Strategisch Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Beleidsplan 2014 2018"

Transcriptie

1 Strategisch Beleidsplan OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe Inhoud 1. Inleiding 2. Opzet 3. Hoofdlijnenplan Doelen Ondersteuningsplan 3.2. Afspraken met de gemeente 3.3. Adviezen Ondersteuningsplanraad 3.4. Vereveningsopdracht 3.5. Schematisch Overzicht van de Hoofdlijnen 4. Uitwerkingen 4.1 Jaarplan Tijdsplanning Jaarplan Managementrapportage Bijlage 1: a. Doelen vanuit het Ondersteuningsplan b. Uitwerkingsafspraken OOGO c. Adviezen vanuit de OPR d. Verevening Bijlage 2: a. Jaarplanning OZKNV

2 1. Inleiding De Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe is opgericht 28 okt Het Ondersteuningsplan van de Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe is op 27 maart 2014 vastgesteld in de vergadering van de aangesloten schoolbesturen. Er is met de 8 gemeenten, waarin de Onderwijszorgkoepel actief is, Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd op 15 jan 2014 en de Ondersteuningsplanraad heeft op 27 feb 2014 ingestemd met het Ondersteuningsplan. In alle overleggen is aangegeven dat in de komende jaren het Ondersteuningsplan verder uitgewerkt zal worden via jaarplannen en dat alle afspraken en adviezen uit deze overleggen hierin opgenomen zullen worden. Het Ondersteuningsplan is een levend document, waarin ruimte is om het beleid adequaat en passend op ontwikkelingen aan te laten sluiten. In dit strategisch beleidsplan worden de doelen van het ondersteuningsplan én de gemaakte afspraken met gemeenten en de adviezen van de Ondersteuningsplanraad in één samenhangend beleidsplan geïntegreerd en gekoppeld aan het tijdspad Opzet: Voor de opzet van dit strategisch beleidsplan maken we gebruik van: a. Doelen vanuit het Ondersteuningsplan b. Uitwerkingsafspraken OOGO c. Adviezen OPR d. Opdracht verevening De relevante stukken m.b.t. deze vier onderdelen zijn ondergebracht in bijlage 1 Vanuit deze vier stukken zijn hoofdlijnen beschreven, die de komende vier jaar bepalend zullen zijn voor de te stellen doelen in de jaarplannen. Vervolgens zijn vanuit de hoofdlijnen de doelen gesteld voor het jaarplan Deze zijn uitgewerkt in een overzicht Planning en Control met een Tijdsplanning binnen het jaar. Als bijlage 2 is de dataplanning OZKNV gevoegd. Het tijdpad naar de definitieve vaststelling van dit strategisch beleidsplan en het jaarplan ziet er als volgt uit: Actie Datum 1 Bespreking in Bestuur OZKNV 15 mei Versturen naar OPR 16 mei Mondelinge toelichting in OPR 22 mei Voorstel ter goedkeuring in RvT 30 juni Uiterlijke datum instemming OPR 3 juli Bespreking in OOGO 17 september

