Manager van Alles UPDATE 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manager van Alles UPDATE 2011"

Transcriptie

1

2

3 Manager van Alles UPDATE 2011

4

5 Manager van Alles update 2011 Betsy van de Grift

6 Andere boeken van deze schrijfster: Manager van Alles (2008) Ze zijn op Heidagen (2009) Innoveren met teams in de kinderopvang (co-auteur, 2009) De stijve Hark en andere Organisatieprincipes (2010) Kinderkoppie (2010) Manager van Alles UPDATE 2011 Betsy van de Grift ISBN NUR B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, Stbl. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot Uitgeverij SWP (Postbus 257, 1000 AG Amsterdam) te wenden.

7 Inhoud Inleiding 7 1. Wat is er gebeurd sinds 2008? 9 2. Verklaring en duiding van het veranderingsproces Tweede meeting onderzoek midden management in de kinderopvang To DO-lijsten of To BE-lijsten? 23 Geraadpleegde bronnen 27

8

9 Inleiding Waarom een Manager van Alles UPDATE 2011? In het boek Manager van Alles eerste druk in 2008, wordt voor het eerst in de geschiedenis van de kinderopvang de functie van middenmanager expliciet behandeld. Om te kunnen begrijpen wat de functie van het middenmanagement in de kinderopvang inhoudt, bleek het als eerste nodig te zijn om de functie te definiëren. Wat is het middenmanagement, wat doet ze en wanneer is de functie effectief? Dit definiëren was gebaseerd op praktijkervaring, de theorie en visie van de schrijfster. Maar minstens zo belangrijk in Manager van Alles was het onderzoek onder bijna 200 middenmanagers zelf. Hoe beleefden zij hun functie, hun werk, zichzelf en hun collega s? Er is sinds die publicatie veel gebeurd. Het boek is veel gekocht en gelezen. Het bleek te voorzien in de impliciete behoefte van middenmanagers om eens stil te staan bij de eigen werkelijkheid. Maar ook bleek de aansluiting groot te zijn met de ontwikkeling van de organisaties; er werd op veel plaatsen gesleuteld aan de organisatielijnen. Het was daarom interessant om de enquête uit 2008, nu ruim twee jaar later, eens te herhalen. Zou er wat gebeurd zijn, veranderd zijn? En zo ja, wat dan? Inderdaad, er is veel gebeurd en er is zelfs veel veranderd; fascinerende, opmerkelijke verschuivingen hebben plaatsgevonden in de kinderopvangorganisaties, zo blijkt uit het onderzoek van Vandaar dus deze UPDATE 2011! In hoofdstuk 1 Wat is er gebeurd sinds 2008, wordt toegelicht wat de publicatie heeft betekend en wat de gevolgen waren. In hoofdstuk 2 Verklaring en duiding van het veranderingsproces wordt een historisch en organisatiekundig kader aangereikt voor de gesignaleerde veranderingen. In hoofdstuk 3 Tweede meeting onderzoek worden de resultaten, van het herhaalde onderzoek onder middenmanagers, januari 2011, bekendgemaakt. Tot slot, hoofdstuk 4 is een nieuw essay, speciaal voor deze update geschreven: To BE or To DO. Haarlem, februari 2011 Betsy van de Grift Inleiding 7

10

11 1. Wat is er gebeurd sinds 2008? Het onderzoek naar de positie van de middenmanagers in de kinderopvang heeft een kennelijk impliciete behoefte aan aandacht voor en binnen deze beroepsgroep blootgelegd. Niet alleen bij deze functionarissen zelf, maar ook bij het hoger management en externen. Vrijwel tegelijk met het aanbieden van het boek Manager van Alles aan de sector, ontstond daarom het idee om voor deze doelgroep een netwerkmeeting te beleggen. De doelstelling was simpel: deze mensen moeten nodig eens kennis met elkaar maken! Op 2 oktober 2008 was de eerste landelijke netwerkmeeting een feit. De organisatie werd door de uitgever van BBMP gedragen. De dag was een groot succes, er was een constant geroezemoes, de dynamiek was voelbaar. De dag werd afgesloten met de open vraag: hoe nu verder? Er bleek veel motivatie te zijn om meer samen te gaan doen. Ruim 20 deelnemers gaven zich op voor een vervolgcontact. In de maanden na oktober ontstond uit deze groep een harde kern van 7 deelnemers die zich wilden inspannen om tot een soort beroepsgroep te komen. Ze bleven de naam MMIK, die al geïntroduceerd was tijdens de netwerkmeeting, gebruiken. Herkenbaarheid Het trefwoord voor de verbinding, met elkaar en door elkaar, was herkenbaarheid. Hoewel er minimaal meer dan tweeduizend middenmanagers in de kinderopvang werken, was er vrijwel geen bewustzijn van gezamenlijkheid. Ieder deed zijn eigen werk en beschouwde dat werk als de eigen gegeven werkelijkheid. En, omdat men nogal honkvast is (Van de Grift, 2008) kwam men er niet snel achter hoe het er in de rest van het land, en van de wereld aan toeging. Pas door de ontmoeting bleken er overeenkomsten en opmerkelijke verschillen te bestaan. En ineens, vooral door de uitkomsten van het onderzoek zagen we met elkaar het patroon: de middenmanager in de kinderopvang heeft leuk werk, veel werk met toenemende verantwoordelijkheden. Maar de druk loopt hoog op, misschien ook door gebrek aan waardering en onduidelijke verwachtingen. De tijd bleek rijp voor de heruitvinding van de cruciale middenmanagementfunctie in de kinderopvang. Oprichting MMIK In de herfst van 2009 vindt de officiële oprichting van de beroepsvereniging MMIK plaats, nadat ook onder andere de beroepsvereniging voor directeuren in de kinderopvang, de bdko, om goede raad gevraagd is. 1. Wat is er gebeurd sinds 2008? 9

12 Tijdens de tweede landelijke netwerkmeeting is de (stichting) MMIK uiteraard een belangrijke gast: men presenteert daar het bestuur, de voornemens en de website aan de deelnemers. Een flink aantal deelnemers geeft zich meteen op als tientjeslid. De MMIK zal voor leden en niet-leden een serie activiteiten organiseren is de bedoeling. Daarmee wil men verbinding leggen en bevorderen dat men meer van elkaar leert. Zorgen De sector kinderopvang staat onder grote maatschappelijke en politieke druk. Druk die zich, vroeger of later, vertaalt naar nieuwe managementopgaven en een hogere werkdruk voor de middenmanagers. En die hebben amper tijd gehad om te bekomen van de grote veranderingen door de omslag naar de vraagfinanciering en de Wet kinderopvang. In hoofdstuk 4, To DO or To BE, wordt op die implicaties voor de MM s in de kinderopvang ingegaan. 10 Manager van Alles update 2011

13 2. Verklaring en duiding van het veranderingsproces Decennia lang, in de vorige eeuw, was het management van een kindercentrum (doorgaans een crèche of kresj) in handen van vooral pedagogisch onderlegde vrouwen. Zij gaven sturing aan het handelen van een team en hadden met commerciële opgaven weinig tot niets van doen. De groei van de sector, de uitbreiding met andere diensten en het kantelen naar de markt heeft de functie enorm veranderd. Dat is overigens geen geïsoleerd proces voor de kinderopvang, dat is in de literatuur voor andere sectoren uitgebreid beschreven. Geschiedenis van de middenmanagementfunctie Het begin van de industrialisatie maakt, door de groei van bedrijven en de toenemende technische toepassingen, de functie van middenmanager noodzakelijk. Aanvankelijk om twee redenen: het geven van instructies aan personeel en het controleren van de werkzaamheden en bedrijfsprocessen. Er was aanvankelijk helemaal geen sprake van verantwoordelijkheden: een middenmanager hield de werkers aan de lopende band in de gaten. Besluiten werden aan de top genomen en als instructies ten uitvoer gebracht. De middenmanager is het gevolg van een arbeidsdelingvraagstuk (Jaeger, 2008; Livian, 1997) Na ongeveer de jaren tachtig, ontstaat daar een grote verandering in. De administratieve druk neemt en toe en er worden beetje bij beetje meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedelegeerd. Overigens niet uit een soort luxe, integendeel. De economische crisis maakt dat er een groter kostenbewustzijn ging spelen. De middenmanager leed daar op twee manieren onder: ze moesten de bezuinigingen realiseren en hun eigen effectiviteit kwam onder druk te staan (Osterman, 2008). Midden managers bleken in deze turn-around kwetsbaar: ze moesten gaan werken met ICT-oplossingen en er werden heel andere managerial skills van hen verwacht (Osterman, 2008; Atkinson, 1985). Het gevolg was in veel sectoren: verhoogde jobmobiliteit en vermeend defensief gedrag van de middenmanagers ( de kleilaag ). Het zijn vooral de toenemende economische groei, toenemende marktwerking en internationalisering die vervolgens een enorme veranderimpuls geven: meer schaalgrootte, meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de middenmanagers. Terwijl de jaren daarvoor het strategische denken was voorbehouden aan het hoger management, stelt de ondernemer nu juist meer externe eisen aan de middenmanager; die moet klantgericht zijn, ondernemend en probleemoplossend. Het is goed te begrijpen dat ondernemingen die zich boven alles moeten richten tot de klant, dan niets hebben aan een middenmanager die met instructie en controle 2. Verklaring en duiding van het veranderingsproces 11

14 het werk doet (Briggs, 2006). De nieuwe middenmanager verliest zijn waarde als vakman, maar wint op managerial gebied terrein. Dat proces heeft, zo is binnen Europa onderzocht, een kennelijk vaste en praktische volgorde. Als eerste nemen de taken toe. Maar de verdieping op het gebied van deskundigheid en verantwoordelijkheden, blijft aanvankelijk achter. De nieuwe middenmanager, van begin deze eeuw, loopt het risico op kwetsbaarheid en om aan te hoge onduidelijke en inadequate verwachtingen te moeten voldoen. Box 1 Manager van Alles (2008) Auteur: Betsy van de Grift Marktwerking doet functie middenmanagers veranderen In het boek Middle Managers in Europe van Yves Frédéric Livian en John G. Burgoyne, wordt uitgebreid ingegaan op de positie van het middenmanagement. Speciaal in Europa worden daar verbanden voor gezocht en gevonden, omdat Europa een vergelijkbare geschiedenis heeft als het gaat om bijvoorbeeld het werken met ambachten, de industrialisering en de democratisering. Het begrip en het probleem van de bureaucratie krijgen aparte aandacht. Binnen Europa is de laatste jaren de trend, dat er meer marktgericht gewerkt wordt, ook in de publieke sector. Gesteld wordt dat die introductie van markt- en klant gericht werken heeft geleid tot toenemende verantwoordelijkheden en een zwaardere taakinhoud voor middenmanagers. Dit proces, van toenemende verantwoordelijkheden en taakverzwaring, verloopt binnen Europa volgens ongeveer dezelfde fasen. Achtereenvolgens is dit het patroon: 1. meer en zwaardere taken; 2. meer verantwoordelijkheden; 3. meer bevoegdheden; 4. meer strategische invloed. Meer ruimte voor innovatie We zijn teveel intern gericht, We hebben geen sterke uitstraling naar buiten en In de kinderopvang worden geen Senseo s uitgevonden. Als het gaat om het vernieuwend vermogen is er wel wat zelfkritiek te beluisteren. De ondernemingen zijn afhankelijk van landelijke bepaald beleid, regulering en financiering. Dan dreigt het risico dat je eerder volgend bent dan in een echt vrije markt misschien het geval zou zijn. Immers, de regels van het spel worden door de overheid bij herhaling beïnvloed. Het professioneel opvoeden van kinderen gebeurt, hier en elders, wellicht daardoor in een vrij stereotiepe, geïnstitutionaliseerde omgeving. Een kindercentrum met groepen; in Engelstalige landen vrij consequent school genoemd. Bij veranderingen in de sector, gestuurd door klantenwensen, beleidswijzigingen of de financiering, wordt de sector echter wel tot innovatie aangezet. 12 Manager van Alles update 2011

15 In de managementliteratuur wordt opgemerkt dat bij een toenemende behoefte aan innovatie van diensten en producten, van het middenmanagement meer ondernemend gedrag verwacht en geëist wordt. En de skills, die passen bij controlerend midden management zijn uiteraard heel anders dan die van innoverend en ondernemend middenmanagement. Box 1 Entrepreneurial middle management Auteur: Rosabeth Moss Kanter Harvard Business Review Publication Date: Jul 1, 2004 Entrepreneurial middle managers are the key to innovative growth in organizations and are a source of hope for a slowed economy. In fact, strategic directives from senior executives mean nothing without efficient middle managers just below officer level who are able to design the systems and carry out the plans. Rosabeth Moss Kanter s article, first published in 1982, reports on a study of effective middle managers working in large corporations. It distinguishes between managers who fostered basic accom plishments (those that occurred within existing frameworks) and managers who achieved innovative accomplishments (those that increased long-term capacity). Basic accomplishments differ from innovative ones not only in scope and long-run impact but also in what it takes to achieve them. Innovative accomplishments tend to involve highly problematic situations that require creative solutions, power, and influence. Innovative middle managers are not necessarily extraordinary individuals. They do, however, share several characteristics, including comfort with change, clarity of direction, thoroughness, and a participative management style. Such managers also understand that achieving their goals takes time and tact. Achieving goals also takes the support of a collaborative organization. Entrepreneurial managers require access to abundant information, support, and resources, and they need the power to go beyond the limits of their formal positions. 2. Verklaring en duiding van het veranderingsproces 13

16

17 3. Tweede meeting onderzoek middenmanagement in de kinderopvang In mei en juni 2008 werd onder bijna tweehonderd middenmanagers, werkend in ongeveer 50 ondernemingen, van klein tot zeer groot, een online-enquête afgenomen. De enquête bevatte vragen op het terrein van de achtergrond van de managers, de inrichting en effectiviteit van de functie en naar de beleving van de functie. In december 2010 en januari 2011 werd de enquête herhaald. Uiteraard met de bedoeling om de uitkomsten van toen te vergelijken met die van De veronderstelling 2008 De functie van middenmanager in de kinderopvang is sterk in ontwikkeling: van inhoudelijk naar integraal en vervolgens zelfs naar commercieel. De middenmanager heeft een hoge werklast door onder andere een breed spectrum aan verantwoordelijkheden en taken, gecombineerd met een forse span of control. De middenmanagers vinden hun werk leuk maar vinden hun taak wel zwaar. Voor een deel van hen zal de werkdruk het werkplezier op termijn doen afnemen. De zware taakbelasting zal op sommige plekken en momenten de effectiviteit van de functie beperken. Conclusie in 2008 In de branche kinderopvang, die pas recent in 2005 gekanteld is naar privaat ondernemerschap, is de functie van middenmanager ingrijpend veranderd en deze verandert nog steeds. De functie is breed; inhoud en bedrijfsvoering zijn een integraal pakket van verantwoordelijkheden. Meest recent is de ontwikkeling naar commerciële verantwoordelijkheid: steeds vaker is men verantwoordelijk voor de omzet in euro s en de operationele winst. Deze bedrijfscijfers maken meer en meer deel uit van meetbare doelstellingen en resultaten. De functie heeft een forse span of control. Een managementnorm van 4 uur per groep is veel voorkomend, dat betekent 6 tot 8 groepen in de praktijk, maar meer komt ook voor. Het is heel gebruikelijk dat die groepen een mix vormen van kinderdagverblijfgroepen en buitenschoolse opvanggroepen. Ook innovatieve en minder routinematige projecten kunnen deel uitmaken van de vestigingen waar leiding aan gegeven wordt. De middenmanager geeft zo direct leiding aan rond de twintig of meer pedagogisch medewerkers. Hij wordt voor het dagelijkse licht administratieve werk vaak ontlast door een assistent of voor het inhoudelijke werk door een senior leidster of teamleider. Deze assistent-functies hebben geen lijnbevoegdheden. 3. tweede meeting onderzoek MIdden MAnagement in de kinderopvang. 15

18 Naast de brede verantwoordelijkheden en taken valt op dat ook de invulling van de managementrol erg breed is. Die gaat van controlerend, beleidsmatig tot veranderkundig en creatief. De middenmanager staat, inderdaad, in het midden van veel organisatievraagstukken: het is druk in het midden! De functionarissen vinden zichzelf erg geschikt voor de functie en ze scoren doorgaans hoog op positieve kenmerken van hun werk en de persoonlijke invulling die zij daaraan geven. Wel blijkt uit die vragen dat de middenmanagers niet altijd precies weten waar ze aan toe zijn. Dat blijkt uit de mate waarin men het beleid kent en kan beïnvloeden, de ondersteuning die men krijgt en de problemen die men bij tijdsdruk soms heeft om prioriteiten te stellen. Veel van de respondenten melden dat de functie van middenmanager niet voldoende gewaardeerd wordt en dat de ondersteuning tekortschiet. Bijna de helft van de deelnemers zou graag de werklast minder zien: minder vestigingen of minder verantwoordelijkheden. Eén vijfde deel van de middenmanagers heeft het zwaar, zij kunnen soms het werk niet meer aan. Ook één vijfde geeft aan dat zij waarschijnlijk over twee jaar dit werk niet meer doen. Veronderstelling 2011 Door mijn eigen ervaringen in het land ontstond bij mij de indruk dat er meer aandacht was gekomen voor de middenmanagers. Dat er meer moeite werd gedaan en meer geïnvesteerd werd in hun kwaliteiten. Bovendien zou, als de literatuur juist is, de professionalisering moeten zijn toegenomen. Er zou een betere afbakening van de functie en de verwachtingen moeten zijn gekomen. Meer balans tussen moeten en mogen, meer scholing en training en meer duidelijkheid zou een verandering ten opzichte van 2008 kunnen zijn. Betrouwbaarheid onderzoek Dit onderzoek is geen wetenschappelijk onderzoek. Het is wel een beredeneerde peiling naar de stand in het land. In 2008 was de respons, met bijna tweehonderd deelnemers, ongeveer 8% van het totaal aan middenmanagers. In 2011 is de respons nog hoger. Met 250 deelnemers is de respons waarschijnlijk tegen de 10% van alle middenmanagers. Door de spreiding over het aantal organisaties en de spreiding over de omvang van die organisaties mag enige representativiteit wel verondersteld worden. De vragen van 2011 zijn, op een paar details na (bedoeld als verbeteringen in de duidelijkheid) hetzelfde gehouden. Wel is een onderdeel uit de enquête gehaald: de trefwoorden. Vorige keer bleek dat op dit onderdeel aangekomen, de respons fors daalde. Te vrezen was dat de enquête daar te lang ging duren of niet aansprak. In 2011 blijkt gelukkig dat alle deelnemers minus drie, de hele enquête hebben ingevuld. 16 Manager van Alles update 2011

19 Opleiding en achtergrond Van de 250 respondenten is 95,5% vrouw. Dat is zelfs een nog iets lager percentage dan in 2008! Ze hebben vaak zelf (78%) een kind en werken gemiddeld net iets minder dan 80% van een werkweek. 62% was eerder zelf pedagogisch medewerker. Dat percentage was in %. Nu tegelijkertijd blijkt dat het aandeel MBO-opleidingen groter wordt, kan verondersteld worden dat de nieuwe middenmanagers vaker intern zijn doorgestroomd. Dat zou ook stroken met de 57% die aangeeft dat dit de eerste organisatie is waarbij ze werken. Opmerkelijk is dat het percentage opleidingen dat kindgericht is, ten opzichte van 2008 wat is afgenomen. Wellicht hebben middenmanagers vaker een managementopleiding gevolgd of zijn er van buiten middenmanagers aangetrokken met een niet-kindgerichte opleiding. Schaalgrootte en groei sector De enorme sterke groei van de sector in de afgelopen jaren wordt in de enquête van 2011 ook goed zichtbaar. Zowel het aantal vestigingen als het aantal collega middenmanagers toont een mooie stijgende lijn. Aan de respondenten is ook gevraagd of ze integraal manager zijn en waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Opvallend is verder dat in 2011 meer middenmanagers leiding geven aan innovatieve projecten, ook een indicatie van groei van de sector. Tegelijk blijkt overigens dat, op de vraag of men 3. tweede meeting onderzoek MIdden MAnagement in de kinderopvang. 17

20 leiding geeft aan meerdere opvangsoorten, dit percentage ten opzichte van 2008 gedaald. Professionalisering en positionering In de enquête staan meerdere vragen die beschouwd kunnen worden als indicatoren van duidelijkheid over de functie. Weet men wat er verwacht wordt? Zijn de doelen duidelijk en staat alles in een functiebeschrijving? In 2011 zijn alle indicatoren gestegen, tegenover de waarden van Ook bleek in 2008 dat men lager, op het niveau van de teams, niet altijd duidelijkheid had over het delegeren van taken. In 2011 is het percentage dat geen hulp heeft hoger. Daar staat tegenover dat daar waar hulp is, die hulp vaak formeler is geregeld of een structurele functie is geworden. De nadruk lijkt daarbij te liggen op de samenwerking en het vakinhoudelijke werk. 18 Manager van Alles update 2011

21 Rollen en verwachtingen In 2008 werd aan de respondenten gevraagd aan te geven welke rol niet belangrijk, belangrijk of erg belangrijk was in hun organisatie. Duidelijk wordt dat in 2011 in vrijwel alle rollen het percentage niet belangrijk daalt en dus het belang groter wordt gevonden. Tegelijk verschuift soms ook het percentage erg belangrijk. Onderstaande grafieken tonen in de buitenring 2008, in de binnenring de respons van Niet belangrijk is overigens altijd het kleinste percentage. De middenmanager moet van alle markten en rollen thuis zijn en zal over een fors gedragsrepertoire moeten beschikken. 3. tweede meeting onderzoek MIdden MAnagement in de kinderopvang. 19

22 Frustratie en onvrede Hoewel verondersteld kan worden dat de functie aan professionaliteit heeft gewonnen zijn er punten van zorg. Zo is de respons over te veel uren werken ook in 2011 groot: 72%. Er is bovendien een scala van onderwerpen waar men te weinig tijd aan kan besteden, in de eigen beleving. Begrijpelijk dat ruim 50% graag voor minder zaken verantwoordelijk zou willen zijn (was 44%). Graag minder vestigingen lijkt in 2011 minder begeerlijk, 37% ten opzichte van 42% in Hoewel 88% aangeeft gemotiveerd te zijn voor het werk (was 78%), vindt ook 38% (was 37%) dat middenmanagers te weinig gewaardeerd worden. Wellicht hangt daarmee samen dat bijna 25% denkt dit werk over twee jaar niet meer te doen en 28% is (bijna) tegen een burn-out aangelopen. Zorgelijke percentages die ten opzichte van 2008 zelfs wat hoger zijn geworden. 20 Manager van Alles update 2011

23 Grip op de werkelijkheid en vertrouwen in het eigen functioneren is dan mogelijk de remedie. In 2008 meldt 71% dat men het eens is met de resultaten die men van hen verwacht. In 2011 is dat 74%. Ook in 2008 meldt 34% dat er doorgroeikansen zijn, een indicator van een positief eigen perspectief, dat is in 2011 onveranderd. 3. tweede meeting onderzoek MIdden MAnagement in de kinderopvang. 2 1

24

25 4. To DO-lijsten of To BE-lijsten? Vrij naar de Shakespeares to be or not to be is een goed bedoeld advies aan het middenmanagement in de kinderopvang to BE and not to DO. Juist de middenmanagers zijn verankerd in de operatie en worden opgeslokt door relatief kleine maar tijdvretende dingen. En de middenmanager reageert daarop zoals alle managers dat doen, ze nemen zich voor meer vooruit te kijken en meer te reflecteren, maar komen er te weinig aan toe. Deze publicatie, dit onderzoek, zal vast en zeker niet de ultieme prikkel zijn die alles gaat veranderen. Maar het is wel bedoeld als bewustwording: het maken van Things to DO-lijsten zal je niet redden als de druk, door externe veranderingen weer toe gaat nemen. Als jullie functie weer gaat veranderen en er nieuwe verwachtingen bij de functie van middenmanager worden neergelegd. Daarbij moet nog worden aangetekend dat het huidige rijpingsproces nog niet voltooid is. Veel middenmanagers voelen zich uitgeput en niet genoeg gewaardeerd. Ook het hoger management en wellicht zelfs de hele sector zou zich de risico s moeten aantrekken van een zich in rap tempo professionaliserend, maar kwetsbaar management in de kinderopvang. Op een gemiddeld To BE-lijstje zouden de volgende onderwerpen dan aan te bevelen zijn. Verantwoordelijkheid en autonomie Een onbalans tussen wat je moet en wat je mag is een gekend risico voor een burnout (Weggemans, et al, 2007) en voor ineffectieve organisaties (Mastenbroek, 2008). Voor middenmanagers is dat risico chronisch; hoewel de strategische bemoeienis steeds belangrijker wordt gevonden, zijn hogere managers karig met het delegeren van bevoegdheden. Zo neemt het middenmanagement steeds vaker zelf haar personeel aan en beoordeelt het functioneren, terwijl in Amerika maar 6% invloed krijgt op beloning van de eigen medewerkers (Osterman, 2008). Het vergroten van de balans tussen moeten en mogen is huiswerk voor HR-management, directie en bestuur en voor het middenmanagement zelf. Signaleer en protesteer! Pedagogiekontwikkeling De kwaliteit van de pedagogiek in de Nederlandse kinderopvang wordt sinds eind jaren tachtig door het NCKO gemeten en dat laat, helaas, een dalende tendens zien. Vermoed wordt dat o.a. de enorme groei van de sector daaraan debet is geweest. Maar los van de oorzaak staat sinds enkele jaren de behoefte tot herstel op de voorgrond: de kwaliteit moet omhoog. De grote vraag is hoe de middenmanager, met door de huidige schaalgrootte relatief veel afstand tot de teams en individuele mede werkers, kan aanzetten tot de kritische veranderingen. Namelijk, het verhogen van de inter- 4. To do lijsten of To be lijsten? 23

26 actievaardigheden. Nu, in 2011 kan al gesignaleerd worden dat de aandacht op de bedrijfsvoering weer kantelt naar aandacht voor de pedagogiek. Wellicht blijkt uit de enquête in 2013 of dat ook een echte tendens is. Ondernemen en strategisch denken In een dynamische, ondernemende omgeving, zal er een groter beroep worden gedaan op het strategisch denken van het middenmanagement, van hen wordt verwacht dat zij minimaal de strategische koers van de onderneming kennen, kunnen vertellen aan de mensen in de operatie en begrijpen hoe de strategie doorvertaald moet worden. Betrokkenheid bij het beleid, ondernemend gedrag zijn dan bijvoorbeeld termen waarin die verwachtingen gegoten worden. Voor de middenmanager kan deze verwachting te hoog zijn. Immers de functie is bij uitstek praktijkgericht, vaak met als doel het oplossen van dagelijkse problemen en het aanbrengen van verbeteringen in de processen tussen personeel, ouders, kinderen en collega s. In de praktijk blijkt het nog al eens voor te komen dat medewerkers vinden dat managers de strategische zaken niet erg goed kunnen vertellen of uitleggen (Mastenbroek, 2008). Bovendien en wellicht ter relativering, is niet aangetoond dat een meer strategisch werkend en denkend middenmanagement ook daadwerkelijk de prestaties van de onderneming gunstig kan beïnvloeden (Wiley, 1992). Box 3 Middle management involved in strategy Auteurs John Wiley & Sons ltd. Strategic Management Journal, 1992 Wiley Online Library Several authors have discussed the role of middle managers in strategy. Bower (1970) found that, in large diversified firms, planning was spread across corporate, division, business, and depart mental levels. He concluded that middle managers are the only men in the organization who are in a position to judge whether [strategic] issues are being considered in the proper context (Bower, 1970: ). Burgelman (1983, 1985, 1988) points to the crucial (1983: 1349) role of middle-level managers in: supporting initiatives from operating levels, combining these with firm strengths, and conceptualizing new strategies. Conversely, Hambrick (1981) confirmed a decline in strategic awareness at descending levels of the managerial hierarchy. That is, middle managers were less aware of their firm s strategy than were top managers. While other authors (Hutt, Reingen, and Ronchetto, 1988; Mowday, 1978; Schilit, 1987a, b; Schilit and Locke, 1982) have been concerned with the upward influence of middle managers on strategic decisions, no studies explicitly examine the relationship between middle management and top managers. 24 Manager van Alles update 2011

27 Van leiding geven naar leiderschap Het aanzetten tot prestaties van werknemers is in feite het aanzetten tot gewenst gedrag. Dachten we aanvankelijk in het begin van de industrialisatie dat gedraginstructie als een technisch instructie gegeven moest worden, nu weten we dat het aanzetten tot gewenst gedrag en gedragsverandering een helse klus is. Het middenmanagement speelt daarbij een cruciale rol (Staffelbach, 2004). Een leidinggevende moet zich bedienen van een zeer effectief gedragsrepertoire om dat te kunnen: zoals kunnen inspireren, motiveren, communiceren en sturing geven (hetgeen iets anders is dan aansturen ). De middenmanagers die leiderschap op hun To BE-lijstje hebben staan, doen er goed aan door middel van intervisie en collegiaal klankborden te oefenen in zelfreflectie. Box 4 Casey Stengel on Leadership Auteur Beryl A. Radin The Accountable Juggler: The Art of Leadership in a Federal Agency. One of the most successful New York Yankees managers of all time was Casey Stengel. He was also one of the most quotable. For example, he once said: Managing is getting paid for home runs someone else hits. I once worked in a federal agency where there were two bosses, two team leaders, located on the same floor that presented a dramatic contrast in leadership style. Paul was the hardest working person I have ever met. He was always the first in the office and the last to leave. During the day he worked furiously, not taking breaks (shocking for a federal employee) and eating his lunch at his desk while he continued to work. Paul had four employees reporting to him, but he didn t trust them enough to give them full responsibility for projects. Instead, he parceled out pieces of each project for his staff members to work on while he retained overall control. Phil was at the opposite end of the spectrum. He assigned full responsibility for projects to the four people who worked for him. He was available at all times as a consultant when staff members confronted challenges with their projects and he got the entire team involved in brainstorming about big projects. He also demanded that projects be completed on time and in good order. If you were to walk onto our floor at any point in time and observe the two leaders, it would be easy to conclude that Paul was the more dedicated leader, because he was always in motion, while for most of the day it appeared that Phil simply hung 4. To do lijsten of To be lijsten? 25

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Doorbreek uw bedrijfscultuur. Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden Rudy Snippe

Doorbreek uw bedrijfscultuur. Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden Rudy Snippe Doorbreek uw bedrijfscultuur Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden Rudy Snippe Rudy Snippe Doorbreek uw bedrijfscultuur Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden doorbreek uw bedrijfscultuur

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie

Dinosauriër of krokodil

Dinosauriër of krokodil Dinosauriër of krokodil De toekomst van managen, organiseren en samenwerken Tony de Bree Dinosauriër of krokodil When you look back, you see a clear path that brought you here. But you created that path

Nadere informatie

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes Succesvol Lean Vincent Wiegel John Maes ISBN 978-90-430-3038-0 NUR 801 Trefw.: management, Lean Dit is een uitgave van Pearson Benelux Postbus 75598, 1070 AN Amsterdam Website: www.pearson.nl E-mail: amsterdam@pearson.com

Nadere informatie

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit?

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Copyright 2007 Hogeschool INHOLLAND Alle rechten

Nadere informatie

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Eerste druk Kern van Marketing Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eerste druk Ontwerp

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Veranderen, is dat nodig dan?

Veranderen, is dat nodig dan? Veranderen, is dat nodig dan? Een onderzoek naar de beïnvloeding van het urgentiebesef van medewerkers in de bouwsector door de leiderschapstijl van het middenmanagement enerzijds en de organisatiecultuur

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs

Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs Een onderzoek naar leiderschap van middenmanagers in het beroepsonderwijs Auteur Eric Pippel Donkerstraat 6 4063 CZ Heesselt Studentnummer 836405213

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Connected Future E-business in balans

Connected Future E-business in balans Connected Future E-business in balans Dr. Vincent Kouwenhoven Drs. Frans van der Reep Connected Future E-business in balans Copyright 2004 Hogeschool INHOLLAND Alle rechten voorbehouden. Niets van deze

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Jongeren en schulden

Jongeren en schulden Jongeren en schulden Jongeren De leerlingen van ROC Midden Nederland en schulden in beeld Pim van Heijst en Stijn Verhagen Deze publicatie maakt deel uit van een reeks die wordt uitgegeven onder auspiciën

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Special 2011 LEIDERSCHAP

Special 2011 LEIDERSCHAP Special 2011 LEIDERSCHAP What s in it for me? Voor u ligt de derde special van AAA (Triple A) Total Facility Management Het lezen en gebruiken van deze special kan u helpen met; Index Leiders gezocht m/v,

Nadere informatie

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING A turn in Dutch long-term care as organizational change met een uitwerking voor zorgorganisatie Spes Bona Teun Wolters Working paper nr 2014/1 Wittenborg

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Business Logic Management. Piet Koorevaar en Peter Noordam

Business Logic Management. Piet Koorevaar en Peter Noordam Business Logic Management Piet Koorevaar en Peter Noordam Business Logic Management Voor u ligt de eerste uitgave in de AG-reeks, een serie boeken over actuele ICTthema s die door Academic Service zijn

Nadere informatie

Leiderschapsstijlen Mathieu Weggeman: Nederlanders zijn heel goed in geld tellen

Leiderschapsstijlen Mathieu Weggeman: Nederlanders zijn heel goed in geld tellen Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 juni 2009 t h e m a : Leiderschapsstijlen Mathieu Weggeman: Nederlanders zijn heel goed in geld tellen VIn % 1. Helemaal mee eens 5% 2. Mee eens

Nadere informatie

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 1 maart 2009

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 1 maart 2009 Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2009 t h e m a : Sustainability Het duurzaamheidsverslag: de keizer zelf over zijn eigen kleren? De rol van de internal auditor en de externe

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

9 *uklpdo#bxmxyv* Aan de slag met Reporting Services 2012. voor Microsoft SQL Server. Aan de slag met Reporting Services 2012.

9 *uklpdo#bxmxyv* Aan de slag met Reporting Services 2012. voor Microsoft SQL Server. Aan de slag met Reporting Services 2012. Over de auteur Peter ter Braake is zelfstandig SQL Server docent/consultant. Hij is MCT sinds 2002 en SQL Server MVP sinds begin 2012. Hij werkt met SQL Server Reporting Services sinds de eerste release

Nadere informatie

Voorwoord. Stan de Vree

Voorwoord. Stan de Vree Juli 2003 Nummer 4 Voorwoord De recente boekhoudschandalen bij Enron, MCI, Worldcom, Ahold en vele anderen stellen niet alleen de positie van de accountant ter discussie, maar ook de positie van het management

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A.

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A. PRFESSINALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE PLEIDING TEGEPASTE NDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Herbert A. Beernink 2 H.A. Beernink Universiteit Twente, Toegepaste nderwijskunde, Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Samenwerken in projecten De teamrollen van Belbin voor studenten

Samenwerken in projecten De teamrollen van Belbin voor studenten Samenwerken in projecten De teamrollen van Belbin voor studenten Rob Groen, Ed Feijen, Peter Hennevanger, André Meester Eerste druk met officiële Belbin teamrollentest Noordhoff Uitgevers bv Samenwerken

Nadere informatie