Auto en fiscus in 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auto en fiscus in 2009"

Transcriptie

1 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 Autoenfiscusin2009 Disclaimer DeVNAbesteedtzorgaandesamenstellingvanhaarpublicaties.Desondanksishetmogelijkdatdegeboden informatieonjuisthedenen/ofonvolledighedenbevat.alleinformatieinditdocumentisondervoorbehoud vanfouten.mochtdehiergepubliceerdeinformatieonjuisthedenofonvolledighedenbevatten,dankande VNAnietaansprakelijkwordengesteldvoorhieruitvoortvloeiende(directedanwelindirecte)schade.Aandeze informatiekunnendoordegebruikergeenrechtenwordenontleend;dezewordtgeheelvooreigenrisico gebruikt. VerenigingvanNederlandseAutoleasemaatschappijenVNA Postbus CABunnik Telefoon: E lease.nl lease.nl

2 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 Inhoudsopgave 1Autovandezaak 1.1Debijtellingin Algemeen 1.1.2Bijtellingbijauto'smetgrijskenteken 1.1.3Decataloguswaarde 1.1.4Oldtimers 1.1.5Autoeengedeeltevanhetjaarterbeschikking 1.2Wanneereenhogerebijtelling? 1.3 Eigenbijdrage 1.4Kosteninverbandmetdeautovandezaak 1.4.1Aftrekwerknemer 1.4.2Onbelasteverstrekkingvoorkostenautovandezaak 1.5Aspectenvandeautovandezaakvoordewerkgever 1.5.1Loonbelasting&loonstaat 1.5.2BTW aftrek 1.5.3BTWovereigenbijdrage 1.6 Bijtellingprivégebruikautovoordeautobranche 2Privé autovandewerknemer 3Carpoolen 3.1Carpoolenmetdeeigenauto 3.2 Carpoolenmetdeautovandezaak

3 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 4Autoenondernemer 5Motorrijtuigenbelasting(MRB) 5.1Algemeen 5.2Aangiftemotorrijtuigenbelasting 5.3Tarief 5.4Verkoopautoofmotorrijwiel/teruggaaf 5.5Schorsingmotorrijtuigenbelasting 5.6 Vrijstellingen 5.7 Grijskenteken;bijzondertarief 5.8Eindebelastingplicht 6Belastingvanpersonenauto'senmotorrijwielen(BPM) 6.1Algemeen 6.2BPM tariefengrondslag 6.3Rekenvoorbeeld 6.4Milieumaatregelen 6.5VrijstellingBPM;o.a.grijskenteken 6.5.1BPMteruggavebijexport 6.6BPMbijregistratie 6.6.1Algemeen 6.6.2Detabel 6.6.3Verkoopgebruiktepersonenautoofmotorrijwiel 6.7BPMenlease 6.7.1Algemeen 6.7.2Voorbeelden Voorwaarden

4 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 1Autovandezaak Eenautovandezaakiseenautodiedoordewerkgeveraandewerknemerterbeschikkingwordt gesteld.ditkaneenautozijndieeigendomisvandewerkgeverofeenlease auto.alseenauto eigendomisvandewerknemerendewerkgeververgoedtallekosteninverbandmeteendergelijke auto,dansprekenweeveneensvaneenautovandezaak. 1.1Debijtellingin Algemeen Vooreenautovandezaakheeftdewerknemertemakenmeteenfiscalebijtelling.Debedoelingvan dezebijtellingisdathetvoordeeldatdewerknemerheeftdoorgebruikvandeautovandezaakvoor privédoeleindenwordtbelast.vanaf2006gebeurtditviadeloonbelasting.inhoofdstuk1.5gaanwij hieruitgebreideropin. Vanaf1januari2009zijnerdriebijtellingspercentagesvoordebijtellingautovandezaak,afhankelijk vandeabsoluteco2 uitstoot: Bijtelling(%vancatalogusprijs) CO2 uitstootdiesel(gr/km) CO2 uitstootoverige(gr/km) 14% 95enlager 110enlager 20% % 117enhoger 141enhoger Eenautovandezaakwordtiniedergevalgeachtookvoorprivédoeleindenterbeschikkingtezijn gesteld,tenzijblijktdatdeautoopjaarbasisvoornietmeerdan500kilometervoorprivédoeleinden wordtgebruikt.eenwerknemerkanhiertoeeen"verklaringgeenprivégebruik"aanvragenbijde belastingdiensteneenrittenregistratiebijhouden. Inditverbandverdientopmerkingdatwoon werkkilometersalszakelijkekilometerswordengezien. DeBelastingdienstkanstellendatdebijtellingvoorprivégebruikmeerdandegenoemde percentagesmoetbedragen.debewijslasthiervoorligtbijdebelastingdienst.zieverder Bijtellingbijauto'smetgrijskenteken Deforfaitairebijtellinggeldtzowelvoorpersonenauto salsvoorbestelauto s.dewetmaaktechter eenpaaruitzonderingen. Omtebeginnenisereenuitzonderingvoorbestelauto sdiedooraardofinrichtinguitsluitendof nagenoeguitsluitendgeschiktzijnvoorvervoervangoederen.dezebestelauto swordenuitgesloten vandeforfaitairebijtelling.welmoetvoordezebestelauto sdewerkelijkewaardevanhet privégebruik(hetwerkelijkaantalgeredenprivékilometersmaaldewerkelijkekilometerprijs)bijhet belastbaarinkomenwordengeteld.bijbestelauto sdiedooraardofinrichtinguitsluitendof nagenoeguitsluitendgeschiktzijnvoorvervoervangoederenkanbijvoorbeeldwordengedachtaan bepaaldeserviceauto swaarinnaastdebestuurderalleenplaatsisvoorgereedschappenen reserveonderdelen.verdervallenindezecategoriebestelauto smetalleeneenbestuurdersstoel waarvandebevestigingspuntenvandebijrijderstoelzijnweggeslepenofdichtgelast. Ookgeldtereenuitzonderingvoorbestelauto sdienietprivégebruiktkunnenworden.ditis bijvoorbeeldhetgevalalsdeauto saantoonbaarbuitenwerktijdachtereenhekstaan.

5 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 Ergeldtookeenuitzonderingvoorbestelauto swaarvandewerkgeverprivégebruikineen schriftelijkeovereenkomstheeftverboden.dewerkgevermoettoezienopnalevingvanhetverbod. Bijovertredingmoeteensanctie,bijvoorbeeldeenboeteofbijherhalingwellichtontslag,worden opgelegd.viadewebsitevandebelastingdienst( voorbeeldafspraakverbodopprivégebruikdownloaden. Tenslottegeldterookeensimpeleregelingvoorbestelauto sdievoortdurenddoorverschillende werknemerswordengebruikt.inplaatsvaneengedeeltelijkebijtellingbijdediversewerknemersis ervoorgekozenaandewerkgevereenheffingopteleggenvan 300europerjaarperbestelauto. Dezeheffingvaltonderdezogenaamdeeindheffing.Dewerknemermerkterdusnietsvanopzijn loonstrook. Voordeoverigebestelauto sgeldendebijtellingsregelszoalsdieookvoorpersonenauto sgelden Decataloguswaarde Defiscalecataloguswaardeisdenieuwprijsvandeautozoalsvermeldopdeofficiëleprijslijstvande fabrikantofimporteur,inclusiefbpmenbtw.accessoirestellenmeevoordebijtellingalshet accessoireénindeprijslijstvandeimporteuroffabrikantvoorkomt,énhetaccessoireisingebouwd vóórdedagvantoekenningvanhetkenteken. Vanaf1juli2006isdewetBPMgewijzigd.Alleenoveraccessoiresdiedoorofnamensdefabrikantof importeurzijnaangebrachtopdeautobehoeftbpmtewordenafgedragen.doordezewijziginginde wetishetpraktischonmogelijkgewordenomdefiscalewaardevaneenautotebepalen.daarom hoeftvoorauto sdievanaf1juli2006opkentekenzijngesteldookvoordefiscalebijtellinggeen rekeningmeertewordengehoudenmetaccessoiresdienietdoorofnamensdefabrikantof importeurzijnaangebracht.voorauto sdievóórgenoemdedatumopkentekenzijngesteldisvoor debijtellingnogwelbepalendofdeaccessoiresnadekentekeningzijningebouwd.alleendantellen zenietmeevoordebijtelling. Indeloopvandetijdkandecatalogusprijsvaneenautoveranderen.Bepalendisechterde catalogusprijsopdedatumvaneersteregistratievanhetkentekenvandeauto Oldtimers Vooroldtimersgeldteenbijzondereregel.Vaneenoldtimerissprakealsdeautomeerdan15jaar geledeningebruikisgenomen. Voordergelijkeauto smoetdecatalogusprijswordengesteldop dewaardeinheteconomische verkeer,ookweldemarktwaardegenoemd.ditisdeprijsdieopditmomentvoordeautozou moetenwordenbetaald. Deregelsomtrentoldtimersgaanveranderen.Vanaf1januari2010wordtdegrensvan15jaar verhoogdnaar25jaar. Alsdeautoindeloopvaneenkalenderjaarde15 jaarsgrensoverschrijdt,moetvoorhetberekenen vandebijtellingmetdeopgetredenwaardesprongnaargelangvantijdrekeningwordengehouden.