3 3. Hoofdlijnenplan In dit hoofdstuk worden de eerder genoemde doelen, afspraken en adviezen uit de vier genoemde onderdelen verder uitgewerkt. Bij de verschillende onderdelen wordt in een kader weergegeven wat de consequentie is voor de jaarplanning en planning & control cyclus. 3.1 Doelen Ondersteuningsplan Wij realiseren dat: 1. Alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 4 ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen als voorbereiding op het onderwijs en tussen 4 en jaar onderwijs en ondersteuning krijgen die aansluit bij hun specifieke behoeften en gericht is op een voor hen optimaal resultaat in termen van zowel vorderingen en vaardigheden als sociaal-emotioneel welbevinden. In alle 8 gemeenten is er een koppeling gemaakt met de basisteams CJG en de voorschoolse instellingen; alle kinderen tussen 3 jaar en 6 maanden en 3 en 9 maanden met zware ondersteuningsvragen zijn in beeld bij de OZKNV. Orthopedagogen en andere deskundigen vanuit de OZKNV ondersteunen bij het toe leiden van deze kinderen naar de best passende onderwijsplek. In de basisschoolperiode hebben alle kinderen recht op de kwalitatief hoge basisondersteuning, zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan. Deze basisondersteuning wordt om de twee jaar gemeten met de monitor Basisondersteuning ( ). In 2016 moeten scholen op alle indicatoren minimaal 3,2 scoren (4-puntsschaal) Alle toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs worden afgegeven door de Onderwijszorgkoepel. Bij iedere toelaatbaarheidsverklaring wordt ouders gevraagd of zij tevreden zijn over de gevolgde procedure en de ondersteuning vanuit de school. Deze gegevens worden per school en per schoolbestuur verzameld en geven inzicht in de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur op het niveau van de Onderwijszorgkoepel, het schoolbestuur en de school jaarlijks Monitor Basisondersteuning Jaarlijks monitor toelaatbaarheidsverklaringen speciaal (basis) onderwijs Jaarlijks monitor aanmeldingen commissie onderinstroom Per kwartaal monitor thuiszitters Ouderbetrokkenheid enquête bij alle toelaatbaarheidsverklaringen 2a. Kinderen en jongeren met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte één dossier hebben, dat opgebouwd wordt vanaf de voorschoolse voorzieningen en middels warme overdracht meegaat naar de volgende onderwijsvoorziening of instelling voor (jeugd- )ondersteuning. Warme overdracht betekent dat naast het overdragen van gegevens over de ontwikkeling van het kind of de jongere ook het gesprek wordt gevoerd tussen overdragende en ontvangende school of instelling met als doel het kind of de jongere te leren kennen als mens in ontwikkeling. In alle 8 gemeenten is een gesloten keten, waarin de professionals vanuit de gemeentelijke basisteams, de voorschoolse instellingen, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs samenwerken om het motto één kind - één gezin één plan daadwerkelijk tot uitvoering te 3

4 brengen. Het dossier wordt al werkend (handelingsgericht) gevuld en wordt overgedragen. Ouders zijn betrokken bij het opstellen van het ondersteuningsplan (arrangement) voor hun kind en hebben er belang bij dat deze gegevens en de aanpak zorgvuldig worden overgedragen. Dit vraagt van alle betrokkenen een goede communicatie met de ouders. De Onderwijszorgkoepel is via de orthopedagogen betrokken bij de jonge kinderen en eventueel ook via de commissie Onderinstroom als het gaat om een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs. De warme overdracht van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs geldt met name voor de kinderen die in het basisonderwijs een ontwikkelingsperspectief hebben richting praktijkonderwijs, speciaal onderwijs of LWOO. In groep 7 en groep 8 is er al contact tussen basis en voortgezet onderwijs om deze kinderen en hun ouders te begeleiden naar de juiste vorm van voortgezet onderwijs Gesloten keten in alle gemeenten In iedere gemeente orthopedagoog vanuit OZK op afroep aanwezig bij IVH, Basisteam, ZAT In alle 8 gemeenten overdracht formulier en warme overdracht Alle leerlingen met zware ondersteuningsvragen voor 4 de jaar TLV 2016 Alle kinderen via overdracht formulier en warme overdracht vanuit voorschool naar basisonderwijs 2b. Een dossier zal vaak bestaan uit verschillende sub-dossiers, die door verschillende instanties beheerd worden. Het doel is om deze dossiers zo mogelijk samen te brengen en complementair te laten zijn aan elkaar. Waar het niet mogelijk is moet in ieder geval vermeld worden dat er over dit kind ook andere dossiers zijn. Er is een privacy protocol opgesteld, waarin alle afspraken en procedures zijn opgenomen. Uitgangspunt daarbij is dat het in het belang van het kind is dat professionals relevante informatie met elkaar delen. Ouders worden altijd geïnformeerd als informatie wordt gedeeld, ook als zij het er niet mee eens zijn. Dit geldt ook als school een melding doet in de Verwijsindex of bij het meldpunt Kindermishandeling Privacy protocol Afspraken met ketenpartners Groeidocument 3. Expertise die in de regio beschikbaar is binnen regulier, SO en SBaO en/of ontwikkeld moet worden, volgens een gestructureerde en samenwerkende wijze gedeeld en geborgd wordt met alle partners (sociale kaart). 4

5 Tot en met het schooljaar valt de aanwezige expertise onder het Tripartiete Akkoord en kunnen scholen hier gebruik van maken. Voor 1 mei 2015 wordt de huidige werkwijze geëvalueerd en wordt besloten welke expertise ook na 2016 centraal door de Onderwijszorgkoepel wordt ingericht structuur en werkwijze ontwikkelen en implementeren evaluatie en besluitvorming voortzetting na Specifieke onderwijsondersteuning zo veel mogelijk naar het kind of de jongere wordt gebracht. Dat betekent dat wij ons inspannen om specifieke onderwijszorg thuisnabij aan te bieden. Thuisnabij is zo mogelijk lokaal en eventueel regionaal. Geen kind of jongere gaat gedwongen voor een passend onderwijs arrangement de regio uit. Het streven is zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs te bieden. Het is voor alle betrokkenen duidelijk dat we er niet in zullen slagen alle kinderen binnen de eigen gemeente onderwijs aan te bieden. Er zullen vormen van speciaal (basis) onderwijs nodig blijven. In het overleg met de gemeenten is afgesproken dat de Onderwijszorgkoepel de gevolgen van de verwachte krimp en de gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs op zowel huisvesting als leerlingenvervoer in beeld brengt. Er wordt een vlekkenplan gemaakt van de huidige en mogelijk gewenste onderwijsvoorzieningen om daarmee het dekkende netwerk van voorzieningen in beeld te brengen. Analyse van de kengetallen moet duidelijk maken welke expertise er niet binnen de Onderwijszorgkoepel aanwezig is. Welke expertise moet geïmporteerd worden en voor welke specialistische ondersteuning kunnen we gebruik maken van voorzieningen buiten onze regio. Dit leidt tot een masterplan, waarmee via het regionaal overleg afspraken over toekomstige voorzieningen gemaakt kunnen worden. Bij toekomstige voorzieningen moet gedacht worden aan tussenvormen van basis en speciaal onderwijs Vlekkenplan Masterplan Dekkend netwerk Expertise importeren 5. Er in samenwerking tussen (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs opvangvoorzieningen voor crisissituaties blijven dan wel worden ingericht, opdat niet één leerplichtige leerling thuis zit. We willen geen thuiszitters; voor alle kinderen is er een opvangmogelijkheid in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Er geldt een wettelijke termijn van 6 weken, waarbinnen een passende onderwijs plek geboden moet worden. Ook in deze tussenliggende tijd heeft het kind recht op onderwijs. Dat betekent vormen van crisis- en observatieplaatsing. Momenteel functioneren binnen de Onderwijszorgkoepel 3 zo genoemde BLOS-groepen (BLijf Op School-groepen). Hierin worden 5

6 kinderen een aantal dagdelen opgevangen en worden zowel kind als leerkracht ondersteund bij de opvang in de eigen groep. Deze groepen kunnen voorkomen dat er crisisopvang geboden moet worden. In het protocol Thuiszitters is opgenomen dat het mede de verantwoordelijkheid voor de Onderwijszorgkoepel is om thuis zitten te voorkomen door met betrokkenen naar oplossing te zoeken en eventueel te bieden Voortzetting Blos groepen Nijkerk, Harderwijk, Epe 2015 Vanuit vlekkenplan en masterplan besluiten nemen over noodzakelijke tussenvoorzieningen en benodigde expertise 6. Er kwalitatief hoogwaardig speciaal (basis) onderwijs beschikbaar blijft voor die leerlingen die binnen het regulier onderwijs geen passend onderwijs ondersteuningsarrangement kunnen krijgen. Het streven is er op gericht zoveel mogelijk kinderen binnen het basisonderwijs op te vangen. Waar dit niet mogelijk is, zijn er binnen de regio van de Onderwijszorgkoepel vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Als doelstelling voor het aantal leerlingen dat gebruik mag maken van speciaal (basis) onderwijs gelden de landelijke deelnamepercentages voor het speciaal onderwijs en de 2% norm voor het speciaal basisonderwijs. In het masterplan worden op basis van de leerlingenprognoses voor de jaren tot 2021 de aantallen leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs opgenomen. Ook zal het masterplan antwoord moeten geven op de vraag welke tussenvoorzieningen wenselijk en financieel haalbaar zijn. Het vlekkenplan geeft antwoord op de vraag welke expertise nodig is en eventueel geïmporteerd moet worden Vlekkenplan Tussenvoorzieningen Analyse benodigde expertise Expertise importeren 7. Eén loket waar ouders/verzorgers mee van doen hebben als hun kind specifieke onderwijsondersteuning nodig heeft. (laagdrempelig en zo schoolnabij of lokaalnabij mogelijk) 1 Het handelingsgericht arrangeren is er op gericht om op schoolniveau te komen tot het juiste arrangement (de juiste ondersteuning). De interne begeleiders spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook de ouders. School en ouders vormen samen met expertise vanuit het samenwerkingsverband het loket op schoolniveau. 1 Hier wordt niet bedoeld de wettelijk taak een centrale informatievoorziening in te richten 6

7 Scholen kunnen bij het handelingsgericht arrangeren gebruik maken van de centrale expertise van de Onderwijszorgkoepel. De centrale expertise is verdeeld in werkeenheden, die geleid worden door de contactpersonen en bestaat uit expertise van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De contactpersoon is een orthopedagoog/psycholoog die de vraag van de school oppakt en verantwoordelijk is voor het vervolgtraject. De Onderwijszorgkoepel richt één loket in voor de jonge kinderen met zware ondersteuningsvragen in de vorm van de commissie Onderinstroom centrale expertise handelingsgericht arrangeren Commissie onderinstroom loket Informatievoorziening (Website en monitor informatievoorziening schoolbestuur) Consulent 3.2 Afspraken met de gemeenten De werkgroep aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt gaat wederom aan de slag (onderdeel REA). Hier spelen met name het mbo en het praktijkonderwijs een belangrijke rol. Er worden twee nieuwe werkgroepen geformeerd die de opdracht krijgen om in het OOGO van 17 september 2014 concreet uitgewerkte plannen te presenteren. a. Werkgroep Effecten Passend Onderwijs op huisvesting en leerlingenvervoer: Opdracht: In hoeverre is het mogelijk thuisnabij onderwijs te bieden; welke scenario s zijn daarbij mogelijk en wat zijn de effecten van deze scenario s op huisvesting van scholen en het leerlingenvervoer. Wat zijn de financiële consequenties van bepaalde keuzen om wenselijkheid en haalbaarheid te kunnen afwegen. Ontwikkel samen met het voortgezet onderwijs een masterplan waarin naast het bovengenoemde ook de effecten van de krimp worden meegenomen. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs nemen hierin het voortouw. b. Werkgroep Integraal Arrangeren Opdracht: Op welke wijze kan de interne ondersteuningsstructuur van de school het best aansluiten bij de hulp en ondersteuning vanuit de gemeentelijke jeugdhulp (basisteam CJG). Welke concrete afspraken en procedures worden daarbij gehanteerd. Waar liggen verantwoordelijkheden (ook financieel). De gemeenten nemen hierbij het voortouw. 3.3 Adviezen Ondersteuningsplanraad 1. SMART-geformuleerde doelen en een planning en control cyclus Het strategisch beleidsplan en de Jaarplannen zijn zoveel mogelijk SMART geformuleerd en verwerkt in de planning en control cyclus. Dit schept duidelijkheid voor alle betrokkenen wat er van hen 7

8 verwacht wordt en het is de basis voor het afleggen van verantwoording naar ouders, besturen, Raad van Toezicht en Inspectie. 2. Voldoende en bereikbare hoogwaardige centrale expertise De doelen van het Ondersteuningsplan (doel 3: Centrale Expertise en doel 6: Beschikbaar hoogwaardig speciaal (basis) onderwijs vallen samen met de wensen van de Ondersteuningsplanraad. 3. Een generaal pardon voor zittende leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs Inmiddels heeft de Onderwijszorgkoepel hierover een uitspraak gedaan: Geen enkel kind wordt gedwongen terug geplaats in het basisonderwijs. De bekostiging voor deze leerlingen vindt plaats uit de centrale middelen. Schoolbesturen worden verantwoordelijk voor de bekostiging van leerlingen die op of na 1 augustus 2014 in het speciaal (basis) onderwijs worden geplaatst. 4. Eventueel vrij vallende middelen expertise toevoegen aan solidariteitsfonds Hierover is op dit moment van schrijven nog geen uitspraak gedaan. 3.4 Vereveningsopdracht In de planning en control cyclus wordt opgenomen hoeveel kinderen er op basis van de landelijke deelnamepercentages in het speciaal (basis) onderwijs geplaatst mogen zijn. Deze aantallen worden afgewogen tegen de daadwerkelijk aantallen leerlingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de leerlingenprognoses van de gemeenten. De jaarlijkse monitor laat zien of deze doelstelling ook jaarlijks bereikt is en of bijstelling gewenst is. Ook worden jaarlijks die indicatoren van de Basisondersteuning die rechtstreeks van invloed zijn op de deelnamepercentages in de monitor opgenomen Streefgetallen deelnamepercentages en aantallen leerlingenprognoses Leerlingenaantallen Deelnamepercentages Monitor Basisondersteuning 8

9 3.5 Schematisch Overzicht van de Hoofdlijnen Hoofdgebieden Onderdelen Subonderdelen a. Organisatie Visie/Missie Strategisch Beleid b. Inhoud en Onderwijs continuüm Medewerkers Contacten Basisondersteuning * Handelingsgericht werken Handelingsgericht Arrangeren * Onderinstroom Doorgaande lijn Dekkend netwerk Loket functie c. Financiën Verdeelmodel (Meerjaren) Begroting Solidariteitsfonds Verevening Planning en Controlcyclus Financiële administratie d. Verantwoording en Monitoring Kwaliteit basisondersteuning Tevredenheid enquête Passend Onderwijs Effectieve besteding Ondersteuningsmiddelen Ouders Processen Bestuur OZKNV RvT OZKNV OPR OZKNV Besturen Scholen Gemeenten Clusters (intern&extern ozknv) Voorschool vroegschool Basisonderwijs voortgezet onderwijs Onderwijs - gemeenten Vlekkenplan Masterplan Administratiekantoor Accountant S(b)o toelaatbaarheidsverklaringen Thuiszitters *Cursief: reeds uitgewerkt *Blauw: in ontwikkeling 9

10 Bijlage 1 a. Doelen vanuit Ondersteuningsplan: 1.4 Doelen Wij realiseren dat: 2. Alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 4 ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen als voorbereiding op het onderwijs en tussen 4 en jaar onderwijs en ondersteuning krijgen die aansluit bij hun specifieke behoeften en gericht is op een voor hen optimaal resultaat in termen van zowel vorderingen en vaardigheden als sociaal-emotioneel welbevinden. 2a. Kinderen en jongeren met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte één dossier hebben, dat opgebouwd wordt vanaf de voorschoolse voorzieningen en middels warme overdracht meegaat naar de volgende onderwijsvoorziening of instelling voor (jeugd- )ondersteuning. Warme overdracht betekent dat naast het overdragen van gegevens over de ontwikkeling van het kind of de jongere ook het gesprek wordt gevoerd tussen overdragende en ontvangende school of instelling met als doel het kind of de jongere te leren kennen als mens in ontwikkeling. 2b. Een dossier zal vaak bestaan uit verschillende sub-dossiers, die door verschillende instanties beheerd worden. Het doel is om deze dossiers zo mogelijk samen te brengen en complementair te laten zijn aan elkaar. Waar het niet mogelijk is moet in ieder geval vermeld worden dat er over dit kind ook andere dossiers zijn. Dit kan bijvoorbeeld via de Verwijsindex. 3. Expertise die in de regio beschikbaar is binnen regulier, SO en SBaO en/of ontwikkeld moet worden, volgens een gestructureerde en samenwerkende wijze gedeeld en geborgd wordt met alle partners (sociale kaart) 4. Specifieke onderwijsondersteuning zo veel mogelijk naar het kind of de jongere wordt gebracht. Dat betekent dat wij ons inspannen om specifieke onderwijszorg thuisnabij aan te bieden. Thuisnabij is zo mogelijk lokaal en eventueel regionaal. Geen kind of jongere gaat gedwongen voor een passend onderwijs arrangement de regio uit. 5. Er in samenwerking tussen (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs opvangvoorzieningen voor crisissituaties blijven dan wel worden ingericht, opdat niet één leerplichtige leerling thuis zit 6. Er kwalitatief hoogwaardig speciaal (basis) onderwijs beschikbaar blijft voor die leerlingen die binnen het regulier onderwijs geen passend onderwijs ondersteuningsarrangement kunnen krijgen. 7. Eén loket waar ouders/verzorgers mee van doen hebben als hun kind specifieke onderwijsondersteuning nodig heeft. (laagdrempelig en zo schoolnabij of lokaalnabij mogelijk) 2 b. Uitwerkingsafspraken OOGO In het OOGO van 15 januari is geconstateerd dat er drie hoofdthema s zijn: 2 Hier wordt niet bedoeld de wettelijk taak een centrale informatievoorziening in te richten 10

11 1. de ondersteuningsstructuur aan leerlingen inclusief doorgaande leer- en zorglijnen 2. het dekkend onderwijsaanbod met de effecten op huisvesting en leerlingenvervoer 3. specifieke vraagstukken als arbeidstoeleiding en bijzonder kwetsbare doelgroepen (met dwarsverbanden richting Wmo/ AWBZ -ondersteuning. Hieruit wordt in verschillende werkgroepen gewerkt aan: Aansluiting Onderwijs arbeidsmarkt Thuisnabij waar mogelijk Integraal arrangeren -Gevolgen spreidingsbeleid voor huisvesting en leerlingenvervoer -Masterplan in samenwerking met voortgezet onderwijs -Aansluiting ondersteuningsstructuur onderwijs bij gemeentelijke jeugdhulp c. Adviezen vanuit de OPR De Ondersteuningsplanraad heeft op 27 feb 2014 ingestemd met het ondersteuningsplan. Daarbij heeft de OPR een aantal kritische opmerkingen gemaakt. De OPR : a. mist in het Ondersteuningsplan de saamhorigheid en samenwerking en maakt zich ernstig zorgen of daardoor de kwaliteit van de ondersteuning binnen alle scholen gewaarborgd kan worden, met name in scholen van kleine schoolbesturen en éénpitters; b. ziet weinig solidariteit in de verdeling van de middelen; c. mist de concrete uitwerking in SMART-geformuleerde doelen, afspraken, mijlpalen, procedures; d. maakt zich ernstig zorgen of er voldoende expertise is en aanwezig blijft om de kinderen en de scholen daadwerkelijk te ondersteunen. Er ontbreekt een vlekkenplan, waardoor er te weinig zicht is of er voor alle kinderen thuisnabij een passende plek is; e. mist een uitgewerkte functie- en taakomschrijving; f. maakt zich ernstig zorgen of in de toekomst kinderen gedwongen terug geplaatst moeten worden in het basisonderwijs; g. wil vanaf nu nadrukkelijk en tijdig bij het opstellen van de Jaarplannen betrokken worden Op basis van deze opmerkingen geeft de Ondersteuningsplanraad de volgende adviezen: 1. SMART-geformuleerde doelen en tussendoelen, gekoppeld aan een tijdpad; We vragen het bestuur prioriteiten aan te geven voor het komende jaar; hoe krijgt de Ondersteuningsplanraad zicht op de voortgang van het invoeringsproces en de besteding van de middelen, hoe wordt gestuurd op één centraal dossier, hoe loopt de communicatie naar de ouders, welke klachtenprocedure komt er, etc. En welke rol krijgt de genoemde project coördinator hierin? 2. De in het ondersteuningsplan benoemde planning & control cyclus binnen de kwaliteitszorg van de OZKNV, die in het voorjaar van 2014 wordt ontwikkeld; 3. De middelen die (mogelijk) Vrij vallen in de kostenpost Centrale Expertise te gebruiken om de solidariteit te bevorderen en dus niet over de schoolbesturen te verdelen; En daarbij graag helderheid hoe en wanneer scholen aanspraak kunnen maken op dit solidariteitsfonds; 4. Een generaal pardon opnemen voor zittende leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs; 5. Zorgdragen voor voldoende expertise rond de scholen om de kwaliteit van de ondersteuning te waarborgen. We gaan er van uit dat het jaarplan, naast de genoemde bijlagen met de ondersteuningsprofielen, een vlekkenplan bevat en dat 11

12 het bestuur inzichtelijk maakt welke expertise binnen het samenwerkingsverband voorhanden is, en hoe deze expertise beschikbaar komt en blijft. d. Verevening Naast de inhoudelijke opdracht m.b.t. de invoering van Passend Onderwijs heeft de Onderwijszorgkoepel ook een financiële opdracht: In 2020 moeten de ondersteuningsmiddelen toereikend zijn om alle vormen van ondersteuning te bekostigen en daarmee voorkomen dat schoolbesturen vanuit hun reguliere middelen moeten bijdragen. De bekostiging van Passend Onderwijs is gebaseerd op landelijke deelnamepercentages aan speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De Onderwijszorgkoepel stelt zich als doel om voor de deelnamepercentages in het speciaal (basis) onderwijs in 2020 minimaal de landelijke deelnamepercentages te halen. Bijlage 2 Jaarplanning data OZKNV Dagelijks bestuur Algemeen Bestuur Raad van Toezicht / 41 Besturen Diversen School vakanties midden nederland Vergader datum Inlever datum Vergader datum Inlever datum Vergader datum Inlever datum Augustus September

13 Oktober Inhoudelijke t/m bespreking algemeen bestuur : 9 oktober uur November December t/m Januari Februari t/m Maart April t/m Mei Juni Juli t/m

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher Passend Onderwijs Tweede Zorgcongres ChristenUnie Harderwijk 22 november 2014 Henk Büscher hbuscher@onderwijszorgkoepel.nl Wat is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe?

Nadere informatie

Visie op Passend Onderwijs

Visie op Passend Onderwijs Visie op Passend Onderwijs Onze regio De regio Passend Onderwijs 25-09 PO kenmerkt zich zowel geografisch als bestuurlijk. Ook heeft de regio samen een (bescheiden) bestuurlijke en inhoudelijke geschiedenis

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015

NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015 NIEUWSBRIEF SCHOLEN EN OUDERS - 1 JULI 2015 Nieuwsbrief voor scholen en ouders die zijn aangesloten bij de Onderwijszorgkoepel Noord- Veluwe (OZKNV) Passend Onderwijs, het eerste jaar Het eerste jaar Passend

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Checklist Instemming ondersteuningsplan

Checklist Instemming ondersteuningsplan Checklist Instemming ondersteuningsplan Jan de Vos, Marieke Boon-Mens November 2013 Deze checklist is bedoeld als handvat voor de ondersteuningsplanraad bij de instemming op het ondersteuningsplan. Het

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek

Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Passend Onderwijs in de Duin-en Bollenstreek Noordwijkerhout, 3 maart 2015 Dick Rasenberg Algemeen directeur SWV 28-12 Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma;

Nadere informatie

Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past!

Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past! Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past! Ondersteuningsplan 2016-2020 Karin Verkerk en Henk Keesenberg Visie van Zeeluwe Alle kinderen in de scholen van de aangesloten

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Scholen. Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past!

Scholen. Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! Scholen Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PRIMAIR ONDERWIJS ELBURG EPE ERMELO HARDERWIJK NIJKERK NUNSPEET PUTTEN ZEEWOLDE

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007)

Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) Samenvatting Jaarmonitor Passend onderwijs PO Eindhoven (3007) 2015-2016 Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven Telefoon: 040-2968787 www.po-eindhoven.nl SWV

Nadere informatie

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs

BIJLAGE G- Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs, incl. organogram Bij Jaarplanning- Werkagenda SWV PassendWijs Inrichting Coördinatie en Ondersteuning SWV PassendWijs Schooljaar 2014-2015 Inleiding: Hieronder volgt een concrete uitwerking van het voorstel voor de coördinatie van het SWV PassendWijs in het schooljaar

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604)

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) Programma Even voorstellen Verloop van het proces Het eerste ondersteuningsplan Praktijkervaringen

Nadere informatie

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K)

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) memo aan: schoolbesturen en scholen Passend primair onderwijs N-K van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) datum: 10 juni 2015 onderwerp: werkwijze inzet

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Stelling 1 Door de invoering van Passend onderwijs krijgen we steeds meer kinderen met extra zorg in de reguliere klas. Eens Oneens Stelling 2 Met de

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht, pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

OPP binnen Plein 013. Wat?

OPP binnen Plein 013. Wat? OPP binnen Plein 013 Wat? De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in het vergaderjaar 2013-2014 een wijziging opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs in verband met het registeren van leerlingen

Nadere informatie

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 Bijlage 9 In het Ondersteuningsplan 2015-2019 zijn de ambities van het samenwerkingsverband verwoord om te komen tot thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen in de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A.

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs Deventer U.A. Plaats : Deventer Administratienummer : PO2303 Bestuursnummer : 21455 Onderzoeksnummer : 277494 Datum

Nadere informatie

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Bijlage 5 ECT in beeld

Bijlage 5 ECT in beeld Bijlage 5 ECT in beeld Het Referentiekader Passend onderwijs geeft aan dat er een multidisciplinaire structuur aanwezig moet zijn in het SWV (of de regio) die het proces van toekenning van extra ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Publieksversie Ondersteuningsplan

Publieksversie Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs Publieksversie Ondersteuningsplan Passenderwijs 26.0 Voor elk kind een passend aanbod Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Versie 5, augustus 2017 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past!

Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! Voorschoolse instellingen en instanties Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PRIMAIR ONDERWIJS ELBURG EPE ERMELO HARDERWIJK

Nadere informatie

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014

Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 19-6-2012 Geschiedenis: 1998 (WSNS 2 e fase), 2003 (WEC), 2005 (vernieuwing zorgstructuren) Bezuiniging op Passend Onderwijs voor 2013 geschrapt. Houdbaarheid na 2013 Invoering op 1-8-2014 Behandeling

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Ondersteuningsplan 2014-2018 Samen bouwen aan passend onderwijs VOORWOORD Voor u ligt het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband, Onderwijs Zorg Koepel (OZK) Noord Veluwe PO 25-09. Het opstellen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING

DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING DRIE MAANDEN RISICOREGELING/SOLIDARITEITSMELDING Versie 04 september 2015 Registratie drie maanden risicoleerlingen In ons samenwerkingsverband (SWV) kunnen scholen onder bepaalde voorwaarden leerlingen

Nadere informatie

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving

Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG. wetgeving Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijs.nl wetgeving In november 2012 is de wetgeving passend onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd en in december de

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1. Commissie: de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 18a lid 11 van de WPO; 2. Loket Plein

Nadere informatie

Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014

Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014 Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014 Dit meerjarenontwikkelingsplan vloeit voort uit het ondersteuningsplan 2014-2018,

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken!

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken! Uitwerkingen ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van het SWV staat op hodlijnen aangegeven hoe procedures op hodlijnen verlopen. Deze toelichting is een uitwerking van de in het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Projectplan Passend Onderwijs

Projectplan Passend Onderwijs Projectplan Passend Onderwijs Naam van het project Passend Onderwijs Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

(VO Haaglanden) Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West

(VO Haaglanden) Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West (VO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012

welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012 welkom informatie bijeenkomst koersnotitie passend onderwijs Barchem november 2012 programma 1. welkom 2. presentatie: wat is Passend Onderwijs? 3. presentatie: koersnotitie 4. vragen? VRAGENBRIEFJES historie

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs?

Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs? Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs Wat merk ik daarvan in de groep op school Wat merkt mijn kind daarvan Ehm... Wat is dat Passend Onderwijs SWV de Eem legt in deze brochure uit hoe er wordt

Nadere informatie

Op weg naar een sluitende ondersteuningsstructuur

Op weg naar een sluitende ondersteuningsstructuur Op weg naar een sluitende ondersteuningsstructuur 1 Inleiding Op basis van een startnotitie van juni 2010 is in Lelystad gesproken over een passende ondersteuningsstructuur en zijn hiervoor aanpassingen

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Inrichting passend onderwijs

Inrichting passend onderwijs Inrichting passend onderwijs Per 1 aug 2014 wet passend onderwijs De hoofddoelstelling is dat elk kind in ons samenwerkingsverband een passende onderwijsplek heeft. Dit betekent een ononderbroken ontwikkelingsproces,

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Ondersteuningsplan PO-VO

Ondersteuningsplan PO-VO Ondersteuningsplan PO-VO Aanleiding: labels In 10 jaar tijd (2003 2013): * Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen. * SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen. In 5 jaar tijd (2007

Nadere informatie

Datum 15 januari 2015 Pagina 1 van 7. concept. Jaarplan 2015

Datum 15 januari 2015 Pagina 1 van 7. concept. Jaarplan 2015 1 van 7 concept Jaarplan 2015 2 van 7 1.1 Algemeen Het Jaarplan 2015 geeft weer welke activiteiten het DPZ in het kalenderjaar 2015 onderneemt om haar doelstellingen te behalen. Ook geeft dit jaarplan

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp. iiiiin MIN min nun /03/2014. Beleid Cluster Maatschappij (071) Aan de gemeenteraad

Gemeente Leiderdorp. iiiiin MIN min nun /03/2014. Beleid Cluster Maatschappij (071) Aan de gemeenteraad Beleid Cluster Maatschappij (071)54 54 834 mmolenaar@leiderdorp.nl Ingekomen: Kopie ^ o ' i ' ^ Afdeling ; C^V A Gemeente Leiderdorp Aan de gemeenteraad iiiiin MIN min nun 2014 01342 13/03/2014 datum kenmerk

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT PRIMAIR ONDERWIJS

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT PRIMAIR ONDERWIJS BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT PRIMAIR ONDERWIJS Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 21610 Samenwerkingsverband : PO2601 Onderzoek uitgevoerd op : 22 mei 2014 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel Plaats : Hardenberg Administratienummer : VO2307 Bestuursnummer : 41885 Onderzoeksnummer : 277519

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus Lunteren 5 oktober 2017

Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus Lunteren 5 oktober 2017 Toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs na 1 augustus 2017 Lunteren 5 oktober 2017 We willen: Zicht krijgen op de uitwerking van het beleid van het swv tot op het niveau van de leerling Weten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie