia, tot slot, verzorgt incassodiensten en kredietwaardigheidsrapporten. Daarmee stelt zij Intrakoop-leden in staat hun financiële geldstromen optimaal te managen en (potentiële) leveranciers financieel te beoordelen. visie op de toekomst Project facilitaire diensten Als vervolg op de enquête facilitaire dienstverlening zijn afgelopen jaar de projectgroepen Afvalverwijdering en Schoonmaakdienstverlening van start gegaan. Doelstelling was de markt in kaart te brengen, een programma van eisen en een shortlist van leveranciers op te stellen en Intrakoop te adviseren over haar toegevoegde waarde op deze terreinen. De projectgroepen zullen hun werkzaamheden in 2004 afronden. Tijdens speciale themabijeenkomsten over facilitaire diensten in april 2004 krijgen leden informatie over de resultaten van de projectgroepen en de nieuwe dienstverlening van Intrakoop die hieruit voortvloeit. Projectgroep Convenience In 2003 heeft een projectgroep van leden en Intrakoopmedewerkers de markt en het toekomstige gebruik van convenience voedingsmiddelen bij leden in kaart gebracht. Als aanvulling daarop heeft zij Intrakoop geadviseerd over activiteiten op dit gebied. De ontwikkeling van nieuwe dienstverlening rond convenience voedingsmiddelen wordt in 2004 in gang gezet. Project ICT De belangstelling voor ICT in de zorg neemt enorm toe. We merken dit onder andere aan de grote variëteit aan vragen die leden Intrakoop stellen over de inkoop van ICT-producten en diensten. Om daarop aansluitende dienstverlening te ontwikkelen is Intrakoop in 2003 begonnen met de voorbereidingen voor het project ICT. Significant is na een selectietraject gekozen als externe dienstverlener bij dit complexe project. In 2004 zal zij Intrakoop ondersteunen bij het onderzoeken van de markt, het bepalen van de rol van Intrakoop en het ontwikkelen van daarbij passende dienstverlening. Marketingbeleid Met de wensen en eisen van leden voor ogen heeft Intrakoop in 2003 in samenwerking met marketingadviesbureau Scenter een marketingplan geschreven. Het resultaat is een concreet en beknopt activiteitenplan, waarbij het ontwikkelen en introduceren van nieuwe facilitaire diensten het belangrijkste aandachtspunt voor 2004 is (zie eerder genoemde speciale themabijeenkomsten). De introductie hiervan vindt in het tweede kwartaal plaats. Overigens blijkt de gebruikte planningsmethodiek De kunst van het kiezen ook bij andere Intrakoop-projecten zeer bruikbaar. Innovatie 13

9 Interne organisatie Resultaatgericht werken Meetbaar en inzichtelijk maken van doelstellingen, activiteiten en resultaten in het kader van relatiebeheer met leden en leveranciers en effectief inzetten van middelen. Dat is de kern van het project Resultaatgericht werken, dat eind 2002 is gestart. De projectwerkzaamheden in 2003 stonden vooral in het teken van het analyseren van beschikbare informatie over leden en hun gebruik van de dienstverlening van Intrakoop. Tegelijkertijd is de ledenregistratie in het vernieuwde relatiebeheersysteem Scope zo aangepast, dat informatie en dienstverlening op maat mogelijk is. De resultaten worden in 2004 gebruikt bij een integrale aanpak om leden naar hun behoefte en het te verwachten effect optimaal te kunnen benaderen. Kwaliteitsbeleid Optimale dienstverlening aan leden, met als resultaat: tevreden leden en medewerkers. Dat is het belangrijkste doel voor het kwaliteitsbeleid van Intrakoop, dat in 2003 verder is ontwikkeld. Als basis is gekozen voor het managementmodel van het INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Inmiddels zijn naast de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ook alle werkprocessen beschreven. Deze informatie is centraal toegankelijk op intranet. In 2004 worden prestatie-indicatoren benoemd en interne audits opgezet om de kwaliteit van werkprocessen en zo de uiteindelijke dienstverlening continu te bewaken en verbeteren. Daarnaast streven we ernaar een klachtenprocedure in het kwaliteitsprogramma op te nemen. Fundament voor e-business In lijn met het informatiebeleid, vastgelegd in ICT Inkoppen is Intrakoop in oktober 2003 overgestapt op nieuwe hard- en software. Daarmee is hét fundament gelegd om interactieve elektronische communicatie met leden via een internet portal mogelijk te maken. Alle gegevens zijn nu centraal opgeslagen, waardoor de kwaliteit van de informatie toeneemt. Bovendien biedt het leden straks de mogelijkheid op elk gewenst moment informatie op te vragen of te verstrekken. Op termijn moet dit leiden tot efficiëntere communicatie tussen leden en Intrakoop. In 2004 gaat Intrakoop aan de slag met het inrichten van een internet portal. In eerste instantie staat daarbij het aanbieden van informatie specifiek voor leden via de elektronische snelweg centraal. Uiteindelijk kunnen leden niet alleen informatie uit Intrakoop-databases raadplegen maar ook gegevens muteren en aanvullen. Daarnaast inventariseert Intrakoop de mogelijkheden om op termijn met elektronisch inkopen het operationeel inkoopproces te faciliteren. Personeel en organisatie Eind 2003 werken er bij Intrakoop 23 medewerkers, net zoveel als eind Het aantal fte is afgenomen van 21,7 naar 21,6. Een support- en een communicatiemedewerker hebben de organisatie verlaten, voor wie nieuwe collega s zijn aangenomen. Inkoper In 2003 is intensief gezocht naar een nieuwe inkoper om de capaciteit voor productontwikkeling uit te breiden. Inmiddels is hij in januari 2004 bij Intrakoop in dienst gekomen. Marktonderzoeker Om meer inzicht te krijgen in de behoeften van leden en de dienstverlening daarop beter te kunnen afstemmen heeft Intrakoop voorgesteld een marktonderzoeker aan te trekken. Naast het opzetten van marktonderzoek onder leden en later ook bij leveranciers is een diepgaande analyse van de beschikbare informatie bij Intrakoop een belangrijk aandachtspunt. Na goedkeuring tijdens de algemene vergadering van 2 december 2003 is Intrakoop gestart met de werving. In 2004 verwacht Intrakoop deze nieuwe medewerker te kunnen aanstellen. Personeelsbeleid Een externe dienstverlener heeft Intrakoop afgelopen jaar ondersteund bij het ontwikkelen en toetsen van personeelsbeleid en aspecten op CAO-gebied. De ervaringen zijn positief. Het contract met deze dienstverlener is dan ook met een jaar verlengd. Tegelijkertijd wordt de P&O-functie bij Intrakoop per 1 januari 2004 met 0,44 fte uitgebreid. Reden is voldoende aandacht te kunnen geven aan functiebeschrijvingen en een nieuwe functionerings- en beoordelingsregeling in relatie tot resultaatgericht werken en aan een goede vertaalslag van de CAO Ziekenhuizen, die Intrakoop volgt, naar haar medewerkers. Meten is Weten In 2003 heeft Intrakoop onder de naam Meten is Weten voor alle medewerkers tijdregistratie ingevoerd. Doel is inzicht te krijgen in de tijdsbesteding per activiteit om de efficiency en effectiviteit te kunnen verbeteren. De eerste resultaten zijn gebruikt bij de opzet van het plan van aanpak voor Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2003 verder teruggelopen: van 5,6% naar 4,2%. Dit is onder meer te danken aan de gerichte verzuimaanpak, de inspanningen rond RSI-preventie en gezamenlijke activiteiten. Hierdoor is de motivatie van en samenwerking tussen Intrakoop-medewerkers verbeterd, wat de dienstverlening aan leden ten goede komt. Innovatie 14 Interne organisatie 15

10 Financiën Bonus 2002 Alle leden hebben voor 1 september de bonusspecificatie over het jaar 2002 ontvangen. Begin oktober is het volledige bonusbedrag van 4 miljoen aan de leden uitgekeerd. Een toename van meer dan 8% vergeleken met de bonus over 2001 die in totaal ruim 3,7 miljoen bedroeg. Overigens is tijdens de bonusronde gebleken dat veel leden wel producten en diensten afnemen bij Intrakoop-leveranciers, maar daarbij geen gebruik maken van de raamovereenkomsten. Nadat Intrakoop hen hierop heeft gewezen, hebben veel leden alsnog ingetekend. Zij komen voortaan in aanmerking voor alle inkoopvoordelen van deze raamovereenkomsten, inclusief bonus. Bovendien kan dit in 2004 leiden tot een extra bemiddelde omzet van 6,8 miljoen. Werd in 2002 de bonusspecificatie op een aantal punten kwalitatief verbeterd, dit jaar is de bonusfactuur nader gespecificeerd. Zo krijgen leden ook op de factuur direct inzicht in de opbouw van hun bonus. De voorbereidingen voor de bonus over 2003 zijn in volle gang. Het streven is de bonusspecificatie voor 1 september 2004 naar de leden te versturen. De bonusuitkering volgt eind september. Jaarrekening Tijdens de algemene vergadering van 3 juni 2003 hebben de leden de jaarrekening 2002 goedgekeurd. Zij zijn er bovendien, conform strategisch beleidsplan, mee akkoord gegaan om het exploitatieoverschot over het jaar 2002 toe te voegen aan het eigen vermogen van de vereniging. Implementatie Exact Globe De financiële software, Exact Globe, is in 2003 geïmplementeerd. Tegelijkertijd is de rubricering van de staat van baten en lasten over 2003 aangepast en anders van opzet dan in vorige jaarverslagen. Ook is het rekeningschema veranderd om de financiële management informatie verder te kunnen verbeteren. Financiële positie In 2002 lag de nadruk op het optimaliseren van het bonusproces. Dit jaar stonden de opzet van een batenbewakingssysteem en verdere implementatie van de kostenbewaking centraal. Dit laatste heeft geleid tot een groter kostenbewustzijn bij alle medewerkers. Het resultaat is een goede liquiditeitspositie, een waarborg voor de continuïteit van Intrakoop. financiën 16

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

jaarverslag 2004 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a.

jaarverslag 2004 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. jaarverslag 2004 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. Voorwoord Het aantal leden van Intrakoop is in 2004 voor het eerst sinds jaren in absolute zin gegroeid. Er kwamen

Nadere informatie

jaarverslag 2002 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a.

jaarverslag 2002 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. jaarverslag 2002 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. Profiel van Intrakoop Coöperatieve inkoopvereniging Intrakoop is de grootste coöperatieve inkoopvereniging voor de

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Paul Jacobs en Alex Buursema 2013 Contractmanagement heeft de aandacht Het managen

Nadere informatie

De voordelen van het collectief

De voordelen van het collectief De voordelen van het collectief Energie inkopen is topsport! Intrakoop en Hellemans Consultancy, doen mee aan deze topsport. Door deze samenwerking profiteert u van een optimale energieprijs met zo min

Nadere informatie

Edward Mutsaers MHA. De kracht van de massa Negen keuzes voor succesvolle inkoopsamenwerking

Edward Mutsaers MHA. De kracht van de massa Negen keuzes voor succesvolle inkoopsamenwerking Edward Mutsaers MHA De kracht van de massa Negen keuzes voor succesvolle inkoopsamenwerking 1 Agenda Introductie Negen keuzes Uitdagingen Vormen van inkoopsamenwerking Vragen? 2 Introductie Huidige staat

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Natacha Naumann, Inkoop analist, Universiteit Twente Alex Buursema, Managing consultant, Significant INHOUD Even voorstellen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Inkoop met een menselijke aanpak en een zakelijk resultaat PROFIT PURCHASE

Inkoop met een menselijke aanpak en een zakelijk resultaat PROFIT PURCHASE Inkoop met een menselijke aanpak en een zakelijk resultaat PROFIT PURCHASE ONZE VISIE OP INKOOP Dat inkoop belangrijk is staat doorgaans niet ter discussie. De manier waarop inkoop wordt georganiseerd

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Risicomanagement in SWV PO en VO. Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel)

Risicomanagement in SWV PO en VO. Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel) Risicomanagement in SWV PO en VO Bé Keizer (expert passend onderwijs) Rick de Wit (Infinite Financieel) Aanleiding Kwaliteit Jaarverslagen 2014 o.a. Risicoparagraaf Financiële resultaten 2014 en 2015 -

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt

Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Preambule Onverminderd het bepaalde in de statuten van de Vereniging beoogt het huishoudelijk reglement nadere regelingen te treffen voor die

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, 25-2-2010 blz. 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 HET PROGRAMMA NOIV... 3 TOEPASSING

Nadere informatie

Leveranciersmanagement Wim van Eck CRICS BV

Leveranciersmanagement Wim van Eck CRICS BV Manage de markt! Leveranciersmanagement Wim van Eck CRICS BV everanciersmanagement at is contract- en leveranciersmanagement? Het duurzaam waarborgen van de kwaliteit, stabiliteit en continuïteit van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg We hebben voor de zorg nog een wereld te winnen Bij uw zorgorganisatie telt elke euro, meer dan ooit. Er is u dan ook

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

BABVI/U201200460 Lbr. 12/034

BABVI/U201200460 Lbr. 12/034 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Verlenging reactietermijn ledenraadpleging aanbesteding Burgerzakenmodules uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200460

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Enquête + Vragenlijst + Onderzoek + Panel = thesistools.com 15-01-13 10:43 Adoptie van BIM Geacht lid, Bouwend Nederland voert onderzoek uit naar de adoptie van BIM onder haar leden. Hiervoor is een enquête

Nadere informatie

Handreiking opzetten geriatrisch netwerk

Handreiking opzetten geriatrisch netwerk Handreiking opzetten geriatrisch netwerk Gebaseerd op ervaringen in gemeenten Tiel en Geldermalsen Juni 2013 Bianca Looise, Stichting OOGG John Hendriks, directeur IBP Consultancy, namens gemeenten Tiel

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

bulletin januari 2004 Resultaten ledentevredenheidsonderzoek Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers Welzorg Brocacef 06 Software Intrum Justitia

bulletin januari 2004 Resultaten ledentevredenheidsonderzoek Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers Welzorg Brocacef 06 Software Intrum Justitia 1 januari 2004 bulletin Kwartaaluitgave van de coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheidsen seniorenzorg u.a. 3 Resultaten ledentevredenheidsonderzoek 5 Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst!

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst! Siza Dorp Groep We verlenen zorg aan 2700 cliënten Lichamelijk gehandicapten Verstandelijk gehandicapten Audio/visueel gehandicapten Psychiatrische aandoening Alleen dagbesteding 2.800 medewerkers (1.750

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA PIANOo-congres 2009 Utrecht, 4 juni 2009 Agenda Introductie Strategisch

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres 2014 5 juni 2014 Pedro Blom Programma 1. Even voorstellen 2. Wmo 2015 3. Inkoopproces 4. Inkoopstrategie 5. DAEB => Yvonne Maasdam EVEN VOORSTELLEN

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken)

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken) Wijzigingsprocedure UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 05 Wijzigingsprocedure

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie