Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2012 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 2.A A B.2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2012 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 2.A.3. - 3.A.1. - 1.B.2."

Transcriptie

1 id.: 2.A A B.2. CARBON FOOTPRINT CO 2 -EMISSIE INVENTARIS Jetmix DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2012 Jetmix def docx KAM -B DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: Paraaf: H. SCHEP KAM-COÖRDINATOR Datum: Paraaf: VERIFICATIE DOOR: W. VERBRUGGEN KAM-, RISICO- EN OMGEVINGSMANAGER OUDSAS 11, 4251 AW WERKENDAM POSTBUS 25, 4250 DA WERKENDAM T: F: DOCUMENTVERSIE: PR JETMIX BV PAGINA: 1 / 15

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DOEL BASISJAAR EN REFERENTIEPERIODE NORMEN BEDRIJFSPROFIEL ORGANISATIE ORGANISATORISCHE GRENZEN KOOLSTOFDIOXIDE EMISSIES SCOPES VAN DE INVENTARIS NUMERIEKE RESULTATEN RESULTATEN IN BEELD EVALUATIE CO2-EMISSIES CO2-FOOTPRINT 2010 (BASISJAAR) PROJECTOMZET EN PRODUCTIEKOSTEN ENERGIEVERBRUIK PANDEN BEDRIJFSINVESTERINGEN PERSONEELSBEZETTING WAGENPARKBEHEER MATHEMATISCHE ANALYSE CONCLUSIE REDUCTIEKANSEN ELEKTRICITEIT EN GAS BRANDSTOFVERBRUIK WAGENPARK BRANDSTOFVERBRUIK PROJECTEN EN MATERIEEL TOEGEPASTE METHODIEK BRONGEGEVENS TOEGEPASTE OMREKENFACTOREN MEETONZEKERHEDEN ELECTRICITEIT GASVERBRUIK BRANDSTOFVERBRUIK WAGENPARK BRANDSTOFVERBRUIK PROJECTEN EN MATERIEEL VERBETERPUNTEN IN METINGEN JETMIX BV PAGINA: 2 / 15

3 1 INLEIDING 1.1. DOEL Dit jaarverslag geeft feiten en cijfers betreffende de uitstoot van broeikasgassen in het boekjaar 2012 van Jetmix BV. Deze rapportage dient om de uitstoot van koolstofdioxide-equivalenten inzichtelijk te maken voor Scope 1 en scope 2 zoals in het CO 2 -handboek van SKAO is gespecificeerd. Daarnaast dient dit rapport als basis om reductie in de emissies te meten en zo nodig bij te sturen BASISJAAR EN REFERENTIEPERIODE Voorliggende rapportage heeft betrekking op boekjaar De gerapporteerde periode is gelijk aan het boekjaar. Het boekjaar voor Jetmix B.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december. Jetmix heeft reeds over 2009 een Carbon Footprint opgesteld ten behoeve van haar klantenbestand. Deze footprint was echter vergaand gebaseerd op aannames en wordt daarom niet als representatief beschouwd. De Footprint van 2010 zal daarom het basisjaar worden aangemerkt van waaruit voortgang op reductie zal worden gemeten NORMEN De bepaling van de CO 2 footprint is opgesteld in overeenstemming met: NEN-ISO (Greenhouse gases) CO2-Prestatieladder Handboek 2.1 (18 juli 2012) NEN-EN-ISO (Energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen) PR.18 Energiemanagement 2 BEDRIJFSPROFIEL 2.1. ORGANISATIE Jetmix BV heeft sinds haar oprichting in 2006 ruime ervaring opgedaan met verschillende bouwprojecten waarin een grote diversiteit aan groutinjectieankers en groutinjectieankerpalen worden toegepast. Het bedrijf heeft als kernactiviteiten het ontwerpen en uitvoeren van verankerings- en funderingsprojecten. Verder handelt en verhuurt het bedrijf respectievelijk funderingsmateriaal en funderingsmaterieel. Jetmix beschikt over modern materieel en telt zo n 17 vaste medewerkers. Jetmix is NEN-EN-ISO 9001 en VCA** gecertificeerd. De directie wordt gevoerd door Ad Hakkers ORGANISATORISCHE GRENZEN Voor de bepaling van de Carbon Footprint wordt de emissies van de Jetmix Verhuur- en Exploitatiemaatschappij BV samen genomen met die van Jetmix BV, welke 100% eigendom is van Jetmix V&E-maatschappij. Daarmee wordt geborgd dat alle uitstoot van de aannemende partij wordt opgenomen in de inventaris. JETMIX BV PAGINA: 3 / 15

4 3 KOOLSTOFDIOXIDE EMISSIES 3.1. SCOPES VAN DE INVENTARIS Scope 1: Directe emissies betreffen emissie door eigen brandstof gebruik, wat bij Jetmix zoveel betekent als: aardgasverbruik voor verwarming; dieselolieverbruik door het varende materieel inclusief daarop gestationeerd materieel; dieselolieverbruik door droog materieel waaronder op de wal gestationeerde kranen en aggregaten; benzine, diesel en LPG verbruik door personen- en lichte bedrijfsauto s; airconditioning die mogelijke koelgassen gelekt heeft. Scope 2: Indirecte emissies betreffen emissie door afgenomen energieverbruik, wat bij Jetmix zoveel betekent als: stroomverbruik van de verschillende gebouwen Binnen het handboek van SKAO worden daarnaast zakelijke vliegreizen en zakelijk gebruik van privéauto s gerekend tot scope 2. Echter is hiervan binnen Jetmix geen gebruik gemaakt in het verslagjaar NUMERIEKE RESULTATEN De emissies ten gevolge van het gebruik van de aangegeven energiedragers is bepaald middels de Carbon Assessment Tool. Deze tool gaat uit van de totale keten van de betreffende energiedrager en rekent deze om naar een CO 2 - equivalent voor de totale uitstoot van broeikasgassen. Panden Scope Aantal Eenheid Emissiefactor Eenheid ton CO 2 Opmerkingen Normale ('grijze') elektriciteit [kwh] 0,015 [kg CO 2 /kwh] 0,28 Aardgas [m³] 1,825 [kg CO 2 /m³] 3,65 Totaal panden 3,93 Materieel en projecten Scope Aantal Eenheid Emissiefactor Eenheid ton CO 2 Opmerkingen Gasolie (rode diesel) [liter] 3,135 [kg CO 2 /liter] 268 Totaal materieel en projecten 268 Wagenpark Scope Aantal Eenheid Emissiefactor Eenheid ton CO 2 Opmerkingen Verbruik benzine [liter] 2,780 [kg CO 2 /liter] 4 Verbruik diesel [liter] 3,135 [kg CO 2 /liter] 94 Verbruik lpg [liter] 1,860 [kg CO 2 /liter] 9 Totaal wagenpark 108 Carbon Footprint: 379,6 ton CO 2 Scope 1: 379,3 ton CO 2 Scope 2: 0,3 ton CO 2 Op navolgende pagina is een visuele weergave van de carbon footprint opgenomen. JETMIX BV PAGINA: 4 / 15

5 3.3. RESULTATEN IN BEELD Carbon Footprint: 379,5 ton CO2 Andere emissies 0% Vliegreizen 0% Panden 1% Wagenpark 28% Materieel en projecten 71% Overig scope 1 0% Scope 1: 379,3 ton CO2 Aardgas 1% Scope 2: 0,3 ton CO2 Totaal wagenpark 28% Totaal materieel en projecten 71% JETMIX BV PAGINA: 5 / 15

6 4 EVALUATIE CO2-EMISSIES Verschillen in emissies door het bedrijf staan niet op zichzelf, maar kunnen gerelateerd worden aan de groei van het bedrijf in termen van omzet, groei van de personeelsbezetting en de daarmee gepaard gaande groei van het wagen- en machinepark. Om de emissies van de koolstofdioxide te evalueren worden hieronder de gegevens van het basisjaar weergegeven en worden de relevante trends binnen het bedrijf beschreven CO2-FOOTPRINT 2010 (BASISJAAR) Naar aanleiding van verzoeken van verschillende marktpartners is over 2010 een carbon footprint gemaakt, waarvan onderstaande figuur de resultaten weergeeft. De resultaten van 2010 worden aangemerkt als basisjaar. Andere emissies 0% Carbon Footprint: 379 ton CO2 Vliegreizen 0% Panden 3% Wagenpark 31% Materieel en projecten 66% JETMIX BV PAGINA: 6 / 15

7 4.2. PROJECTOMZET EN PRODUCTIEKOSTEN Index Omzet Jetmix Geïndexeerd 2007 = 100 (ca 9 miljoen euro) Aantal Aantal projecten Hakkers Jetmix Omzet Omzet per project ( 1000) [Jetmix] De grootste component van de uitstoot wordt veroorzaakt door het gasolieverbruik van de projecten en materieelstukken die worden ingezet. Op materieel en projecten is in 2012 een stijging waar te nemen van 8% CO 2 - uitstoot t.o.v (249 naar 268 ton CO 2 ) Relatief aan de omzet is de CO 2 -emissie van het bedrijf echter gereduceerd met 17%. (55,77 naar 46,31 gram CO 2 / ) Om de uitstoot van het materieel en de project beter te kunnen analyseren is deze tevens vergeleken met de gemaakte kosten onder de kostensoort MATERIEEL. Hierdoor is het mogelijk om de verwerkte hoeveelheden materialen los te koppelen van de uitstoot en enkel naar de productie te kijken. De totale kosten geboekt onder de kostensoort MATERIEEL laten in 2012 een stijging zien van 61% ten opzicht van 2010, terwijl de uitstoot op de projecten naar productiekosten een daling van 33% laat zien ENERGIEVERBRUIK PANDEN Elektraverbruik Het elektriciteitsverbruik is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. De doorgevoerde besparingsmaatregelen (zie 5.1) hebben hierbij het extra elektriciteitsverbruik als gevolg van productietoename vereffend. Het elektriciteitsgebruik van het kantoor is met name in het laatste kwartaal van 2011 en eerste kwartaal toegenomen, in deze periode is veel (sloop)werk aan het kantoorpand verricht. Eind 2011 zijn er aanpassingen geweest aan de prefabhal. Daarnaast is in het eerste kwartaal van 2012 het verbruik van de nieuwe loods bij de prefabhal bij aangesloten. JETMIX BV PAGINA: 7 / 15

8 De piek voor de werkplaats in het eerste kwartaal van 2012 is te verklaren door het vele constructiewerk in de hal, veel varend materieel in de haven, welke aangesloten waren op de walstroomvoorziening en de winterperiode met veel verlichting tijdens de donkere werkuren buiten op het werkterrein door de betonploeg. In 2012 is een stijging te zien in de hoeveelheid verbruikte kwh ( naar = kwh) vanwege de strenge winterperiode en uitbreiding van de werkplaats met werkzaamheden op het buitenterrein van 9%. Ondanks de toename in het verbruik is de CO 2 -uitstoot gedaald door de overgang van grijze stroom naar Essent Windkracht 220. Dit geeft een lagere emissiefactor met als resultaat een reductie van 7,72 ton CO 2 op het elektraverbruik! Elektraverbruik KwH Prefab hal Werkplaats Kantoor 0 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 Gasverbruik Het aardgasverbruik hangt sterk samen met het Nederlandse klimaat, de terugval in 2007 en de uitschieter in 2009 zijn daarom vrijwel geheel het gevolg van het klimaat. In 2010 en 2011 zijn twee milde winters voorgekomen waardoor het gasverbruik zeer beperkt is gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. De winter van 2012 was qua temperatuur weer gelijk aan het gemiddelde, waardoor het verbruik per graaddag iets is afgenomen t.o.v. 2010, maar absoluut nog wel een reductie t.o.v Te weten =-868 m 3. Gasverbruik totaal Nm3 Aardgas Prefab hal Werkplaats Kantoor 0 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 Jaar Gasverbruik [m 3 ] Graaddagen [De Bilt] Verbruik[m 3 ]/graaddag ,5 0, ,9 0, ,3 0,69 Bron:KWA bedrijfsadviseurs, JETMIX BV PAGINA: 8 / 15

9 4.4. BEDRIJFSINVESTERINGEN Deugdelijk en veilig materieel en een goede infrastructuur met bijbehorende voorzieningen dragen bij aan een beheersing van de stationaire uitstoot van CO 2 en zorgt over het algemeen voor een duurzamer machinepark. Daarnaast zijn het voorwaardenscheppende factoren om aan de bedrijfsdoelstellingen en klanteisen te kunnen voldoen. Naast de gebruikelijke vervangingsinvesteringen wat betreft het wagenpark, de kantoorinventaris, hard- en software, wordt geïnvesteerd in het verbreden van de bedrijfsactiviteiten en het verbeteren van de efficiency van productie en uitvoeringsfaciliteiten. Relevante investeringen (in het kader van energie) in het verslagjaar 2012 waren: uitbreiding en verbouwing kantoor bouw nieuwe opslagloodsen Onderzoek naar / geplande investeringen 2013 en verder: nieuwe Klemm 807 boormachine voor Jetmix incl. silo, menginstallatie en watercontainer vorkheftruck Jetmix minikraan Jetmix vernieuwen Total station alle werkschepen voorzien van CO 2 -lassen Investeringen in de nieuwe opslagloods en de uitbreiding en verbouwing van het kantoor zijn niet in bovenstaande grafiek meegenomen omdat deze feitelijk niet door Hakkers / Jetmix zelf worden gedaan maar vanuit de Hakkers Vastgoed BV. JETMIX BV PAGINA: 9 / 15

10 4.5. PERSONEELSBEZETTING Uit onderstaande grafieken blijkt de personeelsbezetting en het -verloop: Aantal medewerkers Personeelsbezetting Hakkers Jetmix Met 1 FTE minder dan in 2010 (in totaal 18 FTE) heeft Jetmix haar omzet in 2012 met 19% weten te vergroten WAGENPARKBEHEER Het wagenparkbeleid is in 2012 verder doorgevoerd waardoor er wederom voor overwegend zuinigere auto s is gekozen. Met het gelijk blijven van het aantal personeelsleden is het aantal auto s gelijk gebleven. Zoals uit onderstaande weergave valt op te maken heeft het stimuleringsbeleid ertoe heeft geleid dat de personenauto s in een lager uitstootklasse vallen. Tevens zal bij vervanging voor zuinigere auto s worden gekozen. 100% 90% 80% Overzicht uitstootcategoriën Aantal medewerkers Personeelsverloop Hakkers Jetmix % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bijtelling A 0% B Gas C 14% D 20% E 25% E 25% D 20% C 14% B Gas A 0% JETMIX BV PAGINA: 10 / 15

11 4.7. MATHEMATISCHE ANALYSE In onderstaande tabel is een mathematische analyse uitgevoerd op de emissiecijfers en de relevante bedrijfsgegevens van Jetmix BV. In navolgende paragraven wordt een toelichting hierop gegeven. Aspect eenheid Materieel ton CO 2 249,0 271,0 268,0 Wagenpark ton CO 2 117,0 128,0 108,0 Gas ton CO 2 5,0 2,1 3,6 Elektriciteit ton CO 2 8,0 6,0 0,3 Totaal uitstoot ton CO 2 379,0 407,1 379,9 Personeelsbezetting FTE Omzet , , ,00 Productie kosten , , ,00 Totale uitstoot / Omzet gram CO2 / 54,77 40,18 46,31 Uitstoot projecten / PQ gram CO2 / 394,43 255,32 264,02 Totaal uitstoot / FTE ton CO 2 /FTE 21,06 23,95 23,75 Elektriciteit / FTE ton CO 2 /FTE 0,44 0,35 0,02 Wagenpark / FTE ton CO 2 /FTE 6,50 7,53 6, CONCLUSIE De omzet is met ca. 19% gestegen in 2012 t.o.v. 2010, terwijl de totale CO2-uitstoot bijna gelijk is in 2012 t.o.v Dit betekend dat de uitstoot relatief aan de omzet is gedaald, te weten met 8,46 gram per Euro omzet. Relatief aan de omzet is er een reductie van 15% reductie t.o.v Voor elke Euro die aan productiekosten is gemaakt, is in gram CO 2 uitgestoten. In 2010 was dit nog 394 gram. Dit houdt in dat er een relatieve reductie is gerealiseerd van 33,0 % t.o.v. 2010, indien deze trend zich voortzet zal in 2015 voldoende gereduceerd zijn om aan de doelstelling te voldaan om totaal 6% reductie van de CO 2 -emissies te behalen De grootste inspanningen die het afgelopen jaar zijn verricht om het energieverbruik is op de levering van gasolie op drie grote projecten te reduceren zijn gedaan aan de hand van het energieonderzoek wat plaats heeft gehad. Het project waar dit heeft plaatsgevonden is GOVa IIIA. Dit werk stond centraal bij de inspanningen om CO 2 -emissies te reduceren zullen het komende jaar verder doorgezet worden om een nog beter inzicht te vergaren op dit soort projecten. Om de uitstoot van het materieel en de project beter te kunnen analyseren is deze tevens vergeleken met de gemaakte kosten onder de kostensoort MATERIEEL. Hierdoor is het mogelijk om de verwerkte hoeveelheden materialen los te koppelen van de uitstoot en enkel naar de productie te kijken. De totale kosten geboekt onder de kostensoort MATERIEEL laten in 2012 een stijging zien van 61 % ten opzicht van 2010, terwijl de uitstoot op de project een daling van 33% laat zien. JETMIX BV PAGINA: 11 / 15

12 5 REDUCTIEKANSEN Per energiestroom wordt hieronder en beknopte opsomming weergegeven op de gerealiseerde maatregelen en de kansen die zijn geïdentificeerd ELEKTRICITEIT EN GAS Het kantoorpand is in 2011 / 2012 grondig verbouwd. Daarbij zijn navolgende maatregelen genomen om energieverbruik niet verder te doen stijgen. Groene stroom Daglichtsensoren voor verlichting Bewegingssensoren voor verlichting Warmteterugwinning op de afzuiging / luchtverversing Reduceren aircogebruik door toepassing lamellen, zonwering en isolatie Optimaliseren daglichttoetreding (vergroten glasoppervlak) Efficiënter maken computernetwerk: toepassen virtuele servers om efficiënter gebruik te maken van hardware Toepassen isolerend stucwerk op het buitenspouwblad Toepassen verbeterde dakisolatie Toepassen drie-dubbelglas HR verwarmingsinstallatie Na invoering van bovenstaande maatregelen liggen kansen om het energieverbruik te beheersen of te reduceren met name in het gedrag van de gebruikers en het gebruik van het pand. Een voorbeeld is dat er niet gelijktijdig een raam open staat en de airco wordt aangezet. Dan zal de efficiëntie van het gebouw volledig gebruikt kunnen worden BRANDSTOFVERBRUIK WAGENPARK Onder druk van de brandstofprijzen, politiek klimaat op Europees en nationaal niveau is de ontwikkeling van energiezuinige personen- en bestelauto s een grote vlucht genomen. Door tijdige vervanging van het wagenpark kan er geprofiteerd worden van de nieuwe technologie. Ook in dit aandachtsveld liggen de kansen voor reductie bij de gebruikers, dus onze medewerkers. Na vertrek van de directeur van Jetmix is het initiatief tot de cursus Het Nieuwe Rijden weggevallen. Een pilot of proef zal moeten uitwijzen of een dergelijke cursus een positieve bedrage kan leveren. Ook kan er in de toekomst gekeken worden of een reductie van het aantal kilometers mogelijk is BRANDSTOFVERBRUIK PROJECTEN EN MATERIEEL Zoals duidelijk te zien in de Footprint is het brandstofverbruik op de projecten en door het materieel de grootste energiestroom. Door de aard van het machine park en de werkzaamheden, zijn reductiekansen op korte termijn beperkt. Zoals vermeld staat er een grote investering op stapel door de keuze van een nieuwe Klemm boormachine, vorkheftruck en minikraan. Door bij de aanschaf rekening te houden met Best Available Techniek en bij de keuze brandstofverbruikgegevens in relatie tot gebruiksgebied mee te nemen in de beoordeling, zal een weloverwogen keuze gemaakt worden. Jetmix heeft zelfstandig nog geen projecten verworven met CO 2 -gunningsvoordeel. Projecten zijn van dermate korte duur dat er ook nog geen maatregelen op projectniveau zijn genomen. JETMIX BV PAGINA: 12 / 15

13 6 TOEGEPASTE METHODIEK Ten behoeve van het bepalen van de Carbon Footprint is de methodiek aangehouden zoals voorgeschreven in het Handboek CO2-prestatieladder v 2.1 van SKAO (d.d ) Het handboek verdeelt de CO 2 -emissies in drie scopes, gebaseerd op het Green House Gas protocol. De interpretatie daarvan en toepassing op de organisatie wordt hieronder weergegeven BRONGEGEVENS Alle gegevens zijn gebaseerd op hoeveelheden zoals deze vermeld staan op de betreffende facturen. De kwantificering van grondstoffen naar CO 2 -emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. Zo kan een omrekening geschieden op werkelijk verbruikte hoeveelheden, tegenover afgelegde kilometers of andere onderbouwde schatters. Jetmix is in 2006 vanuit Hakkers ontstaan en is sinds 2010 een onafhankelijk bedrijf, verdeeld over de Jetmix Verhuur en Exploitatiemaatschappij BV (holding, eigenaar materieel) en Jetmix BV (aannemingsbedrijf). Jetmix maakt gebruik van de panden van Hakkers voor haar bedrijfsvoering. Gebroeders Hakkers Verhuur en Exploitatiemaatschappij BV huurt de drie panden van de Hakkers Vastgoed BV en betaald de energierekeningen. Intern worden deze verdeeld over Hakkers en Jetmix. Er worden verdeelsleutels toegepast om de kosten over de bedrijven te kunnen verdelen. Op basis van de oppervlakte die permanent in gebruik is dan wel de periode waarover een ruimte wordt gebruikt wordt meegenomen in de verdeelsleutel. De verdeelsleutels worden aangegeven in de spreadsheet Gegevens energie panden onder het tabblad energieberekening per bedrijf. Vanaf 2010 is een start gemaakt door de brandstofregistratie van wagenpark en materieel/project per kenteken respectievelijk werknummer te documenteren. Hierdoor wordt meer transparantie en traceerbaarheid verkregen ten opzichte van het basisjaar en kunnen de geleverde brandstoffen beter worden gealloceerd aan de bedrijven Jetmix en Hakkers. Vanaf 2011 is een start gemaakt door de brandstofregistratie in de geautomatiseerde administratie tevens te voorzien van de hoeveelheden liters, zodat gemakkelijk een overzicht gegenereerd kan worden. Daardoor is handmatig rekenwerk niet langer nodig voor de hoeveelheden brandstoffen voor het wagenpark TOEGEPASTE OMREKENFACTOREN Ten behoeve van het omrekenen van brandstof- en energieverbruik naar grammen koolstofdioxide worden conversiefactoren toegepast. De toegepaste conversiefactoren zijn betrokken van het Handboek CO 2 -prestatieladder versie 2.1 van SKAO (versie 18 juli 2012). De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruik gemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. Elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van facturen van het energiebedrijf welke periodiek gecontroleerd worden middels geijkte meters. Vigerende wetgeving beschouwt dit als de meest betrouwbare informatiebron die beschikbaar is. JETMIX BV PAGINA: 13 / 15

14 7 MEETONZEKERHEDEN De brongegevens en rekenmethodiek kunnen leiden tot enige onzekerheid in de meetmethodiek. Per energiestroom wordt hieronder en beknopte analyse weergegeven op de toegepaste verwachte meetonzekerheid ELECTRICITEIT Vanaf 2011 is een start gemaakt met opnames per kwartaal om meer inzicht te verwerven in de gebruiksgegevens. Van de staalwerkplaats wordt per maand een factuur ontvangen met het werkelijke verbruik. Verbruik werd voorheen bepaald op basis van de jaarafschriften van de energieleveranciers, echter werd deze verstrekt in de maanden april of mei. Om het verbruik in het boekjaar (januari t/m december) te bepalen is een extrapolatieberekening opgesteld om het verbruik per maand te schatten. Daarmee kon het werkelijke verbruik beter benaderd worden en wordt geborgd dat verbruik niet in de tijd wordt verlegd. Daarnaast kan er een beter vergelijk met toekomstige footprints worden verricht. Het verschil in meterstanden is in de bijbehorende maanden uitgezet (gelijk verdeeld) en daarmee kon het verbruik van januari tot en met december voor de jaren 2009 en 2010 accurater geschat worden. Vanaf 2011 is een start gemaakt met opnames per kwartaal om meer inzicht te verwerven in de gebruiksgegevens. Van de staalwerkplaats wordt per maand een factuur ontvangen met het werkelijke verbruik. Na ontvangst van een jaarafschrift wordt ter controle een meterstandopname verricht. Door toepassing van periodieke meterstandopnames kan beter inzicht verkregen worden in het energiegebruik. De meterstandopnames kunnen middels de facturen geverifieerd worden. In 2012 is een start gemaakt met opnames per maand uit te voeren om de meetonzekerheid nog verder te reduceren. In 2012 is de overstap gemaakt van grijze stroom naar Essent Windkracht 220, waardoor een andere emissiefactor is toegepast. De registratie van het elektra- en gasverbruik van de nieuwe loods is aangesloten op de reeds bestaande prefabhal. Verder heeft Jetmix de nieuwe loods in gebruik genomen op het bedrijfsterrein, waardoor de verdeelsleutel van het electraverbruik in het 2 e kwartaal van 2012 aangepast van 90%-10% naar 80%-20% GASVERBRUIK In overeenstemming met elektriciteit werd voorheen het gasverbruik geschat en gecontroleerd middels de facturen. Inmiddels worden op geregelde tijdstippen opnamen gedaan van de meterstanden. Met name het gasverbruik van de beton-prefabhal kent een onzekerheid omdat factuurgegevens in de historie niet overeenkomen met meterstandopnamen. In een extrapolatieberekening is dit gealloceerd aan de jaren 2008, 2009, 2010 en een gedeelte De registratie van het elektra- en gasverbruik van de nieuwe loods is aangesloten op de reeds bestaande prefabhal. In 2012 is een start gemaakt met opnames per maand uit te voeren om de meetonzekerheid nog verder te reduceren. Verder wordt de calorische waarde van het aardgas gecorrigeerd aan de hand van de correctiefactor welke vermeld staat op de factuur van de leverancier van het gas. Verder heeft Jetmix de nieuwe loods in gebruik genomen op het bedrijfsterrein, waardoor de verdeelsleutel van het gasverbruik in het 2 e kwartaal van 2012 aangepast van 90%-10% naar 80%-20% BRANDSTOFVERBRUIK WAGENPARK Controle van de invoer van brandstofgegevens is uitgevoerd door het sommeren van zowel de kostprijzen als de hoeveelheden van alle facturen. Met deze totalen kan een check gemaakt worden met de administratie dat alle facturen zijn inbegrepen in de inventarisatie. JETMIX BV PAGINA: 14 / 15

15 7.4. BRANDSTOFVERBRUIK PROJECTEN EN MATERIEEL Controle van de invoer van brandstofgegevens is uitgevoerd door het sommeren van zowel de kostprijzen als de hoeveelheden van alle facturen. Met deze totalen kan een check gemaakt worden met de administratie dat alle facturen zijn inbegrepen in de inventarisatie VERBETERPUNTEN IN METINGEN Ten behoeve van het beheersen van de energiestromen, is de procedure PR.18 inclusief onderliggende instructies opgesteld. De instructie monitoring en meting borgt de gang van zaken rond het meten en beheersen van de energiestromen en de afgeleide carbon foorprint rapportage. Na aanleiding van het betrekken en analyseren van de energiegegevens worden onderstaande verbeterpunten voorgesteld: Registratie van het aantal gereden kilometers Inzichtelijk krijgen verbruiksgegevens van boorstellingen en kranen JETMIX BV PAGINA: 15 / 15

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1 id.: 3.A.1 CARBON FOOTPRINT CO 2 -EMISSIE INVENTARIS Jetmix DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 211 Jetmix KAM -A- 6-8-12 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: 6-8-12 Paraaf:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 15 JUL 2010 REF.NR.: 10.A0141A Carbon Footprint Analyse 2009 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Deze Carbon Footprint-analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van B.V., betreffende scope l en ll, over de periode van 1 april 2010 tot en met 30

Nadere informatie