6 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 Voorbeeld Eenterbeschikkinggesteldeoldtimerisop1mei1993voorheteerstingebruikgenomen.Op1mei 2009wordtde15 jaarsgrensoverschreden.decatalogusprijsvandeautowas De marktwaardeisinmiddels In2008rijdtdewerknemer7.000privé kilometersmetdeauto. Debijtellingisdus25%enwordtdanalsvolgtberekend: 25%x x4/12= %x x8/12= bijtellingin Autoeengedeeltevanhetjaarterbeschikking Degrensvan500privékilometersmoetopjaarbasiswordentoegepast.Ditbetekentdatalseenauto gedurendeeendeelvanhetjaarterbeschikkingwordtgesteld,hetaantalprivékilometersmoet wordenherleidomtekijkenwelkbijtellingspercentagegeldt.debijtellingzelfwordtdannaargelang vantijdtoegepast. Voorbeeld Eenwerknemerkrijgtop1november2008eenautoterbeschikkingmeteencatalogusprijsvan Hijrijdtvan1novembertot31decembermetdezeauto400privékilometers. Ditbetekentdathijopjaarbasis12/2 400=2.400privékilometersgeachtwordtterijden.Voorhem geldtduseenbijtellingvan25%.dezebijtellingwordtnaargelangvantijdberekendzodatdetotale bijtellingbedraagt:25% /12= Wanneereenhogerebijtelling? Debijtellingvan25%vandecataloguswaardevandeautoisformeeleenminimum.Indesituatiedat dewaardevanhetwerkelijkeprivégebruikhogerisdandebijtelling,moetdezewerkelijkewaardebij hetinkomenwordenopgeteld. Eenvoorbeeldvaneensituatiewaarindewaardevanhetprivégebruikhogerkanzijndande bijtelling,isalsdeautoterbeschikkingwordtgesteldaaneenwerknemerdiegeenrijbewijsheeft (waardoordeautofeitelijkdooreengezinslidvandewerknemerwordtgebruikt)ofaaneen werknemerdieuitdienstisofopnon actiefstaat.indezegevallenwordterinhetgeheelgeen zakelijkgebruikvandeautogemaakt.allekostendiemetbetrekkingtotdeautowordengemaakt zijndanprivékosten.alsdezekostenhogerzijndandebijtellingmoetendezewerkelijkekostenbij hetinkomenwordenopgeteld. Hetligtopdewegvandeinspecteuromeeneventuelehogerebijtellingaantetonen. 1.3Eigenbijdrage Defiscalebijtellingvandeautowordtgeregeldindeloonbelasting.Perloontijdvakwordteen tijdevenredigdeelvandewaardevanhetprivégebruikvaneenterbeschikkinggesteldeautotothet loonvandewerknemergerekend.deeventueleeigenbijdragevandewerknemervoorprivégebruik komthieropinmindering.hiervooriswelnodigdatwerkgeverenwerknemerschriftelijkzijn overeengekomendateenbepaaldebijdrageeenbijdragevoorprivégebruikis. Hetkanvoorkomendatdeeigenbijdragevandewerknemerineenloontijdvakmeerisdande waardevanhetprivégebruik.inprincipekaneeneigenbijdragenooittoteennegatiefsaldoleiden. Voordeautovandezaakgeldtechtereenuitzondering.Deeigenbijdragekanineenloontijdvakwel

7 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 toteennegatiefsaldoleiden,alsdetotalebijtellingopkalenderjaarbasismaarnietnegatiefwordt. Alsaanheteindevanhetkalenderjaarblijktdatpersaldoteveelaaneigenbijdragevande werknemerisverrekend,moeteencorrectieovereerdereaangiftenwordengedaandoorde werkgever. 1.4Kosteninverbandmetdeautovandezaak 1.4.1Aftrekwerknemer Alseenwerknemerkostenmaaktinverbandmetdeautovandezaakzijndezenietals beroepskostenaftrekbaar Onbelastevergoedingvoorkostenautovandezaak Kostendiedewerknemermaaktvoorzijnautovandezaakmogenbelastingvrijwordenvergoed. Hierbijkangedachtwordenaanwaskosten,parkeerkostenentolgelden.Verkeersboeteskunnenniet onbelastwordenvergoed. Deverstrekkingvanparkeergelegenheidisonbelastalsdeparkeergelegenheidzichbevindtbijde plaatsvanwerkzaamheden.tedenkenvaltbijvoorbeeldaaneenparkeerkaart(geenelektronische tegoeddragerwaarvanhettegoedalternatiefaanwendbaaris). 1.5Aspectenvandeautovandezaakvoordewerkgever 1.5.1Loonbelasting Sinds1januari2006moeteenwerkgeverloonbelastinginhoudenophetprivévoordeeldateen werknemermeteenautovandezaakheeft.hijhoeftgeenpremieswerknemersverzekeringophet voordeelintehouden.deinhoudinggeldtzowelvoorpersonenauto salsvoorbestelauto s,tenzijer voorwatbetreftdebestelautosprakeisvandeeerdergenoemdeuitzonderingen(zie1.1.2). Eenenanderbetekentdatdewerkgeververantwoordelijkisvoorenrisicolooptmetbetrekkingtot eencorrecteinhouding.geefteenwerknemerbijvoorbeeldaandathijzijnautoineenjaarminder dan500kilometerprivégebruikt,terwijlditachterafnietzoblijkttezijn,danvolgteennaheffingplus eventueleboetebijdewerkgever.omditrisicouittesluitenkandewerknemereenverklaring invullendiedewerkgeverbijdeadministratiedienttebewaren.blijktlaterdatdeauto,ondanksde verklaring,tochmeerdan500kilometerprivéisgebruikt,danvolgteennaheffingpluseventuele boetebijdewerknemer.ditisslechtsniethetgevalalsdewerkgeverweetdatdeverklaringten onrechteisafgegeven.indiesituatiezaldefiscusdenaheffingaandewerkgeveropleggen. Dezeregelingbetekentoverigensextraadministratievelastenvoordewerkgever.Staateenauto bijvoorbeeldtijdelijknietterbeschikkingofwisseltdewerknemergedurendehetjaarvanauto,dan dientdewerkgeverditfoutloosindeadministratieteverwerkenommoeilijkhedenmetdefiscuste voorkomen BTW EenwerkgeverdieondernemerisvoordeBTWtrektinbeginselalleBTWdieheminrekeningwordt gebrachtaf(tenzijdeondernemervrijgesteldeprestatiesverricht).ditgeldtdusookvoordebtwop deauto sdieaanwerknemersingebruikwordengegeven.aanheteindvanhetjaarwordteendeel vandieaftrekweerteruggedraaid.debtwopkostendieprivédoelenhebbengediend,isnamelijk nietaftrekbaar.

8 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 DestaatssecretarisvanFinanciënheeftineenbesluitaangegevendatdecorrectieprivégebruikauto kanwordenvastgesteldop12%vanhetbedragdatalsbijtellingvoorprivégebruikautoindeloon en inkomstenbelastinggeldt. DeondernemerheeftdemogelijkheidomaantetonendatdecorrectievandeBTW aftrekvoorhet privégebruikautoopeenlagerbedraguitkomtdanhetbedragdatberekendiszoalshiervoor omschreven.ditmoethijdanbewijzendoorbijvoorbeeldeenkilometeradministratie.alsdeautoop jaarbasisvoornietmeerdan500kilometervoorprivédoeleindenwordtgebruikt,hoeftgeenbtwcorrectieplaatstevinden. Voordebestelauto sgeldendezelfderegelsalshiervoorbeschreven,tenzijdeauto(nagenoeg) uitsluitendisgeschiktvoorhetvervoervangoederenofalsdeautobuitenwerktijdnietgebruiktkan worden.wordtdebestelautodoorlopendafwisselendgebruikt,danwordtbijderegelinginde loonbelastingaangeslotenenisdecorrectie12%van BTWovereigenbijdrage Overdeeigenbijdragediewerknemersbetalen,moetBTWwordenvoldaan,teweten19/119 de eigenbijdrage.isdeeigenbijdragekostendekkenddanbehoeftdaarnaastgeenbtw correctie wegensprivégebruikvandeautoplaatstevinden. Voorbeeld cataloguswaarde bijtelling(25%) eigenbijdragewerknemervoorprivégebruik correctiebtw verrekening:12%vanbrutobijtellingis 600 af:btwafdrachtwerknemersbijdrage(19/119) 479 derhalvepersaldobtw correctie Bijtellingprivégebruikautovoordeautobranche Voorwerkgeversindeautobranchekanhetmoeilijkzijnomdebijtellingvasttestellen.Ditomdat werknemerswisselendgebruikmakenvanauto svandezaak.debelastingdienstheefthiervooreen tweetalhandreikingengeschreven.dezehandreikingenzijntevindenopdewebsitevande Belastingdienst( LeasemaatschappijenkunnenopvrijwilligebasisaanhakenbijhetconvenantdatBOVAGAutodealers heeftafgeslotenmetdebelastingdienst.meerinformatiedaarovervindtuinhetdossier Autoen fiscus opdevna website. 2Privé autovandewerknemer Eenwerknemerkanbelastingvrijeenvergoedingvan 0,19perzakelijkekilometer(waaronder woon werkverkeer)ontvangen.indeze 0,19zijnalleonkostenbegrepen.Eenaparte(onbelaste) vergoedingvoorbijvoorbeeldtol enveergeldofparkeergeldisniettoegestaan.meerdan 0,19 magdewerkgeververgoedenindevolgendegevallen: openbaarvervoer(vergoedingwerkelijkgemaaktekosten) taxi,boot,vliegtuig(vergoedingwerkelijkgemaaktekostenbinnengrenzenvande redelijkheid) Debelastingvrijevergoedingvan 0,19geldtvoordaadwerkelijkgereisdekilometers.Omdezete kunnenvergoedenmoeteenwerkgevereenkilometeradministratieperwerknemerbijhouden.voor

9 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 reiskostenmeteenregelmatigkaraktermageenvastevergoedingwordenafgesproken.metde belastinginspecteurkanhiertotmaatwerkwordengekomen,waarbijdealgemeneregelsvoorvrije vergoedingeninachtgehoudenworden: bestrijdingvankosten,lastenenafschrijvingen; noodzakelijkvoorbehoorlijkevervullingvandedienstbetrekking; nacalculatiemethode:bovenmatigheidterugbetalenofmeenemenalsinkomstenvoorde loonbelasting. Voorvergoedingvanhetwoon werkverkeerishetvolgendegoedgekeurd. Voordevergoedingmaguuitgaanvan214werkbaredagenperjaar.Alsoptenminste128dagenper jaar,vanennaarhetwerkwordtgereisdmaguopbasisvan214dagenvergoeden.devergoeding magdan214xaantalwoon werkkilometersheenenterugx 0,19bedragen.Daarnaastmagu eventuelezakelijkekilometersopdeanderedagenapartvergoeden. Voorbeeld Eenfulltimerwerktineenjaar170dageninuwgaragebedrijfinGeldermalsen.Verdervalthijinhet jaar20keerinvooreenziekewerknemervaneenfiliaalinnijmegen.dewerknemerwoontintiel. DeafstandTiel Geldermalsenis11kilometerenkelereis.DeafstandTiel Nijmegenis41kilometer enkelereis. Uitwerking Omdatdewerknemeropmeerdan128dagennaarGeldermalsenrijdt,maguopbasisvan214 dagenvergoeden.umagdusvoorderittennaargeldermalsen214x22x 0,19= 895vergoeden.DaarnaastmaguvoorderittennaarNijmegen20x82x 0,19= 312vergoeden. Samendus Devergoedinggeldtnaarevenredigheidvoorparttimewerk. Werkgeversvergoedeninveelgevallenminderdan 0,19perkilometerinhetwoon werkverkeer, terwijldeoverigezakelijkekilometersbovenmatigwordenvergoed. Compensatievandefiscaleruimtemetfiscalebovenmatigheidisalleenmogelijkindiende (collectieve)arbeidsovereenkomstwordtaangevuldmeteenclausulemetdevolgendestrekking: Voorzoverbepaaldereiskostenvergoedingenbovenmatigzijn,strekkendezevergoedingenmede totvergoedingvanreiskostendiedewerkgeverineenkalenderjaarofloontijdvaknogwel belastingvrijkanvergoeden. Umagperloontijdvaksalderen.Ukunterookvoorkiezenombij salderingdeheffingoverdebovenmatigheiduittestellentotdeeerstemaandnahetkalenderjaar waaropdevergoedingbetrekkingheeft.ditloonwordtdanwelmeegenomennaarhettariefvandat nieuwejaar. 3Carpoolen 3.1Carpoolenmetdeeigenauto Alsdewerkgevermetdechauffeurheeftafgesprokendatdechauffeurmetdeeigenautoook anderewerknemersophaalt,dankandechauffeureenonbelastekilometervergoedingkrijgenvan maximaal 0,19voordetotaleafstand,inclusiefdeomrijdkilometers.Deomrijdkilometerszijndan alszakelijkekilometersaantemerken.voordewerknemersdiemeerijdenisdanechtersprakevan vervoervanwegedewerkgever.voordegecarpooldekilometerskomendiewerknemersdaardoor nietinaanmerkingvooreenonbelastevergoeding. Alsdechauffeurendemeerijdersonderling,zondermeerijdregelingvandewerkgever,hebben beslotenomtegaancarpoolen,kandewerkgeveraandechauffeurmaarookaandemeerijdersde onbelastevergoedingbetalenvanmaximaal 0,19perkilometer.Indatgevalmagdewerkgever

10 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 echtergeenvrijevergoedinggevenvooreventueleomrijdkilometers,omdatdeomrijdkilometersin datgevaleenprivékarakterhebben.alsdemeerijdersopgrondvandeonderlingeafspraak(eendeel van)hunvergoedingaandechauffeurgevenheeftdatgeenfiscalegevolgen. 3.2Carpoolenmetautovandezaak Eenwerknemerdiemeteenautovandezaakzakelijkekilometersaflegtkomtvoordezekilometers nietinaanmerkingvoordebelastingvrijekilometervergoeding.voordezekilometersisfeitelijk sprakevanvervoervanwegedewerkgever.alseenleaserijderechterbesluitookanderecollega sin deautovandezaakmeetenemen,komenzijncollega sinaanmerkingvoordebelastingvrije kilometervergoeding.datgeldtnietalsdewerkgeverorganiseertdatdiewerknemersmeereizen; danisooksprakevanvervoervanwegedewerkgever. Destaatssecretarisheeftaangegevendatgeensprakeisvanvervoervanwegedewerkgeverindien dewerkgeveraangeeftwelkewerknemersopeenbepaaldearbeidsplaatswordenverwacht,tenzijhij aanwijstwiedechauffeurisenwiedechauffeurmeeneemt,ofalshijzichanderszinsinhet carpoolenmengt.hetdientimmerseenvrijekeuzevandewerknemersteblijven.ookeen belangstellingsregistratie(bijvoorbeeldindekantineofviaintranet)leidtniettotvervoervanwege dewerkgever,alsdaaruitvoordewerknemergeencarpoolverplichtingjegensdewerkgever voortvloeien.

11 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 4Autoenondernemer Zelfstandigeondernemershebben,binnendegrenzenvanderedelijkheid,dekeuzeomhunautote beschouwenalsondernemingsvermogenofalseenprivé auto.indiendeautonagenoeggeheel zakelijkwordtgebruikt,zaldezetothetondernemingsvermogenmoetenwordengerekend.gebruikt uuwautonagenoeggeheelprivé,danbehoortdezeverplichttothetprivévermogen.inalleoverige gevallenmagukiezenofudeautotothetondernemingsvermogenrekent,oftothetprivévermogen. Alsdeautoondernemingsvermogenis,komtdeondernemerterechtineenregelingdievergelijkbaar ismetdeautovandezaakvoorwerknemers.deondernemerheefttemakenmeteenfiscale bijtellingwegensprivégebruik.debijtellingisinditgevaleenbeperkingvandeaftrekvande autokosten.aftrekbaaralsondernemingskostenzijndusalleautokostenverminderdmethetbedrag vandebijtelling.hetgevolgvandezesystematiekisdat,andersdanbijwerknemers,debijtelling nooithogerkanzijndanhetbedragvandewerkelijkgemaakteautokosten.ookvoordebtwmoet eencorrectievandeaftrekwordenaangebracht,vergelijkbaarmetdecorrectiediewerkgevers moetenmakenvoorauto sdieaanpersoneelterbeschikkingzijngesteld. Alsuwautoprivévermogenis,kuntuperzakelijkekilometer 0,19aftrekken,ongeachtwatde werkelijkekostenzijn.voordebtwhebtudekeuzedeautodanweltotuwprivévermogente rekenen,danweltothetondernemersvermogenterekenen.inheteerstegevalkuntudebtwopde aanschafniet,maardieinverbandmethetgebruikenhetonderhoudwélinaftrekbrengen.umoet bijdelaatsteaangiftevanhetjaarditechtercorrigerenvoorhetprivégebruik.dezecorrectiemoetu baserenopdeverhoudingzakelijkekilometers/privékilometers.alsditnietuituwadministratieisaf teleiden,kuntuuitgaanvaneencorrectievan25%.ditbetekentdatu25%vanalleafgetrokken BTWopgebruikenonderhoudweermoetbijtellen. Letop:metbetrekkingtoteenautodiemetberekeningvanomzetbelastingdooreenondernemeris aangeschaft,bestaatvoorhemslechtsdemogelijkheidomdeautoófgeheeltothet ondernemersvermogen,ófgeheeltothetprivévermogenterekenen.andersdanbijoverige investeringsgoederenhebtunietdemogelijkheidomdeautotendeletothet ondernemersvermogenterekenen.udientuwkeuzeomdeautovoordeomzetbelastingtotuw privévermogenterekenenexplicietkenbaartemakenbijdeaanschafvandeauto.udientdiekeuze vastteleggeninuwadministratie.dekeuzevoordeinkomstenbelastingkaneenanderezijndan voordeomzetbelasting.

12 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 5Motorrijtuigenbelasting(MRB) 5.1Algemeen DeMotorrijtuigenbelasting(MRB)wordtgeheveninverbandmethetopnaamhebbenstaanvaneen autoofmotorrijwiel.ofdeautoofhetmotorrijwielwelofnietwordtgebruiktopdeopenbareweg is,andersdanvroeger,nietvanbelang.niethetfeitdatmenmeteenautoofeenmotorrijwiel gebruikmaaktvandeopenbareweg,maarhetfeitdatmeneenautoofhetmotorrijwielbezitof in eenjuridischwatnauwkeurigerterm houdtishetbelastbarefeit. Voordedatumwaaropeenbelastingtijdvakbegint,isdeafgiftevandeel1Bvanhetkentekenbewijs bepalend.dithoeftdusnietnoodzakelijkerwijsaanhetbeginvaneenmaandtezijn. 5.2Aangiftemotorrijtuigenbelasting AangiftevoordeMRBwordtgedaandooraanvraagvaneenkentekenvooreenautoofhet motorrijwielofdeaanvraagvaneennieuwdeel1bvooreenoccasion.alsereenverandering optreedtdieophettariefinvloedkanhebben(bijvoorbeelddeinbouwvaneenlpginstallatie),dan moeteenaanvraagwordengedaanvooraanpassingvanhetkentekenbewijs.dezeaanvraagwordt aangemerktalshetdoenvaneenaanvullendeaangifte. 5.3Tarief VoordehoogtevanhetMRB tariefisbeslissenddetoestandvandeautoofhetmotorrijwielopde eerstedagvanhettijdvak.datbedraghangtafvan: desoortauto(bestel ofpersonenauto); hetgewicht(massa)vandeauto; desoortbrandstof(benzine,diesel,lpg); deprovinciewaardehouderwoont(elkeprovinciekenthaareigenopcenten); hettijdvakwaaroverdehouderbelastingbetaalt. Voormotorrijwielengeldteenvasttariefongeachthetgewicht.OpdesitevandeBelastingdienst ( Voorkampeerauto sgeldteenafwijkendtarief,hetzogenoemdekwarttarief.inartikel6vanhet UitvoeringsbesluitMRB1994staandetechnischeeisenopgesomdwaaraaneenvoertuigmoet voldoenomalskampeerautotewordenaangemerkt. DeMRBmoetwordenvoldaanvoordathetbelastingtijdvakbegint.Hetismogelijkperjaarvooruitte betalen.datlevertjaarlijkseen(beperkt)voordeelop.ookishetmogelijkomdemrbin maandelijksetermijnentevoldoeninhetgevalvanautomatischeincasso. Voorzeerzuinigeauto sgeldtereenafwijkendtarief.ditgeldtvoordieselauto smeteenco2 uitstootvanmaximaal95gramperkilometerofandereauto smeteenmaximaleuitstootvan110 gramperkilometer.hettariefhiervoorbedraagt25%vanhetnormalemrb tarief(kwarttarief). Vooraardgasauto swordtvanaf1april2009hettariefverlaagdnaarhetniveauvanauto;sop benzinemotoren.voorvrachtauto smeteuroklasse0,ieniiwordendetarievenverhoogdmet respectievelijk90%,75%en60%.deinvoeringsdatumvandezemaatregelisvermoedelijk1april Verkoopautoofmotorrijwiel/teruggaaf

13 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 BijverkoopvandeautoofhetmotorrijwielhoudtdebelastingplichtvoordeMRBop.Debelasting overtijdvakkendiedannognietbegonnenzijn,wordtteruggegeven.ookdebelastingoverhetnog nietverstrekendeelvanhetlopendetijdvakwordtteruggegeven. 5.5Schorsingmotorrijtuigenbelasting AlsgezegdishetgebruikvandeopenbarewegnietrelevantvoordeMRB.Daaromisstallingop eigenterreinnietvoldoendeomdebelastingplichttelateneindigen.inbijzonderegevallenbestaat demogelijkheidomdebelastingplichtteschorsen.dezeschorsingsregelinghoudtindatdehouder vandeautoofhetmotorrijwielonderbepaaldevoorwaardengedurendeeenbepaaldeperiodegeen belastinghoefttebetalen.ditkanzichbijvoorbeeldvoordoenalshetkentekenbewijsisingenomen, ofalsdehouderomwatvoorredenook bijvoorbeeldeenlangdurigverblijfinhetbuitenland de autovooreenlangereperiodenietzalgebruiken. Indiendeschorsingsvoorwaardennietwordennageleefd,zoalshetnietaanwezigzijnvandeautoop eenaangewezenstallingsplaats,dankandemrbwordennageheven. 5.6Vrijstellingen Ergeldteenvrijstellingvanbelastingvoorauto sofmotorrijwielendieinhetbuitenlandzijn geregistreerd,maarwelinnederlandrijden.hierbijgeldtondermeeralsvoorwaardedatdeautoof hetmotorrijwielfeitelijkterbeschikkingstaataaneennatuurlijkpersoondiezijnhoofdverblijfinhet buitenlandheeft.ookgeldteenvrijstellingvoormotorrijtuigendiezijngeregistreerdinhet buitenlandendooreenaldaargevestigdewerkgeverterbeschikkingzijngesteldaanzijnin Nederlandwonendewerknemer(s). VerderkannogvrijstellingvanMRBwordenverleendvoorauto sofmotorrijwielendieinhet buitenlandzijngeregistreerdenwordengebruiktdoorinnederlandgevestigdepersonendieinhet buitenland: hoofdzijnvaneeneenmansbedrijf,of lidzijnvaneenmaatschap,of bestuurder,vennootofaandeelhouderzijnvaneenonderneming,opgerichtindevormvan eenvennootschap. Tenslotteiserdemogelijkheideenvrijstellingtekrijgenvooroldtimers(auto svan25jaaren ouder),elektrischemotorrijtuigenenvoortaxi senanderebijzonderevoertuigen.alsde voorwaardenvandevrijstellingnietwordennageleefd,kandemrbwordennageheven. Devrijstellingvooroldtimerswordtgewijzigd.Per31december2011wordtdevrijstellingvoor voertuigenouderdan25jaarbevroren.ditbetekentdatvoertuigendieopdiedatum25jaarof ouderzijnonderdevrijstellingblijvenvallen.voertuigendieopdatmomentjongerzijn,kunnengeen gebruikmeermakenvandevrijstelling. 5.7Grijskenteken;bijzondertarief IedereondernemerdieBTWbetaaltofvanbetalinggeheelofgedeeltelijkisvrijgesteldheeftonder voorwaardenrechtopeenverlaagdmrbtarief.ditishetgevalwanneerdeautomeerdan bijkomstiggebezigdwordtinhetkadervandeonderneming.hetbetreftdusmeerdanmarginaalof ondergeschiktgebruik.eenverderevoorwaardeisdatdeautoonderdeeluitmaaktvanhet bedrijfsvermogen.

14 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 Indienmenvoor1juli2005ineenautoopgrijskentekenreed,komtmenvoorhetverlaagdetariefin aanmerkingdoorhiertoeeenverzoekintedienenbijdebelastingdienst.ondernemersmeteenauto dieisaangeschaftnadezedatumdoenopnormalewijzeaangiftemrb.debelastingdienstzietofde ondernemerrestitutievandebpmheeftgekregen.alsdathetgevalis,danwordthetverlaagde MRB tariefgehanteerd. Ergeldenvierverschillendetarieven:voorgehandicapten,ondernemers,particulierenex grijs(geel tariefminusprovincialeopcenten)enparticulieren(geeltarief). WanneertenonrechtehetverlaagdetariefMRBisbetaaldvolgtnaheffingeneenboetediekan oplopentot100%. 5.8Eindebelastingplicht DeMRB plichtvooreenmotorrijtuighoudtoptebestaanalsdeautoofhetmotorrijwielopeen anderenaamwordtgesteldofalsdetenaamstellingvervalt.opdatmomentwordtallereeds betaaldemrbdiebetrekkingheeftopnognietbegonnentijdvakkenaandehouderteruggegeven. DeMRBdiebetrekkingheeftophetnoglopendetijdvakwordtteruggegeven alsmenhetmotorrijtuigverkooptofalshetkentekenvandeautoofhetmotorrijwielvervalt.

15 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 6Belastingvanpersonenauto'senmotorrijwielen(BPM) 6.1Algemeen DeBPMisop1januari1993ingevoerdalsgevolgvanhetafschaffenvandefiscalebinnengrenzen vandeeuropeseunie.voordebpmgeldendevolgendebelastbarefeiten: deregistratievaneenpersonenautoofmotorrijwielinnederlandinhetkrachtensde Wegenverkeerswet1994aangehoudenregistervanopgegevenkentekens; deregistratiealspersonenautoof,indiengeennieuwkentekenwordtafgegeven,deaanvang vanhetgebruikalspersonenautoinnederlandvaneenautoopgrijskentekendieisomgebouwd totpersonenauto; deaanvangvanhetgebruikvandeopenbarewegmeteengeregistreerdeautometelektromotor ofdaarmeegelijkgestelde(hybride)aandrijvingwaarvooropgrondvanartikel9avandewet BPMhetnihiltariefvantoepassingwas,dieinzodanigestaatisgebrachtdatdezenietmeer voldoetaandevoorwaardenvanhetnihiltarief; deaanvangvanhetgebruikinnederlandvandeopenbarewegindezinvande Wegenverkeerswet1994ingevalvaneenniet geregistreerdepersonenauto,ofeenniet geregistreerdmotorrijwiel,feitelijkterbeschikkingstaatvaneeninnederlandwonende natuurlijkepersoonofgevestigdlichaam. Inveelgevallenzalhetzozijndatdeimporteureennieuwepersonenautoofmotorrijwiellaat registreren.feitelijkverlooptdeheffingvandebpmdanookmeestalviadeimporteur.opgrondvan debelastbarefeitenvoordebpmgeldtdatdebpmookvantoepassingisvoor(rechts)personendie innederlandzijngevestigdeneenpersonenautoofmotorrijwielmeteenbuitenlandskenteken feitelijktothunbeschikkinghebben.dehoudervanzo nvoertuigzalindezegevallenzelfaangifte moetendoenopeenbpmaangifte enbetaalpuntvandedouaneenvoordebetalingvandebpm moetenzorgdragen. 6.2 BPM tariefengrondslag Hettarief Voorpersonenauto sbedraagtper1januari2009hetbpm tarief40,0%vandenederlandse catalogusprijs,exclusiefbtw,verminderdmeteenvastbedragvan 1.288voorpersonenauto smet benzinemotoroflpg installatie.voorpersonenauto smetdieselmotorgeldtdathetbedragvande BPMwordtverhoogdmet 366.DeverhogingvandeBPMvoorauto smetdieselmotorwordtdoor dehogeraadnietinstrijdgeachtmetdeeg regelgeving. VoormotorrijwielenbestaantweeBPM tarievendieafhankelijkzijnvandecatalogusprijs,exclusief BTW,teweten: voormotorrijwielenmeteencatalogusprijsvannietmeerdan 2.133bedraagthetBPM tarief 9,6%vandecatalogusprijsen voormotorrijwielenmeteencatalogusprijsvanmeerdan 2.133bedraagthetBPM tarief19,4% vandecatalogusprijsverminderdmeteenvastbedragvan 210. QuadswordenvoordeBPMgelijkgesteldmetmotorrijwielen. Degrondslag Tot1juli2006werdBPMgerekendoverautoenaccessoiresdievoorkentekening(tenaamstelling) opdeautozijnaangebracht.vanaf1juli2006wordtalleenbpmgerekendoverdeaccessoiresdie doorofnamensdefabrikantofimporteuropdeautowordenaangebracht.

16 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart Rekenvoorbeeld Hetvolgenderekenvoorbeeld(waarbijdeinvloedvandeBPMdifferentiatienaarCO2uitstootbuiten beschouwingwordtgelaten)geefteenspecificatievandeverschuldigdebpmenbtwbijdeaankoop vaneenpersonenauto.steldateenpersonenautoin2009eenconsumentenprijsheeftvan Dezeprijsisdanalsvolgtsamengesteld: Netto catalogusprijs BasistariefBPM(40,0%) VasteBPM verminderingvoorbenzineauto's / PrijsinclusiefBPMenexclusiefBTW BTW(19%over ) ConsumentenprijsinclusiefBPMenBTW Milieumaatregelen Fijnstof Dein2008geldendefijnstofdifferentiatie( roettaks )isalsgevolgvandedoorbovagenrai Vereniginggevoerdeprocedureverdwenen.DaarvoorindeplaatskomteenBPM bonus. Dieselauto smeteenfijnstofuitstootvan5mg/kmofminderontvangenin2009eenbonusvan 600. BPMdifferentiatienaarCO2uitstoot Sinds1juli2006isderegeling CO2 differentiatieindebpm vankracht.deregelingheeft betrekkingoppersonenauto senhoudtindat,afhankelijkvanhetenergielabelvandebetreffende autoeenkortingoftoeslagplaatsvindtopdeaftedragenbpmvoordezeauto. Deregelingbeoogtrelatiefzuinigeauto stebelonenmeteenkortingopdeaftedragenbpm(bonus) enrelatiefonzuinigeautotestraffenmeteentoeslagopdebpm(malus). DeregelingisgebaseerdophetNederlandsesysteemvanenergie etikettenvoorpersonenauto s(a t/mg)waardoorderelatievezuinigheidvandeautoin zijn klasseisbepaald.debonus malus bedragenluidenalsvolgt: Energielabel 2009 A bonus B bonus 700 C neutraal D malus 400 E malus 800 F malus G malus DeBPMberekentmendanalsvolgt: - debpmwordtopdenormalewijzeberekendd.m.v.40,0%xdenettocatalogusprijste verminderen(voorbenzine)c.q.tevermeerderen(voordiesel)metdenormalefranchise( / 1.288resp.+/+ 366) - vervolgenswordtvanhetnormalebpm bedragdekortingafgetrokken( 1.400resp. 700)of detoeslagopgeteld( 400bijeenD labelt/m 1.600bijeenG label). DealdusverkregenBPMdienttewordenopgegevenbijdekentekenaanvraagendoordeimporteur tewordenaangegeven(enafgedragen)bijdefiscusopbasisvandetenaamstelling.

17 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 Vrijstellingzeerzuinigeauto s Dieselauto smeteenabsoluteco2 uitstootvan95gram/kilometerofminderenauto smetoverige brandstoffenmeteenabsoluteco2 uitstootvan110gram/kilomerofminderwordengeheel vrijgesteldvanbpm. Devrijstellingvoorhybrideauto sblijftgehandhaafdop 5.000voorhybrideauto smeteena label en 2.500vooreenB label.debonus/malus regelingvoorenergielabelsisookvantoepassing. tot vanaf VrijstellingBPMhybrideautometA label VrijstellingBPMhybrideautometB label Devrijstellingvoorhybridesloopttot1juli2010.Hierbijmoetwordenopgemerktdathybrideauto s meteenabsoluteco2 uitstootvan110gram/kilometerofminderreedsopgrondvandehoofdregel geheelzijnvrijgesteldvanbpm. CO2 toeslagbpm Naastdehiervoorgenoemdedifferentiatieiserin2008deCO2 toeslagingevoerd.demaatregel staatbeterbekendalsdeslurptax.dezenieuwemaatregelrichtzichtegenzeeronzuinigeauto s. Detoeslagbedraagt 125pergramuitstootboven: - 170gramperkilometervoordieselauto s; - 205gramperkilometervooroverigebrandstoffen. Dezetoeslaggeldtalleenvoorpersonenauto s,dusnietvoorbestelauto senkampeerauto s. AlsdeCO2 uitstootnietgeregistreerdbijderdw,wordtgekekennaarhetverbruikvolgensde brandstofgids.staatdeautodaarnietinvermeld,danwordtgekekennaarvergelijkbareauto s. Voor2009zijndetarievenBPMalsvolgtweertegeven: TabeltarievenBPMin2009 BPM2009 AbsoluteCO2 uitstoot Zeerzuinigeauto s: Vrijstelling Diesel<=95gr/km Overig<=110gr/km Diesel>95gr/km Overig>110gr/km Diesel>=170gr/km Overig>=205gr/km Bonus/malus Bonus/malus+ CO2 toeslag 125pergr/km overhetmeerdere 40,0%catalogusprijs benzinekorting dieseltoeslag 366 roetfilterkorting 600 (<=5mg/km) InhetBelastingplan2009zijnookdetarievenvoor opgenomen.Indezejarenzalde grondslagvandebpmwordengewijzigdvannettocatalogusprijsnaarabsoluteco2 uitstoot.in onderstaandetabelstaandetoekomstigetarievenvermeld:

18 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 TarievenBPM basispercentagebpm 27,4% 19,0% 11,1% 0,0% benzinekorting toeslagdiesel roetfilterkorting vrijstellingco2 grens<=110gr/kmbenzine bonusco2 grens111t/m120gr/kmbenzine CO2 grenseersteschijfgr/kmbenzine CO2 grenstweedeschijfgr/kmbenzine CO2 grensderdeschijfgr/kmbenzine vrijstellingco2 grens<=95gr/kmbenzine bonusco2 grens96t/m104gr/kmbenzine CO2 grenseersteschijfgr/kmdiesel CO2 grenseersteschijfgr/kmdiesel CO2 grenseersteschijfgr/kmdiesel tariefeersteschijfeuropergr/kmin tarieftweedeschijfeuropergr/kmin tariefderdeschijfeuropergr/kmin VrijstellingBPMzero emissionmotorrijwielen Bestelauto s,personenauto senmotorendievolledigelektrischofopwaterstofrijden,zijn vrijgesteldvanbpm. Roetfilters DeNederlandseoverheidstimuleertdeintroductievanroetfiltersinnieuweenbestaande (bestel)auto senvrachtauto s. Af fabriekroetfilterstaxi senbestelwagen Deoverheidgeeft 400kortingopdeBPMvoortaxi senbestelauto sdieaf fabriekzijnuitgerust meteenroetfilter.omvoordezesubsidieinaanmerkingtekomenmagdeuitstootvanroetdeeltjes maximaal5mgperkmzijn.desubsidiewordtautomatischverstrektdoorsenternovem. Retrofitroetfilterspersonenautoenlichtebestelwagen Deoverheidgeeft 400subsidievoorelkroetfilterdatachterafwordtingebouwd(retrofit)ineen personenautoopdiesel. Aanhetfilterwordtweleenaantalvoorwaardengesteld: uitsluitendhalf openfiltersvoorzienvantypegoedkeuring;en filterverlaagtuitstootroetdeeltjesmetminimaal30%;en autoscoortmetroetfiltereenmilieuklassebeter(euronormering);en roetfilterisingebouwddooreenbedrijfmetapk erkenningeneenovereenkomstmet SenterNovem.DesubsidiewordtuitgekeerdaanhetgecontracteerdeAPKinbouwstationdiehet

19 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 roetfilterinbouwt.hetsubsidiebedragzalwordenverrekenddoorhetinbouwstationmetde voertuigeigenaar. Nieuwedieselvrachtwagens Voornieuwedieselvrachtwagensbestaatgeenregelingvoorroetfilters.Erbestaatweleen subsidieregelingvoornieuwevrachtwagensenbussendievoldoenaandeeuro5normofeenmotor dievoldoetaandeeevnorm. Subsidievoorretrofitroetfiltersinvrachtwagensenbussen Eriseensubsidieregelingvoorretrofitroetfiltersbijzwaarderevoertuigen,aangeduidalsHeavyDuty (HD).Deretrofitregelinggeldtuitsluitendvoorallevoertuigen(vrachtauto'senbussen)bovende 3500kgdievoldoenaandeeuro3norm.Voordemontage,keuringenafwikkelingvande subsidieaanvraagishetapk 1station(truckdealers)deaangewezenpartij. Onderdesubsidieregelingvallensystemendieminimaal50%roetreduceren(openfilters)enfilters dieminimaal90%roetreduceren(geslotenfilters).inderegelingwordtookonderscheidgemaakt tussencontinuregenererendesystemenenperiodiekregenererendesystemen.bovendienishet subsidiebedragafhankelijkvanhetmotorvermogen.deregelingisopgezetvolgenshetprincipedat ereenvastevergoedingpertypefilterwordtgegeven.hierbijiseenverdelinggemaaktinvier klassenvoorwatbetrefttrucks.hetmotorvermogenishierbijhetuitgangspunt.daarnaastisereen verdelinggemaaktindedrieverschillendetypenroetfilters.ookditisinonderstaandetabeltezien kg (vaakbestelbussen) halfopenfilter 50%reductie geslotenfilter continuregenererend 90%reductie geslotenfilter periodiekregenererend 90%reductie <150kw >5000kg kw >225kw p.m. 1 p.m. p.m Meeruitgebreideinformatieoversubsidieoproetfiltersvindtuopwww.senternovem.nl enwww.vrom.nl/roetfilters. 1 Op27februariisdesubsidieophalfopenfiltersopgeschort.

20 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart Vrijstellingen In2007isdeteruggaafregelingvoorbestelauto svanondernemersomgezetin eenvrijstelling.dezevrijstellingwordtautomatischverleendindienblijktdatdegeneopwiens naamhetkentekenvaneenbestelautowordtgezetbijdebelastingdienstbekendisals ondernemervoordeomzetbelasting.eenverzoekisnietmeernodig.welkrijgtdehoudereen meldingvandebelastingdienstonderwelkevoorwaardenhijalsondernemerinaanmerkingkomt voordevrijstelling.voldoethijdaarnietaan,danmoethijalsnogdebpmopaangiftebetalen. Deeerstevoorwaardeisdatdebestelautomeerdanbijkomstiggebruiktwordtinhetkadervande onderneming.hetbetreftdusmeerdanmarginaalofondergeschiktgebruik.ditwordtbijvoorbeeld aangenomenwanneerdeautotothetbedrijfsvermogenbehoort. Eentweedevoorwaardeisdatdeautonietbinnen5jaarnaeersteregistratieophoudtonderdeeluit temakenvanhetbedrijfsvermogentenzijdoorbijvoorbeelddiefstal,technischtotallossofexport. Wanneerdeautoechterbinnenvijfjaarophoudtonderdeeluittemakenvanhetbedrijfsvermogen doorbijvoorbeeldoverhevelingnaarhetprivévermogen,stakingvandeondernemingofverkoopaan eenparticulierdanmoetdeondernemeralsnogderest BPMafdragen.Dierest BPMwordt vastgesteldaandehandvandeafschrijftabeldieookbijpersonenauto sgeldt.bijverkoopaaneen andereondernemer,inruilbijeendealerofafstotingaaneenhandelaarisgeenrest BPM verschuldigdwanneerkoperenverkoperhiertoeeenverzoekdoenbijdebelastingdienst. Wanneereenondernemereengebruiktebestelbusimporteert,wordtdetermijnvan5jaar verminderdmetdeperiodedatdebestelautoreedsgebruiktis.naeengebruiksduurvan5jaaris geenrest BPMmeerverschuldigd. Eenbijzonderesituatiedoetzichvoorwanneereenbestelautowordtomgebouwdtotpersonenauto. Ooknahetverstrijkenvandetermijnvan5jaarisdanrest BPMopdezepersonenautoverschuldigd. Indiendeomstandighedenveranderenwaardoornietmeerwordtvoldaanaandevoorwaardenvoor hetgrijskentekenmoetdeondernemerderest BPMopaangiftevoldoen.Wanneerdooreen ondernemertenonrechtegebruikisgemaaktvanhetgrijskentekenvolgteennaheffing(rest )BPM meteventueeleenboetediekanoplopentot100%. DaarnaastisvrijstellingvanBPMonderanderemogelijkvoor: taxi's (dieren)ambulances brandweer enpolitievoertuigen geldtransportauto's gevangenenvervoer invalidenvoertuigen rolstoelbussen lijkwagens Aandevrijstellingwordendiversevoorwaarden,metnameaandeuiterlijkeherkenbaarheid,gesteld. ErgeldtookeenvrijstellingBPMvoor: personenauto senmotorrijwielenvanonderanderediplomaten; voormilitairekentekens; personenauto'sdieinaanmerkingkomenvooreenverhuisboedelvrijstelling; Nederlandsewerknemersdievanhunbuitenlandsewerkgevereenpersonenautoofmotorrijwiel krijgen;

21 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 NederlandersdiebuitenNederlandhoofdzijnvaneeneenmanszaak,lidzijnvaneenmaatschap, bestuurder,vennootofaandeelhouderzijnvaneenondernemingopgerichtindevormvaneen vennootschap. Voorvorenstaandevrijstellingengeldenooknaderevoorwaarden BPMteruggavebijexport Vanaf1februari2007wordteenalgemeneteruggaafvanBPMverleendbijexportvaneen personenauto,bestelautoofmotornaareenandereu landofeeneer land(ijsland, LiechtensteinofNoorwegen). EerstmoetdevolledigeBPMwordenvoldaanwaarnabijbeëindigingvanhetgebruikin Nederlandeenteruggaafplaatsvindt.Hetbedragvandeteruggaafwordtverminderdmeteen bedragvoordeleeftijdvandeauto.ditgebeurtaandehandvaneenforfaitairetabel. Deregelinggeldtvoorauto senmotorenwaarvoordebpmverschuldigdisgewordenna15 oktober2006endienaareenanderlandzijnovergebrachtna31januari BPMbijregistratie 6.6.1Algemeen Vangebruiktepersonenauto senmotorrijwielenwordtnietdevolledigebpmgeheven,maarwordt eenbepaaldevermindering(korting)toegepast.deverminderingwordtgebaseerdopdewaardevan hetvoertuigvolgenstaxatierapportofkoerslijst.alseendergelijkbewijsnietwordtoverlegd,geldt deforfaitairetabel 6.6.2Detabel VoordebepalingvandeverschuldigdeBPMwordtdanuitgegaanvandeNederlandsenetto catalogusprijsexclusiefbtw,verminderdmethettoepasselijkeafschrijvingspercentage. DeforfaitaireafschrijvingstabelvoordeBPMvangebruiktemotorrijtuigenisper1januari2008 omgezetvanjaarstappennaarmaandstappen(ziedetabelopdevolgendepagina).

22 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 Detabelluidtalsvolgt: Indiensindshettijdstip waarophet motorvoertuigvoorhet maarminderdan eerstingebruikis genomeneenperiodeis verstrekenvantenminste ishetpercentage envooriederemaanddie geheelofgedeeltelijkis verstrekensindsdeinde eerstekolombedoelde periodevermeerderdmet 0dagen 1maand 0 4 1maand 3maanden 4 3 3maanden 5maanden 10 2,5 5maanden 9maanden 15 2,25 9maanden 1jaaren6maanden 24 1,444 1jaaren6maanden 2jaaren6maanden 37 0,833 2jaaren6maanden 3jaaren6maanden 47 0,833 3jaaren6maanden 4jaaren6maanden 57 0,75 4jaaren6maanden 5jaaren6maanden 66 0,5 5jaaren6maanden 6jaaren6maanden 72 0,416 6jaaren6maanden 7jaaren6maanden 77 0,416 7jaaren6maanden 8jaaren6maanden 82 0,333 8jaaren6maanden 9jaaren6maanden 86 0,333 9jaaren6maanden 90 0,083 Deafschrijvingbijheffingwordtnualsvolgtberekend: Aandehandvandeleeftijdvanhetmotorrijtuigwordtdetoepasselijkerijindetabelbepaald.Het aantalmaandendatgeheelofgedeeltelijkisverstrekensindsdeverstrekenperiodeuitdeeerste kolomwordtvermenigvuldigdmethetpercentageinkolomvier.bijdeuitkomstvandezeberekening wordthetbijbehorendepercentageindederdekolomopgeteld.hetzogevondenpercentagewordt toegepastopdebrutobpm. Inafwijkingvandetabelbedraagthetafschrijvingspercentagevoorbestelauto svan5jaarofouder 100%. VoordebinnenlandsesituatiezijnbovenstaandeafschrijvingspercentagesBPMvooralvanbelang voordebepalingvandeverschuldigdebtwbijdeverkoopvangebruiktepersonenauto sen motorrijwielendoorondernemersendebepalingvandeverschuldigdebtwoverdeleasetermijnen. DeafschrijvingBPMkannamelijkalseen(quasi )doorlopendepostwordenbehandeldvoorde berekeningvandeverschuldigdebtwbijverkoopdoorondernemersvangebruiktepersonenauto s envoordeberekeningvandeverschuldigdebtwoverdeleasetermijnen Verkoopgebruiktepersonenautoofmotorrijwiel BijdeverkoopvanzoweleennieuwealseengebruiktepersonenautoofmotorrijwielmaaktdeBPM voordebtwgeendeeluitvandevergoeding.overdebpmwordtdusnooitbtwberekend.omhet bedragaanbtwtebepalendatinrekeningmoetwordengebrachtbijdeverkoopvaneengebruikt motorrijtuigdooreenondernemermoetdushetrestantaanbpmuitdeverkoopprijswordengelicht.

23 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 Dezerest BPMwordtberekenddoorvandeoorspronkelijkbetaaldeBPMhet afschrijvingspercentagebpmbehorendebijdegebruiktepersonenautoofmotorrijwieluitde afschrijvingstabel.hetnogresterendedeelvandebpmmaginminderingwordengebrachtopde vergoedingvoordeberekeningvandeverschuldigdebtw.ishetrestantaanbpmhogerdande verkoopprijsvanhetgebruiktemotorrijtuigdanvindthelemaalgeenbtw heffingplaats. InhetrekenvoorbeeldhiernawordteenberekeninggegevenvandeverschuldigdeBTWbij doorverkoopvaneengebruiktepersonenautodooreenondernemer. Voorbeeld Stel,eenondernemerheeftop1januari2004eenpersonenautogekochtmeteenconsumentenprijs van Op1maart2007wordtdeautodoorverkochtvoor inclusiefBTW.Omde BTW componentvandeverkoopprijsteberekenen,moetdebijdeaankoopvandepersonenautoin 1999betaaldeBPMwordenverminderdmethetrestantaanBPM.Ditrestantwordtberekenddoor hetoorspronkelijkebpm bedragteverminderenmethetafschrijvingspercentageuitde afschrijvingstabelbehorendebijdepersonenauto.overhetnognietafgeschrevendeelvandebpm isbijverkoopvandepersonenautogeenbtwverschuldigd. OorspronkelijkeBPMbedrag( / 1.540) OpbrengstinclusiefBTW ResterendeBPMna38maandenis43% 2 (100% / 57%) OpbrengstexclusiefBPMeninclusiefBTW BTW19/119vermenigvuldigdmet TotaleopbrengstinclusiefBPMenexclusiefBTW BPMenlease 6.7.1Algemeen DestaatssecretarisheeftineenmededelingbepaalddatdeBPMindeleasetermijnenvan personenauto salsdoorlopendepost(duszonderberekeningvanbtw)doordelessoraandelessee inrekeningkanwordengebracht.ditbpm bedragwordtvastgestelddoorhetverschiltenemen tussenhetbpm bedragaanhetbeginenaanheteindevandelooptijdvandeleaseovereenkomst, uitgaandevandeafschrijvingspercentagesgenoemdindeafschrijvingstabel,enhetaldusgevonden bedragtedelendoorhetaantalleasetermijnen. Alslaterblijktdatdedaadwerkelijkeleaseperiodenietovereenkomtmetdeovereengekomen leaseperiodemoetdeteveel,danwelteweinig,doorberekendebpm afschrijvingindelaatste leasetermijnwordenmeegenomen.ditbetekentdatdebtwindelaatsteleasetermijnmoetworden aangepast.eenaantalvoorbeeldenkanheteenenanderverduidelijken Voorbeelden Looptijdleaseovereenkomstis36maanden.Deleasevangtaanop1mei2004enlooptafop30april 2007.Debruto BPMbedraagt Aanheteindvandeleaseperiodeiseentijdsduurverstreken vantweejaarofmeer,maarminderdandriejaar.hetafschrijvingpercentagebpmbedraagtindie periode47% 1.Demaandelijksequasi doorlopendepostvoordebtwbedraagtinditvoorbeeld1,3% (47/36)enderhalve Afschrijvingstabel2007

24 VNA brochure Autoenfiscus,versiemaart2009 IAlsdeleaseprecies36maandenloopt,zaldeeindafrekeningeralsvolgtuitzien: reedsdoorberekendebpm(36 91): wettelijkeafschrijvingvolgenstabel: teweinigdoorberekend(doorafronding): 14 alsnogbuitendemaatstafvanheffinglatenvoordeberekeningvandeomzetbelastingbijde laatsteleasetermijn: 14 IIAlsdeleaseprecies35maandenloopt,zaldeeindafrekeningeralsvolgtuitzien: reedsdoorberekendebpm(35 91): wettelijkeafschrijvingvolgenstabel(2ofmeer,maarminderdan3jaar): teweinigdoorberekend: 105 alsnogbuitendemaatstafvanheffinglatenvoordeberekeningvandeomzetbelastingbijde laatsteleasetermijn: 105 IIIAlsdeleaseprecies37maandenloopt,zaldeeindafrekeningeralsvolgtuitzien: reedsdoorberekendebpm(37 91): wettelijkeafschrijvingvolgenstabel(3ofmeer,maarminderdan4jaar): teweinigdoorberekend: 623 alsnogbuitendemaatstafvanheffinglatenvoordeberekeningvandeomzetbelastingbijde laatstetermijn: Voorwaarden Aanhetvorenstaandezijndevolgendevoorwaardenverbonden: dedoorberekendebpmkanvoordeheffingvandeomzetbelastingalleenwordenaangemerkt alsdoorlopendepostindienhetleasecontracteenlooptijdheeftvantenminsteéénjaar; hetkentekenmoetopnaamvandelesseewordengesteld; debpmmoetwordendoorberekendmetinachtnemingvandemededeling; dedoorberekendebpmmoetapartopdefactuurwordenvermeld;en debpmisdaadwerkelijkvoldaan. Bijdetweedevoorwaardemoetwordenopgemerktdatonderlesseenietalleendientteworden verstaandegeneaanwiedepersonenautoopgrondvandeleaseovereenkomstterbeschikkingstaat, maarinvoorkomendgevalookdewerknemer,maatofvennootvandelesseeaanwiede personenautofeitelijkterbeschikkingstaat(deberijder).deomstandigheiddathetkentekenis gesteldopnaamvandeberijder,staattoepassingvanderegelingdusnietindeweg. Degoedkeuringkaneveneenswordentoegepastopzogenoemdeshort leasecontractenonderde voorwaardedatdezecontracteneropgerichtzijnnahetverstrijkenvandeleaseperiodeteworden omgezetineenleasecontractvooreenperiodevanlangerdanéénjaar.

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2008

Auto en fiscus in 2008 VNA-brochure Auto en fiscus, versie februari 2008 Auto en fiscus in 2008 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2010

Auto en fiscus in 2010 Auto en fiscus in 2010 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2011

Auto en fiscus in 2011 Auto en fiscus in 2011 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015

Auto en fiscus in 2015 Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Autolease van Centraal Beheer Achmea Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Comfortabel in beweging

Comfortabel in beweging Comfortabel in beweging Auto en fiscus in 2006 Disclaimer MKB Lease besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014

Auto en fiscus in 2014 Auto en fiscus in 2014 Saturnusstraat 25G 2132 HB HOOFDDORP T 088 55 43 900 F 088 55 43 901 info@strixleaseservice.nl www.strixleaseservice.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2016

Auto en fiscus in 2016 Auto en fiscus in 2016 Marconistraat 12 4004 JM Tiel T 0344-638070 info@almn.nl www.almn.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2016 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken

Nadere informatie

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22%

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22% Analyse Autobrief II 584548 25 juni 2015 Deze Autobrief bevat de beleidsvoornemens van het kabinet voor de autobelastingen in de periode 2017 tot en met 2020. Na de Kamerbehandeling dit najaar moeten deze

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter Autobrief II plannen kabinet 2017-2020 voor autotax Europees bronbeleid SER-energieakkoord autobranche Belastingdienst burgers en bedrijven Autobrief

Nadere informatie

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 December 2012 - nummer 439 Automobiellink Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 Onderstaand de meest in het oog springende gebeurtenissen in 2012. De jurisprudentie ter zake

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Het Ministerie van Financiën heeft het voornemen de autobelastingen grondig te herzien. Een voorstel hiertoe is in juni 2011 aan de Tweede Kamer gepresenteerd

Nadere informatie

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan 2017 tot en met 2020 Het eerste doel van autobelastingen is opbrengst ter financiering van overheidsuitgaven. Het tweede doel is de ondersteuning van het milieubeleid,

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP

AUTO & FISCUS. Marcel Kiele FB FFP AUTO & FISCUS Marcel Kiele FB FFP Algemeen (1) De fiscus houdt van uw auto Wat cijfers * 7,3 mln auto s * 1 op 6 = auto van de zaak * Gebruik: 14.000 km per jaar * Auto van de zaak: 26.000 km * Particulier

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

CE Delft. Notitie. A. (Arno) Schroten F. (Femke) de Jong. milieu, en technolog. tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150. .nl. .nl Besloten Vennootschap

CE Delft. Notitie. A. (Arno) Schroten F. (Femke) de Jong. milieu, en technolog. tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150. .nl. .nl Besloten Vennootschap Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude 2611 Delft HH 180 Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel:

Nadere informatie

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Breukelen, 28 oktober 2009 June 17, 2008May 22, 2008 Page 1 Facts & Figures LeasePlan Wereldwijd Opgericht in 1963 1.4 miljoen voertuigen wereldwijd

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

Wet & Fiscus Wijzer 2013

Wet & Fiscus Wijzer 2013 Autolease van Centraal Beheer Achmea Wet & Fiscus Wijzer 2013 Informatie en advies over mobiliteit Voorwoord Beste lezer, Het jaar 2012 is in financieel, economisch en politiek opzicht een roerig jaar

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

Automobiellink > 426 22 december 2011

Automobiellink > 426 22 december 2011 Automobiellink > 426 22 december 211 De leden van het Team Automotive van Loyens & Loeff die verantwoordelijk zijn voor de uitgave van de AutomobieLLink, wensen u en de uwen fijne feestdagen en een goed

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 28 januari 2016 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Het fiscale pakket voor mobiliteit in De maatregelen, de gevolgen én de adviezen

Het fiscale pakket voor mobiliteit in De maatregelen, de gevolgen én de adviezen Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2009 De maatregelen, de gevolgen én de adviezen Het fiscale regime voor de zakelijke mobiliteit kent ook in 2009 de nodige veranderingen. Volgens de maatregelen die

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Ladies Night MKB accountants Vanhier

Ladies Night MKB accountants Vanhier Ladies Night MKB accountants Vanhier Workshops 1: Voordelig van A naar B 2: Innovatief ondernemen 3: Grenzeloos ondernemen 4: Van offerte tot factuur MKB accountants adviseurs onderwijsaccountants Ladies

Nadere informatie

Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013. Informatie en advies over mobiliteit

Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013. Informatie en advies over mobiliteit Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013 Informatie en advies over mobiliteit Voorwoord Beste lezer, 2013 zou een spannend jaar worden voor autorijdend Nederland. Er hing ons veel boven het hoofd, maar

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2011

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2011 Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2011 De maatregelen, de gevolgen én de adviezen Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2011 Het fiscale vergroeningsbeleid wordt ook in 2011 gehandhaafd. Het kabinet

Nadere informatie

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2013 Het belastingplan 2012 heeft geleid tot een behoorlijke verandering van

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Automobiellink > 425 19 september 2011

Automobiellink > 425 19 september 2011 Automobiellink > 425 19 september 211 Via de Automobiellink brengen wij u graag op de hoogte van actualiteiten die voor u van belang kunnen zijn. Belastingplan 212, Wet uitwerking Autobrief en Overige

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer. Eindstemming wetsvoorstel. Aangenomen amendementen. Betreffende wetsvoorstel:

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer. Eindstemming wetsvoorstel. Aangenomen amendementen. Betreffende wetsvoorstel: Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 12 april 2016 Betreffende wetsvoorstel: 34391 Wijziging van de Wet

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan De complexe wereld van autobelastingen (2011-2015) Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen eenvoudiger te gaan maken. Met alle jaarlijkse aanpassingen en uitzonderingen is het behoorlijk

Nadere informatie

Policy Research Corporation

Policy Research Corporation Policy Research Corporation Voorbeeldberekeningen fiscale voordelen elektrisch vervoer 28 november 2012 In opdracht van Agentschap NL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s 3. Voordelen

Nadere informatie

Wet & Fiscus Wijzer Informatie over fiscale wijzigingen van

Wet & Fiscus Wijzer Informatie over fiscale wijzigingen van Wet & Fiscus Wijzer 2017 Informatie over fiscale wijzigingen van 2017-2020 2 Belastingplannen 2017 De maatregelen zijn bekend. Wat staat u te wachten tot 2020 op het gebied van mobiliteit? De maatregelen

Nadere informatie

Autotelex BV Jansbuitensingel 20 6811 AD Arnhem 0900-2886835 Faxnummer 026-3700040 info@autotelex.nl

Autotelex BV Jansbuitensingel 20 6811 AD Arnhem 0900-2886835 Faxnummer 026-3700040 info@autotelex.nl 12345 Aangifte Bpm Vanaf 1 januari 2010 Gebruiksaanwijzing Waarom dit formulier? Met dit formulier doet u aangifte van belasting van personenauto s en motorrijwielen (bpm). Wilt u een personenauto of motor

Nadere informatie

Het fiscale pakket voor mobiliteit in De wijzigingen vanuit het kabinet, de gevolgen én de adviezen

Het fiscale pakket voor mobiliteit in De wijzigingen vanuit het kabinet, de gevolgen én de adviezen Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2012 De wijzigingen vanuit het kabinet, de gevolgen én de adviezen Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2012 In 2012 verandert er veel op het gebied van autogerelateerde

Nadere informatie

LeaseConsult Vught november 2014 1

LeaseConsult Vught november 2014 1 Een andere kijk op fiscale bijtelling Inleiding Het gegeven dat de fiscale bijtelling ruim 1,2 miljoen belastingbetalers aangaat en dat de fiscus al enkele keren het uitbrengen van de 2 e Autobrief heeft

Nadere informatie

Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB

Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB 18-9-2007 MVDK 10266 - Pag. 1/6 Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB Vanaf 2011 wordt de kilometerheffing stapsgewijs geïntroduceerd. De aanschafbelasting (BPM) en gebruiksbelasting

Nadere informatie

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2010. De maatregelen, de gevolgen én de adviezen

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2010. De maatregelen, de gevolgen én de adviezen Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2010 De maatregelen, de gevolgen én de adviezen Het fiscale vergroeningsbeleid wordt ook in 2010 verder doorgevoerd. Het kabinet blijft energiezuinig en schoon autorijden

Nadere informatie

Auto en fiscus in

Auto en fiscus in Auto en fiscus in 2017 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2017 1.1.1 Algemeen tarief en overgangsregeling 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde

Nadere informatie

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2015

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2015 Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2015 2 LeasePlan Fiscale Brochure LeasePlan Fiscale Brochure 3 CBS-index 4 jaar CBS-index dec. 2013 tot okt. 2014 115 110,5 110 110 109,5 109 105 108,5 108 100 107,5

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015 FISCALE WIJZIGINGEN Prinsjesdag 2015 Data 2015 Year to date 15 september 2015 Inhoudsopgave Wijzigingen per 1 januari 2016 90% leaserijders kiest voor lage bijtelling Top 10 merken en modellen (ranking)

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken

BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken Paul Hulshof paul.hulshof@cms-dsb.com 08 February 2011 Overzicht break-out sessie 1. Vermogensetikettering

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink 2015. Autobrief ll

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink 2015. Autobrief ll 23 december 2015 - nummer 462 Automobiellink EindejaarsautomobieLLink 2015 De leden van het Automotive Team van Loyens & Loeff hopen dat u een goed jaar achter de rug heeft en wensen u fijne feestdagen

Nadere informatie

E - Klasse 5-traps automaat aanbieding. Prijslijst. Geldig vanaf 1 april 2011.

E - Klasse 5-traps automaat aanbieding. Prijslijst. Geldig vanaf 1 april 2011. E - Klasse 5-traps automaat aanbieding. Prijslijst. Geldig vanaf 1 april 2011. Inhoud Specificaties en prijzen 1 Leasen en verzekeren 2 BPM-tabel 3 Bijlage 9 Specificaties en prijzen E-Klasse 5-traps automaat

Nadere informatie

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993)

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) Belastingdienst Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) BPM 065 1Z*2FD Oude bpm-tarieven (vanaf 1993) Moet u voor een gebruikt motorrijtuig (personen auto, motor of bestelauto) bpm betalen? Dan hoeft

Nadere informatie

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Auto van de zaak. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Auto van de zaak Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen over deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Ter beschikking stellen auto van de zaak 5 1.1 Ter beschikking gestelde

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink ACM start onderzoek naar Volkswagen

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink ACM start onderzoek naar Volkswagen 23 december 2016 - nummer 465 Automobiellink EindejaarsautomobieLLink 2016 De leden van het Automotive Team van Loyens & Loeff hopen dat u een goed jaar achter de rug heeft en wensen u fijne feestdagen

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 17 november 2011 Betreffende wetsvoorstel: 33007 Wijziging van de

Nadere informatie

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland Oer de nieuwsbrief voor medewerkers van ingels openbare scholengemeenschap Unieke -mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland In het onderwijs heb je zelden vanuit je functie het recht op een auto.

Nadere informatie

Vaktechniek Fiscaal. Informatie vanuit de Fiscale Commissie. Nieuws vanuit SRA-Vaktechniek Actualiteiten

Vaktechniek Fiscaal. Informatie vanuit de Fiscale Commissie. Nieuws vanuit SRA-Vaktechniek Actualiteiten Nieuws vanuit SRA-Vaktechniek Actualiteiten Vaktechniek Fiscaal Recente publicaties Veranderingen in vermogensrendementsheffing van box 3 Signalering Belastingplan 2017 Praktijkhandreiking Anti Tax Avoidance

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014 HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2014 Naast de aanpassingen ten aanzien van elektrische en semielektrische auto

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

Energielabels en de BPM. Wanneer wordt het energielabel toegekend? Wat gebeurt er als een energielabel wijzigt? Wat doet WagenPlan?

Energielabels en de BPM. Wanneer wordt het energielabel toegekend? Wat gebeurt er als een energielabel wijzigt? Wat doet WagenPlan? Op 1 juli 2006 wordt een bonus/malus systeem ingevoerd in de BPM op personenauto s. Afhankelijk van het energielabel wordt een korting of een toeslag op de BPM gegeven. Lees meer> Energielabels en de BPM

Nadere informatie

Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm

Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm Belastingdienst Toelichting Aangifte, melding en berekening bpm Vanaf 1 januari 2015 Algemene toelichting Met het formulier Aangifte bpm voor niet-vergunninghouders doet u aangifte voor de belasting van

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Huidige opbouw consumentenprijs voor personen- /bestelwagens met dieselmotor in Nederland jaar 2007

Huidige opbouw consumentenprijs voor personen- /bestelwagens met dieselmotor in Nederland jaar 2007 Huidige opbouw consumentenprijs voor personen /bestelwagens met dieselmotor in Nederland jaar 2007 onus/malus labeling 4 O 2 emissie gerelateerd aan het straatoppervlak auto PM + 328 1 45,2% NLP PM onus

Nadere informatie

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, maart 2016

INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, maart 2016 INFORMA algemeen en fiscaal nieuws, maart 2016 Westerveld en Vossers l Accountants en Adviseurs Inhoud 1. VAR definitief ten einde!... 2 2. Fiscaal vriendelijk rijden? Het kan nog steeds... 2 3. Crisisheffing

Nadere informatie